Şirketler Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Şaban KAYIHAN
ISBN: 9789750272363
53,10 TL 59,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şaban KAYIHAN
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 376

Hukuk lisansı okuyan öğrenciler için sade bir dille tasarladığımız ders kitabımızın 5. baskısında da diğer ilgili çalışmalarımızda olduğu gibi sade, sistematik, didaktik ve anlaşılır olmaya özen gösterildi. Çalışmamızda şirket (ortaklık) kavramı tabi olduğu düzenlemeler dairesinde çok yönlü olarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda eserde ilk önce 6098 sayılı TBK. ile düzenlenmiş bütün şirketleri etkileyen hükümlerle birlikte adi şirketleri inceledik. Ticaret şirketlerini ilgilendiren; şirketler topluluğu, birleşme, bölünme, tür değiştirmeleri ele aldık. Akabinde kişi şirketleri grubuna dâhil olan ticaret şirketlerinden kollektif ve adi komandit şirketi, sonrasında sermaye şirketi olarak nitelenen anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri inceledik (TTK. m.124/2). Yine bu baskımızda kooperatif şirketleri lisans düzeyinde inceleme kapsamımızda bulundurduk.

Konu Başlıkları
Şirket Kavramı ve Unsurları
Adi Ortaklık
Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler
Kollektif Şirket
Komandit Şirket
Anonim Şirket
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Limited Şirket
Kooperatif Şirket


İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Üçüncü Baskıya Önsöz  11
Dördüncü Baskıya Önsöz  13
Beşinci Baskıya Önsöz  15
Kısaltmalar  37
ŞİRKETLER HUKUKU
§ 1. ŞİRKETLER HUKUKUNUN KONUSU, KAYNAKLARI ŞİRKET (ORTAKLIK)
KAVRAMI, TANIMI VE TASNİFİ
I. ŞİRKETLER HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI  39
A. Şirketler Hukukunun Konusu  39
B. Şirketler Hukukunun Kaynakları  41
II. ŞİRKET KAVRAMI  42
III. ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  44
A. Tanım  44
B. Şirketin Unsurları  44
1. Kişi Unsuru (Ortak)  45
2. Sözleşme Unsuru  46
3. Müşterek (Ortak) Amaç Unsuru  47
4. Sermaye Unsuru  49
5. Affectio Societatis Unsuru (Müşterek Amaç Doğrultusunda Aktif Çalışma İlkesi)  52
IV. ŞİRKETLERİN TASNİFİ  53
A. Tüzel Kişiliği Bulunan Şirketler – Tüzel Kişiliği Bulunmayan Şirketler  53
1. Tüzel Kişiliği Bulunan Şirketler  53
2. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Şirketler  54
B. Kişi (Şahıs) Şirketleri – Sermaye Şirketleri  54
1. Kişi (Şahıs) Şirketleri  55
2. Sermaye Şirketleri  55
C. Sermaye Yapıların Göre Ortaklıklar  56
1. Esas (Sabit) Sermayeli Ortaklıklar  56
2. Kayıtlı Sermayeli Ortaklıklar  56
3. Değişir Sermayeli Ortaklıklar  57
D. Ortakları Sınırsız Sorumluluk Esasına Dayanan Şirketler – Sınırlı Sorumluluk Esasına Dayanan Şirketler  57
E. Ortakları Adi – Müteselsil (Zincirleme) Sorumluluklarına Göre Şirketler  58
§ 2. ADİ ŞİRKET
(Ordinary Partnership)
I. KAVRAM  59
A. Joint Venture  60
B. Konsorsiyum  60
II. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU  61
A. Sözleşmesi ve Şekli  61
1. Kural  61
2. İstisna  61
B. Sermayesi  62
III. ZARARA VE KAZANCA (KÂRA) KATILIM  63
IV. ADİ ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE TEMSİL (ŞİRKETLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER)  64
A. Adi Şirketlerde Yönetim  64
1. Kural  64
2. Olağan ve Olağanüstü İşlerde Şirketin İdaresi  64
3. İdareci Ortaklar ile Diğer Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve Özellikle İdareci Ortağın Hesap Vermek ve Kazanç Paylarını Ödemek Yükümlülüğü  65
4. İdare Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlandırılması  66
B. Adi Şirketlerde Temsil (Şirketle Üçüncü Kişiler Arasındaki İlişkiler)  67
C. Adi Ortaklıkta Yönetim ve Temsile İlişkin Pratik Değerlendirme  68
V. ORTAKLAR ARASINDAKİ SORUMLULUK İLİŞKİSİ  72
VI. ADİ ŞİRKETLERDE DENETİM  74
VII. ORTAKLAR ARASINDAKİ VE ŞİRKET YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER  74
A. Yeni Ortak Alımı ve Alt Katılım  74
B. Şirketten Çıkma ve Çıkarılma  75
1. Genel Olarak  75
2. Şirket Payının Tasfiyesi  76
3. Şirket Malvarlığının Yetersizliği ve Tamamlanmamış İşlerin Akıbeti  76
VIII. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ  77
A. Genel Olarak  77
B. Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah=Dağılma) Sebepleri  77
1. Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  77
2. Sözleşmede Mirasçılarla Şirketin Sürdürülmesi Konusunda Bir Hükmün Bulunmaması Halinde Ortaklardan Birinin Ölmesi  78
3. Ortaklardan Birinin Tasfiye Payının Paraya Çevrilmesi, İflâs Etmesi, Kısıtlanması  78
a. Ortaklardan Birinin Tasfiye Payının Cebri İcra Yoluyla Paraya Çevrilmesi  78
b. Ortaklardan Birinin İflâsı  79
c. Ortaklardan Birinin Kısıtlanması  79
4. Şirket için Kararlaştırılan Sürenin Dolması  79
C. İradi Sona Erme Sebepleri (Fesih)  80
1. Bütün Ortakların Oybirliği İle Karar Vermesi  80
2. Tek Taraflı Fesih Hakkı ile Şirketin Sona Ermesi  80
3. Haklı Sebebe Dayanan Fesih İle Mahkeme Kararı İle Şirketi Sona Erdirme  80
IX. ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ  81
X. ZAMANAŞIMI  82
§ 3. TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
I. TİCARET ŞİRKETİ TÜRLERİ  83
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN EHLİYETLERİ  84
III. TİCARET ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER  85
IV. TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE  86
A. Genel Olarak  86
B. Ticaret Şirketlerine Getirilebilecek Sermayeler  86
C. Sermaye Koyma Borcunun İfası  87
1. Nakit Sermaye Koyma Borcunun İfası  87
2. Ayni Sermaye Koyma Borcunun İfası  89
3. Emek Sermayesi Koyma Borcunun İfası  92
D. Ortakların Faiz ve Ücret Talep Hakkı  92
V. TİCARET ŞİRKETLERİNDE BİRLEŞME  93
A. Kavram ve İlkeler  93
B. Birleşmenin Kanuni Sınırları  94
C. Birleşmede Ortakların ve Alacaklıların Korunması  95
1. Ortaklık Pay ve Haklarının Korunması  95
2. Ayrılma Akçesi  96
3. Sermaye Artırımı  96
D. Birleşme Prosedürü (Birleşmenin Aşamaları)  96
1. Birleşme Sözleşmesinin Hazırlanması  97
2. Birleşme Raporu  98
3. İnceleme Hakkı ve İlan  99
4. Malvarlığındaki Değişikliklerin Bildirilmesi  100
5. Birleşme Kararı  100
6. Birleşme Kararının Tescili ve İlanı  101
E. Birleşmenin Sonuçları  101
1. Tasfiyesiz Geçiş  101
2. Birleşme Öncesi Borçlardan Sorumluluk  101
3. Alacaklıların korunması  102
4. Çalışanların Korunması  102
VI. TİCARET ŞİRKETLERİNDE BÖLÜNME  103
A. Kavram ve İlkeler  103
B. Bölünme Türleri  103
1. Tam Bölünme  104
2. Kısmi Bölünme  104
C. Bölünmenin Kanuni Sınırları  104
D. Bölünme Prosedürü (Bölünmenin Aşamaları)  105
1. Esaslar  105
2. Ara Bilanço  105
3. Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Planı  106
4. Bölünme Raporu  106
5. İnceleme Hakkı  107
6. Bölünme Kararı  108
a. Genel Olarak  108
b. Bölünme İşlemine İlişkin Genel Kurul Karar Yetersayısı  108
7. Ticaret Siciline Tescil  109
8. Bölünmeye Katılan Şirketlerin İkinci Derece Sorumlulukları  109
VII. TİCARET ŞİRKETLERİNDE TÜR (NEV’İ) DEĞİŞTİRME  110
A. Kavram ve İlkeler  110
B. Türk Ticaret Kanunu’nda İzin Verilen Tür Değiştirmeler  111
C. Tür Değiştirmede Şirket Payının ve Haklarının Korunması  112
D. Tür Değiştirme Prosedürü (Tür Değiştirme Aşamaları)  112
1. Kuruluş İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Bilançonun Hazırlanması  112
2. Tür Değiştirme Planı  113
3. Tür Değiştirme Raporu  113
4. Ortakların İnceleme Hakkı  114
5. Genel Kurulun Tür Değiştirme Kararı  114
6. Tescil ve İlan  115
VIII. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER  115
A. Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası  115
B. Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali Davası ve Eksikliklerin Sonuçları  115
C. Sorumluluk  116
IX. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  116
A. Genel Olarak  116
B. Hâkim ve Bağlı Şirket Oluşma İhtimalleri  117
1. Kontrol Araçları İle  117
2. Bir Sözleşme Yolu ile Hâkimiyet Kurma Yolu ile  117
3. Hâkim Şirket Karinesi  118
4. Diğer Dolaylı Hâkim Şirket Oluşma İhtimali  118
C. Karşılıklı İştirak ile Hâkim Şirket Oluşma İhtimali  118
D. Hükümleri  119
1. Pay ve Oy Oranlarının Hesaplanması  119
2. Bildirim (Açıklama), Tescil ve İlan Yükümlülükleri  119
3. Bağlı ve Hâkim Şirketlerin Raporları  120
4. Bağlı Şirketler Hakkında Bilgi Alma  120
5. Hâkim Şirketin Sorumluluğu  121
X. TİCARET BAKANLIĞI’NIN TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN YETKİSİ  122
§ 4. KOLLEKTİF ŞİRKETLER
(Collective Companies)
I. KAVRAM  123
A. Genel Olarak  123
B. Tanım ve Unsurları  124
1. Tanımı  124
2. Unsurları  124
a. Kişi (Ortak) Unsuru  124
b. Amaç Unsuru  125
c. Ticaret Unvanı  125
d. Tüzel Kişilik  125
e. Sınırsız Sorumluluk  126
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU  126
A. Kollektif Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması ve Noter Tarafından Tasdik Edilmesi veya Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmza onayının Gerçekleştirilmesi  126
1. Sözleşmenin Şekli  126
2. Sözleşmenin İçeriği  127
a. Sözleşmede Bulunması Gereken Zorunlu Kayıtlar  127
b. Sözleşmeye Konabilecek Diğer Kayıtlar  128
B. Noter Onayı veya İmzaların Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Atılması  128
C. Tescil ve İlan  128
III. ORTAKLARIN KÂRA VE ZARARA KATILIMI VE OY HAKLARI  129
A. Ortakların Kâr ve Zarara Katılımı  129
B. Oy Haklarına İlişkin Kural  131
IV. İDARESİ, TEMSİLİ VE DENETİMİ  131
A. İdaresi  131
1. İdareye Yetkili Olanlar  131
2. İdare Yetkisinin Geri Alınması  132
3. Şirketin İdaresinde Tek Başına veya Birlikte Hareket Etme  132
B. Temsili  134
1. Temsile Yetkili Olanlar  134
a. Genel Olarak  134
b. Temsilci/lerin Atanması  134
2. Temsil Yetkisinin Kapsamı, Sınırlandırılması ve Kaldırılması  135
a. Yetkinin Kapsamı ve Sınırlandırılması  135
aa. Yetkinin Kapsamı  135
ab. Sınırlandırılması (Birlikte İmza ve Şube İşleri ile Sınırlı Yetki)  135
b. Yetkinin Kaldırılması  135
3. Temsilin Hukuki Sonuçları  136
C. Denetimi  136
V. REKABET YASAĞI  137
VI. KOLLEKTİF ŞİRKETTEN ALACAKLI OLANLARIN HUKUKİ DURUMU/ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI  138
VII. İFLAS  140
VIII. TAKAS  140
IX. Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler  141
A. Genel Olarak  141
B. Şirkete Yeni Ortak Alınması  141
C. Şirketten Ayrılma  141
1. Genel Olarak  141
2. Şirketten Çıkma  142
3. Payın Devri Suretiyle Şirketten Çıkma  142
4. Bir Ortağın Şirketten Çıkarılması  142
5. Bir Ortağın Ölümü  143
D. Şirketten Ayrılmanın Hukuki Sonuçları  144
1. Tescil ve İlan  144
2. Sorumluluk  144
3. Ayrılma Payının Ödenmesi  145
X. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ  145
A. Genel Olarak  145
B. Şirketin Feshi Halleri  146
C. Şirketin İnfisahı (Dağılma) Halleri  147
XI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ  148
A. Genel Olarak  148
B. Tasfiye Memurlarının Atanması ve Görevden Alınması  149
1. Tasfiye Memurlarının Atanması  149
2. Tasfiye Memurlarının Görevden Alınması  149
C. Tasfiye İşlemleri  149
D. Şirket Kaydının Ticaret Sicilinden Silinmesi  150
§ 5. (ADİ) KOMANDİT ŞİRKETLER
(Ordinary Comandite Companies)
I. GENEL BİLGİ VE KOLLEKTİF ORTAKLIKLA KARŞILAŞTIRILMASI  151
II. KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  152
A. Tanımı  152
B. Unsurları  152
1. Ortaklar  152
2. Ticari İşletme  153
3. Ticaret Unvanı  153
4. Sorumluluk  153
5. Tüzel Kişilik  153
III. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU  154
A. Şirket Ana Sözleşmesinin Düzenlenmesi  154
B. Noter Onayı Veya İmzaların Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Atılması  154
C. Ticaret Siciline Tescil ve İlan  154
IV. KOMANDİT ŞİRKET TÜRLERİ  155
A. Adi Komandit Şirket  155
B. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  155
V. KOMANDİT ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ  155
A. Şirketin Yönetimi  155
B. Şirketin Temsili  156
C. Komandit Şirketlerde Denetim  156
VI. REKABET SINIRLAMALARI  157
VII. ORTAKLARIN KÂR VE ZARARA KATILIMI VE ORTAKLIK PAYININ DEVRİ VE İNTİKALİ  157
A. Ortakların Kâr ve Zarara Katılımı  157
B. Ortaklık Payının Devri ve İntikali  157
VIII. ORTAKLARIN TABİ OLDUKLARI SORUMLUK ESASLARI  158
A. Komandite Ortakların Sorumluluğu  158
B. Komanditer Ortakların Sorumluluğu  158
1.Kural  158
2. İstisnalar (Komanditer ortakların sorumluluğunun Genişlediği Haller)  158
a. Komanditer Ortağın Adının ve Soyadının Şirket Ticaret Unvanında Yer Alması  158
b. Şirketi Temsilen İşlem Yapması  158
c. Şirketin Tescilinden Önce İşlem Yapılması  159
d. Sermayeye Biçilen Değerin Gerçeğe Aykırı Olması  159
e. Komanditerin Taahhüt Altına Girmesi  159
IX. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  159
§ 6. ANONİM ŞİRKETLER
(Joint Stock Companies)
I. GENEL OLARAK  161
II. TANIM VE UNSURLARI  162
A. Tanımı  162
B. Unsurları  162
1. Ortak (Kişi) Unsuru  162
2. Yazılı Esas Sözleşme Unsuru  163
3. Amaç ve Konu Unsuru  164
4. Ticaret Unvanı Unsuru  164
5. Sermaye Unsuru  164
6. Sınırlı Sorumluluk Unsuru  166
7. Tüzel Kişilik Unsuru  167
III. ANONİM ŞİRKETLERE HÂKİM OLAN GENEL İLKELER VE ANONİM ŞİRKETLERDE DEVLETİN GÖZETİMİ PRENSİBİ  167
A. Anonim Şirketlere Hâkim Olan Genel İlkeler  167
1. Çoğunluk İlkesi  167
2. Sermayeye Katılma Oranında Hak Sahibi Olma İlkesi  169
3. Malvarlığının Korunması İlkesi  169
4. Kamuyu Aydınlatma (Şeffaflık) İlkesi  171
5. Dışarıdan Denetleme İlkesi  171
6. Yabancı Bir Malvarlığını Yönetme İlkesi  171
7. Eşit İşlem İlkesi  172
B. Anonim Şirketlerde Devletin Gözetimi Prensibi  172
1. Genel Olarak  172
2. Kuruluş ve Esas Sözleşme Değişikliği İçin Bakanlığın İznine İhtiyaç Duyulması  173
3. Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kurulunda Temsili  173
IV. ANONİM ŞİRKETLERİN KAPALI VE HALKA AÇIK OLARAK TASNİFİ  174
A. Genel Olarak  174
B. Halka Kapalı (Kapalı Tip) Anonim Şirketler  174
C. Halka Açık Anonim Şirketler  174
V. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU  175
A. Kuruluş Anı (Ön Anonim Şirket)  175
B. Kuruluş belgeleri  176
C. Kurucular  176
D. Kuruluş Türleri  176
1. Ani Kuruluş  176
2. Halka Arz Şartıyla Kuruluş  176
E. Esas Sözleşmenin Hazırlanması ve Noter Tarafından İmzaların Onaylanması veya Esas sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürü Yahut Yardımcısı Huzurunda İmzalanması  178
1. Şekli  178
2. İçeriği  178
F. Ayni Sermayeye Değer Biçme  179
G. Pay Bedellerinin Ödenmesi  180
H. Kurucu Menfaatleri  181
I. Gerekiyorsa Bakanlık İzni  181
İ. Şirketin Tescili ve İlanı  182
J. Fesih Davası İhtimali  183
K. Kanuna Karşı Hile  184
VI. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI  185
A. Genel Olarak  185
B. Genel Kurul  186
1. Genel Olarak  186
2. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  186
3. Genel Kurul Toplantıları  187
a. Genel Olarak  187
b. Toplantı Türleri  188
ba. Olağan Genel Kurul Toplantısı  188
bb. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı  188
c. Toplantılara Katılmaya Yetkisi ve Hakkı Olanlar  188
d. Genel Kurulu Toplantıya Çağrı  190
da. Çağırmaya Yetkili Olanlar  190
daa. Yönetim Kurulu  190
dab. Pay Sahipleri  190
dac. Azınlık  190
dad. Tasfiye Memurları  191
db. Çağrının Şekli ve Zamanı  191
dc. Çağrısız Genel Kurul  191
e. Toplantı Gündemi  192
ea. Genel Kural: Gündeme Bağlılık İlkesi  192
eb. Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnaları  193
f. Toplantının Yürütülmesi  193
fa. Hazır Bulunanlar Listesi  193
fb. Toplantı Başkanlığı (Başkanlık Divanı) ve İç Yönerge  194
fba. Toplantı Başkanlığı  194
fbb. İç Yönerge  195
fbba. Genel Olarak  195
fbbb. İç Yönergeye İlişkin Esaslar  195
fbbc. İç Yönergede Yer Alacak Asgari Hususlar  195
fbbd. İç yönerge hükümlerinin uygulanması  196
fc. Toplantının Ertelenmesi ve Genel Kurul Toplantı Karar Tutanağı  196
fca. Toplantının Ertelenmesi  196
fcb. Genel Kurul Toplantı Karar Tutanağı  196
fd. Elektronik Genel Kurul  197
fe. Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları  198
fea. Genel Olarak  198
feb. Olağan (Basit) Toplantı ve Karar Nisabı (Kural)  199
fec. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Aranan Toplantı ve Karar Nisapları (Ağırlaştırılmış–Mevsuf Yetersayılar)  199
feca. Alelade Esas Sözleşme Değişikliklerinde  199
fecb. Özel Esas Sözleşme Değişikliği  199
i. Oy Birliği Aranan Özel Esas Sözleşme Değişikliği Halleri  199
ii. Sermayenin En Az Yüzde Yetmişbeşinin Katılımı Gereken Özel Sözleşme Değişikliği Halleri  200
4. Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü: İptali, Yokluk ve Butlanı Halleri  202
a. İptali  202
aa. İptal Sebepleri  202
ab. İptal Davası Açabilecek Kişiler  202
b. Yokluk ve Butlanı Halleri  202
c. İptal ve Butlan Yaptırımlarına İlişkin Ortak Hükümler  204
C. Yönetim Kurulu  204
1. Genel Olarak  204
2. Yönetim Kurulunun Genel Görev ve Yetkileri  204
3. Yönetim Kurulunun Özel Görev ve Yetkileri  205
a. Sermayenin Kaybı ve Borca Batıklık Durumundaki Görevi  206
b. Konkordato İsteme Yetkisi  206
c. Riskin Erken Belirlenmesi ve Yönetimine İlişkin Görev ve Yetkisi  206
4. Yönetim Kurulu Üyeliği  207
a. Üyelik Şartları  207
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri  208
a. Gerçek veya Tüzel Kişi Olmak  208
b. Tam Ehliyetli Olmak  209
c. Seçilme Engelleri Bulunmamak  209
d. Esas Sözleşmede Öngörülen Nitelikleri Taşımak  209
6. Üyelerin Seçilmesi, Grupların Temsili ve Görev Süreleri  209
a. Üyelerin Seçilmesi  209
b. Yönetim Kurulunda Grupların Temsili  210
c. Görev Süresi  210
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hak ve Borçları  210
a. Hakları  210
aa. İdari Haklar  211
aaa. Yönetime Katılma  211
aab. Şirketi Temsil Yetkisi  211
aac. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  211
ab. Mali Haklar  212
aba. Huzur Hakkı  212
abb. Ücret  213
abc. Kârdan Pay Alma  213
abd. Prim ve İkramiye  213
b. Borçları  213
ba. Yönetim ve Gözetim Borcu  213
bb. Özen ve Sadakat Yükümü  214
bc. Şirketle İşlem Yapmama Yükümlülüğü (Şirketle İşlem Yapma Yasağı)  216
bd. Şirkete Borçlanma Yasağı  216
be. Rekabet Yasağı  217
bf. Müzakerelere Katılma Yasağı  218
bg. Eşit İşlem Yapma Yükümlülüğü  219
8. Yönetim Kurulunun Karar Alma Mekanizması  219
a. Genel Olarak  219
b. Yönetim Yetkilerinin Devri ve Bölünmesi  220
c. Toplantı ve Karar Yetersayısı  221
d. Kararların Geçersizliği  221
9. Şirketin Temsili  222
a. Genel Olarak  222
b. Temsilde Kural: Çift İmza  222
c. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  223
ca. Genel Olarak  223
cb. Birlikte Temsil  223
cc. Şube İşleriyle Sınırlama  223
10. Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulacak Komite Komisyonlar  224
a. Genel Olarak  224
b. Yönetim Kuruluna Yardımcı Komiteler (Tetkik Komiteleri)  225
ba. Genel Olarak  225
bb. Finansal Denetim Komitesi  225
bc. Riskin Erken Belirlenmesi ve Yönetimi Komitesi  226
bd. Kurumsal Yönetim Gereği Olarak Öngörülen Komiteler  227
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu  227
a. Genel Olarak  227
b. Sorumluluk Şekli  229
c. Kamu Borçlarından Sorumluluk  229
d. İsteğe Bağlı Sigorta Yaptırma  230
12. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  230
VII. ANONİM ŞİRKETLERDE ÜST GÖZETİMİN BİR TÜRÜ OLARAK DIŞ REVİZYON (DENETİM)  231
A. Genel Olarak  231
B. Üst Gözetime Dâhil Olan Kavramlar  231
1. Denetim Kavramı  231
2. Kontrol Kavramı  232
3. Revizyon/Tetkik Kavramı  232
a. Genel Olarak  232
b. İç Revizyon  233
c. Dış Revizyon  234
C. Anonim Şirketlerde Dış Revizyonun Konusu  235
D. Dış Revizyonun (Denetimin) Kapsamı  236
E. Dış Revizyonun Gerekleri  236
F. Dış Revizör: Hesap Revizör/Denetçi  236
1. Dış Revizörün Seçimi, Azli ve Sözleşmesinin Feshi  236
2. Dış Revizör (Denetçi) Olabilecekler  237
G. Yönetim Kurulunun İbraz Yükümü ve Dış Revizörün Bilgi Alma Hakkı  239
H. Dış Revizyon Raporu ve Görüş Yazıları  239
I. Dış Revizörlerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu  240
VIII. ANONİM ŞİRKETTE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ  241
A. Pay Kavramı ve Türleri  241
1. Genel Olarak  241
2. Pay Türleri  242
a. Adi Pay – İmtiyazlı Pay  242
b. Bedelli Pay – Bedelsiz (Gratis) Pay  243
B. Pay Sahibinin Borçları ve Hakları  244
1. Pay Sahibinin Borçları  244
a. Pay Bedelini İfa Borcu ve Pay Bedeli Taahhüdünü İfa Etme Borcunun İhlalinin Hukuki Sonuçları  244
aa. Pay Bedelini İfa Etme Borcu  244
ab. Pay Bedeli Taahhüdünü İfa Etme Borcunun İhlalinin Hukuki Sonuçları  244
ac. İkincil (Tali) Mükellefiyetler  245
ad. Haksız Alınan Kar Payını Geri Ödeme Borcu  245
2. Pay Sahibinin Hakları  246
a. Yönetime İlişkin Hakları  246
aa. Genel Kurula Katılma Hakkı  246
ab. Oy Hakkı  246
ac. Bilgi Alma İnceleme ve Denetleme Hakkı  247
ad. Çıkma Hakkı  248
ae. Sorumluluk Davası Açma Hakkı  248
af. Veto Hakkı  248
b. Pay Sahibinin Mali Hakları  249
ba. Kar Payı Hakkı  249
bb.Tasfiye Bakiyesi Hakkı  250
bc. Hazırlık Dönemi Faizi  250
bd. Rüçhan Hakkı  251
be. Birleşme, Nev’i Değiştirme ve Bölünmelerde Ayrılma Akçesini Talep Hakkı ve Denkleştirme Talebi Davası  251
3. Anonim Şirketlerde Azınlık (Azlık) Hakları  252
a. Genel Olarak  252
b. Azınlık Hakları Türleri  253
ba. Olumsuz Azınlık Hakları  253
baa. Ağırlaştırılmış Çoğunluk Hâlleri  253
bab. Sulh ve İbrayı Engelleme  254
bb. Olumlu Azınlık Hakları  254
bba. Genel Kurulu Toplantıya Çağırma veya Gündeme Madde Eklenmesini Talep Hakkı  254
bbb. Özel Denetçi Atanmasını İsteme  254
bbc. Bilanço Görüşmelerini Erteleme  254
bbd. Hesap Revizörünün Görevden Alınması ve Yeni Hesap Revizörü Atanması Davası Açma  255
bbe. Nama Yazılı Pay Senedi Basılmasını Talep Hakkı  255
bbf. Haklı Sebeplerle Şirketin Feshini Talep Etme Hakkı  255
IX. ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER  255
A. Pay Senetleri  256
B. Pay Senetlerinin Devri  257
1. Hâmiline yazılı Pay Senetlerinin Devri  257
2. Nama Yazılı Payların ve Pay Senetlerinin Devri  258
C. Devrin Sınırlandırılması (Bağlam)  258
1. Kanuni Sınırlama (Kanuni Bağlam)  258
2. Esas Sözleşmeyle Sınırlama  259
a. Genel Olarak  259
b. Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Paylar  259
c. Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylar  260
D. Pay Defterinin Konumu  262
E. Türk Ticaret Kanunu’nun Düzenlediği Diğer Menkul Kıymetler  262
1. İntifa Senetleri  262
2. Borçlanma Senetleriyle Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Menkul Kıymetler  262
X. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ  263
A. Genel Anlamda Esas Sözleşme Değişikliği  263
1. İzlenecek Usul ve Yeter Sayı  264
2. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı  264
3. Tescil  265
B. Esas Sözleşmenin Özel Değişiklikleri  265
1. Sermayenin Artırılması  265
a. Genel Olarak  265
b. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı  267
ba. İlke  267
bb. Şarta Bağlı Sermaye Artırımının Sınırları  268
bc. Esas Sözleşmedeki Dayanak  268
bd. Pay Sahiplerinin Korunması  268
be. Değiştirme veya Alım Hakkını Haiz Bulunan Kişilerin Korunması  269
bf. Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesi  269
2. Esas Sermayenin Azaltılması  269
XI. ANONİM ŞİRKETLERDE FİNANSAL YÖNETİM VE YEDEK AKÇELER  270
A. Finansal Tablolar  270
1. Genel Olarak  270
2. Finansal Tabloların Hazırlanmasına Hâkim Olan İlkeler  271
B. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu  272
C. Anonim Şirketlerde Yedek Akçeler  273
1. Tanımı  273
2. Öngörülüş Amacı ve Nitelikleri  274
3. Yedek Akçe Türleri  275
a. Kanuni Yedek Akçeler  276
b. Şirketin İsteği İle Ayırdığı Yedek Akçeler (İhtiyari Yedek Akçeler)  276
ba. Esas Sözleşme İle Ayrılan Yedek Akçeler (Statü Yedek Akçeleri)  276
bb. Genel Kurul Kararı İle Ayrılan Yedek Akçeler  277
c. Kâr Payı ile Yedek Akçeler Arasındaki İlgi (Olağanüstü Yedek Akçe)  277
XII. KÂR VE TASFİYE PAYI  278
A. İlke  278
B. Hesaplama Biçimi  278
C. Faiz Yasağı Kuralı ve İstisnaları  278
D. Kazanç Payları  279
E. Geri Ödeme Yükümlülüğü  279
XIII. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  280
A. Anonim Şirketin Sona Ermesi  280
1. Genel Olarak  280
2. Anonim Şirketin İrade Dışı Sona Erme (İnfisah) Halleri  281
a. Şirket Süresinin Sona Ermesi  281
b. İşletme Konusunun Gerçekleşmesiyle veya Gerçekleşmesinin İmkânsız hâle Gelmesiyle  281
c. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir Sona Erme Sebebinin Gerçekleşmesiyle  282
d. Esas Sermayenin Üçte İkisinin Kaybedilmesiyle  282
e. Anonim Şirket Merkezinin Yurt Dışına Nakli  282
3. Anonim Şirketin İradi Son Bulma Hali (İradi Fesih Sebebi– Genel Kurul Kararı ile Sona Erme)  283
4. Anonim Şirketin Mahkeme Kararı İle Son Bulma Halleri (Mahkeme Kararı ile Fesih Halleri)  284
a. Anonim Şirket Organlarından Birinin Eksikliği veya Genel Kurulun Toplanamaması  284
b. Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı İşlemlerde veya Faaliyette Bulunmak  285
c. Esas Sözleşmede Öngörülen Fesih sebeplerinden Birinin Gerçekleşmesi  285
d. Kuruluşta Eksiklik ve Kanun Hükümlerine Aykırılık  285
e. Şirket Amacının Kanuna ve Ahlâka Aykırı Hale Gelmesi  286
f. Anonim Şirketin Haklı Sebeplerle Feshi  287
g. Anonim Şirketin İflas Yolu ile Sona Ermesi  287
B. Tasfiye Aşaması  288
1. Tasfiyeyi Yürüten(ler)  288
2. Tasfiye İşleri  289
3. Tasfiye Sonucu  290
a. Tasfiye Sonucunu Dağıtma  290
b. Defterlerin Saklanması  291
c. Şirketin Ticaret Unvanının Silinmesi  291
XIV. ANONİM ŞİRKETTE HUKUKİ SORUMLULUK HALLERİ  292
A. Genel Hukuki Sorumluluk Halleri  292
1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması  292
2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi  292
3. Değer biçilmesinde yolsuzluk  292
4. Halktan Para Toplamak  292
B. Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  292
C. Hesap Revizörünün (Dış Denetçinin) Sorumluluğu  293
D. Şirketin Zararı  293
E. Teselsül ve Başvuru  293
F. İbra  294
G. Zamanaşımı  294
H. Yetkili Mahkeme  294
XV. CEZAİ SORUMLULUK  294
§ 7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER
(Comandite Companies Which is Capital Divided into Shares)
I. TANIMI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER  297
II. KURULUŞU  297
III. YÖNETİMİ  298
IV. REKABET YASAĞI  298
§ 8. LİMİTED ŞİRKETLER
(Limited Liability Companies)
I. GENEL OLARAK LİMİTED ŞİRKET KAVRAMI ve ANONİM ŞİRKETE YAPILAN ATIFLAR  299
A. Genel Olarak Limited Şirket Kavramı  299
B. Anonim Şirkete Yapılan Atıflar  301
II. TANIMI VE UNSURLARI  302
A. Tanımı  302
B. Unsurları  302
1. Ticaret Unvanı Unsuru  302
2. Esas Sermaye Unsuru  302
3. Kişi (Ortak) Unsuru  304
4. Ortaklarının Sınırlı Sorumluluğu Unsuru  304
a. Kural  304
b. İstisna  305
5. Amaç ve Konu Unsuru  306
6. Tüzel Kişilik Unsuru  306
III. KURULUŞU  307
A. Şirket Sözleşmesi Hazırlanması ve Mecburi İçeriği  307
B. Kuruluş Anı  308
C. Tescil İşlemi  309
1. Tescil Talebi  309
2. Tescil ve İlan  309
3. Tüzel Kişiliğin Kazanılması  310
IV. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  311
A. Genel Olarak Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi  311
1. Genel Olarak  311
2. Sözleşmenin Değiştirilmesinde Yetkili Organ  311
B. Özel Şirket Ana Sözleşmesinin Değiştirilmesi Halleri  312
1. Esas Sermayenin Artırılması  312
a. Genel Olarak  312
b. Rüçhan Hakkı  312
2. Esas Sermayenin Azaltılması  313
V. LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYININ HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI  313
A. Kural  313
1. Pay Senetleri  313
2. Pay Defteri  313
B. Esas Sermaye Payının Geçişi  314
1. Payın İradi Devri İşlemi  314
2. Esas Sermaye Payının Kanun Gereği Geçişi  315
a. Genel Olarak  315
b. Şirketin Bu Payları Gerçek Değerden Satın Alma Hakkı  315
c. Gerçek Değerin Belirlenmesi  316
3. Devir ve Geçişin Tescili  316
C. Esas Sermaye Payı Üzerinde İntifa ve Rehin Hakkı ile Limited Şirketlerin Kendi Esas Sermaye Payını İktisap Etmesi  316
1. Esas Sermaye Payı Üzerinde İntifa ve Rehin Hakkı  316
2. Limited Şirketlerin Kendi Esas Sermaye Payını İktisap Etmesi  317
VI. LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN HAKLARI VE BORÇLARI  317
A. Hakları  317
1. Genel Olarak  317
2. Mali Haklar  318
a. Kar Payı Hakkı  318
b. Faiz Yasağı ve Hazırlık Dönemi Faizi  319
c. Yeni Pay Alma Hakkı  319
d. Ayrılma Akçesini Talep Hakkı  320
e. Tasfiye Payı Hakkı  321
3. Yönetime İlişkin Haklar  321
a. Genel Kurula Katılma  321
b. Oy Hakkı  322
c. Şirketin Yönetim ve Temsiline Katılma Hakkı  323
ca. Genel Olarak  323
cb. Ortakları Koruyucu Haklar  324
cba. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  324
cbb. Hükümsüzlüğün Tespiti ve İptal Davası Açma Hakkı  324
cbc. Sorumluluk Davası Açma Hakkı  324
cbd. Şirketten Çıkma Hakkı  325
cbda. Çıkma Hakkının Esas Sözleşmeyle Tanınması  325
cbdb. Haklı Sebeplerle Şirketten Çıkma Hakkı  325
cbe. Çıkmaya Katılma Hakkı  325
cbf. Başka Bir Ortağın Şirketten Çıkarılmasını İsteme Hakkı  325
cbg. Şirketin Feshini Dava Etme Hakkı  326
cbga. Genel Olarak  326
cbgb. Haklı Nedenlerle Feshi Dava Etme  326
cbh. Eşit İşleme Tabi Tutulmayı İsteme Hakkı  327
B. Borçları  327
1. Taahhüt Ettiği Sermayeyi Ödeme Borcu  327
2. Şirketi Yönetme Borcu  327
3. Sadakat Yükümü ve Rekabet Yasağı  327
4. Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülükleri  328
a. Ek ödeme yükümlülüğü  328
aa. Genel Olarak  328
ab. Yükümlülüğün Sürmesi  329
ac. Geri Ödeme  329
b. Yan Edim Yükümlülüğü  329
c. Sonradan Öngörülme  329
VII. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI  330
A. Genel Olarak  330
B. Genel Kurul  330
1. Genel Olarak  330
2. Genel Kurulun Yetkileri  330
3. Genel Kurulun Toplanması  331
a. Çağrı  331
b. Genel Kurul Toplantısı Yapılmadan Karar Alınması  332
4. Oy Hakkı ve Hesaplanması  333
5. Genel Kurulda Karar Alma Yetersayıları  334
a. Esas Sözleşme Değişikliğindeki Karar Nisabı ve Olağan Karar Alma Nisabı  334
aa. Olağan Karar Alma Nisabı  334
ab. Esas Sözleşme Değişikliğindeki Karar Nisabı  335
b. Olağanüstü Karar Alma Nisabı (Önemli Kararlarda Yetersayı)  335
6. Kararların Hükümsüzlüğü  336
C. Şirketin Yönetim ve Temsili  336
1. Müdürler  336
a. Genel Olarak  336
b. Müdür Sayısının Birden Fazla Olması  337
c. Müdürlerin Görevleri ve Yetkileri  337
d. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması  338
e. Müdürlerin Hakları  339
f. Müdürlerin Yükümlülükleri  339
fa. Özen ve Bağlılık Yükümü  339
fb. Rekabet Yasağı  339
fc. Eşit İşlem Yapma Yükümü  339
fd. Sorumlulukları  339
2. Ticari Temsilciler ve Ticari Vekiller  340
VIII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SONA ERME  340
A. Sona Erme Sebepleri  340
1. Kanunda Öngörülen Özel Sona Erme Sebepleri  341
a. Zorunlu Organların Bulunmaması veya Toplanamaması  341
b. Haklı Nedenlerle Fesih  341
2. Sona Ermenin Sonuçları  341
B. Tasfiye  341
IX. UYGULANACAK HÜKÜMLER  342
§ 9. KOOPERATİF ŞİRKETLER
(Cooperative Companies)
I. GENEL OLARAK  343
II. TANIMI VE UNSURLARI  343
A. Tanımı  343
B. Unsurları  343
1. Ortak (Kişi) Unsuru  343
2. Esas Sözleşme Unsuru  344
3. Amaç Unsuru  344
4. Ticaret Unvanı Unsuru  345
5. Sermaye Unsuru  345
6. Sorumluluk Unsuru  346
a. Kural: Sınırlı Sorumluluk  346
b. İstisna: Sınırsız Sorumluluk  346
7. Tüzel Kişilik Unsuru  346
III. KOOPERATİF ŞİRKETİN KURULUŞU  347
A. Ana Sözleşmenin Hazırlanması ve Ticaret Sicili Müdürlüğünde Yetkilendirilmiş Personelin Önünde İmza Edilmesi  347
1. Anasözleşmenin Şekli ve Noter Tarafından Onaylanması  347
2. Ana Sözleşmenin İçeriği  347
a. Zorunlu Unsurlar  347
b. İhtiyari Unsurlar  347
B. Ticaret Bakanlığının İzni  348
C. Şirketin Tescil ve İlanı  348
IV. ANASÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ  348
V. KOOPERATİF ŞİRKETİN ORGANLARI  349
A. Genel Olarak  349
B. Genel Kurul  349
1. Genel Olarak  349
2. Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri  349
3. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması ve Karar Yetersayıları  350
a. Toplantıya Çağrılması  350
aa. Genel Olarak  350
ab. Toplantıya Çağırmaya yetkili Olanlar  350
b. Toplantının İcra Edilmesi, Gündeme Bağlılık İlkesi ve Karar Yetersayıları  351
ba. Toplantının İcra Edilmesi, Gündeme Bağlılık İlkesi  351
bb. Karar Yetersayıları  352
c. Kararların İptal Edilebilirliği  352
C. Yönetim Kurulu  353
1. Genel Olarak  353
2. Yönetim Kurulu Üyeliği  353
3. Yönetim ve Temsil Yetkisi ve Devri  353
a. Yönetim ve Temsil Yetkisi  353
b. Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devri  354
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları  354
D. Denetçiler  355
1. Genel Olarak Denetçiler ve Atanmaları  355
2. Görevleri  355
3. Sır Saklama Yükümlülükleri  356
VI. KOOPERATİFLERDE ORTAKLIK  356
A. Açık Kapı İlkesi ve İlkenin Sınırları  356
1. Açık Kapı İlkesi  356
2. Sınırları  356
a. Anasözleşme ile Sınırlama  356
b. Konut Yapı Kooperatiflerinde Sınırlama  357
c. Şirketten Çıkmanın Yasaklanması ve Tazminata Sebep Olması  357
B. Ortaklık Sıfatının Kazanılmasının Şartları, Ortaklık Sıfatının Kazanılmasının Hukuki Görünümleri ve Ortaklık Sıfatının İspatı  357
1. Ortaklık Sıfatının Kazanılmasının Şartları  357
a. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  357
b. Kooperatife Yazılı Başvuru Yapmak  358
2. Ortaklık Sıfatının Kazanılmasının Hukuki Görünümleri  358
a. Kurucu Ortak Olma  358
b. Kuruluştan Sonra Ortak Olma  359
c. Kooperatif Payını Devir Alarak Ortak Olma  359
d. Miras yoluyla ortak olma:  359
e. Görev veya Hizmet veya Taşınmaz Mal veya İşletme Karşılığı Ortak Olma  359
3. Ortaklık Sıfatının İspatı – Ortaklık Senedi  360
C. Ortakların Borçları ve Hakları  361
1. Hak ve Borçlara İlişkin Genel İlkeler  361
a. Kişisel Katkı İlkesi  361
b. Eşitlik İlkesi  361
2. Ortakların Borçları  361
a. Pay Bedelini ve Aidat Ödeme Etme Borcu  361
b. Ek Ödeme Yükümlülüğü  361
c. Sır Saklama Yükümlülüğü  362
d. Kooperatif Borçlarından Sorumluluk  362
3. Ortakların Hakları  362
a. Katılım Sağlayan Hakları  362
aa. Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı  362
ab. Oy Kullanma ve Temsil Hakkı  362
b. Koruyucu Hakları  363
ba. Bilgi Alma Hakkı  363
bb. Genel Kurul Kararlarına Karşı İptal Davası Açma Hakkı ve Çıkarma Kararına Karşı Dava Açma Hakları  364
bc. Sorumluluk Davası Açma Hakkı  365
c. Malvarlığı Hakları  365
ca. Gelir Gider Farkı Üzerindeki Hakları  365
cb. Tasfiye Payı Üzerindeki hakları  365
cc. Taşınmaz Devrinde Şekil Şartından İstisna Tutulma Hakkı  366
D. Ortaklık Sıfatının Kaybı  366
1. Ortaklık Sıfatını Sona Erdiren Sebepler  366
a. Şirketten Çıkma  366
b. Şirketten Çıkarılma (İhraç)  367
c. Sermayeye Katılma Borcunun ve Diğer Ödemelerin İfa Edilmemesi Sebebiyle Ortaklık Sıfatının Kaybı  368
d. Ortaklık Payının Devri  368
e. Ortağın Ölümü  368
f. Görev ve Hizmetin Bitmesi  368
g. Taşınmazın veya İşletmenin Devri  369
2. Ortaklık Sıfatının Son Bulmasının Hukuki Sonuçları  369
VII. KOOPERATİF ŞİRKETİN SONE ERMESİ VE TASFİYESİ  369
A. Sona Ermesi  369
B. Tasfiyesi  370
Yararlanılan Kaynaklar  371
Kavramlar Dizini  375

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar