Sermaye Piyasası Hukukunda Erken Aşama Girişimlerin Paya Dayalı Kitle Fonlaması Yoluyla Finansmanı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Dr. M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR
ISBN: 9786050505955
127,50 TL 150,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Dr. M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Sermaye Piyasası Hukukunda Erken Aşama Girişimlerin Paya Dayalı Kitle Fonlaması Yoluyla Finansmanı

Dr. M. Aslı KÜÇÜKGÜNGÖR

2020/05 1. Baskı, 319 Sayfa

ISBN 978-605-05-0595-5

GİRİŞ’TEN

 

Son yıllarda ortaya çıkan finansal krizlerin etkisiyle, finansmana ihtiyaç duyan erken aşama girişimler, banka kredileri gibi geleneksel finansman araçlarına erişimde büyük oranda sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu durum, ekonomik kalkınmayı destekleyici potansiyele sahip yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin hayata geçmesine ve sürdürülebilirliklerine önemli bir engel teşkil etmektedir. Bu kapsamda, yenilikçi girişimlerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla, alternatif finansman araçları yatırımcıların portföylerinde yer almaya başlamıştır. Teknoloji destekli yeni bir finansal hizmetler türü olarak kitle fonlaması, fon ihtiyacı içinde olan girişimciler ile yatırımcıları buluşturmak için iyi bir seçenek oluşturmaktadır. Kitle fonlaması platformları, girişimci ve yatırımcılar arasında aracılık görevi ifa etmekte, yatırımcıların ilgilendikleri projeleri daha kolay tespit edip desteklemesine yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede, yatırıma dayalı kitle fonlaması, bankacılık dışı finansmanın önemli bir kaynağı olma potansiyeli taşımaktadır.

Kalabalık bir katılımcı grubundan düşük meblağda katkıda bulunulması suretiyle internet siteleri aracılığıyla para toplanması yöntemi olarak nitelenen kitle fonlaması, öncelikle sermaye piyasası alanı dışında oldukça popüler olmuştur. Bu kapsamda ödül ve bağışa dayalı kitle fonlaması kampanyaları yoluyla fon temin edilmesi giderek yaygınlık kazanmıştır. Kitle fonlamasının bir yatırım aracı olarak sermaye piyasası vasıtasıyla düzenlenmesi ise, temel olarak erken aşama girişimlerin fon temini ihtiyacı çerçevesinde ortaya konulmuştur. Tasarrufların internet üzerinden değerlendirilmesini sağlayan kitle fonlaması, erken aşama girişimlerin finansmanında alternatif sermaye sağlama yöntemlerinden birisi olarak öne sürülmüştür. Ortaya konulan bu alternatif finansman yöntemi için hukuki düzenleme oluşturulması ihtiyacı, uluslararası alanda farklı hukuk sistemlerinde kanun koyucular bakımından mevcut sermaye piyasası düzenleyici alt yapısının gözden geçirilmesi zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Kitle fonlaması, ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerin’de 05.04.2012 tarihinde yürürlüğe giren JOBS Kanunu’nda yer alan hükümler gereğince, Amerikan Sermaye Piyasaları Düzenleyici Otoritesi (SEC, Securities and Exchange Commission) tarafından yapılan düzenlemeler ile yürürlüğe girmiştir. Ardından İtalya ve İngiltere gibi bu konuda örnek teşkil edecek bazı ülkelerde kitle fonlamasına ilişkin düzenlemeler kabul edilmiştir.

Kitlesel yatırım, sermaye piyasası alanında geleneksel yollardan fon sağlamada güçlük çekilen projelere finansman kaynağı sağlamak için yeni bir yöntem olarak görülmektedir. Ancak bu yöntem, ortaya çıkarabileceği kendine özgü sorunlar nedeniyle hukuki düzenlemeleri ve sınırlamaları gerekli kılmaktadır. Kanun koyucular ortaya çıkabilecek sorunlara farklı şekilde yaklaşmakta olup, buradaki zorluk, kitle fonlamasının sağlayacağı faydaları en etkin şekilde gerçekleştirmek amacıyla, kitle fonlaması öncesinde mevcut olan hukuki alt yapının, diğer hukuki menfaatleri zedelemeksizin, kitle fonlaması düzenlemesi ile nasıl şekillendirileceğinin tespiti konusunda ortaya çıkmaktadır.

Bu çalışmanın amacını, son yıllarda paya dayalı kitle fonlaması konusunda çeşitli ülkelerin hukuk düzenlerinde gerçekleştirilen reformlar ile bu reformların dayanağını oluşturan teorik yaklaşımların ortaya konulması ve bu yaklaşımlar ve reformlar çerçevesinde Türk Sermaye Piyasası Hukuku’ndaki paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin düzenlemelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi oluşturmaktadır.

Çalışmamızın Birinci Bölüm’ünde kitle fonlaması kavramının kökeni ve unsurları açıklanmış, türleri itibarıyla sınıflandırması yapılarak, kitle fonlaması sisteminin işleyişi genel olarak ortaya konulmuş, ardından, borçlanmaya dayalı modelle birlikte, yatırıma dayalı kitle fonlaması kapsamında kategorize edilen paya dayalı kitle fonlamasının diğer kitle fonlaması türleri içindeki yeri ve nitelikleri incelenmiş, bu kapsamda kitlesel sponsorluk kavramı ile kitlesel yatırım kavramları arasındaki farklılıklar ele alınmıştır. Kitlesel yatırım aracı olarak paya dayalı kitle fonlaması alternatif sermaye kaynaklarına başvurulması suretiyle girişimciliğin finansmanı yöntemleri kapsamında değerlendirilmektedir. Girişimin erken finansmanında şirketin bulunduğu gelişim düzeyine bağlı olarak genellikle uygulamada başvurulan temel yöntemler, şirketin tohum aşamasında girişimcinin kendi kaynakları ile “FFF” olarak nitelenen family (aile), friends (arkadaşlar) ve fools (aptallar, naif bir ifadeyle ‘ikna edilebilen kişiler’)’dan kaynak temin etmesi, erken dönem yatırımın daha ileri aşamalarında ise melek yatırımcılık ve girişim sermayesi olarak kabul edilmektedir. Girişim şirketleri bakımından, özellikle tohum aşamasında, kitleler aracılığıyla şirkette paya bağlı haklar elde edebilmek amacıyla internet üzerinden, çok düşük meblağlı yatırım yapılmasını içeren kitle fonlaması, elverişli bir alternatif finansman yöntemi olarak kabul edilmiştir. Bu bölümde son olarak, kitle fonlamasının, erken aşama şirket finansmanında başvurulan diğer yöntemler ile ilişkisi karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

Çeşitli ülke hukuk düzenlerinde yer alan kitle fonlamasına ilişkin düzenlemeler incelendiğinde, bunların ortak özelliğinin, fonların bir internet portalı aracılığıyla toplanması ve fon toplama süresinin on iki aylık bir süre ile kısıtlanması olduğu, buna karşılık kitle fonlamasının unsurlarını oluşturan platform, fon talep edenler ve kitle bakımından farklı düzenlemeler yapılmış olduğu görülmektedir. Kitle fonlamasına ilişkin olarak benimsenen düzenlemeler, ortaya çıktığı hukuk sisteminde hakim olan toplumsal ve ekonomik dinamikleri ve oluşmuş olan kültürü yansıtmaktadır. Bu sebeple, İkinci Bölüm’de paya dayalı kitle fonlaması modeline ilişkin düzenlemelerin hukuki temelini oluşturan Yatırımcı Kitlesinin Sınırlandırılması Esaslı Yaklaşım, Girişim Şirketlerinin Teşviki Esaslı Yaklaşım ve Riskli Yatırım Esaslı Yaklaşım, bu yaklaşımların belirgin örneklerini teşkil eden farklı ülke hukuk düzenleri bakımından incelenmiştir. Zira, paya dayalı kitle fonlamasının farklı şekillerde düzenlenmesinin temelini oluşturan bu yaklaşımlar ve bunların hukuki sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi, paya dayalı kitle fonlamasının bütün yönleriyle ortaya konulabilmesi bakımından önem taşımaktadır.

Yatırıma dayalı kitle fonlaması yöntemi, AB nezdinde de Avrupa Sermaye Piyasaları Birliği’nin temel amaçları olarak belirlenen, üye ülkelerde iş olanaklarının yaratılması ve ekonomik gelişmenin sağlanması için sürdürülebilir finansal bütünleşme hedefinin gerçekleştirilmesi yönünde önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla yatırıma dayalı kitle fonlaması, başlangıç aşamasındaki KOBİ niteliği taşıyan girişim şirketleri bakımından, özellikle erken gelişim aşamasında temel finansman kaynağı olan banka finansmanına bir alternatif oluşturmaktadır. Bu sebeple Üçüncü Bölüm’de AB nezdinde yeknesak kurallar oluşturulması yönünde ortaya konulan görüşler ele alınmış, konuya ilişkin yaklaşım farklılıklarının etkileri incelenmiş, bu kapsamda, kitle fonlaması konusunda ortak kurallar oluşturulması amacıyla, AB’de geliştirilen öneri ve düzenleme taslakları değerlendirilmiştir.

Dördüncü Bölüm’de ise ülkemizde SPKn ve ikincil düzenleme olan Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği çerçevesinde Türk Sermaye Piyasası mevzuatındaki paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin düzenlemeler, farklı ülke hukuk düzenlerinde esas alınan yaklaşımlar çerçevesinde incelenmiştir.  Bu kapsamda, öncelikle SPKn aracılığıyla getirilen sistem, kitle fonlamasına ilişkin düzenlemelerin kapsamı, paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinin mahiyeti ve platformların düzenleniş biçimi bakımından, çeşitli ülkelerin uygulamaları dikkate alınarak değerlendirilmiş, daha sonra ise III-35/A.1 Tebliği’nin temel yaklaşımını oluşturan platform esaslı sistem, paya dayalı kitle fonlaması modelinin üç temel unsurunu oluşturan platform, fon talep edenler ve kitle (yatırımcılar) bakımından ayrı ayrı ele alınmıştır. SPKn’nun paya dayalı kitle fonlamasına ilişkin hükümleri ve III-35/A.1 Tebliği incelendiğinde, paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinin halka arz kapsamı dışında kabul edildiği, fon talep eden girişim şirketinin ihraççı tanımı dışında tutulduğu ve temelde platform odaklı bir sistem benimsendiği görülmektedir. Söz konusu sistemde esas olarak “Yatırımcı Kitlesinin Sınırlandırılması Yaklaşımı’nın benimsendiği, ancak girişim şirketleri bakımından Girişim Şirketlerinin Teşviki Esaslı Yaklaşım’ın etkileri de görüldüğü için, ilgili düzenlemelerin incelenmesinde, adı geçen yaklaşımların örneklerini oluşturan Amerikan ve İtalyan hukuku düzenlemeleri ile bizatihi platformları düzenleyen AB Tüzük Taslağı hükümlerine yer verilmek suretiyle, karşılaştırmalı bir inceleme yöntemi benimsenmiştir.


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR 15

GİRİŞ 17

BİRİNCİ BÖLÜM

KİTLE FONLAMASI KAVRAMI VE PAYA DAYALI 

KİTLE FONLAMASI

I.  Kitle Fonlaması Kavramı 25

A.  Kökeni ve Tanımı 25

1.  Dayandığı Öncül Kavramlar: Kitle Kaynaklı Katkı ve Mikrofinans 25

2.  Tanımı 28

B.  Sınıflandırılması 30

1.  Bağışa Dayalı Model 31

2.  Ödül ve Önceden Alıma Dayalı Modeller 32

3.  Borçlanmaya Dayalı Model 34

4.  Paya Dayalı Model 35

C.  Kitle Fonlaması Sisteminin İşleyişi 36

1.  Kitle Fonlaması Kampanyası 37

a.  Kitle Fonlaması Kampanya Yaratıcısı (Fon Talep Eden, Girişim Şirketi, Girişimci) ve Kitle (Katılımcılar, Yatırımcılar)  37

b.  Kampanyanın Yürütülmesi 37

2.  Kitle Fonlaması Platformları 39

a.  Genel Olarak 39

b.  Kitlesel Yatırıma Yönelik Platformlar 41

II.  Paya Dayalı Kitle Fonlaması 43

A.  Kitlesel Sponsorluktan Kitlesel Yatırıma Geçiş 43

B.  Kitlesel Yatırım Aracı Olarak Paya Dayalı Kitle Fonlamasının Nitelikleri 45

1.  Girişimciliğin Finansmanı Yöntemi Olması 45

2.  Sermaye Piyasası Hukukunun Alanına Girmesi 46

a.  Genel Olarak 46

b.  Sermaye Piyasası Aracı Olarak Paya Dayalı Kitle Fonlaması 48

c.  Menkul Kıymet Halka Arzından Farklılaştırılmış Prosedür 50

C.  Paya Dayalı Kitle Fonlamasının Girişimciliğin Finansmanı Konusunda Paya Dayalı Diğer Yöntemler İle İlişkisi 52

1.  Şirketlere Erken Aşama Sermaye Sağlanması 

Ekosistemi 52

2.  Girişimciliğin Finansmanı Konusunda Paya Dayalı Diğer Yöntemler 54

a.  Girişim Sermayesi 54

i.  Genel Olarak 54

ii.  Nitelikleri 55

b.  Melek Yatırımcılık 58

i.  Genel Olarak 58

ii.  Nitelikleri 60

c.  Türk Hukukunda Girişim Sermayesi ve Melek Yatırımcılık 62

3.  Girişimciliğin Finansmanı Yöntemi Olarak Paya Dayalı Kitle Fonlaması 65

a.  Genel Olarak 65

b.  Fon Açığını Kapatma Konusundaki İşlevi 67

c.  Modelin İşleyişinde Piyasa Kaynaklı Tedbirler 70

i.  Tedbirlerin Sınıflandırılması 70

ii.  Kitlenin Bilgi Birikiminden Destek Alınması 71

iii.  Gelişmiş Sözleşmesel Koruma Yöntemlerinin Uyarlanması 74

iv.  İlk Halka Arz İçin Öngörülen Hukuki Sürecin ve Piyasa Kaynaklı Koruma Tedbirlerinin 

Uyarlanması. 76

aa.  Genel olarak 76

bb.  Halka Arz Riskini Azaltıcı Piyasa Aktörleri ve Kamuyu Aydınlatma 76

cc.  Fiyatlama Mekanizması 79

İKİNCİ BÖLÜM

PAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI MODELİNİN DÜZENLENMESİNDE FARKLI YAKLAŞIMLAR

I.  Genel Olarak 83

II.  Yatırımcı Kitlesinin Sınırlandırılması Esaslı Yaklaşım 85

A.  Amerikan Menkul Kıymetler Kanunu’nda Menkul Kıymetlerin Kayda Alınmasında Temel İstisnalar 87

B.  JOBS Kanunu ile Getirilen Kitle Fonlaması Düzenlemeleri 90

1.  Kitle Fonlaması İstisnası 90

2.  Platforma İlişkin Yükümlülükler 91

3.  İhraççı Açısından Getirilen Yükümlülükler 95

a.  Toplanabilecek Fonun Sınırı ve Kamuyu Aydınlatma 95

b.  İhraç Tutarına Bağlı RaporlamaYükümlülükleri 96

c.  Reklam Yasağı 97

4.  Yatırımcılar Açısından Getirilen Kademeli Yatırım Sınırlamaları 97

5.  İkincil Piyasanın Sınırlı Olması 99

6.  Eyalet Sistemi İçinde Kitle Fonlaması Düzenlemelerinin 

Yeri 100

C.  Yatırımcı Kitlesinin Sınırlandırılması Esaslı Düzenlemenin Destekleyici Unsurları 101

1.  Zorunlu Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri 101

2.  Dolandırıcılık Karşıtı Önlemler 103

III.  Girişim Şirketlerinin Teşviki Esaslı Yaklaşım  105

A.  Girişim Şirketlerine İlişkin İtalyan Şirketler Hukuku 

Reformu 105

B.  Girişim Şirketleri Reformu Üzerinde Etkili Olan Delaware Düzenlemeleri 109

1.  Amerikan Federal Düzenlemelerinde Başlangıç Aşaması Girişim Şirketinin Hukuki Niteliği 109

2.  Anglo-Amerikan Sözleşme Doktrini Çerçevesinde Girişim Şirketleri 112

3.  Delaware Yasalarında Sağlanan Geniş Sözleşme Özgürlüğünün Önemi 116

C.  2003 Reformu: Girişim Şirketlerine İlişkin Hukuki Yapı Değişikliği 122

1.  Esnek Yapıda Başlangıç Aşaması Şirketlere Duyulan 

İhtiyaç 122

2.  Yeni Şekillendirilen Girişim Şirketi 

(Basitleştirilmiş SRL)  125

D.  2012 Reformu: Girişim Şirketleri Ekseninde Kitle 

Fonlaması 127

E.  Kitle Fonlamasına İlişkin CONSOB Düzenlemeleri 129

1.  Genel Olarak 129

2.  Platforma İlişkin Yükümlülükler 130

3.  Profesyonel Yatırımcılar veya Kuluçka Merkezlerinin Katılım Zorunluluğu  130

4.  Fon Talep Eden İhraççının Yenilikçi Girişim Şirketi Olma Zorunluluğu 131

a.  Genel Olarak  131

b.  Fon Talep Eden İhraççı Kapsamının 

Genişletilmesi  133

IV. Riskli Yatırım Esaslı Yaklaşım 134

A.  Genel Olarak. 134

B.  Riskli Yatırım Esaslı Yaklaşımın Temel Unsurları 136

1.  İhraççı Açısından İzahname Yayımlama Muafiyeti 138

2.  Kolay Elden Çıkarılamayan Menkul Kıymetler Kavramı. 139

3.  Kolay Elden Çıkarılamayan Menkul Kıymetlerin Pazarlanmasında Kısıtlamalar 140

a.  Yatırımcı Kitlesinin Sınıflandırılması  140

b.  Platforma İlişkin Yükümlülükler 142

i.  AB Düzenlemeleri Çerçevesinde Yetki Belgesi Alınması 142

ii. Kitle Fonlamasına Konu Menkul Kıymetlerin Pazarlanmasına İlişkin Kısıtlamalar 143

C.  Kitle Fonlamasına Yönelik Hükümet Desteği 145

D.  Riskli Yatırım Esaslı Yaklaşımın Yansımaları 146

1.  Kontrol Mekanizması Olarak Platformların İşlevi  146

2.  Paya Dayalı Kitle Fonlamasının Uygulama Alanı 148

3.  Modelin Uygulanmasında Yaşanan Zorluklar ve Menfaat Sahipleri Tarafından Alınan Önlemler 150

E.  Riskli Yatırım Esaslı Yaklaşımın Etkileri 153

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YEKNESAK KURALLAR OLUŞTURMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

I.  Paya Dayalı Kitle Fonlamasında Uygulama Alanı Bulan Çok Katmanlı AB Düzenlemeleri 157

A.  Genel Olarak 157

B.  Platformların Faaliyetlerine Uygulanabilecek 

Düzenlemeler 158

1.  Payların Satılmasına Aracılık Edilmesi Bakımından 158

a.  MiFID Rejimi Kapsamında Yatırım Şirketlerinin Tabi Olduğu Kurallar 158

i.  Genel Kapsam ve Yetkilendirilme 158

ii.  Organizasyonel Gereklilikler 160

iii.  Bilgi Verme Yükümlülükleri 160

iv.  “Müşterini Tanı” Esaslı Yükümlülükler 161

b.  MiFID Rejiminin Kitle Fonlaması Platformları 

Açısından Uygulama Alanı 161

2.  Fonların Toplanması ve Elde Tutulması Bakımından 163

3.  Yatırımcılara Yönelik Tavsiyede Bulunulması

 Bakımından 165

4.  Toplanan Fonun Yönetilmesi Bakımından 166

C.  Fon Talep Eden Şirketlere Uygulanabilecek 

Düzenlemeler 168

1.  Avrupa Birliği’nde 2003/71/EC Direktifi ile Kabul Edilen İzahname Rejimi 168

a.  Genel Olarak 168

b.  İzahname Düzenlemeleri Kapsamında Muafiyetler 171

c.  İzahname Düzenlemelerinin Kapsamındaki Devredilebilir Menkul Kıymetlerin Sınırlı Olması 172

2.  2003/71/EC Direktifi’nin Ulusal Hukuklarda Uygulanmasının Sonucu: Farklı Nitelikte Kitle Fonlaması Düzenlemeleri 173

3.  2017/1129 sayılı İzahname Tüzüğü ile İzahname Muafiyetlerinde Ortaya Konulan Sistem 174

II.  AB Nezdinde Yeknesak Kitle Fonlaması Rejimi Oluşturulması Konusunda Girişimler 177

A.  Avrupa Sermaye Piyasaları Birliği Hareket Planı 177

B.  Avrupa Komisyonu’nun Çalışmaları 178

1.  Mart 2014 Tarihli İnceleme Raporu (EU Communication 2014/172)  179

2.  Sermaye Piyasaları Birliği’inin Oluşturulması Hakkında Yeşil Rapor ve Hareket Planı 180

3.  Mayıs 2016 Tarihli İnceleme Raporu (EU Communication 2016/154)  181

III.  Avrupa Kitle Fonlaması Hizmet Sağlayıcıları Bakımından Ortak Düzenleme Taslağı 183

A.  Temel Amaçları 183

1.  Hizmet Sağlayıcıları Açısından Yeknesak Kurallar Uygulanması 183

2.  Yatırımcıların Menfaatlerinin Korunması 185

B.  Konusu ve Kapsamı 186

C.  Kitle Fonlaması Hizmetleri ve Hizmet Sağlayıcılarının Organizasyonel ve Operasyonel Yükümlülükleri 188

1.  Etkin ve Ehliyetli Yönetim 188

2.  Dışarıdan Hizmet Alımı 189

3.  Fonların Saklanması, Elde Tutulması ve Ödeme 

Hizmetleri 190

D.  Hizmet Sağlayıcılarının ESMA Tarafından Yetkilendirilmesi 

ve Gözetimi 192

1.  Yetkilendirilme ve Sicile Kayıt 192

2.  Gözetim ve Yetki Belgesinin İptal Edilmesi 194

E.  Kitle Fonlaması Hizmet Sağlayıcılarının Yatırımcının Menfaatlerinin Korunması Açısından Yükümlülükleri 195

1.  Müşterilere Bilgi Verilmesi ve Yatırımcı Bilgisi 

Testi 195

2. Şeffaflık ve Kamuyu Aydınlatma Çerçevesinde Yükümlülükleri 196

a.  Yatırımcı Bilgi Formu 196

b.  Pazarlama Amaçlı İletişimler 198

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA PAYA 

DAYALI KİTLE FONLAMASI

I.  Kitle Fonlamasına İlişkin SPKn Sistemi 200

A.  Kitle Fonlaması Türleri Arasında Ayırım Öngörülmemiş ve Sermaye Piyasası Aracı Olarak Nitelemesinin Yapılmamış Olması 200

B.  Paya Dayalı Kitle Fonlaması Faaliyetinin Halka Arz Kapsamı Dışında Kabul Edilmesi 203

1.  Kitle Fonlamasının İzahname Muafiyeti Kapsamında Düzenlenmemesi 203

2.  Fon Talep Eden Girişim Şirketinin İhraççı Tanımı Dışında Tutulması 205

C.  Kitle Fonlama Platformlarının Düzenlenmesi 206

D.  Kitle Fonlamasına İlişkin Olarak SPKn Sisteminin Değerlendirilmesi 208


II.  Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.1)  214

A.  Temel Nitelikleri 214

1.  Platform Odaklı Düzenleme 214

2.  Yatırımcı Kitlesinin Sınırlandırılması ve Girişim Şirketlerinin Teşviki Esaslı Yaklaşım 214

B.  Amaç ve Kapsam 215

C.  Platformlara İlişkin Prensipler 217

1.  Listeye Alınma Koşulları 217

a.  Ortaklık Yapısı ve Yönetim Kuruluna İlişkin Gereklilikler 217

b.  Teknik ve Operasyonel Altyapı 218

c.  Yatırım Komitesi Oluşturulması 218

i.  Yatırım Komitesinin Yapısı ve İşlevleri 218

ii.  Yatırım Komitesinin Hukuki Niteliği 221

d.  Yazılı Bir Çıkar Çatışması Politikası Oluşturulması 226

2.  Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 228

a.  Platformların Temel Yükümlülükleri 228

i.  Kampanya Sayfası Oluşturulması 228

ii.  Yatırımcıların Hak ve Menfaatlerini Koruyucu Tedbirler Alınması 229

iii.  Kampanya Süreci Bitene Kadar Toplanan Fonların Emanet Yetkilisi Nezdinde Saklanması 230

iv.  Genel Risk Risk Bildirim Formu ve Yatırımcının Uygunluğunun Değerlendirilmesi 232

b.  Platformların Gerçekleştiremeyecekleri Faaliyetler 235

i.  Kitle Fonlaması Kapsamında Gerçekleştirilemeyecek Faaliyetler  235

ii.  Kitle Fonlaması Dışında Gerçekleştirilemeyecek Faaliyetler  236

c.  Katılım Bankaları ve Geniş Yetkili Aracı Kurumların Kitle Fonlaması Platform Faaliyetleri,  239

d.  Dışarıdan Hizmet Alımı. 241

D.  Yatırımcılar Açısından Getirilen Sınırlamalar 242

1.  Genel Olarak 242

2.  Yatırım Sınırlandırmaları 243

E.  Fon Talep Edenlere İlişkin Prensipler 246

1.  Girişim Şirketinin Nitelikleri 246

2.  Girişim Şirketine İlişkin Niteliklerin İtalyan Hukukundaki Erken Aşama Yatırımın Teşviki Esaslı Yaklaşım ile Karşılaştırılması 247

3.  Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri 250

a.  Fon Toplanması Sırasında 250

i.  Paya Dayalı Kitle Fonlaması Bilgi Formu 250

ii.  Toplanan Fonun Kullanım Yerleri 252

iii.  Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporu 

Hazırlanması 252

b.  Sürekli Olarak Kamuyu Aydınlatma 253

4.  Fon Toplamaya İlişkin Esaslar ve İhraç Sınırı 255

F.  Kampanya Sürecine İlişkin Esaslar 257

1.  Fonların Toplanması 257

2.  Cayma Hakkı ve İade 258

3.  Fonların Aktarımı Sonrasında Sermaye Artırımı 260

G.  Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Sisteminin İnceleme Konusu Yaklaşımlar Kapsamındaki Düzenlemelerle Karşılaştırılması  262

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 269

BİBLİYOGRAFYA 283

Anahtar Kelimeler : Paya dayalı kitle fonlaması, erken aşama girişim, başlangıç aşaması girişim şirketi (start-up), girişimci, kitle fonlaması platformları, kitlesel yatırım.

Agrawal, A./ Catalini A./

Goldfarb, A. : “Some Simple Economics of Crowdfunding”, Innovation Policy and the Economy, Vol:14, 2014, ss. 63-97.

Ahlers, G./ Cumming, D. J./ 

Guenther, C./ Schweizer, D. : “Signaling in Equity Crowdfunding”, February 12, 2015, ss. 1-43 [https://ssrn.com/abstract=2564121, (21.01.2018)].

Akdağ Güney, N. : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulu, İstanbul 2012.

Armour, J./ Awrey, D./

Davies, P./ Enriques, L./

Gordon, J. N./ 

Mayer, C./ Payne, J. : Principles of Financial Regulation, Oxford, Oxford Unversity Press, 2016.

Armour, J./ Enriques, L. : “The Promise and Perils of Crowdfunding: Between Corporate Finance and Consumer Contracts”, ECGI Working Paper Series in Law Working Paper No:366/2017, September 2017, ss. 1-52 [https://ssrn.com/abstract=3035247 (17.07.2019)]. 

Armour, J./ Hansmann, H./

Kraakman, R. : “Agency Problems and Legal Strategies” The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach (ed: Kraakman, R./Armour J. /Davies, P./Enriques, L./Hansmann, H./Hertig, G./Hopt K.J./Kanda, H. Rock, E.), Oxford University Press, 2009, Second Edition, ss. 35-53 [Agency Problems and Legal Strategies].

Armour, J./ Hansmann, H./

Kraakman, R. : “What is Corporate Law” The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach (eds: Kraakman, R./ Armour J./ Davies, P./ Enriques, L./ Hansmann, H./ Hertig, G./ Hopt K.J./ Kanda, H./ Rock, E.), Oxford University Press, 2009, Second Edition, ss. 1-34 [What is Corporate Law].

Arslan, İ. : Anonim Şirketlerde Yönetim Yetkisinin Sınırlandırılması, Konya 1994.

Avdeitchikova, S./ 

Landström H./ Mansson, N. : “What Do We Mean When We Talk About Business Angels? – Some Reflections on Definitions and Sampling, 2008, ss. 1-36 (Published in: Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance, Vol:10, Issue: 4, 2008, ss.371-394) [https://www.research gate.net/publication/247518660 (16.04. 2019)]. 

Bagley, C. E./ 

Dauchy, C. E. : The Entrepreneur’s Guide To Business Law, South-Western, 2012, 4th Ed. 2012. 

Bankman, J./ Gilson, R.J. : “Why Start-Ups?”, Stanford Law Review, Vol:51, 1999, ss. 289-308.

Barnett, C. : Crowdfunding Sites in 2014, FORBES, [http://www.forbes.com/sites/chancebarnett/2014/08/29/crowdfunding-sites-in-2014, (21.01.2018)]. 

Bartolacelli, A. : “Almost Capital-less Companies in Europe: Trends, Variations, Competition”, European Company and Financial Law Review, Vol:14, Issue:1,  2017, ss. 187-233.

Bartlett, III R. P. : “Shareholder Wealth Maximization as Means to an End”, Seattle University Law Review, Vol:38, 2015, ss. 255-296.

Baums, T. :  Company Law Reform in Germany, Journal of Corporate Law Studies, Vol:3, Issue:1, 2003,  ss. 181-189.

Bayar, Y. : “Girişimcilik Finansmanında Risk Sermayesi ve Melek Finansmanı”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, (7:2), 2012, ss. 133-144 [Risk Sermayesi ve Melek Finansmanı].

Bayar, Y. : “Angel Financing in Early Stages Of Company Development”, International Journal of Economics and Finance Studies, Vol:5, No 1, 2013, ss. 359-367.

Bainbridge, S. M. : “The Board of Directors as Nexus of Contracts”, Iowa Law  Review, Vol:88, Issue:1, 2002, ss. 1-34.

Bebchuk. L./ Fried. J. : Pay Without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation, Harvard University Press, 2004.

Becker-Blease, J. R./

Sohl, J. E. : “Do Women Owned Businesses Have Equal Access to Angel Capital?” Journal of Business Venturing, Vol:22, Issue:4, 207, ss. 503-521.

Belleflamme, P./ 

Lambert, T./ 

Schwienbacher, A. : “Crowdfunding: Tapping the Right Crowd, Center for Operations”, Discussion and Research, Discussion Paper No:2011/32, 2011, ss.1-45 [http://ssrn.com/abstract=1836873 (18.01.2018)].

Belleflamme, P./

Omrani, N./ Peitz, M. : “The Economics of Crowdfunding Platforms”, 20.03.2015, ss. 1-56 [https://ssrn.com/abstract=2585611 (24.07.2019)]. 

Benjamin, G. A./ 

Margulis, J. B. : Angel Capital: How to Rise Early-Stage Private Equity Financing, Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 2005.

Bessière, V./ Stephany, E./ 

Wirtz, P. : “Crowdfunding, Business Angels, and Venture Capital: New Funding Trajectories for Start-Ups?”, 2nd Emerging Trends in Entrepreneurial Finance Conference, March 9, 2018, ss. 1-26 [https://ssrn.com/abstract=3137095 (22.03.2019)].

Berle, A. A./ Means, G.C. : The Modern Corporation and Private Property, The Macmillan Company, New York, 1932.

Beşkardeşler, H. : “Türkiye ve Dünyada Risk Sermayesi”, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı İstanbul, 2010, ss. 1-106 [http://sites. khas.edu.tr/tez/halilbeskardesler_izinli.pdf (22.03.2019)].

Black, B. S. : “Is Corporate Law Trivial?: A Political and Economic Analysis”, Nothwestern University Law Review, Vol:84, 1990, ss. 542-587.

Bradford, C. S. : “Crowdfunding and the Federal Securities Laws”, Columbia Business Law Review, Vol:2012, No:1, 2012, ss. 1-150 [https://ssrn.com/abstract=1916184 (17.01.2018)].

Bradford, C. S. : “The New Federal Crowdfunding Exemption: Promise Unfulfilled” Securities Regulation Law Journal, Vol:40, No:3, Fall 2012, ss. 195-249. [Promise Unfulfilled].

Braucher, J. : “Contract Versus Contractarianism: The Regulatory Role of Contract Law”, Washington & Lee Law Review, Vol:47, Issue:4, 1990, ss. 697-739.

Bratton, W. W. : “The Nexus of Contracts Corporation: A Critical Appraisal”, Cornell Law Review, Vol:74, Issue:3, 1989, ss. 407-465.

Broughman, B. J./ 

İbrahim, D. M. : “Delaware’s Familiarity”, San Diego Law Review, Vol:52 (2), 2015, ss. 273-311.

Broughman, B. J./ 

Fried, J. M./ 

İbrahim, D. : “Delaware Law as Lingua Franca: Theory and Evidence”, Journal of Law & Economics Vol:57, Issue:4, 2014, ss. 865-895.

Cable, A. J. B. : “Fending for Themselves: Why Securities Regulations Should Encourage Angel Groups”, University of Pennsylvania Journal Of Business Law, Vol:13, No: 1, 2010, ss.107-172 [Angel Groups].

Cable, A. J. B. : “Incubator Cities: Tomorrow’s Economy, Yesterday’s Start-Ups”, Michigan Journal of Private Equity & Venture Capital Law, Vol:2, 2013, ss. 195-250 [Incubator Cities].

Chaboud, M. C. : “How Do the Crowdfunders Judge the Crowdfunded? Crowdfunding, Social Capital, and the Gatekeepers of the Financial Legitimacy”, Strategic Approaches to Successful Crowdfunding (Ed: Djamchid Assadi) Burgundy School of Business, France, 2016, ss. 78-107.

Cheffins, B. : Company Law, Theory, Structure and Operation, Clarendon Press, Oxford 1997 [Company Law].

Chernenko, S./ Lerner, J./ 

Zeng, Y. : “Mutual Funds As Venture Capitalists? Evidence from Unicorns” December 20, 2018, ss. 1-62 [https://ssrn.com/abstract =2897254 (16.04.2019)].

Christiansen, G./ Stitely, A./

Hoyt, L. : Strengthening Local Economies and Civic Life: The Untapped Power Of Small Businesses, 2010, ss. 1-23 [http://web.mit.edu/colab/pdf/papers/Strengthening_Local_Economies_and_Civic_Life.pdf (25.06.2019)].

Collins, L./ Pierrakis, Y. : “The Venture Crowd: Crowdfunding Equity Investment into Business”, Nesta, London, 2012, ss. 1-34 [https://media. nesta.org.uk/documents/the_venture_crowd.pdf (29.04.2019)] [The Venture Crowd].

Choi, S.J./ Pritchard, A. C. : Securities Regulation: Cases and Analysis, 3rd edition, New York, Foundation Press, 2012.

Clark, R. C. : “Contracts, Elites, and Traditions in the Making of Corporate Law”, Columbia Law Review, Vol:89, No:7, 1989, ss. 1703-1747.

Cohn, S. R. : “The New Crowdfunding Registration Exemption: Good Idea, Bad Execution, Florida Law Review Vol:64, Issue:5, 2012, ss. 1433-1446.

Cohn, S. R./ Yadley, G. C. : “Capital Offense: The SEC's Continuing Failure to Address Small Business Financing Concerns”, University of Florida Levin College of Law, Vol:4, No:1, 2007, ss.1-87.

Coşgun, O. : “Yeni Bir Finansal Araç: Bireysel Katılım Sermayesi”, Mali Çözüm, Mart-Nisan 2013, ss. 147-156 [http://archive. ismmmo.org.tr/docs/malicozum/116malicozum/12_oktaycoskun.pdf (22.03.2019)].

Cumming, D. J. : “Adverse Selection and Capital Structure: Evidence from Venture Capital. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol:30, 2006, ss. 155-184.

Cumming, D. : The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance, ed. D. Cumming, Oxford University Press, 2012, ss. 1-8.

Cumming, D./ Zhang, M. : “Angel Investors Around the World”, June 1, 2016, ss. 1-64 [https://ssrn.com/ abstract=2716312 (22.03.2019)].

Çubukçu, C. : “Kitlesel Fonlama: Türkiye’deki Kitlesel Fonlama Platformları Üzerinden Bir Değerlendirme”, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi Cilt:6, Sayı:2, Aralık 2017, ss. 155-172.

De Buysere, K./ Gajda, O./ 

Kleverlaan, R./Marom, D. : “A framework for European Crowdfunding”, 2012, ss. 1-40 [http://eurocrowd.org/wp-content/blogs. dir/sites/85/2013/06/FRAMEWORK_EU_CROWDFUNDING.pdf (29.04.2019)].

De Luca, N. : European Company Law, Text Cases and Materials, Cambridge University Press, 2017. 

Doğrusöz, B./ Onat, Ö./ 

Tunçel Töralp, F. : Gerekçe, Karşılaştırmalı Maddeler, Komisyon Raporları, Önergeler ve Karşılaştırmalı Tabloları ile Türk Ticaret Kanunu, (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak Hükümleri), CİLT: I-II, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Temmuz 2011 [TTK Gerekçesi].

Easterbrook, F./ Fischel, D. : “Voting in Corporate Law”, Journal of Law & Economics, Vol:26, Issue:2, 1983, ss. 395-427.

Easterbrook, F./ Fischel, D. : The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, 1991.

Edelman, L. F./ 

Manolova T. S./ 

Brush, C. G. : "Angel Investing: A Literature Review", Foundations and Trends in Entrepreneurship: Vol:13 No:4-5, 2017, ss. 265-439.

Edwards, M. : “The Big Crowd and the Small Enterprise: Intracorporate Disputes in the Close-But-Crowdfunded Firm”, July 31, 2017, Penn State Law Review, Vol:122, No:2, 2018, ss. 412-462.

Elitzu, R./ Gavious, A. : “Contracting, Signalling, and Moral Hazard: A Model of Entrepreneurs, “Angels”, and Venture Capitalists”, Journal of Business Venturing Vol:18, Issue:6, 2003, ss. 709-725.

Emmett, R. B. : “Frank H. Knight on the “Entrepreneur Function” in Modern Enterprise”, Seattle University Law Review, Vol:34, 2011, ss. 1139-1154. 

Eisenberg, M. A. : “The Structure of Corporation Law”, Columbia Law Review, Vol:89, 1989, ss. 1461-1525 [The Structure of Corporation Law].

Eisenberg, M. A. : “The Conception That the Corporation is a Nexus of Contracts, and the Dual Nature of the Firm”, Journal of Corporation Law, Vol:24, 1998, ss. 819-836.

Estellés-Arolas E./ 

Ladrón-de-Guevara,F. G. : “Towards an Integrated Crowdsourcing Definition”, Journal of Information Science, Vol:38, Issue:2, 2012, ss. 189-200.

Faccio,  M./ Lang, H. P. : “The Ultimate Ownership of Western European Corporations”, Journal of Financial Economics, Vol:65, Issue:3, 2002, ss. 365-395.

Ferri, F./ Göx, R. F. : "Executive Compensation, Corporate Governance, and Say on Pay", Foundations and Trends® in Accounting: Vol:12, No:1, 2018, ss. 1-103 [http:// dx.doi.org/10.1561/1400000043 (25.01.2020)].

Fisch, J. E. : “Can Internet Offerings Bridge the Small Business Capital Barrier?”, 2 Journal of Small and Emerging Business Law, Vol:2, 1998, ss. 57-90.

Fisch, J. E. : “Leave It to Delaware: Why Congress Should Stay Out of Corporate Governance”, Delaware Journal of Corporate Law, Vol:37, 2013, ss. 731-782.

Freear, J./ Sohl, J. E./ 

Wetzel, W. E. : “Angels and Non-Angels: Are There Differences?” Journal of Business Venturing, Vol:9, No:2, 1994, ss. 109-123.

Gabison. G. A. : “Equity Crowdfunding: All Regulated but Not Equal”, DePaul Business and Commercial Law Journal, Vol:13, 2015, ss. 359-409 [Equity Crowdfunding].

Gerner-Beuerle, C. : “Law and Finance in Emerging Economies: Germany and Britain 1800-1913, Modern Law Review”, Vol:80, Issue:2, 2017, ss. 263-298.

Gilson, R.J. : Engineering a Venture Capital Market: Lessons from the American Experience, Standford Law Review, Vol:55, 2003, s. 1067-1103, s. 1076-77.

Giudici, P./ Agstner, P. : “Startups and Company Law: The Competitive Pressure of Delaware on Italy (and Europe?)”, ECGI Working Paper Series in Law, Working Paper No: 471/2019, August 2019, ss. 1-47 [http://ssrn.com/abstract_id=3433366 (15.01.2020)].

Gompers, P. A./ Lerner, J. : “What Drives Venture Capital Fundraising?” NBER Working Paper, No: 6906, January 1999, ss. 1-53 [https://ssrn.com/abstract=226390 (16.04.2019)]. 

Gompers, P./ Lerner, J. : “The Venture Capital Revolution”, Journal of Economic Perspectives, Vol:15, No:2, Spring 2001, ss. 145-168.

Gompers, P./ Gornall, W./

Kaplan, S. N./ 

Strebulaev, I. A. : How Do Venture Capitalists Make Decisions?, NBER Working Paper No. 22587, 2016, ss.1-63.  [https://www.nber. org/papers/w22587 (05.02.2020)].

Gordon, J. N. : “The Rise of Independent Directors in the United States, 1950-2005: Of Shareholder Value and Stock Market Prices”, Stanford Law Review, Vol:59, 2007. ss. 1465-1568 [https://ssrn.com/ abstract=928100 (25.01.2020)]. 

Gornall, W./ 

Strebulaev, I. A. : “Squaring Venture Capital Valuations with Reality”, (Journal of Financial Economics Forthcoming) Dec 2, 2019, [ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2955455 (30.01.2020)].

Grundmann, S. : European Company Law, Organisation, Finance and Capital Markets, Intersentia, Antwerpen, Oxford, 2007 [European Company Law].

Hanks, S./ Romano, G./ 

Tonelli, E. : “Madness of Crowds or Regulatory Preconception?: The Weak Foundation of Financial Crowdfunding Regulation in the US and Italy”,  Working Paper, ss.1-44 (Published in: European Company Law, Vol:11, Issue:5, October 2014, ss. 243- 287) [http://www.regolazionedeimer cati.it/sites/default/files/Paper%20ECL%20-%20Tonelli%20Hanks%20Romano% 2003_09_2014%20%28final%29.pdf (29.07.2019)].

Hansmann, H. : The Ownership of Enterprise, The Belknap Press of Harvard University Press, 1996.

Hayden, G. M./ Bodie; M. T. : “The Uncorporation and the Unraveling of 'Nexus of Contracts' Theory”, Michigan Law Review, Vol:109, 2011, ss. 1-16. 

Hazen, T. L. : “Crowdfunding or Fraudfunding? Social Networks and the Securities Laws – Why the Specially Tailored Exemption Must be Conditioned on Meaningful Disclosure”, North Carolina Law Review, Vol:90, 2012, ss. 1735- 1770. 

Hertig, G./ Kraakman, R./ 

Rock, E. : “Issuers and Investor Protection” The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach (eds: Kraakman, R./ Armour J./ Davies, P./ Enriques, L./ Hansmann, H./ Hertig, G./ Hopt K.J./ Kanda, H./ Rock, E.), Oxford University Press, 2009, Second Edition, ss. 276-304.

Hemer, J. : “A Snapshot on Crowdfunding”, Working Papers Firms and Region No: R2/2011, Fraunhofer ISI, 2011, ss.1-39 [http://www.legalefiscale.it/wp-content/uploads/2016/09/StudioCrowdfundig.pdf (03.05.2019)].

Heminway, J. M. : “The New Intermediary on the Block: Funding Portals Under the Crowdfund Act”, UC Davis Business Law Journal, Vol:13, 2013, ss. 176-205.

Heminway, J. M./ 

Hoffman, S. R. : “Proceed at Your Peril: Crowdfunding and the Securities Act of 1933”, Tennessee Law Review, Vol:78, 2011, ss. 879-972 [https://ssrn.com/abstract= 1875584 (17.01.2018)].

Hergüner, Ü./ Yaveroğlu, L. : Anonim Ortaklıklarda Yönetim Organının Yapılanması ve İşlevleri, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte Ortak Yayını, 2007. s. 5 [http://www.tkyd.org/files/downloads/faaliyet_alanlari/yayinlarimiz/tkyd_yayinlari/anonim_ortakliklarda_yonetim_organinin_yapilanmasi_ve_islevleri.pdf (07.01.2019)].

Hooghiemstra, S. N./ 

Buysere, K. : “The Perfect Regulation of Crowdfunding: What Should the European Regulator Do?”, Crowdfunding in Europe, State of the Art in Theory and Practice (Eds: Brüntje, D./ Gajda, O.), Springer, 2016, ss. 135-165.

Hornuf, L./ 

Schwienbacher, A. : “Crowdinvesting–Angel Investing for the Masses?”, October 8, 2014, Handbook of Research on Venture Capital, Vol:3, Business Angels, Forthcoming, ss. 1-20 [https://xssrn.com/ abstract=2401515 (22.03.2019)] [Crowdinvesting].

Hornuf, L./ 

Schwienbacher, A. : “Funding Dynamics in Crowdinvesting”, Research Papers in Economics, No. 9/15, Universität Trier, Fachbereich IV – Volkswirtschaftslehre, Trier, 2015, ss. 1-46 [http://hdl.handle.net /10419/121440 (24.07.2019)] [Funding Dynamics in Crowdinvesting].

Hornuf, L./ 

Schwienbacher, A. : “Should Securities Regulation Promote Equity Crowdfunding?” August 15, 2016, ss. 1-29 [https://ssrn.com/abstract =2412124, 29.01.2019)][Equity Crowdfunding]. 

Hrdlicka, L./ Smirausova P. : “On the Proposal of the Investment Crowdfunding Platform Providers’ Regulation”, Prague Law Working Papers Series No: 2019/I/1, Charles University Law Faculty, 23 March 2019, ss. 1-7.

İbrahim D. M. : “The (Not So) Puzzling Behavior of Angel Investors”, Vanderbilt Law Review, Vol:61, 2008, ss. 1405-1452 [Angel Investors].

İbrahim, D. M. : “Financing the Next Silicon Valley”, Washington Unıversity Law Review, Vol:87, 2010, ss. 717-762 [Financing the Next Silicon Valley].

İbrahim, D. M. : “Equity Crowdfunding: A Market for Lemons?”, Minnesota Law Review, Vol:100, 2015, ss. 561-607 [Equity Crowdfunding: A Market for Lemons]. 

İpekten, O. B. : “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 2006, ss. 385-408 [http://dergipark.gov.tr/down load/article-file/31994 (22.03.2019)].

Ivanov, V./ Bauguess, S. : Capital Raising In The U.S.: An Analysis Of Unregistered Offerings Using The Regulation D Exemption, 2009–2012, Securities and Exchange Commission, 2013 

[http://www.sec.gov/divisions/riskfin/whitepapers/dera-unregistered-offerings-reg-d.pdf (26.06.2019)].

Jensen, M. C./

Meckling, W. H. : “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, Vol:3, No:4, October, 1976, ss. 305-360.

Judge, K. : “Fee Effects”, Columbia Law & Economics Working Paper No. 449, 2013, ss.101-165; Iowa Law Review, Vol:98, 2013, ss. 1517-1574. 

Kaplan, S.N./ Lerner, J. : “Venture Capital Data: Opportunities and Challenges”, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 22500, 2016, ss. 1-26 

[https://www.nber.org/papers/w22500 (05.02.2020)].

Kaplan, S.N./ Strömberg, P. : “Financial Contracting Theory Meets the Real World: An Empirical Analysis of Venture Capital Contracts” Review of Financial Studies, Vol:70, 2003, ss. 281-315.

Kappel, T. : “Ex Ante Crowdfunding and the Recording Industry: A Model for the U.S.?”, Loyola of Los Angeles Entertainment Law Review, Vol:29, 2009, ss. 375-385.

Kleinschmidt, M. : Venture Capital, Corporate Governance, and Firm Value, Wiesbaden: Deutscher Universitats Verlag, 2007.

Klöhn, L. : “The Regulation of Crowdfunding in Europe”, Preliminary draft of a contribution to a book on the economics of crowdfunding edited by D. Cumming and L. Hornuf, ss. 1-18 [Published in, The Economics of Crowdfunding: Startups, Portals, and Investor Behavior (eds: Cumming, D./ Hornuf, L.), Palgrave Macmillan, 2018, ISBN 978-3-319-66118-6] [https://ecgi.global/ sites/ default/files/Crowdfunding%20in%20the%20UK%2C %20Germany%2C%20and %20in%20the%20EU %20%E2%80%93 %20Market%2C%20Regulation%2C%20and%20Regulatory%20Challenges.pdf (10.08.2019)].

Knight, T. B./ Leo, H./ 

Ohmer, A. A. : “A Very Quiet Revolution: A Primer on Securities Crowdfunding and Title III of the Jobs Act”, Michigan Journal of Private Equity & Venture Capital Law, Vol:2, Fall 2012, ss. 135-154.

Kocaman, B. : Finansal Açıdan Factoring, Özgü Yayınları, Ankara, 1991.

Kornhauser, M. : “The Nexus of Contracts Approach to Corporations: A Comment on Easterbrook and Fischel”, Columbia Law Review Vol:89, No:7, 1989, ss.1449–1460.

Kotha, R./ George, G. : “Friends, family, or fools: Entrepreneur Experience and Its Implications for Equity Distribution and Resource Mobilization”, Journal of Business Venturing, Vol:27 (5), 2012, ss. 525-543.

Kırca, İsmail/ 

Şehirali Çelik, F. H./ 

Manavgat Ç. : Anonim Şirketler Hukuku, Cilt:1, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2013 [Anonim Şirketler Hukuku].

Kim, K./ Viswanathan, S. : “The Experts in the Crowd: The Role of Reputable Investors in a Crowdfunding Market”, 26.05.2018, ss. 1-65 [https://ssrn .com/abstract=2258243 (24.07.2019)].

Kurnaz, G./ Bedük, A. : “Türkiye’de ve Dünyada Melek Yatırımcılık”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt:20, Sayı:1, Nisan 2017, ss. 27-40. 

Küçükgüngör, M. A. : Kurumsal Yönetim İlkeleri Bakımından Halka Açık Anonim Şirketlerde İcrada Görevli Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.

Langevoort D. C./ 

Thompson, R. B. : “Publicness” in Contemporary Securities Regulation After the JOBS Act, Gerogetown Law Journal, Vol:101, 2013, ss. 337-386 [“Publicness” in Contemporary Securities].

Lauza, G. : “Improvements in Regulatory Framework to Promote Angel Investors and Venture Capital as A Way of Financing Start-up Companies in Latvia”, Tilburg University International Business Law, Unpublished Master Thesis, Tilburg 2012, ss. 1-59 [http://arno.uvt.nl/ show.cgi?fid=128748 (22.03.2019)].

Lawton, K./ Marom, D. : The Crowdfunding Revolution: Social Networking Meets Venture Financing, 2010.

Lerner, J. : “Angel Financing and Public Policy: An Overview”, Journal of Banking and Finance, Vol:22 (6-8), 1998, ss. 773-783.

Lombardo, S. : “Regulatory Competition in European Company Law. Where Do We Stand Twenty Years after Centros?”, May 22, 2019, European Corporate Governance Institute (ECGI) Law Working Paper No. 452/2019, ss. 1-30 [https://ssrn.com/ abstract=3392502 (24.01.2020)].

Macey,  J. R. : “The Limited Liability Company: Lessons for Corporate Law”, Washington University Law  Quarterly, Vol:73 Issue:2,  1995, ss. 433-454.

Macey, J. R. : “Fiduciary Duties as Residual Claims: Obligations to Nonshareholder Constituencies from a Theory of the Firm Perspective”, Cornell Law Review, Vol:84, 1999,  ss. 1266- 1280.

Mahoney, P. G. : “The Exchange as Regulator”, Virginia Law Review, Vol:83, No:7, 1997, ss. 1453-1500.

Manavgat, Ç. : Hukuki Bakımdan Halka Açık Ortaklıklar ve Halka Arz, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırm Enstitüsü, Ankara, 2016.

Manavgat, Ç. : Halka Açık Anonim Ortaklık Tanımı Bakımından Kitle Fonlaması, Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, 2019, ss.765-786 [Kitle Fonlaması].

Means, B. : “Nonmarket Values in Family Businesses”, William & Mary Law Review, Vol:54, 2013, ss. 1185-1250.

McCahery, J. A./ 

Vermeulen, E. P. M. : The Evolution of Closely Held Business Forms in Europe, The Governance of Close Corporations and Partnerships, US and European Perspectives (ed: McCahery J,A/ Raaijmakers T./ Vermeulen E. P. M.), Oxford University Press, New York, 2004, ss. 191-239.

Meyer, T. : “The Public Sector's Role in the Promotion of Venture Capital Markets, August 31, 2007, ss. 1-51 [https://ssrn. com/abstract=1019988 (11.04.2019)].

Mollick, E. : “The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study”, Journal of Business Venturing, Vol:29, Issue:1, January 2014, ss. 1-16. 

Moon, W. J. : “Delaware's New Competition”, May 28, 2019, Northwestern University Law Review, Forthcoming; U of Maryland Legal Studies Research Paper No. 2019-09. ss.1-60 [http:// http://ssrn.com/ abstract=3395387 (24.01.2020)].

O’Kelley, C. R. Jr. : “Filling Gaps in the Close Corporation Contract: A Transaction Cost Analysis”, Northwestern University Law Review, Vol:87, 1992, ss. 216-253.

Oranburg, S. C. : “Bridgefunding: Crowdfunding and the Market for Entrepreneurial Finance”, Cornell Journal of Law and Public Policy, Vol:25 Issue:2, 2015, ss. 397-452 [Bridgefunding].

Oranburg, S. C. : “A Place of Their Own: Crowds in the New Market for Equity Crowdfunding,” Minnesota Law Review Headnotes, Vol:100, 2016, ss. 147-166 [Crowds in the New Market].

Özer, I. : Türk ve Yabancı Hukuk Sistemlerinde Anonim Şirket Yöneticilerinin Mali Hakları, Ankara 2013.

Paul, M. S. : “Bridging the Gap to the Microfinance Promise: A Proposal for a Tax-Exempt Microfinance Hybrid Entity”, New York University Journal of International Law and Politics, Vol:42, No:4, 2010, ss. 1383-1426 [https://ssrn.com/abstract= 1692769 (17.01.2018)]. 

Pagnattaro, M. A./ 

Greene, S. M. : “Say on Pay: The Movement to Reform Executive Compensation in the United States and European Union”, Northwestern Journal of International Law & Business, Vol:31, 2011, ss. 593-635.

Parkinson, J. : Corporate Power and Responsibility, Oxford University Press, 1993.

Pierrakis, Y./ Collins, L. : “Banking On Each Other: Peer-To-Peer Lending To Business: Evidence From Funding Circle”, Nesta, April 2013, ss. 1-42 [https://www.academia.edu/22040362 /Banking_on_Each_Other_Peer_to_Peer_Lending_to_Businesses (14.06.2019)] [Banking On Each Other].

Pierrakis, Y./ Collins, L. : “Crowdfunding: A New Innovative Model of Providing Funding to Projects and Businesses”, May 05, 2013, ss. 1-23. [https:// ssrn.com/ abstract = 2395226 (15.05.2019)] [A New Innovative Model].

Pollman, E. : “Information Issues on Wall Street 2.0”, University of Pennsylvania Law Review, Vol:161, 2012, ss. 179-241 [Information Issues].

Pollman, E. : “Startup Governance”, University of Pennsylvania Law Review, Vol:168, 2020, ss. 155-221

[https://ssrn.com/abstract=3352203 (24.01.2020)] [Startup Governance].

Pope, N. : “Crowdfunding Microstartups: It's Time for the Securities and Exchange Commission to Approve a Small Offering Exemption”, University of Pennsylvania Journal of Business Law, Vol:13, No:4, 2011, ss. 101-129 [https://ssrn.com/abstract=1916985 (17.01.2018)].

Posner, E. A. : “Economic Analysis of Contract Law After Three Decades: Success or Failure?”, YALE Law Journal, Vol:112, 2003, ss. 829-880.

Poyraz, E./ Tepeli, Y. : “Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin Önemi: Türkiye Uygulamalar”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:31, Sayı:1, 2016, ss. 35-56. 

Pulaşlı, H. : Corporate Governance: (Kurumsal Yönetim İlkeleri) Anonim Şirket Yönetiminde Yeni Model, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2003.

Pulaşlı, H. : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt: I, 2. Baskı, Ankara 2014 [ Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt: I].

Ribstein, “L. E. : “Why Corporations?”, Berkeley Business Law Journal, Vol:1, No:2, 2004, ss.183-232.

Ribstein, L. E. : “From Efficiency to Politics in Contractual Choice of Law”, Georgia Law Review, Vol:37, 2003, ss. 363-452.

Sahlman, W. : “The Structure and Governance of Venture-Capital Organizations”, Journal of Financial Economics, Vol:27, Issue:2, 1990, ss. 473-521.

Sakarya, Ş./ Bezirgan, E. : “Kitlesel Fonlama Platformları: Türkiye Ve Yurtdışı Karşılaştırması”, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 2, Aralık 2018, ss. 18-33.

Satorius, D. M./ Pollard, S. : “Crowd Funding: What Independent Producers Should Know About the Legal Pitfalls”, Entertainment & Sports Lawyer, 2010, Vol:28, ss. 15-17.

Schwartz, A. A. : “Consumer Contract Exchanges and the Problem of Adhesion”, Yale Journal on Regulation, Vol:28,  Issue:2, 2011, ss.  313-366.

Schwartz, A. A. : “Crowdfunding Securities”, Notre Dame Law Review, Vol:88, 2013, ss. 1457-1490 [Crowdfunding Securities]. 

Schwartz, A. A. : “The Digital Shareholder”, Minnesota Law Review, Vol:100, 2015, ss. 609-685.

Sepe, S. M. : “Intruders in the Boardroom: The Case of Constituency Directors”, Washington University Law Review Vol:91, ss. 309-378, 2013.

Sjostrom, Jr. W. K. : “Relaxing the Ban: It's Time to Allow General Solicitation and Advertising in Exempt Offerings”, Florida State University Law Review, Vol:32, No:1, 2004, ss. 1-50.

Skeel, D. A. : “The Bylaw Puzzle in Delaware Corporate Law”, Business Lawyer Vol:72, Winter 2016–2017, ss. 1-29.

Sohl, J. E. : “The Early Stage Equity Market in the USA”, Venture Capital, An International Journal of Entrepreneurial Finance, Vol:1, Issue:2, 1999, ss.101-120 [Early Stage Equity Market].

Sohl, J. E. : “The U.S. Angel and Venture Capital Market Recent Trends and Developments, The Journal of Private Equity, Vol:6, Issue:2, Spring 2003, ss. 7-17 [Angel and Venture Capital Market].

Steinhoff, R. : “The Next British Invasion Is Securities Crowdfunding: How Issuing Non-Registered Securities Through the Crowd Can Succeed in the United States”, University of Colorado Law Review, Vol:86, Issue:2, 2015, ss.661-724.

Strine, Jr. L.E. : “The Delaware Way: How We Do Corporate Law and Some of the New Challenges We (and Europe) Face”, Delaware Journal of Corporate Law, Vol:30, 2005, ss. 673-696.

Tekinalp, Ü. : Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, İstanbul 2015.

Thompson, R. B./ 

Langevoort, D. C. : “Redrawing the Public-Private Boundaries in Entrepreneurial Capital Raising”, Cornell Law Review, Vol:98, 2013, ss. 1573-1628 [Redrawing the Public-Private Boundaries].

Triantis, G. G. : “Financial Contract Design in the World of Venture Capital”, University of Chicago Law Review, Vol:68 (1), 2001, ss. 305-322.

Ulen, T. S. : “The Coasean Firm in Law and Economics”, Journal of Corporation Law, Vol:18, Issue:2, 1993, ss. 301-331.

Vance, D. E. : Raising Capital, Springer, New York, 2005.

Verstein, A. : “The Misregulation of Peer-to-Peer Lending”, U.C. Davis Law Review, Vol:45, No:2, 2012, ss. 445-530.

Vinturella, J. B./ 

Erickson, S. M. : Raising Entrepreneurial Capital, Amsterdam: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2004.

Vismara, S. : “Information Cascades Among Investors in Equity Crowdfunding”, Working Paper, University of Bergamo, 2015, ss. 1-64

[https://www.researchgate.net/profile/Silvio_Vismara/publication/291379052_Information_Cascades_among_investors_in_Equity_Crowdfunding/links/56efd0f308ae8ddfc15ad085/Information-Cascades-among-investors-in-Equity-Crowdfunding.pdf (10.01.2019)].

Vitale, M. : “Crowdfunding: Recent International Developments and Analysis of Its Compatibility with Australia's Existing Regulatory Framework”, July 5, 2013, ss. 1-13 [https://ssrn.com/abstract=2324573 (17.01.2018)].

Walla F. : “Process and Capital Markets Strategies of Capital Markets Regulation in Europe”, European Capital Markets Law, (ed: Veil, R.), Second Edition, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2017, ss. 39-64. 

Wallmeroth, J./ Wirtz, P./ 

Groh, A. P. : "Venture Capital, Angel Financing, and Crowdfunding of Entrepreneurial Ventures: A Literature Review", Foundations and Trends® in Entrepreneurship, Vol:14, No:1, ss. 1-129.

Weinsteint, R. S. : “Crowdfunding in the U.S. and Abroad: What to Expect When You're Expecting” International Law Journal: Vol:46, Issue:2, Article 6, 2013, ss. 427-453. 

Wetzel, W.E. : “Angels and Informal Risk Capital”, Sloan Management Review, 1983, Vol:24, Issue:4, ss. 23–34.

Wilson, H. I. M. : “Are Business Angels of Today the Venture Capitalists of Yesterday” Journal of Business Venturing, Vol:5, No:1, 1990, ss.145-156.

Wilson, K./ Silva, F. : “Policies for Seed and Early Stage Finance: Findings from the 2012 OECD Financing Questionnaire”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No:9, OECD Publishing, 2013, ss. 1-82 [http://dx.doi.org/10.1787/5k3xq sf00j33-en (15.06.2019)] [Policies for Seed and Early Stage Finance].

Wroldsen, J. : “Crowdfunding Investment Contracts”, Virginia Law & Business Review, Vol:11 (3), 2017, ss. 543-612.

Wymeersch, E. : “Comparative Study of the Company Types in Selected EU States”, European Company and Financial Law Review, Vol:6, Issue:1, 2009, ss. 71-124.

Young, T. E. : The Everything Guide to Crowdfunding, Adams Media Corporation, Holbrook, MA, United States, 2013.

Yunus, M. : Banker To The Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty, Public Affairs, A member of Perseus Books LLC, 2003. 

HUKUKİ DÜZENLEMELER

- Bankacılık Kanunu [01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı Resmi Gazete].

- Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7222 Sayılı Kanun [25.02.2020 tarih ve 31050 sayılı Resmi Gazete] [7222 Sayılı Kanun].  

- Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanun [05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete].

- Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik [15.02.2013 tarih ve 28560 sayılı Resmî Gazete]. 

- 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun [29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmî Gazete].

- CONSOB Regulation of 26 June 2013 No: 18592 on the Collection of Risk Capital Via On-line Portals [http://www.consob.it /web/consob-and-its-activities/laws-and-regulations/documenti/english/ laws/reg18592e_2018.htm (15.01.2020)] [CONSOB Regulation].

- Commission Delegated Regulation 1392/2014, of 7 March 2014 Supplementing Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council with Rregard to Regulatory Technical Standards for Publication of Supplements to the Prospectus, 2014 O.J. (L 111/36) [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32 014R0382&from=EN (07.08.2019)].

- Commission Regulation 345/2013, of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European Venture Capital Funds 2013 O.J. (L 11511) [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0345 &from=EN (05.08. 2019)] [Commission Regulation 345/2013].

- Commission Regulation 346/2013, of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European Social Entrepreneurship Funds 2013 O.J. (L 115/18) [https://eur-lex. europa. eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0346& from=EN (05.08.2019)] [Commission Regulation 346/2013].

- Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Completing the Capital Markets Union by 2019 - Time to Accelerate Delivery, Brussels, COM (2018) 114/2 [http://www.astrid-online. it/static/upload/comm/0000/communication-cmu_en.pdf(14.02.2019)].

- Crowdfunding Proposed Rules, Securities Act Release No. 9470, Exchange Act Release No. 70741; Federal Register, Vol:78, No:214, 05.11.2013 [SEC Crowdfunding Proposed Rules] [https://www. govinfo. gov/content/pkg/FR-2013-11-05/pdf/2013-25355.pdf (25.01.2019)].

-Delaware Genel Şirketler Kanunu [https://delcode.delaware.gov/ title6/c018/sc11/ index.shtml (30.01.2020)].

- Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 Concerning the Distance Marketing of Consumer Financial Services and Amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC, 2002 O.J. (L 271/16) [Directive 2002/65/EC]. 

- Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the Prospectus to be Published When Securities are Offered to the Public or Admitted to Trading and Amending Directive 2001/34/EC, O.J. (L 345) 31.12.2003.

- Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on Markets in Financial Instruments Amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and Repealing Council Directive 93/22/EEC, O.J. (L 145), 30.04.2004 [Directive 2004/39/EC].

- Directive 2009/65/EC, of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the Coordination of Laws, Regulations and Administrative Provisions relating to Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS), 2009 O.J. (L 302/32) [UCITS Directive].

- Directive 2011/61/EU, of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and Amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010, 2011 O.J. (L 174/1) [AIFM Directive].

- Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on Access to the Activity of Credit Institutions and the Prudential Supervision of Credit Institutions and Investment Firms, Amending Directive 2002/87/EC and Repealing Directives 006/48/EC and 2006/49/EC, O.J. (L 176), 27.6.2013 [Directive 2013/36/EU].

- Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on Markets in Financial Instruments and Amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU, O.J. (L 173), 12.06.2014 [MiFID II].

- Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the Prevention of the Use of the Financial System for the Purposes of Money Laundering or Terrorist Financing, Amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and Repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC, O.J. (L 141), 05.06.2015 [Directive (EU) 2015/849].

- Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on Payment Services in the Internal Market, Amending Directives 2002/65/EC, 2009/110/EC and 2013/ 36/EU and Regulation (EU) No 1093/2010, and Repealing Directive 2007/64/EC, O.J. (L 337), 23.12.2015 [Directive (EU) 2015/2366].

- Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 Relating to Certain Aspects of Company Law, O.J. (L 169), 30.06.2017.

- European Parliament Resolution of 9 July 2015 on Building a Capital Markets Union (2015/2634(RSP)) [http://www.europarl. europa .eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0268+0+ DOC+XML+V0//EN (02.08.2019)].

- European Parliament Resolution of 19 January 2016 on Stocktaking and Challenges of the EU Financial Services Regulation: Impact and the Way Forward Towards a More Efficient and Effective EU framework for Financial Regulation and a Capital Markets Union (2015/2106(INI)) [http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type =TA&reference=P8-TA-2016-0006&language=EN&ring=A8-2015-03 60 (02.08.2019)].

- Financial Conduct Authority, Conduct of Business Sourcebook, 2014 [https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/COBS.pdf (07.07. 2019)] [FCA Conduct of Business Sourcebook]. 

- Financial Conduct Authority Handbook, Financial Conduct Authority [https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/glossary/ (07. 07.2019)].

- Financial Services Act, 2012.

- Financial Services and Markets Act 2000 (Regulated Activities) Order 2001, SI 2001/554.

- Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) [9.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete].

- Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1) [30.12.2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete].

- Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.1) [03.10.2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete] [Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği / III-35/A.1 Tebliği].

- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business, COM (2018) 113 final, 2018/0048 (COD), Brussels, 08.03.2018 [EU Proposal for a Regulation on Crowd Funding].

- Regulation D, Rules Governing the Limited Offer and Sale of Securities Without Registration Under the Securities Act of 1933.

- Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on Prudential Requirements for Credit Institutions and Investment Firms and Amending Regulation (EU) No 648/2012, OJ (L 176), 27.6.2013 [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R0575 (15.03.2019)].

- Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the Prospectus to be Published When Securities are Offered to the Public or Admitted to Trading on a Regulated Market, and Repealing Directive 2003/71/EC [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1129& from=EN (08.08.2019)].

- Securities Act of 1933, Pub. L. No. 73-22.

- Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) [13.06.2013 tarih ve 28676 Resmi Gazete].

- Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1) [17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmî Gazete].

DAVALAR

- SEC v. W. J. Howey Co., 328 U.S. 293, 298-99 (1946).

- Inre Trados Inc. S’holder Litig., 73 A.3d17 (Del. Ch. 2013).

RAPORLAR

- Alternatif Bir Finansman Yöntemi: Kitlesel Fonlama, İKV Değerlendirme Notu, İktisadi Kalkinma Vakfı, İstanbul, Mart 2018, ss. 1-27 [https://www.ikv.org.tr/images/files/emre_sakizli_kitlesel_ fonlama.pdf (03.05.2019)].

- Consultation Document: Review of the Prospectus Directive, European Commission, Brussels, 18 February 2015, [http://ec.europa. eu/finance/consultations/2015/prospectus-directive/ docs/consultation-document_en.pdf (18.07.2019)] [Consultation Document: Review of the Prospectus Directive].

- Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Action Plan on Building a Capital Markets Union, COM (2015) 468 final, Brussels, 30.09.2015.

- Crowdfunding and the Role of Managers in Ensuring the Sustainability of Crowdfunding Platforms, Ramos, J., Report EUR 26596 EN, ss. 1-66, 2014 [Ramos, Crowdfunding and the Role of Managers].

- Crowding In: How The UK’s Businesses, Charities, Government, and Financial System Can Make The Most of Crowdfunding, Peter Baeck, Liam Collins, Stian Westlake, 2012, ss. 1-14. [https://media. nesta.org.uk/documents/crowding_in_report.pdf(25.06.2019)] [Crowding In]. 

- Crowdfunding Industry Report: Market Trends, Composition, and Crowdfunding Platforms, Research Report, ss. 1-30, 2012 [https://collaborativeeconomy.com/wp/wp-content/uploads/2015/04/ 2012.Crowdfunding-Industry-Report.Crowdsourcing.org_.pdf (03.05. 2019)] [Crowdfunding Industry Report (2012)].

- Crowdfunding in the EU Capital Markets Union, Commission Staff Working Document, SWD (2016) 154 Final Brussels, 3.5.2016.

- European Commission, Green Paper, Long Term Financing of the European Economy, COM (2013) 150 final, 25.03.2013. 

- European Commission, Green Paper, Building a Capital Markets Union, COM (2015) 063 final, 18.02.2015 [Green Paper, Building a Capital Markets Union, COM (2015)].

- Executive Summary of the New Italian Legislation on Innovative Startups, Italian Ministry of Economic Development Minister’s Technical Secretariat DG for Industrial Policy, Competitiveness and SMEs, 26th May 2015 [https://www.mise.gov.it/images/stories/ documenti/Executive_Summary_of%20Italy_Startup_Act%2026_05_2015.pdf (30.01.2019)] [New Italian Legislation on Innovative Startups].

- ESMA, Advice: Investment-based crowdfunding, ESMA/ 2014/1560, 18.12.2014. 

- ESMA, Opinion: Investment-based Crowdfunding, ESMA/2014/ 1378, 18.12.2014 [ESMA, Opinion: Investment-based Crowdfunding (2014/1378)].

- Feedback Statement on the Green Paper "Building a Capital Markets Union”, Commission Staff Working Document, SWD (2015) 184 final, Brussels, 30.9.2015.

- Financial Conduct Authority, The FCA's Regulatory Approach to Crowdfunding (and Similar Activities), Consultation Paper No:13/ 13, October 2013) [FCA Consultation Paper, 2013] [https://www.fca. org.uk/publication/consultation/cp13-13.pdf (23.04.2019)].

- Financial Conduct Authority, Policy Statement, The FCA 's Regulatory Approach to Crowdfunding Over the Internet, and the Promotion of Non-Readily Realisable Securities by Other Media: Feedback to CP13/13 and Final Rules, Policy Statement 14/4, s. 12, Mar, 2014 [FCA Policy Statement] [http://www.fca.org.uk/static/ documents/policy-statements/psl4-04.pdf (06.02.2019)].

- “Girişim ve Risk Sermayesi”, Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu, [http://gunmarsifed.org/Raporlar/girisim_ve_ risk_sermayesi_bilgi_notu.pdf (22.03.2019)]. 

- Identifying Market and Regulatory Obstacles to Crossborder Development of Crowdfunding in the EU, Final Report, December 2017, European Crowdfunding Network AISBL, Osborne Clarke, Germany, Eds: Matthias Klaes, European Crowdfunding Network AISBL, doi:10.2874/65957, ISBN 978-92-79-66822-7. 

- Investment-Based Crowdfunding, Insights from Regulators in the EU, ESMA/2015/856, Ann 1, ESMA, 13.05.2015.

- Investor Education: Important Things to Know Before Investing in Innovative Start-ups Through a Portal http://ec.europa.eu/ transparency/regexpert/index.cfm?do =groupDetail.group DetailDoc& id=27031&no=9 (01.02.2019)] [Investor Education]. 

- Pushing Boundaries – The 2015 UK Alternative Finance Industry Report, University of Cambridge, February 2016, Bryan Zhang, Peter Baeck, Tania Ziegler, Jonathan Bone and Kieran Garvey, s. 11. [https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2015-uk-alternative-finance-industry-report. pdf (05.02.2019)].

- Regulation of Crowdfunding in Selected Places, Research Office, Legislative Council Secretariat, IN17/16-17, ss. 1-21 [https://www .legco.gov.hk/research-publications/english/1617in17-regulation-of-crowdfunding-in-selected-places-20170721-e.pdf (05.02.2019)] [Regulation of Crowdfunding in Selected Places].

- Report to Parliament on the implementation of policies in support of innovative startups and SMEs, Federica Guidi, Italian Minister of Economic Development, September 2015 [http://italiastartupvisa. mise.gov.it/media/documents/Relazione_Parlamento_startup_e_PMI_innovative_2015-ENG_01_03_2016.pdf (30.01.2019)] [Report to Parliament on innovative startups and SMEs].

- “Restart, Italia!, Why We Have to Restart from the Youth, Innovation and Startups”, The Report by the Task Force on Startups Established by the Minister of Economic Development (English Version) [https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/startup_ eng_rev.pdf (11.02.2020)] [The Report by the Task Force on Startups].

- Review of Crowdfunding Regulation, Interpretations of existing regulation concerning crowdfunding in Europe, North America and Israel, Published by the European Crowdfunding Network AISBL, Editor: Oliver Gajda, Legal Editors: Tanja Aschenbeck-Florange Thomas Nagel, 2014 [http://eurocrowd.winball2.de/wp-content/blogs. dir/sites/85/2014/12/ECN-Review-of-Crowdfunding-Regulation-2014. pdf 30.01.2019)] [Review of Crowdfunding Regulation]. 

- Small Business: Access to Capital and Job Creation Robert Jay Dilger, Senior Specialist in American National Government, February 18, 2014 [https://perma.cc/Y5SZ-8PAB (27.06.2019)].

- The Crowdfunding Industry Report, 2015, 2015CF, Massolution.com, ss. 1-118 [http://www.smv.gob.pe/Biblioteca/temp/ catalogacion/C8789.pdf (06.05.2019)] [Crowdfunding Industry Report (2015)].

- Understanding Crowdfunding and Its Regulations, How can Crowdfunding Help ICT Innovation?, Gabison, G. A., Joint Research Centre Science and Policy Report, Report EUR 26992 EN, ss. 1-36, 2015 [http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC9248 2 (29.04.2019)] [Gabison, Understanding Crowdfunding].

- Unleashing the Potential of Crowdfunding in the European Union,  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2014) 172 Final, 27.03.2014 [http://ec.europa.eu/internal-market/finances/docs/crowdfunding/140327 -communicationen.pdf(01.08.2019)] [EU Communication, 2014, 172 Final].

INTERNET KAYNAKLARI:

- Accredited Investors, U.S. Securities and Exchange Commission [http://www.sec.gov/answers/accred.htm (27.06.2019)].

- An Introduction to Crowdfunding, 13 February 2018 [https://www.burges-salmon. com/news-and-insight/legal-updates/an-introduction-to-crowdfunding/ (05.02.2019)].

- AngelMD [https://www.angelmd.co/en/about (24.07.2019)].

- Blue Sky Laws, U.S. Securities and Exchange Commission, [http://www.sec.gov/answers/ bluesky.htm (01.07.2019)].

- Corporations, Department of the Treasury Internal Revenue Service, Publication 542, Cat. No. 15072O (Rev. January 2019), 14.02. 2019 [https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p542.pdf (25.01.2020)].

- Create a Campaign (Step-by-Step), Indiegogo [https://support. indiegogo.com/hc/en-us/articles/204469638-Create-a-Campaign-Step-by-Step- (10.07.2019)].

- Creating Your Pitch, Crowdcube [https://www.crowdcube.com/ explore/creating-your-pitch (10.07.2019)].

- Crowdcube: Taking the Equity Crowdfunding Model and Going Global, Growthbusiness, 25.11.2013 [https://www.growthbusiness.co. uk/crowdcube-taking-the-equity-crowdfunding-model-and-going-global-2440137/ (15.07.2019)].

- Crowdfunding: Democratizing Investment for Entrepreneurs, Tom Kalil, Doug Rand, 04.11.2011 [http://www.whitehouse.gov/ blog/2011/11/04/crowdfunding-democratizing-investment- entrepreneurs (25.01.2019)].

- Crowdfunding, EU Commission, [http://ec.europa.eu/finance/ general-policy/crowdfunding/index_en.htm (14.08.2019)].

- Donorschoose.org [http://www.donorschoose.org (03.05.2019)].

- Getting Started With Angel Investing, Entrepreneur [http://www.entrepreneur.com/ article/ 52742 (25.06.2019)].

- Eliminating the Prohibition Against General Solicitation and General Advertising in Rule 506 and Rule 144A Offerings, U.S. Securities and Exchange Commission, 20.09.2013 [http://www.sec. gov/info/smallbus/secg/general-solicitation-smallentity-compliance-guide.htm (25.06.2019)].

- Enterprise Investment Scheme, HM Revenue and Customs, [http://www.hmrc.gov.uk/eis (10.07.2019)].

- European Crowdfunding Stakeholders Forum [https://ec.europa.eu/ info/business-economy-euro/growth-and-investment/financing-

investment/crowdfunding_en#european-crowdfunding-stakeholders-forum (14.05.2019)].

- FCA Tackles Crowdfunding, Taylor Wessig LLP, 2013 [http://www.taylorwessing.com/fileadmin/files/docs/FCA-tackles-crowdfunding.pdf (12.07.2019)].

- Final Approval by House Sends Jobs Bill to President for Signature, Jonathan Weisman, New York Times, March 27, 2012 [https://www.nytimes.com/ 2012/03/28/us/politics/final-approval-by-house-sends-jobs-bill-to-president-for-signa ture.html (05.07.2019)].

- Financial Conduct Authority [http://www.fca.org.uk/about (07.07.2019)].

- “Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları” SPK Tanıtım Rehberi, [http://www.spk.gov.tr/Sayfa/AltSayfa/206 (22.03.2019)].

- GlobalGiving [http://www.globalgiving.org/ (17.01.2018)].

- How Does Investing Actually Work?, Crowdcube [https:// help.crowdcube.com/hc/en-us/articles/206709590(16.07.2019)].

- How to Find Your Angel Investor, Business 2.0 Magazine, Michael V. Copeland, 28.12.2006 [http://money.cnn.com/2006/02/28/ magazines/business2/angelinvestor/ (17.04.2019)].

- How Equity Crowdfunding Works for Investing in Startups, Syndicateroom [https://www.syndicateroom.com/invest-in-startups (24.07.2019)].

- How is the Valuation of a Company Calculated?, Crowdcube [https://help.crowdcube.com/hc/en-us/articles/360001125524 (01.08.2019)]. 

- How We Are Governed, Financial Conduct Authority [http://www.fca.org.uk/ about/governance (07.07.2019)].

- Indiegogo [http://www.indiegogo.com (03.05.2019)].

- It isn’t nominal – Why a Nominee Structure is Vital in Equity Crowdfunding, Jeff Lynn, 04.02.2013, Seedrs [https://www.seedrs. com/learn/blog/entrepreneurs/tips-tricks/nominee-structure-equity-crowdfunding (16.07.2019)].

- Kickstarter [http://www.kickstarter.com/ (17.01.2018)].

- Kiva [http://www.kiva.org/ (21.01.2018)]. 

- Know Your Client (KYC), James Chen, 21.04. 2019 [https://www. investopedia. com/terms/k/knowyourclient.asp (22.08. 2019)]. 

- Lending Club [http://www.lendingclub.com/home.action 

(21. 01.2018)].

- Our 2017 in Numbers, Crowdcube, [https://www.crowdcube. com/explore/ 2018/01/19/our-2017-in-numbers (15.07.2019)]. 

- Prosper [http://www.prosper.com/ (21.01.2018)].

- Risks and Benefits of Crowd-funding, AMCC Training Seminar,

IOSCO-International Organization of Securities Commissions, Tokyo 10 April 2014 [https:// www.iosco.org/research/pdf/ 20140410-Risks-and-Benefits-of-Crowdfunding.pdf (06.05.2019)].

- Seamless Toy Introduces Atoms, the Latest Robotic Toy from Colorado, Xconomy, Michael Davidson, 25.11.2013 [https://xconomy. com/boulder-denver/2013/11/25/seamless-toy-introduces-atoms-latest-robotic-toy-colorado/ (25.06.2019)].

- Seed Enterprise Investment Scheme, HM Revenue and Customs, [http://www. hmrc.gov.uk/seedeis (10.07.2019)]. 

- Setting up a Company in Italy [https://www.italiancompany formations.com/ services/set-up-a-company-in-italy/ (17.01.2020)].

- Startups & High Growth Busineses, U.S. Small Business Association [https://www.sba.gov/business-guide/ (24.05.2019)].

- The EU at work, The European Union’s legal system and decision-making procedures, Supranational decision-making procedures [http://www.europarl.europa. eu/factsheets/en/sheet/8/ supranational-decision-making-procedures (01.08.2019)]. 

- The Laws that Govern the Securities Industry, Fast Answers, U.S. Securities and Exchange Commission [http://www.sec.gov/ about/laws.shtml (27.06.2019)].

- The National Venture Capital Association, Model Legal Documents, Model Certificate of Incorporation [https://nvca.org/ model-legal-documents/ (28.01.2020)].

- The Risks of Crowdfunding, Nicholas Wells, Risk Management, 04.03.2013 [http://www.rmmagazine.com/2013/03/04/the-risks-of-crowdfunding (15.07.2019)]. 

- Using Crowdfunding Sites Could Destroy Your Nascent Business Idea, Shireen Smith, Guardian, 27.06.2013 [http://www.theguardian. com/media-network/media-network-blog/2013/jun/27/crowdfunding-sites-destroybusiness-idea (15.07.2019)]. 

- We've Got You Covered, Seedrs [https://www.seedrs.com/how-to-invest-in-startups (27.09.2019)].

- What is Crowdcube's Equity Crowdfunding Due Diligence Process?, Crowdcube [https://help.crowdcube.com/hc/en-us/articles/ 206234044-What-is-Crowdcube-s-equity-crowdfunding-due-diligence-process- (27.09.2019)].

- What’s the Difference Between a Small Business Venture and a Startup?, BPLANS, Candice Landau, [https://articles.bplans.com/ whats-difference-small-business-venture-startup/ (24.05.2019)].

- What Happens After My Pitch Funds? Crowdcube [https://help. crowdcube.com/hc/en-us/articles/115001567464-What-happens-after-my-pitch-funds- (16.07.2019)].

- What we offer, Spreds [https://www.spreds.com/en/raise (24.07.2019)].

- Why Equity Crowdfunding Isn’t a Threat to Venture Capital, Scott Shane, Entrepreneur, 7.10.2013 [http://www.entrepreneur.com/ article/228738 (15.07.2019)].

- Why the New Prospectus Regulation is not the Adequate Response for Cross-Border Crowdfunding Offerings, Sebastiaan Niels Hooghiemstra, 01.07.2017, ss. 1-3 [https://regulation-y.com/2017/ 07/01/why-the-new-prospectus-regulation-is-not-the-adequate-respons e-for-cross-border-crowdfunding-offerings/ (11.08.2019)].

- Why UK Crowdfunders Are Holding Their Breath on Regulation, David Prosser, Forbes, March. 7, 2014 [https://www.forbes.com/  sites/davidprosser/2014/03/07/why-uk-crowdfunders-are-holding-their-breath-on-regulation/#51242e5a3063 (07.07.2019)].

KONUŞMALAR, BASIN AÇIKLAMALARI

- Capital Markets Union Action Plan: Overview of Progress Achieved and Next Steps; Making It Easier for Companies to Enter and Raise Capital on Public Markets [https://ec.europa.eu/info /business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-unio n/capital-markets-union-action-plan/making-it-easier-companies-enter -and -raise-capital-public-markets_en (08.08.2019)].

- Communication on Crowdfunding in the European Union - Frequently Asked Questions, Brussels, European Commission, 27 March 2014 [https://europa.eu/rapid/ press-release_MEMO-14-240_en.htm (14.05.2019)].

- ESMA Basın Açıklaması, National Thresholds Below Which the Obligation to Publish a Prospectus Does Not Apply, 2 December 2019, ESMA31-62-1193 [https://www.esma.europa.eu/sites/default/ files/library/esma31-62-1193_prospectus_ thresholds.pdf (12.012020)  [ESMA Basın Açıklaması, 2019].

- Investor Bulletin: Crowdfunding Investment Limits Increase, May 5, 2017 [https://www.sec.gov/oiea/investor-alerts-and-bulletins/ ib_crowdfundingincrease (15.01.2020)] [SEC Investor Bulletin, 2017]. 

-SPK Bülteni, No: 2019/71, 26/12/2019 [https://www.spk.gov. tr/Bulten/Goster?year =2019&no=71 (1


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar