Şirketler Hukuku Genel Esaslar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Rıza AYHAN - Hayrettin ÇAĞLAR - Mehmet ÖZDAMAR
ISBN: 9786050511352
187,00 TL 220,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR, Mehmet ÖZDAMAR
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 639
Baskı Niteliği Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Şirketler Hukuku Genel Esaslar
Prof. Dr. Rıza AYHAN – Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR, Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR

Her yıl güncellemeye ve gözden geçirmeye gayret ettiğimiz kitabımızın dördüncü baskısıyla karşınızdayız. Bu baskıda da aradan geçen süre içerisinde mevzuatımızda meydana gelen değişiklikler ve yeni eserler/yenilenen eserler çalışmaya yansıtıldı. Örneğin Türk Ticaret Kanunu m. 40, 373, 397 ve 543 hükümlerinde yapılan değişiklikler ilgili kısımlara eklendi. Ayrıca okuyuculardan veya meslektaşlarımızdan gelen öneriler ve katkılar da dikkate alındı. Çalışmada 31.12.2021 tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri esas alındı.

İÇİNDEKİLER 

DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ .......................................................................VII 

ÖNSÖZ ................................................................................................................... IX 

İÇİNDEKİLER ...................................................................................................... XI 

KISALTMALAR CETVELİ ...........................................................................XLIX 

KAYNAKÇA.......................................................................................................... LI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

§ 1- ŞİRKETLER HUKUKUNUN HUKUKUMUZDAKİ YERİ

I) GENEL OLARAK.......................................................................................... 1 

II) KİŞİLER HUKUKU VE ŞİRKET.................................................................. 1 

III) BORÇLAR HUKUKU VE ŞİRKET.............................................................. 3 

IV) EŞYA HUKUKU VE ŞİRKET ...................................................................... 7 

§ 2- ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

I) TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN 

DÜZENLENMESİ ......................................................................................... 9 

A) ŞİRKET KAVRAMI ............................................................................ 10 

1) Kişi Birliği Olarak Şirketler .......................................................... 10 

a) Genel Kabul Gören Sisteme Göre Kişi Birliği Olarak 

Şirket....................................................................................... 11 

b) Tek Ortaklı Şirketler............................................................... 11 

c) Asgari Ortak Sayısı Hakkında Özel Düzenlemeler................. 12 

2) Sözleşme ....................................................................................... 12 

a) Şirket Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti .................................. 12 

b) Tek Ortaklı Şirketlerin Hukuki Niteliği.................................. 13 

c) Şirket Sözleşmesinin Tarafları................................................ 14 

aa) Şirket Sözleşmesine Taraf Olanlar ................................ 15 

bb) Tarafların Ehliyeti ......................................................... 15 

aaa) Gerçek Kişilerin Ehliyeti .................................... 15 

bbb) Tüzel Kişilerin Ehliyeti....................................... 16 

d) Şirket Sözleşmesinin Şekli ..................................................... 16 

XII İçindekiler 

3) Ortak Amaca (Müşterek Gayeye) Erişme Niyeti ...........................17 

4) Müşterek Amaç Uğruna Birlikte Çalışma Niyeti (Affectio 

Societatis).......................................................................................18 

B) ŞİRKETLER HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK..................................19 

1) Tüzel Kişiliği Olan Şirketler ..........................................................19 

2) Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketler ...................................................22 

II) İRADENİN OLUŞTURULMASI .................................................................22 

A) TİCARET ŞİRKETLERİNDE İRADENİN OLUŞTURULMASI........22 

1) Organ Kavramı...............................................................................22 

a) Genel Olarak Ticaret Şirketlerinde Organ...............................22 

aa) Geniş Anlamda Organ....................................................23 

bb) Dar Anlamda Organ .......................................................23 

aaa) Şeklî Organ..........................................................23 

bbb) Fiilî Organ ...........................................................24 

b) Ticaret Şirketlerinde Organ Kavramı Tayininde 

Başvurulacak Esaslar...............................................................25 

aa) Şekli Kıstas ....................................................................25 

aaa) Organın Kanun Koyucu Tarafından 

Belirlenmesi.........................................................25 

bbb) Organın Kuruluş Belgelerinde 

Belirlenmesi.........................................................26 

ccc) Organların Yetkili Makamlarca Tayini................26 

bb) Maddi Kıstas ..................................................................26 

2) Organlarda İradenin Oluşumu........................................................27 

a) Toplantıya Davet (Çağrı).........................................................28 

b) Toplantı Yeter Sayısı (Toplantı Nisabı) ..................................28 

c) Karar Yeter Sayısı (Karar Nisabı) ...........................................28 

aa) Karar Yeter Sayısı Çeşitleri............................................29 

aaa) Oy Birliği (İttifak) ...............................................29 

bbb) Oy Çokluğu (Ekseriyet).......................................29 

(1) Adi Çoğunluk (Nispî Ekseriyet)...................29 

(2) Mutlak Çoğunluk (Salt Ekseriyet)................30 

(3) Nitelikli Çoğunluk (Mevsuf Ekseriyet) ........30 

bb) Oy Verme.......................................................................30 

cc) Oylarda Eşitlik ...............................................................31 

d) Kararların Etkileri ...................................................................32 

B) TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN ŞİRKETLERDE İRADENİN 

OLUŞTURULMASI .............................................................................32 

İçindekiler XIII 

İKİNCİ BÖLÜM 

§ 3- ADİ ŞİRKET 

GİRİŞ ...................................................................................................................... 35

I) ADİ ŞİRKETLERİN TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA 

DÜZENLENMESİ ....................................................................................... 36 

II) ADİ ŞİRKETLERİN TİCARET ŞİRKETLERİ BAKIMINDAN 

ÖNEMİ......................................................................................................... 37 

III) ADİ ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI............................................... 38 

A) ADİ ŞİRKETİN TANIMI..................................................................... 38 

B) UNSURLARI ....................................................................................... 40 

1) Kişi Unsuru ................................................................................... 40 

2) Şirket Sözleşmesi .......................................................................... 42 

a) Adi Şirket Sözleşmesinin Hukuki Niteliği.............................. 43 

b) Sözleşmenin Tarafları ve Katılma Ehliyeti............................. 44 

aa) Sözleşmenin Tarafları.................................................... 44 

bb) Tarafların Sözleşmeye Katılma Ehliyeti........................ 44 

c) Sözleşmenin Şekli................................................................... 47 

3) Ortak Amaç ................................................................................... 48 

a) Genel Olarak........................................................................... 48 

b) Ortak Amacın Niteliği ............................................................ 49 

aa) Amacın İktisadi Olması................................................. 49 

bb) Adi Şirketin Ticari İşletme İşletmek Amacıyla 

Kurulup Kurulamayacağı .............................................. 50 

4) Ortak Amaç Uğruna Birlikte Çaba (Affectio Societatis)............... 51 

5) Katılma Payı Koyma Yükümlülüğü .............................................. 52 

a) Katılma Payının Mahiyeti....................................................... 52 

b) Katılma Payının İfası ve İfa Yükümlülüğünün Yerine 

Getirilmemesi ......................................................................... 55 

aa) Katılma Payının İfası..................................................... 55 

bb) Katılma Payının İfa Edilmemesi.................................... 56 

IV) ADİ ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN OLMAMASI ................................ 56 

A) GENEL OLARAK................................................................................ 56 

B) ADİ ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN OLMAMASININ 

HUKUKİ SONUÇLARI....................................................................... 57 

1) Hukuki İşlemlerde Taraf Olma Ehliyeti ........................................ 57 

2) Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflâs Kanununa Göre 

Taraf Ehliyeti................................................................................. 57 

3) Şirket Malvarlığı Üzerindeki Hak Sahipliği.................................. 58 

XIV İçindekiler 

4) Sorumluluk.....................................................................................58 

5) Haksız Fiilden Sorumluluk ............................................................59 

6) Ticaret Unvanı ...............................................................................60 

7) Defter Tutma..................................................................................60 

8) Vergi ..............................................................................................61 

9) Yerleşim Yeri.................................................................................61 

10) Tâbiiyet ..........................................................................................61 

V) UYGULAMADA ADİ ŞİRKET...................................................................62 

A) KURULUŞ ORTAKLIĞI......................................................................62 

B) GİZLİ ŞİRKET......................................................................................63 

C) ADİ ŞİRKET TEMELİNE DAYALI SÖZLEŞME İLİŞKİLERİ.........64 

VI) ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BİRBİRLERİYLE VE 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ............................................................64 

A) GENEL OLARAK ................................................................................64 

1) Ortaklar Arasındaki İlişkinin Hukuki Mahiyeti .............................64 

2) Ortakların Sadakat ve Özen Yükümü ............................................65 

a) Özen Yükümünün Kapsamı ....................................................65 

b) Özen Yükümüne Aykırı Davranmanın Müeyyidesi................66 

3) Eşitlik İlkesi ...................................................................................67 

4) Ortaklık Hak ve Borçlarının Devri.................................................67 

B) ADİ ŞİRKETLERDE İÇ İLİŞKİ...........................................................68 

1) Mali Nitelikteki İlişkiler.................................................................68 

a) Katılma Payı............................................................................68 

b) Kazanç ve Zarara Katılma.......................................................68 

aa) Kazanç ve Zarar Kavramı ..............................................69 

bb) Yönetici Ortağın Hesapları Çıkarması ...........................69 

cc) Kazanç ve Zararın Paylaştırılması..................................70 

aaa) Kazanç ve Zararın Sözleşme Hükümlerine 

veya Karara Göre Paylaştırılması ........................70 

bbb) Kanun Gereğince Paylaşma.................................72 

c) Tasfiye Payı/Ayrılma Payı ......................................................72 

d) Ücret-Faiz İsteme ve Masrafı Talep Hakkı .............................73 

2) Şahsi Nitelikteki İlişkiler ...............................................................74 

a) Adi Şirketlerde Yönetim Hakkı...............................................74 

aa) Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Hukuki Mahiyeti ....74 

bb) Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Kapsamı .................74 

aaa) Olağan İşlerde Yönetim Yetkisi ..........................75 

bbb) Olağanüstü İşlerde Yönetim Yetkisi....................75 

cc) Yönetim Hakkının Kazanılması.....................................77 

İçindekiler XV 

dd) Yönetim Hakkının Kaybedilmesi ve 

Sınırlandırılması ............................................................ 78 

aaa) Sözleşmeyle Verilen Yönetim Hakkının Geri 

Alınması veya Sınırlandırılması.......................... 78 

bbb) Kararla Verilen Yönetim Hakkının Geri 

Alınması veya Sınırlandırılması.......................... 79 

ee) Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Kullanılması .......... 79 

aaa) Yönetim Hakkının Kullanılması Usulü............... 79 

bbb) İtiraz.................................................................... 80 

b) Adi Şirketlerde İnceleme Hakkı ............................................. 80 

c) Adi Şirketlerde Rekabet Yasağı.............................................. 81 

aa) Rekabet Yasağının Hukuki Mahiyeti............................. 81 

bb) Rekabet Yasağının Kapsamı.......................................... 82 

cc) Rekabet Yasağına Aykırılığın Yaptırımı ....................... 82 

dd) Zamanaşımı ................................................................... 82 

C) ADİ ŞİRKETLERDE DIŞ İLİŞKİ........................................................ 83 

1) Adi Şirketlerde Temsil .................................................................. 83 

a) Adi Şirketlerde Temsilci Sıfatının Kazanılması ..................... 84 

b) Adi Şirketlerde Temsil Yetkisinin Sona Ermesi..................... 84 

c) Adi Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kapsamı ........................... 84 

d) Temsilin Sonuçları.................................................................. 85 

2) Adi Şirketin ve Ortakların Borç ve Taahhütlerden 

Sorumluluğu.................................................................................. 85 

a) Adi Şirketin Sorumluluğu....................................................... 85 

b) Ortakların Sorumluluğu.......................................................... 85 

VII) ADİ ŞİRKETLERDE OY HAKKI VE KARAR.......................................... 86 

VIII) ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİK................ 86 

A) ŞİRKETE YENİ ORTAK ALINMASI VE PAYIN DEVRİ................ 87 

1) Şirkete Yeni Ortak Alınması ......................................................... 87 

2) Ortaklık Payının Devri Suretiyle Şirkete Yeni Ortak Alınması..... 88 

a) Ortaklık Payının Devri Suretiyle Şirkete Yeni Ortak 

Alınmasının Şartları................................................................ 88 

aa) Ortaklık payını devreden ile devralan arasında, 

ortaklık payının kısmen veya tamamen 

devredilmesine ilişkin bir “devir sözleşmesinin” 

yapılması ....................................................................... 88 

bb) Ortaklık payının kısmen veya tamamen devri 

suretiyle şirkete yeni ortak alınmasında oybirliğinin 

aranması......................................................................... 89 

b) Ortaklık Payının Devri Suretiyle Yeni Ortağın Şirkete 

Girmesinin Usulü.................................................................... 90 

XVI İçindekiler 

3) Alt Katılım .....................................................................................90 

B) ÇIKMA VE ÇIKARILMA....................................................................91 

1) Genel Olarak ..................................................................................91 

2) Çıkma.............................................................................................92 

a) Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkma.................................92 

b) Kanundan doğan çıkma hâlleri................................................92 

aa) Diğer ortakların rızasıyla çıkma.....................................92 

bb) Kanun gereğince çıkma..................................................92 

aaa) Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması.............92 

bbb) Kısıtlanması.........................................................93 

ccc) İflâsı.....................................................................93 

ddd) Tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya 

çevrilmesi ............................................................94 

eee) Ortağın ölmesi .....................................................94 

3) Çıkarılma .......................................................................................94 

a) Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkarılma............................94 

b) Kanunda öngörülen sebeplerle çıkarılma ................................95 

aa) Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması .......................95 

bb) Ortağın kısıtlanması .......................................................95 

cc) Ortaklardan birinin iflâsı................................................96 

dd) Bir ortağın tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla 

paraya çevrilmesi ...........................................................96 

ee) Ortaklardan birinin ölümü..............................................96 

4) Çıkma ve Çıkarılma Sebebiyle Ortaklık Sıfatının Sona 

Erdiği An........................................................................................97 

a) Çıkmanın hüküm ifade ettiği an ..............................................97 

aa) Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkmanın hüküm 

ifade ettiği an..................................................................97 

bb) Kanunda öngörülen sebeplerle çıkmanın hüküm 

ifade ettiği an..................................................................98 

b) Çıkarılmanın hüküm ifade ettiği an.........................................99 

aa) Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkarılmanın 

hüküm ifade ettiği an......................................................99 

bb) Kanunda öngörülen sebeplerle çıkarılmanın hüküm 

ifade ettiği an..................................................................99 

5) Çıkan/Çıkarılan Ortağın Sorumluluğu ...........................................99 

a) Çıkma veya çıkarılmanın sorumluluk üzerine genel etkileri.100 

b) Çıkma ve çıkarılmada özel hâller ..........................................100 

aa) Çıkan veya çıkarılan ortağın şirketin muaccel olan 

ve olmayan borçlarından sorumluluğu.........................100 

İçindekiler XVII 

bb) Çıkan veya çıkarılan ortağın borçtan kurtarılması

veya güvence verilmesi ............................................... 100 

aaa) Çıkan veya çıkarılan ortağın borçtan 

kurtarılması ....................................................... 101 

bbb) Çıkan veya çıkarılan ortağa güvence verilmesi. 102 

6) Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları ............................................... 102 

a) Çıkma ve çıkarılmanın yönetim ve temsil yetkisi üzerine 

etkileri................................................................................... 103 

b) Çıkma veya çıkarılma hâlinde ortaklık payının tasfiyesi...... 103 

aa) Ayrılan ortağın ortaklık payının diğer ortaklara 

geçmesi........................................................................ 103 

bb) Tasfiye payının tespiti ve ödenmesi ............................ 104 

c) Malvarlığının yetersizliği...................................................... 105 

d) Tamamlanmamış işler........................................................... 106 

IX) ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ............................................................... 106 

A) SONA ERME SEBEPLERİ................................................................ 107 

1) İnfisah (Dağılma) Sebepleri ........................................................ 107 

a) Kanunda öngörülen infisah sebepleri.................................... 107 

aa) Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın 

gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle 

gelmesi......................................................................... 108 

bb) Ortaklardan birinin ölmesi ve sözleşmede ortaklığın 

mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm 

olmaması ..................................................................... 109 

cc) Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir 

hüküm bulunmaması halinde bir ortağın 

kısıtlanması, iflâsı veya tasfiyedeki payının cebrî 

icra yoluyla paraya çevrilmesi..................................... 109 

aaa) Ortağın kısıtlanması.......................................... 110 

bbb) Ortağın iflâsı ..................................................... 110 

ccc) Ortağın tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla 

paraya çevrilmesi .............................................. 111 

dd) Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin sona 

ermesi .......................................................................... 112 

b) Sözleşmede öngörülen infisah sebepleri............................... 112 

2) Fesih Sebepleri ............................................................................ 113 

a) Kanunda öngörülen fesih hâlleri........................................... 113 

aa) Ortakların alacağı kararla fesih.................................... 113 

bb) Kanunda tanınan feshi ihbar hakkının 

kullanılmasıyla şirketin sona erdirilmesi ..................... 113 

aaa) Kanundan doğan feshi ihbar hakları ................. 114 

XVIII İçindekiler 

(1) Şirketin belirsiz süreli olması hâlinde 

ortaklara tanınan feshi ihbar hakkı .............114 

(2) Şirketin ortaklardan birinin ömrü 

boyunca sürmek üzere kurulması hâlinde 

ortaklara tanınan feshi ihbar hakkı .............114 

bbb) Kanundan doğan feshi ihbar hakkının 

kullanılması .......................................................115 

b) Şirket sözleşmesinde öngörülen fesih hakkı..........................115 

c) Mahkeme kararıyla (haklı sebeplerle) fesih ..........................116 

B) ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI.........................118 

1) Sona ermenin şirketin yönetimine etkisi ......................................118 

2) Adi Şirketin Tasfiyesi ..................................................................119 

a) Tasfiye kavramı.....................................................................119 

b) Tasfiye hâlinin şirkette meydana getirdiği değişiklikler........119 

c) Tasfiye hâline uygulanacak hükümler...................................120 

d) Tasfiye görevlileri .................................................................120 

aa) Tasfiye görevlilerinin hak ve yetkileri .........................122 

aaa) Tasfiye görevlilerinin hakları ............................122 

bbb) Tasfiye görevlilerinin yetkileri ..........................122 

bb) Tasfiye görevlisi sıfatının sona ermesi.........................123 

aaa) Tasfiye görevlisi sıfatının sona erme 

sebepleri.............................................................123 

(1) Azil.............................................................123 

(2) İstifa............................................................123 

(3) Diğer sona erme sebepleri ..........................124 

bbb) Tasfiye görevlisi sıfatının sona ermesinin 

duyurulması .......................................................124 

e) Tasfiye işlemleri....................................................................124 

aa) Tasfiyeye başlanmadan evvel alınması gereken 

tedbirler ve yapılması gereken işlemler........................125 

bb) Dış tasfiye ....................................................................125 

cc) İç Tasfiye......................................................................126 

dd) Kapanış hesabının hazırlanması...................................127 

f) Tasfiyenin Kapanışı...............................................................127 

3) Şirketin Tasfiyesinin Üçüncü Kişilere Karşı Etkisi .....................128 

X) ZAMANAŞIMI...........................................................................................128 

A) ADİ ŞİRKETLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE 

ZAMANAŞIMI ...................................................................................129 

B) ADİ ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE 

ZAMANAŞIMI ...................................................................................129 

İçindekiler XIX 

1) Adi Şirkette Ortaklar Arasındaki İlişkilerde Zamanaşımı

Süresi........................................................................................... 129 

2) Adi Şirkette Ortaklar Arasındaki İlişkilerde Zamanaşımı

Süresinin Başlaması .................................................................... 130 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

§ 4- TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 

GİRİŞ .................................................................................................................... 133

I) TİCARET ŞİRKETİ KAVRAMI ............................................................... 133 

II) TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜRLERİ................................................... 134 

A) ŞAHIS ŞİRKETLERİ......................................................................... 135 

B) SERMAYE ŞİRKETLERİ.................................................................. 135 

C) KOOPERATİF ŞİRKET..................................................................... 136 

III) TÜZEL KİŞİLİK ........................................................................................ 137 

A) TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI................................................ 137 

B) TÜZEL KİŞİLİK KAZANMANIN SONUÇLARI ............................ 137 

1) Bağımsız Malvarlığı.................................................................... 137 

2) Ticaret Unvanı............................................................................. 138 

3) Yerleşim Yeri (Merkez) .............................................................. 138 

4) Tabiiyet ....................................................................................... 139 

5) Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti ....................................................... 139 

6) Organların Hukuka Aykırı Fiillerinden Sorumluluk ................... 140 

IV) TİCARET ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER ............... 141 

V) TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE................................................ 142 

A) SERMAYE KOYMA BORCU........................................................... 142 

1) Katılma Payı Olarak Taahhüt Edilebilecek Değerler .................. 142 

a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait 

paylar .................................................................................... 143 

aa) Paranın Sermaye Olarak Konulması............................ 143 

bb) Alacak.......................................................................... 144 

cc) Kıymetli evrak............................................................. 145 

dd) Sermaye şirketlerine ait paylar .................................... 145 

b) Fikri Mülkiyet Hakları.......................................................... 145 

c) Taşınırlar............................................................................... 145 

d) Taşınmazlar .......................................................................... 146 

e) Kişisel Emek ve Ticari İtibar................................................ 147 

f) Ticari İşletme........................................................................ 147 

g) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri 

olan diğer haklar ................................................................... 148 

XX İçindekiler 

2) Katılma Payı Borcunun Yerine Getirilmesini İsteme Hakkı........148 

3) Temerrüt Faizi..............................................................................149 

4) Faiz ve Ücret Alma Hakkı ...........................................................149 

B) SERMAYE KOYMA BORCUNDA KABUL GÖREN 

KARİNELER ......................................................................................149 

VI) ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI.............................................150 

A) ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE ORTAKLARIN KİŞİSEL 

ALACAKLILARI ...............................................................................150 

B) SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ORTAKLARIN KİŞİSEL 

ALACAKLILARI ...............................................................................150 

VII) ZAMANAŞIMI...........................................................................................151 

§ 5- TİCARET BAKANLIĞININ DÜZENLEME VE 

DENETLEME YETKİSİ

I) TİCARET BAKANLIĞININ DÜZENLEME YAPMA YETKİSİ.............153 

II) TİCARET BAKANLIĞININ DENETLEME YETKİSİ.............................153 

A) TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN 

DENETİMİN AMACI.........................................................................154 

B) DENETİM İLKELERİ........................................................................154 

C) DENETİME KONU İŞLEMLER........................................................155 

D) DENETİM USULÜ.............................................................................156 

E) DENETİM RAPORLARI....................................................................156 

1) Teftiş Raporu ...............................................................................156 

2) Soruşturma Raporu ......................................................................157 

3) İnceleme Raporu ..........................................................................157 

III) FESİH DAVASI AÇMA YETKİSİ ............................................................157 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

§ 6- KOLLEKTİF ŞİRKET 

I) KOLLEKTİF ŞİRKET KAVRAMI ............................................................159 

II) KOLLEKTİF ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ .................................................160 

A) TİCARİ İŞLETME İŞLETMEK AMACIYLA KURULMASI ..........161 

B) TİCARİ İŞLETMENİN TİCARET UNVANI ALTINDA 

İŞLETİLMESİ.....................................................................................161 

C) ORTAKLARININ GERÇEK KİŞİ OLMASI .....................................161 

D) ORTAKLARIN ŞİRKET BORÇLARINDAN DOLAYI SINIRSIZ 

VE MÜTESELSİL SORUMLU OLMASI..........................................162 

E) TÜZEL KİŞİLİK.................................................................................162 

İçindekiler XXI 

III) KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU..................................................... 163 

A) ŞİRKET SÖZLEŞMESİ ..................................................................... 163 

1) Şirket Sözleşmesinin Şekli .......................................................... 163 

2) Şirket Sözleşmesinin İçeriği........................................................ 164 

a) Şirket sözleşmesinde bulunması gereken zorunlu kayıtlar ... 164 

aa) Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve 

vatandaşlıkları.............................................................. 164 

bb) Şirketin kollektif olduğu.............................................. 164 

cc) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi ............................... 165 

dd) Şirketin işletme konusu ............................................... 165 

ee) Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği 

katılma payının belirtilmesi ......................................... 165 

ff) Şirketi temsile yetkili kimselerin belirtilmesi.............. 166 

b) Şirket sözleşmesine ihtiyari olarak konulabilecek kayıtlar... 166 

3) Şirket Sözleşmesinin İmzalanması.............................................. 166 

B) ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ 

YAHUT YARDIMCISI HUZURUNDA İMZALANMASI VEYA 

SÖZLEŞMEDEKİ İMZALARIN NOTERCE ONAYLANMASI ..... 167 

C) TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLÂN........................................... 168 

1) Tescil........................................................................................... 168 

a) Tescil Başvurusuna Yetkili Kişiler ....................................... 168 

b) Tescili Talep Süresi .............................................................. 169 

2) İlân............................................................................................... 169 

3) Tescilin ve İlânın Hükmü ............................................................ 169 

IV) KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞUNDA EKSİKLİK VEYA 

SAKATLIK ................................................................................................ 170 

A) TESCİL YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMİŞ

OLMASI............................................................................................. 170 

B) ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN KANUNİ ŞEKİLDE 

YAPILMAMASI VEYA SÖZLEŞMEYE KONMASI ZORUNLU 

OLAN KAYITLARDAN BİRİNİN VEYA BAZILARININ 

EKSİK YAHUT GEÇERSİZ OLMASI ............................................. 171 

V) KOLLEKTİF ŞİRKETİN EHLİYETİ........................................................ 171 

VI) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BİRBİRLERİYLE VE 

ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ...................................... 172 

A) GENEL OLARAK.............................................................................. 172 

1) Ortaklar Arasındaki İlişkilerin Mahiyeti ..................................... 173 

2) Ortakların Sadakat ve Özen Yükümü.......................................... 173 

3) Eşitlik İlkesi................................................................................. 174 

4) Ortaklık Hak ve Borçlarının Devri .............................................. 174 

XXII İçindekiler 

B) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE İÇ İLİŞKİ..........................................174 

1) Mali Nitelikteki İlişkiler...............................................................175 

a) Sermaye Koyma Borcu .........................................................175 

b) Kâr Payı Hakkı ve Zarara Katılma ........................................175 

aa) Finansal Tablonun Çıkartılması ...................................175 

bb) Kâr Payı Hakkı............................................................176 

cc) Zarara Katılma .............................................................176 

dd) Kâr ve Zararın Paylaştırılması......................................176 

aaa) Kâr ve Zararın Sözleşme Hükümlerine veya 

Karara Göre Paylaştırılması...............................176 

bbb) Kâr ve Zararın Paylaştırıcı Tarafından 

Paylaştırılması ...................................................176 

ccc) Kanun Gereğince Paylaşma...............................177 

cc) Kâr ve Zararın Paylaştırılmasına İtiraz ........................177 

c) Tasfiye Payı/Ayrılma Payı ....................................................177 

d) Ücret-Faiz İsteme ve Masrafı Talep Hakkı ...........................178 

2) Şahsi Nitelikteki İlişkiler .............................................................179 

a) Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkı ....................................179 

aa) Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının Hukuki 

Mahiyeti .......................................................................179 

bb) Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının Kapsamı .......180 

cc) Yönetim Hakkının Kazanılması...................................180 

dd) Yönetim Hakkının Kaybedilmesi ve 

Sınırlandırılması...........................................................181 

ee) Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının 

Kullanılması.................................................................182 

aaa) Yönetim Hakkının Kullanılması Usulü .............182 

bbb) İtiraz...................................................................182 

b) Kollektif Şirketlerde Denetim ve Bilgi Edinme Hakkı..........183 

c) Kollektif Şirketlerde Rekabet Yasağı....................................184 

aa) Rekabet Yasağının Hukuki Mahiyeti ...........................184 

bb) Rekabet Yasağının Kapsamı ........................................185 

cc) Rekabet Yasağının Yaptırımı.......................................185 

dd) Zamanaşımı..................................................................186 

C) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE DIŞ İLİŞKİ........................................186 

1) Kollektif Şirketlerin Temsili ........................................................186 

a) Kollektif Şirketlerde Temsilci Sıfatının Kazanılması............186 

b) Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kaldırılması............187 

c) Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Geri Alınması.........188 

İçindekiler XXIII 

d) Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kapsamı................. 189 

e) Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması .... 189 

2) Kollektif Şirketin ve Ortaklarının Şirketin Borç ve 

Taahhütlerinden Dolayı Sorumluluğu ......................................... 190 

a) Kollektif Şirket Tüzel Kişiliğinin Sorumluluğu.................... 190 

b) Ortakların Sorumluluğu........................................................ 190 

aa) Ortakların Sorumluluğunun Esasları ........................... 190 

bb) Ortakların İkinci ve Birinci Dereceden Sorumluluğu.. 191 

aaa) Şirkete Karşı İcra Takibinin Semeresiz 

Kalması ............................................................. 192 

bbb) Şirketin Sona Ermesi......................................... 192 

ccc) Şirketin İflâsı..................................................... 192 

VII) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE OY HAKKI VE KARAR......................... 193 

A) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE OY HAKKI ...................................... 193 

B) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE KARAR............................................ 194 

1) Karar Yetersayısı......................................................................... 194 

a) Kanunda Öngörülen Karar Yetersayıları .............................. 195 

b) Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Karar Yetersayıları .......... 195 

2) Kararların İptali ........................................................................... 195 

VIII) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ORTAKLAR ARASINDA 

DEĞİŞİKLİK.............................................................................................. 196 

A) ŞİRKETE YENİ ORTAK ALINMASI .............................................. 196 

B) PAYIN DEVRİ................................................................................... 196 

IX) ÇIKMA VE ÇIKARILMA ......................................................................... 197 

A) ORTAĞIN İRADE BEYANINA BAĞLI OLARAK ŞİRKETTEN 

ÇIKMASI VE ÇIKARILMASI .......................................................... 197 

1) Ortağın Şirketten Çıkması........................................................... 197 

a) Sözleşme Hükümlerine Göre Çıkma .................................... 198 

b) Sözleşmede Hüküm Bulunmayan Hâllerde Çıkma............... 198 

2) Ortağın Şirketten Çıkarılması...................................................... 198 

a) Sözleşmede Öngörülen Sebeplerle Çıkarılma....................... 199 

b) Kanunda Öngörülen Çıkarılma Sebepleri............................. 199 

aa) Ortağın İflâsı Hâlinde Çıkarılma ................................. 199 

bb) Ortağın Şahsi Alacaklısının Şirketin Feshini İstemesi 

Üzerine Çıkarılma ....................................................... 199 

cc) Süresiz Şirketlerde Şirketin Feshini Talep Eden 

Ortağın Çıkarılması ..................................................... 200 

dd) Ortağın Haklı Sebeplerle Çıkarılması.......................... 200 

c) Çıkarılma Kararına İtiraz...................................................... 201 

XXIV İçindekiler 

B) ORTAĞIN MAHKEME KARARIYLA ÇIKARILMASI ..................201 

1) Haklı Sebeple Çıkarılma Kararı Alınamaması Hâlinde Ortağın 

Mahkeme Kararıyla Çıkarılması..................................................201 

2) İki Ortaklı Kollektif Şirkette Ortağın Mahkeme Kararıyla 

Çıkarılması...................................................................................202 

C) ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN HÜKÜMLERİ..................................202 

1) Çıkma ve Çıkarılmanın Ticaret Unvanına Etkisi .........................202 

2) Çıkma ve Çıkarılmanın Ortaklar Arasındaki İlişkilere Etkisi ......203 

a) Çıkma ve Çıkarılmanın Ortaklık Sıfatını Sona Erdirmesi.....203 

b) Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Tasfiye Payını Talep Hakkı ...203 

3) Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Sorumluluğu.................................204 

a) Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Sorumluluğunun Esasları.......204 

b) Tamamlanmamış İşler ...........................................................204 

X) KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYE.........................205 

A) KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ.........................................205 

1) Kollektif Şirketlerin İnfisahı (Kendiliğinden Sona Ermesi).........206 

a) Kanunda Öngörülen İnfisah Sebepleri ..................................206 

aa) Şirket sözleşmesinde öngörülen amacın 

gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle 

gelmesi .........................................................................206 

bb) Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi 

konusunda bir hüküm olmaması hâlinde ortaklardan 

birinin ölmesi ...............................................................207 

cc) Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir 

hüküm yoksa bir ortağın kısıtlanması, iflâsı veya 

tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya 

çevrilmesi.....................................................................207 

dd) Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin sona 

ermesi...........................................................................207 

ee) Şirketin iflâsı................................................................208 

ff) Sermayenin tamamının veya üçte ikisinin kaybı..........208 

gg) Kollektif şirketin diğer bir şirketle birleşmesi..............208 

b) Sözleşmede Öngörülen İnfisah Sebepleri..............................209 

2) Kollektif Şirketlerin Feshi............................................................209 

a) Kanunda Öngörülen Fesih Sebepleri.....................................209 

aa) Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması .....................210 

bb) Belirsiz süreli kollektif şirketlerde ortakların fesih 

hakkı.............................................................................210 

cc) Ortakların kararıyla fesih .............................................211 

b) Sözleşmede Öngörülen Fesih Sebepleri ................................211 

İçindekiler XXV 

3) Kollektif Şirketlerin Mahkeme Kararıyla Sona Ermesi............... 212 

a) Kollektif Şirketlerin Haklı Sebeple Mahkeme Kararıyla 

Sona Erdirilmesi ................................................................... 212 

b) Kollektif Şirketlerin Kuruluşundaki Tescil ve İlân 

Merasimine Aykırılık Nedeniyle Mahkeme Kararıyla 

Fesih ..................................................................................... 213 

c) Kollektif Şirket Ortaklarının Şahsi Alacaklılarının Talebi 

Üzerine Mahkeme Kararıyla Fesih ....................................... 213 

B) KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ .............................................. 213 

1) Tasfiyenin Şirket İlişkileri Üzerindeki Etkileri ........................... 214 

a) Tüzel Kişiliğin Ehliyeti......................................................... 214 

b) Ticaret Unvanı ...................................................................... 215 

c) Defter Tutma......................................................................... 215 

2) Tasfiyenin Ortaklar Arasındaki İlişkilere Etkisi.......................... 215 

3) Tasfiye Memurları....................................................................... 216 

a) Tasfiye Memurlarının Seçimi/Atanması ve Görevden 

Alınması ............................................................................... 216 

aa) Tasfiye Memurlarının Seçimi veya Atanması ............. 216 

bb) Tasfiye Memurlarının Görevden Alınması.................. 216 

b) Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisi................................... 217 

c) Tasfiye Memurlarının Yükümlülükleri................................. 218 

aa) Koruma tedbirleri almak.............................................. 218 

bb) Defter Tutmak ............................................................. 218 

cc) Son bilançoyu çıkarmak .............................................. 218 

d) Tasfiye Memurlarının Hakları .............................................. 218 

4) Tasfiye İşlemleri ve Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi....................... 219 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

§ 7- ADİ KOMANDİT ŞİRKET 

I) TANIM VE UNSURLARI ......................................................................... 221 

A) TANIM ............................................................................................... 221 

B) UNSURLARI ..................................................................................... 221 

1) Kişi (Şahıs).................................................................................. 222 

2) Ticari İşletme İşletmek................................................................ 222 

3) Ortakların Sorumluluğu............................................................... 222 

4) Ticaret Unvanı............................................................................. 222 

5) Tüzel Kişilik................................................................................ 222 

II) KURULUŞ ................................................................................................. 223 

XXVI İçindekiler 

III) İŞLEYİŞ......................................................................................................223 

A) İÇ İŞLEYİŞ .........................................................................................223 

1) Mali İlişkiler.................................................................................223 

a) Sermaye Koyma Borcu .........................................................223 

b) Kâr ve Zarara Katılma...........................................................223 

c) Tasfiye Payı...........................................................................224 

2) Şahsi İlişkiler ...............................................................................224 

a) Yönetim Yetkisi ....................................................................224 

b) İtiraz Hakkı............................................................................224 

c) Denetim Yetkisi.....................................................................225 

d) Rekabet Yasağı......................................................................225 

B) DIŞ İŞLEYİŞ.......................................................................................225 

1) Ortaklığın Temsili........................................................................225 

2) Şirket Borçlarından Sorumluluk ..................................................226 

C) ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER...................................227 

IV) SONA ERME VE TASFİYE ......................................................................227 

ALTINCI BÖLÜM 

ANONİM ŞİRKETLERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR VE ANONİM 

ŞİRKETİN KURULUŞU 

§ 8- ANONİM ŞİRKETLERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR 

I) KAVRAM (TANIM) ..................................................................................230 

II) ANONİM ŞİRKETİN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL 

GELİŞİMİ ...................................................................................................230 

III) ANONİM ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ.......................................................231 

A) TİCARET UNVANI ...........................................................................231 

B) SERMAYE..........................................................................................231 

C) TÜZEL KİŞİLİK.................................................................................232 

D) AMAÇ VE KONU ..............................................................................232 

E) ORTAKLARIN SINIRLI SORUMLULUĞU.....................................232 

IV) ANONİM ŞİRKET TÜRLERİ....................................................................233 

A) ORTAK SAYISI AÇISINDAN...........................................................233 

B) TÂBİ OLDUKLARI HÜKÜMLER AÇISINDAN .............................233 

C) HALKA AÇIK OLUP OLMAMA AÇISINDAN ...............................233 

D) ÖLÇEKLERİ AÇISINDAN................................................................234 

E) BAĞIMSIZ DENETİME TÂBİ OLUP OLMAMALARI 

AÇISINDAN.......................................................................................234 

İçindekiler XXVII 

V) ANONİM ŞİRKETLERE HÂKİM OLAN İLKELER............................... 235 

A) ÇOĞUNLUK İLKESİ ........................................................................ 235 

B) HAKLARDAN SERMAYEYE KATILMA ORANINDA 

YARARLANMA İLKESİ .................................................................. 235 

C) DEVLETİN İLGİLENMESİ İLKESİ................................................. 236 

D) EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ.................................................... 236 

E) EŞİT İŞLEM İLKESİ ......................................................................... 237 

F) BORÇLANMA YASAĞI................................................................... 239 

G) SERMAYENİN KORUNMASI İLKESİ............................................ 239 

§ 9- ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU 

I) KURULUŞ İŞLEMLERİ............................................................................ 241 

A) ESAS SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI....................................... 241 

1) Esas Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Unsurlar ......................... 242 

a) Kurucu/Kurucular................................................................. 242 

b) Ticaret Unvanı ...................................................................... 242 

c) Şirket Merkezinin Bulunacağı Yer ....................................... 242 

d) Şirketin İşletme Konusu ....................................................... 243 

e) Şirketin Sermayesi ile Her Payın İtibarî Değeri, Bunların 

Ödenmesinin Şekil ve Şartları .............................................. 243 

f) Pay Senetlerinin Türü ........................................................... 244 

g) Devir Sınırlamaları ............................................................... 244 

h) Paradan Başka Sermaye Olarak Konan Haklar ve 

Ayınlarla İlgili Bilgiler ......................................................... 244 

ı) Kurucularla Yönetim Kurulu Üyelerine ve Diğer 

Kimselere Şirket Kârından Sağlanacak Menfaatler .............. 245 

i) Yönetim Kurulu Üye Sayısı, Bunlardan İmzaya Yetkili 

Olanlar ve İlk Yönetim Kurulu Üyeleri................................ 245 

j) Genel Kurulların Toplantıya Nasıl Çağırılacakları, Oy 

Hakları .................................................................................. 245 

k) Şirkete Ait İlânların Nasıl Yapılacağı,.................................. 246 

l) Pay Sahiplerinin Taahhüt Ettiği Sermaye Paylarının 

Türleri ve Miktarları ............................................................. 246 

m) Şirketin Hesap Dönemi......................................................... 246 

2) Esas Sözleşmede Yer Alabilecek İhtiyari Unsurlar..................... 246 

a) Varsa Şirketin Süresi ............................................................ 246 

b) Şartlı Sermaye Artırma Yöntemi veya Kayıtlı Sermaye 

Sistemi Kabul Edilmişse Buna İlişkin Hususlar ................... 247 

c) Tanınan İmtiyazlar................................................................ 247 

XXVIII İçindekiler 

B) ANONİM ŞİRKETİN KURULMASI.................................................247 

C) SERMAYENİN KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMESİ............248 

D) GEREKİYORSA BAKANLIK İZNİ ..................................................250 

E) TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLÂN ...........................................251 

II) KURULUŞTAN SONRA PAYLARIN HALKA ARZEDİLMESİ............251 

III) KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİK VE AYKIRILIKLARIN 

YAPTIRIMI ................................................................................................252 

IV) KURULUŞ SIRASINDA YAPILAN İŞLEMLERDEN ORTAKLIĞIN 

SORUMLULUĞU ......................................................................................253 

V) KANUNA KARŞI HİLE.............................................................................253 

YEDİNCİ BÖLÜM 

§ 10- ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU 

I) KURUL-ORGAN OLARAK YÖNETİM KURULU .................................256 

II) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER ......256 

A) GENEL OLARAK ..............................................................................256 

B) ÜYELİĞE SEÇİLME/ATANMA KOŞULLARI................................257 

1) Vatandaşlık ..................................................................................257 

2) Yerleşim Yeri...............................................................................257 

3) Ehliyet..........................................................................................257 

4) Seçilme Engellerinin Bulunmaması.............................................258 

C) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ...................259 

D) TESCİL VE İLÂN...............................................................................259 

III) YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI......................................260 

A) ESAS SÖZLEŞMEYLE ATANMA....................................................260 

B) GENEL KURUL TARAFINDAN SEÇİLME ....................................260 

C) KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA 

TEMSİLİ .............................................................................................261 

D) YÖNETİM KURULU TARAFINDAN SEÇİLME ............................261 

E) SERMAYE PİYASASI KURULUNCA ATAMA..............................262 

F) BELİRLİ GRUPLARIN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL 

EDİLMESİ ..........................................................................................262 

IV) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ŞİRKET ARASINDAKİ

İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ................................................................263 

V) YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ...............264 

A) YÖNETİM YETKİSİ..........................................................................264 

1) Genel Olarak ................................................................................264 

2) Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkiler .....................265 

İçindekiler XXIX 

a) TTK m.375’te Sayılanlar ...................................................... 266 

aa) Şirketin Üst Düzeyde Yönetimi................................... 266 

bb) Şirket Yönetim Teşkilatının Belirlenmesi ................... 266 

cc) Muhasebe, Finans Denetimi ve Finansal Planlamaya 

İlişkin Görevleri........................................................... 267 

dd) Personelin Atanması veya Görevden Alınmasına 

İlişkin Görev ve Yetkileri............................................ 268 

ee) Yönetimle Görevli Kişilerin Üst Gözetimine İlişkin 

Görev ve Yetkileri ....................................................... 268 

ff) Defter ve Kayıtların Tutulması ve Genel Kurul 

Toplantılarına İlişkin Görevleri ................................... 269 

b) Diğer Görev ve Yetkileri ...................................................... 270 

B) TEMSİL YETKİSİ ............................................................................. 271 

1) Temsil Yetkisinin Kapsamı ......................................................... 271 

2) Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması ............................................ 272 

3) İmza Yetkisinin Verilmesine İlişkin Esaslar ............................... 273 

4) Çift İmza Kuralı .......................................................................... 273 

C) YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DELEGASYONU .............. 274 

1) Yönetim Yetkisinin Delegasyonu................................................ 274 

a) Delegasyon İmkânı ve Anlamı ............................................. 274 

b) Delegasyonun Şartları........................................................... 275 

aa) Şekli Şartlar ................................................................. 275 

bb) Maddi Şartlar............................................................... 275 

2) Temsil Yetkisinin Delegasyonu .................................................. 275 

VI) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI .................................... 276 

A) MALİ HAKLARI ............................................................................... 276 

1) Mali Hak Türleri.......................................................................... 276 

2) Haksız Yere ve Kötüniyetle Alınan Kazanç Paylarının İadesi .... 277 

B) BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI............................................ 277 

1) Genel Olarak ............................................................................... 277 

2) Toplantı Sırasında ....................................................................... 278 

3) Toplantı Dışında.......................................................................... 278 

VII) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................................................................... 279 

A) ÖZEN VE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ....................................... 279 

B) EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ .. 279 

C) MENFAAT ÇATIŞMASI................................................................... 280 

D) SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIKLIK HALİNDE 

GÖREVLERİ...................................................................................... 281 

1) Sermaye Kaybı ............................................................................ 281 

XXX İçindekiler 

2) Borca Batıklık ..............................................................................281 

E) ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN 

OLARAK KABUL ETMESİ ..............................................................282 

1) Genel Olarak ................................................................................283 

2) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi ...........................................284 

3) İstisnalar.......................................................................................284 

4) İktisap Edilen Payların Elden Çıkarılması ...................................285 

5) Kendi Paylarını Taahhüt Yasağı ..................................................285 

6) Hakların Kullanılması..................................................................286 

VIII) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TÂBİ OLDUKLARI 

YASAKLAR ...............................................................................................286 

A) ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA YASAĞI..............................................286 

B) ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI ..................................................286 

C) ŞİRKETLE REKABET ETME YASAĞI ...........................................287 

IX) YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR ALINMASI..........288 

A) TOPLANTININ ORGANİZASYONU...............................................288 

B) KARAR ALINMASI...........................................................................288 

1) Toplantı ve Karar Nisapları..........................................................288 

2) Sirküler Karar Ve Elektronik Yönetim Kurulu ............................288 

C) KARARLARIN GEÇERSİZLİĞİ.......................................................289 

1) Yokluk .........................................................................................289 

2) Butlan...........................................................................................290 

3) İptal ..............................................................................................290 

X) YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ .............................291 

A) GÖREV SÜRESİNİN SONA ERMESİ..............................................291 

B) İSTİFA ................................................................................................292 

C) AZİL....................................................................................................292 

D) DİĞER SEBEPLER ............................................................................292 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

§ 11- ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL 

GİRİŞ.....................................................................................................................294

I) GENEL KURULUN YETKİLERİ..............................................................294 

A) GENEL OLARAK ..............................................................................294 

B) GENEL KURULUN DEVREDEMEYECEĞİ YETKİLER ...............294 

1) Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi ....................................295 

2) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Süreleri, Ücretleri Gibi 

Konularda Karar Almak...............................................................295 

İçindekiler XXXI 

3) Denetçinin Seçimi ....................................................................... 295 

4) Finansal Tablolar, Yıllık Rapor ve Kâr Dağıtımına İlişkin 

Karar Alınması ............................................................................ 296 

5) Şirketin Feshi............................................................................... 296 

6) Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı ....................... 296 

C) GENEL KURULUN DİĞER YETKİLERİ........................................ 296 

D) GENEL KURULUN YETKİLERİNİN SINIRI ................................. 297 

1) Üçüncü Kişilerin Hakları............................................................. 297 

2) Diğer Organların Münhasır Yetkileri .......................................... 297 

3) Bireysel Haklar, Müktesep Haklar ve Azınlık Hakları................ 298 

4) İmtiyazlı Paylar ........................................................................... 298 

II) GENEL KURUL TOPLANTI TÜRLERİ .................................................. 298 

A) OLAĞAN – OLAĞANÜSTÜ OLMASINA GÖRE........................... 298 

1) Olağan Genel Kurul Toplantısı (Adi Toplantı) ........................... 298 

2) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı............................................. 299 

B) ÇAĞRILI –ÇAĞRISIZ OLMASINA GÖRE ..................................... 299 

1) Çağrılı Genel Kurul Toplantısı.................................................... 299 

2) Çağrısız Genel Kurul Toplantısı.................................................. 299 

C) ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURUL ................................. 299 

D) TEK ORTAKLI ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL ........ 300 

E) İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU............................. 301 

III) GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI............................... 302 

A) GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYA YETKİLİ KİŞİ

VE ORGANLAR................................................................................ 302 

1) Yönetim Kurulu........................................................................... 302 

2) Pay Sahipleri ............................................................................... 302 

3) Tasfiye Memurları....................................................................... 303 

B) TOPLANTIYA ÇAĞRI MERASİMİ................................................. 303 

C) GENEL KURULUN TOPLANMASI ................................................ 304 

1) Toplantı Yeri ............................................................................... 304 

2) Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olanlar..................................... 304 

3) Genel Kurul Toplantısına Katılması Zorunlu Olanlar ................. 305 

4) Toplantı Nisabı............................................................................ 305 

a) Kural..................................................................................... 305 

b) Özel (Ağırlaştırılmış) Toplantı Nisapları.............................. 306 

aa) Sermayenin Tümünü Oluşturan Payların 

Sahiplerinin veya Temsilcilerinin Hazır Bulunması

Gereken Esas Sözleşme Değişiklikleri ........................ 306 

bb) Sermayenin Yüzde Yetmişbeş Çoğunluğunu 

Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri..................... 306 

XXXII İçindekiler 

cc) Diğer Esas Sözleşme Değişiklikleri .............................307 

dd) Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Toplantı

Nisapları.......................................................................307 

ee) İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda Toplantı

Nisapları.......................................................................308 

ff) Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsalarında İşlem 

Gören Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantı

Nisapları.......................................................................308 

D) GENEL KURULUN ÇALIŞMASI .....................................................308 

1) Gündeme Bağlılık İlkesi ..............................................................309 

2) Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnaları.........................................310 

3) Karar Nisapları.............................................................................311 

4) Oy Hakkından Yoksunluk............................................................311 

5) Oy Anlaşmaları ............................................................................314 

6) Çeşitli Yönde Oy Kullanma.........................................................314 

7) Genel Kurulda Temsil..................................................................315 

a) Olağan Temsilci ....................................................................315 

b) Tevdi Eden Temsilcisi...........................................................315 

c) Bakanlık Temsilcisi...............................................................316 

8) Tutanak ........................................................................................316 

IV) GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMLERİ.................................317 

V) GENEL KURUL KARARLARININ GEÇERSİZLİĞİ..............................317 

A) YOKLUK ............................................................................................318 

B) BUTLAN.............................................................................................319 

C) İPTAL EDİLEBİLİRLİK ....................................................................319 

1) İptal Sebepleri ..............................................................................320 

a) Kanuna Aykırılık...................................................................320 

b) Esas Sözleşmeye Aykırılık....................................................321 

c) Dürüstlük Kurallarına Aykırılık ............................................321 

2) İptal Davasında Taraflar...............................................................321 

a) Davacı ...................................................................................321 

aa) Pay Sahipleri ................................................................322 

bb) Yönetim Kurulu ...........................................................322 

cc) Yönetim Kurulu Üyeleri ..............................................323 

b) Davalı ....................................................................................323 

3) Dava Açma Süresi........................................................................323 

4) İptal Davasında Usul....................................................................323 

5) İptal Kararının Hukuki Etkileri ....................................................324 

D) ASKIDA HÜKÜMSÜZLÜK ..............................................................324 

VI) GENEL KURULUN SORUMSUZLUĞU..................................................326 

İçindekiler XXXIII 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

§ 12- ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM 

GİRİŞ .................................................................................................................... 327

I) KAVRAM OLARAK DENETİM .............................................................. 327 

II) DENETİM TÜRLERİ................................................................................. 328 

A) DENETİME ESAS OLAN İRADE BAKIMINDAN DENETİM ...... 328 

1) İç Denetim................................................................................... 328 

2) Dış Denetim................................................................................. 330 

B) DEVLET DENETİMİ......................................................................... 330 

C) BAĞIMSIZ DENETİM ...................................................................... 331 

D) ZORUNLU VE İHTİYARİ DENETİM ............................................. 332 

E) GENEL VE ÖZEL DENETİM........................................................... 332 

III) 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM 

ŞİRKETLERİN DENETİMİ ...................................................................... 333 

A) GENEL OLARAK.............................................................................. 333 

B) BAĞIMSIZ DENETİM ...................................................................... 334 

1) Tanımı ......................................................................................... 334 

2) Özellikleri.................................................................................... 335 

3) Denetimin Kapsamı..................................................................... 336 

a) Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketler..................... 336 

aa) Doğrudan Bağımsız Denetime Tâbi Olan Şirketler..... 336 

bb) Özel Kriterlere Tâbi Olan Şirketler ............................. 337 

cc) Genel Kriterler............................................................. 338 

b) Bağımsız Denetime Tâbi Olmayan Şirketler ........................ 338 

c) Uygulama Esasları................................................................ 338 

4) Denetçi ........................................................................................ 339 

a) Denetçilerin Özellikleri ........................................................ 340 

b) Denetçinin Seçimi ve Göreve Başlaması.............................. 340 

c) Denetim Sözleşmesi.............................................................. 341 

d) Denetçilik Görevinin İfası .................................................... 342 

5) Denetim Raporu .......................................................................... 343 

6) Görüş Yazıları ............................................................................. 344 

7) Denetim İlişkisinin Sona Ermesi................................................. 345 

8) Denetçinin Sır Saklama Yükümlülüğü........................................ 346 

C) ÖZEL DENETİM ............................................................................... 347 

1) Özel Denetimin Amacı ve Kapsamı ............................................ 347 

2) Özel Denetçinin Atanması........................................................... 348 

3) Özel Denetim Raporu.................................................................. 349 

XXXIV İçindekiler 

ONUNCU BÖLÜM 

§ 13- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

I) GENEL DEĞİŞİKLİKLER.........................................................................351 

II) ÖZEL DEĞİŞLİKLİKLER .........................................................................352 

A) SERMAYENİN ARTIRILMASI ........................................................352 

1) Sermaye Artırımının Nedenleri....................................................352 

2) Sermaye Artırımının Başlıca Türleri............................................353 

a) Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımı.........................353 

b) Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımı .....................354 

c) Şarta Bağlı Sermaye Artırımı ................................................355 

aa) Artırıma İlişkin Genel Esaslar......................................355 

bb) Esas Sözleşmedeki Dayanağın İçeriği..........................356 

cc) Pay Sahiplerinin Korunması.........................................357 

dd) Değiştirme veya Alım Hakkını Haiz Bulunan 

Kişilerin Korunması.....................................................357 

ee) Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesi ......................357 

B) SERMAYENİN AZALTILMASI .......................................................358 

1) Genel Olarak ................................................................................358 

2) Sermayenin Azaltılması Türleri ...................................................359 

a) Olağan Sermaye Azaltımı .....................................................359 

b) Basitleştirilmiş Sermaye Azaltımı.........................................360 

C) SERMAYENİN AZALTILMASI VE EŞZAMANLI OLARAK 

SERMAYENİN ARTIRILMASI ........................................................360 

D) SINIRLI ESNEK SERMAYE SİSTEMİNDE SERMAYENİN 

AZALTILMASI ..................................................................................361 

E) ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI YÖNTEMLERİ..................361 

