Sigorta Hukuku Ders Kitabı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Rıza AYHAN - Hayrettin ÇAĞLAR - Mehmet ÖZDAMAR
ISBN: 978-605-05-0532-0
Stok Durumu: Stokta var
67,50 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR, Mehmet ÖZDAMAR
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Sigorta Hukuku Ders Kitabı
Prof. Dr. Rıza AYHAN – Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR, Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR
2020/02 3. Baskı, 376 Sayfa, Ciltli
ISBN 978-605-05-0532-0

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ

Sigorta hukuku eserimizin güncellenmiş ve gözden geçirilmiş üçüncü baskısını yayınlamanın huzurunu duymaktayız. Kitabın ikinci baskısının ardından meydana gelen gelişme ve değişiklikleri işlemeye çalıştık. Ayrıca sigorta hukukunda yapılan yeni çalışmalara da değinme imkânı bulduk. Kitabın her bir baskısında daha iyiye ve güzele doğru yol aldığımızı fark ettik. Kitabımızın üçüncü baskısının güncelleme ve gözden geçirme sürecinde Prof. Dr. Mehmet Özdamar’ın katkısının ve emeğinin büyük olduğunu ifade etmemiz gerekir. Sigorta hukukundaki güncel gelişmelere mümkün olduğunca üçüncü baskıda yer verilmiştir.

Çalışmada 30 Ocak 2020 tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri esas alınmıştır.

Kitabımızın öğrencilerimize, uygulayıcılara ve sigorta hukuku ilgililerine katkıda bulunması dileğiyle…

İÇİNDEKİLER

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZVII

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZIX

ÖNSÖZXI

İÇİNDEKİLERXIII

KISALTMALAR CETVELİXLI

YARARLANILAN KAYNAKLARXLIII

Birinci Bölüm

SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ

I)SİGORTA HUKUKUNUN AYRIMI2

A)SOSYAL SİGORTA HUKUKU2

1)Sosyal Sigortaların Özelliği2

a)Sosyal Sigortalar Kanunla Kurulmuş Kurumlar Tarafından Yürütülür2
b)Sosyal Sigorta Bir Statü Hukukudur3
c)Sosyal Sigortalarda Sigortalı Olmak Zorunludur4
d)Sosyal Sigortalar, Aynı Statüde Olanlara
Benzer Hak Sağlar4
e)Sosyal Sigortalarda Riziko4

2)Sosyal Sigorta Türleri4

B)ÖZEL SİGORTA HUKUKU5

1)Özel Sigorta Kavramı5

2)Özel Sigorta Türleri8

a)TTK’ya Göre Özel Sigorta Türleri9
aa)Zarar Sigortaları9

aaa)Mal Sigortaları9

bbb)Sorumluluk Sigortaları9

bb)Can Sigortaları9

aaa)Hayat Sigortası10

bbb)Kaza Sigortası10

ccc)Hastalık ve Sağlık Sigortası10

b)Zarar Sigortaları ve Meblağ Sigortaları10
aa)Zarar Sigortaları10

aaa)Aktif Sigortaları11

bbb)Pasif Sigortaları12

bb)Meblağ Sigortaları12
c)İsteğe Bağlı Olup Olmamasına Göre
Özel Sigorta Türleri13
aa)Zorunlu Sigortalar13
bb)İhtiyari Sigortalar15
d)Sabit Primli Sigorta ve Değişir Primli Sigortalar15
e)Katılım Sigortaları16
aa)Katılım Sigortalarında Taraflar17
bb)Katılım Sigortalarının İşleyişi17

aaa)Vekâlet Yönetim Modeli18

bbb)Mudarebe Yönetim Modeli19

ccc)Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model19

II)ÖZEL SİGORTA KAVRAMI20

III)ÖZEL SİGORTANIN YARARLARI21

A)ÖZEL SİGORTA GÜVENLİK SAĞLAR21

B)ÖZEL SİGORTA ÜLKE KAYNAKLARINI
KORUR VE GÜÇLENDİRİR21

C)ÖZEL SİGORTA KREDİ TEMİNİNDE KOLAYLIK
SAĞLAR22

D)ÖZEL SİGORTA SERMAYE BİRİKİMİ SAĞLAR22

E)ÖZEL SİGORTA TASARRUF VASITASIDIR22

F)ÖZEL SİGORTA TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA
KATKI SAĞLAR23

G)ÖZEL SİGORTA ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNDE DE ÖNEMLİDİR23

IV)ÖZEL SİGORTANIN TARİHÇESİ23

V)TÜRKİYE’DE ÖZEL SİGORTACILIK25

VI)TÜRK ÖZEL SİGORTA HUKUKUNUN
KAYNAKLARI28

A)KANUNLAR28

1)Türk Ticaret Kanunu (6. Kitap)28

2)Türk Borçlar Kanunu29

3)Kooperatifler Kanunu29

4)Karayolları Trafik Kanunu29

5)Sigortacılık Kanunu29

6)6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu30

7)Karayolu Taşıma Kanunu30

8)Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun30

B)YÖNETMELİKLER31

C)BAKANLAR KURULU KARARLARI34

D)SİGORTA GENEL ŞARTLARI34

VII)ÖZEL SİGORTA HUKUKUNUN HUKUKUMUZDAKİ
YERİ VE NİTELİĞİ35

A)ÖZEL SİGORTA HUKUKUNUN HUKUKUMUZDAKİ
YERİ35

B)ÖZEL SİGORTA HUKUKUNUN NİTELİĞİ36

İkinci Bölüm

SİGORTACILIK HUKUKU

I)SİGORTACILIK KANUNUNA TÂBİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN, FAALİYETE BAŞLAMA,
TEŞKİLÂT, YÖNETİM, ÇALIŞMA ESAS VE
USÛLLERİ İLE FAALİYETLERİNİN SONA ERMESİ
VE DENETLENMESİ39

A)ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KURULUŞU39

1)Anonim Şirket Şeklinde Faaliyet Gösterecek
Sigorta Şirketleri39

a)Kurucular40
b)Sermaye41

2)Kooperatif Şeklinde Faaliyet Gösterecek
Sigorta Şirketleri41

a)Kuruluş42
b)Kurucular42
c)Sermaye43

3)Katılım Sigortacılığı Şeklinde Faaliyet Gösterecek
Sigorta Şirketleri43

4)Yabancı Sigorta ve Reasürans Şirketleri44

B)SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNİN
FAALİYETİNİN KONTROLÜ44

1)Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Faaliyete
Başlamasındaki Kontrol (Ruhsat)44

2)Faaliyet Süresi İçinde Kontrol46

a)Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin
Faaliyet Süresi İçinde Yerine Getirmek Zorunda
Olduğu Yükümlülükler46
aa)Teknik Karşılıklar Ayırma Yükümü46
bb)Teminat Ayırma Yükümü47
cc)Aktif Azaltıcı İşlem Yapılması Yasağına
Uygun Davranma Yükümlülüğü47

aaa)Aktif Azaltıcı İşlem Yasağı48

bbb)Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı49

dd)Malî Bünyenin Güçlendirilmesi Esaslarına
Uygun Davranma Yükümü49
ee)Ana Sözleşme Değişikliklerinde
Hazine ve Maliye Bakanlığının
Uygun Görüşünü Alma Yükümü50
ff)Hisse Edinimlerinde Hazine ve
Maliye Bakanlığının İzninin Alınması Yükümü51
gg)Bilgi Verme Yükümlülüğü51
hh)Genel Şartlar ile Tarifelere İlişkin Esaslara
Uygun Davranma Yükümü52

aaa)Sigorta Genel Şartları53

(1)6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa
Göre Genel Şartlar54

(2)6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Genel Şartlar54

bbb)Tarifeler56

b)Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Faaliyet Süresi
İçinde Yerine Getirmek Zorunda Olduğu
Yükümlülüklerin Denetimi58
aa)Sigorta Denetleme Kurulu58

aaa)Sigorta Denetleme Kurulunun Görevleri59

bbb)Denetimin Sonuçları59

(1)İdari Müeyyide59

(2)Cezai Müeyyideler60

(a)İdari Cezalar61

(b)Adli Cezalar61

bb)Bakanın Yetkileri61

3)Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Sona Ermesi ve
Sona Ermede Kontrol62

a)Sigorta Şirketlerinin Sona Ermesi63
b)Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Tasfiyesi63
c)Portföy Devri ve Sigorta Şirketlerinin Birleşmesi64
aa)Portföyün Devri65
bb)Sigorta Şirketlerinin Birleşmesi67

II)SİGORTA ARACILARI67

A)SİGORTA ACENTELERİ VE SİGORTA ACENTELERİ
İCRA KOMİTESİ68

1)Sigorta Acenteleri68

a)Sigortacılık Kanununa Göre Sigorta Acenteliğinin Unsurları69
aa)Bağımsız Olması69
bb)Bir Sözleşmeye Dayanması69
cc)Belirli Bir Yer veya Bölge İçinde İş Görmesi70
dd)Müvekkili ile Arasındaki İlişkinin
Sürekli Olması70
ee)Faaliyetini Meslek Edinmesi71
ff)Faaliyet Konusunun, Sigorta Şirketinin
Sigortacılık İşlemleriyle Bağlantılı Olması71
gg)Ücret (Komisyon) Karşılığı Faaliyet
Göstermesi71
hh)Sigorta Acentesinin Tacir Sıfatı72
b)Sigorta Acentelerinde Aranılan Nitelikler72
aa)Gerçek Kişi Acenteler72
bb)Tüzel Kişi Acenteler73
c)Acentenin Türleri73
aa)Aracılık Yapan Sigorta Acenteleri73
bb)Sözleşme Yapan Acente74
d)Acentelik Sözleşmesi74
aa)Sözleşmenin Şekli75
bb)Acentelik Sözleşmesinin Hükümleri75

aaa)Acentenin Temsil Yetkisi76

(1)Pasif Temsil Yetkisi77

(2)Aktif Temsil Yetkisi77

(a)Hakkı Koruyucu Beyanda
Bulunma Yetkisi77

(b)Müvekkili Adına Davacı veya
Davalı Olma Yetkisi77

(c)Primleri Tahsil Yetkisi78

(d)Acentenin Sözleşme Yapma
Yetkisi78

bbb)Sigorta Acentesinin Borç ve
Yükümlülükleri ile Hakları79

(1)Sigorta Acentesinin Borç ve Yükümlülükleri79

(a)Müvekkilinin İşlerini Görme ve Menfaatlerini Koruma Yükümü79

(b)Müvekkilin Talimatına
Uyma Yükümü80

(c)Müvekkiline Bütün Hususlar
Hakkında Vaktinde Haber
Verme Yükümü80

(d)Müvekkiline Ait Primleri
Zamanında Gönderme veya
Teslim Etme Borcu80

(e)İnhisar Hakkına Uyma Yükümü80

(f)Başka Ticari Faaliyette Bulunma
Yasağı81

(aa)Başka Ticari Faaliyet
Yasağına Konu Bakımından Getirilen İstisnalar81

(bb)Başka Ticari Faaliyet
Yasağına Kurumlar Bakımından
Getirilen İstisna81

(g)Mesleki Sorumluluk Sigortası
Yaptırma Zorunluluğu81

(2)Sigorta Acentesinin Hakları82

(a)Sigorta Acentesinin Komisyon
İsteme Hakkı82

(aa)Komisyonun Miktarı82

(bb)Acentenin Komisyon İstemeye Hakkı Olduğu İşlemler82

(cc)Komisyona Hak Kazanma
Zamanı83

(dd)Komisyonun Ödenme
Zamanı84

(b)Sözleşmede Öngörülen Diğer Menfaatlerin İstenmesi84

(c)Olağanüstü Giderlerin Tazminini
İsteme Hakkı84

(d)İnhisar Hakkı85

(e)Hapis Hakkı85

ccc)Sigorta Şirketinin Hakları ve Borçları85

(1)Sigorta Şirketinin Hakları85

(2)Sigorta Şirketinin Borç ve
Yükümlülükleri86

(a)İnhisar Hakkına Uyma Yükümü86

(b)Acenteye Haber Verme Yükümü86

(c)Defter Kayıtlarını ve
Hesap Cetvelini Acenteye
Gönderme Yükümü86

(d)Acenteye Ait Alacakları Ödeme
Borcu87

(e)Tazminat Ödeme Borcu87

e)Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi87
aa)Sona Erme Sebepleri87

aaa)Belirli Süreli Acentelik Sözleşmesinin
Sona Ermesi87

bbb)Belirsiz Süreli Acentelik Sözleşmesinin
Sona Ermesi87

ccc)Haklı Sebeplerden Dolayı Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi87

(1)Müvekkili (Sigorta Şirketini)
Sözleşmeyi Feshe Sevk Edecek
Haklı Sebepler88

(2)Acenteyi Sözleşmeyi Feshe Sevk
Edecek Haklı Sebepler88

ddd)Diğer Sebeplerden Dolayı Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi89

(1)Gerçek Kişi Acentenin Ölümü veya
Fiil Ehliyetini Kaybetmesi89

(2)Taraflardan Birinin İflâsı89

bb)Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin
Sonuçları89

aaa)Başlanmış İşlerin Tamamlanmamış
Olmasından Dolayı Tazminat90

bbb)Denkleştirme (Müşteri Tazminatı) Talebi90

ccc)Rekabet Yasağı Anlaşması90

f)Zamanaşımı91

2)Sigorta Acenteleri İcra Komitesi91

B)BROKERLER91

1)Tanımı92

2)Brokerlik Yapılması Şartları93

a)Brokerde Aranacak Nitelikler93
aa)Gerçek Kişi Brokerlerde Aranan Nitelikler93
bb)Tüzel Kişi Brokerlerde Aranan Nitelikler94

aaa)Tüzel Kişilikte Aranan Nitelikler94

bbb)Tüzel Kişi Yetkililerinde ve
Yöneticilerinde Aranan Nitelikler94

b)Brokerlik Ruhsatı94
aa)Brokerlik Ruhsatının Verilmesi94
bb)Brokerlik Ruhsatının İptali95

3)Brokerlik Sözleşmesi96

a)Brokerlik Sözleşmesinin Unsurları96
aa)Bağımsızlık96
bb)Tarafsızlık96
cc)Aracılık Etmek97
dd)Geçicilik (Arızilik)97
ee)Temsil Yetkisinin Olmaması97
ff)Ücret97
b)Brokerlik Sözleşmesinin Şekli98

4)Brokerin Borç ve Yükümlülükleri ile Hakları98

a)Brokerin Borç ve Yükümlülükleri98
aa)Aracılık Etme Yükümü98
bb)Özen ve Sadakat Yükümü98
cc)Sır Saklama Yükümü98
dd)Talimatlara Uyma Yükümü99
ee)İşi Bizzat Yapma Yükümü99
b)Brokerin Hakları ve Haklarını Kaybetmesi99
aa)Brokerin Hakları99

aaa)Ücret İsteme Hakkı99

bbb)Giderleri İsteme Hakkı99

bb)Brokerin Haklarını Kaybetmesi100

5)Brokerlik Sözleşmesinin Sona Ermesi100

6)Zamanaşımı100

III)SİGORTA AKTÜER VE EKSPERLERİ101

A)SİGORTA AKTÜERLERİ101

1)Aktüerin Yetki ve Sorumlulukları101

2)Aktüerin Çalışma Esasları102

B)SİGORTA EKSPERLERİ VE SİGORTA EKSPERLERİ
İCRA KOMİTESİ102

1)Sigorta Eksperleri102

a)Sigorta Eksperlerinin Görevleri,
Çalışma Şekil ve Şartları103
b)Faaliyet Esasları ve Sorumluluk104
aa)Faaliyet Esasları104
bb)Sorumluluk104

2)Sigorta Eksperleri İcra Komitesi105

IV)SİGORTA SÖZLEŞMELERİ105

A)SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME106

B)SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE YABANCI
KELİMELERE YER VERİLMEMESİ106

C)SÖZLEŞMEDE KAPSAM DIŞI BIRAKILAN
RİSKLERİN AÇIKÇA GÖSTERİLMESİ106

D)SİGORTA ŞİRKETLERİNCE İLK DEFA
UYGULAMAYA KONULACAK SÖZLEŞMELER108

E)SİGORTA SÖZLEŞMELERİ TÜKETİCİ İŞLEMİDİR108

V)GÜVENCE HESABI109

A)GÜVENCE HESABININ KAPSAMI110

B)HESABA BAŞVURULABİLECEK HALLER110

C)HAK SAHİBİ112

D)GÜVENCE HESABININ RÜCU HAKKI113

VI)ÖZEL SİGORTA MESLEK ÖRGÜTÜ OLARAK
TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ
BİRLİĞİ113

VII)SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ114

VIII)BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI115

IX)SİGORTACILIKTA TAHKİM116

A)SİGORTACILIKTA TAHKİMİN TANIMI,
AMACI VE MAHİYETİ117

1)Sigortacılıkta Tahkimin Tanımı117

2)Sigortacılıkta Tahkimin Amacı117

3)Sigortacılıkta Tahkimin Önemi117

4)Sigortacılıkta Tahkimin Mahiyeti118

B)SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU118

1)Tahkimin Kapsamı119

2)Tahkime Başvuru119

a)Tahkim Usulünde Taraflar119
aa)Tahkime Başvurma Hakkı119
bb)Başvurunun Muhatabı120
b)Tahkim Başvurusu ve Yargılama Usulü120
aa)Ön İnceleme120
bb)Uyuşmazlığın Hakeme Havalesi121

3)Hakem Kararlarına İtiraz122

X)SİGORTACILIK DESTEK HİZMETLERİ123

A)DESTEK HİZMETİ ALIMINA İLİŞKİN
GENEL ESASLAR124

B)DESTEK HİZMETİ SAĞLAYICILARININ
ÇALIŞMA ESASLARI125

Üçüncü Bölüm

SİGORTA SÖZLEŞMELERİ HUKUKU

Birinci Kısım

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNİN GENEL HÜKÜMLERİ

I)SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI127

II)SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI129

A)SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI129

1)Sigortacı129

2)Sigorta Ettiren130

a)Başkası Hesabına (Üçüncü Kişi Lehine) Sigorta130
b)Temsilen Sigorta131
aa)Sigorta Sözleşmesinin Temsilci Vasıtasıyla Yapılması (Aktif Temsil)132

aaa)Yetkili Temsilci Tarafından Yapılan
Sigorta Sözleşmeleri132

bbb)Yetkisiz Temsilci Tarafından Yapılan
Sigorta Sözleşmeleri133

bb)Pasif Temsil133

B)SİGORTA MENFAATİ134

1)Mal Sigortalarında Menfaat134

2)Sorumluluk Sigortalarında Menfaat135

3)Meblâğ Sigortalarında Menfaat135

C)RİZİKO (TEHLİKE)136

1)Zarar Sigortalarında Riziko136

a)Rizikonun Belirlenmesi137
b)Riziko Olarak Belirlenen Olayın Hukuk Düzeni Tarafından Korunmaya Müsait Olması139
c)Sigorta Kapsamında Bulunan Zarara Sebebiyet Veren Rizikonun Kasten Gerçekleştirilmemesi Gerekir140

2)Meblağ Sigortalarında Riziko (Olay)140

a)Hayat Sigortalarında Riziko140
b)Kaza Sigortalarında Riziko141
c)Hastalık ve Sağlık Sigortalarında Riziko142

D)SİGORTA BEDELİ/SİGORTA TAZMİNATINI
ÖDEME TAAHHÜDÜ143

1)Sigorta Bedeli143

a)Mal Sigortalarında Sigorta Bedeli143
b)Sorumluluk Sigortalarında Sigorta Bedeli144
c)Meblağ Sigortalarında Sigorta Bedeli144
aa)Hayat Sigortalarında Sigorta Bedeli144
bb)Kaza Sigortası ile Hastalık ve
Sağlık Sigortasında Sigorta Bedeli144

2)Sigorta Tazminatı144

 

E)PRİM145

1)Primin Tespiti146

a)Prim Tutarının Belirlenmesinde Serbesti147
b)Prim Tutarının Belirlenmesinde Serbestisinin
İstisnaları147

2)Prime Hâkim Olan İlkeler148

a)Primin Rizikoya Uygun Olması İlkesi148
b)Primin Bölünebilirliği İlkesi148

3)Primin Ödenmesi149

III)SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE HÂKİM OLAN İLKELER150

A)SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE İRADE
ÖZERKLİĞİ İLKESİ150

1)Sözleşme Özgürlüğü İlkesi150

a)Sözleşme Özgürlüğü İlkesinde Kural150
b)Sigorta Sözleşmesi Yapma Mecburiyeti151
aa)Zorunlu Sigortaları Yapma ve
Yaptırma Mecburiyeti151
bb)Sigorta Sözleşmelerinin Türkiye’de
Yaptırılması Mecburiyeti152

2)Eşitlik İlkesi152

3)Şekil Serbestîsi İlkesi153

B)SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE NİSPİLİK İLKESİ154

1)Sigortacıdan Talepte Bulunabilecek İlgili Kişiler154

a)Zarar Sigortalarında Talepte Bulunabilecek
İlgili Kişiler154
aa)Başkası Lehine Sigortada Sigortalı154
bb)Sigorta Edilen Menfaatin Sahibinin Değişmesi154
cc)Taşınmaz Rehni ve Gemi İpoteği Hakkı
Sahiplerinin Sigorta Tazminatını Talep Hakkı155
dd)Sorumluluk Sigortalarında Zarar Gören
Üçüncü Kişilerin Hakkı155
b)Hayat Sigortalarında Talepte Bulunabilecek
İlgili Kişiler156

2)Sigortacının Talepte Bulunabileceği İlgili Kişiler157

C)SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE DÜRÜSTLÜK İLKESİ157

D)SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE MENFAAT İLKESİ158

E)SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE KARŞILIKLILIK (İVAZLILIK) İLKESİ159

F)PRİMİN, SİGORTA ETTİRENİN, SÖZLEŞMEDE GÖSTERİLEN ADRESİNDE ÖDENMESİ İLKESİ160

IV)SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE KURULMASI160

A)SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI160

B)SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU162

C)SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ163

1)Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü163

2)Sigorta Poliçesinin İçeriği165

3)Sigorta Sözleşmesinin Değiştirilmesi166

V)SİGORTA SÜRESİ VE DÖNEMİ167

A)SİGORTA SÜRESİ167

B)SİGORTA SÖZLEŞMESİ DÖNEMİ168

VI)SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ169

A)SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ170

1)Prim Ödeme Borcu171

a)Primin Ödenmesi171
aa)Primin Ödenme Zamanı173
bb)Primin Ödeme Yeri173
b)Prim Borcunun Ödenmesinde Temerrüt174
aa)Sigorta Sözleşmeleri Genel Hükümlerine
Göre Prim Borcunun Ödenmesinde Temerrüt174

aaa)Poliçenin Teslimi Karşılığında Ödenmesi Gereken Sigorta Priminin Tamamının;
Taksitle Ödenmesi Kararlaştırılmışsa
İlk Taksitin Ödenmemesi176

bbb)Taksitlerin Ödenmemesi177

bb)Hayat Sigortalarında Primin Ödenmemesi177
c)Prim Ödeme Borcunun Sona Ermesi178

2)Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri179

a)Sigorta Ettirenin Kanunda Öngörülen
Yükümlülükleri179
aa)Beyan (Bildirim) Yükümlülüğü179

aaa)Sigorta Ettirenin, Sözleşmenin
Yapılması Esnasında Yerine Getirmesi
Gereken Beyan (Bildirim) Yükümlülüğü180

(1)Sözleşme Öncesi Beyan (Bildirim) Yükümlülüğünün Kapsamı180

(2)Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Aykırı Davranmanın Sonuçları182

(a)Beyan Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın, Riziko Gerçekleşmeden Öğrenilmesi182

(aa)Sözleşmeden Cayma183

(aaa)Caymanın Şekli ve
Süresi184

(bbb)Caymanın Hükümleri184

(ccc)Cayma Hakkının Kullanılamaması184

(ddd)Cayma Hakkının
Düşmesi185

(bb)Prim Farkı185

(b)Beyan Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın, Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonra
Öğrenilmesi185

bbb)Sözleşmenin Devamı Esnasında,
Sigorta Ettirenin Rizikoyu Ağırlaştırmama Yükümü186

(1)Rizikonun Ağırlaşması Kavramı186

(2)Sigorta Ettirenin Rizikoyu
Ağırlaştırmama Yükümü188

(3)Riziko Ağırlaşmasının Hükümleri188

(a)Sigorta Ettirenin Kusurunun
Bulunması Hâlinde
Sigortacının Hakları189

(b)Sigorta Ettirenin Kastının
Bulunması Hâlinde
Sigortacının Hakları190

bb)Rizikonun Gerçekleştiğini Sigortacıya
Bildirme Yükümlülüğü190
cc)Riziko Gerçekleştikten Sonra Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme
Yükümlülüğü191
dd)Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının
Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğü192

aaa)Yükümlülüğün Kapsamı192

bbb)Zararı Önleme, Azaltma ve
Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Yükümlülüğünün İhlâlinin Sonuçları194

ee)Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği
Yerde Değişiklik Yapmama Yükümü194
b)Sözleşmede Öngörülen Yükümlülükler195
aa)Sözleşmede Öngörülen Yükümlülükler
Kavramı195

aaa)Genel Olarak195

bbb)Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin Kapsamı196

bb)Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin İhlâli196

B)SİGORTACININ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ197

1)Sigortacının Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü (Borcu)197

a)Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü198
aa)Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğünün Başlaması198

aaa)Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğünün
Başlaması ile İlgili Kurallar199

bbb)Eşya Taşıma İşlerine İlişkin Sigortalarda Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğünün
Başlangıcı200

bb)Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğünün Süresi200

aaa)Geçmişe Etkili Sigorta202

bbb)Sorumluluk Sigortalarında Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğünün Süresi202

cc)Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğünün Kapsamı203

aaa)Genel Olarak203

bbb)İstisnaları204

dd)Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğünün Hükümleri205

aaa)Sigorta Tazminatı veya Sigorta Bedelini
Ödeme Borcu205

 

(1)Sigorta Tazminatı206

(2)Sigorta Bedeli207

bbb)Giderleri Ödeme Borcu208

2)Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü208

a)Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü Kavramı209
b)Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğünün
Yerine Getirilmesi210
aa)Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü210
bb)Sözleşme Süresi İçinde Aydınlatma
Yükümlülüğü213
c)Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğünü İhlâli215

3)Sigortacının Poliçe Verme Yükümlülüğü216

a)Sigorta Poliçesi216
aa)Sigorta Poliçesi Kıymetli Evrak Değildir216
bb)Poliçenin Önemi217
b)Sigorta Poliçesinin Şekli ve İçeriği218
aa)Sigorta Poliçesinin Şekli218
bb)Sigorta Poliçesinin İçeriği218
c)Sigorta Poliçesinin Verilmesi219

VII)SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ219

A)SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ219

1)Sözleşme Süresinin Sona Ermesi220

2)Rizikonun Gerçekleşmesi ile Sona Ermesi220

3)Menfaatin Kalmaması Sebebiyle Sona Erme221

4)Bozma Sözleşmesi (İkale) ile Sona Erdirme221

5)Sigortacının İflâsı221

6)Fesih221

a)Sigortacının Fesih Hakkı222
aa)Riziko Ağırlaşmasında222
bb)Prim Taksitlerinin Ödenmemesi Hâlinde223
cc)Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin
İhlalinde Fesih224
dd)Sigorta Ettirenin Konkordato İlân Etmesi224
ee)Sigorta Ettirenin Aczi veya İflâsı yahut
Hakkında Yapılan Takibin Semeresiz Kalması224

 

b)Sigorta Ettirenin Fesih Hakkı224
aa)Olağanüstü Durumlarda Fesih224
bb)Sigorta Priminin Artırılmasında Fesih225
cc)Kısmi Fesih ve Cayma Hâlinde225
dd)Sigortacının Aczi veya Hakkında Yapılan
Takibin Semeresiz Kalması225

7)Cayma225

a)Genel Olarak225
b)Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğüne
Aykırı Hareket Etmesi Halinde Sigortacıya
TTK m. 1438-1442 Hükümlerinde Tanınan
“Cayma Hakkı”229
c)Sigorta Ettirenin Cayma Hakkı231

8)Geri Alma231

B)DAR ANLAMDA BORCUN SONA ERMESİ232

1)Dar Anlamda Borcun Sona Ermesi Sebepleri232

2)Zamanaşımı232

a)Genel Olarak232
b)Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Borçlarda
Zamanaşımı233
aa)Sigorta Sözleşmesinde Tarafların Bütün
Alacakları Zamanaşımına Tâbidir233
bb)Zamanaşımı Süreleri233

aaa)Sürenin İşlemeye Başlaması234

(1)Prim Alacağında234

(2)Sigorta Tazminatı veya
Bedeli Alacağında235

(3)Sigorta Giderleri Alacağında236

bbb)Zamanaşımı Sürelerinin Sözleşme ile Değiştirilememesi237

ccc)Sürelerin Hesaplanması237

ddd)Zamanaşımı Süreleri237

(1)Olağan Zamanaşımı Süresi237

(2)Olağanüstü Zamanaşımı Süresi238

 

 

Dördüncü Bölüm

SİGORTA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

I)ZARAR SİGORTALARI239

A)MAL SİGORTALARI240

1)MAL VE MENFAAT KAVRAMI240

a)Mal Kavramı240
b)Menfaat Kavramı240

2)MAL SİGORTASINA HÂKİM OLAN İLKELER241

a)Menfaat İlkesi242
aa)Mal Sigortalarında Menfaatin Özellikleri242
bb)Mal Sigortalarında Menfaatin Kapsamı242
cc)Mal Sigortalarında Menfaat Sahipleri243

aaa)Kendi Çıkarlarını Sigorta Ettirebilecek
Menfaat Sahipleri243

(1)Sigorta Ettirenin Kendi Menfaatini
Sigorta Ettirmesi244

(2)Müşterek Menfaatlerin Sigortalanması244

bbb)Mal Topluluklarının Sigortalanması245

(1)Mal Topluluğu Kavramı245

(2)Mal Topluluğu Sigortasının
Hükümleri246

ccc)Abonman Sigortaları246

ddd)Başkasının Menfaatinin Sigorta Ettirilmesi (Başkası Lehine Sigorta)247

(1)Başkası Lehine Sigorta Kavramı247

(2)Başkası Lehine Sigortanın Hükümleri249

(a)Sigorta Ettiren, Sigortacı ve
Üçüncü Kişi Arasındaki İlişkiler249

(b)Üçüncü Kişinin Hakları249

dd)Mal Sigortalarında Menfaat Üzerindeki Sınırlandırmalar250

aaa)Sınırlı Ayni Hak ile Takyit Edilmiş
Bir Mal Üzerinde, Malike Ait Menfaatin Sigortalanması250

(1)Sınırlı Ayni Hak Kavramı250

(2)Malike Ait Menfaat Kavramı251

(3)Malike Ait Menfaatin Sigortalanmasında, Sınırlı Ayni Hak Sahibinin Hakkının
Sigorta Tazminatı Üzerinde
Devam Etmesi İlkesi252

(4)Sigorta Tazminatının Sınırlı
Ayni Hak Sahibine Ödenmesi
İlkesi ve İstisnası252

(5)Sigortacının, Sınırlı Ayni Hak Sahibine Bildirim Yükümlülüğü253

(a)Sigorta Ettiren Malikin,
Prim Borcunu Ödemede Temerrüde Düşmesi Hâlinde Bildirim
Yükümlülüğü253

(b)Sigorta Ettiren Malikten,
Prim Farkı İstendiğinin Bildirilmesi Yükümlülüğü253

(c)Sigorta Sözleşmesinin
Sona Erdiğinin Bildirilmesi Yükümlülüğü254

bbb)Sigortalı Malın Haczi254

b)Tazminat İlkesi255
aa)Zarar Kavramı256

aaa)Zararın Çeşitleri256

(1)Maddi Zararlar256

(2)Kazanç Kaybı256

(3)Değer Kaybı257

bbb)Zararın ve Tazminatın Tespiti257

bb)Zararın Tazmini259

aaa)Sigorta Bedelinin Sigorta Değerine
Eşit Olması İlkesi259

(1)Sigorta Değeri259

(2)Sigorta Bedeli260

bbb)Zararın Tazmininde Esas Alınan İlkeler260

(1)Eksik Sigorta260

(a)Eksik Sigortanın Uygulama
Koşulları261

 

(aa)Eksik Sigortadan Söz Edebilmek İçin, Riziko Anında Sigorta Bedelinin Sigorta Değerinden
Düşük Olması Gerekir261

(bb)Aksine Sözleşme Yapma
İmkânı Bulunmaktadır262

(b)Eksik Sigortada Tazminatın Hesaplanması262

(2)Aşkın Sigorta263

(a)Sigorta Bedelinin,
Sigorta Değerinden Fazla Olması263

(b)Sigorta Bedelinin, Sigorta Değerinden
Fazla Olmasının Hükümleri264

(3)Takseli Sigorta265

(a)Takseli Sigorta Bir Sözleşmeye
Dayanır265

(b)Takse Sözleşmesinin Şekli265

(c)Takseli Sigortanın Hükümleri266

(4)Birden Çok Sigorta267

(a)Birden Çok Sigorta Kavramı268

(b)Birden Çok Sigortanın Reasürans Sözleşmesi ile İlişkisi269

(c)Birden Çok Sigortanın Çeşitleri270

(aa)Müşterek Sigorta270

(aaa)Müşterek Sigorta
Kavramı271

(bbb)Müşterek Sigortanın
Hükümleri272

(bb)Kısmî Sigorta273

(aaa)Kısmî Sigorta Kavramı273

(bbb)Kısmî Sigortanın
Hükümleri274

(cc)Çifte Sigorta275

(aaa)Çifte Sigorta Yasağı275

(bbb)Çifte Sigorta Yasağının İstisnaları275

(i)Sonraki ve Önceki Sigortacıların Onay Vermesi276

(ii)Sigorta Ettirenin, Önceki Sigortadan Doğan Haklarını
İkinci Sigortacıya Devir veya Önceki Sigortadan Doğan Haklarından
Feragat Etmesi276

(iii)Sonraki Sigortacının, Önceki Sigortacının Ödemediği Tazminattan Sorumluluğunun
Şart Kılınması276

(ccc)Çifte Sigortanın
Hükümleri276

cc)Sigortacının Sigortalanan
Menfaati İnceleyebilmesi277
dd)Sigorta Edilen Menfaatin Sahibinin Değişmesi277

aaa)Mal Sigortalarında Menfaat Sahibi
Değişikliğinin Sigorta Sözleşmesini
Sona Erdirmesi İlkesi278

bbb)Mal Sigortalarında Menfaat Sahibi
Değişikliğinin Sigorta Sözleşmesini
Sona Erdirmesi İlkesinin İstisnaları278

ee)Sigortalının Zarar Gören Mal ve
Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik
Yapmama Yükümlülüğü280
c)Halefiyet İlkesi280
aa)Halefiyetin Şartları282

aaa)Zararın, Geçerli Bir Sigorta Sözleşmesiyle Teminat Altına Alınan Bir Rizikodan
Doğmuş Olması283

bbb)Sigortalının Zararının, Sigortacı
Tarafından Ödenmiş Olması283

ccc)Sigortalının Zarar Sorumlusuna Karşı
Bir Dava Hakkına Sahip Olması283

bb)Sigortacının Halefiyetinin Hükümleri284

aaa)Zarar Gören Sigortalının Hukuki Durumu284

(1)Zarar Gören Sigortalının
Zarar Sorumlusuna Karşı Hakları284

(2)Sigortalının, Halefiyete Konu Olan
Hakları Korumak ve İhlalden
Kaçınmak Yükümlülüğü285

(3)Sigortalının, Sigortacıya Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü285

bbb)Halefiyet Hakkını Haiz Sigortacının
Hukuki Durumu286

(1)Zarar Sorumlusuna Karşı286

(2)Sigorta Ettirene veya
Sigortalıya Karşı286

ccc)Tazminat Borçlusunun Hukuki Durumu287

3)MAL SİGORTASININ TÜRLERİ288

a)Yangın Sigortası289
aa)Yangın Sigortasının Kapsamı290

aaa)Yangın290

bbb)İnfilak290

ccc)Yıldırım291

ddd)Yangın ve İnfilak Sonucu Meydana Gelen
Duman, Buhar ve Hararetin Sigortalı
Mallarda Doğrudan Neden Olduğu
Maddi Zararlar291

bb)Yangın Sigortalarında Riziko291

aaa)Tazminatın Kapsamı292

bbb)Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına
Dâhil Edilebilecek Haller293

ccc)Teminat Dışında Kalan Hâller294

cc)Yangın Sigortalarının Türleri295

aaa)Ticari Risk Sigortaları295

bbb)Yangın Abonman Sigortaları295

ccc)Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortaları295

ddd)Mütemevviç (dalgalı-değişken) Sigorta296

 

eee)Ayarlama Klozlu Sözleşmeler296

fff)İlk Ateş Klozlu Yangın Sözleşmeleri296

ggg)Yeni Değer Klozlu Yangın Sözleşmeleri297

b)Hırsızlık Sigortası297
aa)Hırsızlık Sigortasının Konusu297
bb)Sigorta Kapsamı298

aaa)Kapsama Dahil Olan Hususlar298

cc)Kapsama Dahil Olmayan Rizikolar299

B)SORUMLULUK SİGORTALARI300

1)TÜRK HUKUKUNDA SORUMLULUK SİGORTASI301

2)SORUMLULUK SİGORTASININ TANIMI VE UNSURLARI302

a)Sorumluluk Sigortasının Tanımı302
b)Sorumluluk Sigortasının Unsurları302
aa)Sözleşme302

aaa)Sözleşmenin Tarafları302

(1)Sigortacı303

(2)Sigorta Ettiren303

bbb)Sorumluluk Sigortasında İlgili Kişiler303

(1)Üçüncü Kişi Lehine Sorumluluk
Sigortası303

(2)Zarar Gören304

bb)Sorumluluk Sigortalarında Menfaat305
cc)Olay305

aaa)Olayın Niteliği306

bbb)Zarara Sebebiyet Veren Olayın
Kasten Gerçekleştirilmemesi306

dd)Sigortalının Sorumluluğu Nedeniyle
Zarar Görene Tazminat Ödeme Taahhüdü308
ee)Prim309

3)SORUMLULUK SİGORTALARININ ÖZELLİKLERİ309

a)Sorumluluk Sigortası bir Zarar Sigortasıdır309
b)Sorumluluk Sigortası Malvarlığı Sigortasıdır311
c)Sorumluluk Sigortası Pasifin Sigortasıdır312
d)Sorumluluk Sigortaları Sui Generis Bir Sözleşmedir314

 

4)SORUMLULUK SİGORTALARINDA
SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI315

a)Sorumluluk Sigortalarının Konusu315
b)Sorumluluk Sigortalarının Kapsamı316

5)SORUMLULUK SİGORTALARINDA
TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ317

a)Sigortacının Yükümlülükleri317
aa)Tazminat Ödeme Yükümü317

aaa)Zararın Tazmini318

bbb)Sorumluluk Sigortasında
Tazminat Borcunun Muacceliyeti319

bb)Sigortacının Hukuki Koruma Yükümlülüğü319

aaa)Hukuki Koruma320

(1)Hukuki Korumanın Kapsamına
Giren Giderler320

(2)Avans Verme Yükümlülüğü321

bbb)Sigortacının Yardımları321

b)Sigorta Ettiren ile İlgili Kişilerin Yükümlülükleri322
aa)Riziko Sonrası Sigortalının Bildirim
Yükümlülüğü322
bb)Zarar Görenin Bilgi Verme Yükümlülüğü323

6)SORUMLULUK SİGORTALARINDA
ZARAR GÖRENLE SİGORTACI ARASINDAKİ
İLİŞKİLER323

a)Sorumluluk Sigortasında Zarar Görenin
Doğrudan Dava Hakkı324
aa)Zarar Görenin Doğrudan Dava Hakkı324
bb)Zarar Görenin Doğrudan
Dava Hakkında Zamanaşımı325
b)Sorumluluk Sigortasında Takas Yasağı326
c)Zarar Görenin Sigortacıya Bilgi Verme
Yükümlülüğü326
d)Zarar Görenin Zararını İfa Borcu326

7)SORUMLULUK SİGORTALARINDA HALEFİYET327

8)SORUMLULUK SİGORTALARINDA ZAMANAŞIMI329

 

 

II)CAN SİGORTALARI329

A)CAN SİGORTALARI İLKELERİ330

1)SİGORTA BEDELİ330

2)SİGORTA MENFAATİ331

3)HALEFİYET332

4)RİZİKO332

B)CAN SİGORTALARININ TÜRLERİ332

1)HAYAT SİGORTASI333

a)Hayat Sigortasının Tanımı333
aa)Hayat Sigortasında Taraflar ve İlgili Kişiler333

aaa)Hayat Sigortasının Tarafları333

(1)Sigortacı333

(2)Sigorta Ettiren334

bbb)Hayat Sigortasında İlgili Kişiler334

(1)Sigortalı (Riziko Şahsı)334

(2)Lehtar335

b)Hayat Sigortasının Türleri335
aa)Sigortalının (Riziko Şahsının) Ölümüne
Bağlı Olarak Yapılan Hayat Sigortası335

aaa)Sigorta Ettirenin Kendi Lehine
Riziko Şahsının Ölümüne Bağlı Olarak
Yapılan Hayat Sigortası336

bbb)Sigorta Ettirenin Üçüncü Kişi Lehine
Riziko Şahsının Ölümüne Bağlı Olarak
Yapılan Hayat Sigortası (Lehtar Tayini)336

(1)Lehtar Tayini İşleminin
Hukuki Niteliği337

(2)Lehtar Tayininin Şekli337

(3)Lehtar ile Sigortacı Arasındaki
İlişkiler338

(a)Lehtarın Sigorta Bedelini
Kazanma Anı339

(b)Sigortacının Lehtara Karşı
İleri Sürebileceği İtiraz ve Def’iler339

(4)Sigorta Ettiren ile
Lehtar Arasındaki İlişkiler340

(5)Sigorta Ettiren ile
Sigortacı Arasındaki İlişkiler340

(6)Lehtarın Sigorta Ettiren
Yerine Geçmesi340

(a)Lehtarın Sigorta Ettiren Yerine Geçmesinin Şartları340

(aa)Sigortacı ile Sigorta Ettiren
Arasında Akdedilen Geçerli
Bir Ölüme Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesinin Bulunması341

(bb)Sigorta Ettiren Lehine
Sigorta Sözleşmesinden
Doğan Alacakların İhtiyaten
veya Kesin Olarak Haczedilmesi
ya da Sigorta Ettiren Hakkında İflasın Açılmasına Karar
Verilmesi341

(cc)Lehtarın Sigorta Sözleşmesine Sigorta Ettirenin Yerine
Taraf Olabilmesi, Sigorta
Ettirenin Onayına Bağlıdır341

(dd)Taraf Olmayı Talep
Edebilecek Olanlar342

(b)Lehtarın, Sigorta Ettirenin
Yerine Geçmesinin Hükümleri342

(c)Hayatı Sigorta Edilen Kimsenin
İlk Primin Ödenmesinden
Önce Ölmesi343

bb)Sigortalının Hayatta Kalmasına
Bağlı Olarak Yapılan Hayat Sigortası343
cc)Tontin344
dd)Hayat Grubu Sigortaları344

aaa)Hayat Grubu Sigortasının Tanımı345

bbb)Hayat Grubu Sigortalarının Tarafları345

(1)Sigortacı345

(2)Sigorta Ettiren345

ccc)Hayat Grubu Sigortasında İlgili Kişiler346

(1)Gruba Dâhil Kişiler346

(2)Lehtar347

 

ddd)Hayat Grubu Sigortasının Hükümleri347

eee)Hayat Grubu Sigortası Branşları348

(1)Hayat Sigortası348

(2)Evlilik/Doğum Sigortası348

(3)Sermaye İtfa Sigortası348

(4)Yatırım Fonlu Sigortalar348

c)Hayat Sigortalarında Tarafların
Hak ve Yükümlülükleri348
aa)Hayat Sigortalarında Sigorta Ettirenin
Hak ve Yükümlülükleri349

aaa)Hayat Sigortalarında Sigorta
Ettirenin Yükümlülükleri349

(1)Beyan Yükümlülüğü349

(a)Yanlış Yaş Beyanı349

(b)Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki
Beyan Yükümlülüğü ve
Bu Yükümlülüğün İhlâli349

(c)Sözleşmenin Devamı Sırasındaki
Beyan Yükümlülüğünün İhlali351

(2)Doktor İncelemesi352

bbb)Hayat Sigortalarında Sigorta
Ettirenin Hakları352

(1)Sigorta Ettirenin Sigortadan
Ayrılma Hakkı352

(a)Sigortadan Ayrılma
Kavramı ve Özellikleri353

(b)Ayrılma Değerinin Tespiti354

(c)Yaşama İhtimaline Karşı
Hayat Sigortalarında Ayrılma
Hakkı354

(2)Sigorta Ettirenin Sigortacıdan
Ödünç Alma Hakkı355

(3)Prim Ödemesinden Muaf Sigorta355

(4)Sigorta Ettirenin Cayma Hakkı356

(5)Hayat Sigortalarında Sigortacının
Hak ve Yükümlülükleri357

 

 

d)Riziko Şahsının İntiharı357
e)Sigorta Ettiren veya Lehtarın Riziko Şahsını
Öldürmesi357
f)Sigortacının İflâsı357
g)Hayat Sigortalarının Sona Ermesi358
aa)Sözleşmede Belirlenen Sürenin Dolması358
bb)Sözleşmede Belirlenen Rizikonun
Gerçekleşmesi358
cc)Sözleşmede Belirlenen Rizikonun
Gerçekleşme İhtimalinin Kalmaması358
dd)Fesih ve Cayma359

aaa)Fesih359

bbb)Cayma359

ee)Sigortacının İflâsı359
h)Hayat Sigortalarında Zamanaşımı360

2)KAZA SİGORTASI360

a)Tanımı360
b)Kapsamı361
c)Tarafları362
d)Ödeme363
e)Uygulanacak Hükümler363

3)HASTALIK VE SAĞLIK SİGORTASI364

a)Hastalık Sigortası365
aa)Sigorta Teminatı365
bb)Sigorta Değeri366
cc)Lehtar Tayini366
b)Sağlık Sigortası367
aa)Sigorta Teminatı368
b)Ortak Hükümler368
aa)Bekleme Süresi369
bb)Beyan Yükümlülüğü369
cc)Yeni Doğan Bebeklerin Sigorta Kapsamına
Alınması369
dd)Bilgi İsteme Hakkı370
c)Uygulanacak Hükümler370

KAVRAM FİHRİSTİ371

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZVII

ÖNSÖZIX

İÇİNDEKİLERXI

KISALTMALAR CETVELİXXXIX

YARARLANILAN KAYNAKLARXLI

Birinci Bölüm

SİGORTA HUKUKUNA GİRİŞ

I)SİGORTA HUKUKUNUN AYRIMI2

A)SOSYAL SİGORTA HUKUKU2

1)Sosyal Sigortaların Özelliği2

a)Sosyal Sigortalar Kanunla Kurulmuş Kurumlar Tarafından Yürütülür2
b)Sosyal Sigorta Bir Statü Hukukudur3
c)Sosyal Sigortalarda Sigortalı Olmak Zorunludur4
d)Sosyal Sigortalar, Aynı Statüde Olanlara
Benzer Hak Sağlar4
e)Sosyal Sigortalarda Riziko4

2)Sosyal Sigorta Türleri4

B)ÖZEL SİGORTA HUKUKU5

1)Özel Sigorta Kavramı5

2)Özel Sigorta Türleri8

a)TTK’ya Göre Özel Sigorta Türleri8
aa)Zarar Sigortaları9

aaa)Mal Sigortaları9

bbb)Sorumluluk Sigortaları9

bb)Can Sigortaları9

aaa)Hayat Sigortası9

bbb)Kaza Sigortası10

ccc)Hastalık ve Sağlık Sigortası10

b)Zarar Sigortaları ve Meblağ Sigortaları10
aa)Zarar Sigortaları10

aaa)Aktif Sigortaları11

bbb)Pasif Sigortaları11

bb)Meblağ Sigortaları12
c)İsteğe Bağlı Olup Olmamasına Göre
Özel Sigorta Türleri13
aa)Zorunlu Sigortalar13
bb)İhtiyari Sigortalar14
d)Sabit Primli Sigorta ve Değişir Primli Sigortalar15
e)Katılım Sigortaları16
aa)Katılım Sigortalarında Taraflar16
bb)Katılım Sigortalarının İşleyişi17

aaa)Vekâlet Yönetim Modeli18

bbb)Mudarebe Yönetim Modeli18

ccc)Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model19

II)ÖZEL SİGORTA KAVRAMI19

III)ÖZEL SİGORTANIN YARARLARI20

A)ÖZEL SİGORTA GÜVENLİK SAĞLAR20

B)ÖZEL SİGORTA ÜLKE KAYNAKLARINI
KORUR VE GÜÇLENDİRİR21

C)ÖZEL SİGORTA KREDİ TEMİNİNDE KOLAYLIK
SAĞLAR21

D)ÖZEL SİGORTA SERMAYE BİRİKİMİ SAĞLAR21

E)ÖZEL SİGORTA TASARRUF VASITASIDIR22

F)ÖZEL SİGORTA TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA
KATKI SAĞLAR22

G)ÖZEL SİGORTA ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN GELİŞMESİNDE DE ÖNEMLİDİR22

IV)ÖZEL SİGORTANIN TARİHÇESİ22

V)TÜRKİYE’DE ÖZEL SİGORTACILIK24

VI)TÜRK ÖZEL SİGORTA HUKUKUNUN
KAYNAKLARI27

A)KANUNLAR27

1)Türk Ticaret Kanunu (6. Kitap)27

2)Türk Borçlar Kanunu28

3)Kooperatifler Kanunu28

4)Karayolları Trafik Kanunu28

5)Sigortacılık Kanunu28

6)6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu29

7)Karayolu Taşıma Kanunu29

8)Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun29

B)YÖNETMELİKLER30

C)BAKANLAR KURULU KARARLARI33

D)SİGORTA GENEL ŞARTLARI33

VII)ÖZEL SİGORTA HUKUKUNUN HUKUKUMUZDAKİ
YERİ VE NİTELİĞİ34

A)ÖZEL SİGORTA HUKUKUNUN HUKUKUMUZDAKİ
YERİ34

B)ÖZEL SİGORTA HUKUKUNUN NİTELİĞİ35

İkinci Bölüm

SİGORTACILIK HUKUKU

I)SİGORTACILIK KANUNUNA TÂBİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN, FAALİYETE BAŞLAMA,
TEŞKİLÂT, YÖNETİM, ÇALIŞMA ESAS VE
USÛLLERİ İLE FAALİYETLERİNİN SONA ERMESİ
VE DENETLENMESİ37

A)ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNİN KURULUŞU37

1)Anonim Şirket Şeklinde Faaliyet Gösterecek
Sigorta Şirketleri37

a)Kurucular38
b)Sermaye39

2)Kooperatif Şeklinde Faaliyet Gösterecek
Sigorta Şirketleri39

a)Kuruluş40
b)Kurucular40
c)Sermaye41

3)Katılım Sigortacılığı Şeklinde Faaliyet Gösterecek
Sigorta Şirketleri41

4)Yabancı Sigorta ve Reasürans Şirketleri41

B)SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNİN
FAALİYETİNİN KONTROLÜ42

1)Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Faaliyete
Başlamasındaki Kontrol (Ruhsat)42

2)Faaliyet Süresi İçinde Kontrol44

a)Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin
Faaliyet Süresi İçinde Yerine Getirmek Zorunda
Olduğu Yükümlülükler44
aa)Teknik Karşılıklar Ayırma Yükümü44
bb)Teminat Ayırma Yükümü44
cc)Aktif Azaltıcı İşlem Yapılması Yasağına
Uygun Davranma Yükümlülüğü45

aaa)Aktif Azaltıcı İşlem Yasağı45

bbb)Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı46

dd)Malî Bünyenin Güçlendirilmesi Esaslarına
Uygun Davranma Yükümü47
ee)Ana Sözleşme Değişikliklerinde
Hazine ve Maliye Bakanlığının
Uygun Görüşünü Alma Yükümü48
ff)Hisse Edinimlerinde Hazine ve
Maliye Bakanlığının İzninin Alınması Yükümü48
gg)Bilgi Verme Yükümlülüğü49
hh)Genel Şartlar ile Tarifelere İlişkin Esaslara
Uygun Davranma Yükümü49

aaa)Sigorta Genel Şartları50

(1)6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa
Göre Genel Şartlar51

(2)6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Bakımından Genel Şartlar52

bbb)Tarifeler54

b)Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Faaliyet Süresi
İçinde Yerine Getirmek Zorunda Olduğu
Yükümlülüklerin Denetimi55
aa)Sigorta Denetleme Kurulu55

aaa)Sigorta Denetleme Kurulunun Görevleri56

bbb)Denetimin Sonuçları56

(1)İdari Müeyyide57

(2)Cezai Müeyyideler57

(a)İdari Cezalar58

(b)Adli Cezalar58

bb)Bakanın Yetkileri58

3)Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Sona Ermesi ve
Sona Ermede Kontrol59

a)Sigorta Şirketlerinin Sona Ermesi60
b)Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Tasfiyesi60
c)Portföy Devri ve Sigorta Şirketlerinin Birleşmesi61
aa)Portföyün Devri62
bb)Sigorta Şirketlerinin Birleşmesi64

II)SİGORTA ARACILARI64

A)SİGORTA ACENTELERİ VE SİGORTA ACENTELERİ
İCRA KOMİTESİ65

1)Sigorta Acenteleri65

a)Sigortacılık Kanununa Göre Sigorta Acenteliğinin Unsurları66
aa)Bağımsız Olması66
bb)Bir Sözleşmeye Dayanması66
cc)Belirli Bir Yer veya Bölge İçinde İş Görmesi67
dd)Müvekkili ile Arasındaki İlişkinin
Sürekli Olması67
ee)Faaliyetini Meslek Edinmesi68
ff)Faaliyet Konusunun, Sigorta Şirketinin
Sigortacılık İşlemleriyle Bağlantılı Olması68
gg)Ücret (Komisyon) Karşılığı Faaliyet
Göstermesi68
hh)Sigorta Acentesinin Tacir Sıfatı68
b)Sigorta Acentelerinde Aranılan Nitelikler69
aa)Gerçek Kişi Acenteler69
bb)Tüzel Kişi Acenteler69
c)Acentenin Türleri69
aa)Aracılık Yapan Sigorta Acenteleri70
bb)Sözleşme Yapan Acente70
d)Acentelik Sözleşmesi71
aa)Sözleşmenin Şekli71
bb)Acentelik Sözleşmesinin Hükümleri72

aaa)Acentenin Temsil Yetkisi73

(1)Pasif Temsil Yetkisi73

(2)Aktif Temsil Yetkisi73

(a)Hakkı Koruyucu Beyanda
Bulunma Yetkisi73

(b)Müvekkili Adına Davacı veya
Davalı Olma Yetkisi74

(c)Primleri Tahsil Yetkisi74

(d)Acentenin Sözleşme Yapma
Yetkisi75

bbb)Sigorta Acentesinin Borç ve
Yükümlülükleri ile Hakları75

(1)Sigorta Acentesinin Borç ve Yükümlülükleri75

(a)Müvekkilinin İşlerini Görme ve Menfaatlerini Koruma Yükümü75

(b)Müvekkilin Talimatına
Uyma Yükümü76

(c)Müvekkiline Bütün Hususlar
Hakkında Vaktinde Haber
Verme Yükümü76

(d)Müvekkiline Ait Primleri
Zamanında Gönderme veya
Teslim Etme Borcu77

(e)İnhisar Hakkına Uyma Yükümü77

(f)Başka Ticari Faaliyette Bulunma
Yasağı77

(aa)Başka Ticari Faaliyet
Yasağına Konu Bakımından Getirilen İstisnalar77

(aaa)Hayat ve Zorunlu
Sigortalar Bakımından Getirilen İstisna77

(bbb)Bireysel Emeklilik Bakımından
Getirilen İstisna78

(bb)Başka Ticari Faaliyet
Yasağına Kurumlar Bakımından
Getirilen İstisna78

(g)Mesleki Sorumluluk Sigortası
Yaptırma Zorunluluğu78

(2)Sigorta Acentesinin Hakları78

(a)Sigorta Acentesinin Komisyon
İsteme Hakkı78

(aa)Komisyonun Miktarı79

(bb)Acentenin Komisyon İstemeye Hakkı Olduğu İşlemler79

(cc)Komisyona Hak Kazanma
Zamanı80

(dd)Komisyonun Ödenme
Zamanı80

(b)Sözleşmede Öngörülen Diğer Menfaatlerin İstenmesi81

(c)Olağanüstü Giderlerin Tazminini
İsteme Hakkı81

(d)İnhisar Hakkı81

(e)Hapis Hakkı81

ccc)Sigorta Şirketinin Hakları ve Borçları82

(1)Sigorta Şirketinin Hakları82

(2)Sigorta Şirketinin Borç ve
Yükümlülükleri82

(a)İnhisar Hakkına Uyma Yükümü83

(b)Acenteye Haber Verme Yükümü83

(c)Defter Kayıtlarını ve
Hesap Cetvelini Acenteye
Gönderme Yükümü83

(d)Acenteye Ait Alacakları Ödeme
Borcu83

(e)Tazminat Ödeme Borcu83

e)Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi83
aa)Sona Erme Sebepleri83

aaa)Belirli Süreli Acentelik Sözleşmesinin
Sona Ermesi84

bbb)Belirsiz Süreli Acentelik Sözleşmesinin
Sona Ermesi84

ccc)Haklı Sebeplerden Dolayı Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi84

(1)Müvekkili (Sigorta Şirketini)
Sözleşmeyi Feshe Sevk Edecek
Haklı Sebepler84

(2)Acenteyi Sözleşmeyi Feshe Sevk
Edecek Haklı Sebepler85

ddd)Diğer Sebeplerden Dolayı Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi85

(1)Gerçek Kişi Acentenin Ölümü veya
Fiil Ehliyetini Kaybetmesi85

(2)Taraflardan Birinin İflâsı85

bb)Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin
Sonuçları86

aaa)Başlanmış İşlerin Tamamlanmamış
Olmasından Dolayı Tazminat86

bbb)Denkleştirme (Müşteri Tazminatı) Talebi86

ccc)Rekabet Yasağı Anlaşması86

f)Zamanaşımı87

2)Sigorta Acenteleri İcra Komitesi87

B)BROKERLER88

1)Tanımı88

2)Brokerlik Yapılması Şartları89

a)Brokerde Aranacak Nitelikler89
aa)Gerçek Kişi Brokerlerde Aranan Nitelikler90
bb)Tüzel Kişi Brokerlerde Aranan Nitelikler90

aaa)Tüzel Kişilikte Aranan Nitelikler90

bbb)Tüzel Kişi Yetkililerinde ve
Yöneticilerinde Aranan Nitelikler90

b)Brokerlik Ruhsatı91
aa)Brokerlik Ruhsatının Verilmesi91
bb)Brokerlik Ruhsatının İptali91

3)Brokerlik Sözleşmesi92

a)Brokerlik Sözleşmesinin Unsurları92
aa)Bağımsızlık92
bb)Tarafsızlık93
cc)Aracılık Etmek93
dd)Geçicilik (Arızilik)93
ee)Temsil Yetkisinin Olmaması93
ff)Ücret94
b)Brokerlik Sözleşmesinin Şekli94

4)Brokerin Borç ve Yükümlülükleri ile Hakları94

a)Brokerin Borç ve Yükümlülükleri94
aa)Aracılık Etme Yükümü94
bb)Özen ve Sadakat Yükümü94
cc)Sır Saklama Yükümü95
dd)Talimatlara Uyma Yükümü95
ee)İşi Bizzat Yapma Yükümü95
b)Brokerin Hakları ve Haklarını Kaybetmesi95
aa)Brokerin Hakları95

aaa)Ücret İsteme Hakkı95

bbb)Giderleri İsteme Hakkı95

bb)Brokerin Haklarını Kaybetmesi96

5)Brokerlik Sözleşmesinin Sona Ermesi96

6)Zamanaşımı96

III)SİGORTA AKTÜER VE EKSPERLERİ97

A)SİGORTA AKTÜERLERİ97

1)Aktüerin Yetki ve Sorumlulukları97

2)Aktüerin Çalışma Esasları98

B)SİGORTA EKSPERLERİ VE SİGORTA EKSPERLERİ
İCRA KOMİTESİ98

1)Sigorta Eksperleri98

a)Sigorta Eksperlerinin Görevleri,
Çalışma Şekil ve Şartları99
b)Faaliyet Esasları ve Sorumluluk99
aa)Faaliyet Esasları99
bb)Sorumluluk100

2)Sigorta Eksperleri İcra Komitesi100

IV)SİGORTA SÖZLEŞMELERİ101

A)SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME102

1)Bilgilendirmeye İlişkin Genel İlkeler102

2)Bilgilendirme ile Yükümlü Olanlar ve
Bilgilendirilecekler103

3)Bilgilendirmenin Şekli103

4)Bilgilendirme Türleri104

a)Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü104
b)Sözleşme Kurulduktan Sonra Sigortacının Yükümlülükleri ve Sigorta Ettirenin
Bilgilendirilmesi104
aa)Sigortacının Genel Bilgilendirme
Yükümlülüğü105
bb)Bilgilendirmenin Şekli105
cc)Bilgi Talepleri ve Şikâyetlerin
Cevaplandırılması105

