Sermaye Şirketlerinde Sınırlı Sorumluluk İlkesi ve Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yunus Emre GÖGER
ISBN: 9786050505900
Stok Durumu: Stokta var
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yunus Emre GÖGER
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Sermaye Şirketlerinde Sınırlı Sorumluluk İlkesi ve Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması

Yunus Emre GÖGER

2020/05 1. Baskı, 281 Sayfa

ISBN 978-605-05-0590-0Aker H., (2008), Türk Şirketler Hukukunda Yeni Bir Kurum: ‘Hâkim Şirketin Güvenden Doğan Sorumluluğu’ (TTK Tasarısı m. 209): İsviçre Federal Mahkemesi Kararları Işığında Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 4, Ankara, ss. 1-97.

Akın İ., (2014), Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku, Seçkin Yay., Ankara 

Akipek J., Akıntürk T. ve Ateş Karaman D., (2014), Türk Medeni Hukuku Birinci Cilt Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, Beta Yayıncılık

Akünal T., (1995), Türk Medeni Hukukunda Tüzel Kişiler, Beta Basım, İstanbul

Akyol Ş., (1995), Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 

Altaş S., (2019), Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketler, Seçkin Yay., Ankara

Alting Carsten, (1994), Piercing the Corporate Veil in American and German Law-Liability of Individuals and Entities: A Comparative View, Tulsa Journal of Comparative and International Law, Vol 2, Issue 2, ss. 190-251.

Ansay T., (1975), Anonim Şirketler Hukuku, AÜHF Yay., Ankara

Ansay T., (1958), Tüzel Kişilik Nazariyeleri ve Tatbikat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1, Cilt 15

Antalya G., (2008a), Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 14, Sayı 4

Antalya G., (2008b), Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Teorisi, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul

Antalya G., (2015), Borçlar Hukuku Genel Hükümler-Cilt I, Legal Yay., İstanbul 

Arat T., (1970), Ticaret Şirketlerinin Tâbiiyeti, AÜHF Yayınları, Ankara

Arkan S., (2005) Türk Ticaret Kanunu Tasarısına İlişkin Değerlendirmeler, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Konferansı, Bildiriler-Tartışmalar, 13-14 Mayıs 2005, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, ss. 41-60.

Arkan S., (2016), Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara

Arslanlı H., (1959), Anonim Şirketler Hukuku, Fakülteler Matbaası, Ankara 

Aşık P., (2017), Anonim Şirketlerde Rekabet Yasağı (TTK m. 396), Ankara Barosu Dergisi, 2017/4.

Ataay A., (1965), Medeni Hukukun Genel Teorisi, Fakülteler Matbaası, İstanbul

Atabek R., (1980), Şirket Paylarının Bir Kişinin Elinde Toplanması, BATİDER, Cilt 10, Sayı 3, ss. 639-658.

Atalay O., (2007), Borca Batıklık ve İflâsın Ertelenmesi, Güncel Hukuk Yay., İzmir

Ayan M. ve Ayan N., (2015), Kişiler Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya

Ayan M., (2016), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Seçkin Yay.

Aydın F., (2017), Anonim Şirketin Kuruluştaki Fesih Davası ile Sermaye Artırımının Geçersizliği Arasındaki İlişki, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, ss. 493-514. 

Aydoğan F., (2009), Federal Almanya’da Limited Şirketler Kanunu’nda (GmbHG) Yapılan Değişiklikler-Yenilikler (MoMIG), BATİDER, Cilt 25, Sayı 3, ss. 391-421.

Aydoğan F., (2012), Tek Kişi Ortaklığı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul

Bafra E., (2014), İngiliz Mahkemelerince Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 112, ss. 355-372.

Bagot M. H. ve Henderson D. A., (2002), Not Party, Not Bound? Not Necessarily; Binding Third Parties to Maritime Arbitration, The Maritime Lawyer, Vol 26

Bahtiyar M., (2015), Ortaklıklar Hukuku, Beta Yay., İstanbul

Bilgili F. ve Demirkapı E., (2014), Şirketler Hukuku Dersleri, Dora Yay., Adana

Bishop R. D., Dimitroff S. D. ve Miles C. S., (2001), Strategic Options Available When Catastrophe Strikes the Major International Energy Project, Texas International Law Journal, Vol 36, No 4 

Blumberg P., (1986), Limited Liability and Corporate Groups, Faculty Articles and Papers 28.

Blumberg P., (1990), The Corporate Entity in an Era of Multinational Corporations, Delaware Journal of Corporate Law, Vol 15, No 2, ss. 283-375.

Boyacıoğlu C., (2006), Konzern Kavramı, Nobel Yay., Ankara 

Butler N. M., (1967), Should Shareholders Be Personally Liable Fort He Torts of Their Corporations, Yale Law Journal, Vol 76, Issue 6, Article 4 

Cansel E. ve Özel Ç., (2017), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, Seçkin Yay., Ankara

Cengiz D., (2007), 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Sisteminde Bankaların Verebilecekleri Kredilerin Sınırlandırılması, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan, Cilt 2, İstanbul 

Cengiz D., (2017), Banka İşletmesi Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Kuramının Uygulanmasına ve Bu Kuramın 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesindeki Normatif Görünümlerine İlişkin Tespitler ve Değerlendirmeler, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, ss. 371-440.

Cheng Thomas K., (2011), The Corporate Veil Doctrine Revisited: A Comparative Study of the English and the U.S. Corporate Veil Doctrines, Boston College International & Comparative Law Review, Vol 34, Issue 329, ss. 330-412.

Çamoğlu E., (1969), Limited Ortağın Sınırlı Sorumluluğu Karşısında Şirket Alacaklılarının Aktif Korunması, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul

Çamoğlu E., (2016), Ticaret Ortaklıkları Bağlamında Perdenin Kaldırılması Kuramı ve Yargıtay Uygulaması, BATİDER, Cilt 32, Sayı 2

Çamoğlu E., 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim Ortaklık Yönetim Kurulunda Belirli Grupları Temsili, Arslanlı Bilim Arşivi, s. l vd., Erişim: http://arslanlibilimarsivi.com/sites/default/files/makale/ErsinCamoglu-Anonim-Ortaklik-Yonetim-Kurulunda-Belirli-Gruplarin-Temsili.pdf

Çevik K., (1998), Fransız ve Türk Hukukunda Tek Ortaklı Şirket, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara, ss. 37-55.

Dinç S., (2017), 6102 sayılı Kanun’un Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümleri ile Şirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluk (TTK md. 209) Kavramının İncelenmesi, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 12, Sayı 126, ss. 14-41.

Doğan İ. Ü., (2014), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Şirketler Topluluğu Hükümleri ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında “Kontrol” Kavramı ve Hukuki Sonuçları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Domaniç H., (1978), Anonim Şirketler, Eğitim Yay., İstanbul

Domaniç H., (1988), Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, Temel Yay., İstanbul

Durak Y., (2017), Güven Sorumluluğu ve Culpa in Contrahendo, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, ss. 239-288.

Dural M. ve Öğüz T., (2018) Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku, Filiz Kitapevi 

Dural M., (1998), Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması ya da Tüzel Kişinin Tabanına Başvurulması, Sermaye Piyasası Kurulu 15. Yıl Sempozyumu, Ankara

Easterbrook F. H. ve Fischel D. R., (1985), Limited Liability and The Corporation, University of Chicago Law Review, Vol 52, Issue 89 

Emmerich V. ve Habersack M., (2008), Aktien -und GmbH-Konzernrecht, Kommentar, 5. Auf., München

Eren F., (2017), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yay., Ankara

Eriş G., (2013), Ticari İşletme ve Şirketler, Seçkin Yay., Ankara

Eroğlu, M., (2008), Tek Ortaklı Şirketler, Legal Hukuk Dergisi, Sayı 64, ss. 1269–1281

Esen E., (2012), Milletlerarası Özel Hukukta Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Beta Yay., İstanbul

Forstmoser P., Meier-Hayoz A. ve Nobel P., (1996), Schweizerisches Aktienrecht, Bern 

Göktürk K., (2015), Şirketler Topluluğunda So¬rumluluk Esasları, Adalet Yayınevi, Ankara 

Gönen D., (2011), Tüzel Kişilerde Kişilik Hakkı ve Korunması, XII Levha Yay.

