Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ümit Vefa ÖZBAY
ISBN: 9786050506242
34,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ümit Vefa ÖZBAY
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık

Dr. Ümit Vefa ÖZBAY

2020/08 1. Baskı, 182 Sayfa

ISBN 978-605-05-0624-2


ÖNSÖZ

“Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık” isimli bu çalışma, doktora tezi olarak hazırlanmış ve 2018 Eylül’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Roma Hukuku) Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. Ahmet Nadi GÜNAL, Prof Dr. Haluk EMİROĞLU, Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK, Doç. Dr. Kadir GÜRTEN ve Dr. Öğretim Üyesi Umut Vehbi ERKAN’dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Söz konusu çalışma tez metnine bağlı kalınmak sureti ile kaynakça geliştirilmesi, metnin dil ve anlatım bakımından gözden geçirilmesi, noktalama işaretlerinin düzeltilmesi gibi bir takım çalışmalar ve güncellemeler ile yayıma hazırlanmıştır.

Bu vesile ile; gerek akademik kariyerimde gerek özel yaşamımda bana örnek teşkil eden, ilgisi ve verdiği maddi manevi desteği ile benim için ikinci bir baba haline gelmiş olan, hakkını asla ödeyemeyeceğim Prof. Dr. Ahmet Nadi GÜNAL’a;

Aynı kürsüde çalışmaktan gurur duyduğum ve desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen hocalarım; Prof Dr. Haluk EMİROĞLU, Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK ve Doç. Dr. Kadir GÜRTEN’e ve tez jürimde yer alarak tavsiye ve eleştirileri ile bana yol gösteren hocam Dr. Umut Vehbi ERKAN’a;

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aynı odayı paylaştığım, benim için arkadaştan çok bir kardeş haline gelmiş olan Ar. Gör. Emre YOLCU’ya ve dostlukları benim için çok değerli olan, nice akademik başarılarına tanık olacağıma inandığım Ar.Gör. Selahattin Samet BİLGE, Ar.Gör. Aybüke BASIM ve Ar.Gör. Alaz TARHAN’a;

Mesleğe başladığımı göremeden vefat eden ama bana miras bıraktığı kişiliğini ve anılarımızı her zaman sevgiyle andığım rahmetli babam Ramazan ÖZBAY’a, benim için annelerin en fedakârı, en pozitifi, en sevgi dolusu olan Sevgi ÖZBAY’a; ve maddi manevi desteklerini her zaman hissettiğim “anne yarısı” teyzem Perihan UYAR’a;  

 Bitmez tükenmez sevgisi ile yaşam kaynağım olan, üzerimdeki emeği ile işbu tez çalışmasında en az benim kadar hakkı bulunan hayat arkadaşım, biricik eşim Başak ÖZBAY’a;

Bu kitabın basımını üstlenen ve okuyucuya ulaşmasına vesile olan YETKİN YAYIN VE DAĞITIM A.Ş.’nin değerli yetkililerine ve çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  


BİRİNCİ BÖLÜM

ROMA HUKUKUNDA İMKÂNSIZLIK, TARİHİ GELİŞİMİ VE ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ, İMKÂNSIZLIK TÜ-RLERİ


I. ROMA HUKUKUNDA İMKÂNSIZLIK KAVRAMI VE 

“IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO EST”: 15

II. ROMA HUKUKUNDA İMKÂNSIZLIK KAVRAMININ 

ORTAYA ÇIKIŞI 22

A. Roma Hukuku Yargılama Sistemlerine Genel Bir Bakış 23

B. İmkânsızlık Kavramının Ortaya Çıkışının Dava 

Usulleri Bakımından Değerlendirilmesi 24

1. Formula Usulünde İmkânsızlık 24

2. Cognitio Extra Ordinem (Sistem Dışı Yargılama) 

Sisteminde İmkânsızlık 31

III. GLOSSATORLAR VE KOMMENTATORLAR DÖNEMİN-DE, 

DOĞAL HUKUK OKULUNDA VE PANDEKT 

HUKUKUNDA İMKÂNSIZLIK 32

A. Glossatorlar ve Commentatorlar Döneminde İmkânsızlık 33

B. Doğal Hukuk Okulunda İmkânsızlık 35

C. Pandekt Hukukunda İmkânsızlık 38

IV. ROMA HUKUKUNDA İMKÂNSIZLIK TÜRLERİ 43

A. Objektif İmkânsızlık – Sübjektif İmkânsızlık 44

B. Başlangıçtaki İmkânsızlık – Sonraki İmkânsızlık 47

C. Maddi İmkânsızlık – Hukuki İmkânsızlık 48

İKİNCİ BÖLÜM

ROMA HUKUKUNDA BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ İMKÂNSIZLIK KAVRAMI, BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ İMKÂNSIZLIK KAVRAMININ BORCU SONA ERDİREN SEBEPLER ARASINDAKİ YERİ, ROMA HUKUKUNDA BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ İMKÂNSIZLIĞA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR


I. ROMA HUKUKUNDA BORÇLUNUN SORUMLU OLMA-DIĞI 

SONRAKİ İMKÂNSIZLIK KAVRAMI 51

A. Casus Kavramı 52

B. Vis Maior Kavramı 57

C. Periculum 63

II. ROMA HUKUKUNDA BORCU SONA ERDİREN SEBEP-LER 64

A. Solutio (İfa) 65

B. Acceptilatio (İbra) 68

C. Novatio (Yenileme) 70

D. Confusio (Birleşme) 73

E. Takas 75

F. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık 77

G. Ölüm ve Borcu Sona Erdiren Diğer Sebepler 77

III. BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ 

İMKÂNSIZLIĞA ROMA HUKUKUNDA BAĞLANAN 

HUKUKİ SONUÇLAR 78

A. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlığın 

Genel Şartları 78

1. Edimin İmkânsızlaşması 79

2. İmkânsızlıktan Borçlunun Sorumlu Olmaması 81

    a. Borçlunun Sorumlu Olduğu İmkânsızlık 81

    b. Borçlunun Sorumlu Olmadığı İmkânsızlık 83

3. Parça ve Cins Borçlarında İmkânsızlık 86

B. Roma Hukukunda Borçlunun Sorumlu Olmadığı 

Sonraki İmkânsızlığın Sonuçları 88

1. Roma Hukukunda Borçlunun Sorumlu Olmadığı 

Sonraki İmkânsızlığa Bağlanan Genel Sonuçlar 88

2. Roma Hukukunda İmkânsızlığın Sonuçları Bakımından 

Bazı Özel Durumlar 94

a. Kısmi İmkânsızlık 94

b. Seçimlik Borçlarda İmkânsızlık 95

c. Geçici İmkânsızlık 96

3. Hasar Konusu 97

4. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlığın 

Temerrüde Etkisi 101


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA İMKÂNSIZLIK VE BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ İMKÂNSIZLIK KAVRAMI, BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SON-RAKİ İMKÂNSIZLIĞIN KOŞULLARI VE SONUÇLARI, ROMA HUKUKU, TÜRK - İSVİÇRE HUKUKU VE AL-MAN HUKUKUNDAKİ DÜZENLEMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI


I. İMKÂNSIZLIK KAVRAMI 116

II. İMKÂNSIZLIK TÜRLERİ 125

A. Başlangiçtaki İmkânsızlık – Sonraki İmkânsızlık 125

B. Objektif İmkânsızlık - Sübjektif İmkânsızlık 128

C. Borçlunun Sorumlu Olduğu İmkânsızlık – Borçlunun 

Sorumlu Olmadığı İmkânsızlık 133

D. Sürekli İmkânsızlık – Geçici İmkânsızlık 135

E. Tam İmkânsızlık – Kismi İmkânsızlık 137

III. İMKÂNSIZLIK KAVRAMININ BENZER KAVRAMLARLA 

KARŞILAŞTIRILMASI 123

A. Aşırı İfa Güçlüğü 123

B. Borçlunun Temerrüdü 127

C. İşlemin Temelinden Çökmesi 130

D. Gereği Gibi İfa Etmeme 133

IV. TÜRK HUKUKUNDA BORÇLUNUN SORUMLU 

OLMADIĞI SONRAKİ İMKÂNSIZLIK 135

A. Kavram 135

B. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlığın Şartları 135

1.Geçerli ve Mevcut Bir Borcun Varlığı 135

2. İfanın İmkânsız Hale Gelmesi 137

3. İmkânsızlığın Sözleşme Kurulduktan Sonra Meydana 

Gelmesi 139

4. Borçlunun Sorumlu Olmaması 140

C. Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlığın 

Hüküm ve Sonuçları 142

1. Borcun Sona Ermesi 142

2. Temerrüde Etkisi 143

3. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Edimin ve 

Karşı Edimin Durumu 143

4. İhbar Borcu 148

5. İspat Yükü 149

V. TÜRK – İSVİÇRE HUKUKLARINDAKİ İMKÂNSIZLIK İLE 

İLGİLİ DÜZENLEMELERİN ALMAN HUKUKU İLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 150


SONUÇ 158

KAYNAKÇA 170

ÖZET 181

ABSTRACT 182


ADDISON C.G.: A Treatise on the Law of Contracts and Rights and Liabilities Ex Contractu, Londra 1847

ADOMEIT/BAL-KURPIERS: Latince Hukuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul 2011.

AKINCI, Ş.; Roma Borçlar Hukuku, Konya 2013

AKINTÜRK, T.: Satım Akdinde Hasarın İntikali, Ankara 1966

AKSOY, C.H.:  Impossibility in Modern Private Law: A Comparative Study of German, Swiss and Turkish Laws and the Unification Instruments of Private Law, London 2014

ALTUNKAYA, M.: Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı, Ankara 2005

ARAL, F.: Türk Borçlar Hukukuna Göre Kötü İfa, Ankara 2011

ATAMER Y.: “İfa Engelleri Hukukunu Yeniden Sistematize Etmeyi Düşünmek: Borca Aykırılık Türleri Yerine Yaptırımları Esas Alan Bir Sistematik”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, Cilt I.

AYİTER, K.: “Roma Hukuku’nda Alım Satım Aktinde Hasarın İntikali”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sa: 14, Ankara 1962

AYİTER, “Receptum Nautarum’un Klasik Hukuktan Sonraki Tekâmülü Ve Grenfell 11.108 Papyrus’u”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1955 

BALLENTINE J.A.: A Law Dictionary, Indianapolis 1916

BAŞARA T. G.: “Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkânsızlık Sebebiyle Borcun Sona Ermesi”, Çankaya University Journal of Law 7/1, Ankara 2010

BAŞOĞLU, B.: “Sözleşmenin Konusundaki İmkansızlık”, Prof. Dr. Belgin Erdoğmuş Armağanı, Ankara 2011

BAŞPINAR, V.: Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Ankara 1998

BERGER A.: Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953

BIRKS, P.: The Roman Law of Obligations, Oxford 2014

BIX B. H.: “Doğal Hukuk: Modern Gelenek” (Çev: Ertuğrul Uzun), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt : 6

BOZBEL S.: “Alman Borçlar Hukuku Reformu İle Getirilen Değişiklik ve Yenilikler”, Mevzuat Dergisi, Sa.6, 2003

BRUNNER C.: Force Majeure and Hardship Under General Contract Principles, New York 2009

BUCHER. E.: Introduction to Swiss Law, London 2004

BUCKLAND W.W.: Casus And Frustration In Roman Law, Harward Law Review 1281, Harward 1933

BUCKLAND W.W.: A Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian, Cambridge 1921

BUCKLAND W.W.: Elementary Principles of Roman Private Law, Cambridge 1912

BUCKLAND/MCNAIR, Roman Law and Common Law: A Comparison in Outline, Cambridge 1952

BURDESE A.: Manuale Di Diritto Privato Romano, Torino 1987

BURDICK W.L, The Principles of Roman Law and Their Relation to Modern Law, New Jersey, 2004

BURGE W.: Commentaries on the Law of Suretyship, and the Rights and Obligations of the Parties Thereto, and Herein of Obligations in Solido, Under the Laws of England, Scotland, and Other States of Europe, the British Colonies, and United States of America, and on the Conflict of Those Laws, Boston 1847

BUCHER, E.: Yargılamada Takas – Maddi Hukuka Dönüş (Çev. Vedat Buz), Bilgi Toplumunda Hukuk - Ünal Tekinalp’e Armağan, İstanbul 2003

CARRO, V.: “Riflessioni Sul Rischio Contrattuale in Diritto Romano”, Il Diritto Come Scienza di Mezzo : Studi in Onore di Mario Tedeschi, Cosenza 2017 

 

CASHIN-RITAINE, E.: “Emprevizyon, Hardship Ve İşlem Temelinin Çökmesi: Pacta Sunt Servanda Ve Alman-Fransız Hukuki İlişkilerinde Sözleşmelerin Uyarlanmasına Giden Yollar”, (Çev. Başak Baysal) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, İstanbul 2005

CEYLAN, S.G.: “Roma Hukukunun Günümüz Hukuk Düzenlerine Etkisi"; GÜHFD, 1-2

CICERO, M.T.: Select Orations of Marcus Tullius Cicero (Translated by Yonge), New York 1856

ÇABRİ, S.: “Akreditifte temel ilişkiden doğan borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinin akreditif ilişkisine etkisi”, Cevdet Yavuz’a Armağan, İstanbul 2012

DE MAURO, A.: Dell'impossibilità Sopravvenuta Per Causa Non Imputabile Al Debitore, Milano 2011

DEVELİOĞLU, M.H.: “İsviçre Federal Mahkemesi’nin 21 Temmuz 2015 Tarihli Kararı Uyarınca Sonradan Ortaya Çıkan Borçlunun Sorumlu Olduğu İmkânsızlığının Sonuçları”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2017/1

DIMATTEO/LEI, Chinese Contract Law, Cambridge 2018

DOĞAN, G.: “Aşırı İfa Güçlüğü Nedeniyle Sözleşmenin Değişen Koşullara Uyarlanması”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2014

DOMINIK. W.: Words and Ideas, Illinois 2012

DOUKOFF.: The Interpreation of Vis Maior in Motor Cyle Accidents, Münih 2013

DOMAT, J.: The Civil Law in Its Natural Order: Together with the Public Law (Fransızca’dan çev. William Strahan) Londra 1721

DOZHDEV, D.: “Reconstructing the Jurist's Reasoning: 'Bona Fides' and 'Synallagma' in Labeo (D. 19, 1, 50)”, JUS - 1. Il Diritto romano nella civilistica europea, Miano 2015

DURAL, M.: Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık, İstanbul 1976

DURAL, M: “İmkânsızlık Kavramı ve Türleri”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Dergisi, C: 7 Sa. 1 Ankara 1973

EMİROĞLU H.: “Roma Hukukunda Eksik Borç (Obligatio Naturalis) olarak doğan Borçlar”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara 2002

ERDOĞMUŞ B.: “Klasik Roma Hukuku’nda Kusursuz Sorumluluk Örneği: Custodia”, Prof.Dr. Rona Serozan’a Armağan, Cilt 1, İstanbul, 2010

ERDOĞMUŞ, Roma Borçlar Hukuku Dersleri, 2011 İstanbul

EREN, F.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2016

ERGÜNE M.S.: “Reform Sonrası Alman Medeni Kanununda İmkansızlık Halleri ve Sonuçları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, c. 62

ERZURUMLUOĞLU E.: Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Borçluya Yüklenemeyen Nedenlerden Dolayı Edimin Yerine Getirilememesi, Ankara 1970

ESPOSITO, R.: Immunitas: The Protection and Negation of Life (Çev. Zakia Hanafi), Cambridge 2011

FAVA, P.: Le Obbligazioni : Diritto Sostanziale e Processuale, Milano 2008

FLAMBOURAS,” The Doctrines of Impossibility of Performance and clausula rebus sic stantibus in the 1980 Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Principles of European Contract Law: A Comparative Analysis”, Pace International Law Review, C.13

FRANCESCHELLI, V.: Diritto privato. Persone - Famiglia - Successioni - Diritti reali - Obbligazioni - Contratti - Responsabilita' civile - Imprese – Consumatori, Milan, 2011 

GEORGE, H.: The Four Books of Justinian’s Institutiones, London 1761 

GOLECKI M.J:  Synallagma and freedom of contract - The Concept of Reciprocity and Fairness in Contracts from the Historical and Law and Economics Perspective, Berkeley 2013

GORDLEY, J.: Foundations of Private Law: Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment, New York 2006

GÜCÜYETER, G.: “Barter Sistemi”, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı. 2, İzmir 2012

GÜLEKLİ, Y.: “Aşırı İfa Güçlüğü Ve Alacaklının Tasavvufunun Boşa Çıkması Halinde İşlem Temelinin Çökmesi Öğretisi”, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, No 18, İstanbul 1990

GÜNDOĞDU, F.: Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkansızlığı ve Hukuki Sonuçları, İstanbul 2014

GÜRTEN K.: “Receptum Nautarum”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı:1 Yıl 2013

GÜVEL, Ö.: “Roma Hukukunda Sorumluluk” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.25, S.2, 2017

HATEMİ/GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2011

HAVUTÇU, A.:, “İfa Engelleri ve İfa Engellerine Bağlanan Hukuki Sonuçlar”, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, İstanbul 2011

HAZEL, J. Who’s who in the Roman World, London 2001

HİKMET A.: “Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Sözlük, İstanbul 1984

HONDIUS/GREGOLEIT; Unexpected Circumstances in European Contract Law, Cambridge 2011

HOGG M.: Obligations: Law and Language, Cambridge 2017

HUTCHISON, A.: Fundamental Change of Circumstances in Contract Law, Cape Town 2010 (Yayımlanmamış Doktora Tezi)

HUNTER W.: Introduction to Roman Law, London 1955

İNCE, N.:  “Alman Hukukunda İfa İmkânsızlığı ile İşlem Temelinin Bozulması Arasındaki İlişki”,  Legal Hukuk Dergisi – C. 14

JANSEN C.: “Accidental Harm Under (Roman) Civil Law”, The Challenge of Chance. A Multidisciplinary Approach from Science and the Humanities, Springer 2016

KARADENİZ ÇELEBİCAN, Ö.: Roma Eşya Hukuku, Ankara 2008

KARADENİZ ÇELEBİCAN, Ö.: Roma Hukuku, Ankara 2017

KEHOE, D.P.: Law and the Rural Economy in the Roman Empire, Michigan 2007

KILIÇOĞLU, A.; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012

KITAGAWA, Z.; The Identity of German and Japanese Civil Law in Comparative Perspectives, Berlin 2006

KİZİR, M.; Borçlu Temerrüdünün Sona Ermesi, Ankara 2012

KOSCHAKER/AYİTER: Roma Özel Hukuku’nun Ana Hatları, İzmir 1993

KORKMAZ, B.S.: “Roma Hukukunda Vekalet Sözleşmesinde Sorumluluk Ölçütleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:3 Sa:2,  2012

KRAJEWSKI, M.:  “The New German Law of Obligations”, European Business Law Review, 2003

KURT, L.M.; Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık, Ankara 2016

KÜÇÜK, E.: “XII. Yüzyıl Rönesansı ve Yeniden Doğan Roma’yı Günümüze Bağlayan Son Halka: Pandekt Hukuku”, AÜHFD, 2007

LAMBIRIS. M.: "Reform of the Law of Sale in Australia", Melbourne University Law Review 690, Melbourne 1996

LENDERING, J.: Roma Mermer Şehir (Çev: Burak Sengir), İstanbul 2011

LEE, R.W.: M.Ö 753’ten MS. 1948’e kadar Roma Hukuku, İstanbul 2002

LISTA A.: International Commercial Sales: The Sale of Goods on Shipment Terms, Londra 2017

LÜTHY/PALMARINO, “Conceptual and Historical Reflections on Chance (and Related Concepts)”, The Challenge of Chance. A Multidisciplinary Approach from Science and the Humanities, Springer 2016

MACMILLAN K.: “Taylor v Caldwell”, Landmark Cases in the Law of Contract, Oregon 2008

MANNINO, V.: Questioni di diritto, Milano 2007

MARCHESINI, C.: L'impossibilità Sopravvenuta Nei Recenti Orientamenti Giurisprudenziali, Milano 2008

MARZO S.D.: Roma Hukuku, İstanbul 1959

MAZZACANO, P.J.: “Force Majeure, Impossibility, Frustration & the Like: Excuses for Non-Performance; the Historical Origins and Development of an Autonomous Commercial Norm in the CISG”, Nordic Journal of Commercial Law issue 2011

MACCORMACK. G.: “Dolus in the Law of the Early Classical Period”,  Studia et documenta historiae et iuris 52 (1986)

MACCORMACK G.: “Culpa”,  Studia et documenta historiae et iuris 38 (1972)

MEARS, T.L.: Analysis of M. Ortolan's Institutes of Justinian, Including the History and Generalization of Roman Law, New Jersey 2008

MILAZZO, A.: “Res In Commerci And Res Extra Commercium: Reflections Of Romans Jurists And Categories Of Modern Law”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı Cilt:1 Yıl 2015

MOUSOURAKIS G; Fundamantals of Roman Private Law, Auckland, 2012

MOZINA, D.: “Supervening Impossibility of Performance and Its Significance for the Law of Obligations”, Zbornik Znanstvenih Razprav - Volume LXVIII, 2008

MUIRHEAD, J.: Historical Introduction to the Private Law of Rome, New Jersey 2009

OĞUZ,  A.: “Muvazaa Kuramının Iustinianus’tan Günümüz Modern Kanunlaştırma Hareketlerine Kadar Gelişim Çizgisi”, A.Ü.H.F.D., C. 45, S.4, Ankara 1996

OĞUZMAN/ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, c. 2, İstanbul 2012

OLIVIERA N.M.P.: “The German Act to Modernize the Law of Obligations as a Model for the Europeanization of Contract Law? The New Rules Regarding Impossibility of Performance from the Perspective of a Portuguese Lawyer”, Electronic Journal of Comperative Law,  2007

ÖNAY, I.: Türk Borçlar Hukukunda Yenileme (Tecdit - novatio), Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2014

ÖZ, T.: “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin  Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler  Antlaşması (CISG)”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - 2013/1

ÖZÇELİK, B.: “Sözleşmeden Doğan Borçların İfasında Hukuki İmkansızlık ve Sonuçları,  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 63 sa.3 2014

PATTERSON E.W.: “Temporary Impossibility of Performance of Contract”, Virginia Law Review, Vol. 47, No. 5, Virginia 1961

PHILLIMORE, J.G.: Private law among the Romans from the Pandects, London 1863

PICHONNAZ, P.: “From clausula rebus sic stantibus to Hardship: Aspects of the evolution of the judge’s role” Fundamnia 17 (1) 2011

PICHONNAZ. P.: “İsviçre ve Roma Hukuku – Özet Halinde bir Görünüş”, (Çev. Nilgün Dinçer) Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 16

PLESSIS, P.: Borkowski's Textbook on Roman Law, New York 2010

PLESSIS P.D.:Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27 BCE - 284 CE, Danvers 2012

PLESSIS/TUORI, The Oxford Handbook of Roman Law and Society, Oxford 2016

POSZEWIECKI, A.: Perspective of Unification of Obligation Law in Aspect of Impossibility of Performance

POTHIER R.J.: A Treatise on the Law of Obligations, Or Contracts Cilt 1, Philedelphia 1839

RABELLO A.M: The 'Impossible Contract': From Roman Law to the Unidroit Principles of International Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law, Jerusalem 2010

RADO T.: Roma Hukuku Dersleri – Borçlar Hukuku, İstanbul 2014.

RAMSDEN, W. A.: Supervening Impossibility of Performance in the South African Law of Contract, Johannesburg 1983

REİSOĞLU, S.: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2012

ROBY, H.J.: Roman Private Law in the Times of Cicero and of the Antonines, New Jersey 2000

RÖSLER, H.: “Alman ve Uluslararası Sözleşme Hukukunda Değişen ve Öngörülemeyen Koşullar” (Çev. Tülay Aydın Ünver), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.66

RUSCELLO, F.: Istituzioni di diritto privato, C.1, Milan

SALKOWSKI/WHITFIELD: Institutes and History of Roman Private Law: With Catena of Texts, New Jersey 2008

SANFILIPPO, C.: Istituzioni di Diritto Romano, Catanzaro  2002 

SANTORO, R.: “Perpetuari obligationem”, Annali del Seminario Giuridico Dell’università Degli Studi di Palermo Volume LVII, Torino 2014 

SAYIN, B. S.: Roma Hukukunda Pactum’lar (Anlaşmalar), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale 2008

SCHWENZER, I.: “Force majeure and hardship in international sales contracts”, Victoria University of Wellington Law Review

SCHWENZER/HACHEM/KEE: Global Sales and Contract Law, New York 2012

SHELTON D.: “Contract Performance and Temporary Impossibility”, Southwestern Law Journal, Vol. 5

SELİÇİ, Ö.: Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borçların Sona Ermesi, İstanbul 1976

SEROZAN, R.: Sözleşmeden Dönme, İstanbul 2007

SEROZAN, R.: Borçlar Hukuku Cilt III – İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, İstanbul 2009

SEROZAN, R.: “Yeni Alman İfa Engelleri Hukuku”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, c. 63

SIC, M.: “L’eredità futura come oggetto del contratto (patto) nel diritto classico e postclassico”, Revue Internationale Des Droits De L’antiqueite, Bruxselles 2012

SMORTO, G.: “Dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore”, Commentario del Codice Civile Diretto da Enrico Gabrielli. Delle Obbligazioni, Torino 2013

SOHM, R.: The Institutes a Textbook of the and System of Roman Private Law 3d ed. Londra 1907

SOMER P.: Roma Hukukunda İstisna Akdi (Locatio Conductio Operis), İstanbul 2008

SOMER, 100 soru 100 cevap Roma Borçlar Hukuku, İstanbul 2010

SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN Ö.: Tarihsel ve Dogmatik Açıdan Periculum Est Emptoris (Hasar Alıcıya Aittir) Ankara 2010

SÖĞÜTLÜ ERİŞGİN, Ö..: Roma Hukukunda Haksız Fiil Benzerleri, Ankara 2002

STAHL, J.S.: The Philosophy of Law, Book III – Private Law, Aalten 2007

TAHİROĞLU, B.: Roma Borçlar Hukuku, İstanbul 2011

TAHİROĞLU/ERDOĞMUŞ, Roma Usul Hukuku, İstanbul 1997

TANDOĞAN, H.:, Türk Mesuliyet Hukuku, Akit Dışı ve Akti Mesuliyet, İstanbul 2010

TEDESCHI B.G.: “Non Performance and Remedies in General”, Principles of European Contract Law and Italian Law (Editörler: Luisa Antoniolli, Anna Veneziano), Hague 2005

TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1985

THUR V.: Borçlar Hukuku (Çev. Cevat Edege) , Ankara 1983

TRIMARCHI, P.: Istituzioni di diritto privato, Milano 2011 

TOPUZ/CANBOLAT, “Türk İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda İmkânsızlığın Düzenlenişi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 57, sa. 3, Ankara 2008

TUNÇOMAĞ, K.: Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler Cilt 1, İstanbul 1976

TÜZÜNER/ÖZ, “Aşırı İfa Güçlüğüne İlişkin İçtihat İncelemesi”, Ankara Barosu Dergisi, 2015/3

UMUR Z.: Roma Hukuku Lügatı, İstanbul 1975

UMUR, Roma Hukuku Ders Notları, İstanbul 1999

VERZIJL, J. H. W.: International Law in Historical Perspective, Cilt. 6, Leiden 1973

VIETZEN, L.A.: Practical Contract Law for Paralegals: An Activities-Based Approach, New York 2017

VINOGRADOFF, P.: Ortaçağ Avrupası’nda Roma Hukuku, İstanbul 1997

VOCI, P.: Istituziono Di Diritto Romano, Milano 1996

WATSON, A.: The Digest of Justinian, Pennsylvania 1985

WATSON, A.: “The Evolution of Law: the Roman System of Contracts”, Law and Historical Review 1, 1984

WATSON A.: “The Form and Nature of ‘acceptilatio’ in Classical Roman Law”, RIDA 1961, 3. Serie, Vol. 8

WOOD, T.: “A New Institute of the Imperial Or Civil Law”, New Jersey 2007

YARON R.: “Remarks on Consensual Sale (with special attention to periculum emptoris)”, Roman Legal Tradition Vol 2, Glasgow 2014

YEŞİLLER, M.: “Roma Hukukunda Hükümsüzlük Halleri”,  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XV, Y. 2011

YEŞİLLER, M.: “Roma Hukuku’nda Gemi, Han ve Ahır İşletenlerin Receptum Sorumluluğu”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Bahar 2013, C: 3

YÜCER İ.: Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmelerde Başlangıçtaki İmkansızlık, Hüküm Ve Sonuçları, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Ankara 2006

ZIMMERMANN R: The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, New York, 1996

ZIMMERMANN, “Roman Law and European Legal Unity”, Towards a European Civil Code, Boston 1998

ZIMMERMANN, R.: Breach of Contract and Remedies under the New German Law of Obligations, Roma 2002

ZIMMERMANN/ WHITTAKER, Good Faith in European Contract Law, Cambridge 2000

ZİLELİOĞLU, H.: “Roma Hukukunda Sorumluluk Ölçütlerine Genel Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.39

ZİLELİOĞLU, “Roma Hukukunda Custodia (Gözetim) Sorumluluğu, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1985


DIGESTA METİNLERİ İÇİN YARARLANILAN İNTERNET KAYNAKLARI

http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Anglica/digest_Scott.htm  (İngilizce)

http://www.thelatinlibrary.com/justinian.html (Latince) 

YARGITAY KARARLARI İÇİN YARARLANILAN İNTERNET KAYNAĞI:

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.