Sahte Belge ve Vergi Kaçakçılık Suçları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ali ÇAKMAKÇI - Semra KÖSEER
ISBN: 9789750257049
Stok Durumu: Stokta var
71,10 TL 79,00 TL

Adet

 
   1 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali ÇAKMAKÇI, Semra KÖSEER
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

213 sayılı VUK ve 5237 sayılı TCK'ya göre Sahte Belge ve Vergi Kaçakçılık Suçları

Ali ÇAKMAKÇI, Semra KÖSEER

2019/09 1. Baskı, 328 Sayfa

ISBN 978-975-02-5704-9

Kaçakçılık suçlarına getirilen cezalar son yıllarda mükellefler tarafından ciddi düzeyde ihtilaf konusu yapılarak idari ve adli yargıda dava konusu edilmekte veya mükellefler hakkında kamu davası açılmaktadır.

Kitapta vergi suçlarının TCK kapsamında niteliği, vergi kaçakçılık suçlarının hukuksal gelişimi, vergi kaçakçılık suçlarının oluşum şekilleri, nitelikleri ve unsurları, vergi kaçakçılık suçunun vergi hukukundaki yaptırımları, kaçakçılık suçlarına ilişkin cezalardan kurtulma yolları, sahte belge ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (MİYB) düzenleme ve kullanma fiilleri, koda veya özel esaslara alınma süreci ve etkileri, çok sayıda Danıştay ve Yargıtay karar özetleri, KDV iadesinde sahte belge, MİYB düzenlenmesi, kullanılması ve sonuçları ile pek çok spesifik husus ele alınmaktadır.

Bu kitap, yazarların T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde yaptıkları vergi incelemeleri, gerek bilimsel çalışmaları, gerekse YMM ve SMMM olarak yaptıkları denetim çalışmalarında yaşanan deneyimler eşliğinde yazılmıştır.

Konu Başlıkları

Suçların TCK Kapsamında Niteliği
Vergi Kaçakçılık Suçlarının Hukuksal Gelişimi
Vergi Kaçakçılık Suçlarının Oluşum Şekilleri, Nitelikleri ve Unsurları
Vergi Kaçakçılık Suçunun Vergi Hukukundaki Yaptırımları
Kaçakçılık Suçlarına İlişkin Cezalardan Kurtulma Yolları
Tek Fiile Tek Ceza Uygulanması İlkesi–Non bis in idem Kuralı
Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (MİYB) Düzenleme ve Kullanma Fiilleri
Kod ve Özel Esaslara Alınma İşlemi
Çok Sayıda Danıştay ve Yargıtay Karar Özetleri
KDV İadesinde Sahte Belge, MİYB Kullanımları ve Sonuçları

İçindekiler

Önsöz  9

Yönetici Özeti  11

Kısaltmalar  19

Birinci Bölüm

SUÇLARA VE CEZALARA İLİŞKİN

GENEL AÇIKLAMALAR VE KURALLAR

1.1. Ceza Kavramı ve Çeşitleri  21

1.1.1. Genel Olarak Cezaların Sınıflandırılması  21

1.1.2. TCK Açısından Cezaların Sınıflandırılması  23

1.2. Suçun Unsurları  25

1.2.1. Maddi Unsur  26

1.2.2. Manevi Unsur  26

1.3. Genel Olarak Vergi Kaçakçılık Suçları  29

İkinci Bölüm

VERGİ HUKUKUNDA KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİN KAPSAMI VE CEZADAN KURTULMA YOLLARI

2.1. Kaçakçılık Suçlarının Kısa Bir Tarihçesi  35

2.1.1. Kaçakçılık Suçlarının Peçelemeden Farkı  40

2.1.2. Suç İçin Sanık Lehine Olan Kanun Hükmünün Uygulanması  41

2.1.3. Kaçakçılık Suçu Seçimlik Bir Suçtur ve Kanunda Sayılan Her Fiil Ayrı Cezayı Gerektirir  42

2.1.4. Gümrük Kanunu Kapsamına Giren İşlemler  42

2.1.5. Vergi Usul Kanunu 280 Sıra No.lu Genel Tebliğinin Getirdikleri  43

2.1.6. Vergi Usul Kanunu 306 Sıra No.lu Genel Tebliğinin Getirdikleri  45

2.1.7. Suçun Varlığı İçin Rapor Değerlendirme Komisyonunun Mütalaa Şartı  49

2.1.8. Vergi Kaçakçılığı Suçunun Failleri Kimlerdir?  52

2.1.9. Suçun İşlenme Zamanı  56

2.1.10. KDV Uygulama Genel Tebliğinin Gizleme Konusuna Yaklaşımı  59

2.1.11. Yargı Kararları  60

2.2. Adli veya İdari Cezayı Kaldıran Haller  61

2.3. Uzlaşma  61

2.4. Pişmanlık ve Islah Müessesi  62

2.5. Cezada İndirim  65

2.6. Ceza Kesmede Zamanaşımı  66

2.7. Ceza Tahsil Zamanaşımı  66

2.8. Ölüm  67

2.9. Mücbir Sebepler  67

2.10. İzaha Davet Müessesi  67

2.10.1. İndirimli Ceza Uygulaması İçin Asli Unsurlar  69

2.10.2. İdari İşlemler ve Yetkili Merci  73

2.10.3. İndirimli Ceza Uygulamasının Şartları  74

2.10.4. Genel Değerlendirme  75

2.10.5. Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMİB) Kullanımı Açısından:  77

2.11. Aynı Suça Birden Fazla Ceza Kesilmesi Hali  80

2.11.1. Non bis in idem Kuralının AİHM Kararlarına Etkisi  81

2.11.2. Kuralın İç Mevzuat Kapsamında Ele Alınması  83

2.12. Yargı Kararları  90

Üçüncü Bölüm

KAÇAKÇILIK SUÇLARININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ

3.1. 359. Maddenin (a) Bendindeki Fiiller  95

3.1.1. Defter ve Kayıtlarda Hesap ve Muhasebe Hileleri Yapmak (m.359/a–1)  95

3.1.1.1. Ceza Muhatapları ve Sorumlular  102

3.1.1.2. Muhasebe Hilelerinin Amacı ve Yöntemler  103

3.1.1.3. Suçun İşlendiği Tarihin Tespiti  104

3.1.1.4. Yargı Kararları  104

3.1.2. Gerçek Olmayan ve Kayda Konu İşlemlerle İlgili Bulunmayan Kişiler Adına Hesap Açmak (m.359/a–1)  109

3.1.2.1. Yargı Kararı  112

3.1.3. Defterlere Kaydı Gereken Hesap ve İşlemleri Vergi Matrahının Azalması Sonucunu Doğuracak Şekilde Tamamen veya Kısmen Başka Defter Belge veya Diğer Kayıt Ortamlarına Kaydetmek (m.359/a–1)  113

3.1.3.1. Suçun Varlığı İçin Yasal Defterlerin Tespiti Gerekmektedir  114

3.1.3.2. Suç İle Vergi Matrahının Azalması Sağlanmalıdır  115

3.1.3.3. Suça İlişkin Fiil İle Vergi Matrahının Azalmasının Aynı Dönemde Gerçekleşmemesi  116

3.1.3.4. Suç Konusu Fiilin Dolaylı Yollarla Vergi Matrahının Azalmasına Neden Olması  117

3.1.3.5. Suç İşlenmekle Beraber Verginin Mükellef Tarafından Vadesinde Ödenmesi  118

3.1.3.6. Suçun Tespiti ve Mükellef Aleyhine Delil Niteliği  119

3.1.3.7. Çift Defter Kullanımında Suçun İşlenme Tarihi  121

3.1.3.8. Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Dönme İmkanı  121

3.1.3.9. Yargı Kararları  121

3.1.4. Defter, Kayıt ve Belgeleri Tahrif Etmek  125

3.1.4.1. Hangi Defter, Belge ve Kayıtlar Tahrifat Kapsamındadır  127

3.1.4.2. Vergi Kanununda Kayıt Nizamı Kuralları  128

3.1.4.3. Suçun Failleri  129

3.1.4.4. Suçun İşlenme Zamanı  130

3.1.4.5. Yargı Kararı  130

3.1.5. Defter, Kayıt ve Belgeleri Gizlemek (m.359/a–2)  132

3.1.5.1. Suçun Teşekkülü  135

3.1.5.2. Vergi Kanunlarına Göre Tutulması Zorunlu Olan Defterler  137

3.1.5.3. Kayıt Gizleme Nasıl Oluşabilir?  139

3.1.5.4. Gizleme Konusu Yapılan Defter ve Belgelerin Vergi Matrahına Etki Etmemesi Durumu  139

3.1.5.5. Defter ve Belge İbrazına İlişkin Tebligatın Usulüne Uygun Yapılmaması  141

3.1.5.6. Gizleme Suçu Vergi İncelemesine Bağlı Bir Olaydır  145

3.1.5.7. Defterlerin ve Belgelerin Mahkeme Safhasında Mahkemeye Arz Edilmesi  146

3.1.5.8. Yeminli Mali Müşavirlere Karşıt İnceleme Kapsamında Defter İbraz Edilmemesi  154

3.1.5.9. Gizleme Suçuna Bağlanan Yaptırımlar  156

3.1.5.10. Mücbir Sebep Gizlemeyi Engeller Mi?  156

3.1.5.11. Suçun İşlenme Tarihi  158

3.1.5.12. Defter ve Belgeleri Gizlemek Suçunda Dikkat Edilecek Hususlar  159

3.1.5.13. Yargı Kararı  159

3.1.6. Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlemek ve Kullanmak (m.359/a–2)  175

3.1.6.1. Sahte veya MİYB İle Amaçlanabilen Özel Hususlar  182

3.1.6.2. Suçun Manevi Unsuru  182

3.1.6.3. Suça İlişkin Vergi Kanunları Yaptırımları  186

3.1.6.4. Suçun TCK ve CMK Kapsamında Yaptırımları  187

3.1.6.5. Evrakta Sahtecilik Suçu  188

3.1.6.6. Yargı Kararı  191

3.2. 359. Maddenin (b) Bendindeki Fiiller  196

3.2.1. Defter Kayıt ve Belgeleri Yok Etmek veya Defter Sayfalarını Yok Ederek Yerine Başka Yapraklar Koymak veya Hiç Yaprak Koymamak (m.359)  197

3.2.1.1. Yargı Kararı  198

3.2.2. Belgelerin Asıl veya Suretlerini Tamamen veya Kısmen Sahte Olarak Düzenlenmek veya Bu Belgeleri Kullanmak (m.359/b)  198

3.2.2.1. Sahte Belge Unsuru Olabilecek Belgeler  205

3.2.2.2. Suça Konu Fiil  206

3.2.2.3. Suçun Faili  207

3.2.2.4. Sahte Fatura Kullanma İle Düzenlemede Ayrı Ayrı Suç Bulunması  208

3.2.2.5. Vergi Mahkemesi Kararlarının Adli Yargı Açısından Önemi  208

3.2.2.6. Alışların Sahte Olması Satışların da Sahte Olmasını Gerektirmez  209

3.2.2.7. Sahte Belge Kullanımında Delil Yetersizliği  209

3.2.2.8. Sahte Belge Düzenlenmesi ve Kullanımına Yönelik Cezalar  215

3.2.2.9. Sahte Belge Düzenlenmesi Karşılığında Komisyon Geliri Elde Edildiği İddiaları  216

3.2.2.10. Suçun Örgüt Kapsamında Değerlendirilmesi  218

3.2.2.11. Müteselsil Sorumluluk Uygulamasına Alıcıların Sorumluluğuna Nasıl Gidilebilir?  223

3.2.2.11.1. İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar  224

3.2.2.11.2. Müteselsil Sorumluluk Uygulaması  225

3.2.2.12. Sahte Belge Düzenleme Fiilinin Özel Belgede Sahtecilik Suçu Açısından Değerlendirilmesi  226

3.2.2.13. Meslek Mensupları Açısından Konunun Önemi  227

3.2.2.14. Yargı Kararı  230

3.3. 359. Maddenin (c) Bendindeki Fiiller  246

3.3.1. Maliye Bakanlığı ile Anlaşması Olmadığı Halde Belge Basmak veya Bu Belgeleri Bilerek Kullanmak (m.359/c)  246

3.3.1.1. Yargı Kararı  247

Dördüncü Bölüm

KAÇAKÇILIK FİİLLERİNDE CEZALAR VE MÜTALAA

4.1. Kaçakçılık Fiillerinde Cezalar  249

4.1.1. On Sekiz Aydan Üç Yıla Kadar Hapis Cezası Gerektiren Fiiller  249

4.1.2. Üç Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezasını Gerektiren Fiiller  251

4.1.3. İki Yıldan Beş Yıla Kadar Hapis Cezası Gerektiren Fiiller  252

4.2. Mütalaa Şartı  252

4.2.1. Mütalaanın Hukuki Niteliği ve Şekli  253

4.2.2. Vergi Kaçakçılığı Suçunda Mütalaa Şartı  254

4.2.3. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı (213 Sayılı V.U.K Madde 359)  259

Beşinci Bölüm

SAHTE VE MUHTEVİYATI İTİBARİYLE

YANILTICI BELGE KULLANMA TESPİTİ VE

SUÇ RAPORLARINA KARŞI YAPILACAK İDARİ İŞLEMLER

5.1. Mükelleflerin Özel Esaslara Alınma İşleminin Hukuki Dayanağı  269

5.1.1. Hangi Belgeler Sahte veya MİYB Kapsamında Sayılmaktadır  275

5.1.2. Özel Esaslara Tabi Mükellefler  275

5.1.3. VUK’nın 153/A Maddesine Giren Mükellefler  277

5.1.4. Özel Esaslara Tabi Olmayan Mükellefler  280

5.1.5. Olumlu Rapor  280

5.1.6. Olumsuz Rapor  281

5.1.7. Genel Esaslar  281

5.1.8. Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirilmesi  282

5.1.9. Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenlere Mal Teslimi ve Hizmet İfasında Bulunanlar  283

5.2. Sahte Belge Kavramı  284

5.2.1. Sahte Belge Düzenleyen veya Kullananlar  284

5.2.2. Haklarında Sahte Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar  285

5.2.3. Haklarında Sahte Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar  285

5.2.4. Haklarında Sahte Belge Kullanma Raporu Bulunanlar  287

5.2.5. Haklarında Sahte Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar  288

5.3. İdari Uygulamalarda Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma Fiili  289

5.3.1. Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar  290

5.3.2. Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Tespiti Bulunanlar  290

5.3.3. Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar  291

5.3.4. Haklarında Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Tespiti Bulunanlar  291

5.3.5. İşlemlerin Gerçekliğini İspat ve İzaha Davet  292

5.4. Yargı (İdari Yargı) Safhasında İddialar  296

5.5. Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri  299

5.5.1. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepleri  299

5.5.2. Genel Esaslara Dönüş  299

5.5.3. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar  300

5.5.3.1. İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi  300

5.5.3.2. Genel Esaslara Dönüş  300

5.5.4. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Tespiti Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri  301

5.5.4.1. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlediği Konusunda Tespit Bulunanlar  301

5.5.4.2. Genel Esaslara Dönüş  302

5.5.5. Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullandığı Konusunda Tespit Bulunanlar  302

5.5.5.1. İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi  302

5.5.5.2. Genel Esaslara Dönüş  303

5.5.5.3. İadeye Esas Diğer Belgelerin Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Olması  304

Altıncı Bölüm

SAHTE BELGE VE MİYB’NİN KARA PARA (SUÇ GELİRİNİN) AKLANMASI AŞAMASINA ETKİLERİ

6.1. Karapara veya Suç Gelirinin Tanımı  305

6.2. Kara Para Aklamaya İlişkin Yasal Düzenlemeler  306

6.3. Kara Para Aklamanın Sahte Belge ve MİYB İle İlişkisi  311

Yedinci Bölüm

SAHTE BELGENİN SONUÇLARINI HAFİFLETMENİN ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER

7.1. Soruna İlişkin Bazı Değerlendirmeler  313

Kaynakça  319

Kavramlar Dizini  323

Yazar Tanıtımları  325


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.