Günay S. N., (2016), Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Şehir Üniversitesi SBE., İstanbul

Gündoğdu G., (2007), Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Tek Kişilik Anonim Ortaklık ve Tek Kişilik Limited Ortaklık, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 66, Sayı 1, ss. 223-262.

Gündoğdu G., (2014), Bir Şirketler Topluluğu En Az Kaç Bağlı Şirketten Oluşur? -Ticaret Sicil Yönetmeliği m. 105 Hükmünün Türk Ticaret Kanunu m. 195 Hükmü ile Uyumsuzluğu Sorunu-, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 12, Sayı 12

Gürbüz Usluel A. E., (2016), Considerations on the Economic Effect of the New Turkish Commercial Code Provisions Regarding Single Member Companies, Avrupa Hukuk ve Ekonomi Dergisi, Cilt 42, Sayı 1, ss. 25-43.

Gürel M., (2009), Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasından Doğan Sorumluluk, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi SBE.

Gürel M., (2016), Bağlı Şirket Genel Kurulunda Alınan Yapısal Değişiklik Kararları Nedeniyle Hâkim Şirketin Sorumluluğuna İlişkin TTK Madde 202.2’nin Gerekliliği Üzerine, BATİDER, Cilt 32 Sayı 2, ss. 211-239.

Hachenburg M. ve Ulmer P., (1992), GmbH-Gesetz Grosskommentar, 8. Auflage, Berlin-New York, GmbH § 30, N.10, 

Halpern P., Trebilcock M. ve Turnbull S, (1980) Analysis of Limited Liability in Corporation Law, The University of Toronto Law Journal, Vol 30, Issue 2

Hansmann H. ve Kraakman R., (1991), Toward Unlimited Shareholder Liability for Corporate Torts, Yale Law Journal, Vol 100, No 7, ss. 1879-1934.

Hargovan A. ve Harris J., (2007), Piercing the Corporate Veil in Canada: A Comparative Analysis, Company Lawyer, Vol 28, No 2 

Harsa T., (2007), Şirketler Topluluklarında Tek Elden Yönetim ve Hâkim Şirketin Tek Elden Yönetimden Kaynaklanan Sorumluluğu, Yayımlanmamış Yüksek Tezi, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hatemi H., (1979), Medeni Hukuk Tüzel Kişileri, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası

Hatemi H., (1992), Kişiler Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 

Helvacı İ., (2013), Türk Medeni Kanunu, Cilt I, Kişiler Hukuku, XII Levha Yay., İstanbul

Helvacı M., (2001), Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, Beta Yay., İstanbul

Hillman R. W., (1997), Limited Liability In Historical Perspective, Washington and Lee Law Review, Vol 54, Issue 2, Article 10 

Hirsch E., (1948), Ticaret Hukuku Dersleri, İstanbul 

Hueck G., (1991), Gessellschaftsrecht, 19. Aufl., München 

İdikut Özpençe A., (2013), Kümelenmenin Pozitif Dışsallıklara Etkisi: Denizli Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi SBE.

İyigün S., (2015), Şirketler Topluluğunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Legal hukuk Dergisi, Cilt 13, Sayı 145

İzmirli Y., (2000), Şirketler Hukukunda Sorumluluk İlişkileri ve Anonim Şirketlerde Sınırlı Sorumluluk, Mevzuat Dergisi, Yıl 3, Sayı 33

Kaplan İ., (2009), Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret Ortaklıklarında Perdenin Kaldırılması Talepli Hukuki Sorumluluk Davaları, BATİDER, Cilt 25, Sayı 4, ss. 37-46.

Karadeniz Ö., (1968), Roma Hukukunda Peculium Müessesesi, AÜHF Dergisi, Cilt 25, Sayı 3-4 

Karahan Sami (Ed.), (2013), Şirketler Hukuku, Mimoza Yay., Konya

Karasu R., (2013), 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Anonim Şirketlerde Kurumsal Yönetim ile İlgili Getirilen Yenilikler, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 

Karasu R., (2015), Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi, Yetkin Yay., Ankara

Karayalçın Y., (1965), Ticaret Hukuku Dersleri- Şirketler Hukuku (Şahıs Şirketleri), Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Ankara 

Karayalçın Y., (1991), Üst Kuruluşlar Hukuku, BATİDER, Cilt 16, Sayı 1, ss. 3-47.

Kayar İ., (2017), 6102 Sayılı Kanun’a Göre Türk Ticaret Hukuku, Seçkin Yay., Ankara

Kendigelen A., (1996), Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İçticaret 1995/1 Sayılı Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 55, Sayı 1-2, ss. 297-333.

Kendigelen A., (1999), Anonim Ortaklıkta Yönetime Katılma Haklarında İmtiyaz, Beta Yay., İstanbul 

Kendigelen A., (2016), Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, Oniki Levha Yay., İstanbul 

Kervankıran E., (2007), Sermaye Ortaklıklarında Sınırlı Sorumluluk İlkesine Karşı Önemli Bir İstisna: Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 3-4 

Kılıçoğlu A., (2014), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara 

Kılıçoğlu A., (2016), Medeni Hukuk, Turhan Kitabevi, Ankara

Kırca İ., (2004), Anonim Şirket Kararlarında Takdir Yetkisi-Özen Borcu, BATİDER, Cilt 22, Sayı 3, ss. 85-96.

Kırca İ., (2012), Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği, BATİDER, Cilt 28, Sayı 2, ss. 51-59.

Kırca İ., Şehriali Çelik F., H. ve Manavgat Ç., (2013), Anonim Şirketler Hukuku Cilt I, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara

Kocayusufpaşaoğlu N., (2014), Borçlar Hukukuna Giriş-Hukuki İşlem-Sözleşme, Filiz Kitabevi, İstanbul 

Korkut Ö., (2012), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı, Karahan Kitabevi, Adana 

Koschaker P. ve Ayiter K., (1971), Modern Hususi Hukuka Giriş Olarak Roma Hususi Hukukunun Ana Hatları, AÜHF Yayınları, Ankara

Köprülü B., (1984), Medeni Hukuk, Genel Prensipler, Kişinin Hukuku, Acar Matbaacılık, İstanbul

Kraakman R., Davies P., Hansmann H., ve diğerleri, (2009), The Anatomy of Corporate Law, Oxford University Press, New York

Kuhlmann J. ve Ahnis E., (2007), Konzern- und Umwandlungsrecht 2. Auf., C. F. Müller Verlag, Heidelberg

Kumaş M. S., (2006), Bir Finansman Yöntemi Olarak İş Ortaklığı Uygulaması “Mudârabe-Commenda Karşılaştırması”, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1

Kurt G. ve Demir G., (2006), TTK Tasarısı’nda Profesyonelleşme ve Vekâlet Teorisi, Hukuki Perspektifler Dergisi, Mayıs 2006, ss. 60-66

Kuru Baki, (2016), İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usûl Hukuku, Legal Yayınevi, İstanbul

Kübler F. ve Assmann H. D., (2006), Gesellschaftsrecht, 6. neu bearbeitete und erweiterte Auflage 

Kütükçü D., (2009), Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 63-64, ss. 105-126.

Lange H., (1967) BGB, Allgemeiner Teil, 9. Auflage, München und Berlin 

Lehmann M., (1986), Das Privileg der Beschränkten Haftung und der Durchgriff im Gesellschafts und Konzernrecht, Analyse In:ZGR

Macey J. ve Mitts J., (2014), Finding Order in the Morass: The Three Real Justifications for Piercing the Corporate Veil, Yale Law&Economics Research, Vol 100, Issue 1, Article 2, ss. 100-156. 

Moroğlu E., (2006), Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarısı Taslağı, Değerlendirme ve Öneriler, Vedat Kitapçılık, Ankara 

Moroğlu E., (2007), Oy Sözleşmeleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul

Moroğlu E., (2009) Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarıları, Değerlendirme ve Öneriler, Vedat Kitapçılık, İstanbul 

Möllers C., (1987), Internationale Zuständigkeit bei der Durchgriffshaftung, Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bieleffeld 

Müller-Freienfels W. (1957), Zür Lehre von der Sogenannten Durchgriff bei juristischen Personen im Privatchrecht, n. F. 36

Narçin Tosun Z., (2015), Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Düzenlemeleriyle Karşılaştırılması, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 10, Sayı 105, ss. 89-103.

Nomer F., (1999), Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Sadakat Yükümlülüğü, Beta Yay., İstanbul

Ocaktan H., (2000), Anonim Şirketlerde Sınırlı Sorumluluk İlkesi Karşısında Şirket Alacaklılarının Korunması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi SBE., Ankara

Odaman S., (2000), Yargıtay Kararları Işığında İşçinin Aynı İşverenin İşyer¬lerinde Aralıklı Çalışması Durumunda Kıdem Tazminatının Hesap¬lanması, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 5, Sayı 4

Oğuzman M. K. ve Öz T., (2015), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 

Oğuzman M. K., Seliçi Ö. ve Oktay Özdemir S., (2014), Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul

Okutan Nillson G., (2009), Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, XII Levha Yay., İstanbul 

Okutan Nilsson G., (2001), Tek Kişi Ortaklığı, Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu -Acquis Communautaire’nin Alınması- Açıklamalar, Derlemeler ve Öneriler, (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ünal Tekinalp), (İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: GP-17.07.03.2000), İstanbul

Okutan Nilsson G., (2004), Anonim Ortaklıklarda Paysahipleri Sözleşmeleri, Çağa Hukuk Vakfı Yay., İstanbul

Okutan Nilsson G., (2013), Şirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluk, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/2, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Saygı Sempozyumu (26 Ekim 2013), ss. 35-55.

Özcanlı B., (2017), Şirketler Topluluğu Hukukuna İlişkin Avrupa’da Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 2

Özkurt A., (2018), Bankacılık Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, On İki Levha Yay., İstanbul

Özsunay E., (1978), Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, Sulhi Garan Matbaası Varisleri Kol. Şti., İstanbul

Öztan B., (1970), Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı Organın Fiilinden Doğan Sorumluluk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 

Öztek S. ve Memiş T., (2008), Şirketler Hukuku ve İcra İflas Hukuku İlkeleri Karşısında Borçlu Şirketin Alacaklılarının Hâkim Ortağa Karşı Korunması, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul

Paslı A., (2012), Yeni TTK Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması, BATİDER, Cilt 27, Sayı 3, s. 141-199 

Peacock M. (2009), Killer Company, ABC Books

Pekcanıtez H. ve diğerleri, (2017), Medenî Usûl Hukuku, On İki Levha Yay., İstanbul

Pehlivan S., (2015), İngiltere ve ABD Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 92, Sayı 2, ss. 210-232.

Poroy R. ve Yasaman H., (1998) Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık

Poroy R., (1963), Holdingler, III. Banka ve Ticaret Hukuku Haftası, Ankara 

Poroy R., Tekinalp Ü. ve Çamoğlu E., (1972), Ortaklıklar Hukuku, Fakülteler Matbaası, İstanbul

Poroy R., Tekinalp Ü. ve Çamoğlu E., (1988), Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Beta Basım Yayın, İstanbul 

Poroy R., Tekinalp Ü. ve Çamoğlu E., (2000), Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Beta Basım Yayım, İstanbul

Poroy R., Tekinalp Ü. ve Çamoğlu E., (2009), Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 

Poroy R., Tekinalp Ü. ve Çamoğlu E., (2014), Ortaklıklar Hukuku I, Vedat Kitapçılık, İstanbul

Powles D., (1977), The ‘See-Through’ Corporate Veil, The Modern Law Review, Vol 40, No 3, ss. 339-342.

Prens P., Davidson J. ve Dudley S.,  In the Shadow of the Corporate Veil: James Hardie and Asbestos Compensation, Parliament of Austraila, Research Note No:12, https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/rn/2004-05/05rn12.pdf

Pulaşlı H., (2007), Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Şirketler Topluluğunun Temel Nitelikleri ve Hâkim Şirketin Güven Sorumluluğu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1-2, ss. 259-277.

Pulaşlı H., (2018), Şirketler Hukuku Şerhi, Adalet Yayınevi, Ankara 

Reisoğlu S., (2009), Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yay., İstanbul 

Rhee R. J., (2010), Bonding Limited Liability, William & Mary Law Review, Vol 51, Issue 4

Ribstein L. E., (1991), Limited Liabilty and Theories of The Corporation, Maryland Law Review, Vol 50, Issue 1, Article 6

Sağlam İ., (1995), Tüzel Kişilik Örtüsünün Aralanması (Amerikan ve İngiliz Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul

Sağlam İ., (2008), Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanmasına Genel Bir Bakış, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul

Sağlam İ., (2016), Devletin Yasal Mirasçılığı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cevdet Yavuz’a Armağan, Cilt 22, Sayı 3, s. 2473-2497.

Sayın H., (2008), Tek Kişili Ortaklık, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Schmidt K., (1997), Gesellschaftsrecht, Carl Heymanns Verlag, 3. Auflage 

Schwarz A. B., (1948), Borçlar Hukuku Dersleri, Cilt I, İstanbul, (Çev. Bülent Davran)

Serick R., (1956), Zur Konfiskation von Mitgliedschaftsrechten, Erişim: https://www. jstor.org/stable/20804251?seq=1#page_scan_tab_contents (ET.: 24.04.2019)

Serozan R., (1994), Tüzel Kişiler-Özellikle: Dernekler ve Vakıflar, Filiz Kitabevi, İstanbul 

Serozan R., (2004), Medeni Hukuk Genel Bölüm, Vedat Kitapçılık, İstanbul

Seven V. ve Göksoy C., (2006), Ticaret Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması – Bir Kararın Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 80, Sayı 6, ss. 2455-2470. 

Sevi A. M., (2013), Anonim Ortaklıkta Sermayenin Oluşturulması ve Pay Sahiplerine İade Edilmesi Yasağı, Seçkin Yay., Ankara 

Spender P., (2003) Blue Asbestos and Golden Eggs: Evaluating Bankruptcy and Class Actions as Just Responses to Mass Tort Liability, Sydney Law Review, Vol 25, Issue 2

Speranzin M., (2008), Piercing The Corporate Veil in Halian Company and Banking Law, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul

Staudinger A., (2008), Haftung des Gesellschafters wegen eines existenzvernichtenden Eingriffs – Aktuelle sach- und kollionsrechtliche Zweifelsfragen, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul

Şehriali Çelik F. H., (2007), Hukukun Ekonomik Gerçekliğe Yanıtı: Tek Kişilik Şirketler, BATİDER, Cilt 24, Sayı 1, ss. 163-216.

Şener O. H., (2015), Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yay., Ankara

Şener O. H., (2017), Teorik ve Uygulamalı Ortaklıklar Hukuku, Seçkin Yay., Ankara 

Tahiroğlu B. ve Erdoğmuş B., (2003), Roma Hukuku Dersleri, Dergâh Yay., İstanbul

Tandoğan H., (1961), Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara

Tekil M., (2005), Fransız Temyiz Mahkemesi'nin ‘Rozenblum Kararı’ ve ‘Grup Çıkarı’ Kavramı, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı 3

Tekinalp G. ve Tekinalp Ü., (1995), Perdeyi Kaldırma Teorisi, Reha Poroy’a Armağan, İstanbul

Tekinalp Ü., (1979), Anonim Ortaklığın Bilançosu ve Yedek Akçeleri, Fakülteler Matbaası, İstanbul 

Tekinalp Ü., (2001), Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, Vedat Kitapçılık, İstanbul 

Tekinalp Ü., (2003), Anonim Ortaklıklara İlişkin Yeni Hukuk Politikalarının Dinamikleri ve Bunlar Arasındaki İlişki, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara, ss. 227-252.

Tekinalp Ü., (2007), Tarihi Gelişim İçinde Tek Ortaklı Şirketler Sorunsalı ve Türk Hukukunun Bu Konudaki Açılımı, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Vedat Kitapçılık, Cilt 1, İstanbul 

Tekinalp Ü., (2008), Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Kurumsal Yönetim Felsefesine Yaklaşımı, Uğur Alacakaptan’a Armağan, Cilt 2, İstanbul

Tekinalp Ü., (2009a), Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Şirketler Topluluğuna İlişkin Düzenlemesinde Kontrol İlkesi, Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Cilt 2, Vedat Kitapçılık, İstanbul

Tekinalp Ü., (2009b), Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları, Vedat Kitapçılık, İstanbul

Tekinalp Ü., (2010), Anonim Ortaklıkta Sermayenin Korunması İlkesi, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, Cilt 2, İstanbul 

Tekinalp Ü., (2011), Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, Vedat Kitapçılık, İstanbul

Tekinalp Ü., (2013), Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 

Tekinalp Ü., (2015), Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 

Tekinay S. S. ve diğerleri, (1993), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, İstanbul 

Timur Z., (1979), Roma Hukuku, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul 

Topaloğlu M., (2010), Sermaye Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Bu Konuda Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Getirilen Hükümler, Fırat Öztan’a Armağan, Cilt 2, Ankara, ss. 2083-2104.

Türk A., (1999), Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Nobel Yay., Ankara

Türk A., (2002), Anonim Ortaklıkta Gizli Yedek Akçeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4, 173-233.

Türkoğlu Özdemir G., (2005), Roma Hukukunda Actio de Peculio, DEÜHF Dergisi, Cilt 7, Sayı 2

Ulusoy E., (2008), Şirketler ve Bankacılık Hukukunda Kapsama Alma ve Sorumlu Kılma Amacıyla Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul

Uyanık N. K., (2019), Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Organik Bağ, Seçkin Yay., Ankara

Uygun İ. D., (2015), Şirketler Topluluğu Hukukunda Paysahipliği Haklarına Dayalı Hakimiyet, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi SBE. 

Üçışık G., (2009), Türk Hukukunda Anonim Ortaklıklarda Kamuyu Aydınlatma İlkesi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 

Ünlü U., (2016), Şirketler Topluluğunda Hakimiyet ve Sorumluluk İlişkisi, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 11, Sayı 122, ss. 102-107.

Velidedeoğlu H. V. ve Ataay A. M., (1956), Türk Cemiyetler Hukuku, Hak Kitabevi, İstanbul 

Velidedeoğlu H. V., (1960), Türk Medeni Hukuku, Cilt I-Cüz 2, Şahsın Hukuku, Nurgök Matbaası, İstanbul

Wiedemann H., (1975), Juristische Person und Gesamthand als Sondervermögen, WM Sonderbeilage Nr. 4.

Wiedemann H., (1980), Gesellschaftsrecht, Ein Lerhbuch des Unternehmens-und Verbandsrechts, Band I, Grundlagen, München

Wormser M. I., (1912), Piercing the Veil of Corporate Entity, Columbia Law Review, Vol 12, No 6, ss. 496-518.

Yanlı V., (1998/a), Alman Anonim Ortaklıklar Hukukunda ‘Küçük Anonim Ortaklıklar ve Anonim Ortaklıklar Hukukunun Kuralsızlaştırılması Hakkındaki Kanun’ ile Yapılan Değişiklikler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 56, Sayı 1-4, ss. 269-277 

Yanlı V., (1998/b), İnançlı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Konzernlerdeki Durumu, Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul, ss. 655-684.

Yanlı V., (2000), Anonim Ortaklıklarda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Pay sahiplerinin Ortaklık Alacaklılarına Karşı Sorumlu Kılınması, Beta Yay., İstanbul 

Yaşar T. N., (2012), Tek Ortaklı Limited Şirket, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi SBE., Ankara

Yavaş M., (2008), İcra ve İflas Hukukunda Tüzel Kişiliğin Perdesinin Kaldırılması Teorisi, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 24, ss. 17-46.

Yavaşi M. ve Bozgeyik H., (2014), Karşılaştırmalı Hukukta ve Uygulamada Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 9, Sayı 100, Aralık 2014, 

Yılmaz A., (2010), Şirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluk, 12 Levha Yay., İstanbul

Yılmaz H. ve Cavlı M., (2015), Yargıtay Kararları Bağlamında İş Hukukunda Organik Bağ, Çimento İşveren Dergisi, Cilt 29, Sayı 4, ss. 18-33.

Yılmaz L., (2008), Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Meselesi Hakkında İsviçre Federal Mahkemesi Kararları Işığında Düşünceler, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul

Yüksel K., (2008), Şirketler Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Örtünün Aralanması, Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, I. Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul

Zürcher W., (1973), Der Glaubigerschutz im schweizerischen Aktienrechtskonzern, Bern


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar