Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Abdulkadir BOZDOĞAN
ISBN: 9786050507577
Stok Durumu: Stokta var
72,25 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abdulkadir BOZDOĞAN
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 326

Mali yapısı bozulan şirketlerde sermaye kaybı ve borca batıklık hayati bir sorundur. Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesinde tanımlanan borca batıklık bilançosu düzenlenmesinde uygulamada kritik sonuçlar ortaya çıkabilir.

Sermaye şirketlerinde, ortaklar sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile şirkete karşı sorumlukları olduğundan yasa koyucu, üçüncü kişilerin zarara uğramaması için sermayenin korunmasını hedeflemiştir.

6102 sayılı Kanun’un 376/3’üncü maddesinde; şirketin aciz hâlinde bulunduğu şüphesini uyandıran emarelerin mevcut olması durumunda yönetim kurulunun, aktiflerin muhtemel satış fiyatları esas alınarak bir ara bilanço düzenlemesini, bu bilançoda şirketin mali durumunun incelenerek

tespit edilmesini, eğer şirketin mali durumunda kötüleşmenin “borca batıklık” düzeyine geldiği belirlenmişse mahkemeye başvuruda bulunularak

şirketin iflasının istenmesi gerektiğine atıf yapmaktadır.

Bu kitabı, sermaye kaybı yaşayan borca batık duruma düşmüş şirketlerin yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine mahkemeye

bildirimde bulunmaları hâlinde yapılması gereken hususlara katkıda bulunması düşüncesi ile tasarladım. Kitapta teorik bilgiler yerine, uygulamaya dönük çalışmalar örnekleriyle anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca sermaye azaltılması ve sermaye artışı konuları ile sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında bir başka şirket ile birleşme geniş şekilde ele alınmıştır.

Borca batıklık bilançosu düzenlenmesi sırasında, belgelerin kayıtlara uygunluğu, belge ve kayıtlardaki rakamların, hesapların, devirlerin, toplamların, mahsupların, mizanların, gelir tablolarının, matematiksel kontrolü ile hesaplar arasındaki ilişki ve mutabakatı sağlamak önemlidir. Söz konusu mutabakat sağlanırken varsa muhasebe hata ve hilelerini ortaya çıkarmak gerekir. İşletmeye dâhil kıymetlerin belgelere dayanarak, değerleme ölçülerine uygunluğunun “revizyon” yöntemi ile gerçeğe uygunluğu 6 Önsöz tespit edilmelidir. Dolayısıyla borca batıklık bilançosunun düzenlenmesi özel uzmanlık gerektirir.

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık kitabının; şirket ortaklarına, yönetim kurullarına, muhasebe ve finans bölümünde çalışanlara, ayrıca şirket avukatlarına, borca batıklık (Teknik İflas) hâlinde mahkemeye başvurulması sırasında yaşanacak sorunların çözümünde yardımcı olacağı düşünülmüştür.

Değerli okuyucular, Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık kitabı, konu ile ilgili araştırma yapan, bilgi sahibi olmak isteyen herkese faydalı bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Özverili ve titiz bir çalışmanın ürünüdür. Buna rağmen okurken karşılacağınız hatalar ve eksiklikler olabilir.

Eserimizin öneriye ve geliştirilmeye her zaman açık olduğunu belirtmek isterim, katkılarınızı her zaman bekler, şimdiden teşekkür ederim.

Kitabın hazırlanması sırasında yardımlarını esirgemeyen eşim Şehime Bozdogan’a, kitabımın yayımlanmasında büyük destek veren Yetkin Yayınevi yönetici ve çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

ÖNSÖZ ..........................................................................................5

GİRİŞ ........................................................................................15

BÖLÜM 1

SERMAYE (TÜKETİMİ) KAYBI

1.1. Genel Olarak Sermaye Kaybı....................................................17

1.2. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması.......................................20

1.3. Sermaye ile Yedek Akçeler Toplamının En Az Yarısının

Karşılıksız Kalması Hâli............................................................21

1.4. Sermaye ile Yedek Akçeler Toplamının En Az Üçte İkisinin

Karşılıksız Kalması Hâli............................................................21

1.5. Sermayenin Azaltılması.............................................................22

1.6. Sermaye Azaltılması ile ilgili Örnek Çalışma ...........................23

1.6.1. Limited Şirketlerde Sermaye Azaltılması İşlemleri

ve Muhasebe Kayıtları...............................................................23

1.6.2. Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltılması İşlemleri ve

Muhasebe Kayıtları....................................................................25

1.7. Sermayenin Tamamlanması.......................................................28

1.8. Sermaye Tamamlanması ile İlgili Örnek Çalışma .....................30

1.9. Sermayenin Artırılması..............................................................31

1.10. Sermaye Artırılması İçin Gerekli Evraklar ve Örnek Sermaye

Artırımı Belgeleri ......................................................................34

1.10.1. Limited Şirket Sermaye Artırımı İçin Gerekli

Evraklar .....................................................................................35

1.10.2. Anonim Şirket Sermaye Artırımı İçin Gerekli

Evraklar .....................................................................................47

10 İçindekiler

BÖLÜM 2

BORCA BATIKLIK

2.1. Genel Olarak Borca Batıklık .....................................................59

2.2. Borca Batıklığın Tanımı ............................................................59

2.3. İşletmelerde Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu ....61

2.4. Bilanço ve Borca Batıklık Bilançosu.........................................66

2.5. Borca Batıklık Bilançosunun Düzenlenmesinde Esas

Alınacak Kriterler......................................................................73

2.6. İşletmelerde Borca Batıklığın Belirlenmesi ............................131

2.6.1. İşletmenin Sürekliliği Esası...........................................132

2.6.2. Aktiflerin Muhtemel Satış Fiyatı Esası..........................133

2.7. Borca Batıklık Bilançosu Bildiriminde Bulunulması..............134

2.8. Sermayenin Kaybı Hâlinde Alınması Gereken Tedbirler........135

2.9. Borca Batıklık Hâlinde Alınması Gereken Tedbirler...............136

2.10. Borca Batıklık Bilançosu Düzenleme Yükümlülüğü ..............137

2.11. Borca Batıklığın Mahkemece Tespiti ......................................139

2.12. Sermayenin Kaybı veya Borca Batık Olma Durumlarında

Bir Başka Şirket ile Birleşme ...............................................140

2.13. Garameye İştirakten Feragat Sözleşmesi (Alacağın Sona

Bırakılması) .............................................................................143

BÖLÜM 3

BORCA BATIKLIK (VARLIK/BORÇ)

BİLANÇOSU ÖRNEKLERİ

3.1. Borca Batıklık (Varlık/Borç) Bilançosu ve Riskin Erken

Saptanması Örnekleri ..............................................................145

3.1.1. Borca Batıklık Bilançosu Örnek (1) Gökşin Grup

Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Varlık/Borç Hesaplamaları......145

3.1.2 Borca Batıklık Bilançosu Örnek (2) Göksu Grup Mobilya

Sanayi ve Ticaret A.Ş. Varlık/Borç Hesaplamaları..................160

İçindekiler 11

BÖLÜM 4

BORCA BATIKLIĞIN MAHKEMEYE

BİLDİRİLMESİNİN SONUÇLARI

4.1. İflas Kararı ...............................................................................177

4.2. İflasın Reddi.............................................................................196

4.3. Sonuç .......................................................................................196

BÖLÜM 5

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE

ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ

5.1. Riskin Erken Saptanması (Riskin Erken Teşhis) Komitesi .....199

5.2. Borca Batıklık (Varlık/Borç) Bilançosu ve Riskin Erken

Saptanması Çalışmaları ...........................................................202

5.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları. 203

5.4. Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında

Denetçi Raporu Örneği............................................................206

5.5. Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetiminden Sorumlu

Komitesi Toplantı Tutanakları Örnekleri.................................207

BÖLÜM 6

YASAL DÜZENLEMELER

6.1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ .......215

6.2. Kamu Gözetimi Kurumunun 19.09.2018 Tarihinde Resmî

Gazete’de Yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları

(TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı.................220

6.3. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Tarafından Yayımlanan “Riskin Erken Saptanması Sistemi ve

Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar” ..........223

6.4. T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/112VUK-112/2019-2 ................232

6.5. Ticaret Sicil Yönetmeliği.........................................................239

12 İçindekiler

BÖLÜM 7

BORCA BATIKLIK İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

7.1. Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2014/1096 E., 2014/6250 K........311

7.2. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3047 E., 2019/11088 K......313

7.3. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3526 E., 2019/12216 K......315

7.4. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3520 E., 2019/12646 K......316

7.5. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3742 E., 2019/13801 K......317

7.6. Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2017/1127 E., 2019/101 K.............318

7.7. Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2018/5313 E., 2019/418 K.............319

7.8. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. 2010/5860 K. 2010/14737......320

7.9. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. 2011/749 K. 2011/3328..........322

KAYNAKÇA...................................................................................325

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.