Sigorta Hukuku

63,00 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hasan Murat GÜÇLÜ, Ömer Faruk SELEŞ, ibrahim KAYHAN
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 261

Hukuk büromuzun Sigorta Hukuku alanında hazırlamış olduğu bu kitabı, öncelikle temel kavramlara yer veren özet bir başvuru kaynağı olarak hazırlamaya çalıştık. Temel kavramlar, tanım ve müesseseleri Kanunun sistematiği, yargı kararları ve doktrin görüşleri esas alınarak, sade ve anlaşılabilir bir şekilde ele almaya gayret gösterdik.

Uzun yıllardır avukatlık hizmeti veren ve şirket danışmanlığı başta olmak üzere ticaret hukukunun farklı alanlarında çalışmalarını yoğunlaştıran hukuk büromuz, birçok sigorta şirketinin avukatlığını da yürütmektedir. Bu süreç zarfında hem dava ve icra takipleri hem de danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir. Bu sayede avukatlık mesleğini icra sırasında, sigorta hukuku alanında uygulamaya yönelik önemli gördüğümüz konuları da göz ardı etmemeye çalıştık ve yer yer uygulamaya dönük faydalı bilgilere de yer verdik.

“Sigorta Hukuku” adlı kitabımız temelde altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sigorta kavramı, hukuki niteliği, işlevi, tarihçesi, kaynakları vb. gibi temel kavramları; ikinci bölümde sigorta kuruluşlarını, özellikle acenteyi; üçüncü bölümde sigorta sözleşmesini teferruatlı olarak incelemiş bulunmaktayız. Dördüncü bölümde Sorumluluk Sigortaları, beşinci bölüm ise Can Sigortalarına ilişkin bilgilere yer verdik. Kitabın son bölümü olan altıncı bölümü de Sigorta Hukukunda Tahkim konusuna ayırdık.

Sigorta Hukuku kitabımızda, her bir özel sigorta türü için ayrı ayrı başlık açmadık. Ancak gerektiğinde özel sigorta türlerine ilişkin açıklamaları da yaptık. Özellikle uygulama açısından önemli gördüğümüz noktaları detaylı olarak ele almaya çalıştık.

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ ...................................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER.............................................................................................................. 7

KISALTMALAR......................................................................................................... 13

NİÇİN SİGORTA? ..................................................................................................... 15


BİRİNCİ BÖLÜM

SİGORTA KAVRAMI, İŞLEVİ VE TARİHİ


I. SİGORTA KAVRAMI VE TANIMI ..................................................................19

II. SİGORTANIN FAYDALARI VE SAKINCALARI .................................................22

III. SİGORTA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ....................................................23

A. DÜNYADA................................................................................................... 23

B ÜLKEMİZDE ................................................................................................ 25

IV. SİGORTA HUKUKUNUN KAYNAKLARI.........................................................29

A. KANUNLAR ................................................................................................. 29

1. Türk Ticaret Kanunu............................................................................. 29

2. Türk Borçlar Kanunu ............................................................................ 30

3. Kooperatifler Kanunu .......................................................................... 31

4. Karayolları Trafik Kanunu (KTK) ........................................................... 32

5. Sigortacılık Kanunu .............................................................................. 32

6. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun .............................................. 33

7. Diğer Kanunlar ..................................................................................... 33

B. YÖNETMELİKLER ........................................................................................ 34

C. CUMHURBAŞKANLIĞI KARARLARI.............................................................. 34

D. GENEL ŞARTLAR ......................................................................................... 35

E. İÇTİHAT VE DOKTRİN.................................................................................. 35

F. UYGULANACAK HÜKÜMLER SIRASI............................................................ 36

V. SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ.............................................................38

A. SOSYAL SİGORTA-ÖZEL SİGORTA ............................................................... 38

B. TTK SİGORTA HUKUKU KISMININ DÜZENLENİŞİ (ALTINCI KİTAP) .............. 39

1. Genel olarak......................................................................................... 39

2. Mal ve Can Sigortalarının Karşılaştırılması........................................... 41


8 İçindekiler

C. SABİT PRİMLİ SİGORTA/DEĞİŞİR PRİMLİ SİGORTA .................................... 42

D. AKTİF SİGORTA/PASİF SİGORTA................................................................. 42

E. ZARAR SİGORTASI/MEBLAĞ SİGORTASI..................................................... 43

F. KATILIM SİGORTASI/ KONVANSİYONEL SİGORTA...................................... 44


İKİNCİ BÖLÜM

SİGORTA KURULUŞLARI


I. SİGORTA ŞİRKETLERİ..................................................................................47

II. SİGORTA ARACI KURULUŞLARI...................................................................52

A. SİGORTA ACENTELERİ ................................................................................ 52

B. BROKERLER ................................................................................................ 57

C. DİĞER KURUMLAR ..................................................................................... 58

1. Sigorta Aktüerleri ................................................................................ 58

2. Sigorta Eksperleri................................................................................. 59


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SİGORTA SÖZLEŞMESİ


I. TANIMI......................................................................................................61

II. HUKUKİ NİTELİĞİ .......................................................................................63

III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ ......................................................68

A. GENEL OLARAK .......................................................................................... 68

B. BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI ......................................................... 70

C. SİGORTA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENİRKEN UYULMASI GEREKEN

KURALLAR .................................................................................................. 72

IV. TARAFLARI ................................................................................................73

A. SİGORTACI ................................................................................................. 74

B. SİGORTA ETTİREN, SİGORTALI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER .................................. 75

1. Sigorta Ettiren ve Sigortalı................................................................... 75

2. Zarar Sigortalarında Üçüncü Kişiler ..................................................... 78

V. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI, ŞEKLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ ..............80

A. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE İÇERİĞİ...................................................... 80

B. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ .................................................................................. 83

C. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ............................................... 85

VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ ..............................................................86

VII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ ......................................................87

A. SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ .................................................... 88


İçindekiler 9

1. Prim Ödeme Borcu .............................................................................. 88

a. Prim Kavramı.................................................................................. 88

b. Miktarının Tespiti ........................................................................... 88

c. Ödenme Zamanı............................................................................. 92

d. Ödenme Yeri .................................................................................. 94

e. Ödenme Şekli ................................................................................. 95

f. Prim Ödenmemesinin Sonuçları..................................................... 96

g. Prim Ödeme Borcunun Sona Ermesi............................................ 101

2. Sigorta Ettirenin Bilgilendirme Yükümlülüğü..................................... 101

3. Sigorta Ettirenin Rizikoyu Artırıcı Hareketlerden Kaçınma

Yükümlülüğü...................................................................................... 106

4. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü....... 110

B. SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ........................................................... 111

1. Sigortacının Rizikoyu Karşılama Görevi.............................................. 111

a. Riziko ve Rizikonun Tayini ............................................................ 111

b. Sigorta Himayesi .......................................................................... 117

(a) Sigorta Edilen İlişki ................................................................ 117

(b) Sigorta Himayesinin Sınırları ................................................. 120

(1) Sigorta Bedeli.................................................................. 120

(2) Sigorta Zararı .................................................................. 121

(3) Sigorta Değeri ................................................................. 121

(c) Sigorta Himayesini Sınırlayan Unsurlardan Doğan

Sigorta Çeşitleri ..................................................................... 125

(1) Eksik Sigorta.................................................................... 125

(2) Aşkın Sigorta................................................................... 129

(3) Birden Çok Sigorta .......................................................... 131

aa. Müşterek Sigorta..................................................... 132

bb. Çifte Sigorta............................................................. 136

cc. Kısmi Sigorta............................................................ 138

2. Sigortacının Ödeme Borcu................................................................. 140

a. Borç Miktarının Belirlenmesi........................................................ 142

b. İlliyet ve İspat ............................................................................... 146

c. Ödeme Yapma Borcunun İfasında Prosedür................................ 147

d. Zamanaşımı.................................................................................. 152

(a) Genel Olarak.......................................................................... 152


10 İçindekiler

(b) Zamanaşımı Sürelerinin Hukuki Niteliği ................................ 155

(c) Saklı Tutulan Hükümler......................................................... 155

(d) Halefiyet Halinde................................................................... 157

(e) KTK Hükümleri....................................................................... 158

(f) Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi................................... 159

3. Aydınlatma Görevi............................................................................. 159

4. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü................................................. 165

5. Giderleri Ödeme Borcu...................................................................... 170

VIII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ..................................................170

A. Sözleşmedeki Sürenin Hitamı .................................................................. 170

B. Rizikonun Gerçekleşmesi......................................................................... 171

C. Menfaatin Ortadan Kalkması................................................................... 172

D. Bozma Sözleşmesi (İkale)......................................................................... 172

E. Fesih......................................................................................................... 173

1. Sigortacının Fesih Hakkını Kullanması ve Sonuçları........................... 173

2. Sigorta Ettirenin Fesih Hakkını Kullanması ve Sonuçları.................... 176

F. Cayma ...................................................................................................... 178

G. Geri Alma................................................................................................. 179

H. Sigortacının Aczi ve İflası ......................................................................... 179

IX. SİGORTACININ HALEFİYETİ.......................................................................181


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SORUMLULUK SİGORTALARI


I. GENEL OLARAK........................................................................................189

II. SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI ........................................192

A. SORUMLULUK SÖZLEŞMEDE ÖNGÖRÜLEN RİZİKO İLE SINIRLIDIR........... 192

B. RİZİKONUN GERÇEKLEŞME ANI ............................................................... 193

C. ZARARIN GERÇEKLEŞME ANI ................................................................... 194

D. TAZMİNATIN ÖDENMESİ ......................................................................... 195

E. TTK m. 1473’ÜN AKSİNE DÜZENLEME ..................................................... 196

III. SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN GENİŞLEMESİ...................................197

IV. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ .......................................................................198

A. OLAYIN BİLDİRİM SÜRESİ......................................................................... 198

B. TALEBİN/İSTEMİN BİLDİRİM SÜRESİ ........................................................ 198

C. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLALİNİN MÜEYYİDESİ ............................ 199


İçindekiler 11

1. Sigortacının Yardımları....................................................................... 199

2. Hukuki Koruma .................................................................................. 202

V. KASTEN NEDEN OLMA............................................................................. 203

VI. DOĞRUDAN DAVA HAKKI ........................................................................ 204

VII. SİGORTACININ ZARAR GÖRENDEN BİLGİ ALMA HAKKI ............................. 206

VIII. TAKAS..................................................................................................... 207

IX. HALEFİYET............................................................................................... 208

X. ZAMANAŞIMI.......................................................................................... 211

XI. ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARI.................................................... 211

A. Sözleşme yapma zorunluluğu .................................................................. 211

B. Zarar Görenle İlişkide İfa Yükümlülüğü.................................................... 212

XII. SORUMLULUK SİGORTALARINA UYGULANACAK HÜKÜMLER ................... 213

XIII. KORUYUCU HÜKÜMLER........................................................................... 214


BEŞİNCİ BÖLÜM

CAN SİGORTALARI


I. GENEL OLARAK........................................................................................ 215

II. HAYAT SİGORTASI ................................................................................... 216

A. HAYAT SİGORTASININ UNSURLARI .......................................................... 216

B. TONTİN..................................................................................................... 220

C. SİGORTA DEĞERİ...................................................................................... 221

D. LEHDAR .................................................................................................... 222

1. Lehdarın Belirlenmesi, Değiştirilmesi ................................................ 222

2. Sigorta Ettirenin Lehdar Atamasının Sonucu ..................................... 225

3. Lehdarın Belirtilmemesi ve Sonuçları ................................................ 225

E. HAYAT SİGORTLARINDA BEYAN VE SONUÇLARI ...................................... 227

1. Yanlış Yaş Beyanı................................................................................ 227

2. Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Beyan Yükümlülüğünün İhlali..... 228

3. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğünün İhlali........ 229

F. HAYAT SİGORTASINDA ÖZEL HALLER....................................................... 230

1. Ödünç Verme..................................................................................... 230

2. Prim Ödenmesinden Muaf Sigorta .................................................... 231

3. İntihar ................................................................................................ 231

4. Sigorta Ettiren veya Lehdarın Sigortalıyı Öldürmesi .......................... 233

5. Lehdarın Sigorta Ettirenin Yerine Geçmesi........................................ 233

6. Sigortacının İflası................................................................................ 234


12 İçindekiler

G. HAYAT SİGORTALARINDA, SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ...... 235

1. Sigortadan Ayrılma ............................................................................ 235

2. Sözleşmeden Cayma.......................................................................... 237

III. GRUP (HAYAT) SİGORTALARI ...................................................................237

IV. KAZA SİGORTASI......................................................................................239

V. HASTALIK VE SAĞLIK SİGORTASI ..............................................................242

A. SİGORTANIN YAPTIRILMASI..................................................................... 242

B. TEMİNATLAR............................................................................................ 243

1. Sigorta Teminatı ................................................................................ 243

2. Sağlık Sigortası Teminatları ............................................................... 244

3. Sigorta Değeri.................................................................................... 244

C. HASTALIK SİGORTASINDA LEHDAR .......................................................... 245

D. HASTALIK SİGORTALARINDA BEKLEME SÜRESİ ....................................... 245

E. YENİ DOĞAN BEBEĞİN VE EVLAT EDİNİLENİN SİGORTA

KAPSAMINDA OLMASI............................................................................. 246

F. BİLGİ İSTEME HAKKI................................................................................. 246

G. HASTALIK VE SAĞLIK SİGORTASINA UYGULANACAK DİĞER

HÜKÜMLER .............................................................................................. 247


ALTINCI BÖLÜM

SİGORTA HUKUKUNDA TAHKİM


I. TANIMI, AMACI VE MAHİYETİ ..................................................................249

II. TAHKİM KOMİSYONU ..............................................................................252

A. TAHKİM KOMİSYONUNUN GÖREVLERİ ................................................... 254

B. TAHKİME BAŞVURU ŞARTLARI................................................................. 255

C. SİGORTA TAHKİMİNE BAŞVURU ŞEKLİ..................................................... 256

D. BAŞVURU VE YARGILAMA........................................................................ 256

III. HAKEM KARARLARINA İTİRAZ..................................................................257

KAYNAKÇA ....................................................................................................259

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.