5)Bilgilendirme Yükümlülüğünün Gereği Gibi
Yerine Getirilmemesi106

B)SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE YABANCI
KELİMELERE YER VERİLMEMESİ106

C)SÖZLEŞMEDE KAPSAM DIŞI BIRAKILAN
RİSKLERİN AÇIKÇA GÖSTERİLMESİ106

D)SİGORTA ŞİRKETLERİNCE İLK DEFA
UYGULAMAYA KONULACAK SÖZLEŞMELER108

V)GÜVENCE HESABI108

A)GÜVENCE HESABININ KAPSAMI109

B)HESABA BAŞVURULABİLECEK HALLER109

C)HAK SAHİBİ111

D)GÜVENCE HESABININ RÜCU HAKKI112

VI)ÖZEL SİGORTA MESLEK ÖRGÜTÜ OLARAK
TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ
BİRLİĞİ112

VII)SİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ113

VIII)BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI114

IX)SİGORTACILIKTA TAHKİM115

A)SİGORTACILIKTA TAHKİMİN TANIMI,
AMACI VE MAHİYETİ115

1)Sigortacılıkta Tahkimin Tanımı115

2)Sigortacılıkta Tahkimin Amacı116

3)Sigortacılıkta Tahkimin Önemi116

4)Sigortacılıkta Tahkimin Mahiyeti116

B)SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU117

1)Tahkimin Kapsamı118

2)Tahkime Başvuru118

a)Tahkim Usulünde Taraflar118
aa)Tahkime Başvurma Hakkı118
bb)Başvurunun Muhatabı119
b)Tahkim Başvurusu ve Yargılama Usulü119
aa)Ön İnceleme119
bb)Uyuşmazlığın Hakeme Havalesi120

3)Hakem Kararlarına İtiraz120

X)SİGORTACILIK DESTEK HİZMETLERİ121

A)DESTEK HİZMETİ ALIMINA İLİŞKİN
GENEL ESASLAR123

B)DESTEK HİZMETİ SAĞLAYICILARININ
ÇALIŞMA ESASLARI124

Üçüncü Bölüm

SİGORTA SÖZLEŞMELERİ HUKUKU

 

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

2018 yılında zaman darlığı sebebiyle iki ayrı kitap olarak yayınladığımız “Sigorta Hukuku” adlı eserimizi gözden geçirerek tek cilt halinde yeni baskıya hazırladık. Bu baskıda “kaza sigortası” ile “hastalık ve sağlık sigortası” konularını da metne ekleme fırsatı bulduk. İkinci baskıdaki bir diğer yenilik de “Ticari İşletme Hukuku” isimli kitabımızda da en başından itibaren birlikte olduğumuz Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR’ın kitapta yerini almasıdır. Sigorta hukuku alanında önceki çalışmalarının ve birikimlerinin bu baskıya ve sonraki baskılara katkıda bulunacağından eminiz.

Çalışmada 20 Şubat 2019 tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri esas alınmıştır.

Kitabın düzenlenmesi, yazım hatalarının giderilmesi ve diğer eksikliklerinin tamamlanması konusunda destek veren araştırma görevlimiz Gözde Sena ERGİNBAY’a çok teşekkür ediyoruz.

Kısa sürede dizgi ve mizanpaj işlerini tamamlayarak eseri yayına hazırlayan Yetkin Yayınevi yöneticileri Y. Ziya GÜLKÖK’e,               Muharrem BAŞER’e ve çalışanlarına da teşekkürü borç biliyoruz.

 ÖNSÖZ

Hukuk fakültesi öğrencilerimizin sigorta hukuku ders kitabı ihtiyacını karşılamak üzere hazırlıklarına başladığımız çalışmanın bütününü tamamlamak mümkün olamadı. Bu sebeple hazırlıklarımızın bir kısmını bu eserde “Cilt I” olarak yayınlayıp geride kalan konulara odaklanmaya karar verdik. Bir sorun çıkmazsa dönem sona ermeden II. Cildi de öğrencilerimize sunmaya çalışacağız. Bundan sonraki basılarda ise tek cilt olarak devam edeceğiz.

Eserin bu cildinde sigorta hukukunun temel ilkeleri, sigorta şirketleri, sigorta aracıları ile sigorta sözleşmesinin özellikleri ve unsurları ele alınmıştır. Sigorta hukukuna ilişkin temel kanun niteliğinde olan 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu metnine de eserin son kısmında ek olarak yer verilmiştir.

Çalışmada 1 Mart 2018 tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri esas alınmıştır.

Kitabın düzenlenmesi, yazım hatalarının giderilmesi ve diğer eksikliklerinin tamamlanması konusunda büyük bir özveri ile destek olan çiçeği burnunda araştırma görevlimiz Gözde Sena ERGİNBAY’a içten teşekkür ediyor meslek hayatında başarılar diliyoruz.

Kısa sürede dizgi ve mizanpaj işlerini tamamlayarak eseri yayına hazırlayan Yetkin Yayınevi yönetici ve çalışanları ile sayın Muharrem BAŞER beye teşekkürü borç biliyoruz.

 

Söğütözü, Mart 2018

Prof. Dr. Rıza AYHAN


YARARLANILAN KAYNAKLAR

Ayhan, Rıza/Çağlar, Hayrettin; Ticari İşletme Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2018.

Bağcı, Ömer; Sigorta Sözleşmelerinden Kaynaklanan Taleplerde Zamanaşımı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2016, Sayı: 11, s. 159 vd.

Bilgen, Mahmut; Öğreti ve Uygulamada Sigorta Hukuku, Ankara 2017.

Bozer, Ali: Sigorta Hukuku, Ankara 1981.

Bozkurt, Tamer; Sigorta Hukuku, 10. Bası, İstanbul 2017.

Can, Mehmet Çelebi; Yöneticilerin Sorumluluk Sigortası, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2012.

Can, Mehmet Çelebi;Borçlar Kanunu’nun 603. Maddesinin Kıymetli Evrak Hukukunda Uygulanabilirliği - Avalde Eşin Rızası Aranmalı mı ?”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, C. 21, S. 3, s. 35-73.

Can, Mehmet Çelebi; “ Banka Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Tüzel Kişi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C. 20, S. 1, s. 27-64.

Can, Mehmet Çelebi;Pay Sahiplerinin Veya Alacaklıların Doğrudan Zararlarının Tazmini Amacıyla İkame Edilen Sorumluluk Davalarında TTK m. 1534’ün Etkisi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, C. 21, S. 4, s. 3-32.

Can, Mertol; Türk Özel Sigorta Hukuku, Ankara 2009.

Çeker, Mustafa; Sigorta Hukuku, 18. Baskı, Adana 2017.

Eren, Fikret; Türk Borçlar Hukuku, 23. Bası, Ankara 2018.

Kabukçuoğlu Özer, Fatma Dilek; Sigortacılık Kanunu Şerhi, Ankara 2012.

Kayıhan, Şaban/ Bağcı, Ömer; Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri, Kocaeli 2016.

Kender, Rageyân; Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, 16. Baskı, İstanbul 2017.

Oğuzman, Kemal/ Öz, Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1, İstanbul 2016.

Özdamar, Mehmet; Sigortacının Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğü, Ankara 2009.

Özdamar, Mehmet; “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Bağlamında Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğünü İhlâl Eden Sigortacıya Uygulanacak Yaptırım Sorunu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2013, C. 71, S. 2, s. 347- 360.

Özdamar, Mehmet; “Sigorta Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim Sistemi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, C. 17, S. 1-2, s. 831-855.

Özdamar, Mehmet; “Sigorta Brokeri ve Hukukî Niteliği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008, C. 57, S. 3, s. 525- 559.

Serozan, Rona; Sözleşmeden Dönme, 2. Bası, İstanbul 2007.

Sopacı, Birgül; “Türk ve Alman Hukukunda Yeni Düzenlemeler Işığında Sorumluluk Sigortasında Doğrudan Talep Hakkı”, BATİDER, Cilt XXVII, S. 2., s. 15 vd.

Şenocak, Kemal; Üçüncü Şahıs Lehine Hayat Sigortası Sözleşmesi, Ankara 2009.

Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/    Al­top, Atilla; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993.

Ulaş, Işıl; “Sigortacılıkta Tahkim”, BATİDER, 2007/4, s. 240vd.

Ulaş, Işıl; Uygulamalı Zarar Sigortaları Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2012.

Ulusoy, Erol; “Finans Hukukunda Tahkim”, II. Uluslararası Özel Hukuk Tahkim Sempozyumu, 14.02.2009.

Ünan, Samim; Sigorta Hukuku, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Sigorta Hukuku Cilt I, Genel Hükümler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

Ünan, Samim; Sigorta Hukuku, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Sigorta Hukuku Cilt III, Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar