Sivil Hava Aracı İpoteğinin Paraya Çevrilmesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tuğba ÇAVDAR
ISBN: 9786050511789
85,00 TL 100,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tuğba ÇAVDAR
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 250

İcra ve iflas hukukunda, takibe konu olan malvarlığı ve hakların paraya çevrilmesi, takibi amacına ulaştıran aşamadır. Malvarlığı ve hakların maddi hukuka özgü olan bazı özellikleri, icra takibinin paraya çevirme aşamasında uygulanacak hükümlerin tespitini sağlamaktadır.

Çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde takip konusu yapılabilecek sivil hava araçları ve bunlar üzerindeki rehin hakkı genel olarak incelenmiştir. İcra takibine konu edilen sivil hava araçları

üzerindeki ipotek hakkının, takip usulünün tespiti bakımından önem taşıyan maddi hukuka ilişkin özelliklerine değinilmiş ve ayrı bir çalışma konusu olabilecek insansız hava araçları inceleme dışında tutulmuştur.

İkinci bölümde, sivil hava araçlarının icra takibine konu olmasından sonra işleyecek takip usulü ve paraya çevirme usulleri detaylıca ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise Cape Town Konvansiyonu ve

bu kapsamda İcra ve İflas Kanunu’na getirilen yenilik değerlendirilmiştir.

İÇİNDEKİLER

ÖZET....................................................................................................7

ABSTRACT.........................................................................................9

İÇİNDEKİLER .................................................................................11

KISALTMALAR ..............................................................................17

GİRİŞ .................................................................................................19

1. BİRİNCİ BÖLÜM

SİVİL HAVA ARACI KAVRAMI VE SİVİL

HAVA ARACI ÜZERİNDE İPOTEK HAKKI

1.1.SİVİL HAVA ARACININ TANIMI VE KAPSAMI...............21

1.1.1. Devlet ve Sivil Hava Aracı Ayrımı ...............................24

1.1.2. Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalarda

Sivil Hava Aracı Kavramı .............................................26

1.2.SİVİL HAVA ARACI İPOTEĞİ..............................................29

1.2.1. Genel Olarak İpotek ......................................................29

1.2.2. Sivil Hava Araçları Üzerinde İpotek .............................30

1.2.2.1.Türk sivil hava aracı sicili ..................................36

1.2.2.2.Tescilin uluslararası mahiyeti.............................38

1.2.3. Sivil Hava Aracı İpoteğine Uygulanacak Hükümler.....39

1.2.4. Sivil Hava Aracı İpoteğinin Özellikleri.........................42

1.2.5. Sivil Hava Araçları Üzerinde İpotek Tesisi ..................46

1.2.5.1.Sözleşmeden doğan sivil hava aracı ipoteği.......47

1.2.5.1.1. Sözleşme ...........................................47

1.2.5.1.2. Noter Tasdiki.....................................49

1.2.5.1.3. Tescil talebi.......................................51

1.2.5.2.Kanundan doğan sivil hava aracı ipoteği ...........53

1.2.5.2.1. Hakkın doğumu.................................53

1.2.5.2.2. Hakkın tescili ....................................54

1.2.5.3.Mahkeme kararı..................................................57

1.2.6.Sivil Hava Araçları Üzerindeki İpoteğin Değiştirilmesi

ve Devri .........................................................................58

12

1.2.7. Sivil Hava Araçları Üzerindeki İpoteğin Sona Ermesi .61

1.2.7.1.Alacağın sona ermesi .........................................62

1.2.7.2. Alacaklının feragati ...........................................63

2. İKİNCİ BÖLÜM

SİVİL HAVA ARACI İPOTEĞİNİN İCRA TAKİBİNE

KONU OLMASI VE PARAYA ÇEVRİLMESİ

2.1. GENEL OLARAK ...................................................................64

2.2. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU M.5/2

BAKIMINDAN SİVİL HAVA ARACI İPOTEĞİNİN

PARAYA ÇEVRİLMESİ........................................................67

2.3. ÖNCE REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

ZORUNLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ ................70

2.4. TAKİBİN TARAFLARI..........................................................74

2.4.1. Genel Olarak..................................................................74

2.4.2. Taraf Ehliyeti .................................................................75

2.4.3. Takip Ehliyeti ................................................................77

2.4..4. İcra Takip Yetkisi .........................................................79

2.4.5. Sıfat................................................................................79

2.5. YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ.............................................82

2.5.1. İlamsız İcrada Görev ve Yetki.......................................82

2.5.1.1. Yetkili icra dairesi .............................................83

2.5.1.2. Yetki itirazı........................................................85

2.5.2. İlamlı İcrada Yetki.........................................................89

2.6 SİVİL HAVA ARACI İPOTEĞİNİN İLAMSIZ İCRA

YOLUYLA TAKİBİ ...............................................................90

2.6.1. Takip Talebi...................................................................92

2.6.1.1. Takip talebinde bulunulması .............................92

2.6.1.2. Takip talebinin unsurları ...................................93

2.6.1.2.1. Alacaklı ve borçlu bilgileri................94

2.6.1.2.2. Alacak miktarı...................................95

2.6.1.2.3. Faiz....................................................98

2.6.1.2.4. Alacak ve rehin hakkının dayandığı

senet veya belge ..............................101

2.6.1.2.5. Seçilen takip yolu............................104

2.6.1.2.6. İmza.................................................105

13

2.6.1.2.7. Diğer bilgiler...................................105

2.6.2. Takip Talebinde Bulunmanın Sonuçları......................106

2.6.3. Ödeme Emri.................................................................108

2.6.4. Ödeme Emrinin İçeriği ................................................108

2.6.5. İtiraz Sebepleri ve Borca İtiraz ....................................111

2.6.6. İtiraza Karşı Başvuru Yolları.......................................115

2.6.6.1. İtirazın iptali davası.........................................116

2.6.6.1.1. Davanın hukuki niteliği...................118

2.6.6.1.2. Davanın kabulü ...............................119

2.6.6.1.3. Davanın reddi..................................122

2.6.6.2. İtirazın kesin kaldırılması................................123

2.6.6.2.1. İcra mahkemesinin incelemesi ve

karar ................................................127

2.6.6.3. İtirazın geçici kaldırılması...............................130

2.6.6.3.1. İtirazın geçici kaldırılması usulü.....131

2.6.6.3.2. İcra mahkemesi kararı.....................133

2.6.6.4. Borçtan kurtulma davası..................................135

2.6.6.4.1. Yargılama usulü ..............................136

2.6.6.4.2. Borçtan kurtulma davasının

sonuçları..........................................137

2.6.6.5. İcra takibinin iptali ve ertelenmesi ..................139

2.6.6.5.1. Takibin iptali...................................139

2.6.6.5.1. Takibin ertelenmesi.........................142

2.7. SİVİL HAVA ARACI İPOTEĞİNİN İLAMLI İCRA

YOLUYLA TAKİP USULÜ.................................................143

2.7.1. Genel Olarak................................................................143

2.7.2. Takip Talebi.................................................................147

2.7.3. İcra Emri ......................................................................148

2.7.4. İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre ..............149

2.7.5. İcranın Geri Bırakılması ..............................................151

2.7.5.1.1. İcra emrinin tebliğinden önce

borcun itfa edilmiş veya ertelenmiş

olması..............................................153

2.7.5.1.2. İcra emrinin tebliğinden sonra

borcun itfa edilmiş veya ertelenmiş

olması..............................................154

2.7.5.1.3. İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası

ile icranın geri bırakılması ..............155

14

2.7.6. İcranın İadesi................................................................156

2.8. SİVİL HAVA ARACI İPOTEĞİNİN PARAYA

ÇEVRİLMESİ .......................................................................158

2.8.1. Hava Aracının Muhafaza Altına Alınma Şekilleri ......158

2.8.2. Kıymet Takdiri.............................................................159

2.8.3. Paraya Çevirme Talebi.................................................162

2.8.4. Paraya Çevirme Usulü .................................................163

2.8.4.1. Açık artırmaya hazırlık....................................163

2.8.4.2. Açık artırmanın yapılması...............................165

2.8.4.3. Sivil hava aracının mülkiyet geçiş anı.............166

2.8.5. Pazarlık Yoluyla Paraya Çevirme................................167

2.8.6. İhalenin Feshi...............................................................171

2.9. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI ....................................173

2.9.1. Genel Olarak................................................................173

2.9.2. Sıra Cetveli ..................................................................175

2.9.3. Sıra Cetveline Karşı Müracaat Yolları.........................179

2.10. REHİN AÇIĞI BELGESİ....................................................180

2.10.1. Geçici Rehin Açığı Belgesi........................................180

2.10.2. Kesin Rehin Açığı Belgesi.........................................182

2.11. SİVİL HAVA ARACININ İHTİYATİ HACZİ...................185

3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

CAPE TOWN KONVANSİYONU VE EKİ N

İTELİĞİNDEKİ PROTOKOL HÜKÜMLERİ

ÇERÇEVESİNDE ALACAKLININ DİĞER HAKLARI

3.1. GENEL OLARAK CAPE TOWN KONVANSİYONU .......191

3.2. ULUSLARARASI SİCİL ......................................................193

3.3. KONVANSİYON KAPSAMINDA YARIŞAN

TEMİNATLARIN ÖNCELİK SIRASI.................................196

3.4. CAPE TOWN KONVANSİYONU’NUN KAPSAMI ..........197

3.4.1. Genel Olarak................................................................197

3.4.2. Cape Town Konvansiyonu Kapsamındaki Taşınır

Donanımlar..................................................................199

3.4.3. Cape Town Konvansiyonu’nun Sağladığı Haklar .......200

3.4.3.1. Teminat alacaklısının yasal yolları..................200

3.4.3.2. Mülkiyetin devri..............................................202

15

3.4.3.3. Şartlı satıcı veya kiralayanın yasal yolları.......204

3.4.4. Yasal yollara ilişkin deklarasyonlar.............................205

3.4.5. Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Cape Town

Konvansiyonu’na İlişkin Yapılan Deklarasyonlar ......206

3.4.6. Lex Commissoria Yasağı Bakımından Cape Town

Sözleşmesi...................................................................209

3.5. İCRA VE İFLAS KANUNU’NA CAPE TOWN

KONVANSİYONU İLE GETİRİLEN YENİLİK.................214

3.6. CAPE TOWN KONVANSİYONU VE PROTOKOLÜ

KAPSAMINDAKİ HAKLARIN İCRA VE İFLAS KANUNU

ÇERÇEVESİNDE İCRASI ...................................................217

3.7 İCRA VE İFLAS KANUNU EK MADDE 2 HÜKMÜNÜN

DEĞERLENDİRİLMESİ......................................................221

SONUÇ.............................................................................................227

KAYNAKÇA ...................................................................................231

Akcan, Cansın: ‘’Yapı İpoteği’’, Ankara Barosu Dergisi, C.76, S.2, 

Ocak 2018, s.69-110, http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/ 

552746.

Akcan, Recep: “İcra İşlerinde Tebligat”, Selçuk Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C.7, S.1-2, Y.1999, s.63-95, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/262108.

Akçura Karaman, Tuba: Gemi ve Hava Aracı İpoteği ve Motorlu 

Taşıt Rehni (Taşınır İpoteği), 2. Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Mayıs 2019.

Akdeniz, Umut: “İhtiyati Haciz Müessesi”, Ankara Hacı Bayram 

Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.10, S.1, Y.2006, s.197-

226, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/789828.

Akil, Cenk: Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emrine İtiraz, 

Ankara: Yetkin Yayınları, 2017 (Ödeme Emrine İtiraz).

Akil, Cenk: “Takip Konusu Adi Senetteki Sahtelik İddiasının İcra Takibine Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

C.16, S.0, Ocak 2014, s.2405-2422, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/ 756123.

Akil, Cenk: “İtirazın İptali Davasında İcra İnkar Tazminatının Şartı 

Olarak Borçlunun İtirazının Haksızlığa Karar Verilmesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.3, S.1, Y.2012, s.317-338, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/208419.

Akipek, Jale / Akıntürk, Turgut / Ateş, Derya: Eşya Hukuku, İstanbul: 

Beta Yayınevi, Eylül 2018.

Akkutay, Berat Lale: “Uluslararası Hukukta Devlet ve Sivil Hava 

Aracı Ayrımı”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S.31, Y.2017, s.315-

348, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/981442.

232

Akman, Muhittin: İcra ve İflas Hukukunda İcra İnkar Tazminatı, 

Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Yüksek Lisans 

Tezi, Tez No:234962, 2009, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Aktepe, Sezin: “İpoteğin Alacağa Bağlı Hak Olması ve Diğer Özellikleri,” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.6, S.12, 

Güz 2007/2, s.177-193. 

Alagonya, Yavuz: “Yargılama Sırasında Tarafta (Yanda) İradi Olarak 

Meydana Gelen Değişme Hakkında Düşünceler, İstanbul Üniversitesi 

Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.3, S.5, Y.1969, s.125-194.

Altay, Sümer / Eskiocak, Ali: Türk Medeni Hukukunda Taşınmaz 

Rehni, 1. Baskı, İstanbul, Nisan 2007.

Antalya, Gökhan / Acar, Faruk Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, 3. 

Baskı, İstanbul: Aristo Yayınevi, Şubat 2020.

Antalya, O. Gökhan / Topuz, Murat: Eşya Hukuku C.III-Tapu Sicili, 

İstanbul: Legal Yayıncılık, 2018.

Arat, Ayşe: “Müteselsil Borçlarda Alacaklı İle Borçlular Arasındaki 

İlişkinin Hüküm ve Sonuçları,” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C.26, S.2, Y.2018, s.325-366, www.dergipark.org.tr.

Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 24. Basıdan Tıpkı Basım, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2018.

Arslan, Ramazan / Yılmaz, Ejder / Taşpınar Ayvaz, Sema / Hanağası, 

Emel: İcra ve İflas Hukuku, 6. Baskı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2020.

Aslan, Aziz Serkan: İcra Takip İşlemleri, Ankara: Yetkin Yayınları, 

2018.

Aslan, Elif Kısmet: İcra ve İflas Hukukunda Taşınmaz Malların 

Açık Artırma Yoluyla Paraya Çevrilmesi, İzmir: Güncel Yayınevi, Kasım 2004.

Aşık, İbrahim: İcra Sözleşmeleri, Ankara: Turhan Kitabevi, Ocak 

2006.

233

Atakan, Murat Can: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi,” Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.26, S.2, Y.2018, 

s.397-441.

Atakan, Murat Can: “6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler”, Legal Hukuk Dergisi, 

C.15, S.171, Y.2017, s.1099-1120.

Atalı, Murat / Ermenek, İbrahim: İcra ve İflas Hukuku, 2.Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Eylül 2019.

Atalı, Murat / Ermenek, İbrahim / Erdoğan, Ersin: İcra ve İflas Hukuku, 3. Bası, Ankara: Yetkin Yayınları, 2020.

Atamer, Kerim: Gemi ve Uçak İpoteğinin Hukuksal Temelleri, 1. 

Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Temmuz 2012.

Atıcı, Cansu: Medeni Usul Hukukunda Dava Ehliyeti, Birinci 

Baskı: Seçkin Yayıncılık, Ocak 2021.

AWG (Aviation Working Group): The Legal Advisory Panel of the 

Aviation Working Group, Practitioners’ Guide to the Cape Town Convention and The Aircraft Protocol, 2015, http://www.awg.aero/assets/docs/VED-Practitioners-Guide-9-9-15.pdf.

Ayan, Mehmet: Eşya Hukuku III-Sınırlı Ayni Haklar, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Ocak 2017.

Aygün, Mesut: “Yabancılık Unsurunun Mahiyeti ve Yargılamadaki 

Rolü,” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.16, S.0, 

Y.2014, s.1025-1066, https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfd/issue/ 46919/ 

588493.

Bahtiyar, Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, 19. Bası, İstanbul: Beta 

Yayıncılık, Ekim 2018.

Baydak, Ecrin: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, 1. Baskı: On İki 

Levha Yayıncılık, Aralık 2018.

Belgesay, Mustafa Reşit: “Profesör Leeman Tarafından İcra ve İflas 

Kanununun Tadili Hakkında Adliye Vekaletine Verilen Rapora Dair Mütalaa”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.5, S.0, 

Y.1939, s.33-45, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/96945.

234

Biçer, Levent: “Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu,” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.35, Y.2018, s.82-83.

Bilge, A. Suat: “Şikago Havacılık Anlaşmaları ve Milletlerarası Sivil 

Havacılık Teşkilatı (O.I.A.C.),” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.6, S.1, 1951, s.196-214.

Bilgin, Hikmet: “6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na İcra-İflâs Hukuku Açısından Genel Bir Bakış,” Türkiye Adalet 

Akademisi Dergisi (TAAD), S.31, Y.8, Temmuz 2017, s.619-657.

Bilgin, Hikmet: Hacizde ve İflasta Alacakların Sırası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi, Tez No: 302064, 

Ankara 2011, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Bolayır, Nur: Medeni Usul Hukukunda Yetki Sözleşmeleri, 1. Bası, 

İstanbul: Beta Yayıncılık, Ocak 2009.

Boran, Nilüfer: İcra Takibinin İptali ve Taliki, İzmir: Güncel Yayınevi, 2006.

Boran Güneysu, Nilüfer: İcra Hukukunda Taşınmazların Kıymet 

Takdiri, Ankara: Yetkin Yayınları, 2020 (Kıymet Takdiri).

Boran Güneysu, Nilüfer: “İcra Takip İşlemleri,” TBB Dergisi, S.101, 

Y.25, Temmuz-Ağustos 2012, s.31-60.

Bozkurt Bozabalı, Banu: Hava Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmelerinde Taşıyanın Ölüm ve Cismani Zarardan Doğan Hukuki Sorumluluğu, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013, https://ws1.turcademy.com/ww/webviewer.php?doc=70303.

Börü, Levent: “Sıfat ve Dava Takip Yetkisi,” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.27, S.3, Eylül 2011, s. 249-278, https://jurix.com.tr/article/6742.

Budak, Ali Cem: İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 2. 

Bası: On İki Levha Yayınları, İstanbul, Nisan 2019.

Budak, Ali Cem: “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Görev, Yetki ve 

Yetki Sözleşmesi (HMK m.5-19) Konularında Getirdiği Yenilikler”, Bankacılar Dergisi, Özel Sayı, 2013, s.42-61.

235

Can, Begüm: Deniz İcra Hukukunda Gemi Alacaklısı Hakkı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tez No: 

302058, Ankara 2010, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonuc Yeni. jsp.

Can, Mertol: ‘’Yeni Medeni Kanun’un İnşaatçı (Yapı) İpoteği Hakkındaki Hükümleri İle İpoteğin Kendi Adına Tescilini Talep Edebilecek Kişiler Bakımından Bir Değişiklik Yapılıp Yapılmadığı Meselesi’’, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

C.8, S.2, Y.2004, http://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/48132/608801.

Cansel, Erol / İnan, Ali Naim: “Ayni Hak Kavramı, Taksimi ve Eşya 

Hukukunun Konusu,” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.21, 

S.1, Ocak 1964, s.345-367.

Coşkun, Sümeyra: İcra Hukukunda Takip Talebi, Selçuk Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 

Tez No: 422398, Konya 2016, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Coşkuner, Gökçe: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi, Tez No: 634182, 

İstanbul 2020, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Çetiner, Bilgehan: Taşınmaz Teminatı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2015.

Deliduman, Seyithan: Tebligat Hukuku Bilgisi, 2. Baskı, Ankara: 

Yetkin Yayınları, 2011.

Deliduman, Seyithan: “Medeni Usul Hukukunda Senet ve Senetlerle 

Yazılı Şekil Arasındaki İlişki,” Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.IV, S.1-2, Y.2000, s. 413-435.

Deliduman, Seyithan: Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Noter 

Senetleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 

Tez No.:81744, Ankara 1999, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (Noter Senetleri).

Dişel, Buse: Dava Takip Yetkisi, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 

Ekim 2020.

236

Dişel, Buse: İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı, 1. Baskı, İstanbul: 

On İki Levha Yayıncılık, Eylül 2014.

Dereli, Zeliha: Lex Commissoria Yasağı, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Tez No: 250028, Ankara 2009.

Deynekli, Adnan: İcra ve İflas Hukukunda İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, Turhan Kitabevi, Ankara 2013 (İpotek).

Deynekli, Adnan: “Sıra Cetveli ile İlgili Sorunlar”, Bankacılar Dergisi, S.67, Y.2008, s.28-69.

Deynekli, Adnan: “4949 Sayılı Kanun’la Değişik İcra ve İflas Kanunu’na Göre Adi Rehinli Alacakların Sırası”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.54, S.1, Y.2004, s. 191-204, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/628497.

Deynekli, Adnan / Kısa, Sedat: İtirazın İptali Davaları, Ankara: Turhan Kitabevi, Ocak 2002.

Deynekli, Adnan / Kısa, Sedat: Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli, 

3.Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, Mart 2005.

Deynekli, Adnan / Saldırım Mustafa: İhtiyati Haciz, İkinci Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, Kasım 2005.

Dinçer Araz, Nilgün: Roma Hukukunda Ceza Koşulu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Tez No: 505406, Ankara 

2018, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Doğan, Murat: “Teslime Bağlı Olmayan Sicilli Motorlu Taşıt Rehni”, 

Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, S.3-4, Y.2008, 

s.181-207.

Duran, Arif: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri”, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, C.4, S.2, Aralık 2016, s.103-118, https://031281fkl-y-https-wwwjurix-com-tr.proxy.altinbas.deepknowledge.io/article/11748.

Ekşi, Nuray: “Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar 

Hakkında Cape Town Konvansiyonu ve Bu Konvansiyona Ek Protokoller”, İstanbul Hukuk Mecmuası, C.78, S.3, Y.2020, s.1387 – 1412, 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1441024.

237

Erdoğan, Ersin: Medeni Usul Hukukunda Yabancılık Unsuru ve 

Sonuçları, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Doktora Tezi, Tez No: 

389130, Ankara, Mayıs 2015, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Erdoğmuş, Hasan Fehmi: Finansal Kiralama Sözleşmesi ve Hava 

Aracı ve Parçalarının Finansal Kiralama Yöntemi ile Temini, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul 2014, 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Erel, Şafak N., “Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satılan Malın Satıcı ve 

Satıcının Alacaklıları Tarafından Haczi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.1977, C.32, S.01, s.147-187.

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Ankara: 

Yetkin Yayınları, 2013.

Ergüne, Mehmet Serkan: Hukukumuzda Taşınır Rehninin, Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu, Filiz Kitabevi, İstanbul, 

2020.

Ertaş, Şeref: “Tescilli Taşınır Rehinleri”, Journal of Yaşar University, C.8, Özel Sayı, Y.2013, s.1155-1183, https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/19146/203188.

Ertaş, Şeref: Eşya Hukuku, 14. Baskı, İzmir: Barış Yayınları, 2018.

Erturgut, Mine: “Elektronik İmza Kanunu Bakımından E-belge ve Eimza,” Bankacılar Dergisi, S.48, Y.15, Mart 2004, s.66-79.

Erturgut, Mine: İcra ve İflas Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi, Ankara: Yetkin Yayınları, 2000 (Menkullerin Paraya Çevrilmesi).

Esener, Turhan / Güven, Kudret: Eşya Hukuku, 6. Baskı, Ankara: 

Yetkin Yayınları, 2015.

Fiorita, Dionigi (Dan) M. "The Registration of Aircraft and the Recordation of Security Interests in Aircraft (Canadian Practice)." Oklahoma 

City University Law Review, Vol. 18, No. 1, Spring 1993, p. 57-86. HeinOnline.

Germeç, Mahir Ersin: Kat Mülkiyeti Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Şubat 2017.

238

Glaister, William J./ Murphy, Robert/ Chan, Marisa/ Dunne, Ellie and 

Acratopulo, Julian: “Lex situs after Blue Sky: is the Cape Town Convention the solution?”, Cape Town Convention Journal 3, September 2012, 

s.18, https:// 031291d4j-y-https-heinonline-org.proxy.altinbas.deepknowledge. io/HOL/ Page?public=true&handle=hein.journals/captowjo1 

&div= 3&start_ page=3 &collection=journals&set_as_ cursor=1&men_tab=srchresults.

Goode, Roy: “Security Interests In Mobile Equipment: Lawmaking 

Lessons From The Cape Town Convention”, Adelaide Law Review, 

vol.35, No.1, 2014, s.59-70, https://031291eio-y-https-heinonlineorg.proxy.altinbas.deepknowledge.io/HOL/Page? public=true&handle=hein.journals/zlw63 & div=50&start_page= 512&collection= journals&set_as_cursor= 0&men_ tab=srchresults.

Göka, Mehmet Emir: “Sözleşmeye Dayanan Hava Aracı İpoteği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.69, S.1, Y.2020, s.107-

188.

Göknil, Mazhar Nedim: Hava Hukuku Notları, İstanbul: İstanbul 

Üniversitesi Yayınları, 1947.

Gölcüklü, İlyas: Hava Hukuku, 2. Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Şubat 2021.

Gölcüklü, İlyas: Montreal Sözleşmesi Uyarınca Taşıyıcının Uluslararası Yolcu Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğu, 1. Baskı, 

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Eylül 2015.

Göle, Celal / Gökhan Aydoğan: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’’ nun Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirilmesi,” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.33, S.1, Mart 2017, s.5-51, www.jurix.com.

Gören Ülkü, Nazlı: İcra Hukukunda Ödeme Emri, Arıkan Yayıncılık, Şubat 2018.

Gray, Donald G. and Marasco, Auriol: "Cape Town in Canada: Financing the Future." Air and Space Lawyer, Vol. 31, No. 1, 2018, p.17-21, 

HeinOnline.

Gümüş, Mustafa Alper: “6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni 

Kanunu Bakımından Temerrüt Sonrası Haklar”, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu, 1. Baskı: Yetkin Yayınları, Eylül 2018.

239

Gürdoğan, Burhan: “Rehinli Alacaklar İçin İhtiyati Haciz,” Adalet 

Dergisi, S.7-8, Y.55, Temmuz-Ağustos 1964, s.743-749, https://adaletdergisi.adalet.gov.tr/arsiv/adaletdergisi/1964/sayi7-8-temmuz-agustos1964-

sene-55-196sayfa-cilt5.pdf.

Hamamcıoğlu, Esra / Karamanlıoğlu, Argun: “6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na İlişkin Bazı Tespitler,” Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIII (Özel Sayı Cilt II), S.2, 

Y.2016, s.95-138.

Hanağası, Emel: “Davada Sıfat Kavramına İlişkin Yeni Bir Yaklaşım 

Denemesi,” Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, C.11, S.32, 

Y.2015/3, s.53-90, Legalbank Online Kütüphane

Hasırcı, Hakan: “6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda 7099 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde İcra 

ve İflas Hukuku İle İlgili Ortaya Çıkması Muhtemel Sorunlar,” Banka ve 

Ticaret Hukuku Dergisi, C.35, S.1, Mart 2019, s.189-211, 

www.jurix.com.

Helvacı, İlhan: Türk Medeni Kanunu’na Göre Sözleşmeden Doğan 

İpotek Hakkı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Şubat 2008.

Helvacı, İlhan: Türk Medeni Kanunu’na Göre Lex Commissoria 

Yasağı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Tez 

No: 64563, İstanbul 1997, s.8, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Hızır, Serdar: “Gemi Alacaklısı Hakkının Bahşettiği Bir İmkan Olarak 

Rehnin Paraya Çevrilmesi Suretiyle Takip Usulü”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.23, S.4, Aralık 2006, s.355-404.

Hızır, Serdar / Turaev, Alisher: ‘’Türk Hukukunda Hava Araçları Üzerinde İpotek Tesis edilmesi’’, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C.57, S.3, Eylül 2008, s.371-407.

Işık, Melih: İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi ve Bu 

Nitelikteki Haciz Tutanakları, 1. Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2019.

İstanbullu, Atiye: Gemi İnşa Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans 

Tezi, 2007, www.openaccess.bilgi.edu.tr.

240

Kaçmaz, Mine: ‘’Tescile Tabi Olmayan Kanuni İpotek Hakları’’ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.65, S.4, 2016, s.2891-

2908.

Kale, Serdar: Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, 1. Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Nisan 2010.

Kalpsüz, Turgut: Gemi Rehni, 5. Genişletilmiş Baskı, Ankara: Turhan 

Kitabevi, 2004.

Kandemir, Süleyman: Ticaret Hukuku ve Eşya Hukuku Boyutuyla 

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 1. Baskı: Seçkin Yayıncılık, 

Ekim 2018.

Kaner, İnci: Hava Hukuku (Hususi Kısım), Gözden Geçirilmiş 2. 

Bası, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004.

Karabel, Emine Gökçe: Yazılı Şekil Şartı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Tezi, Tez 

No.:384107, İstanbul 2015, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Karademir Aydemir, Dilek: Medeni Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisi, 2. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2019.

Karamercan, İnci: İpoteğin İradi Olarak Kurulması, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel 

Hukuk Programı Yüksek Lisans Tezi, Tez No: 595501, İzmir 2019, 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Karslı, Abdurrahim: İcra ve İflas Hukuku, 3. Baskı, İstanbul: Alternatif Yayıncılık, 2014.

Kavak, Yalçın: “Resmi Sicil ve Senetlerle İspat,” İnönü Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.11, S.1, Ocak 2020, s.18-25, https://dergipark.org.tr/tr/. 

Kayış, Ferhat: Kambiyo Senetlerinde İhtiyati Haciz, Birinci Baskı, 

Ankara: Adalet Yayınevi, Haziran 2020.

Kazmaz, Büşra: İcra Hukukunda Elektronik Ortamda Teklif 

Verme, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tez No:364854, İzmir 2014, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

241

Kazmaz, Büşra: “Hukuk Muhakemeleri Kanun’un 10. Maddesi Uyarınca Sözleşmenin İfa Yerinin Tespiti”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, (Basım Yılı: 2015) Prof. Dr. 

Hakan PEKCANITEZ ’e Armağan, s. 1935-1950.

Kender, Rayegan / Çetingil, Ergon: Deniz Ticareti Hukuku (Takip 

Hukuku ve Deniz Sigortalarıyla Birlikte), Gözden Geçirilmiş 12. Baskı, 

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Kasım 2010.

Kılıçoğlu, Evren: İcra Sözleşmeleri, İstanbul: Arıkan Yayınevi, Aralık 2005.

Kılınç, Ayşe: İcra Takibinde Derdestlik, Yetkin Yayınları, Ankara 

2020.

Kırman, Ahmet: Hava Yolu ile Yapılan Uluslararası Yolcu Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku 

Araştırma Enstitüsü, 1990.

Kiraz, Taylan Özgür: İcra Mahkemesinde İtirazın Kaldırılması, 4. 

Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, Şubat 2013.

Kiraz, Taylan Özgür: Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emrine 

İtirazın Kesin Kaldırılması, Ankara: Adil Yayınevi, 1997.

Korkmaz, Nurdan İcra Hukukunda Rehin Açığı Belgesi, 1. Baskı, 

İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Haziran 2019.

Köle, Mehmet: İlamlı İcra Takibinde İcra Mahkemesi Tarafından 

İcranın Geri Bırakılması, On İki Levha Yayıncılık, Eylül 2020.

Kurt, Ekrem: “Hava Aracı Üzerindeki Ayni Hakların TSHK’ da Düzenleniş Biçiminin Değerlendirilmesi,” Sivil Havacılık Hukukunda 

Güncel Gelişmeler Sempozyumu, MEF Üniversitesi, On İki Levha Yayıncılık, 22 Şubat 2018, s.211-238.

Kurt, Ekrem: “Hava Aracı Üzerindeki Ayni Hakların TSHK’ de Düzenleniş Biçiminin Değerlendirilmesi, Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 1. Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayınları, 

Aralık 2019.

Kurt, Ekrem: ‘’Sivil Hava Aracı Mülkiyetinin Kazanılması, Devri ve 

Sona Ermesi’’ Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XXI, S.2, 

Y.2017, s.47-102.

242

Kurtuluş, Funda: “Hava Aracı İpoteği”, Başkent Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C.3, S.1, Ocak 2017, s.154-187.

Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Ankara: Adalet 

Yayınevi, 2013 (El Kitabı).

Kuru, Baki: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı (İstinaf Sistemine 

Göre Yazılmış), Ankara: Yetkin Yayınları, Eylül 2019 (Ders Kitabı).

Kuru, Baki / Aydın, Burak İcra İflas Hukuku, 5. Baskı, Yetkin Yayınları, Ocak 2021.

Küçük, Alper Tunga: “İcra ve İflas Hukukunda Tebligata İlişkin Düzenlemeler,” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.74, 

S.1, Y.2016, s.305-329, https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/28570/304826.

Lind, Henrik: "Aircraft Financing in Denmark." International Financial Law Review, Vol.5, No.1, January, 1986, s.19-22, HeinOnline.

Makaracı Başak, Aslı: Taşınır Rehni Sözleşmesi, 1. Baskı, İstanbul: 

On İki Levha Yayıncılık, Nisan 2014.

Makaracı Başak, Aslı: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Lex 

Commissoria Yasağına İstisna Getirip Getirmediği Konusu Üzerine Bir 

Değerlendirme,” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.10, 

S.2, Y.2019.

Meriç, Nedim: Türk ve İsviçre İcra Hukukunda Paylaştırma Kuralları ve Sıra Cetveline Müracaat Yolları, Ankara: Yetkin Yayınları, 

2015.

Mesci, Barış: “Cape Town Konvansiyonu ve Möhuk Kapsamında 

Hava Taşıma Araçları Üzerindeki Ayni Haklara Uygulanacak Hukukun 

Tayini”, Uluslararası Sivil Hava Taşımacılığında Güncel Gelişmeler 

Konferansı Tam Metin Bildiri Kitabı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Eylül 2020.

Muşul, Timuçin: İcra ve İflas Hukukunda İhale ve İhalenin Feshi, 

Birinci Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, Mayıs 2016 (İhale).

Muşul, Timuçin: İcra ve İflas Hukuku Cilt: I, 6. Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2013.

243

Muşul, Timuçin: İcra ve İflas Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi, Ankara: Adalet Yayınevi, Mayıs 2017.

Muşul, Timuçin: Haciz ve Hacze İştirak, Birinci Baskı: Adalet Yayınevi, Nisan 2019.

Namlı, Mert: Türk ve Fransız Hukukunda İsticvap ve Tarafların 

Dinlenmesi , İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007, Tez No:217246, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Nomer, Haluk Nami / Ergüne, Mehmet Serkan: Eşya Hukuku, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Ocak 2019.

Nomer, Haluk Nami / Ergüne, Mehmet Serkan: Eşya Hukuku Cilt II 

Rehin Hukuku, 1. Bası, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, Nisan 2016

(Rehin).

Oğuz, Sefer: “Ticari İşlemlerde Teslimsiz Tescilli Taşınır Rehni,” 

Bankacılar Dergisi, S.100, Y.28, Mart 2017, s.3-31.

Oğuzman, Kemal/ Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler 

Cilt I, 16. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2018.

Oğuzman, Kemal / Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler 

Cilt 2, Vedat Kitapçılık, 14. Bası, İstanbul 2018.

Oğuzman, Kemal / Seliçi, Özer / Oktay Özdemir, Saibe: Eşya Hukuku, 21. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2018.

Oral, Bahar: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, 1. Baskı: Adalet Yayınevi, Ocak 2019.

Ozanoğlu, Hasan Seçkin: “Türk Medeni Kanunu'nun 940. Maddesinin 

II. Fıkrası (Motorlu Araç Rehni) Üzerine,” Ankara Hacı Bayram Veli 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.5, S.2, Y.2001, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvuhfd/issue/48135/608836.

Özbay, İbrahim / Çelik, Ferhat: “İcra ve İflas Hukukunda Rehin Açığı 

Belgesi”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S.34, Y.2018, s.1-36, 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/980858.

Özbek, Mustafa: “İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Taslağıyla Getirilmek İstenen Değişikliklerin 

244

Değerlendirilmesi,” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

C.57, S.3, Y.2008, s.463-524.

Özbek, Mustafa Serdar: “İcra ve İflâs Kanununda Mal Beyanında Bulunma Yükümlülüğünün İhlâli Hâlinde Öngörülen Tazyik Hapsi ve Disiplin Hapsinin Mükerrer Cezalandırma Yasağı Bakımından Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.16, S.0, 

Y.2014, s.2447-2511, https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/756125.

Özbek, Mustafa Serdar: “Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlâmların 

Kesinleşmeden Önce İcraya Konulması”, Başkent Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C.2, S.1, Ocak 2016, s.37-78, 

https://www.jurix.com.tr/article/5373.

Özbek, Mustafa Serdar: “Elektronik Ortamda Düzenlenen Noter Senetleri”, Cevdet Yavuz’a Armağan/Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.22, S.3, Y.2016, s.2213-2282, 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/36500/359580.

Özçelik, Volkan: “İhtiyatî Haciz Talebinde Bulunan Alacaklının Teminat Gösterme Zorunluluğu”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S.12, 

Y.6, Aralık 2018, s.563-584, https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/596365.

Özçelik, Volkan, İcra Müdürünün Takdir Yetkisi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tez No: 340253, 

Kayseri 2013, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Özekes, Muhammet İhtiyati Haciz, Ankara: Seçkin Yayınevi, 1999.

Özekes, Muhammet: “İcra ve İflas Kanunu’nda İhtiyati Hacze İlişkin 

Değişikliklerin Değerlendirilmesi,” Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.2, Y.2005, s.445-457.

Özmumcu, Seda: Cebri İcra Hukukunda Pazarlık Suretiyle Satış, 

İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2005.

Öztek, Selçuk: İcra ve İflas Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Birinci Baskı, Eylül 1994.

245

Pekcanıtez, Hakan: “İcra Hukukunda Yapılan Yeni Düzenlemeler”, 

Bankacılar Dergisi, S.47, Aralık 2003, s.83-92, 

https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Dergiler/Dokumanlar/47.pdf.

Pekcanıtez, Hakan /Atalay, Oğuz / Sungurtekin Özkan, Meral / Özekes, Muhammed: İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 7. Bası, İstanbul: 

On İki Levha Yayıncılık, Eylül 2020 (Ders Kitabı).

Pekcanıtez, Hakan /Atalay, Oğuz / Sungurtekin Özkan, Meral / Özekes, Muhammet: İcra ve İflas Hukuku, 11. Bası, Ankara: Yetkin Yayınevi, 2013 (İcra).

Pekcanıtez, Hakan / Akkan, Mine / Taş Korkmaz, Hülya / Özekes, Muhammet: Pekcanıtez Usul-Medeni Usul Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, Mayıs 2018, www.lexpera.com.tr.

Pekcanıtez, Hakan / Atalay, Oğuz / Özekes, Muhammet: İcra ve İflas 

Hukuku Temel Bilgiler, 16. Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 

Ekim 2019 (Temel Bilgiler).

Pekcanıtez, Hakan: Yabancı Para Alacaklarının Tahsili, 3. Bası, Ankara: Yetkin Yayınları, 1998.

Peksöz, Vildan: “İcra Tutanaklarının İİK M.8 Çerçevesinde Aleniyeti 

ve İspat Kuvveti”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 

Araştırmaları Dergisi, C.22, S.3, Y.2016, s.2377 – 2406.

Postacıoğlu, İlhan E./Altay, Sümer:İcra Hukuku Esasları, 5.Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2010.

Reisoğlu, Seza: Menkul İpoteği Teslimsiz Menkul Rehni, Ankara 

Üniversitesi Basımevi, Ankara 1965.

Rosen, Howard: “Public Service and the Cape Town Convention”, 

Cape Town Convention Journal 2, 2013, s.131-148, https://031291d4jy-https-heinonline-org.proxy.altinbas.deepknowledge.io/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/captowjo2&div=7&start_page=131&collection=journals&set_as_cursor=3&men_tab=srchresults

Sarısözen, Murat Serhat: Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları 

Işığında Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Tez No: 279087, 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

246

Sarısözen, M. Serhat: “Türk Ticaret Kanunu’nun Deniz Ticareti Kitabı’ndaki Usuli ve İcrai Hükümler”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk 

Dergisi, C.5, S.1, Ocak 2018, s.151-191, https://0312819i2-y-https-wwwjurix-com-tr.proxy.altinbas.deepknowledge.io/article/12652.

Schwank, Friedrich: "Financing Aircraft in Austria." International Financial Law Review, Vol.8, No. 1, January, 1989, s.30-32, HeinOnline.

Serozan, Rona: Eşya Hukuku I, 3. Bası, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2014.

Seven, Vural: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na Göre 

Taşınır Rehni, 2. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2019 (Taşınır Rehni).

Seven, Vural: “Alacağı Gemi İpoteği ile Teminat Altına Alınmış Olan 

Alacaklının İhtiyati Haciz Talep Edememe Sorunu,” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.1, Y.2005, s.213-236, 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfd/issue/46851/587526.

Sirmen, A, Lale: Eşya Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları, 2018.

Sorgucu, Ayhan: Hava ve Uzay Hukuku, 5. Baskı, Ankara: Adalet 

Yayınevi, 2019.

Sözer, Bülent: ‘’Milletlerarası Hava Taşımalarına İlişkin Kurallar ve 

Uygulanma Şartları’’ Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.9, S.2, Aralık 

1977, s. 369-405, https://www.jurix.com.tr/article/6361. 

Sözer, Bülent: “Türk Sivil Havacılık Kanunu’na İlişkin Bazı Görüşler 

ve Değerlendirmeler” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.12, S.2-3, 

1984, s.69-70.

Sundahl, Mark J.: “The "Cape Town Approach": A New Method of 

Making International Law”, Columbia Journal Of Transnational Law, 

vol.44, no.2, 2006, s.339-376, https://031291d4j-y-https-heinonlineorg.proxy.altinbas.deepknowledge.io/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/cjtl44&div=16&start_page=339&collection=journals&set_as_cursor=1&men_tab=srchresults

Süphandağ, Yavuz: Açıklamalı 1896 Adet Özet İçtihatlarla İcra El 

Kitabı, 10. Baskı: Bilge Yayınevi, Mart 2019.

Şahiner, Oktay: Hava ve Uzay Hukukunun Gelişimi Açısından 

Türkiye’nin Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler 

247

Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Tez No.:189517, Diyarbakır 

2006, https://tez.yok.gov.tr.

Şener, Yavuz Selim: Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi, Tez No:147439, Konya 2004, 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Şengül, Mehmet: Tapu Sicilinin Aleniyeti, Adalet Yayınevi, Ankara 

2013.

Şenocak, Kemal / Kahraman, Zafer / Tuncer Kazancı, İdil / Öcal Apaydın, Bahar: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, Ankara: Yetkin Yayınları, 

2019.

Şirin, Fatih: İcra ve İflas Hukukunda İcranın Geri Bırakılması, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli 2010, Tez No: 289378, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Şit İmamoğlu, Başak: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ocak 2017.

Tanrıver, Süha: İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara: Yetkin Yayınları, 1996 (İlamlı İcra).

Tanrıver, Süha: Medeni Usul Hukuku Cilt I, Yetkin Yayınları, Ankara 2018.

Tanrıver, Süha: Noterlik Hukukuna İlişkin İncelemeler, Birinci 

Baskı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2011.

Tavukçuoğlu, Eda Nur: “6750 Sayılı Kanun Uyarınca Ticari İşlemlerde Taşınır Rehnine Konu Olabilecek Varlıklar,” İstanbul Barosu Dergisi, C.92, S.3, Y.2018, s.111-130.

Tek, Gülen Sinem: Ulaşım Araçlarının İpoteği, 1. Baskı, İstanbul: 

On İki Levha Yayıncılık, Aralık 2012.

Tekinay, Selahattin Sulhi: Menkul Mülkiyeti Ve Sınırlı Ayni Haklar 

II/3, İstanbul: Filiz Kitabevi, 1994.

248

Tercan, Erdal: Medeni Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2001.

Tetley, Andrew: “Security Interests in Ships andAircraft” New Zealand Law Review, Vol. 2006, No.4, 2006, p. 689-716, HeinOnline.

Tokmak, Emrullah: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninde Borçlu Temerrüdü Sonrası Alacaklının Hakları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tez No: 592282, İstanbul, 2019, 

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Tuna, Burcu Ece: Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesi, İzmir: Güncel Yayınevi, 2009.

Tunç Yücel, Müjgan: Banka Alacaklarının İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi, 1. Baskı, İstanbul On İki Levha Yayınları, Nisan 

2010.

Türkel, Doğuş Taylan: Gemi Alacaklısı Hakkının Paraya Çevrilmesi, Güncel Hukuk Yayınları, Haziran 2008.

Umar, Bilge: “Postacıoğlu’ nun 538 Sayılı Kanun’a Göre Yazdığı İcra 

Hukuku Esasları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 

C.33, S.3-4, Y.1967, s. 334-389, https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9093/113625.

Uyar, Talih: Rehnin Paraya Çevrilmesi, 2. Baskı, Manisa 1992.

Uyar, Talih: İcra ve İflas Kanunu Şerhi Cilt:8, 4. Baskı: Bilge Yayınevi, Haziran 2010.

Uyar, Talih: “İhtiyati Haciz İsteminin Koşulları,” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’ a Armağan, C. 19, Özel Sayı-2017, s. 2585-2631, https://hukuk.deu.edu.tr/wpcontent/uploads/2017/11/30-TALIH-UYAR.pdf.

Uyar, Talih: “Genel Haciz Yoluyla Takiplerde Yetkili İcra Dairesi (İİK 

m.50),” Terazi Hukuk Dergisi, C.10, S.106, Haziran 2015, s.145-158, 

https://jurix.com.tr/article/3705.

Uyar, Talih / Uyar, Alper / Uyar, Cüneyt: İtirazın İptali Davası ile 

Tahsil Davası (İİK m.67), 2. Baskı, Ankara: Bilge Yayınevi, 2019.

249

Uyar, Talih / Uyar, Alper / Uyar, Cüneyt: İhtiyati Haciz, 3. Baskı, Ankara: Bilge Yayınevi, 2020.

Uyumaz, Alper: Motorlu Taşıt Rehni, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012.

Uyumaz, Alper: “Yapı (İnşaatçı) İpoteği”, EÜHFD, C.XII, S.1-2, 

2008, s.225-258.

Uyumaz, Alper / Türk, Mehmet Cemil: “Ticari İşlemlerde Taşınır 

Rehni Kanunu Üzerine Düşünceler,” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MARUHAD), Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı, C.25, S.2, Aralık 2019, s.1416-1456.

Uyumaz, Alper: “Medeni Kanun Dışındaki Kanunlarda Düzenlenmiş 

Taşınır Rehni Çeşitleri,” Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C.21, S.4, Y.2017, s.49-90, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/788930.

Ülgen, Hüseyin / Aydoğan, Fatih: “Genel Hatlarıyla Cape Town Konvansiyonu ve Hava Aracı Protokolü”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’ a Armağan, 1. Baskı, İstanbul, Ocak 2017, s.711-735.

Üstündağ, Saim: İcra Hukukunun Esasları, Yenilenmiş 8. Bası: 

Ocak 2004.

Weber, Ludwig: Public and private features of the Cape Town Convention, Cape Town Convention Journal, Vol.4, No.1, 2015, s.53-66, 

http://dx.doi.org/10.1080/2049761X.2015.1102011.

Weber, Ludwig: “The New Registry for International Interests in Aircraft Equipment under the CapeTown Convention and Protocol of 2001”, 

Zeitschrift fur Luft- und Weltraumrecht- German Journal of Air and 

Space Law 55, no. 1, 2006, s.1-21, https://031291d4j-y-https-heinonlineorg.proxy.altinbas.deepknowledge.io/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/zlw55&div=5&start_page=1&collection=journals&set_as_cursor=11&men_tab=srchresults

Yakuppur, Sendi: Tapu Kütüğüne Güven İlkesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul: Ocak 2016. 

Yaşar, Tuğçe Nimet: “Türk Mahkemelerinde Yabancı Hukukun Uygulanması,” Public and Private International Law Bulletin, Volume: 

250

33, Issue: 2, s.75-114, https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/411360.

Yazar, Özlem: İcra ve İflas Hukukunda İmzaya İtiraz ve İmzaya 

İtirazın Sonuçları, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel 

Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Tez No:191863, Eskişehir, 

Ağustos 2016, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Yeşiltepe, Ali Özgür: İcra ve İflas Hukukunda İhalenin Feshi Sebepleri, İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek 

Lisans Tezi, Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı, Tez No.: 613911, İstanbul 2019, https://tez.yok.gov.tr.

Yıldırım, Abdulkerim: Türk Hukukunda Tapuya Güven Yoluyla 

Ayni Hak Kazanımı, Ankara: Adalet Yayınevi, 2016.

Yıldırım, Mehmet Kamil / Deren Yıldırım, Nevhis: İcra ve İflas Hukuku, 7. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık, Ekim 2016.

Yılmaz, Ejder: “İcra İnkar Tazminatı Açısından Likid Alacak Kavramı,” Bankacılar Dergisi, S.67, 2008, s.85-93.

Yılmaz, İlhan: “Türk Hukukunda Yabancılık Unsuru Bakımından 

Çek” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce’ ye Armağan, İzmir 2001, s.269-295, https://hukuk.deu.edu.tr/prof-dr-turhan-tufan-yuceye-armagan/

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: hava aracı
İlgili Yayınlar