1) Payların İtibarî Değerinin Düşürülmesi .......................................361 

2) Pay Sayısının Azaltılması ............................................................362 

a) Payların Birleştirilmesi..........................................................362 

b) Payların İtfa Edilmesi............................................................364 

3) Esas Sermayenin Azaltılması İşlemleri........................................364 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 

§ 14- ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ

I) ANONİM ŞİRKETLERDE PAY................................................................367 

A) PAY KAVRAMI.................................................................................367 

B) PAYIN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI ........................................................369 

İçindekiler XXXV 

C) PAY TÜRLERİ................................................................................... 370 

1) Nakit Karşılığı Pay-Ayın Karşılığı Pay....................................... 370 

2) Oy Hakkı Olan Pay-Oy Hakkından Yoksun Pay......................... 371 

3) Adi Pay-İmtiyazlı Pay ................................................................. 372 

4) Bedelli Pay-Bedelsiz (Gratis) Pay ............................................... 375 

5) İtibari Değeri Olan Pay-İtibari Değeri Olmayan Pay .................. 376 

II) ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLİĞİ........................................... 377 

A) PAY SAHİPLİĞİNİN KAZANILMASI ............................................ 377 

B) PAYIN DEVRİNE İLİŞKİN SINIRLANDIRMALAR...................... 378 

1) Kanundan Doğan Sınırlandırmalar.............................................. 378 

2) İradî Sınırlandırmalar .................................................................. 379 

C) PAY SAHİPLİĞİNİN KAYBEDİLMESİ.......................................... 380 

D) PAY SAHİBİNİN HAKLARI ............................................................ 380 

1) Pay Sahipliği Haklarının Korunma Gücü Açısından................... 381 

a) Vazgeçilemez Haklar............................................................ 381 

b) Müktesep Haklar................................................................... 381 

2) Hak Sahiplerinin Çevresi Açısından............................................ 382 

a) Bireysel Pay Sahipliği Hakkı................................................ 382 

b) Azınlık Hakkı ....................................................................... 382 

aa) Olumsuz Azınlık Hakları............................................. 383 

bb) Olumlu Azınlık Hakları............................................... 383 

c) Grup Hakkı ........................................................................... 385 

3) Hakların İçeriği Açısından .......................................................... 385 

a) Mali (Malvarlıksal) Hakları.................................................. 385 

aa) Kâr Payı Hakkı ............................................................ 385 

bb) Hazırlık Devresi Faizi Hakkı....................................... 388 

cc) Tasfiye Payı Hakkı ...................................................... 388 

dd) Rüçhan Hakkı (Yeni Pay Alma Hakkı) ....................... 389 

ee) Önerilmeye Muhatap Olma Hakkı............................... 389 

ff) Bedelsiz Payı Edinme Hakkı ....................................... 390 

b) İdari (Katılma) Hakları ......................................................... 390 

aa) Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı ................. 390 

bb) Oy Hakkı ..................................................................... 391 

cc) Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı .................................... 393 

dd) Özel Denetim İsteme Hakkı ........................................ 394 

E) PAY SAHİBİNİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ....................... 395 

1) Sermaye Koyma Borcu (Tek Borç İlkesi) ................................... 395 

2) İkincil Yükümlülükler ................................................................. 397 

3) Sadakat Yükümlülüğü ................................................................. 398 

XXXVI İçindekiler 

4) Sır Saklama Yükümlülüğü...........................................................398 

III) ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER...............................399 

A) PAY SENETLERİ...............................................................................400 

1) Pay Senedi Kavramı.....................................................................400 

2) Pay Senedi Türleri........................................................................400 

a) Hamiline Yazılı Pay Senetleri ...............................................400 

b) Nama Yazılı Pay Senetleri ....................................................401 

aa) Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Paylar .............402 

bb) Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylar ..................403 

B) İLMÜHABERLER..............................................................................404 

C) İNTİFA SENETLERİ..........................................................................404 

D) BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME 

HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER...................................405 

ONİKİNCİ BÖLÜM 

§ 15- ANONİM ŞİRKETLERDE SONA ERME, TASFİYE 

I) ANONİM ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ VE TASFİYE.......................408 

A) ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ..............................................408 

1) İnfisah Sebepleri ..........................................................................408 

a) Sürenin Sona Ermesi .............................................................408 

b) İşletme Konusunun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin 

İmkânsız Hale Gelmesi .........................................................409 

c) Esas Sözleşmede Sayılan İnfisah Sebebinin Gerçekleşmesi .410 

d) Şirket Sermayesinin 2/3’ünün Karşılıksız Kalması...............410 

e) Anonim Şirketin İflası...........................................................411 

2) Fesih Sebepleri.............................................................................411 

a) Genel Kurul Kararıyla Fesih .................................................411 

b) Mahkeme Kararıyla Fesih .....................................................411 

aa) Şirketin Zorunlu Organlarının Mevcut Olmaması .......412 

bb) Kamu Düzenine ve İşletme Konusuna Aykırı

Faaliyetlerde Bulunmak ...............................................412 

cc) Şirket Esas Sözleşmesinde Öngörülen Fesih 

Sebeplerinin Gerçekleşmesi .........................................413 

dd) Haklı Sebeple Fesih......................................................413 

aaa) Kanundaki Düzenleniş Şekli..............................413 

bbb) Haklı Sebep Kavramı.........................................414 

ccc) Haklı Sebeple Fesih Davasında Usul.................415 

ddd) Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Hâkimin 

Verebileceği Kararlar ........................................416 

İçindekiler XXXVII 

II) ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ............................................................ 417 

A) TASFİYE HALİNDEKİ ANONİM ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ...... 417 

1) Şirketin Tüzel Kişiliği Varlığını Sürdürür................................... 417 

2) Şirketin Amacı Değişir................................................................ 418 

3) Şirketin Ticaret Unvanı Zorunlu Ek Alır..................................... 418 

4) Şirketin Organları Varlığını Sürdürür.......................................... 418 

B) TASFİYE MEMURLARI................................................................... 419 

C) TASFİYE İŞLEMLERİ...................................................................... 421 

D) TİCARET SİCİLİNDEN TERKİN..................................................... 423 

E) EK TASFİYE VE TASFİYEDEN DÖNME ...................................... 423 

§ 16- ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK 

I) SORUMLULUĞUN ŞARTLARI .............................................................. 425 

A) ZARAR............................................................................................... 425 

B) KANUNA VEYA ESAS SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK.................... 427 

1) Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması........................ 428 

2) Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin 

Bilinmesi ..................................................................................... 429 

3) Değer Biçilmesinde Yolsuzluk.................................................... 429 

4) Halktan Para Toplamak ............................................................... 430 

C) İLLİYET BAĞI .................................................................................. 431 

D) KUSUR............................................................................................... 431 

II) HUKUKİ SORUMLULUĞA HÂKİM OLAN İLKELER ......................... 433 

A) SORUMLULUĞUN AKDİ OLMASI................................................ 433 

B) SORUMLULUĞUN MÜTESELSİL OLMASI ................................. 434 

1) Mutlak Teselsül........................................................................... 435 

2) Farklılaştırılmış Teselsül ............................................................. 435 

a) Özellikleri ............................................................................. 435 

b) Zarar Görenin Dava Açma Hakkı......................................... 436 

c) Tazminat Miktarının Hesaplanması...................................... 437 

d) İç İlişkide Rücû Davası......................................................... 438 

III) SORUMLULUK DAVASI......................................................................... 438 

A) DAVACILAR..................................................................................... 439 

1) Anonim Şirket ............................................................................. 439 

2) Pay Sahipleri ............................................................................... 440 

3) Şirket Alacaklıları........................................................................ 441 

B) DAVALILAR ..................................................................................... 441 

1) Kurucular..................................................................................... 441 

XXXVIII İçindekiler 

2) Yönetim Kurulu Üyeleri ..............................................................442 

3) Diğer Yöneticiler .........................................................................442 

4) Denetçiler.....................................................................................443 

5) Tasfiye Memurları .......................................................................444 

C) GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME...............................................444 

IV) SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER............................444 

A) KUSURSUZLUĞUN İSPATI (YETKİ DEVRİ HALİ)......................445 

B) İBRA ...................................................................................................447 

1) İbra Kararının Alınması ...............................................................447 

a) Açık İbra................................................................................447 

b) Örtülü (Zımni) İbra................................................................449 

2) İbranın Etkisi................................................................................451 

3) İbranın Kaldırılamaması ..............................................................451 

4) Kuruluş ve Sermaye Artırımında İbra..........................................452 

C) ZAMANAŞIMI ...................................................................................453 

V) KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK............................................453 

VI) CEZAİ SORUMLULUK.............................................................................454 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

§ 17- SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET 

I) KAVRAM VE ÖZELLİKLER....................................................................457 

II) ŞİRKETİN KURULUŞU ............................................................................458 

A) ESAS SÖZLEŞME..............................................................................458 

B) KURUCULAR ....................................................................................459 

C) TESCİL VE İLAN...............................................................................459 

III) ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ..................................................................................459 

A) YÖNETİM KURULU .........................................................................459 

1) Yönetim ve Temsil.......................................................................459 

2) Rekabet Yasağı ............................................................................460 

B) GENEL KURUL .................................................................................460 

C) DENETİM...........................................................................................460 

IV) SONA ERME VE TASFİYE ......................................................................460 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

§ 18- LİMİTED ŞİRKETLER 

I) LİMİTED ŞİRKETLE İLGİLİ GENEL ESASLAR ...................................461 

A) KAVRAM ...........................................................................................461 

İçindekiler XXXIX 

B) ÖZELLİKLER.................................................................................... 462 

1) Kişi (Şahıs).................................................................................. 462 

2) Ticaret Unvanı............................................................................. 464 

3) Esas Sermaye ve Pay................................................................... 464 

4) İşletme Konusu............................................................................ 465 

5) Tüzel Kişilik................................................................................ 465 

6) Ortakların Sınırlı Sorumluluğu.................................................... 465 

II) KURULUŞ ................................................................................................. 466 

A) ŞİRKET SÖZLEŞMESİ ..................................................................... 466 

1) Şirket Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Zorunlu Kayıtlar ..... 467 

2) Şirket Sözleşmesinde Yer Alması Halinde Bağlayıcı Olan 

Kayıtlar........................................................................................ 467 

B) SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI .................................................. 469 

C) TESCİL VE İLAN.............................................................................. 469 

D) ŞİRKETİN KURULUŞUNDAN ÖNCE YAPILAN İŞLEMLER 

VE MASRAFLAR.............................................................................. 470 

E) ESAS SERMAYENİN ÖZELLİKLERİ VE ÖDENMESİ................. 470 

F) KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİKLER VE FESİH .......... 471 

§ 19- LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ

I) GENEL KURUL ........................................................................................ 473 

A) GENEL KURULUN YETKİLERİ..................................................... 473 

B) GENEL KURUL TOPLANTILARI................................................... 475 

1) Çağrı Usulü ve Gündem.............................................................. 475 

2) Toplantı ve Karar Yetersayıları................................................... 476 

a) Alelade Kararlar (Basit Nisap) ............................................. 476 

b) Önemli Kararlar (Ağırlaştırılmış Nisap)............................... 476 

c) Kanunda Öngörülen Diğer Özel Kararlar............................. 477 

3) Oy Hakkı ve Hesaplanması ......................................................... 478 

4) Oy Hakkından Yoksunluk ........................................................... 480 

5) Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği ........................................ 480 

II) MÜDÜRLER.............................................................................................. 480 

A) MÜDÜRÜN SEÇİLMESİ .................................................................. 481 

B) BİRDEN FAZLA MÜDÜRÜN BELİRLENMESİ............................. 482 

C) MÜDÜRLERİN ÖZELLİKLERİ ....................................................... 482 

D) MÜDÜRLERİN GÖREVLERİ .......................................................... 483 

E) MÜDÜRLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ........................................... 484 

1) Özen ve Sadakat Yükümlülüğü................................................... 484 

XL İçindekiler 

2) Rekabet Yasağı ............................................................................484 

3) Eşit İşlem Yükümlülüğü ..............................................................485 

4) Müdürlerin Şirketin Mali Durumunun Bozulduğunu Bildirim 

Yükümlülüğü ...............................................................................485 

5) Müdürlerin Şirkete Karşı Borçlanma Yasağı...............................485 

F) MÜDÜRLERİN TEMSİL YETKİSİ...................................................486 

1) Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları.......................................486 

2) Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması veya Kaldırılması................487 

G) TİCARİ MÜMESSİLLER (TEMSİLCİLER) VE TİCARİ

VEKİLLER .........................................................................................488 

H) MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU...................................................489 

III) DENETİM...................................................................................................490 

§ 20- LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK SIFATI VE BUNA 

BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR 

I) ORTAK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ.................493 

A) PAY DEFTERİ....................................................................................493 

B) PAY SENEDİ DÜZENLENMESİ VE ORTAK SIFATININ 

KAZANILMASINDAKİ ETKİSİ.......................................................494 

C) ORTAK SIFATININ KAZANILMASI ..............................................495 

1) Aslen Kazanma ............................................................................495 

2) Devren Kazanma..........................................................................495 

a) Payın Sözleşmeyle Devri.......................................................495 

aa) Devir Sözleşmesi..........................................................496 

bb) Devrin Genel Kurulda Onaylanması ............................496 

cc) Pay Devrinin Yasaklanması .........................................497 

dd) Devir İşlemlerinin Tamamlanması...............................497 

b) Payın Kanunen Devri ............................................................498 

c) Paylar Üzerinde Rehin ve İntifa Hakkı Kurulması................499 

d) Şirketin Kendi Paylarını İktisabı ...........................................500 

e) Pay Devrinin Tescili..............................................................501 

D) ORTAK SIFATININ KAYBEDİLMESİ............................................501 

1) Çıkma...........................................................................................502 

a) Şirket Sözleşmesi İle Ortaklara Çıkma Hakkı Tanınması .....502 

b) Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Çıkma...............................503 

c) Çıkmaya Katılma...................................................................503 

2) Çıkarılma .....................................................................................504 

3) Ortaklık Sıfatını Kaybeden Ortağa Ayrılma Akçesi Ödenmesi ...505 

4) Ayrılma İşlemlerinin Tamamlanması ..........................................506 

İçindekiler XLI 

II) ORTAĞIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................................ 506 

A) ORTAKLARIN HAKLARI................................................................ 507 

1) Mali Haklar ................................................................................. 507 

a) Kâr Payı Hakkı ..................................................................... 507 

b) Tasfiye Payı Hakkı ............................................................... 508 

c) Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkı ........................................... 508 

2) İdari Haklar ................................................................................. 508 

a) Genel Kurul Toplantısına Katılma ve Oy Kullanma ............ 509 

b) Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı ............................................. 509 

c) Çıkma ve Çıkmaya Katılma Hakkı....................................... 510 

d) Haklı Nedenlerle Şirketin Feshini İsteme Hakkı .................. 510 

B) ORTAKLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................................ 510 

1) Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü .......... 510 

2) Bağlılık Yükümlülüğü................................................................. 511 

3) Rekabet Yasağı............................................................................ 512 

4) Şirkete Karşı Borçlanma Yasağı ................................................. 512 

5) Ek Ödeme Yükümlülüğü............................................................. 512 

a) Ek Ödeme Yükümlülüğünün Genel Özellikleri.................... 512 

b) Ek Ödeme Yükümlülüğünün İstenebilmesi İçin Gerekli 

Şartlar ................................................................................... 513 

c) Ek Ödeme Yükümlülüğünün Sona Ermesi ........................... 513 

d) Ek Ödemenin İadesi.............................................................. 513 

6) Yan Edim Yükümlülüğü ............................................................. 514 

7) Haksız Alınan Kâr Paylarının İadesi Yükümlülüğü .................... 514 

§ 21- LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SÖZLEŞME 

DEĞİŞİKLİKLERİ

I) ALELADE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ ................................. 515 

II) ÖZEL ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ.......................................... 515 

A) ESAS SERMAYE ARTIRIMI ........................................................... 515 

B) ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI............................................ 516 

§ 22- LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE 

TASFİYESİ

I) SONA ERME ............................................................................................. 517 

II) TASFİYE.................................................................................................... 517 

XLII İçindekiler 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM 

TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 

I) GENEL OLARAK ......................................................................................519 

II) TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİĞİN 

DÜZENLENMESİ......................................................................................520 

III) YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ÜST 

NORM VE GENEL NORM NİTELİĞİ......................................................520 

§ 23- BİRLEŞME 

I) GENEL OLARAK ......................................................................................523 

II) BİRLEŞME KAVRAMI .............................................................................523 

III) BİRLEŞMENİN UNSURLARI ..................................................................524 

A) BİRLEŞMEDEN EVVEL EN AZ İKİ TİCARET ŞİRKETİNİN 

VEYA TİCARET ŞİRKETİ TARAFINDAN DEVRALINACAK 

EN AZ BİR TİCARİ İŞLETMENİN MEVCUDİYETİ......................524 

1) Ticaret Şirketinin Başka Ticaret Şirketi veya Şirketleri ile 

Birleşmesi ....................................................................................525 

a) Geçerli Birleşmeler................................................................525 

aa) Sermaye şirketleri; .......................................................525 

bb) Şahıs şirketleri;.............................................................525 

cc) Kooperatifler;...............................................................525 

b) Ticaret Şirketinin Başka Ticaret Şirketi veya Şirketleri ile 

Birleşmesinde Özel Hâller.....................................................526 

aa) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması......527 

bb) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde 

birleşmeye katılma .......................................................527 

2) Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeyi Devralarak Birleşmesi...........528 

a) Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeyi Devralarak 

Birleşmesinin Esasları ...........................................................528 

b) Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeyi Devralarak 

Birleşmesine Uygulanacak Hükümler...................................529 

aa) Tasfiye Hâlindeki Ticaret Şirketinin Bir Ticari 

İşletmeyi Devralması ...................................................529 

bb) Borca Batık Ticaret Şirketinin Bir Ticari İşletmeyi 

Devralması ...................................................................529 

cc) Devralınan Ticari İşletmenin Ortaklık Payının ve 

Haklarının Korunması..................................................529 

dd) Ticari İşletmeyi Devralan Ticaret Şirketinin Sermaye 

Artırımı Yapması .........................................................530 

İçindekiler XLIII 

ee) Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketi Tarafından 

Devralınmasına Uygulanacak Diğer Hükümler........... 530 

B) MALVARLIKLARININ BİRLEŞMESİ............................................ 531 

C) BİRLEŞEN ŞİRKETLERİN ORTAKLARININ ORTAKLIK 

SIFATLARININ BİRLEŞİLEN ŞİRKETTE DEVAM ETMESİ....... 531 

D) TASFİYENİN ÖNLENMESİ............................................................. 532 

E) KÜLLİ HALEFİYET ......................................................................... 532 

F) BİR ŞİRKET ÇATISI ALTINDA BİRLEŞMEK............................... 532 

IV) BİRLEŞME TÜRLERİ............................................................................... 533 

V) ORTAKLIK PAYININ VE HAKLARININ KORUNMASI ..................... 534 

A) ORTAKLIK SIFATININ BİRLEŞİLEN ŞİRKETTE 

DEVAMINDA HAKLARIN DAĞILIMI........................................... 535 

1) Devrolunan Şirketin Pay Sahiplerine Tanınan Haklar................. 535 

a) Devrolunan Şirket Pay Sahiplerine Tanınan İstem 

Hakkının Kapsamı ................................................................ 535 

b) Değişim Oranını Tespit Tarihi.............................................. 537 

2) Devrolunan Şirkette İntifa Hakkı Sahiplerine Tanınan 

Haklar.......................................................................................... 537 

B) AYRILMA AKÇESİ .......................................................................... 538 

VI) BİRLEŞME İŞLEMLERİ........................................................................... 539 

A) BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ................................................................ 540 

B) BİRLEŞME RAPORU ....................................................................... 541 

C) İLGİLİLERİN İNCELEME HAKKI.................................................. 541 

D) BİRLEŞME KARARI ........................................................................ 542 

E) BİRLEŞMENİN KESİNLEŞMESİ .................................................... 543 

VII) SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMIŞ ŞEKİLDE 

BİRLEŞMESİ............................................................................................. 544 

A) OY HAKKI VEREN PAYLARIN TAMAMINA SAHİP 

OLUNMASI HALİNDE..................................................................... 545 

B) OY HAKKI VEREN PAYLARIN EN AZ %90’INA SAHİP 

OLUNMASI HÂLİNDE..................................................................... 546 

VIII) BİRLEŞMENİN HÜKÜMLERİ................................................................. 547 

A) GENEL HÜKÜMLERİ ...................................................................... 547 

B) ALACAKLILAR, ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI VE İŞ

İLİŞKİLERİ AÇISINDAN HÜKÜMLERİ ........................................ 548 

1) Alacaklılar Açısından Hükümleri................................................ 548 

2) Ortakların Sorumlulukları Açısından Hükümleri ........................ 549 

3) İş İlişkileri Açısından Hükümleri ................................................ 549 

XLIV İçindekiler 

§ 24- BÖLÜNME 

I) GENEL OLARAK ......................................................................................551 

II) BÖLÜNME KAVRAMI .............................................................................551 

III) BÖLÜNMENİN AMACI............................................................................552 

IV) BÖLÜNMENİN UNSURLARI ..................................................................552 

A) BÖLÜNMEDEN EVVEL BÖLÜNECEK BİR SERMAYE 

ŞİRKETİNİN VEYA KOOPERATİFİN MEVCUDİYETİ................552 

1) Geçerli Bölünmeler......................................................................553 

2) Bölünmede Özel Hâller................................................................553 

B) MALVARLIĞININ BÖLÜNMESİ.....................................................554 

C) BÖLÜNEN SERMAYE ŞİRKETİNİN /KOOPERATİFİN 

ORTAKLARININ ORTAKLIK SIFATININ MALVARLIĞINI 

DEVRALAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE VEYA 

KOOPERATİFLERDE DEVAMI......................................................554 

D) TASFİYENİN ÖNLENMESİ..............................................................555 

E) HALEFİYET .......................................................................................556 

F) BİRDEN FAZLA SERMAYE ŞİRKETİ VEYA KOOPERATİF 

HÂLİNE GELMEK.............................................................................557 

V) BÖLÜNMENİN TÜRLERİ ........................................................................558 

VI) BÖLÜNME İŞLEMLERİ ...........................................................................560 

A) BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ ................................................................560 

B) BÖLÜNME RAPORU ........................................................................562 

C) İLGİLİLERİN İNCELEME HAKKI...................................................563 

D) BÖLÜNME KARARI.........................................................................564 

E) BÖLÜNMENİN KESİNLEŞMESİ.....................................................565 

VII) KOLAYLAŞTIRILMIŞ BÖLÜNME..........................................................566 

VIII) BÖLÜNMENİN HÜKÜMLERİ .................................................................566 

A) GENEL OLARAK ..............................................................................566 

B) BÖLÜNMENİN DIŞINDA KALAN MALVARLIĞI........................567 

C) ALACAKLILARIN KORUNMASI, ORTAKLARIN 

SORUMLULUKLARI VE İŞ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN 

HÜKÜMLERİ.....................................................................................569 

1) Alacaklıların Korunması..............................................................569 

2) Sorumluluk İlişkileri ....................................................................570 

3) İş İlişkileri Açısından Hükümleri.................................................571 

§ 25- TÜR DEĞİŞTİRME 

I) TÜR DEĞİŞTİRME KAVRAMI................................................................573 

II) TÜR DEĞİŞTİRMENİN UNSURLARI .....................................................573 

İçindekiler XLV 

A) TÜRÜ DEĞİŞECEK BİR TİCARET ŞİRKETİ VEYA TİCARİ

İŞLETMENİN MEVCUDİYETİ........................................................ 573 

1) Ticaret Şirketlerinin Türünün Bir Başka Ticaret Şirketi Türüne 

Dönüşmesi................................................................................... 574 

a) Geçerli Tür Değiştirmeler..................................................... 574 

b) Kollektif şirketin komandit şirkete ve komandit şirketin 

kollektif şirkete dönüşmesine ilişkin özel düzenleme........... 574 

2) Ticaret Şirketlerinin Ticari İşletmeye Dönüşmesi....................... 575 

a) Ticaret Şirketlerinin Ticari İşletmeye Dönüşmesinde 

Kabul Edilen İlke.................................................................. 575 

b) Kollektif veya Komandit Şirketin Tek Kişi İşletmesine 

Dönüşmesine İlişkin Özel Düzenleme.................................. 576 

3) Ticari İşletmelerin Ticaret Şirketine Dönüşmesi......................... 576 

a) Genel Olarak......................................................................... 576 

b) Türk Borçlar Kanunundaki “Ticari İşletmelerin Kolektif 

veya Komandit Şirkete Dönüşmesi” ile İlgili Özel 

Düzenleme............................................................................ 577 

B) YENİ TÜRÜN ESKİSİNİN DEVAMI OLMASI............................... 577 

1) Yeni Ticaret Şirketinin Eskisinin Devamı Olması ...................... 578 

2) Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeye Dönüştürülmesinde, Ticari 

İşletmenin Eski Ticaret Şirketinin Devamı Olması..................... 579 

C) TÜRÜ DEĞİŞEN ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAKLIK 

SIFATLARININ TÜRÜ DEĞİŞEN ŞİRKETTE DEVAM 

ETMESİ.............................................................................................. 580 

D) TASFİYENİN BULUNMAMASI...................................................... 580 

E) ŞİRKET PAYININ VE HAKLARININ KORUNMASI.................... 581 

III) TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ ............................................................. 581 

A) TÜR DEĞİŞTİRME PLÂNI............................................................... 582 

B) TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU HAZIRLANMASI........................... 582 

C) ORTAKLARIN İNCELEME HAKKI................................................ 583 

D) TÜR DEĞİŞTİRME KARARI ........................................................... 584 

E) TÜR DEĞİŞTİRMENİN GEÇERLİLİK KAZANMASI ................... 585 

IV) TİCARET ŞİRKETLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMIŞ ŞEKİLDE TÜR 

DEĞİŞTİRMESİ......................................................................................... 585 

V) TÜR DEĞİŞTİRMENİN HÜKÜMLERİ ................................................... 585 

A) GENEL OLARAK.............................................................................. 585 

B) ALACAKLILARIN VE ÇALIŞANLARI KORUNMASI ................. 586 

1) Alacaklıların Korunması ............................................................. 586 

2) Ortakların Sorumlulukları ........................................................... 586 

3) İş İlişkileri ................................................................................... 588 

XLVI İçindekiler 

§ 26- YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN ORTAK 

HÜKÜMLER 

I) ORTAKLIK PAYLARININ VE ORTAKLIK HAKLARININ 

İNCELENMESİ İLE DENKLEŞTİRME AKÇESİNİN TESPİTİ..............589 

II) BİRLEŞMENİN, BÖLÜNMENİN VE TÜR DEĞİŞTİRMENİN 

İPTALİ........................................................................................................591 

III) YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERDE SORUMLULUK ...................................593 

A) SORUMLULUK DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ

MAHKEME ........................................................................................595 

B) ZAMANAŞIMI ...................................................................................595 

IV) YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERDE SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİ .............596 

ONALTINCI BÖLÜM 

§ 27- ŞİRKETLER TOPLULUĞU 

I) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN AMACI 

VE KAPSAMI.............................................................................................597 

II) ŞİRKETLER TOPLULUĞU KAVRAMI VE BENZER 

KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ......................................................................599 

A) ŞİRKETLER TOPLULUĞU KAVRAMI...........................................599 

1) Tanımı..........................................................................................599 

2) Unsurları ......................................................................................600 

a) Bağlı Ticaret Şirketinin Mevcudiyeti ....................................601 

b) Hâkim Şirkete (Teşebbüse) Bağlı Olmak..............................602 

aa) Genel Olarak ................................................................603 

bb) Hâkimiyet Türleri.........................................................607 

aaa) Fiili Şirketler Topluluğu ....................................607 

(1) Kontrol sistemine dayalı fiili şirketler 

topluluğu.....................................................607 

(2) Hâkimiyet sistemine dayalı fiili şirketler 

topluluğu.....................................................609 

bbb) Sözleşmeye Dayalı Şirketler Topluluğu ............611 

cc) Hâkimiyetin Tespiti Esasları ........................................613 

aaa) Genel Olarak......................................................614 

(1) Bildirim yükümlülüğü ................................614 

(2) Bildirimin tescil ve ilânı.............................615 

(3) Bildirim ve tescil yükümlülüğünün yerine 

getirilmemesi..............................................616 

bbb) Pay ve pay oranlarına göre hâkimiyet esasları...617 

İçindekiler XLVII 

(1) Hâkimiyetin pay oranına göre tespiti 

esasları ....................................................... 617 

(2) Hâkimiyetin oy oranına göre tespiti 

esasları ....................................................... 618 

B) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN BENZER KAVRAMLARLA 

İLİŞKİSİ ............................................................................................. 618 

III) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN KURULMASININ SONUÇLARI...... 620 

A) GENEL OLARAK.............................................................................. 620 

1) Bağlı Şirketin “Bağlılık Raporu” Hazırlaması ............................ 620 

2) Hâkim Şirketin Bağlı Şirketten Bilgi Alma Hakkı...................... 623 

3) Hâkim Şirket Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı....................... 625 

4) Hakların Donması ....................................................................... 625 

5) Özel Denetim............................................................................... 627 

6) Payları Satın Alma Hakkı............................................................ 628 

B) TAM HÂKİMİYET HALİNE MAHSUS SONUÇLAR .................... 629 

IV) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA SORUMLULUK ESASLARI............. 632 

A) HÂKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANILMASI ................. 632 

1) Kötüye Kullanma Halleri ............................................................ 632 

2) Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Olarak Kullanılabilmesi İmkânı

(Denkleştirme)............................................................................. 633 

3) Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasının Sonuçları ............. 634 

a) Kaybın Denkleştirilmemesi ve Zararın Tazmini................... 634 

aa) Tazminat Davası ve Diğer Koruma Vasıtaları............. 634 

bb) Tazminata Hükmedilememesi ..................................... 635 

b) Bağlı Şirketin Kararına Muhalif Olan Pay Sahiplerinin 

Hakları .................................................................................. 635 

B) TAM HÂKİMİYET HALİNDE SORUMLULUK............................. 636 

C) GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK .......................................... 637 

KAVRAM FİHRİSTİ...........................................................................................639 

Her yıl güncellemeye ve gözden geçirmeye gayret ettiğimiz kitabı-mızın dördüncü baskısıyla karşınızdayız. Bu baskıda da aradan geçen süre içerisinde mevzuatımızda meydana gelen değişiklikler ve yeni eser-ler/yenilenen eserler çalışmaya yansıtıldı. Örneğin Türk Ticaret Kanunu m. 40, 373, 397 ve 543 hükümlerinde yapılan değişiklikler ilgili kısımla-ra eklendi. Ayrıca okuyuculardan veya meslektaşlarımızdan gelen öneri-ler ve katkılar da dikkate alındı. 
Çalışmada 31.12.2021 tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri esas alındı.
Kitabın önceki basısındaki yazım hataları, ifade zaafiyetleri ve esa-sa ilişkin uyarıları ve katkıları sebebiyle Dr. Öğr. Üyesi Şengül AL KILIÇ’a, Arş. Gör. Cansu CİNDORUK AYHAN’a ve Hakim Yasin KÖSE’ye çok teşekkür ediyoruz. Kitabın tashihlerinin yapılmasındaki destekleri için Arş. Gör. Neslihan DERVİŞOĞULLARI’na da çok teşek-kürler.
Kısa sürede dizgi ve mizanpaj işlerini tamamlayarak eseri yayına hazırlayan Yetkin Yayınevi yöneticisi Muharrem BAŞER’e ve çalışanla-rına da teşekkürü borç biliyoruz.

Von Ah, J.: Die Kaptialherabsetzung von Publikumsgesellshaften, Zürich 2001.
Akdağ Güney, N.; Anonim Şirkette Yönetim Kurulu, 2. Baskı, İstanbul 2016 (Yöne-tim Kurulu).
Akdağ Güney, N.: “6552 Sayılı Torba Kanun ile TTK md. 371’e Eklenen Yedinci Fıkraya İlişkin Değerlendirmeler”, Halil Arslanlı Bilim Arşivi, http://arslanlibilimarsivi.com, son erişim tarihi: 20/02/2019.
Aker, H.:“Hâkim İşletme ile Bağımlı Şirket Arasındaki Hukukî İlişki ve Hâkim İş-letmenin Sadakat Borcu”, BATİDER, 2003, C. XXII, S. 2, s. 153-204.
Akıncı, E.: Limited Şirketlerde Müdürün Azli, Konya 2019.
Al Kılıç, Ş.: Anonim Şirketlerde Tasfiyeden Dönme, Ankara 2017.
Ansay, T.: “Adi Şirket Bir Tüzel Kişi midir?”, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU’na 65. yaşgünü Armağanı, İstanbul 1999, s. 1 vd.
Arslanlı, H.: Anonim Şirketler, C. II-III, Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahvil-ler, İstanbul 1960.
Aydoğan, F.: Tek Kişi Ortaklığı, İstanbul 2012.
Aygül, M.: Milletlerarası Özel Hukukta Şirketlere Uygulanacak Hukukun Temeli, Ankara 2007.
Ayhan, R.: “Anonim Şirketlerde Haksız ve Kötüniyetle Alınan Kâr ve Kazanç Pay-larının İadesi”, Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, Editör: Prof. Dr. Erol Ulu-soy, İstanbul 2014.
Ayhan, R./Çağlar, H./Özdamar, M.: Ticari İşletme Hukuku, 14. Baskı, Ankara 2021.
Aytaç, Z.: Anonim Ortaklıklarda İbra, Ankara 1982.
Aytuğar, B.: Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz, Ankara 2019.
Aytuğar, B.: “Oy Hakkında İmtiyazlı Pay Sahibi Grubunun Yönetim Kurulunca Temsil Edilme Hakkı”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019, C. XXIII, S. 1, s. 93-126.
Aytuğar, B.: “Anonim Şirketlerde Kâr Payı ve Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında 7244 Sayılı Kanun ile Öngörülen Tedbirler”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020, S. 11, C. 2, s. 396-410.
Bahtiyar, M.: Ortaklıkları Hukuku, 15. Baskı, İstanbul 2021 (Ortaklıklar Hukuku).
Bahtiyar, M.: Anonim Ortaklık Anasözleşmesi, İstanbul 2001 (Anasözleşme).
Barlas, N.: Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 4. Baskı, İstanbul 2016.
Baudenbacher, C.: Basler Kommentar Obligationenrecht II, Art. 530-964 OR, Art. 1-6 SchlT AG, Art. 1-11 ÜBest GmbH, Helbing Lichtenhahn Verlag, 5. Auflage, Hrsg: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Rolf Watter, Basel 2016.
Becker, H.: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch Bj. V. Obligationen-recht, 2. Abteilung, Bern 1934.
Bilge, M. E.: “Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi”, EÜHFD, 2012, C. XVI, S. 3–4, s. 261- 293.
Bilge, M.E.: “Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma Hakkı”, EÜHFD 2005, C. IX, S. 1-2, s. 429-449.
Bilgeç, H.: Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz, Ankara 2017.
Bilgili, F./Cengil, M.F.: “Bitcoin Özelinde Kripto Paraların Ticaret Şirketlerine Ser-maye Olarak Getirilmesi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Dergisi, 2019, C. 23, S. 3, s. 3-23.
Bilgili, F.: Türk Ortaklıklar Hukuklunda Gizli Ortaklık İlişkileri, Ankara 2003.
Bilgili, F./Demirkapı, R.: Şirketler Hukuku, 9. Baskı, Bursa 2013.
Bozkurt, T.: Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam) –Die Vin-kulierung-, İstanbul 2016.
Böckli, P.: Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl., Zürich 2009.
Von Bühren, R./Stoffel, W.A./Weber, R.H.: Grundriss des Aktienrechtsi Mit Berücksichtigung der laufende Revision, 3.Aufl., Basel 2011.
Von Büren, R./Stoffel, W.A./Schnyder, A.K./ChristenWestenberg, C.: Aktienrecht, Schulthess, Zürich 2000.
Can, M. Ç.: Hakimiyet Sözleşmesi, Ankara 2020.
Can, M.Ç/Kaşak, F.: “Ticarî Borçlara Kefalet Hâlinde Ticarî İşlerde Teselsül Kari-nesinin (TTK m. 7), Müteselsil Kefil Sıfatının El Yazısıyla Belirtilmesini Arayan TBK m. 583 Hükmü Karşısında Uygulanabilirliği”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y. 2020, S. 186, s. 266-277.
Can, M. Ç.: Yöneticilerin Sorumluluk Sigortası - D&O Sigortası, Ankara 2019.
Can, M. Ç.: “Pay Sahiplerinin veya Alacaklıların Doğrudan Zararlarının Tazmini Amacıyla İkame Edilen Sorumluluk Davalarında TTK m. 1534’ün Etkisi”, Ga-zi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, C. XXI, S. 4, s. 3-32.
Can, M. Ç.: “Banka Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Tüzel Kişi”, GÜHFD, C. XX, Y. 2016, Sa. 1, s. 27 vd.
Can, M. Ç.: “Türk Borçlar Kanunu’nun 603. Maddesinin Kıymetli Evrak Huku-kunda Uygulanabilirliği - Avalde Eşin Rızası Aranmalı Mı?”, GÜHFD, 2017, C. 21, S. 3, s. 35 vd.
Can, O.: 6102 Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Ankara 2015.
Chapuis, C.: Schweizerisches Obligationenrecht, OR Kommentar, OFK-Orell Füssli Kommentar, Hrsg: Jolanta Kren Kostkiewicz, Stephan Wolf, Marc Amstutz, Roland Fankhauser, 3. Aufl. 2016.
Çağlar, H.: Anonim Şirketlerde Esas Sermayenin Azaltılması, Ankara 2010 (Ser-mayenin Azaltılması). 
Çağlar, H.: Anonim Şirketlerde Özel Denetim İsteminin İlk Derece Mahkemesi Ta-rafından Reddi Kararı Kesin Midir?, AHBVÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021, C. 25, S. 1, s. 3-18 (Özel Denetim).
Çağlar, H.: Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, Ankara 2017 (İb-ra).
Çağlar, H.: “Avrupa Birliği Hukukuna Göre Şirketlerin Yerleşme Serbestisi ve Avru-pa Toplulukları Adalet Divanı’nın “Cartesio” Kararı”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C.I, Ankara 2010, s. 623- 638.
Çağlar, H./Kaşak, E.: “Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshine İlişkin TTK m 531 Hükmünün Zaman Bakımından Uygulanması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fa-kültesi Dergisi, 2016, C. 65, S.3, s. 659-686.
Çamoğlu, E.: Limited Ortaklıklar Hukukunun Temel İlkeleri, İstanbul 2020.
Çamoğlu, E.: “Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu”, Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, 2003, s. 139-146.
Çamoğlu, E.: Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, İs-tanbul 1972.
Çeker, M.: “Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması”, TFM, 2015, C.1, S.1, s. 57-64.
Deilmann, B.: Die Entstehung des qualifizierten faktischen Konzerns, Berlin 1990.
Doğan, V.: Türk Vatandaşlık Hukuku, 16. Baskı, Ankara 2020.
Doğan, B. F.: Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetki-sinin Devri, 2. Baskı, İstanbul 2011.
Domaniç, H.: Adi, Kollektif ve Komandit Şirketler, 3. Bası, İstanbul 1970.
Emmerich, V./Habersack, M.: Aktien- und GmbH-Konzernrecht, 7. Auflage, C.H. BECK 2013.
Eren, F.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 26. Baskı, Ankara 2021.
Eren, F.: Sorumluluk Hukuku Bakımından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975.
Erdem, N.: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, 2. Bası, İstanbul 2019.
Eriş, G.: Açıklamalı İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, 2-3. Cilt, 2. Baskı, Ankara 2010.
Fellman, W./Müller, K.: Berner Kommentar-Kommentar zum schweizerischen Zivil-gesetzbuch, Bd. VI: Das Obligationenrecht, 2.Abteilung, Die einzelnen Vertrag-verhaltnisse, 8.Teilband (Art.530-544 OR), Bern 2006.
Forstmoser, P.: Schweizerisches Aktienrecht, BandI/Lieferung I, Grundlagen, Grün-dung und Anderungen des Grundkapitals, Zürich 1981.
Forstmoser, P.: Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. Auflage, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1987.
Forstmoser, P./Meier-Hayoz, A./Nobel, P., Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996.
Gautschi, G.: Das Depotstimmrecht der Banken, in Probleme der Aktienrechtsrevi-sion, Berner Tage für die juristische Praxis, Bern 1972.
Glanzmann, L.: in Fusionsgesetz, Hrsg. Baker&McKenzie, Bern 2003.
Göktürk, K./Can, M.Ç.: “Farklılaştırılmış Teselsülün-Özellikle-Dış İlişki Bakımın-dan Anlamı ve Bankacılık Kanununun Şahsi İflas Sorumluluğu İle Karşılaştı-rılması”. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C. 2, s. 247-283.
Gürbüz Usluel, A. E., Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kâr Payı Alma Hakkı, An-kara 2016.
Handschin, L. / Vonzun, R.: Kommentar zum schweizerichen Zivilrecht, Band V/4a, Art. 530-551 OR, Aufl.4., Basel 2009.
Huguenin, J. C., Das Gleichbehandlungsprinzip im Aktienrecht, Zürich 1994.
İlbasmış Hızlısoy, Ö.: Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi, 5. Baskı, Ankara 2016.
İzmirli, Y.: Türk Ticaret Kanununa Göre Tasfiye Memurlarının Görev Yetki ve So-rumlulukları, Ankara 2001.
Kägi, A.: Die Prioritätsaktien nach schweizerischem und deutschem Recht, Zürich 1918.
Kalender, E.: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Hakkı (TTK m.392), Ankara 2017.
Kalpsüz, T.: “Bilanço ve Oy Kullanma Esaslarına Aykırılık Sebebiyle Genel Kurul Kararının İptali”, BATİDER, 1979, C. X, S.1, s. 23-65.
Karaahmetoğlu, İ.Ö.: Limited Şirketin Temsili, 2. Baskı, Ankara 2018.
Karayalçın, Y.: Ticaret Hukuku, II: Şirketler Hukuku, 2. Baskı, Ankara 1973.
Kaşak, E.: “Alman Hukukunda Genel Kurul Kararına Dayanan Davranışlarından Dolayı Yönetici Kurul Üyelerinin Sorumsuzluğunun Şartları ve Kapsamı”, BATİDER, C. 36, S. 1, 2020, s. 101-129.
Kaşak, E./Ganbari, M. K.: “İsviçre Borçlar ve Ticaret Hukukunda Zamanaşımı Re-vizyonu” Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXIV, Y. 2020, Sa. 1, s. 93-126.
Kaşak, E.: “Anonim Şirketlerin Haklı Sebeple Feshinde Şahsi Sebeplerin Değerlen-dirmeye Alınıp Alınamayacağı Hususunun Hâkimin Takdir Yetkisi Bakımın-dan Değerlendirilmesi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XXIII, Y. 2019, Sa. 3, s. 161 – 193.
Kaşak, E.: Anonim Şirketlerde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Arasındaki Yetki Dağılımına İlişkin Temel Esaslar, Ankara 2019.
Kaşak, F. E.: “Tüzel Kişilik Kavramı ve Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2020, C. 2, S. 2, s. 1242-1263.
Kaşak, F. E.: Sözleşme Özgürlüğünün Sınırı Olarak Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık, İstanbul 2019.
Kaya, A.: “Özel Denetim İsteme Hakkının Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı ile İlişki-si”, BATİDER, Y. 2015, C. 31, S.1, s. 59- 83.
Kendigelen, A.: Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, B. 2, İstanbul 2012 (İlk Tespitler).
Kendigelen, A./Kırca, İ.: Şirketler Hukuku, C.I, İstanbul 2021.
Kırca, İ./Şehirali Çelik, F. H./Manavgat, Ç.: Anonim Şirketler Hukuku, C. 1, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu, Ankara 2013.
Kırca, İ./Şehirali Çelik, F. H./Manavgat, Ç.: Anonim Şirketler Hukuku, C. 2/2, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, Ankara 2016.
Kırca, İ.: “Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin İbra Oylamasında Temsilci Sı-fatıyla Oy Kullanıp Kullanamayacağı Sorunu”, AÜHFD, 2004, C. 53, S. 1, s. 65-76.
Kocayusufpaşaoğlu, N./Hatemi, H./Serozan, R./Arpacı, A.: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem, Sözleşme, 5. Bası, İstanbul 2010.
Koch, J.: Aktiengesetz, Hrsg: Uwe Hüffer/Jens Koch, C.H. Beck Verlag, 12. Auflage 2016.
Köksal, A.: “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın 397 İlâ 406 Maddeleri Arasında Dü-zenlenen Denetçinin Anonim Ortaklığın Bir Organı Olup Olmadığı Sorunu”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara, 2010, s.1387-1409.
Krneta, G.: Praxiskommentar Verwaltungsrat. Art. 707-726, 754 OR und Spezialge-setze. Ein Handbuch für Verwaltungsrate, Bern 2005.
Kunz, P. V.: Der Minderheitenschutz im schweizerischen Aktienrecht, Bern 2001.
Meier – Hayoz, A./Forstmoser, P.: Schweizerisches Gesellschaftsrecht mit Einbezug des künftigen Rechnungslegungsrechts und der Aktienrechtsreform, Aufl.11, Bern 2012.
Mimaroğlu, S. K.: Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara 1967.
Moroğlu, E.: Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 9. Baskı, İstanbul 2020 (Hükümsüzlük).
Moroğlu, E.: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme ve Öneriler, 8. Baskı, İstanbul 2016 (Değerlendirme).
Müller, T.R.: Der Schutz der Aktiengesellschaft vor unzulassigen Kaitalentnahmen, Bern 1997.
Narbay, Ş.: Anonim Ortaklıkta Pay Defteri, Ankara 2003.
Narbay, Ş./ Deliduman, S.: “Alman Federal Mahkemesinin (Dış-) Adi Şirketin Hak ve Taraf Ehliyetine Sahip Olduğuna İlişkin 29.01.2001 tarihli Kararı”, Prof. Dr. Ömer Teoman’ a 55. Yaş Günü Armağanı, C.I, İstanbul 2002, s. 577-594.
Natterer, J.: Materielle Kontrolle von Kapitalherabsetzungsbeschlüssen? Die Sach-senmilch-Rechtsprechung, AG 2001.
Nomer, N. F.: Anonim Ortaklıkta Oydan Yoksun Paylar, İstanbul 1994.
Oğuzman, K./Seliçi, Ö./Oktay-Özdemir, S.: Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 19 Baskı, İstanbul 2020.
Oğuzman, K./Barlas, N.: Medeni Hukuk, 25.Bası, İstanbul 2019.
Oğuzman, K./Öz, T.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 18. Baskı, İstanbul 2020.
Özdamar, M.: “6552 sayılı Kanun ile TTK’da Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Anonim Şirketlerin Temsili”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014, C. XVIII, S. 3-4, s. 137-164 (6552 sayılı Kanun).
Özdamar, M.: Banka Yöneticilerinin Mali Hakları, Ankara 2016 (Mali Haklar).
Özdamar, M.: Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmesi (TTK md. 329), Ankara 2005 (İktisap).
Özdamar, M.: “Anonim Şirketlerde Özel Denetim”, Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, Editör: Prof. Dr. Erol Ulusoy, İstanbul 2014, s. 45-74 (Özel Denetim).
Özdamar, M.: “Bankaların Denetiminde Yeni Bir Organ “Denetim Komitesi” Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İstanbul 2007, C. 2, s. 1493-1512, (Denetim Komitesi).
Özdamar M. / Doğan, İ.: “Banka Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin Borç-lanma Yasağı”, Bankacılar Dergisi, Eylül 2013, s. 3-27.
Özdamar, M.: “Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Taşınmazların Taahhüt Edil-mesi” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. X, S.1,2 2006, s. 93-117, (Sermaye).
Özenli, S.: Uygulamada Adi Ortaklık ve Neden Olduğu Davalar, Ankara 1988.
Özer, I.: Türk ve Yabancı Hukuk Sistemlerinde Anonim Şirket Yöneticilerinin Mali Hakları, Ankara 2013.
Özkorkut, K.: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Ba-ğımsız Denetim, Ankara 2013.
Özsunay E.: “Türk Kartel Hukukunda Teşebbüsler Arası Anlaşmalar ve Teşebbüs birliklerinin Kararı”, Rekabet Kurulu Perşembe Konferansları 5, Ankara 2000, s. 41-69.
Öztan, B.: Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara 1970.
Paslı, A.: “Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Kullanılan “Oy”un Hukuki Niteliği”, İÜHFM, 2009, C. LXVII, S. 1-2, s. 167-182.
Pekcanıtez, H./Sungurtekin Özkan, M./Özekes, M./Atalay, O.: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2018.
Plüss, A./Facincani-Kunz, D.: Personengesellschaften und Aktiengesellschaft – Ver-gütungsverordnung, Art. 530-771 OR – VegüV, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Hrsg. Vito Roberto, Hans Rudolf Trüeb Schulthess Juris-tische Medien AG, 3. Aufl. 2016.
Pulaşlı, H.: Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 6. Baskı, Ankara 2020 (Genel Esaslar).
Pulaşlı, H.: Şirketler Hukuku Şerhi C.I - IV, 4. Baskı, Ankara 2022 (C).
Pulaşlı, H.: Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 9. Baskı, Ankara 2021 (Kıymetli Evrak).
Poroy, R./Tekinalp, Ü./Çamoğlu, E.:Ortaklıklar Hukuku I, 15. Baskı, İstanbul 2021 (I).
Poroy, R./Tekinalp, Ü./Çamoğlu, E.:Ortaklıklar Hukuku II, 14. Baskı, İstanbul 2019 (II).
Rado, T.: Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, İstanbul 1974.
Von Salis, U.: Die Gestaltung des Stimm- und des Vertretungsrechts im schweizerisc-hen Aktienrecht, Zürich 1996.
Schluep, W. R.: Die wohlerworbenen Rechte des Aktionärs und ihr Schutz nach schweizerischem Recht, Zürich 1955.
Serozan, R.: Sözleşmeden Dönme, İstanbul 2007.
Saat, D.: Anonim Ortaklıkta Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışı, İstanbul 2021.
Songur, D.: Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Malvarlığı Üzerinde İşlemler, İs-tanbul 2021.
Soykan, İ. C.: Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu, İstanbul 2012.
Sunaric, P.: Kurzkommentar OR, Art. 1-1186 OR, Hrsg: Honsell, Heinrich, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014.
Stieb, S.: Zulassung der Einpersonen. GmbHR in Portugal, GmbHR 1997
Şahin, A.: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi; İstanbul 2013.
Şener, O. H.: Adi Ortaklık, Ankara 2008.
Tahiroğlu, B.: Roma Borçlar Hukuku, 2009.
Tekil, F.: Anonim Şirketler Hukuku, İstanbul 1998.
Tekinalp, Ü.: Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2015 (Ser-maye Ortaklıkları),
Tekinalp, Ü.: Tek Kişilik Ortaklık 1, İstanbul 2011 (Tek Kişi Ortaklık),
Tekinalp, Ü.: Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları (Pay Defteri Hu-kuku ile), İstanbul 2012 (Bağlam),
Tekinalp, Ü.: “Katılma İntifa Senetleri (Partizipationsschein)”, BATİDER, C. VI, 1971 (Katılma Senetleri).
Tekinalp, Ü.: Anonim Otaklıkların Yönetim Kurullarında Tüzel Kişilerin Temsili, Ankara 1965.
Teoman, Ö.: “Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Genel Kuruldan Çıkarılması”, Otuz Yıl Ticaret Hukuku Tüm Makalelerim, C. I (1971–1982), İstanbul 2000, s. 60-72.
Teoman, Ö.: Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkından Yoksunluğu, Ankara 1983.
Tillmann, E.: Das Depotstimmrecht der Banken, Zürich 1985.
Türk, H. S.: “Anonim Ortaklık Pay Senetlerinde İtibari Değer Farkları”, Prof. Dr. Mahmut Koloğlu’ya 70’inci Yaş Armağanı, Ankara 1975, s. 567-580.
Ulmer P./Schäfer, C.: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, BGB Band: 7 Schuldrecht Besonderer Teil IV., 7. Aufl., 2017.
Urkan, E.: Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Sözleşmeleri ve Sorumluluk, Ankara 2016.
Uygur, T.: Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, C. 8, 3. Baskı, 2010
Watter, R./Rampini, C.: Basler Kommentar, Fusionsgesetz (FusG), 2. (Hrsg: Watter, Rolf /Vogt, Nedim Peter/Tschäni, Rudolf /Daeniker, Daniel), 2. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2015.
Watter, R./Roth Pellanda, K.: Basler Kommentar: Obligationenrecht II, Art. 530-964 OR (Art. 1-6 SchlT AG, Art. 1-11 ÜBest GmbH), Hrsg: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Rolf Watter, 2016, 5. Auflage, Helbing & Lichtenhahn Ver-lag.
Weber, R. H.: Basler Kommentar: Obligationenrecht II, Art. 530-964 OR (Art. 1-6 SchlT AG, Art. 1-11 ÜBest GmbH), Hrsg: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Rolf Watter, 2016, 5. Auflage, Helbing & Lichtenhahn Verlag.
Wolf, Mathias; in Basler Kommentar, Fusionsgesetz, Hrsg. Watter, Rolf, Nedim Pe-ter/Tschäni, Rudolf/Daeniker, Daniel, Basel 2015.
Yağmur, S.: Anonim Şirketlerde Eşit İşlem İlkesi, İstanbul 2020.
Yalman, M / Taylan, E.: Adi Ortaklık, Ankara 1976.
Yıldız, B.:“TTK Tasarısı’nda Şirketlerin Ehliyeti ve Bu Bağlamda TTK m. 137 Hükmündeki “Ultra Vires” Sınırlamasının Yerindeliğinin Değerlendirilmesi”, 2006, AÜHFD, C. 55, S. 1-2, s. 321-353.
Yıldız, B.: “Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Ardından İşletme Konusu Unsuru ve Ticaret Şirketlerinin İşletme Konusu Dışındaki İşlemlerinin Hukukî Niteliği”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2011, C. XXVII, S. 3, s. 111-134.
Yıldız, Ş.: “Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından So-rumluluğu”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na Armağan’a 65. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2001.
Yıldız, Ş.: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku, İstanbul 2007.
Yılmaz, E.: Hukuk Sözlüğü, Ankara 2017, 7. Baskı.
Yongalık, A.: Adi Şirkette Sermaye Payı, Ankara 1991.
Yördem, Y.: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunda Farklılaştırılmış Teselsül İlkesi, Ankara 2017.
Yüce, A. A.: Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı, 3. Baskı, Ankara 2018.
Ziemons, H.: in: Handbuch der Aktiengesellschaft, Hrsg. Hildegard Ziemons/ Burk-hard Binneweis, Köln 2011.
 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar