Sorularla Konkordato Hukuku

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Cenk AKİL
ISBN: 9786257098893
Stok Durumu: Stokta var
98,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cenk AKİL
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Sorularla Konkordato Hukuku

Doç. Dr. Cenk AKİL

2020/08 1. Baskı, 452 Sayfa

ISBN 978-625-709-889-3

Daha evvel 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve onu takiben 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nda yapılan değişiklikler dikkate alınmak suretiyle hazırlanıp “Sorularla Adi Konkordato” ismiyle yayımlamış olduğumuz kitabın bu baskısında arada geçen zaman zarfında çıkan yeni yayınlar ile mahkeme kararları ilgili yerlere işlenmiş, buna ilaveten, kitaba malvarlığının terki suretiyle konkordato bölümü eklenmiştir. Bu nedenle kitabın ismi “(Sorularla) Konkordato Hukuku” olarak değiştirilmiştir.

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER. 9

KAYNAKÇA. 19

KISALTMALAR CETVELİ  29

GİRİŞ . 31

1 Konkordato nedir? Türleri nelerdir?. 36

2 Hangi hâllerde konkordatoya başvurulabilir?  39

3 Konkordatoya hangi amaçlarla başvurulabilir?  43

4 Konkordatonun hukukî niteliği nedir? 43

5 Konkordato kurumunun işlevleri nelerdir?  44

6 Konkordato ile iflâs arasındaki temel farklar nelerdir?  44

7 Konkordato ile iflâsın ertelenmesi arasındaki temel farklar nelerdir? . 45

8 Kimler hakkında konkordato talep edilebilir?  46

9 Kimler konkordato başvurusunda bulunabilir?  52

10 Konkordato başvurusu nereye (hangi mahkemeye) yapılır? 55

11 Konkordato başvurusunda bulunmak için yapılması gereken başlıca

masraflar nelerdir?. 58

12 Konkordato başvurusunda hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekir? Bunun

için tanınan süre ne kadardır? 60

13 Konkordato başvurusunda ibrazı istenen belgelerin masrafları kim

tarafından karşılanacaktır?. 77

14 Konkordato başvurusunda ibrazı gereken belgelerde eksiklik olmasının

yahut belgelerin hakikate uygun olmamasının müeyyidesi nedir?  78

15 Kaç çeşit konkordato mühleti vardır?. 80

16 Geçici konkordato mühleti verilmesi için gerekli şartlar nelerdir?. 80

17 Geçici konkordato mühletinin işlevi nedir? 81

18 Konkordato mühleti verilmesinin hukukî niteliği nedir?  81

19 Geçici mühlet talebi incelenirken uyulması gereken esaslar nelerdir?  82

20 Geçici konkordato mühleti talebi üzerine mahkeme borçlunun

malvarlığının muhafazası için ne tür tedbirler alabilir?  84

21 Geçici mühlet talebinin reddinin sonuçları nelerdir? . 88

22 Geçici mühlet süresi ne kadardır?  91

23 Geçici mühlet komiserinin görevlendirilmesi için gerekli şartlar nelerdir?  93

 

10 İçindekiler

24 Geçici mühlet komiseri kim (hangi merci) tarafından, hangi esaslara göre

görevlendirilir? Görevlendirme kararına karşı kanun yoluna başvurulabilir mi?. 95

25 Geçici mühlet komiseri olarak kaç kişi görevlendirilebilir?. 96

26 Geçici mühlet komiserinin başlıca görevleri nelerdir? . 97

27 Geçici mühlet kararının hüküm ve sonuçları nelerdir ve bunlar ne

zamandan itibaren etkisini gösterir? 98

28 Geçici mühlet talebine ilişkin kararlar hangi yöntemle ve nerelere (hangi

mercilere) bildirilir?  100

29 Geçici mühlet talebi hakkında verilen kararlara karşı ne tür müracaat yolları

tanınmıştır?  102

30 Mahkeme kesin mühlet talebi hakkındaki kararını en geç ne zamana kadar

verebilir?  108

31 Kesin mühlet verilmesi için talepte bulunulması gerekir mi?. 109

32 Kesin mühlet talebi hakkında karar verilirken mahkeme tarafından

uyulması gereken usule ilişkin hükümler nelerdir?  110

33 Kesin mühlet verilmesi için gerekli esasa ilişkin (maddî) şart nedir? 112

34 Kesin mühlet süresi ne kadardır? . 114

35 Kesin mühlet uzatılırken riayet edilmesi gereken usûl nedir? 116

36 Kesin mühlet verilmesi ile birlikte geçici mühlet komiserinin görevi sona

erer mi?  117

37 Kesin mühlete ilişkin ilânı ve bildirilmesi gereken kararlar hangileridir? . 117

38 Konkordato komiseri olarak atanacak kişilerin hangi şartları taşımaları

gerekir?  117

39 Konkordato komiseri hangi merci tarafından seçilir?. 120

40 Konkordato komiserinin hukukî niteliği nedir?  121

41 Konkordato komiserinin başlıca hakları nelerdir?  122

42 Konkordato komiserinin başlıca yükümlülükleri nelerdir? . 123

43 Konkordato komiserinin başlıca görevleri nelerdir?. 124

44 Konkordato komiserinin başlıca yetkileri nelerdir? 126

45 Komiserin borçlunun malvarlığı unsurlarını deftere kaydederken uyması

gereken usûl ve esaslar nelerdir?. 130

46 Konkordato komiserinin kıymet takdiri işleminin işlevi nedir?. 132

47 Komiserin rehinli malların kıymetine ilişkin kararlarına itiraz edilebilir mi?. 134

48 Konkordato komiseri hangi sebeple ve hangi merci tarafından görevden

alınabilir? 134

49 Konkordato komiserinin işlemlerine karşı hangi yola ve hangi mercie

başvurulabilir? 134

50 Konkordato prosedürü kapsamında alacaklılar alacaklarını hangi süre

içinde, nereye ve ne şekilde bildirmelidir?. 135

51 Konkordatoya yazdırılması gereken ve gerekmeyen alacaklar hangileridir? 138

 

İçindekiler 11

52 Alacaklıların alacaklarını süresi içinde bildirmemesinin müeyyidesi nedir? . 143

53 Borçlu alacak iddiaları hakkında beyanda bulunmaya mecbur mudur?. 145

54 Borçlunun, alacak iddialarını kabul ya da reddetmesinin hüküm ve sonuçları

nelerdir? . 146

55 Komiser alacak iddiaları hakkındaki raporunu hazırlarken hangi hususları

dikkate alacaktır? . 148

56 Alacaklıların konkordato projesini müzakere için toplantıya davetinde

uyulması gereken usûl nedir?. 148

57 Alacaklılar toplantısında alacaklıların incelemesine sunulması gereken

belgeler nelerdir? . 149

58 Konkordato projesine ilişkin belgeleri kimler inceleyebilir?. 150

59 Komiser borçlunun durumu hakkındaki raporunu hazırlarken alacak

iddialarının geçerli olup olmadığı hakkındaki kanaatini neye göre

belirleyecektir?. 151

60 Konkordatoda alacaklılar toplantısının işlevi nedir ve toplantıya kimler

katılabilir?. 152

61 Konkordato komiserinin görevden yasaklı olduğu hâller nelerdir? 154

62 Konkordato komiseri hangi hâllerde görevden kaçınabilir?. 154

63 Konkordato komiseri görevden ayrılmayı talep edebilir mi? . 155

64 Konkordato komiseri hangi işlemleri yapmaktan yasaklıdır? . 155

65 Konkordato komiserinin yükümlülükleri nelerdir ve bu yükümlülüklere

riayet etmemesinin müeyyidesi nedir?  156

66 Konkordato komiserinin kaç tür sorumluluğu vardır? 157

67 Konkordato komiserinin konkordatoya ilişkin olarak yapmış olduğu

işlemlere karşı hangi yola ve mercie başvurulabilir? 158

68 Bir konkordato komiseri aynı anda kaç konkordato başvurusunda görev

alabilir?. 158

69 Alacaklılar kurulunun işlevi nedir, hangi hâllerde oluşturulur ve kaç kişiden

oluşur? 158

70 Alacaklılar kurulu konkordato prosedürü içinde en erken ne zaman

oluşturulabilir? . 159

71 Alacaklılar kurulu oluşturulurken ticaret mahkemesi tarafından göz önünde

bulundurulması gereken hususlar nelerdir?  160

72 Alacaklılar kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? 161

73 Alacaklılar kurulunun çalışma usûl ve esasları nelerdir?  162

74 Kesin mühletin kaldırılmasını gerektiren hâller kaça ayrılır? 163

75 İflâs kararı verilmeksizin kesin mühletin kaldırılmasını gerektiren hâller

nelerdir? . 163

76 Kesin mühletin kaldırılarak borçlunun iflâsına karar verilmesini gerektiren

hâller nelerdir?. 165

 

12 İçindekiler

77 Kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddedilmesi üzerine (iflâs

dışında) ortaya çıkan diğer sonuçlar nelerdir? . 169

78 Kesin mühlet talebi hakkında verilen kararlara karşı kanun yoluna

başvurulabilir mi? . 169

79 Konkordato mühletinin borçluya karşı yapılan takiplere etkisi nedir? . 172

80 Takip yasağının istisnaları nelerdir? 176

81 Konkordato mühletinin ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacze etkisi nedir?  184

82 Konkordato mühletinin zamanaşımı süresine ve hak düşürücü sürelere

etkisi nedir?  189

83 Konkordato mühleti verilmesinin alacakların vadesine bir etkisi var mıdır? 189

84 Konkordato mühletinin faizlere etkisi nedir? . 189

85 Konkordato mühleti içinde takasa başvurulabilir mi?  191

86 Konkordato mühletinin mahcuz mal ve haklara etkisi nedir?  194

87 Konkordato mühletinin müstakbel alacakların devri sözleşmesine etkisi

nedir? . 198

88 Konkordato mühleti verilmesinin konusu para olmayan alacaklar

bakımından ortaya çıkardığı sonuçlar nelerdir? . 200

89 Konkordato mühletinin derdest veya müstakbel davalara etkisi nedir? 202

90 Kesin mühletin sözleşmeler bakımından sonuçları nelerdir? . 204

91 Kesin mühlet verilmesinin borçlunun tasarruf yetkisine (ehliyetine) etkisi

nedir? . 221

92 İzne tâbi olmakla birlikte borçlu tarafından izin alınmadan yapılan işlemler

hüküm ve sonuç doğurur mu? 225

93 Borçlu tarafından komiserin talimatlarına aykırı olarak yapılan işlemler

hukuken geçerli midir? . 227

94 Borçlunun kesin mühlet içinde komiserin talimatlarına aykırı davranması

yahut mahkemenin izniyle yapılacak işlemleri izinsiz yapması durumunda

borçluya uygulanacak müeyyideler nelerdir?. 227

95 Borçlunun mahkemenin iznini almadan yasak işlemleri yapması durumunda

üçüncü kişilerin iyi niyeti korunur mu?  230

96 Alacaklılar toplantısına davetin tâbi olduğu usûl ve esaslar nelerdir? 230

97 Konkordato projesinin kabulü için gerekli çoğunluk nedir? . 231

98 Konkordato projesi için yapılan oylamada nisaba katılan ve katılmayan

alacaklılar ve alacaklar hangileridir?. 233

99 Konkordato projesine iltihak süresi ne zaman başlar, ne zaman sona erer? . 238

100 Konkordato komiserinin dosyayı ve raporu mahkemeye zamanında tevdi

etmemesinin hüküm ve sonuçları nelerdir?. 240

101 Komiser raporunda hangi hususlara yer vermelidir? . 242

102 Konkordatoya alacaklarını yazdırmış alacaklıların borçtan birlikte sorumlu

olanlara karşı hakları nelerdir?. 242

 

İçindekiler 13

103 Alacaklarını konkordatoya yazdırmamış alacaklılar borçtan birlikte sorumlu

olanlara hangi şartlar altında başvurabilirler? 248

104 Konkordatonun iptalinin borçtan birlikte sorumlu olanlar bakımından

ortaya çıkardığı hukukî sonuçlar nelerdir? . 249

105 Konkordato yargılaması (ticaret mahkemesi önünde) nasıl cereyan eder? . 250

106 Komiser ticaret mahkemesine sunacağı raporda hangi hususlara yer

verecektir? . 255

107 Konkordatonun tasdiki için gerekli şartlar nelerdir?  256

108 Konkordatonun tasdiki bağlamında orantılılık şartı ne zaman karşılanmış

sayılır?  259

109 Tasdik şartları kapsamında hangi alacaklar için teminat gösterilmesi

gerekir?  261

110 Neler teminat olarak gösterilebilir? . 263

111 Konkordatonun tasdiki için borçlu tarafından mahkeme veznesine depo

edilmesi gereken masraflar (giderler ve harçlar) nelerdir?  264

112 Konkordatonun tasdiki kararında hangi hususlara yer verilmelidir? 265

113 Tasdik kararı hangi andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurmaya

başlar? 265

114 Konkordatonun tasdikine ilişkin kararın ilânı ve ilgili yerlere bildirilmesinde

riayet edilmesi gereken usûl nedir? . 266

115 Kayyum ne zaman tayin edilir ve görevleri nelerdir? . 266

116 Rehinli malın muhafaza altına alınması ve satışının ertelenmesi için gerekli

şartlar nelerdir? 268

117 Finansal kiralama konusu malların iadesinin ertelenebilmesi için gerekli

şartlar nelerdir? 271

118 Rehinli malların muhafaza ve satışı ile finansal kiralama konusu malların

iadesinin ertelenmesi hangi hâllerde hükümsüz hâle gelir?  273

119 Erteleme kararının kaldırılmasını gerektiren hâller nelerdir?  273

120 Konkordatonun tasdik edilmemesinin sonuçları nelerdir?. 274

121 Borçlunun konkordato tasdik talebinden feragat etmesi ya da tasdik

talebini geri alması mümkün müdür?  277

122 Tasdik talebi hakkında verilen kararlara karşı kanun yollarına başvurulabilir

mi? 278

123 Alacakları borçlu tarafından itiraza uğramış alacaklılar hangi yola

başvurabilirler?. 281

124 Konkordato ne zaman (hangi tarih itibarıyla) bağlayıcı hâle gelir?  284

125 Konkordato hangi alacaklar (ve alacaklılar) için mecburidir?. 285

126 Tenzilat konkordatosunda tasdik kararı uyarınca alacaklılara ödenmesi

gerekmeyen (bakiye) alacak kısmının hukukî niteliği nedir?  286

127 Türü itibarıyla konkordatoya tâbi olmayan alacaklar hangileridir? 288

 

14 İçindekiler

128 Doğum anı itibarıyla konkordatoya tâbi olmayan alacaklar hangileridir?  293

129 Konkordatonun bağlayıcı hâle gelmesinin mevcut hacizlere ve derdest

takiplere etkisi nedir?. 295

130 Konkordato haricinde yapılan vaatler ne gibi sonuçlar doğurur?. 298

131 Konkordatonun tasdik edilmesinin bakiye alacaklara olan etkisi dışında

maddî hukuk bakımından ortaya çıkardığı başlıca sonuçlar nelerdir? 301

132 Konkordatonun kısmen iptali hangi hâllerde ve kim tarafından talep edilebilir?

Bu hâllerde alacaklının başvurabileceği başka yol ya da yollar var mıdır? .302

133 Konkordatonun kısmen iptali davasında usûle ilişkin temel özellikler

nelerdir? . 309

134 Konkordatonun kısmen iptali talebi hakkındaki karara karşı kanun yoluna

başvurulabilir mi? . 310

135 Konkordatonun kısmen iptalinin hüküm ve sonuçları nelerdir?. 311

136 Konkordatonun tamamen iptali ne zaman gündeme gelir, kimler tarafından

istenebilir ve konkordatonun tamamen iptalinin hüküm ve sonuçları nelerdir?.312

137 Konkordatonun tamamen iptalinin gösterilen teminatlar bakımından etkisi

nedir? . 319

138 Konkordatonun tamamen iptali durumunda alacaklılar, borçtan birlikte

sorumlu olanlara müracaat edebilir mi?  320

139 Konkordatonun iptali davasının tâbi olduğu zamanaşımı süresi nedir? . 320

140 Tasdik edilen konkordato projesi kapsamında yapılacak işlemler için

kanunen sağlanan başlıca muafiyetler (kolaylıklar) nelerdir?  321

141 Rehinli alacaklılarla müzakere ve borçların yapılandırılması ne zaman

gündeme gelir ve hangi şartlar altında kabul edilmiş sayılır?. 324

142 Rehinli alacaklarla yapılan müzakereler neticesinde borçlu tarafından

yapılan teklifin kabul edilmesinin teklifi kabul etmeyen alacaklılar

bakımından ortaya çıkardığı sonuçlar nelerdir? . 327

143 Rehinli alacaklılarla yapılan müzakereye ilişkin olarak ticaret mahkemesi

hangi hususları denetleyecek ve bu denetimin sonucunda verilen kararın

etkisi ne olacaktır? 328

144 Rehinli alacaklılarla müzakere neticesinde kabul edilen anlaşmaya

borçlunun riayet etmemesi durumunda rehinli alacaklılar hangi yollara

başvurabilirler?. 328

145 Adî alacaklılar tarafından yapılan alacaklılar toplantısında konkordato

projesinin kabul edilmemesinin rehinli alacaklılarla yapılan müzakereler

bakımından etkisi nedir?  329

146 İflâs içi (iflâstan sonra) konkordatonun iflâsa nazaran başlıca avantajları

nelerdir? . 329

147 İflâs içi konkordato ile iflâs dışı konkordato arasındaki temel farklar

nelerdir? . 329

148 Kimler iflâs içi konkordato başvurusunda bulunabilir?  333

 

İçindekiler 15

149 İflâs içi konkordato başvurusu hangi mercie yapılır? Başvuru üzerine ilgili

merci tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir? 333

150 Ne zaman (hangi zaman aralığında) iflâs içi konkordato teklifinde

bulunulabilir? . 334

151 İflâs içi konkordato talebinin alacaklılar tarafından kabul edilmesinin tasfiye

işlemlerine etkisi nedir? . 335

152 İflâs içi konkordatoda konkordato teklifi ne zaman incelenir?. 336

153 İflâs içi konkordato başvurusu üzerine iflâs idaresi tarafından yapılacak

işlemler nelerdir? . 337

154 İflâs içi konkordatonun kabulü için gerekli çoğunluk nedir?  337

155 İflâs içi konkordato talebi hakkında verilen tasdik kararının hüküm ve

sonuçları nelerdir? 338

156 İflâs içi konkordato talebinin tasdikine ve reddine ilişkin kararın hüküm ve

sonuçları nelerdir? 340

157 İflâs içi konkordatoda hangi hâllerde konkordatonun kısmen yahut

tamamen iptali istenebilir?  340

158 İflâs içi konkordato yoluna kaç kez başvurulabilir?  341

159 Malvarlığının terki suretiyle konkordato hukukumuza ne zaman girmiştir? 341

160 “Malvarlığının terki suretiyle konkordato” kavramı nasıl tanımlanabilir? 342

161 Malvarlığının terki suretiyle konkordato kaça ayrılır? 342

162 Tasfiye anlaşması şeklindeki malvarlığının terki suretiyle konkordatonun

temel özellikleri nelerdir?. 343

163 Malvarlığının üçüncü kişiye devri suretiyle yapılan malvarlığının terki

suretiyle konkordatonun temel özellikleri nelerdir?  343

164 Yeni şirket kurma yoluyla yapılan malvarlığının terki suretiyle

konkordatonun temel özellikleri nelerdir?. 344

165 Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun amacı nedir?  344

166 Malvarlığı terki suretiyle konkordato ile adi konkordato arasındaki başlıca

farklar nelerdir? 344

167 Malvarlığının terki suretiyle konkordato ile iflâs arasındaki temel farklar

nelerdir? . 345

168 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda borçlu tasarruf yetkisine sahip

midir? . 346

169 Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun zorunlu içeriğinde hangi

hususlara yer verilir?  347

170 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda ihtiyari olarak nelere yer

verilebilir?. 349

171 Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun temel aşamaları nelerdir? 350

172 Konkordato masasına hangi mallar girer? 351

173 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoya has zorunlu organlar

hangileridir? . 352

 

16 İçindekiler

174 Konkordato tasfiye memurlarının hukukî statüsü nedir?. 352

175 Konkordato tasfiye memurları kaç kişiden ve kimlerden oluşur?  353

176 Konkordato tasfiye memurlarının başlıca görevleri nelerdir?  354

177 Konkordato tasfiye memurlarının hukuka aykırı eylem ve işlemlerinden

dolayı ne tür sorumlulukları vardır? . 355

178 Alacaklılar kurulu kim tarafından seçilir ve kaç kişiden oluşur? . 355

179 Alacaklılar kurulunun temel görevleri nelerdir?. 355

180 Alacaklılar kurulunun hukukî niteliği nedir? . 356

181 Alacaklılar kurulunun kararlarına karşı hangi yola başvurulabilir? . 356

182 Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun tasdik edilmesinin hüküm ve

sonuçları nelerdir? 357

183 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paylaştırmaya katılacak

alacaklılar nasıl belirlenir?  358

184 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda masaya giren mallar hangi

yöntemle paraya çevrilir?. 360

185 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda rehinli taşınmazlar nasıl paraya

çevrilir?. 361

186 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda rehinli taşınırlar nasıl paraya

çevrilir?. 362

187 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda rehin açığının hüküm ve

sonuçları nelerdir? 363

188 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda tahsili güç ve ihtilâflı alacakların

devrinde uygulanacak kurallar nelerdir? 365

189 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda borçlu tarafından yapılan

işlemler hakkında tasarrufun iptali davası açılabilir mi?. 367

190 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda paraların paylaştırılmasında

uyulması gereken esaslar nelerdir? 368

191 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda süresi içinde hak sahipleri

tarafından tahsil edilmeyen paylar hakkında ne tür bir işlem yapılır? . 370

192 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda tasfiye harici kalan mal

bulunması durumunda ne yapılır? . 370

193 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda nihai rapor kim tarafından ve

hangi hâllerde düzenlenir?. 371

194 Tasfiyenin bir yıldan uzun sürmesi durumunda konkordato tasfiye

memurlarının düzenlenmesi gereken belgeler nelerdir? . 372

195 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda tasfiyenin kapanmasını takiben

yapılması gereken işlemler nelerdir? 373

196 Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda hüküm bulunmayan hâllerde

hangi kurallar uygulanır? 373

197 Korona virüsü salgını nedeniyle getirilen düzenlemelerin konkordatoya

ilişkin sürelere etkileri nelerdir?. 375

 

İçindekiler 17

198 Konkordatoya ilişkin cezai hükümler nelerdir?  379

199 Hakkında konkordato mühleti verilen borçlunun veya temsilcilerinin

karşılıksız çek keşide etmesinin hüküm ve sonuçları nelerdir?  381

 

EKLER

 

EK I: 2004 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU’NUN KONKORDATOYA İLİŞKİN

HÜKÜMLERİ  385

EK II: 28.2.2018 GÜN VE 7101 SAYILI İCRA VE İFLÂS KANUNU VE BAZI

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’UN ADÎ

KONKORDATOYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE GEREKÇESİ 405

EK III: 06.12.2018 GÜN VE 7155 SAYILI ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN

KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI

USULÜ HAKKINDA KANUN’UN ADÎ KONKORDATOYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

VE GEREKÇESİ. 435

EK IV: KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR KURULUNA DAİR

YÖNETMELİK  438

EK V: KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 446

EK VI: KONKORDATO GİDER AVANSI TARİFESİ KONKORDATO GİDER AVANSI

TARİFESİ  451Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.