Kamu Mali Yönetiminde

Sayıştay Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mehmet AKSOY
ISBN: 9786050509229
119,00 TL 140,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet AKSOY
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 352
  • Sayıştay Tarihi
  • Sayıştay Denetimi
  • Sayıştay Hesap Yargısı
  • Sayıştay Raporları
  • Kamu Zararı

Sayıştay’ın başlıca Anayasal fonksiyonları denetim, yargılama ve raporlamadır. İnceleme ve araştırma görevleri ise bu fonksiyonlara ek diğer görevleri arasında yer almaktadır. Anayasa, Sayıştay Kanunu ve ilgili diğer birincil ve ikincil mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde Sayıştayın fonksiyonları, diğer görevleri, bu fonksiyonları ve görevleri yerine getiren teşkilatı ve organizasyon yapısı Sayıştay Hukuku’nu oluşturmaktadır.

Sayıştay denetimi, hesap yargısı, denetimin raporlanması, raporların ilgili mercilere sunumu, kamu mali yönetimi ve kontrol alanında görev yapan kamu görevlilerinin mevzuata aykırı fiil ve davranışları, mali sorumlulukları, yükümlülükleri ile tüm bunlara ilişkin kurallar bütününü içeren bu çalışma kendine has özellikleri nedeniyle Sayıştay Hukuku ismi ile okuyucunun hizmetine sunulmuştur.

Bu kitap alanında yazılmış nadir eserlerden olup, Sayıştay tarihi, denetimi, raporları, hesap yargısı, kamu zararı ve sorumluları hakkında toplu ve detaylı bilgiyi okuyucunun dikkatine sunan bir eser niteliği taşımaktadır. Eser, kamu mali yönetimi ve kontrol alanında yıllarca yapılan denetim elemanlığının ve Sayıştay hesap yargısı üyeliğinin kazandırdığı bilgi ve tecrübenin bir ürünüdür.

Çalışmanın temel amacı, kamu kurumlarının mali işlem süreçlerinde görev alan kamu görevlilerinin görevlerini ifa ederken ve yetkilerini kullanırken tabi oldukları hukuk sistemi ve muhatap olacakları kurum ve teşkilat hakkında bilgi vermek, uymaları gereken ilke ve kuralları hatırlatmak, hukuka ve mevzuata aykırı fiil ve davranışlarının karşılığı olan mali müeyyidenin ağır yüküne dikkat çekmek ve böylece kamu kurumlarında mali disiplinin sağlanmasına katkı sunmaktır.

Bu çalışmanın kamu kurumlarına, kamu görevlilerine, akademi camiasına faydalı olacağını ve Sayıştay Hukuku alanında yeni eserlerin yazılmasını teşvik edeceğini ümit etmekteyim.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .......................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER ............................................................................................. 7

TABLO LİSTESİ ........................................................................................ 20

ŞEKİL LİSTESİ .......................................................................................... 20

KISALTMALAR ........................................................................................ 21

GİRİŞ ........................................................................................................... 23

BİRİNCİ KİTAP SAYIŞTAY

BİRİNCİ BÖLÜM SAYIŞTAY TARİHİ

1. Sayıştay Tarihi ve Sayıştay’ın Anayasal Konumu ............................ 29

1.1. Osmanlı Devleti Öncesinde Sayıştay ....................................... 29

1.1.1. Karahanlılar Dönemi ................................................... 30

1.1.2. Gazneliler Dönemi ...................................................... 30

1.1.3. Abbasiler Dönemi ....................................................... 30

1.1.4. Büyük Selçuklu Dönemi ............................................. 31

1.1.5. Anadolu Selçuklu Dönemi .......................................... 31

1.1.6. İlhanlılar Dönemi ........................................................ 31

1.1.7. Memlüklüler Dönemi .................................................. 32

1.2. Osmanlı Devletinde Sayıştay ................................................... 32

1.2.1. Osmanlı Devleti İlk Döneminde Sayıştay ................... 32

1.2.2. Tanzimat Sonrasında Sayıştay .................................... 33

1.2.3. Divan-ı Muhasebat ...................................................... 34

1.2.4. Kanun-i Esasi Döneminde Sayıştay ............................ 35

1.2.5. 1924 Anayasası Döneminde Sayıştay ......................... 36

1.2.6. 1961 Anayasası Döneminde Sayıştay ......................... 37

1.2.7. 1982 Anayasası Döneminde Sayıştay ......................... 38

8

İKİNCİ BÖLÜM ORGANİZASYON YAPISI

1. Sayıştay’ın Organizasyon Yapısı ....................................................... 41

1.1. Ofis Tipi Sayıştay Modeli (Genel Denetçi Modeli/ Westminster Model) ................................................................. 42

1.2. Kurul Tipi Sayıştay Modeli (Collegiate Model)....................... 43

1.2.1. Yargı Yetkisi Olan Kurul Tipi Sayıştay Modeli (Judicial Model/Napoleonic Model/Mahkeme Tipi)... 43

1.2.1.1. Yargı Yetkisi Olan Kurul Tipi Sayıştay Modelinin Avantajları ................................. 45

1.2.2. Yargı Yetkisi Olmayan Kurul Tipi Sayıştay Modeli .. 46

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SAYIŞTAY PARLAMENTO İLİŞKİLERİ

1. Sayıştay Parlamento İlişkileri ............................................................ 48

1.1. Raporlama ................................................................................ 49

1.1.1. Yargı Yetkisine Sahip Olan Sayıştayların Parlamento ile İlişkileri .................................................................. 50

1.1.2. Yargı Yetkisine Sahip Olmayan Sayıştayların Parlamento ile İlişkileri ............................................... 51

1.2. Sayıştay Başkanı ve Üyelerin Seçimi ....................................... 52

1.3. Sayıştay Faaliyetleri Hakkında TBMM’nin Bilgilendirilmesi . 52

1.4. Ulusal Parlamentoların İdari Harcamalarının Denetimi ........... 53

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SAYIŞTAY’IN ÖZELLİKLERİ, YETKİLERİ VE GÖREVLERİ

1. Sayıştay’ın Özellikleri ....................................................................... 55

1.1. Sayıştay’ın Bağımsızlığının ve Denetim Yetkisinin Anayasa ve Yasada Yer Alması ............................................... 57

1.2. Sayıştay Başkan ve Üyelerinin Bağımsızlığının Yasal Teminata Bağlanması ............................................................... 58

1.3. Görev İfasında Yeterli Görev ve Yetki Genişliği ve Tam Takdir Yetkisinin Bulunması ................................................... 58

9

1.4. Bilgiye Sınırsız Erişim ............................................................. 59

1.5. Denetim Sonuçlarını Raporlama Hakkı ve Yükümlülüğünün Bulunması ................................................................................. 60

1.6. Denetim Raporlarının İçeriğini ve Zamanlamasını Belirleme, Yayınlama ve Dağıtma Özgürlüğünün Olması ........................ 60

1.7. Denetim Sonuçlarının Etkin İzleme Mekanizmalarının Var Olması ............................................................................... 61

1.8. Mali ve İdari Özerklik İle Yeterli Mali Kaynağa Sahip Olunması .................................................................................. 61

2. Sayıştay’ın Yetkileri .......................................................................... 62

3. Sayıştay’ın Görevleri ......................................................................... 63

3.1. Denetim Görevi ........................................................................ 64

3.2. Yargılama Görevi ..................................................................... 64

3.3. Raporlama Görevi .................................................................... 65

3.4. Görüş Verme Görevi ................................................................ 66

3.4.1. Mali Nitelikli İdari Düzenlemelere Sayıştay’ın Görüş Vermesi ............................................................ 66

3.4.2. Sayıştay Kanun Tekliflerine İlişkin Görüş Bildirme .. 67

BEŞİNCİ BÖLÜM SAYIŞTAY’IN TEŞKİLAT YAPISI

1. Sayıştay’ın Organları ......................................................................... 69

1.1. Başkanlık ve Sayıştay’ın Üst Yönetimi .................................... 69

1.1.1. Sayıştay Başkanı ......................................................... 69

1.1.2. Sayıştay Başkan Yardımcıları ve Bölüm Başkanları ... 70

1.1.3. Denetim ve Denetim Destek Grup Başkanlıkları ........ 71

1.2. Sayıştay’ın Üst Karar Organları ............................................... 72

1.2.1. Genel Kurul ................................................................. 72

1.2.2. Rapor Değerlendirme Kurulu ...................................... 72

1.2.3. Temyiz Kurulu ............................................................ 73

1.2.4. Daireler Kurulu ........................................................... 74

1.2.5. Sayıştay Daireleri ........................................................ 75

1.2.6. Başsavcılık .................................................................. 76

1.3. Sayıştay’ın Diğer Kurulları ...................................................... 77

2. Sayıştay Mensupları .......................................................................... 78

2.1. Meslek Mensupları ................................................................... 78

2.1.1. Sayıştay Denetçileri .................................................... 78

2.1.2. Meslek Mensuplarının Nitelikleri ............................... 79

10

2.2. Başsavcı ve Savcıların Nitelikleri ve Atanmaları ..................... 84

2.3. Yönetim Birimleri ve Mensupları ............................................ 85

İKİNCİ KİTAP SAYIŞTAY DENETİMİ

BİRİNCİ BÖLÜM DENETİM VE TÜRLERİ

1. Denetim ............................................................................................. 89

2. Denetim Çeşitleri ............................................................................... 90

2.1. Sosyal Denetim, Adli Denetim, İdari Denetim ve Mali Denetim .................................................................................... 90

2.2. İç Denetim- Dış Denetim.......................................................... 91

2.2.1. İç Denetim ................................................................... 91

2.2.1.1. İç Denetim Faaliyetinin Amacı ................... 91

2.2.1.2. İç Denetim Faaliyetinin Bileşenleri ............ 92

2.2.1.3. İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı ............... 93

2.2.1.4. İç Denetim Alanı ........................................ 93

2.2.1.5. İç Denetim Türleri/Uygulamaları ............... 94

2.2.1.6. İç Denetçi ve Görevleri ............................... 96

2.2.2. Dış Denetim ................................................................ 97

2.3. İdari Denetim, Yargısal Denetim, Kamuoyu Denetimi ve Yasama Denetimi ..................................................................... 98

2.3.1. İdari Denetim .............................................................. 98

2.3.1.1. Hiyerarşik Denetim..................................... 98

2.3.1.2. Vesayet Denetimi ....................................... 99

2.3.2. Yargısal Denetim ...................................................... 100

2.3.3. Kamuoyu Denetimi ................................................... 100

2.3.4. Yasama Denetimi ...................................................... 100

2.3.4.1. TBMM’nin Doğrudan Denetim Araçları ..................................................... 102

2.3.4.2. TBMM’nin Dolaylı Denetim Araçları ...... 105

11

İKİNCİ BÖLÜM SAYIŞTAY DENETİMİ

1. Sayıştay Denetiminin Yasal Dayanağı ............................................ 107

2. Sayıştay Denetimi ............................................................................ 108

2.1. Düzenlilik Denetimi ............................................................... 109

2.1.1. Mali Denetim ............................................................ 109

2.1.2. Uygunluk Denetimi ................................................... 111

2.1.3. Düzenlilik Denetiminin Özellikleri ........................... 111

2.1.4. Düzenlilik Denetiminin Kaynakları .......................... 112

2.1.5. Düzenlilik Denetimi Sonucunda Düzenlenecek Raporlar ............................................. 114

2.2. Performans Denetimi .............................................................. 114

2.2.1. Performans Denetimi Raporu .................................... 117

3. Sayıştay Denetiminin Amacı ........................................................... 117

4. Sayıştay Denetiminin Genel Esasları ............................................... 118

5. Sayıştay’ın Denetim Alanı ............................................................... 120

6. Sayıştay Denetim Süreci .................................................................. 122

6.1. Denetimin Planlanması Aşaması ............................................ 124

6.2. Denetimin Uygulanması Aşaması .......................................... 125

6.3. Denetimin Raporlanması Aşaması ......................................... 125

6.3.1. Sayıştay Denetim Raporu .......................................... 126

6.3.2. Yargılamaya Esas Rapor ........................................... 128

6.4. Denetimin İzlenmesi Aşaması ................................................ 129

7. Sayıştay’ın Denetlenmesi ................................................................ 129

ÜÇÜNCÜ KİTAP SAYIŞTAY RAPORLARI

BİRİNCİ BÖLÜM SAYIŞTAY RAPORLARI

1. Sayıştay Tarafından Üretilen Raporlar ............................................ 134

1.1. Genel Uygunluk Bildirimi ...................................................... 135

1.1.1. Kesin Hesap Kanunu ................................................. 138

1.1.2. Genel Uygunluk Bildiriminin Bölümleri .................. 139

1.2. Kamu İdaresi Denetim Raporu ............................................... 140

1.2.1. Denetim Raporlarının Hazırlanma Süreci ................. 141

12

1.2.2. İdare Denetim Raporunun Bölümleri ........................ 143

1.3. Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu............................ 149

1.3.1. Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun Bölümleri ................................................ 150

1.3.2. Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunun TBMM’de Görüşülmesi ............................................ 152

1.3.3. Dış Denetim Kapsamındaki İdarelerin Yıllar İtibarıyla Denetlenme Oranı ...................................... 152

1.3.4. Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporunda Yer Alan Bulguların İzlenmesi ................................. 153

1.4. Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu ................................... 155

1.4.1. Faaliyet Genel Değerlendirme Raporunun Bölümleri .................................................................. 155

1.5. Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu ............................... 164

1.5.1. Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun Bölümleri .................................................................. 165

1.6. Kamu İşletmeleri Denetim Raporu ......................................... 170

1.6.1. Kamu İşletmeleri Yıllık Denetim Raporu ................. 171

1.6.1.1. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Yıllık Denetim Raporunun Bölümleri................. 171

1.6.2. Kamu İşletmeleri Diğer Raporları ............................. 177

1.7. Kamu İşletmeleri Genel Raporu ............................................. 177

1.7.1. Kamu İşletmeleri Genel Raporunun Bölümleri ........ 177

1.8. Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu ........................... 180

1.8.1. Kalkınma Ajanslarının Tanımı .................................. 180

1.8.2. Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu .............................. 181

1.8.3. Kalkınma Ajanslarının Özellikleri ve Fonksiyonları 182

1.8.4. Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu ............. 183

1.9. Siyasi Partiler Mali Denetim Raporu ..................................... 186

1.9.1. İlk İnceleme .............................................................. 186

1.9.2. Esas İnceleme ............................................................ 187

1.10. Yargılamaya Esas Rapor ........................................................ 188

1.11. Sayıştay Tarafından Düzenlenen Diğer Raporlar ................... 189

1.12. TBMM’den Gelen Denetim Talebi Üzerine Düzenlenen Raporlar .................................................................................. 189

2. Raporların Kamuoyuna Duyurulması .............................................. 190

13

DÖRDÜNCÜ KİTAP SAYIŞTAY HESAP YARGISI

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE’DE YARGI SİSTEMİ

1. Yargı Kavramı ................................................................................. 193

2. Yargılama ve Yargılama Hukuku .................................................... 194

3. Yargı Teşkilatı (Yargı Organı) ........................................................ 194

4. Yargı Kolu ....................................................................................... 195

4.1. Anayasa Yargısı ..................................................................... 196

4.1.1. Anayasa Yargısında Denetim Türleri........................ 197

4.1.1.1. Soyut Norm Denetimi ............................... 198

4.1.1.2. Somut Norm Denetimi .............................. 198

4.1.2. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru ................. 199

4.1.2.1. Bireysel Başvuru Hakkı ............................ 200

4.1.2.2. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar . 200

4.1.2.3. Bireysel Başvuru Usulü ............................ 200

4.1.2.4. Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Şartları ve İncelenmesi ............................. 202

4.1.2.5. Bireysel Başvuruların Esası Hakkındaki İnceleme ................................................... 202

4.1.3. Anayasa Mahkemesinin Kararları ............................. 203

4.2. Adli Yargı ............................................................................... 203

4.2.1. İlk Derece Mahkemeleri ............................................ 204

4.2.2. Bölge Adliye Mahkemeleri ....................................... 205

4.2.3. Yargıtay ..................................................................... 205

4.3. İdari Yargı .............................................................................. 206

4.3.1. İlk Derece Mahkemeleri ............................................ 206

4.3.2. Bölge İdare Mahkemeleri .......................................... 207

4.3.3. Danıştay .................................................................. 207

4.4. Uyuşmazlık Yargısı ................................................................ 207

4.5. Sayıştay Hesap Yargısı ........................................................... 208

14

İKİNCİ BÖLÜM HESAP YARGISINDA GENEL KONULAR

1.Hesap Yargısının Niteliği .................................................................. 209

1.1. Sayıştay Mahkeme Değildir Görüşü ...................................... 209

1.2. Sayıştay Mahkemedir Görüşü ................................................ 210

2. Hesap Yargısının Konusu ve Özelliği ............................................. 212

3. Hesap Yargısı Alanı ......................................................................... 213

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HESAP YARGISINA HAZIRLIK

1. Sayıştay Uygunluk Denetimi Yapılması ......................................... 218

2. Uygunluk Denetiminde Kamu Zararı Tespit Edilmesi .................... 218

3. Kamu Zararına İlişkin Sorgu Düzenlenmesi ................................... 219

4. Sorgunun Kamu Zararı Sorumlularına Tebliği ................................ 220

5. Kamu Zararı Sorumlularının Savunmasının Alınması .................... 221

5.1. İddia Edilen Kamu Zararının Oluşmadığı Hususunun Savunulması ........................................................................... 222

5.2. İddia Edilen Kamu Zararında Sorumluluğunun Bulunmadığının Savunulması ................................................ 222

5.3. İddia Edilen Kamu Zararının Tahsil Edildiğinin Savunmada Bildirilmesi ......................................................... 223

5.4. İddia Edilen Kamu Zararının Tahsil Edileceğinin Savunmada Bildirilmesi ......................................................... 223

5.5. Sorgu Konusu Kamu Zararına Savunma Yapılmaması .......... 224

5.6. Sorgu Konusu Kamu Zararına Yapılan Savunmada Duruşma İstenilmesi ............................................................... 224

5.7. Sorgu Konusu Kamu Zararına Yapılan Savunmada Bilirkişi İncelemesi İstenilmesi .............................................. 225

6. Yargılamaya Esas Rapor Düzenlenmesi .......................................... 225

6.1. Yargılamaya Esas Ek Rapor Düzenlenmesi ........................... 226

7. Yargılamaya Esas Raporun Grup Başkanı Tarafından Değerlendirilmesi ve Sayıştay Başkanlığına Sunulması ................. 227

8. Yargılamaya Esas Raporun Yargılama Dairesine Gönderilmesi ..... 228

9. Suç Teşkil Eden Fiillerin Yargılamaya Esas Rapora Konu Edilmesi ........................................................................................... 228

10. Yargılamaya Hazırlık Aşamasında Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması ..................................................................................... 229

15

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HESAP YARGILAMASI

1. Hesap Yargılama Süreci .................................................................. 233

1.1. Sayıştay Savcısının ve Daire Üyesinin Görüşünün Alınması ................................................................................. 234

1.2. Yargılama Gündeminin Hazırlanması .................................... 234

1.3. Duruşma Talebi ve Duruşmaya Çağrı .................................... 235

1.3.1. Hesap Yargısında Ahizlerin Durumu ........................ 236

1.3.2. Hesap Yargısında Ahizlerin Fer’i Müdahil Olarak yer Alması ..................................................... 237

1.4. Hesapların Görüşülmesi ve Usulü .......................................... 238

1.5. Hesap Yargısında Hesapların Hükme Bağlanması ................. 239

1.5.1. Yargılama Sonucunda Verilen Kararların Niteliğine Göre Düzenlenmesi ................................................... 240

1.6.Hesap Yargısında Bilirkişi Görüşüne Başvuru .......................... 242

1.7. Hesapların Hükme Bağlanma Süresi ...................................... 243

1.8. Ölen Sorumlunun Mirasçısı Hakkında Hüküm Verilmesi ..... 244

1.9. Yargılama Tutanaklarının ve İlamların Düzenlenmesi .......... 245

1.9.1. Tutanakların Düzenlenmesi ...................................... 245

1.9.2. İlamların Düzenlenmesi ............................................ 246

1.10. Sayıştay İlamlarının Tebliği ................................................... 247

1.11. Sayıştay İlamlarının Tavzihi ve Düzeltilmesi ........................ 248

1.12. Sayıştay İlamlarının İnfazı ..................................................... 249

1.13. Sayıştay İlamlarının Yayımlanması ....................................... 249

1.14. Sayıştay İlamına Kesinleşme Şerhinin Verilmesi .................. 250

BEŞİNCİ BÖLÜM HESAP YARGISINDA KANUN YOLLARI

1. Sayıştay Hesap Yargısında Kanun Yollarına Başvurma Usulü ....... 251

2. Sayıştay Hesap Yargısında Kanun Yollarına Başvurabilecek Olanlar ............................................................................................. 252

2.1. Sayıştay Hesap Yargısında Sorumlular .................................. 253

2.2. Sorumluların Bağlı Olduğu Kamu İdareleri ........................... 254

2.3. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Hazine Ve Maliye Bakanlığı .................................................................... 254

2.4. İlgili Muhasebe Birimleri ....................................................... 254

2.5. Sayıştay Başsavcılığı .............................................................. 255

16

2.5.1. Sayıştay Savcısının Doğrudan Kanun Yoluna Başvurması ................................................................ 255

2.5.2. Sayıştay Denetçisinin Talebi Üzerine Kanun Yoluna Başvurma ...................................................... 255

2.6. Kanun Yollarına Başvuru İle İlgili Örnek Temyiz Kurulu Kararları.................................................................................. 256

3. Sayıştay Hesap Yargısında Kanun Yolları ...................................... 258

3.1. Sayıştay Hesap Yargısında Temyiz ........................................ 258

3.1.1. Sayıştay Temyiz Kurulu ............................................ 260

3.1.2. Temyiz Kurulu Toplantılarında Bulunabilecek Olanlar ....................................................................... 260

3.1.3. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı .................................. 261

3.1.4. Temyiz Kurulunda Müzakere ve Oylamalar ............. 261

3.1.5. Temyiz Kurulu Kararları ve Tutanakları ................... 262

3.1.6. Sayıştay Hesap Yargısında Temyiz Kurulu Kararları .................................................................. 262

3.1.6.1. Olduğu Gibi Tasdik .................................. 263

3.1.6.2. Düzelterek Tasdik ..................................... 263

3.1.6.3. Bozma ....................................................... 263

3.1.6.4. Kaldırma ................................................... 264

3.2. Sayıştay Hesap Yargısında Karar Düzeltilmesi...................... 264

3.3. Sayıştay Hesap Yargısında Yargılamanın İadesi.................... 265

3.3.1. Yargılamanın İadesine İlişkin Yapılacak İşlemler .... 267

3.3.2. Yargılamanın İadesine İlişkin Örnek Sayıştay Kararları .................................................................. 268

ALTINCI BÖLÜM HESAP YARGISINDA DİĞER KONULAR

1. İçtihatların Birleştirilmesi ................................................................ 269

2. İdari Nitelikteki Kararların Birleştirilmesi ...................................... 269

3. Danıştay ile Sayıştay Kararları Arasındaki Uyuşmazlık Hali ......... 270

4. Hukuk Muhakemeleri Kanununun Uygulanacağı Haller ................ 270

5. Sayıştay Kararlarına Karşı Bireysel Başvuru Yolu ......................... 270

5.1. Hesap Yargısında Adil Yargılanma Hakkının İhlali Düşünülen Alanlar .................................................................. 273

5.2. Ahizlerin Bireysel Başvuru Hakkı .......................................... 275

6. Hesap Yargısında Avukatlık Vekâlet Ücreti ................................... 275

7. Hesap Yargısında Anayasa Mahkemesine İtiraz Başvurusu ........... 276

17

BEŞİNCİ KİTAP HESAP YARGISINDA KAMU ZARARI VE SORUMLULUK

BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ZARARI

1. Kamu Zararı ..................................................................................... 281

1.1. Kamu Zararında Bazı Kavramlar ........................................... 284

1.1.1. Kamu Kaynağı .......................................................... 284

1.1.2. Kamu Gideri .............................................................. 285

1.1.3. Kamu Geliri .............................................................. 285

1.1.4. Malvarlığı .................................................................. 286

1.1.5. Rayiç Bedel ............................................................... 286

1.1.6. Sorumlu ..................................................................... 286

1.1.7. İlgili ........................................................................... 287

1.2. Kamu Zararında Örnek Sayıştay Kararları ............................. 288

1.2.1. Sözleşmesinde Bulunduğu Halde Yapılmayan İmalat Bedelinin Tam Ödenmesi .............................. 288

1.2.2. Sözleşmesinde Öngörülen Cezai Müeyyidelerin Uygulanmaması ........................................................ 290

1.2.3. İdare Bütçesinden Yersiz Ödeme Yapılması ............ 292

1.2.4. Limit Üstü Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi ........ 293

1.2.5. Taşınmaz Kiralanmasında Damga Vergisinin Eksik Tahsili ....................................................................... 295

1.2.6. Damga Vergisinin İdare Tarafından ödenmesi ......... 295

1.2.7. Ödemelerden Gelir Vergisi Kesilmemesi ................. 296

2. Kamu Zararının Unsurları................................................................ 297

2.1. Kamu Görevlisi, İdari Karar, İşlem veya Eylem .................... 297

2.1.1. Kamu Görevlisi ......................................................... 297

2.1.2. İdari İşlem ................................................................. 298

2.1.3. İdari Eylem ................................................................ 298

2.1.4. İdari Karar ................................................................. 298

2.2. Zarar ....................................................................................... 299

2.3. İlliyet Bağı .............................................................................. 299

2.4. Mevzuata Aykırılık ................................................................. 300

2.5. Kusur ...................................................................................... 300

3. Kamu Zararından Kaynaklı Alacakların Hukuki Mahiyeti ............. 301

18

İKİNCİ BÖLÜM KAMU ZARARINDA SORUMLULUK

1. Kamu Zararı Sorumluluğu ............................................................... 303

2. Kamu Zararı Sorumluluğunun Kişisel Kusura Dayanması ............. 304

3. Kamu Zararının Sorumluları ............................................................ 304

3.1. Harcamalarda Sorumluluk ...................................................... 306

3.1.1. Harcama Yetkilisinin Sorumluluğu .......................... 306

3.1.2. Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu ............. 308

3.1.3. Muhasebe Yetkilisinin Sorumluluğu......................... 309

3.2. Gelirlerin Toplanmasında Sorumluluk ................................... 311

3.2.1. Gelirlerde Üst Yöneticinin Sorumluluğu .................. 311

3.2.2. Gelirlerde Mali Hizmetler Biriminin Mali Sorumluluğu .............................................................. 312

3.2.3. Gelirlerde Muhasebe Yetkilisinin Mali Sorumluluğu .............................................................. 313

3.3. İdare Gelirlerinin Zamanaşımına Uğratılmasında Mali Sorumluluk ............................................................................. 313

4. Kamu Zararından Sorumlu Tutulmayan Kamu Görevlileri ............. 314

4.1. Bakanlar.................................................................................. 315

4.2. Bakan Yardımcıları ................................................................ 315

4.3. Üst Yöneticiler ....................................................................... 316

4.4. Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi ........................................... 317

5. Kamu Zararı Karşısında İlgililerin Sorumluğu ................................ 318

6. Kamu Zararı ve Vergi Sorumluluğu ................................................ 318

6.1. Vergi Sorumluluğu ................................................................. 319

6.2. Diğer Kanunlarda Vergi Sorumlusunun Kamu Zararı Sorumluluğu ........................................................................... 320

6.3. Kamu Zararı Sorumluluğunun Doğması ve Vergi Sorumlusunun Durumu .......................................................... 323

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAMU ZARARININ TESPİTİ VE TAHSİLİ

1. Kamu Zararının Tespiti ................................................................... 327

2. Kamu Zararının Tahsil Yolları ........................................................ 328

2.1. Rızaen ve Sulh Yoluyla Tahsilat ............................................ 328

2.2. Takas Yoluyla Tahsilat ........................................................... 329

2.3. İcra Yoluyla Tahsilat .............................................................. 330

19

3. Kamu Zararının Oluştuğu Tarih ve Faiz Başlangıcı ........................ 331

3.1. Kamu Zararının Oluştuğu Tarih ............................................. 331

3.2. Kamu Zararından Doğan Alacaklarda Faiz ve Başlangıç Tarihi ...................................................................................... 332

4. Kamu Zararı Alacaklarında Zamanaşımı ......................................... 333

5. İdare Tarafından Ödenen Zararın Kamu Görevlisine Rücu ............. 334

6. Kamu Zararından Doğan Alacağın Tebliği ve Takibi ..................... 334

7. Kamu Zararından Doğan Alacaklarda Taksitlendirme .................... 335

8. Kamu Zararından Doğan Alacakların Silinmesi .............................. 336

SONUÇ ...................................................................................................... 339

KAYNAKÇA ............................................................................................. 343

Kitaplar

Akgündüz, A. (1997), Arşiv Belgeleri Işığında Sayıştay Tarihi, Ankara: Sayıştay Yayınları

Aksoy, M. ve Kızılkaya, E. (2017), Kamu Zararı ve Sorumluluk, Ankara: Türkiye Belediyeler Birliği Yayınları

Aksoy, M, Geçgel, B. ve Öz, Y. (2018), Sayıştay Hesap Yargısı, Ankara: Sayıştay Yayınları

Çelik, A. (2014), Adil Yargılanma Hakkı Rehberi, Ankara: Anayasa Mahkemesi Yayınları

Chene, M. (2018), The Role of Supreme Audit İnstitutions in Fighting Corruption, U4 Anti-Corruption Helpdesk,

Esen, S. ve Yücel, B. (2014), Türk Anayasa Hukuku, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları,

Geçgel, B. (2020) Kamusal Denetim Hukukunda Kamu Zararı ve Sayıştayda Hak Arama Yolları, İstanbul: Onikilevha Yayınları

Gözler, K. (2015a), Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım

Gözler, K. (2015b), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım

Kardeş, S. (2004), Ansiklopedik Hazine Malları Sözlüğü, Ankara: Maliye Bakanlığı APK Yayını

Kış, S. (Ed). (2012), Kuruluşundan Cumhuriyete Sayıştay Tarihi, 1862-1923, Ankara: Sayıştay Yayınları

Kubalı, D. (1998), Performans Denetimi: Kavram, İlkeler, Metodoloji ve Uygulamalar, Ankara: Sayıştay Yayını

Mutluer, M. K., Öner, E. ve Coşkun, A. (2015), Sayıştay Hukuku, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları

344

Orulluoğlu, C. (2012), Kamu Zararı. 2. Baskı. Ankara: Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını

Özbudun, E. (2017), Türk Anayasa Hukuku, 17. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları Sayıştay Tanıtım Kitapçığı (2020), https://www.sayistay.gov.tr/tr/ ?p=2&CategoryId=94#, 18,01.2021, 11:00

Şişman, G. (2017), Sayıştay Yargısında Vergi Alacağı Açısından Kamu Zararı, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Tekin, D. Y. (2007), Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, Ankara: Tek Ağaç Yayıncılık

Türkçe Sözlük, (2012) Ankara: Dil Derneği Yayınları

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları (2017), (ISSAI) Düzey 1-2-3, Ankara: Sayıştay

Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Standartları, (2017), (ISSAI) Düzey 4, Cilt 1-2, Ankara: Sayıştay

Üstün, Ş. (2017), Kamu İç Denetim Sözlüğü, Ankara: Korza Yayın

Yalçın, S. (2017),Yüksek Denetim Kurumlarının Kurumsal Yapısı ve Mali Performans, Ankara: Sayıştay Yayınları

Yarmalı, E. S.ve Selçuk, A. (2017), Hukuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Türkmen Kitabevi

Yılmaz, E. (2011), Hukuk Sözlüğü, Ankara: Yetkin Yayınları

Yüce, M. (2014), Mali Yargılama Hukuku, , Bursa: Ekin Yayınevi, 1. Baskı

Yüksek Denetim Kurumları, Sayıştaylar, Türkiye ve Dünya Uygulamaları Broşürü, Ankara: Sayıştay

Süreli Yayınlar

Akyel, R. ve Baş, H. (2010), Kamu Yönetimi ve Denetimi Bağlamında Sayıştayın Anayasal ve Yargısal Konumu, Maliye Dergisi, Ocak-Haziran, 158, 374-387.

345

Akyel, R. (2013) Mali Yargı, Yeni Türkiye Dergisi, Mayıs-Haziran, 52,141-145

Akyel, R. (2015), Bir Hesap Yargısı Olarak Sayıştay, TAAD, 23, 1-22

Akyel, R. (2016), Sayıştay Raporlarının Kamu Mali Yönetimine Katkısı, Amme İdaresi Dergisi, c:49, 1, 119-145

Bağlı, M. S. (2010), TBMM’nin Bütçe Sonuçlarını Denetleme Süreci, Yasama Dergisi, 16, 103-143.

Bayar, D. (2005), Sayıştayın Anatomisi, Maliye Dergisi, Ocak- Nisan, 148, 63-81.

Bilici, N. (2016), Sayıştay Bir Yüksek Mahkeme midir”, Vergi Sorunları Dergisi, 328, 87-90.

Ceylan, F. B. (2010), Mali Denetim, Dış Denetim, Temmuz, Ağustos, Eylül,1, 110-113.

Çoşkun, A. ve Karabeyli, L. (2010), Sayıştay Denetimi Bağlamında Hesap Verme Sorumluluğu, Dış Denetim, Temmuz, Ağustos, Eylül,1, 81-93.

Dikmen, S ve Çiçek, H.G. (2018), Etkin Bir Hesap Verebilirlik Mekanizması Olarak Yasama Organının Bütçe Gözetim İşlevi, Maliye Dergisi, 174, 270-298

Ergen, Z. (2016), Kamu Mali Yönetiminde Yeniden Yapılanma: Muhasebe-i Umumiye Kanunundan 5018 sayılı Kanuna Bütçe ve Harcama Usullerinde Dönüşüm, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt 8, 1, 93-115.

Gönülaçar, Ş. (2007), İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler -1, Mali Hukuk Dergisi, 130

Gözübüyük, A. Ş. (1962), Sayıştay, SBF Dergisi, Cilt 17,3-4, 303- 318.

Gözübüyük, A. Ş. (1966), Sayıştay ve Yargı Görevi, SBF Dergisi, Cilt 21,4, 157-171.

Gürhan, H. H. (1997), Sayıştayın Tarihsel Gelişimi, Sayıştay Dergisi, 25, 37-42.

Işık, H. ve Akbulut, E. (1995), Sayıştay ve Parlamento İlişkileri, Sayıştay Dergisi, 17, 13-17

346

Kırılmaz, M. ve F. Atak (2015), Kamu Mali Yönetiminde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Araçları: Faaliyet Raporları, Ombudsman Akademik Dergisi, Temmuz-Aralık 3, 189-217

Köse, Ö. (2000), Parlamenter Sistemde Sayıştay’ın Yeri ve İşlevleri, Sayıştay Dergisi, 39, 32-66.

Köse, Ö. (2020), Yüksek Denetim Kurumlarının Yargısal İşlevleri ve INTOSAI Standartlarında Yargının Temel İlkeleri, Sayıştay Dergisi, 117, 9-38.

Küçükaycan, D. (2019), Kamu Mali Yönetiminde Hesap verme Mekanizması Olarak Performans Esaslı Bütçe Sistemi Unsurları, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 387-411.

Midyat, C. S. (2007), Teftiş, Geleneksel Denetimden İç Denetime: Yapılan Düzenlemeler, Sorunlar ve Tereddütlü Hususlara İlişkin Değerlendirmeler-II. Mali Hukuk Dergisi, 130, 28

Oğuz, H. (2016), Sorumluluk Hukukunda Kusur, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 28, 273-286

Okan, C. G. (2007), Geleceği Şekillendirmek X. Türkiye İç Denetim Kongresi, İç Denetim Dergisi, 17, 61

Önder, Ö. ve Türkoğlu, İ. (2012), Denetim Anlayışının Değişimi: Yeni Sayıştay Kanunu Üzerine Değerlendirmeler, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 17, 197-214.

Övgün, B., Sayan, İ.Ö. ve Zengin, O. (2018), Türk Kamu Yönetiminde Performans Değerlendirmesi ve Denetimi Mümkün mü?, Sosyal Bilimler Metinleri, 2, 74-92.

Selen, U ve Taytak, M. (2017) Türkiye’ de Bütçenin Yasama Organı Tarafından Denetimi ve Sayıştay’ın Konumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:19, 1,193-223

Taytak, M. ve Bahtiyar, E. (2015), Hesap verme Sorumluluğu Çerçevesinde Türk Sayıştayının Rolü, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c:20, 4,261-284

Üstün, Ü.S., ve Hepaksaz, E., Kılıç, R. Ve Kuluçlu, E. (2011), Kamu Mali Yönetimi ve Sayıştay Hesap Yargısında Mali Sorumluluk,

347

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c:16, 2, 379-397

Tezler

Bağlı, M. S. (2010), Mali Saydamlık ve Hesap Verebilirlik Açısından TBMM’nin Kesin Hesap Denetimi: Türkiye’de Parlamento- Sayıştay İlişkisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Ekonomisi (Maliye) Ana Bilim Dalı, Ankara

Kılınç, İ. (2012), Türk Kamu Mali Yönetim Sisteminde Hesap Verme Sorumluluğu ve Sayıştay Denetimi, (Yayımlanmamış yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Sempozyum, Çalıştay ve Konferanslar

Avcı, A. M. (2014), Ofis Tipi Sayıştay Örnekleri Işığında Türk Sayıştayının Değerlendirilmesi, 29. Türkiye Maliye Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Antalya.

Canbolat, F. (2015), Kamu Zararı ve Borçlar Hukuku İlişkisi, Sayıştay Başkanlığı Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı, Ankara

Çiçek, H.G., Dikmen, S. ve Güngören, F. (2014), Yüksek Denetimin Bağımsızlığı: “Türk Sayıştay’ı Örneği, 29. Türkiye Maliye Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Antalya

Kırca, Ç. (2015), Borçlar Hukukunda Sorumluluk Türlerine Genel Bakış ve Kamu Zararından Sorumluluk, Sayıştay Başkanlığı Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı, Ankara

Köse, Ö. (2001), Parlamento Adına Denetim İşlevi ve Yüksek Denetim Kurumlarının Parlamento ile İlişkileri, İ.Ü. İktisat Fakültesi, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 40.seri

Turguter, N. (2015), Kamu Zararı ve Sayıştay Uygulaması, Sayıştay Başkanlığı Kamu Zararı ve Sorumluluk Çalıştayı, Ankara

Yılmaz, H. H. (2014), Kurumsal Performans Denetimi Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği: Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Ve

348

Sayıştay’ın Değişen Rolü, 29. Maliye Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Antalya

Anayasalar

1876 Tarihli Kanun-i Esasi

1924 Anayasası (Teşkilatı Esasiye Kanunu)

1961 Anayasası

1982 Anayasası

Kanunlar

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

832 sayılı Mülga Sayıştay Kanunu

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu (Mülga)

1136 sayılı Avukatlık Kanunu

2004 sayılı İcra İflas Kanunu

2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu

3095 sayılı Kanuni Faiz Ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun

3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

349

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanunu

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun

6085 sayılı Sayıştay Kanunu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu

7201 saylı Tebligat Kanunu

İç Tüzük ve Kararnameler

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü

TBMM İçtüzüğü

233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

643 sayılı KHK (3046 sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname)

659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

350

Yönetmelikler

Belgelerin Sayıştay’a Gönderilmesi, İadesi, Saklanması Ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik

Devlete ve Kişilere Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik

Fazla Veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

İç Denetçilerin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

İhale Uygulama Yönetmelikleri

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Mali İstatistik Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

351

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği

Sayıştay’ca Bilirkişi ve Uzman Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esasları

Sayıştay Denetim Yönetmeliği

Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği

Rehberler

Düzenlilik Denetim Rehberi (2014), Ankara: Sayıştay Başkanlığı

Düzenlilik Denetim Rehberi (2018), Ankara: Sayıştay Başkanlığı

Faaliyet Raporları Değerlendirme Rehberi (2014), Ankara: Sayıştay Başkanlığı

Kamu İşletmeleri Denetim Rehberi (2020), Ankara: Sayıştay Başkanlığı

Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi (2013), Ankara: Sayıştay Başkanlığı

Performans Denetim Rehberi (2014), Ankara: Sayıştay Başkanlığı

Siyasi Partiler Mali Denetim Rehberi (2015), Ankara: Sayıştay Başkanlığı

352

Raporlar

2018 yılı Sayıştay Faaliyet Raporu

2019 yılı Sayıştay Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu

2019 yılı Sayıştay Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu

2019 yılı Sayıştay Genel Uygunluk Bildirimi 2018 yılı Sayıştay Kalkınma Ajansları Genel Denetim Raporu 2019 yılı Sayıştay Kamu İşletmeleri Genel Raporu

2019 yılı Sayıştay Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu

2019 yılı Genel Faaliyet Raporu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

2019 yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Genel Tebliğ, Genelge, Standart, Kılavuz

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, (2018/5)

Devlet Mali İstatistikleri Kılavuzu

Devlet Muhasebesi Standardı, No:22

Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ, No:1 ve 2

Sayıştay Genelgesi (Tarih:15.12.2015, Nlo:2015/11

Genel Kurul Kararları

Sayıştay Genel Kurul Kararı, (14.06.2007 tarih ve 5189/1 sayılı)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.