Şirketler Hukuku Genel Esaslar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Rıza AYHAN - Hayrettin ÇAĞLAR - Mehmet ÖZDAMAR
ISBN: 9786050507812
85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR, Mehmet ÖZDAMAR
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 579

Şirketler Hukuku Genel Esaslar
Prof. Dr. Rıza AYHAN – Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR, Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR
2021/02 3. Baskı, 579 Sayfa, Ciltli
ISBN 9786050507812


Covid-19 salgını sebebiyle bir araya gelemediğimiz öğrencilerimizle aramızdaki bilgi aktarımında önemli rol üstlenen Şirketler Hukuku ders kitabımızı güncelleyerek, gözden geçirerek ve bir miktar kısaltarak yeni baskıya hazırladık. Bu baskıda çeşitli yazım, imla ve ifade düzeltmeleri yapıldı. Bunun yanında kanunlarımızda meydana gelen değişiklikler esere yansıtılmaya çalışıldı. Özellikle 7262 sayılı Kanun ile yılın son günlerinde gerçekleştirilen değişiklik ilgili yerlere işlendi. Söz konusu Kanun ile anonim şirketlerin çıkarabileceği hamiline yazılı hisse senetlerinin hak sahiplerine teslimi ve hamiline yazılı senetlerin devri halinde devir işleminin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim şartına bağlandı. Yapılan bu değişikliğin çeşitli tartışmaları da beraberinde getireceği kuşkusuzdur. Değişiklik çok yeni olduğundan şimdilik kitaba aktarmakla yetinilmiş; yorumda bulunulmamıştır.

Ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yeni tarihli Yargı Kararları ilgili başlıklara yansıtıldı. İsviçre Hukuku’nda 19.06.2020 tarihinde kabul edilen ve ilerleyen günlerde yürürlüğe girmesi beklenen hükümlerle ilgili kısa bilgi paylaşımında bulunuldu.

Çalışmada 31.12.2020 tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri esas alındı.

Kitabın düzenlenmesi, yazım hatalarının giderilmesi ve diğer eksikliklerinin tamamlanması konusunda destek veren araştırma görevlilerimiz, Gözde Sena ERGİNBAY’a ve Cansu CİNDORUK AYHAN’a çok teşekkür ediyoruz.

Kısa sürede dizgi ve mizanpaj işlerini tamamlayarak eseri yayına hazırlayan Yetkin Yayınevi yöneticisi Muharrem BAŞER’e ve çalışanlarına da teşekkürü borç biliyoruz

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ......................................................................................... VII

ÖNSÖZ.................................................................................................................................. IX

İçİndekİler.................................................................................................................... XI

KISALTMALAR CETVELİ........................................................................................ XLV

KAYNAKÇA.................................................................................................................. XLIX

 

BİRİNCİ BÖLÜM

§ 1- ŞİRKETLER HUKUKUNUN HUKUKUMUZDAKİ YERİ

 

I) ...... genel olarak.................................................................................................... 1

II) ..... KİŞİLER HUKUKU VE ŞİRKET......................................................................... 1

III).... BORÇLAR HUKUKU VE ŞİRKET..................................................................... 3

IV).... EŞYA HUKUKU VE ŞİRKET............................................................................... 6

 

§ 2- ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

 

I) ...... TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN
DÜZENLENMESİ.................................................................................................... 9

A) ŞİRKET KAVRAMI......................................................................................... 10

1)    Kişi Birliği Olarak Şirketler............................................................................. 10

a)   Genel Kabul Gören Sisteme Göre Kişi Birliği Olarak Şirket..................... 10

b)   Tek Ortaklı Şirketler.................................................................................. 11

c)   Asgari Ortak Sayısı Hakkında Özel Düzenlemeler.................................... 12

2)    Sözleşme......................................................................................................... 12

a)   Şirket Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti..................................................... 12

b)   Tek Ortaklı Şirketlerin Hukuki Niteliği..................................................... 13

c)   Şirket Sözleşmesinin Tarafları................................................................... 14

aa)    Şirket Sözleşmesine Taraf Olanlar..................................................... 14

bb)   Tarafların Ehliyeti.............................................................................. 14

aaa)    Gerçek Kişilerin Ehliyeti......................................................... 14

bbb)   Tüzel Kişilerin Ehliyeti............................................................ 15

d)   Şirket Sözleşmesinin Şekli........................................................................ 15

3)    Ortak Amaca (Müşterek Gayeye) Erişme Niyeti............................................. 16

4)    Müşterek Amaç Uğruna Birlikte Çalışma Niyeti (Affectio Societatis)............ 17

B)  ŞİRKETLER HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK........................................... 18

1) Tüzel Kişiliği Olan Şirketler............................................................................... 18

2)    Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketler..................................................................... 20

II) ..... İRADENİN OLUŞTURULMASI......................................................................... 20

A) TİCARET ŞİRKETLERİNDE İRADENİN OLUŞTURULMASI............. 20

1)    Organ Kavramı................................................................................................ 21

a)   Genel Olarak Ticaret Şirketlerinde Organ.................................................. 21

aa)    Geniş Anlamda Organ....................................................................... 21

bb)   Dar Anlamda Organ.......................................................................... 21

aaa)    Şeklî Organ............................................................................. 21

bbb)   Fiilî Organ.............................................................................. 22

b)   Ticaret Şirketlerinde Organ Kavramı Tayininde Başvurulacak Esaslar...... 23

aa)    Şekli Kıstas........................................................................................ 23

aaa)    Organın Kanun Koyucu Tarafından Belirlenmesi................... 23

bbb)   Organın Kuruluş Belgelerinde Belirlenmesi............................ 24

ccc)    Organların Yetkili Makamlarca Tayini.................................... 24

bb)   Maddi Kıstas..................................................................................... 24

2)    Organlarda İradenin Oluşumu......................................................................... 25

a)   Toplantıya Davet (“Çağrı”)........................................................................ 26

b)   Toplantı Yeter Sayısı (Toplantı Nisabı)..................................................... 26

c)   Karar Yeter Sayısı (Karar Nisabı).............................................................. 26

aa)    Karar Yeter Sayısı Çeşitleri............................................................... 27

aaa)    Oy Birliği (İttifak)................................................................... 27

bbb)   Oy Çokluğu (Ekseriyet).......................................................... 27

(1)  Adi Çoğunluk (Nispî Ekseriyet)....................................... 27

(2)  Mutlak Çoğunluk (Salt Ekseriyet).................................... 27

(3)  Nitelikli Çoğunluk (Mevsuf Ekseriyet)............................ 28

bb)   Oy Verme.......................................................................................... 28

cc)    Oylarda Eşitlik................................................................................... 28

d)   Kararların Etkileri...................................................................................... 29

B) TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN ŞİRKETLERDE İRADENİN
OLUŞTURULMASI.......................................................................................... 29

 

İKİNCİ BÖLÜM

§ 3- ADİ ŞİRKET

 

GİRİŞ.............................................................................................................................. 31

I) ...... ADİ ŞİRKETLERİN TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA
DÜZENLENMESİ.................................................................................................. 32

II) ..... ADİ ŞİRKETLERİN TİCARET ŞİRKETLERİ BAKIMINDAN
ÖNEMİ...................................................................................................................... 33

III) ... ADİ ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI..................................................... 33

A) ADİ ŞİRKETİN TANIMI................................................................................. 34

B)  UNSURLARI...................................................................................................... 35

1)    Kişi Unsuru..................................................................................................... 35

2)    Şirket Sözleşmesi............................................................................................ 37

a)   Adi Şirket Sözleşmesinin Hukuki Niteliği................................................. 38

b)   Sözleşmenin Tarafları ve Katılma Ehliyeti................................................. 39

aa)    Sözleşmenin Tarafları........................................................................ 39

bb)   Tarafların Sözleşmeye Katılma Ehliyeti............................................. 39

c)   Sözleşmenin Şekli..................................................................................... 41

3)    Ortak Amaç..................................................................................................... 43

a)   Genel Olarak............................................................................................. 43

b)   Ortak Amacın Niteliği............................................................................... 43

aa)    Amacın İktisadi Olması..................................................................... 44

bb)   Adi Şirketin Ticari İşletme İşletmek Amacıyla Kurulup
Kurulamayacağı................................................................................. 44

4)    Ortak Amaç Uğruna Birlikte Çaba (Affectio Societatis)................................. 45

5)    Katılma Payı Koyma Yükümlülüğü................................................................. 46

a)   Katılma Payının Mahiyeti.......................................................................... 47

b)   Katılma Payının İfası ve İfa Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi........ 49

aa)    Katılma Payının İfası......................................................................... 49

bb)   Katılma Payının İfa Edilmemesi......................................................... 50

IV).... ADİ ŞİRKEtin TÜZEL KİŞİLİğinin olmaması.................................. 50

A)  GENEL OLARAK.............................................................................................. 50

B)  ADİ ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN OLMAMASININ
HUKUKİ SONUÇLARI.................................................................................... 51

1)    Hukuki İşlemlerde Taraf Olma Ehliyeti........................................................... 51

2)    Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflâs Kanununa Göre Taraf Ehliyeti.... 51

3)    Şirket Malvarlığı Üzerindeki Hak Sahipliği.................................................... 52

4)    Sorumluluk..................................................................................................... 52

5)    Haksız Fiilden Sorumluluk............................................................................. 53

6)    Ticaret Unvanı................................................................................................. 53

7)    Defter Tutma................................................................................................... 54

8)    Vergi............................................................................................................... 54

9)    Yerleşim Yeri.................................................................................................. 54

10)  Tâbiiyet........................................................................................................... 55

V)...... UYGULAMADA ADİ ŞİRKET........................................................................... 56

A)  KURULUŞ ORTAKLIĞI.................................................................................. 56

B)  GİZLİ ŞİRKET.................................................................................................. 57

C)  ADİ ŞİRKET TEMELİNE DAYALI SÖZLEŞME İLİŞKİLERİ............... 57

VI).... ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BİRBİRLERİYLE VE
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ................................................................ 57

A)  GENEL OLARAK.............................................................................................. 57

1)    Ortaklar Arasındaki İlişkinin Hukuki Mahiyeti............................................... 58

2)    Ortakların Sadakat ve Özen Yükümü.............................................................. 58

a)   Özen Yükümünün Kapsamı...................................................................... 58

b)   Özen Yükümüne Aykırı Davranmanın Müeyyidesi.................................. 59

3)    Eşitlik İlkesi.................................................................................................... 60

4)    Ortaklık Hak ve Borçlarının Devri.................................................................. 60

B)  ADİ ŞİRKETLERDE İÇ İLİŞKİ..................................................................... 61

1)    Mali Nitelikteki İlişkiler.................................................................................. 61

a)   Katılma Payı.............................................................................................. 61

b)   Kazanç ve Zarara Katılma.......................................................................... 61

aa)    Kazanç ve Zarar Kavramı................................................................... 62

bb)   Yönetici Ortağın Hesapları Çıkarması............................................... 62

cc)    Kazanç ve Zararın Paylaştırılması...................................................... 63

aaa)    Kazanç ve Zararın Sözleşme Hükümlerine veya Karara
Göre Paylaştırılması................................................................ 63

bbb)   Kanun Gereğince Paylaşma.................................................... 64

c)   Tasfiye Payı/Ayrılma Payı......................................................................... 65

d)   Ücret-Faiz İsteme ve Masrafı Talep Hakkı................................................ 65

2)    Şahsi Nitelikteki İlişkiler................................................................................. 66

a)   Adi Şirketlerde Yönetim Hakkı................................................................. 66

aa)    Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Hukuki Mahiyeti........................ 66

bb)   Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Kapsamı..................................... 67

aaa)    Olağan İşlerde Yönetim Yetkisi.............................................. 67

bbb)   Olağanüstü İşlerde Yönetim Yetkisi....................................... 68

cc)    Yönetim Hakkının Kazanılması......................................................... 69

dd)   Yönetim Hakkının Kaybedilmesi ve Sınırlandırılması....................... 70

aaa)    Sözleşmeyle Verilen Yönetim Hakkının Geri Alınması
veya Sınırlandırılması............................................................. 70

bbb)   Kararla Verilen Yönetim Hakkının Geri Alınması veya
Sınırlandırılması...................................................................... 71

ee)    Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Kullanılması............................... 71

aaa)    Yönetim Hakkının Kullanılması Usulü................................... 71

bbb)   İtiraz........................................................................................ 72

b)   Adi Şirketlerde İnceleme Hakkı................................................................. 72

c)   Adi Şirketlerde Rekabet Yasağı................................................................. 73

aa)    Rekabet Yasağının Hukuki Mahiyeti................................................. 73

bb)   Rekabet Yasağının Kapsamı.............................................................. 74

cc)    Rekabet Yasağına Aykırılığın Yaptırımı............................................ 74

dd)   Zamanaşımı....................................................................................... 75

C)  ADİ ŞİRKETLERDE DIŞ İLİŞKİ.................................................................. 75

1)    Adi Şirketlerde Temsil.................................................................................... 75

a)   Adi Şirketlerde Temsilci Sıfatının Kazanılması.......................................... 76

b)   Adi Şirketlerde Temsil Yetkisinin Sona Ermesi........................................ 76

c)   Adi Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kapsamı............................................... 76

d)   Temsilin Sonuçları..................................................................................... 77

2)    Adi Şirketin ve Ortakların Borç ve Taahhütlerden Sorumluluğu..................... 77

a)   Adi Şirketin Sorumluluğu......................................................................... 77

b)   Ortakların Sorumluluğu............................................................................. 77

D)  ŞİRKETE YENİ ORTAK ALINMASI VE PAYIN DEVRİ........................ 78

1)    Şirkete Yeni Ortak Alınması........................................................................... 79

2)    Ortaklık Payının Devri Suretiyle Şirkete Yeni Ortak Alınması....................... 79

a)   Ortaklık Payının Devri Suretiyle Şirkete Yeni Ortak Alınmasının
Şartları....................................................................................................... 79

aa)    Ortaklık payını devreden ile devralan arasında, ortaklık
payının kısmen veya tamamen devredilmesine ilişkin bir
“devir sözleşmesinin” yapılması........................................................ 80

bb)   Ortaklık payının kısmen veya tamamen devri suretiyle şirkete
yeni ortak alınmasında oybirliğinin aranması..................................... 80

b)   Ortaklık Payının Devri Suretiyle Yeni Ortağın Şirkete Girmesinin
Usulü......................................................................................................... 81

3)    Alt Katılım....................................................................................................... 82

E)  ÇIKMA VE ÇIKARILMA............................................................................... 82

1.    Genel Olarak................................................................................................... 82

2.    Çıkma.............................................................................................................. 83

a)   Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkma.................................................... 83

b)   Kanundan doğan çıkma hâlleri................................................................... 83

aa)    Diğer ortakların rızasıyla çıkma......................................................... 83

bb)   Kanun gereğince çıkma...................................................................... 83

aaa)    Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması................................. 83

bbb)   Kısıtlanması............................................................................ 84

ccc)    İflâsı........................................................................................ 84

ddd)   Tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi........ 84

eee)    Ortağın ölmesi........................................................................ 85

3.    Çıkarılma......................................................................................................... 85

a)   Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkarılma............................................... 85

b)   Kanunda öngörülen sebeplerle çıkarılma................................................... 86

aa)    Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması........................................... 86

bb)   Ortağın kısıtlanması........................................................................... 86

cc)    Ortaklardan birinin iflâsı.................................................................... 86

dd)   Bir ortağın tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya
çevrilmesi.......................................................................................... 87

ee)    Ortaklardan birinin ölümü................................................................. 87

4.    Çıkma ve Çıkarılma Sebebiyle Ortaklık Sıfatının Sona Erdiği An.................. 87

a)   Çıkmanın hüküm ifade ettiği an................................................................. 87

aa)    Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkmanın hüküm ifade
ettiği an.............................................................................................. 88

bb)   Kanunda öngörülen sebeplerle çıkmanın hüküm ifade ettiği an......... 88

b)   Çıkarılmanın hüküm ifade ettiği an............................................................ 89

aa)    Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkarılmanın hüküm ifade
ettiği an.............................................................................................. 89

bb)   Kanunda öngörülen sebeplerle çıkarılmanın hüküm ifade
ettiği an.............................................................................................. 89

5)    Çıkan/Çıkarılan Ortağın Sorumluluğu............................................................. 89

a)   Çıkma veya çıkarılmanın sorumluluk üzerine genel etkileri....................... 90

b)   Çıkma ve çıkarılmada özel hâller............................................................... 90

aa)    Çıkan veya çıkarılan ortağın şirketin muaccel olan ve olmayan
borçlarından sorumluluğu.................................................................. 90

bb)   Çıkan veya çıkarılan ortağın borçtan kurtarılması veya güvence
verilmesi............................................................................................ 90

aaa)    Çıkan veya çıkarılan ortağın borçtan kurtarılması................... 91

bbb)   Çıkan veya çıkarılan ortağa güvence verilmesi........................ 92

6)    Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları.................................................................... 92

a)   Çıkma ve çıkarılmanın yönetim ve temsil yetkisi üzerine etkileri............... 93

b)   Çıkma veya çıkarılma hâlinde ortaklık payının tasfiyesi............................ 93

aa)    Ayrılan ortağın ortaklık payının diğer ortaklara geçmesi................... 93

bb)   Tasfiye payının tespiti ve ödenmesi................................................... 94

c)   Malvarlığının yetersizliği........................................................................... 95

d)   Tamamlanmamış işler................................................................................ 95

IX).... ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ........................................................................ 96

A)  SONA ERME SEBEPLERİ.............................................................................. 96

1)    İnfisah (Dağılma) Sebepleri............................................................................ 97

a)   Kanunda öngörülen infisah sebepleri......................................................... 97

aa)    Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi
veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesi.................................... 97

bb)   Ortaklardan birinin ölmesi ve sözleşmede ortaklığın
mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm olmaması............... 98

cc)    Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm
bulunmaması halinde bir ortağın kısıtlanması, iflâsı veya
tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi.................... 99

aaa)    Ortağın kısıtlanması................................................................ 99

bbb)   Ortağın iflâsı......................................................................... 100

ccc)    Ortağın tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya
çevrilmesi.............................................................................. 100

dd)   Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin sona ermesi.................... 101

b)   Sözleşmede öngörülen infisah sebepleri.................................................. 101

2)    Fesih Sebepleri.............................................................................................. 102

a)   Kanunda öngörülen fesih hâlleri.............................................................. 102

aa)    Ortakların alacağı kararla fesih........................................................ 102

bb)   Kanunda tanınan feshi ihbar hakkının kullanılmasıyla şirketin
sona erdirilmesi............................................................................... 103

aaa)    Kanundan doğan feshi ihbar hakları...................................... 103

(1)  Şirketin belirsiz süreli olması hâlinde ortaklara
tanınan feshi ihbar hakkı................................................. 103

(2)  Şirketin ortaklardan birinin ömrü boyunca sürmek
üzere kurulması hâlinde ortaklara tanınan feshi ihbar
hakkı............................................................................... 103

bbb)   Kanundan doğan feshi ihbar hakkının kullanılması............... 104

b)   Şirket sözleşmesinde öngörülen fesih hakkı............................................ 104

c)   Mahkeme kararıyla (haklı sebeplerle) fesih............................................. 105

B)  ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI................................ 106

1)    Sona ermenin şirketin yönetimine etkisi........................................................ 107

2)    Adi Şirketin Tasfiyesi................................................................................... 108

a)   Tasfiye kavramı....................................................................................... 108

b)   Tasfiye hâlinin şirkette meydana getirdiği değişiklikler........................... 108

c)   Tasfiye hâline uygulanacak hükümler...................................................... 108

d)   Tasfiye görevlileri.................................................................................... 109

aa)    Tasfiye görevlilerinin hak ve yetkileri.............................................. 110

aaa)    Tasfiye görevlilerinin hakları................................................ 110

bbb)   Tasfiye görevlilerinin yetkileri.............................................. 111

bb)   Tasfiye görevlisi sıfatının sona ermesi............................................. 111

aaa)    Tasfiye görevlisi sıfatının sona erme sebepleri...................... 112

(1)  Azil................................................................................. 112

(2)  İstifa............................................................................... 112

(3)  Diğer sona erme sebepleri.............................................. 112

bbb)   Tasfiye görevlisi sıfatının sona ermesinin duyurulması........ 112

e)   Tasfiye işlemleri...................................................................................... 112

aa)    Tasfiyeye başlanmadan evvel alınması gereken tedbirler ve
yapılması gereken işlemler............................................................... 113

bb)   Dış tasfiye....................................................................................... 114

cc)    İç Tasfiye......................................................................................... 114

dd)   Kapanış hesabının hazırlanması....................................................... 115

f)    Tasfiyenin Kapanışı................................................................................. 115

3)    Şirketin Tasfiyesinin Üçüncü Kişilere Karşı Etkisi........................................ 116

x)..... ZAMANAŞIMI...................................................................................................... 117

A)  ADİ ŞİRKETLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE
ZAMANAŞIMI................................................................................................ 117

B)  ADİ ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE
ZAMANAŞIMI................................................................................................ 117

1)    Adi Şirkette Ortaklar Arasındaki İlişkilerde Zamanaşımı Süresi................... 117

2)    Adi Şirkette Ortaklar Arasındaki İlişkilerde Zamanaşımı Süresinin
Başlaması...................................................................................................... 118

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

§ 4- TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN
GENEL HÜKÜMLER

 

GİRİŞ........................................................................................................................... 121

I)....... TİCARET ŞİRKETİ KAVRAMI...................................................................... 121

II)..... TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜRLERİ...................................................... 122

A)  ŞAHIS ŞİRKETLERİ..................................................................................... 123

B)  SERMAYE ŞİRKETLERİ............................................................................. 123

C)  KOOPERATİF ŞİRKET................................................................................. 124

III).... TÜZEL KİŞİLİK................................................................................................. 125

A)  TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI.......................................................... 125

B)  TÜZEL KİŞİLİK KAZANMANIN SONUÇLARI..................................... 125

1)    Bağımsız Malvarlığı...................................................................................... 125

2)    Ticaret Unvanı............................................................................................... 125

3)    Yerleşim Yeri (Merkez)................................................................................ 126

4)    Tabiiyet......................................................................................................... 126

5)    Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti.......................................................................... 127

6)    Organların Hukuka Aykırı Fiillerinden Sorumluluk..................................... 128

IV).... TİCARET ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER............... 128

V)...... TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE................................................... 129

A)  SERMAYE KOYMA BORCU...................................................................... 129

1)    Katılma Payı Olarak Taahhüt Edilebilecek Değerler...................................... 129

a)   Taşınırlar................................................................................................. 130

b)   Taşınmazlar............................................................................................. 131

c)   Kişisel Emek ve Ticari İtibar.................................................................... 132

d)   Ticari İşletme........................................................................................... 132

e)   Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer
haklar....................................................................................................... 133

f)    Para ve Alacaklarla İlgili Hükümler......................................................... 133

aa)    Paranın Sermaye Olarak Konulması................................................ 133

bb)   Alacak............................................................................................. 133

2)    Katılma Payı Borcunun Yerine Getirilmesini İsteme Hakkı.......................... 134

3)    Temerrüt Faizi............................................................................................... 135

4)    Faiz ve Ücret Alma Hakkı............................................................................. 135

B)  SERMAYE KOYMA BORCUNDA KABUL GÖREN
KARİNELER................................................................................................... 136

VI).... ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI................................................ 136

A)  ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE ORTAKLARIN KİŞİSEL
ALACAKLILARI............................................................................................ 136

B)  SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ORTAKLARIN KİŞİSEL
ALACAKLILARI............................................................................................ 136

VII)... ZAMANAŞIMI...................................................................................................... 137

 

§ 5- TİCARET BAKANLIĞININ DÜZENLEME VE
DENETLEME YETKİSİ

 

I) ...... TİCARET BAKANLIĞININ DÜZENLEME YAPMA YETKİSİ............ 139

II)..... TİCARET BAKANLIĞININ DENETLEME YETKİSİ............................. 139

A)  TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN DENETİMİN
AMACI............................................................................................................. 140

B)  DENETİM İLKELERİ................................................................................... 140

C)  DENETİME KONU İŞLEMLER.................................................................. 140

D)  DENETİM USULÜ......................................................................................... 141

E)  DENETİM RAPORLARI............................................................................... 142

1)    Teftiş Raporu................................................................................................ 142

2)    Soruşturma Raporu....................................................................................... 142

3)    İnceleme Raporu........................................................................................... 142

III).... FESİH DAVASI AÇMA YETKİSİ................................................................... 143

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

§ 6- KOLLEKTİF ŞİRKET

 

I)....... Kollektif Şirket Kavramı................................................................. 145

II)..... Kollektif Şirketin Özellikleri.................................................. 146

A)  Ticari İşletme İşletmek Amacıyla Kurulması................ 146

B)  Ticari İşletmenin Ticaret Unvanı Altında
İşletilmesi................................................................................................. 147

C)  Ortaklarının Gerçek Kişi Olması.............................................. 147

D)  Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sınırsız
ve Müteselsil Sorumlu Olması................................................... 147

E)  Tüzel Kişilik............................................................................................. 148

III).... Kollektif Şirketin Kuruluşu......................................................... 148

A)  Şirket Sözleşmesi................................................................................. 149

1)    Şirket Sözleşmesinin Şekli............................................................................ 149

2)    Şirket Sözleşmesinin İçeriği.......................................................................... 149

a)   Şirket sözleşmesinde bulunması gereken zorunlu kayıtlar....................... 149

aa)    Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları..... 149

bb)   Şirketin kollektif olduğu.................................................................. 150

cc)    Şirketin ticaret unvanı ve merkezi.................................................... 150

dd)   Şirketin işletme konusu................................................................... 150

ee)    Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği katılma
payının belirtilmesi.......................................................................... 151

ff)    Şirketi temsile yetkili kimselerin belirtilmesi.................................... 151

b)   Şirket sözleşmesine ihtiyari olarak konulabilecek kayıtlar....................... 151

3)    Şirket Sözleşmesinin İmzalanması................................................................ 151

B)  Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürü
yahut Yardımcısı Huzurunda İmzalanması veya
Sözleşmedeki İmzaların Noterce Onaylanması............ 152

C)  Ticaret Siciline Tescil ve İlân.................................................... 153

1)    Tescil............................................................................................................. 153

a)   Tescil Başvurusuna Yetkili Kişiler.......................................................... 153

b)   Tescili Talep Süresi................................................................................. 154

2)    İlân................................................................................................................ 154

3)    Tescilin ve İlânın Hükmü.............................................................................. 154

IV).... Kollektif Şirketin Kuruluşunda Eksiklik veya
Sakatlık............................................................................................................ 154

A)  Tescil Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemiş
Olması........................................................................................................... 155

B) Şirket Sözleşmesinin Kanuni Şekilde Yapılmaması
veya Sözleşmeye Konması Zorunlu Olan
Kayıtlardan Birinin veya Bazılarının Eksik
yahut Geçersiz Olması..................................................................... 155

V)...... Kollektif Şirketin Ehliyeti........................................................... 156

VI).... Kollektif Şirketlerde Ortakların Bi birleriyle
ve Şirketin Üçüncü Kişilerle İlişkileri................................. 157

A)  Genel Olarak........................................................................................... 157

1)    Ortaklar Arasındaki İlişkilerin Mahiyeti........................................................ 157

2)    Ortakların Sadakat ve Özen Yükümü............................................................ 157

3)    Eşitlik İlkesi.................................................................................................. 158

4)    Ortaklık Hak ve Borçlarının Devri................................................................ 158

B)  Kollektif Şirketlerde İç İlişki.................................................. 159

1)    Mali Nitelikteki İlişkiler................................................................................ 159

a)   Sermaye Koyma Borcu............................................................................ 159

b)   Kâr Payı Hakkı ve Zarara Katılma........................................................... 159

aa)    Finansal Tablonun Çıkartılması....................................................... 159

cc)    Zarara Katılma................................................................................. 160

dd)   Kâr ve Zararın Paylaştırılması.......................................................... 160

aaa)    Kâr ve Zararın Sözleşme Hükümlerine veya Karara
Göre Paylaştırılması.............................................................. 160

bbb)   Kâr ve Zararın Paylaştırıcı Tarafından Paylaştırılması........... 160

ccc)    Kanun Gereğince Paylaşma.................................................. 160

cc)    Kâr ve Zararın Paylaştırılmasına İtiraz............................................. 160

c)   Tasfiye Payı/Ayrılma Payı....................................................................... 161

d)   Ücret-Faiz İsteme ve Masrafı Talep Hakkı.............................................. 162

2)    Şahsi Nitelikteki İlişkiler............................................................................... 162

a)   Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkı....................................................... 162

aa)    Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının Hukuki Mahiyeti.............. 163

bb)   Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının Kapsamı............................ 163

cc)    Yönetim Hakkının Kazanılması....................................................... 163

dd)   Yönetim Hakkının Kaybedilmesi ve Sınırlandırılması..................... 164

ee)    Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının Kullanılması...................... 165

aaa)    Yönetim Hakkının Kullanılması Usulü................................. 165

bbb)   İtiraz...................................................................................... 165

b)   Kollektif Şirketlerde Denetim ve Bilgi Edinme Hakkı............................. 166

c)   Kollektif Şirketlerde Rekabet Yasağı....................................................... 167

aa)    Rekabet Yasağının Hukuki Mahiyeti............................................... 167

bb)   Rekabet Yasağının Kapsamı............................................................ 167

cc)    Rekabet Yasağının Yaptırımı........................................................... 168

dd)   Zamanaşımı..................................................................................... 168

C)  Kollektif Şirketlerde Dış İlişki................................................ 168

1)    Kollektif Şirketlerin Temsili.......................................................................... 169

a)   Kollektif Şirketlerde Temsilci Sıfatının Kazanılması................................ 169

b)   Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kaldırılması................................ 169

c)   Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Geri Alınması............................ 171

d)   Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kapsamı..................................... 171

e)   Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması......................... 171

2)    Kollektif Şirketin ve Ortaklarının Şirketin Borç ve Taahhütlerinden
Dolayı Sorumluluğu...................................................................................... 172

a)   Kollektif Şirket Tüzel Kişiliğinin Sorumluluğu........................................ 172

b)   Ortakların Sorumluluğu........................................................................... 172

aa)    Ortakların Sorumluluğunun Esasları............................................... 172

bb)   Ortakların İkinci ve Birinci Dereceden Sorumluluğu....................... 173

aaa)    Şirkete Karşı İcra Takibinin Semeresiz Kalması.................... 174

bbb)   Şirketin Sona Ermesi............................................................ 174

ccc)    Şirketin İflâsı........................................................................ 174

VII)... Kollektif Şirketlerde OY HAKKI VE Karar......................... 175

A)  Kollektif Şirketlerde Oy Hakkı................................................ 175

B)  Kollektif Şirketlerde Karar...................................................... 176

1)    Karar Yetersayısı........................................................................................... 176

a)   Kanunda Öngörülen Karar Yetersayıları.................................................. 176

b)   Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Karar Yetersayıları.............................. 177

2)    Kararların İptali............................................................................................. 177

VIII).. Kollektif Şirketlerde Ortaklar Arasında
Değişiklik........................................................................................................ 177

a)  Şirkete Yeni Ortak Alınması......................................................... 177

b)  Payın Devri................................................................................................. 178

IX).... Çıkma ve Çıkarılma.................................................................................. 179

a) Ortağın İrade Beyanına Bağlı Olarak Şirketten
Çıkması ve Çıkarılması..................................................................... 179

1)    Ortağın Şirketten Çıkması............................................................................. 179

a)   Sözleşme Hükümlerine Göre Çıkma....................................................... 179

b)   Sözleşmede Hüküm Bulunmayan Hâllerde Çıkma.................................. 180

2)    Ortağın Şirketten Çıkarılması........................................................................ 180

a)   Sözleşmede Öngörülen Sebeplerle Çıkarılma.......................................... 180

b)   Kanunda Öngörülen Çıkarılma Sebepleri................................................ 180

aa)    Ortağın İflâsı Hâlinde Çıkarılma...................................................... 180

bb)   Ortağın Şahsi Alacaklısının Şirketin Feshini İstemesi Üzerine
Çıkarılma......................................................................................... 181

cc)    Süresiz Şirketlerde Şirketin Feshini Talep Eden Ortağın
Çıkarılması...................................................................................... 181

dd)   Ortağın Haklı Sebeplerle Çıkarılması.............................................. 181

c)   Çıkarılma Kararına İtiraz.......................................................................... 182

b)  Ortağın Mahkeme Kararıyla Çıkarılması......................... 182

1)    Haklı Sebeple Çıkarılma Kararı Alınamaması Hâlinde Ortağın
Mahkeme Kararıyla Çıkarılması.................................................................... 182

2)    İki Ortaklı Kollektif Şirkette Ortağın Mahkeme Kararıyla Çıkarılması.......... 183

c)  Çıkma ve Çıkarılmanın Hükümleri.......................................... 183

1)    Çıkma ve Çıkarılmanın Ticaret Unvanına Etkisi............................................ 183

2)    Çıkma ve Çıkarılmanın Ortaklar Arasındaki İlişkilere Etkisi......................... 184

a)   Çıkma ve Çıkarılmanın Ortaklık Sıfatını Sona Erdirmesi........................ 184

b)   Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Tasfiye Payını Talep Hakkı...................... 184

3)    Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Sorumluluğu.................................................. 185

a)   Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Sorumluluğunun Esasları......................... 185

b)   Tamamlanmamış İşler.............................................................................. 185

X) ..... KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ ve TASFİYE......................... 185

a) Kollektif Şirketin Sona Ermesi.................................................. 186

1)    Kollektif Şirketlerin İnfisahı (Kendiliğinden Sona Ermesi)........................... 186

a)   Kanunda Öngörülen İnfisah Sebepleri..................................................... 186

aa)    Şirket sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya
gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesi.......................................... 187

bb)   Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda
bir hüküm olmaması hâlinde ortaklardan birinin ölmesi.................. 187

cc)    Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm
yoksa bir ortağın kısıtlanması, iflâsı veya tasfiyedeki payının
cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi................................................. 187

dd)   Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin sona ermesi.................... 188

ee)    Şirketin iflâsı................................................................................... 188

ff)    Sermayenin tamamının veya üçte ikisinin kaybı.............................. 188

gg)   Kollektif şirketin diğer bir şirketle birleşmesi.................................. 188

b)   Sözleşmede Öngörülen İnfisah Sebepleri................................................ 189

2)    Kollektif Şirketlerin Feshi............................................................................. 189

a)   Kanunda Öngörülen Fesih Sebepleri....................................................... 189

aa)    Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması......................................... 189

bb)   Belirsiz süreli kollektif şirketlerde ortakların fesih hakkı................. 190

cc)    Ortakların kararıyla fesih................................................................. 190

b)   Sözleşmede Öngörülen Fesih Sebepleri.................................................. 191

3)    Kollektif Şirketlerin Mahkeme Kararıyla Sona Ermesi.................................. 191

a)   Kollektif Şirketlerin Haklı Sebeple Mahkeme Kararıyla Sona
Erdirilmesi............................................................................................... 191

b)   Kollektif Şirketlerin Kuruluşundaki Tescil ve İlân Merasimine
Aykırılık Nedeniyle Mahkeme Kararıyla Fesih....................................... 192

c)   Kollektif Şirket Ortaklarının Şahsi Alacaklılarının Talebi Üzerine
Mahkeme Kararıyla Fesih........................................................................ 193

b) Kollektif Şirketin Tasfiyesi......................................................... 193

1)    Tasfiyenin Şirket İlişkileri Üzerindeki Etkileri.............................................. 193

a)   Tüzel Kişiliğin Ehliyeti............................................................................ 194

b)   Ticaret Unvanı......................................................................................... 194

c)   Defter Tutma........................................................................................... 194

2)    Tasfiyenin Ortaklar Arasındaki İlişkilere Etkisi............................................ 194

3)    Tasfiye Memurları......................................................................................... 195

a)   Tasfiye Memurlarının Seçimi/Atanması ve Görevden Alınması.............. 195

aa)    Tasfiye Memurlarının Seçimi veya Atanması.................................. 195

bb)   Tasfiye Memurlarının Görevden Alınması...................................... 196

b)   Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisi...................................................... 196

c)   Tasfiye Memurlarının Yükümlülükleri.................................................... 197

aa)    Koruma tedbirleri almak.................................................................. 197

bb)   Defter Tutmak................................................................................. 197

cc)    Son bilançoyu çıkarmak.................................................................. 197

d)   Tasfiye Memurlarının Hakları................................................................. 198

4)    Tasfiye İşlemleri ve Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi.......................................... 198

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

§ 7- ADİ KOMANDİT ŞİRKET

 

I........ TANIM VE UNSURLARI................................................................................... 199

A) TANIM.............................................................................................................. 199

B) UNSURLARI................................................................................................... 199

1.    Kişi (Şahıs)................................................................................................... 199

2.    Ticari İşletme İşletmek.................................................................................. 200

3.    Ortakların Sorumluluğu................................................................................ 200

4.    Ticaret Unvanı............................................................................................... 200

5.    Tüzel Kişilik.................................................................................................. 200

II. ..... İŞLEYİŞ................................................................................................................. 201

A. İÇ İŞLEYİŞ...................................................................................................... 201

1)    Mali İlişkiler.................................................................................................. 201

a)   Sermaye Koyma Borcu............................................................................ 201

b)   Kâr ve Zarara Katılma.............................................................................. 201

c)   Tasfiye Payı............................................................................................. 201

2)    Şahsi İlişkiler................................................................................................ 202

a)   Yönetim Yetkisi...................................................................................... 202

b)   İtiraz Hakkı.............................................................................................. 202

c)   Denetim Yetkisi....................................................................................... 202

d)   Rekabet Yasağı........................................................................................ 202

b. DIŞ İŞLEYİŞ.................................................................................................... 203

1)    Ortaklığın Temsili......................................................................................... 203

2)    Şirket Borçlarından Sorumluluk.................................................................... 203

c.  ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER............................................ 204

III. .... SONA ERME VE TASFİYE.............................................................................. 204

 

ALTINCI BÖLÜM

ANONİM ŞİRKETLERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR VE
ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU

§ 8- ANONİM ŞİRKETLERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

 

ı) ...... KAVRAM (TANIM)............................................................................................. 205

ıı) ..... ANONİM ŞİRKETİN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL
GELİŞİMİ.............................................................................................................. 206

ııı) ... ANONİM ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ.......................................................... 207

a) TİCARET UNVANI........................................................................................ 207

b) SERMAYE....................................................................................................... 207

c) TÜZEL KİŞİLİK............................................................................................. 207

d) AMAÇ VE KONU........................................................................................... 207

e) ORTAKLARIN SINIRLI SORUMLULUĞU............................................. 208

IV) .... ANONİM ŞİRKET TÜRLERİ.......................................................................... 208

A) ORTAK SAYISI AÇISINDAN...................................................................... 208

B) TÂBİ OLDUKLARI HÜKÜMLER AÇISINDAN..................................... 208

C) HALKA AÇIK OLUP OLMAMA AÇISINDAN........................................ 209

D) ÖLÇEKLERİ AÇISINDAN........................................................................... 209

E) BAĞIMSIZ DENETİME TÂBİ OLUP OLMAMALARI
AÇISINDAN.................................................................................................... 209

V) ..... ANONİM ŞİRKETLERE HÂKİM OLAN İLKELER................................ 210

A) ÇOĞUNLUK İLKESİ..................................................................................... 210

B) HAKLARDAN SERMAYEYE KATILMA ORANINDA
YARARLANMA İLKESİ.............................................................................. 210

C) DEVLETİN İLGİLENMESİ İLKESİ........................................................... 211

D) EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ.............................................................. 211

E) EŞİT İŞLEM İLKESİ..................................................................................... 212

F)   BORÇLANMA YASAĞI............................................................................... 214

G) SERMAYENİN KORUNMASI İLKESİ...................................................... 214

 

§ 9- ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU

 

I) ...... KURULUŞ İŞLEMLERİ.................................................................................... 217

A) ESAS SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI................................................ 217

1)    Esas Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Unsurlar........................................... 218

a)   Kurucu/Kurucular.................................................................................... 218

b)   Ticaret Unvanı......................................................................................... 218

c)   Şirket Merkezinin Bulunacağı Yer.......................................................... 218

d)   Şirketin İşletme Konusu.......................................................................... 219

e)   Şirketin Sermayesi ile Her Payın İtibarî Değeri, Bunların
Ödenmesinin Şekil ve Şartları................................................................. 219

f)    Pay Senetlerinin Türü.............................................................................. 219

g)   Devir Sınırlamaları.................................................................................. 220

h)   Paradan Başka Sermaye Olarak Konan Haklar ve Ayınlarla İlgili
Bilgiler..................................................................................................... 220

ı)    Kurucularla Yönetim Kurulu Üyelerine ve Diğer Kimselere Şirket
Kârından Sağlanacak Menfaatler............................................................. 220

i)    Yönetim Kurulu Üye Sayısı, Bunlardan İmzaya Yetkili Olanlar ve
İlk Yönetim Kurulu Üyeleri..................................................................... 220

j)    Genel Kurulların Toplantıya Nasıl Çağırılacakları, Oy Hakları................ 221

k)   Şirkete Ait İlânların Nasıl Yapılacağı,..................................................... 221

l)    Pay Sahiplerinin Taahhüt Ettiği Sermaye Paylarının Türleri ve
Miktarları................................................................................................. 221

m) Şirketin Hesap Dönemi........................................................................... 221

2)    Esas Sözleşmede Yer Alabilecek İhtiyari Unsurlar....................................... 221

a)   Varsa Şirketin Süresi............................................................................... 222

b)   Şartlı Sermaye Artırma Yöntemi veya Kayıtlı Sermaye Sistemi
Kabul Edilmişse Buna İlişkin Hususlar................................................... 222

c)   Tanınan İmtiyazlar................................................................................... 222

B) ANONİM ŞİRKETİN KURULMASI........................................................... 222

C) SERMAYENİN KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMESİ................... 223

D) GEREKİYORSA BAKANLIK İZNİ............................................................ 225

E) TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLÂN.................................................... 225

II) ..... KURULUŞTAN SONRA PAYLARIN HALKA ARZEDİLMESİ............. 226

III) ... KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİK VE
AYKIRILIKLARIN YAPTIRIMI.................................................................... 226

IV) .... KURULUŞ SIRASINDA YAPILAN İŞLEMLERDEN
ORTAKLIĞIN SORUMLULUĞU................................................................... 227

V) ..... KANUNA KARŞI HİLE...................................................................................... 227

 

YEDİNCİ BÖLÜM

§ 10- ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU

 

I) ...... KURUL-ORGAN OLARAK YÖNETİM KURULU..................................... 230

II) ..... YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK
ÖZELLİKLER..................................................................................................... 230

A) GENEL OLARAK........................................................................................... 230

B) ÜYELİĞE SEÇİLME/ATANMA KOŞULLARI........................................ 231

1)    Vatandaşlık................................................................................................... 231

2)    Yerleşim Yeri................................................................................................ 231

3)    Ehliyet........................................................................................................... 231

4)    Seçilme Engellerinin Bulunmaması............................................................... 232

C) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ.......................... 232

D) TESCİL VE İLÂN........................................................................................... 233

III) ... YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI.......................................... 233

A) ESAS SÖZLEŞMEYLE ATANMA.............................................................. 233

B) GENEL KURUL TARAFINDAN SEÇİLME.............................................. 233

C) KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA
TEMSİLİ.......................................................................................................... 234

D) YÖNETİM KURULU TARAFINDAN SEÇİLME..................................... 235

E) SERMAYE PİYASASI KURULUNCA ATAMA....................................... 235

F)   BELİRLİ GRUPLARIN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL
EDİLMESİ....................................................................................................... 235

IV) .... YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ŞİRKET ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ..................................................................... 236

V) ..... YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ............... 237

A) YÖNETİM YETKİSİ...................................................................................... 237

1)    Genel Olarak................................................................................................. 237

2)    Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkiler........................................ 238

a)   TTK m.375’te Sayılanlar......................................................................... 239

aa)    Şirketin Üst Düzeyde Yönetimi....................................................... 239

bb)   Şirket Yönetim Teşkilatının Belirlenmesi........................................ 239

cc)    Muhasebe, Finans Denetimi ve Finansal Planlamaya İlişkin
Görevleri......................................................................................... 240

dd)   Personelin Atanması veya Görevden Alınmasına İlişkin Görev
ve Yetkileri...................................................................................... 241

ee)    Yönetimle Görevli Kişilerin Üst Gözetimine İlişkin Görev ve
Yetkileri........................................................................................... 241

ff)    Defter ve Kayıtların Tutulması ve Genel Kurul Toplantılarına
İlişkin Görevleri.............................................................................. 242

b)   Diğer Görev ve Yetkileri......................................................................... 243

B) TEMSİL YETKİSİ.......................................................................................... 243

1)    Temsil Yetkisinin Kapsamı........................................................................... 243

2)    Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması............................................................... 244

3)    İmza Yetkisinin Verilmesine İlişkin Esaslar.................................................. 246

4)    Çift İmza Kuralı............................................................................................. 246

C) YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DELEGASYONU...................... 246

1)    Yönetim Yetkisinin Delegasyonu................................................................. 247

a)   Delegasyon İmkânı ve Anlamı................................................................ 247

b)     Delegasyonun Şartları..................................................................... 247

aa)    Şekli Şartlar..................................................................................... 247

bb)   Maddi Şartlar................................................................................... 248

2)    Temsil Yetkisinin Delegasyonu.................................................................... 248

vı).... YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI........................................ 248

A)  MALİ HAKLARI............................................................................................ 248

1)    Mali Hak Türleri........................................................................................... 248

2)    Haksız Yere ve Kötüniyetle Alınan Kazanç Paylarının İadesi....................... 249

b)  BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI..................................................... 249

1)    Genel Olarak................................................................................................. 249

2)    Toplantı Sırasında......................................................................................... 250

3)    Toplantı Dışında............................................................................................ 250

vıı)... YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ........................................................................................ 251

a) ÖZEN VE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................... 251

B) EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ.......... 251

C) MENFAAT ÇATIŞMASI............................................................................... 252

D) SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIKLIK HALİNDE
GÖREVLERİ................................................................................................... 253

1)    Sermaye Kaybı.............................................................................................. 253

2)    Borca Batıklık............................................................................................... 253

E) ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN
OLARAK KABUL ETMESİ.......................................................................... 254

1)    Genel Olarak................................................................................................. 254

2)    Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi............................................................. 255

3)    İstisnalar........................................................................................................ 256

4)    İktisap Edilen Payların Elden Çıkarılması..................................................... 256

5)    Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı.................................................................... 257

6)    Hakların Kullanılması.................................................................................... 257

VIII).. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TÂBİ OLDUKLARI
YASAKLAR........................................................................................................... 257

A) ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA YASAĞI........................................................ 257

B) ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI............................................................ 258

C) ŞİRKETLE REKABET ETME YASAĞI.................................................... 258

IX).... YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR ALINMASI.......... 259

A) TOPLANTININ ORGANİZASYONU.......................................................... 259

B) KARAR ALINMASI....................................................................................... 259

1)    Toplantı ve Karar Nisapları........................................................................... 259

2)    Sirküler Karar Ve Elektronik Yönetim Kurulu.............................................. 260

C) KARARLARIN GEÇERSİZLİĞİ................................................................. 260

1)    Yokluk.......................................................................................................... 261

2)    Butlan............................................................................................................ 261

3)    İptal............................................................................................................... 261

X)..... YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ................................ 263

A)  GÖREV SÜRESİNİN SONA ERMESİ........................................................ 263

B)  İSTİFA.............................................................................................................. 263

C)  AZİL.................................................................................................................. 263

D)  DİĞER SEBEPLER........................................................................................ 263

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

§ 11- ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL

 

GİRİŞ........................................................................................................................... 265

I) ...... GENEL KURULUN YETKİLERİ................................................................... 266

A) GENEL OLARAK........................................................................................... 266

B) GENEL KURULUN DEVREDEMEYECEĞİ YETKİLER...................... 266

1)    Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi...................................................... 266

2)    Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Süreleri, Ücretleri Gibi Konularda
Karar Almak.................................................................................................. 267

3)    Denetçinin Seçimi......................................................................................... 267

4)    Finansal Tablolar, Yıllık Rapor ve Kâr Dağıtımına İlişkin Karar
Alınması........................................................................................................ 267

5)    Şirketin Feshi................................................................................................ 267

6)    Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı.......................................... 268

C) GENEL KURULUN DİĞER YETKİLERİ.................................................. 268

D) GENEL KURULUN YETKİLERİNİN SINIRI.......................................... 268

1)    Üçüncü Kişilerin Hakları............................................................................... 268

2)    Diğer Organların Münhasır Yetkileri............................................................ 269

3)    Bireysel Haklar, Müktesep Haklar ve Azınlık Hakları.................................. 269

4)    İmtiyazlı Paylar............................................................................................. 269

II) ..... GENEL KURUL TOPLANTI TÜRLERİ...................................................... 270

A) OLAĞAN – OLAĞANÜSTÜ OLMASINA GÖRE..................................... 270

1)    Olağan Genel Kurul Toplantısı (Adi Toplantı).............................................. 270

2)    Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı............................................................... 270

B) ÇAĞRILI –ÇAĞRISIZ OLMASINA GÖRE.............................................. 270

1)    Çağrılı Genel Kurul Toplantısı...................................................................... 270

2)    Çağrısız Genel Kurul Toplantısı.................................................................... 270

C) ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURUL........................................... 271

D) TEK ORTAKLI ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL................ 271

E) İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU..................................... 272

III).... GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI.................................. 273

A) GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYA YETKİLİ
KİŞİ VE ORGANLAR.................................................................................... 273

1)    Yönetim Kurulu............................................................................................ 273

2)    Pay Sahipleri................................................................................................. 273

3)    Tasfiye Memurları......................................................................................... 273

B) TOPLANTIYA ÇAĞRI MERASİMİ........................................................... 274

C) GENEL KURULUN TOPLANMASI............................................................ 275

1)    Toplantı Yeri................................................................................................. 275

2)    Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olanlar........................................................ 275

3)    Genel Kurul Toplantısına Katılması Zorunlu Olanlar.................................... 276

4)    Toplantı Nisabı.............................................................................................. 276

a)   Kural........................................................................................................ 276

b)   Özel (Ağırlaştırılmış) Toplantı Nisapları................................................. 277

aa)    Sermayenin Tümünü Oluşturan Payların Sahiplerinin veya
Temsilcilerinin Hazır Bulunması Gereken Esas Sözleşme
Değişiklikleri................................................................................... 277

bb)   Sermayenin Yüzde Yetmişbeş Çoğunluğunu Gerektiren Esas
Sözleşme Değişiklikleri................................................................... 277

cc)    Diğer Esas Sözleşme Değişiklikleri................................................. 277

dd)   Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Toplantı Nisapları........... 278

ee)    İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda Toplantı Nisapları............. 278

ff)    Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsalarında İşlem Gören
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantı Nisapları........................ 279

d) GENEL KURULUN ÇALIŞMASI................................................................ 279

1)    Gündeme Bağlılık İlkesi................................................................................ 279

2)    Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnaları.......................................................... 280

3)    Karar Nisapları.............................................................................................. 281

4)    Oy Hakkından Yoksunluk............................................................................ 282

5)    Oy Anlaşmaları............................................................................................. 284

6)    Çeşitli Yönde Oy Kullanma.......................................................................... 284

7)    Genel Kurulda Temsil................................................................................... 285

a)   Olağan Temsilci....................................................................................... 285

b)   Tevdi Eden Temsilcisi............................................................................. 286

c)   Bakanlık Temsilcisi................................................................................. 286

8)    Tutanak......................................................................................................... 287

ıv) .... GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMLERİ.................................... 287

v) ..... GENEL KURUL KARARLARININ GEÇERSİZLİĞİ............................... 287

A) YOKLUK.......................................................................................................... 288

B) BUTLAN........................................................................................................... 289

C) İPTAL EDİLEBİLİRLİK............................................................................... 289

1)    İptal Sebepleri............................................................................................... 290

a)   Kanuna Aykırılık..................................................................................... 290

b)   Esas Sözleşmeye Aykırılık...................................................................... 290

c)   Dürüstlük Kurallarına Aykırılık............................................................... 291

2)    İptal Davasında Taraflar................................................................................ 291

a)   Davacı..................................................................................................... 291

aa)    Pay Sahipleri................................................................................... 291

bb)   Yönetim Kurulu............................................................................... 292

cc)    Yönetim Kurulu Üyeleri.................................................................. 292

b)   Davalı...................................................................................................... 292

3)    Dava Açma Süresi........................................................................................ 293

4)    İptal Davasında Usul..................................................................................... 293

5)    İptal Kararının Hukuki Etkileri...................................................................... 294

d)  ASKIDA HÜKÜMSÜZLÜK.......................................................................... 294

vı).... GENEL KURULUN SORUMSUZLUĞU....................................................... 295

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

§ 12- ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM

 

GİRİŞ........................................................................................................................... 297

I) ...... KAVRAM OLARAK DENETİM...................................................................... 297

II) ..... DENETİM TÜRLERİ......................................................................................... 298

A) DENETİME ESAS OLAN İRADE BAKIMINDAN DENETİM............. 298

1)    İç Denetim..................................................................................................... 298

2)    Dış Denetim.................................................................................................. 299

B) DEVLET DENETİMİ..................................................................................... 300

c) BAĞIMSIZ DENETİM.................................................................................. 301

D) ZORUNLU VE İHTİYARİ DENETİM....................................................... 301

E) GENEL VE ÖZEL DENETİM....................................................................... 302

III) ... 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM
ŞİRKETLERİN DENETİMİ............................................................................. 302

A) GENEL OLARAK........................................................................................... 302

B) BAĞIMSIZ DENETİM.................................................................................. 303

1)    Tanımı........................................................................................................... 304

2)    Özellikleri...................................................................................................... 304

3)    Denetimin Kapsamı....................................................................................... 305

a)   Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketler......................................... 305

aa)    Doğrudan Bağımsız Denetime Tâbi Olan Şirketler.......................... 305

bb)   Özel Kriterlere Tâbi Olan Şirketler.................................................. 306

cc)    Genel Kriterler................................................................................. 307

b)   Bağımsız Denetime Tâbi Olmayan Şirketler............................................ 307

c)   Uygulama Esasları................................................................................... 307

4)    Denetçi.......................................................................................................... 308

a)   Denetçilerin Özellikleri............................................................................ 308

b)   Denetçinin Seçimi ve Göreve Başlaması................................................. 309

c)   Denetim Sözleşmesi................................................................................ 310

d)   Denetçilik Görevinin İfası....................................................................... 311

5)    Denetim Raporu............................................................................................ 312

6)    Görüş Yazıları............................................................................................... 312

7)    Denetim İlişkisinin Sona Ermesi................................................................... 314

8)    Denetçinin Sır Saklama Yükümlülüğü.......................................................... 314

c) ÖZEL DENETİM............................................................................................ 315

1)    Özel Denetimin Amacı ve Kapsamı............................................................... 315

2)    Özel Denetçinin Atanması............................................................................. 316

3)    Özel Denetim Raporu.................................................................................... 317

 

ONUNCU BÖLÜM

§ 13- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

ı) ...... GENEL DEĞİŞİKLİKLER............................................................................... 319

ıı) ..... ÖZEL DEĞİŞLİKLİKLER............................................................................... 320

a) SERMAYENİN ARTIRILMASI.................................................................. 320

1)    Sermaye Artırımının Nedenleri..................................................................... 320

2)    Sermaye Artırımının Başlıca Türleri.............................................................. 321

a)   Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımı............................................ 321

b)   Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımı......................................... 322

c)   Şarta Bağlı Sermaye Artırımı................................................................... 323

3)    Artırıma İlişkin Genel Esaslar....................................................................... 323

4)    Esas Sözleşmedeki Dayanağın İçeriği........................................................... 323

5)    Pay Sahiplerinin Korunması.......................................................................... 324

6)    Değiştirme veya Alım Hakkını Haiz Bulunan Kişilerin Korunması.............. 324

7)    Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesi........................................................ 325

B)  SERMAYENİN AZALTILMASI................................................................. 325

1)    Genel Olarak................................................................................................. 325

2)    Sermayenin Azaltılması Türleri..................................................................... 326

a)   Olağan Sermaye Azaltımı........................................................................ 326

b)   Basitleştirilmiş Sermaye Azaltımı............................................................ 327

c) Sermayenin Azaltılması ve Eşzamanlı Olarak
Sermayenin Artırılması.................................................................. 328

d) Sınırlı Esnek Sermaye Sisteminde Sermayenin
Azaltılması............................................................................................... 328

e) Esas Sermayenin Azaltılması Yöntemleri......................... 329

1)    Payların İtibarî Değerinin Düşürülmesi......................................................... 329

2)    Pay Sayısının Azaltılması.............................................................................. 330

a)   Payların Birleştirilmesi............................................................................ 330

b)   Payların İtfa Edilmesi.............................................................................. 331

3)    Esas Sermayenin Azaltılması İşlemleri.......................................................... 332

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

§ 14- ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ

 

I) ...... ANONİM ŞİRKETLERDE PAY...................................................................... 333

A) PAY KAVRAMI.............................................................................................. 333

B) PAYIN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI.................................................................. 335

C) PAY TÜRLERİ................................................................................................ 336

1)    Nakit Karşılığı Pay-Ayın Karşılığı Pay......................................................... 336

2)    Oy Hakkı Olan Pay-Oy Hakkından Yoksun Pay......................................... 336

3)    Adi Pay-İmtiyazlı Pay................................................................................... 337

4)    Bedelli Pay-Bedelsiz (Gratis) Pay................................................................. 341

5)    İtibari Değeri Olan Pay-İtibari Değeri Olmayan Pay..................................... 341

II. ..... ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLİĞİ............................................... 342

A) PAY SAHİPLİĞİNİN KAZANILMASI...................................................... 342

B) PAYIN DEVRİNE İLİŞKİN SINIRLANDIRMALAR............................. 343

1)    Kanundan Doğan Sınırlandırmalar................................................................ 343

2)    İradî Sınırlandırmalar.................................................................................... 344

C) PAY SAHİPLİĞİNİN KAYBEDİLMESİ.................................................... 345

D) PAY SAHİBİNİN HAKLARI....................................................................... 345

1)    Pay Sahipliği Haklarının Korunma Gücü Açısından..................................... 346

a)   Vazgeçilemez Haklar............................................................................... 346

b)   Müktesep Haklar..................................................................................... 346

2)    Hak Sahiplerinin Çevresi Açısından............................................................. 347

a)   Bireysel Pay Sahipliği Hakkı................................................................... 347

b)   Azınlık Hakkı.......................................................................................... 347

aa)    Olumsuz Azınlık Hakları................................................................. 347

bb)   Olumlu Azınlık Hakları................................................................... 348

c)   Grup Hakkı............................................................................................. 349

3)    Hakların İçeriği Açısından............................................................................ 350

a)   Mali (Malvarlıksal) Hakları..................................................................... 350

aa)    Kâr Payı Hakkı................................................................................ 350

bb)   Hazırlık Devresi Faizi Hakkı........................................................... 352

cc)    Tasfiye Payı Hakkı.......................................................................... 353

dd)   Rüçhan Hakkı (Yeni Pay Alma Hakkı)........................................... 353

ee)    Önerilmeye Muhatap Olma Hakkı................................................... 354

ff)    Bedelsiz Payı Edinme Hakkı........................................................... 354

b)   İdari (Katılma) Hakları............................................................................. 354

aa)    Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı....................................... 354

bb)   Oy Hakkı......................................................................................... 355

cc)    Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı......................................................... 357

dd)   Özel Denetim İsteme Hakkı............................................................. 358

D) PAY SAHİBİNİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................... 359

1)    Sermaye Koyma Borcu (Tek Borç İlkesi)..................................................... 359

2)    İkincil Yükümlülükler................................................................................... 361

3)    Sadakat Yükümlülüğü................................................................................... 361

4)    Sır Saklama Yükümlülüğü............................................................................ 362

III) ... ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER................................ 363

A) PAY SENETLERİ........................................................................................... 363

1)    Pay Senedi Kavramı...................................................................................... 363

2)    Pay Senedi Türleri......................................................................................... 363

a)   Hamiline Yazılı Pay Senetleri.................................................................. 363

b)   Nama Yazılı Pay Senetleri....................................................................... 364

aa)    Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Paylar.................................. 365

bb)   Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylar...................................... 366

b) İLMÜHABERLER......................................................................................... 367

c) İNTİFA SENETLERİ..................................................................................... 367

d) BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME
HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER........................................... 367

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

§ 15- ANONİM ŞİRKETLERDE SONA ERME, TASFİYE

 

I) ...... ANONİM ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ VE TASFİYE........................ 369

A) ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ........................................................ 369

1)    İnfisah Sebepleri........................................................................................... 370

a)   Sürenin Sona Ermesi............................................................................... 370

b)   İşletme Konusunun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin
İmkânsız Hale Gelmesi............................................................................ 370

c)   Esas Sözleşmede Sayılan İnfisah Sebebinin Gerçekleşmesi.................... 371

d)   Şirket Sermayesinin 2/3’ünün Karşılıksız Kalması.................................. 372

e)   Anonim Şirketin İflası............................................................................. 372

2)    Fesih Sebepleri.............................................................................................. 372

a)   Genel Kurul Kararıyla Fesih.................................................................... 372

b)   Mahkeme Kararıyla Fesih........................................................................ 373

aa)    Şirketin Zorunlu Organlarının Mevcut Olmaması........................... 373

bb)   Kamu Düzenine ve İşletme Konusuna Aykırı Faaliyetlerde
Bulunmak........................................................................................ 374

cc)    Şirket Esas Sözleşmesinde Öngörülen Fesih Sebeplerinin
Gerçekleşmesi................................................................................. 374

dd)   Haklı Sebeple Fesih......................................................................... 374

aaa)    Kanundaki Düzenleniş Şekli................................................. 375

bbb)   Haklı Sebep Kavramı............................................................ 375

ccc)    Haklı Sebeple Fesih Davasında Usul.................................... 376

ddd)   Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Hâkimin
Verebileceği Kararlar............................................................ 377

II) ..... ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ................................................................... 378

a) TASFİYE HALİNDEKİ ANONİM ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ............ 378

1)    Şirketin Tüzel Kişiliği Varlığını Sürdürür..................................................... 378

2)    Şirketin Amacı Değişir.................................................................................. 378

3)    Şirketin Ticaret Unvanı Zorunlu Ek Alır....................................................... 379

4)    Şirketin Organları Varlığını Sürdürür........................................................... 379

B) TASFİYE MEMURLARI.............................................................................. 380

C) TASFİYE İŞLEMLERİ.................................................................................. 382

D) TİCARET SİCİLİNDEN TERKİN............................................................... 383

E) EK TASFİYE VE TASFİYEDEN DÖNME................................................. 383

 

§ 16- ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK

 

I) ...... SORUMLULUĞUN ŞARTLARI...................................................................... 385

a) ZARAR............................................................................................................. 385

B) KANUNA VEYA ESAS SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK............................. 387

1)    Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması........................................... 388

2)    Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin
Bilinmesi....................................................................................................... 388

3)    Değer Biçilmesinde Yolsuzluk...................................................................... 389

4)    Halktan Para Toplamak................................................................................. 390

C) İLLİYET BAĞI............................................................................................... 390

D) KUSUR.............................................................................................................. 390

II) ..... HUKUKİ SORUMLULUĞA HÂKİM OLAN İLKELER........................... 392

A) SORUMLULUĞUN AKDİ OLMASI........................................................... 392

B)  SORUMLULUĞUN MÜTESELSİL OLMASI........................................... 393

1)    Mutlak Teselsül............................................................................................. 394

2)    Farklılaştırılmış Teselsül............................................................................... 394

a)   Özellikleri................................................................................................ 394

b)   Zarar Görenin Dava Açma Hakkı............................................................ 395

c)   Tazminat Miktarının Hesaplanması......................................................... 396

d)   İç İlişkide Rücû Davası........................................................................... 396

III) ... SORUMLULUK DAVASI.................................................................................. 397

A) DAVACILAR................................................................................................... 397

1)    Anonim Şirket............................................................................................... 398

2)    Pay Sahipleri................................................................................................. 398

3)    Şirket Alacaklıları.......................................................................................... 399

B) DAVALILAR................................................................................................... 399

1)    Kurucular...................................................................................................... 400

2)    Yönetim Kurulu Üyeleri................................................................................ 400

3)    Diğer Yöneticiler........................................................................................... 400

4)    Denetçiler...................................................................................................... 401

5)    Tasfiye Memurları......................................................................................... 402

c) GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME........................................................ 402

IV) .... SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER............................... 402

a) KUSURSUZLUĞUN İSPATI (YETKİ DEVRİ HALİ).............................. 402

B) İBRA................................................................................................................. 405

1)    İbra Kararının Alınması................................................................................. 405

a)   Açık İbra................................................................................................. 405

b)   Örtülü (Zımni) İbra.................................................................................. 407

2)    İbranın Etkisi................................................................................................. 408

3)    İbranın Kaldırılamaması................................................................................ 409

4)    Kuruluş ve Sermaye Artırımında İbra........................................................... 409

C) ZAMANAŞIMI................................................................................................ 410

V) ..... KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK................................................. 411

VI) .... CEZAİ SORUMLULUK..................................................................................... 411

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

§ 17- SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ
KOMANDİT ŞİRKET


II) ..... ŞİRKETİN KURULUŞU..................................................................................... 414

A) ESAS SÖZLEŞME.......................................................................................... 414

B) KURUCULAR................................................................................................. 414

C) TESCİL VE İLAN........................................................................................... 415

III) ... ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ.......................................................................................... 415

A) YÖNETİM KURULU..................................................................................... 415

1)    Yönetim ve Temsil........................................................................................ 415

2)    Rekabet Yasağı............................................................................................. 415

B) GENEL KURUL.............................................................................................. 416

C) DENETİM........................................................................................................ 416

IV)               SONA ERME VE TASFİYE   416

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ......................................................................................... VII

ÖNSÖZ.................................................................................................................................. IX

İçİndekİler.................................................................................................................... XI

KISALTMALAR CETVELİ........................................................................................ XLV

KAYNAKÇA.................................................................................................................. XLIX

 

BİRİNCİ BÖLÜM

§ 1- ŞİRKETLER HUKUKUNUN HUKUKUMUZDAKİ YERİ

 

I) ...... genel olarak.................................................................................................... 1

II) ..... KİŞİLER HUKUKU VE ŞİRKET......................................................................... 1

III).... BORÇLAR HUKUKU VE ŞİRKET..................................................................... 3

IV).... EŞYA HUKUKU VE ŞİRKET............................................................................... 6

 

§ 2- ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

 

I) ...... TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN
DÜZENLENMESİ.................................................................................................... 9

A) ŞİRKET KAVRAMI......................................................................................... 10

1)    Kişi Birliği Olarak Şirketler............................................................................. 10

a)   Genel Kabul Gören Sisteme Göre Kişi Birliği Olarak Şirket..................... 10

b)   Tek Ortaklı Şirketler.................................................................................. 11

c)   Asgari Ortak Sayısı Hakkında Özel Düzenlemeler.................................... 12

2)    Sözleşme......................................................................................................... 12

a)   Şirket Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti..................................................... 12

b)   Tek Ortaklı Şirketlerin Hukuki Niteliği..................................................... 13

c)   Şirket Sözleşmesinin Tarafları................................................................... 14

aa)    Şirket Sözleşmesine Taraf Olanlar..................................................... 14

bb)   Tarafların Ehliyeti.............................................................................. 14

aaa)    Gerçek Kişilerin Ehliyeti......................................................... 14

bbb)   Tüzel Kişilerin Ehliyeti............................................................ 15

d)   Şirket Sözleşmesinin Şekli........................................................................ 15

3)    Ortak Amaca (Müşterek Gayeye) Erişme Niyeti............................................. 16

4)    Müşterek Amaç Uğruna Birlikte Çalışma Niyeti (Affectio Societatis)............ 17

B)  ŞİRKETLER HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK........................................... 18

1) Tüzel Kişiliği Olan Şirketler............................................................................... 18

2)    Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketler..................................................................... 20

II) ..... İRADENİN OLUŞTURULMASI......................................................................... 20

A) TİCARET ŞİRKETLERİNDE İRADENİN OLUŞTURULMASI............. 20

1)    Organ Kavramı................................................................................................ 21

a)   Genel Olarak Ticaret Şirketlerinde Organ.................................................. 21

aa)    Geniş Anlamda Organ....................................................................... 21

bb)   Dar Anlamda Organ.......................................................................... 21

aaa)    Şeklî Organ............................................................................. 21

bbb)   Fiilî Organ.............................................................................. 22

b)   Ticaret Şirketlerinde Organ Kavramı Tayininde Başvurulacak Esaslar...... 23

aa)    Şekli Kıstas........................................................................................ 23

aaa)    Organın Kanun Koyucu Tarafından Belirlenmesi................... 23

bbb)   Organın Kuruluş Belgelerinde Belirlenmesi............................ 24

ccc)    Organların Yetkili Makamlarca Tayini.................................... 24

bb)   Maddi Kıstas..................................................................................... 24

2)    Organlarda İradenin Oluşumu......................................................................... 25

a)   Toplantıya Davet (“Çağrı”)........................................................................ 26

b)   Toplantı Yeter Sayısı (Toplantı Nisabı)..................................................... 26

c)   Karar Yeter Sayısı (Karar Nisabı).............................................................. 26

aa)    Karar Yeter Sayısı Çeşitleri............................................................... 27

aaa)    Oy Birliği (İttifak)................................................................... 27

bbb)   Oy Çokluğu (Ekseriyet).......................................................... 27

(1)  Adi Çoğunluk (Nispî Ekseriyet)....................................... 27

(2)  Mutlak Çoğunluk (Salt Ekseriyet).................................... 27

(3)  Nitelikli Çoğunluk (Mevsuf Ekseriyet)............................ 28

bb)   Oy Verme.......................................................................................... 28

cc)    Oylarda Eşitlik................................................................................... 28

d)   Kararların Etkileri...................................................................................... 29

B) TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN ŞİRKETLERDE İRADENİN
OLUŞTURULMASI.......................................................................................... 29

 

İKİNCİ BÖLÜM

§ 3- ADİ ŞİRKET

 

GİRİŞ.............................................................................................................................. 31

I) ...... ADİ ŞİRKETLERİN TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA
DÜZENLENMESİ.................................................................................................. 32

II) ..... ADİ ŞİRKETLERİN TİCARET ŞİRKETLERİ BAKIMINDAN
ÖNEMİ...................................................................................................................... 33

III) ... ADİ ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI..................................................... 33

A) ADİ ŞİRKETİN TANIMI................................................................................. 34

B)  UNSURLARI...................................................................................................... 35

1)    Kişi Unsuru..................................................................................................... 35

2)    Şirket Sözleşmesi............................................................................................ 37

a)   Adi Şirket Sözleşmesinin Hukuki Niteliği................................................. 38

b)   Sözleşmenin Tarafları ve Katılma Ehliyeti................................................. 39

aa)    Sözleşmenin Tarafları........................................................................ 39

bb)   Tarafların Sözleşmeye Katılma Ehliyeti............................................. 39

c)   Sözleşmenin Şekli..................................................................................... 41

3)    Ortak Amaç..................................................................................................... 43

a)   Genel Olarak............................................................................................. 43

b)   Ortak Amacın Niteliği............................................................................... 43

aa)    Amacın İktisadi Olması..................................................................... 44

bb)   Adi Şirketin Ticari İşletme İşletmek Amacıyla Kurulup
Kurulamayacağı................................................................................. 44

4)    Ortak Amaç Uğruna Birlikte Çaba (Affectio Societatis)................................. 45

5)    Katılma Payı Koyma Yükümlülüğü................................................................. 46

a)   Katılma Payının Mahiyeti.......................................................................... 47

b)   Katılma Payının İfası ve İfa Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi........ 49

aa)    Katılma Payının İfası......................................................................... 49

bb)   Katılma Payının İfa Edilmemesi......................................................... 50

IV).... ADİ ŞİRKEtin TÜZEL KİŞİLİğinin olmaması.................................. 50

A)  GENEL OLARAK.............................................................................................. 50

B)  ADİ ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN OLMAMASININ
HUKUKİ SONUÇLARI.................................................................................... 51

1)    Hukuki İşlemlerde Taraf Olma Ehliyeti........................................................... 51

2)    Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflâs Kanununa Göre Taraf Ehliyeti.... 51

3)    Şirket Malvarlığı Üzerindeki Hak Sahipliği.................................................... 52

4)    Sorumluluk..................................................................................................... 52

5)    Haksız Fiilden Sorumluluk............................................................................. 53

6)    Ticaret Unvanı................................................................................................. 53

7)    Defter Tutma................................................................................................... 54

8)    Vergi............................................................................................................... 54

9)    Yerleşim Yeri.................................................................................................. 54

10)  Tâbiiyet........................................................................................................... 55

V)...... UYGULAMADA ADİ ŞİRKET........................................................................... 56

A)  KURULUŞ ORTAKLIĞI.................................................................................. 56

B)  GİZLİ ŞİRKET.................................................................................................. 57

C)  ADİ ŞİRKET TEMELİNE DAYALI SÖZLEŞME İLİŞKİLERİ............... 57

VI).... ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BİRBİRLERİYLE VE
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ................................................................ 57

A)  GENEL OLARAK.............................................................................................. 57

1)    Ortaklar Arasındaki İlişkinin Hukuki Mahiyeti............................................... 58

2)    Ortakların Sadakat ve Özen Yükümü.............................................................. 58

a)   Özen Yükümünün Kapsamı...................................................................... 58

b)   Özen Yükümüne Aykırı Davranmanın Müeyyidesi.................................. 59

3)    Eşitlik İlkesi.................................................................................................... 60

4)    Ortaklık Hak ve Borçlarının Devri.................................................................. 60

B)  ADİ ŞİRKETLERDE İÇ İLİŞKİ..................................................................... 61

1)    Mali Nitelikteki İlişkiler.................................................................................. 61

a)   Katılma Payı.............................................................................................. 61

b)   Kazanç ve Zarara Katılma.......................................................................... 61

aa)    Kazanç ve Zarar Kavramı................................................................... 62

bb)   Yönetici Ortağın Hesapları Çıkarması............................................... 62

cc)    Kazanç ve Zararın Paylaştırılması...................................................... 63

aaa)    Kazanç ve Zararın Sözleşme Hükümlerine veya Karara
Göre Paylaştırılması................................................................ 63

bbb)   Kanun Gereğince Paylaşma.................................................... 64

c)   Tasfiye Payı/Ayrılma Payı......................................................................... 65

d)   Ücret-Faiz İsteme ve Masrafı Talep Hakkı................................................ 65

2)    Şahsi Nitelikteki İlişkiler................................................................................. 66

a)   Adi Şirketlerde Yönetim Hakkı................................................................. 66

aa)    Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Hukuki Mahiyeti........................ 66