Sorulu- Cevaplı İş Hukuku Uygulaması 4857 Sayılı İş Kanunu

Yayınevi: Legal Yayınları
Yazar: Lütfi İNCİROĞLU
ISBN: 9786053153566
Stok Durumu: Tükendi
459,00 TL 510,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Lütfi İNCİROĞLU
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Sorulu- Cevaplı İş Hukuku Uygulaması 4857 Sayılı İş Kanunu

Lütfi İNCİROĞLU

2019/03 4. Baskı, 394 Sayfa

ISBN 978-605-315-356-6

Dördüncü baskısı gerçekleştirilen bu kitap, İş Kanununda yapılan en son değişiklikler ile güncel Yargıtay kararları ve öğretide geliştirilen görüşler de dikkate alınarak güncellenmiştir. İş hukuku uygulamacılarına ışık tutmak amacıyla iş mevzuatı alanında hemen her konuya cevap verebilecek pratik ve güncel bir kitap okuyuculara sunulmuştur. İş Hukuku ile ilgili 578 adet soru ve cevabının yer aldığı çalışmada 4857 sayılı İş Kanunu’nun tam metnine de yer verilmiştir.

  İÇİNDEKİLER


KISALTMALAR V
GİRİŞ  1

TEMEL KAVRAMLAR
SORU 1: İş Hukukunun tanımı ve kapsamı nedir? 3
SORU 2:İş Hukukunu nitelik açısından diğer hukuk dallarından ayıran en 
    önemli özelliği nedir ? 4
SORU 3: İş Hukukunun konusu nedir? 6
SORU 4: İş hukukunun kaynakları nelerdir? 6

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
SORU 5: Kimler işçi ve işveren sayılır ?  İşyerinin tanımı nasıl yapılır? 9
SORU 6: Toplum yararına program kapsamında çalışanlar işçi midir? 11
SORU 7: Pazarlamacı olarak çalışanlar işçi sayılır mı? 11
SORU 8: Birden fazla gerçek işvereni bulunan bir işyerinde işçilere karşı 
hukuki ve cezai sorumluluk kime aittir? 11
SORU 9:Mevsimlik iş nedir? Mevsimlik işçi kime denir? 11
SORU  10: Alt işveren kime denir? Asıl işveren alt işveren ilişkisi  
                   nasıl doğar? 12
SORU 11: Asıl işveren alt işveren ilişkisinde işçilik haklarında, birlikte 
  sorumlu olmanın kapsamı ve sınırları nelerdir? 13
SORU 12: Asıl işveren alt işveren uygulamasında “asıl işin bir bölümü ”her                 
                  zaman bölünerek alt işverene verilebilir mi? 14
SORU 13: Alt işveren işçisinin üstlenilen hizmet dışında başka işte
 çalıştırılması nasıl bir hukuki sonuç doğurur? 15
SORU14: Asıl işveren sorumluluktan kurtulmak için alt işverenlik 
 sözleşmesine “kendisini işçilik haklarından kurtaracak” hüküm  
                   koyabilir mi? 15
SORU 15: Asıl işveren alt işveren ilişkisinde muvazaalı işlem nedir? 16
SORU 16: Alt işverenler işyerlerini Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne        
                  bildirmek zorunda mıdırlar? 17
SORU 17: Muvazaalı alt işverenlik  ilişkisinde, işverenlerin itiraz hakkı 
                 var mıdır? 18
SORU 18: Alt işvereni değiştiği halde, aynı işyerinde çalışmaya devam 
 eden işçisinin işçilik haklarından kim sorumludur? 18
SORU 19: Alt işverenlik ilişkisinin sona ermesinin ardından ihaleyi kaybeden 
  alt işverenin kıdem tazminatı sorumluluğu devam eder mi? 19
SORU 20: Alt işveren işçisinin ödenmeyen ücretinden ve kullandırılmayan 
  yıllık izninden asıl işveren de sorumlu mudur? 20
SORU 21: Anahtar teslimi iş verilmesi halinde ihale makamının tazminat                    
                  sorumluluğu var mıdır? 20
SORU 22: Alt işveren işçisinin pozisyonu dışında çalıştırılmasının hukuki  
                  sonucu nedir? 20
SORU 23: Alt işvereni değiştiği halde, aynı kamu işyerinde çalışmaya  
                 devam eden alt işveren işçisinin iş sözleşmesinin feshi halinde,  
                  kıdem tazminatından kim sorumludur? 21
SORU 24: Alt işveren işçisinin açtığı işe iade davasında, işe iade  
                  yükümlüğü kime aittir? 21
SORU 25: Rödövans sözleşmesi ile iş alan işverenin işçisinin ölümlü iş  
                  kazasından asıl işveren de sorumlu mudur? 22
SORU 26: Alt işveren işçisinin ölümlü iş kazasından asıl işverenin cezai  
                  sorumluluğu var mıdır? 22
SORU 27: İş kazalarında işverenin hangi hallerde tazminat sorumluluğu  
                  yoktur? 22
SORU 28: İşçinin kendi kusuruyla iş kazası geçirmesi durumunda da,  
                  işverenin sorumluluğu var mıdır? 23
SORU  29: Evde hastaya bakan hemşire ve çocuk bakıcısı İş Kanunu  
                  kapsamında mıdır? 23
SORU 30: Ev tipi sosyal hizmet biriminde çalışanlar İş Kanunu kapsamında  
                  mıdır? 23
SORU 31: Usta öğreticiler İş Kanunu kapsamında mıdır? 23
SORU 32: Teknik direktörler İş Kanunu kapsamında mıdır? 24
SORU 33: Esnaf ve Sanatkarlar İş Kanunu kapsamında mıdır? 24
SORU 34: İşçinin, ücretinin üçüncü kişiler tarafından ödenmesi, işçi  
                  niteliğinin kazanılmasına engel teşkil eder mi? 25
SORU 35: Limited şirket ortakları İş Kanunu kapsamında mıdır? 25
SORU 36: Anonim şirket ortakları, yönetim kurulu  üyeleri ve müdürler işçi  
                  statüsünde midir? 26
SORU 37: Anonim şirketin ortak ve yönetim kurulu üyeleri bağımsız çalışan  
                  olarak sigortalı kabul edilebilir mi? 26
SORU  38: Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödeyerek sigortalı olmak,  
                   kişinin işçi sayılması için yeterli midir? 27
SORU 39: Tarım ve Orman İşlerinin yapıldığı işyerleri İş Kanunu  
                   Kapsamında mıdır? 27
SORU 40: İşveren vekili nasıl tanımlanır, İşveren vekilliği ile işçilik aynı 
                  kişide birleşebilir mi? 28
SORU 41: İşveren vekilinin kural olarak işvereni mahkemede temsil yetkisi  
                  var mıdır? 28
SORU 42: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında işçi  
                  sayılanlar, İş Kanunu kapsamında da işçi sayılır mı? 29
SORU 43: İşyerinin veya bir bölümünün devri, çalışanlar ve işverenler  
                  açısından hangi hukuki sonuçları doğurur ? 29
SORU 44: Tek bir iş sözleşmesi ile birden çok işverenin birlikte istihdam  
                  ettiği işçinin işçilik haklarından hangi işveren sorumludur? 31
SORU 45: Şirket ortaklarının aynı kişi veya akraba olması, işverenler  
                  arasında organik bağın kabulü için yeterli midir? 31
SORU 46: Organik bağ ve birlikte istihdam arasındaki fark nedir? 32
SORU 47: İşyeri devrinde kıdem tazminatından hangi işveren sorumludur? 32
SORU 48: İşyerinin başka bir işverene satılması halinde, çalışmasını sürdüren  
                  işçinin, iş sözleşmesi bir süre sonra yeni işverence sona erdirilirse  
                 ihbar ve kıdem tazminatından hangi işveren sorumludur? 32
SORU 49: İşyerinin satılması veya kiraya verilmesi halinde, işçi ya da işveren  
                  bu gerekçe ile iş sözleşmesini feshedebilir mi? 33
SORU 50: İşçinin, iş sözleşmesinin devrine onay vermemesi hangi hukuki  
                  sonuçları doğurur? 34
SORU 51: Gerçek (Yalın) anlamda geçici iş ilişkisi nedir, esasları nelerdir? 34
SORU 52: Gerçek anlamda geçici iş ilişkisinin kurulabilmesi için, işe  
                  başlarken iş sözleşmesine hüküm konulması yeterli midir? 35
SORU 53: Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi nedir, esasları nelerdir? 35
SORU 54: Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin kurulma şartları nelerdir? 36
SORU 55: Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinin kurulmasının yasaklandığı  
                  işyerleri nerelerdir? 37
SORU 56: Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi kurulacak işyerlerinde istihdam  
                  kotası var mıdır? 37
SORU 57:  Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile işçiyi istihdam edecek olan  
                  geçici işverenin yükümlülükleri nelerdir? 38
SORU 58: Mesleki anlamda geçici iş ilişkisinde özel istihdam bürosu  
                 işverenin yükümlülükleri nelerdir? 39
SORU 59: Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi ile çalışan işçinin iş kazasına  
                 uğraması durumunda, sorumluluk kime aittir? 39
SORU 60: Geçici işçi sağlama sözleşmesinin tarafı olan işverenlerin İSG ile  
                  ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından      
                  “sorumsuzluk anlaşması” yapmaları geçerli midir? 40
SORU 61: Geçici iş ilişkisi ile istihdam edilen işçinin ödenemeyen 
       ücretinden kim sorumludur? 40
SORU 62: Geçici iş ilişkisinde yasal sürenin tamamlanmasına rağmen işçi  
                  çalışmaya, işveren de çalıştırmaya devam ederse, nasıl bir hukuki  
                  sonuç doğar? 40
SORU 63: Geçici işçi, işyerinde kusuru ila sebep olduğu zarardan kime 
      karşı sorumludur? 41
SORU 64: Geçici iş ilişkisi ile çalışan işçinin temel çalışma koşulları nedir? 41

İKİNCİ BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİ, TÜRLERİ VE FESİH
SORU 65: İş sözleşmesi nedir? İş sözleşmesinin türleri nelerdir ? 43
SORU 66: İş sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunlu mudur? 44
SORU 67: İşverenlerin iş sözleşmesine aykırı davranışları hapis cezasını  
                  gerektirir mi? 45
SORU 68: Geçersizliği sonradan anlaşılan iş sözleşmesi nasıl bir hukuki  
                 sonuç doğurur? 45
SORU 69: Belirli süreli iş sözleşmesi nedir, zincirleme yapılan iş  
                  sözleşmelerinin hukuki sonuçları nelerdir ? 45

SORU  70: Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan bir işçi, belirsiz süreli  iş  
                   sözleşmesiyle çalışan işçiye göre farklı işleme tabi tutulabilir mi? 46
SORU 71: Belirli süreli iş sözleşmesi, süresi bitmesine rağmen taraflarca  
                  sürdürülürse ne kadar süre ile uzar? 47
SORU 72: Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinden önce işveren tarafından,  
                 haklı olmayan bir sebeple feshinde ödenen bakiye ücret için faiz  
                  ve sigorta primi ödenmesi gerekir mi? 48
SORU 73: Belirli süreli iş sözleşmelerinde değişiklik feshi hükümleri  
                 geçerli midir? 48
SORU 74: Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler kötü niyet  
                 tazminatından yararlanabilirler mi? 48
SORU 75: Belirli süreli iş sözleşmelerine deneme süresi konulabilir mi? 49
SORU 76: Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi evlenme veya  
                  muvazzaf askerlik dolayısıyla sözleşmeyi feshedip kıdem       
                  tazminatı alabilir mi? 49
SORU 77: Belirli: süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi aniden işi bırakırsa,  
                  hangi tazminatları ödemek zorunda kalabilir? 49
SORU 78: Kısmi süreli iş sözleşmesi nedir ? 49
SORU 79: Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan bir işçi, tam süreli 
      çalışan emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulabilir mi? 50
SORU 80: Birden fazla işyerinde kısmi süreli çalışma sınırlandırılabilir mi? 52
SORU 81: Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin yıllık ücretli izinleri 
                 nasıl kullandırılır? 52
SORU 82: Kısmi süreli iş sözlşemesi ile çalışam işçinin kıdem hesabı nasıl  
                 yapılır? 52
SORU 83: Çağrı üzerine çalışma nedir, çağrı üzerine çalışmanın esasları  
                  nelerdir? 53
SORU 84: Uzaktan çalışma nedir? 54
SORU 85: Asgari süreli iş sözleşmesi nedir? 55
SORU 86:  Asgari süreli iş sözleşmesi sürenin dolması ile sona erer mi? 55
SORU 87: Asgari süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirilmesi  
                  halinde, işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilir mi? 56
SORU 88: Azami süreli iş sözleşmesi nedir? 56
SORU 89: Fesih nedir? İş sözleşmesini fesih bildirimine yetkili olanlar  
                  kimlerdir? 56
SORU 90: Fesih bildirimi açık bir şekilde mi yapılmalıdır? 58
SORU 91: Fesih bildirimi ne zaman hüküm doğurur? 58
SORU 92: Fesih bildiriminden hangi hallerde dönülebilir? 58
SORU 93: Fesih bildirimi SMS ya da Mail yoluyla yapılabilir mi? 59
SORU 94: İşçinin raporlu olduğu sürede yapılan fesih bildirimi ne zaman 
                  hüküm doğurur? 59
SORU 95: İş sözleşmesinin feshi işleme konulmamış ve işçi çalışmaya  
                  devam etmişse, fesih ne zaman gerçekleşmiş olur? 59
SORU 96: İşverence, fesih bildirim süresi içinde haklı nedenle fesih         
                  yapılabilir mi? 60

SORU 97: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmayan koşullarda  
                  çalıştırılan işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir mi? 60
SORU 98: İşçinin hafif kusuru ile 30 günlük ücreti tutarından fazla 
      işverenin malına zarar vermesi, haklı fesih sebebi midir? 60
SORU 99: İş Kanununa göre kimler iş güvencesi kapsamındadır? 61
SORU 100:  30’dan fazla işçi çalıştırılan tarım ve orman işyeri işçilerine 
         iş güvencesi hükümleri uygulanabilir mi? 64
SORU 101: İş güvencesi kapsamında 30’dan fazla işçi çalıştırma kriteri iş ve 
                   toplu iş sözleşmesi ile düşürülebilir mi? 64
SORU 102: Altı ayı tamamlamasına kısa bir süre kala iş sözleşmesi  
                   feshedilen işçi, iş güvencesinden yararlanabilir mi? 64
SORU 103: İş güvencesi kapsamında olan işçi kötü niyet tazminatı talep  
                    edebilir mi? 65
SORU 104: E-Posta veya kısa mesaj (sms) ile yapılan iş sözleşmesinin  
                   fesih bildirimleri geçerli midir? 65
SORU 105: İşyerinden kendi isteği ile ayrılan işçi iş güvencesi  
                    hükümlerinden yararlanabilir mi? 65
SORU 106: İş sözleşmesinin feshi için geçerli olmayan nedenler nelerdir? 66
SORU 107: İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan geçerli nedenler  
                    nelerdir? 67
SORU 108: İşçinin sık rapor alması iş sözleşmesinin işverence geçerli  
                    nedenle feshini gerektirir mi? 68
SORU 109: İşçinin davranışlarından kaynaklanan geçerli nedenler nelerdir? 68
SORU 110: İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan 
        geçerli nedenler nelerdir? 69
SORU 111: Türk İş Hukukunda “haklı neden” ile “geçerli neden” arasındaki 
                     fark nedir, geçerli nedenle fesihte ispat yükümlülüğü kime aittir? 70
SORU 112: Geçerli nedenle iş sözleşmesi feshedilen işçinin, savunması 
                   alınmak zorunda mıdır? 71
SORU 113: İşçiye davranışları nedeniyle ihtar verilmeden önce savunması  
                   alınmalı mıdır? 73
SORU 114: İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshinde makul süre ne kadar  
                   olmalıdır? 73
SORU 115: İş sözleşmesi geçersiz bir nedenle feshedilen işçi, nereye ve ne 
                    kadar süre içinde, başvurmalıdır? 73
SORU 116: Arabulucu, işe iade başvurusunda bulunan işçiyi işvereni ile   
                    anlaştırırsa, işveren hangi tazminatları ödemelidir? 74
SORU 117: İşe iade davası sonuçlandığında, boşta geçen süre ücretinden  
                    sigorta pirimi ve gelir vergisi kesilir mi? 74
SORU 118: İşe iade davasını kazanan işçi, işe başlatılmazsa hangi  
                   tazminatlara hak kazanır? 75
SORU 119: İşe iade davasını kazanan işçi, yeni bir işe girmiş ve eski işine 
                    dönmek istemiyorsa, hangi tazminata hak kazanabilir? 76
SORU 120: İşe başlatmama tazminatından sigorta primi ve gelir vergisi 
                    kesilir mi? 77

SORU 121: Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi feshedilirken  
                    hangi kriterler dikkate alınmalıdır? 77
SORU 122: İşe iade davasını kazanan işçinin, işe başlamak için on işgünü  
                    içinde işverene şahsen başvurması zorunlu mudur? 78
SORU 123: Emekliliğe hak kazanan işçinin iş sözleşmesi işverence geçerli  
                    nedenle sona erdirilebilir mi? 78
SORU 124: İş Güvencesi kapsamı dışında bırakılan işçilerin iş sözleşmeleri,  
                    fesih hakkının kötüye kullanılması yoluyla sona erdirilirse, işçi  
                     hangi tazminatlara hak kazanır? 79
SORU 125: İş güvencesi kapsamında olan ve iş sözleşmesi feshedilen  
                    işçinin bir aylık dava açma süresi içinde ölmesi halinde,  
                    mirasçılar ölen işçi yerine dava açabilirler mi? 80
SORU 126: İş güvencesi tazminatı hangi ücret üzerinden ödenir? 80
SORU 127:  İşçinin ücretine haciz konması geçerli fesih nedeni midir? 80
SORU 128: İş sözleşmesinin tarafların anlaşması (ikale) ile sona ermesi  
                    durumunda işçi, iş güvencesi hükümlerinden ve işsizlik  
                    ödeneğinden yararlanabilir mi? 80
SORU 129: İkale sözleşmesinde talep işçiden gelmişse, işçiye ek menfaat  
                    temini zorunlu mudur? 81
SORU 130: İstirahat raporlu iken tatile giden işçinin iş sözleşmesi haklı  
                    nedenle feshedilebilir mi? 81
SORU 131: İşyeri sınırları içindeki lojmanda alkol alan işçinin iş  
                    sözleşmesi feshedilebilir mi? 81
SORU 132: İşveren işçinin iş sözleşmesini bildirim süresi vererek  
                    feshettiğini bildirdikten ve bir süre geçtikten sonra, kalan  
                    sürenin ücretini peşin ödeyerek iş ilişkisine son verebilir mi? 82
SORU 133:  İhbar süreleri sözleşme ile azami ne kadar artırılabilir? 82
SORU 134: İşveren, işyeri sendika temsilcisinin yazılı onayını almadan  
                    çalıştığı işyerinde veya işinde esaslı bir değişiklik  
                    yapılabilir mi? 82
SORU 135: İşveren, işyeri sendika temsilcisinin iş sözleşmesini hangi  
                    hallerde feshedebilir? 83
SORU 136: Sendikal nedenle iş sözleşmesi feshedilen işçi, feshin  
                    geçersizliği nedeniyle, işe iade davası açabilir mi? 83
SORU 137: İşveren işçinin çalışma koşullarında, işçinin isteği dışında 
                    esaslı değişiklik yapabilir mi? 84
SORU 138: Çalışma koşulu nedir? 86
SORU 139: İşveren nakdi yemek ve yol ücreti yerine, ikame olarak yemek  
                    ve otobüs bileti verebilir mi? 87
SORU 140: İşveren, yönetim hakkına dayanarak, işçinin sözleşmede  
                    belirtilen işyerini değiştirebilir mi? 87
SORU 141:  İşveren tek taraflı ücretsiz izin uygulaması yapabilir mi ? 89
SORU 142: İşverence, ekonomik kriz gerekçe gösterilerek uygulanacak  
                    ücretsiz izin prosedürü nasıl olmalıdır? 90
SORU 143: İşyerinin aynı il sınırları içinde başka bir yere nakledilmesi,  
                    işçiye tek taraflı fesih hakkı verir mi? 90
SORU 144: İşçinin başka işyerlerinde de görevlendirileceğine dair, iş  
                    sözleşmesine konulan hükümler sınırsız mıdır? 90
SORU 145: Tarafların anlaşmasıyla çalışma koşullarında esaslı değişiklik  
                    yapılabilir mi? 91
SORU 146:  İkramiye verilen işyerinde, uygulama nasıl yapılmalıdır? 91
SORU 147: İkramiye ödemeleri hangi hallerde işyeri uygulaması haline  
                    gelmez? 92
SORU 148: İşçi ve işveren anlaşmak suretiyle ikramiyeleri asıl ücrete  
                    ekleyebilirler mi? 93
SORU 149: İşe girerken işçiye bildirilmemiş olan işyeri iç yönetmelikleri  
                    işçi açısından hüküm ifade eder mi? 93
SORU 150: İşverence hazırlanan işyeri iç yönetmelikleri işçinin onayına  
                    tabi midir? 93
SORU 151:  Çalışma şartlarında değişiklik yapılması işçiye tek taraflı  
                    fesih hakkı verir mi? 93
SORU 152:  İş sözleşmesini fesheden taraf bu kararından tek taraflı olarak  
                    dönebilir mi? 94
SORU  153: İşçi ihbar öneline ait ücreti peşin ödeyerek iş sözleşmesini  
                    derhal feshedebilir mi? 94
SORU 154: İhbar önelinin bitiminden önce iş sözleşmesi feshedilirse,  
                    ihbar tazminatı ödenir mi? 94
SORU 155: Başka bir işyerinde çalışmak üzere istifa edip işyerinden  
                    ayrılan işçi, işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda mıdır? 95
SORU 156: İşçi, ihbar tazminatını peşin ödeyerek iş sözleşmesini  
                    feshedebilir mi? 95
SORU 157: İhbar ve kıdem tazminatına esas ücret hesabında, asgari geçim  
                    indirimi dahil edilebilir mi? 96
SORU 158: İşçinin şarta bağlı olarak istifa etmesi geçerli midir? 96
SORU 159: İş sözleşmesinin feshi ne zaman hüküm doğurur? 96
SORU 160: İşverenin, işçisine ihbar öneli verip iş arama izni vermemesi  
                    ya da izni eksik vermesi hangi ücreti ödemesini gerektirir? 96
SORU 161: İş sözleşmesini bildirim öneli tanıyarak fesheden işveren,  
                    işçiye iş arama izni vermek zorunda mıdır? 97
SORU 162: İşçinin deneme süresinde geçen çalışma süresi, kıdem  
                    tazminatı hesabında dikkate alınır mı? 98
SORU 163: Deneme süresi içinde işçinin hastalanması veya kazaya  
                    uğraması halinde deneme süresi uzatılabilir mi? 99
SORU 164: Deneme süresi içinde, iş sözleşmesinin sendikal nedenle  
                    feshinde, sendikal tazminat talep edilebilir mi? 99
SORU 165: İşçiler, askerlikte geçen sürelerini bir sosyal güvenlik  
                    kurumuna borçlanırlarsa, kıdem tazminatı hesabında,  
                    askerlikte geçen süreleri hangi hallerde dikkate alınır? 100
SORU 166: Özel sektörden emekli olanların, borçlandıkları askerlik  
                    süreleri kıdemlerine dahil edilebilir mi? 101
SORU 167: Memur ya da sözleşmeli personelin, kendi isteği ile işçi statüsüne  
                      geçmesi halinde, memuriyette geçen süresi kıdemden sayılır mı? 101
SORU 168: Kamu işyerinde çalışmakta iken askerlik borçlanmasını yapan  
                    ve bilahare çalıştığı işyeri özelleştirilen işçi emekliye 
                    ayrıldığında, askerlikte geçen süresi kıdem tazminatı hesabında  
                      dikkate alınır mı? 102
SORU 169: Askerlikten önce geçen süre için evvelce kıdem tazminatı  
                    almamış olan işçi, askerlikten sonra tekrar işe başlayıp bir süre 
                    çalıştıktan sonra istifaen ayrılırsa, askerlik öncesi yaptığı  
                    hizmet karşılığı kıdem tazminatı alabilir mi? 102
SORU 170: Bedelli askerlik hizmetini ifa için işyerinden ayrılanlar  
                    kıdem tazminatı alabilir mi? 102
SORU 171: İhbar önellerine ilişkin ücret peşin verilerek iş sözleşmesi  
                    feshinde; İhbar öneli, hizmet süresine eklenerek kıdem  
                     tazminatı hesaplanabilir mi? 103
SORU 172: Bedelli askerlikte geçen süreler kıdem süresinden sayılır mı? 104
SORU 173: İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından  
                    dolayı hastalanması veya engelli hale gelmesi durumunda,  
                    işverenin bildirimsiz fesih hakkı var mıdır? 104
SORU 174: İşçinin hastalığı tedavi edilemeyecek derece ise, işverene  
                     fesih hakkı doğar mı? 105
SORU 175: İşyerinde 3 yıldan fazla hizmeti olan ve kendi kusuruna  
                      yükletilemeyen bir hastalık nedeni ile çalışamayan bir işçinin 
                      iş sözleşmesi, işverence ne zaman bildirimsiz feshedilebilir? 105
SORU 176: İşçinin, işvereni hakkında dedikodu yapması, haklı fesih  
                    nedeni midir? 106
SORU 177: İşçinin, işveren veya işveren vekillerine sataşması, haklı  
                    fesih nedeni midir? 106
SORU 178: İşyerinde iki işçinin birbirleriyle kavga etmesi, işveren 
                    açısından haklı fesih nedeni midir? 107
SORU 179: İşyerine sarhoş gelen işçinin iş sözleşmesi haklı nedenle  
                    feshedilebilir mi? 107
SORU 180: İşyerinde şoför olarak çalışan kişinin yıllık izinde iken,  
                    sarhoşluğu nedeniyle ehliyetine el konulması haklı fesih 
                    nedeni midir? 108
SORU 181: İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi, 
                    işçi açısından haklı fesih nedeni midir? 108
SORU 182: İşçinin doğruluğa ve bağlılığa uymayan hangi davranışları  
                    işverene halı nedenle fesih hakkı verir? 109
SORU 183: İşçinin bir haftadan fazla hapsini gerektiren bir suç işlemesi  
                    halinde, iş sözleşmesi haklı nedenle feshedilebilir mi? 109
SORU 184: İşyerinde işin güvenliğini tehlikeye sokan işçinin iş sözleşmesi  
                    haklı nedenle feshedilebilir mi? 109
SORU 185: İşçinin zorlayıcı nedenlerle bir haftadan fazla işe devamsızlığı,  
                    işverene fesih hakkı verir mi? 110
SORU 186: İşçinin işyeri bilgisayarını ve internet bağlantısını özel  
                    amaçlarla kullanması haklı fesih nedeni midir? 110

SORU 187: By pas ameliyatı geçiren işçinin sağlık nedeniyle fesih hakkı  
                    var mıdır? 111
SORU 188: Sara veya kronik şizofreni hastalığına yakalanan işçi, bu  
                       gerekçeyle fesih hakkını kullanarak kıdem tazminatı alabilir mi? 111
SORU 189: İşverenin işçisine ağır hakeretler etmesi, işçi açısından haklı  
                    nedenle fesih nedeni midir? 112
SORU 190: İşvereni tarafından ağır hakarete uğrayan işçi, manevi  
                    tazminat talebinde bulabilir mi? 113
SORU 191: İşverenin işçisini dövmesi ya da tehdit etmesi, işçi açısından 
                    haklı fesih nedeni midir? 114
SORU 192: İşçinin şahsına işverenin başka bir işçisi tarafından küfür  
                    edilmesi, işçi açısından haklı fesih nedeni midir? 114
SORU 193: İşçinin istirahat raporunu işverene bildirmeyerek işyerinde  
                    çalışmaya devam etmesi işverene fesih hakkı verir mi? 115
SORU 194: İşçinin aldığı istirahat raporunun ne kadarlık kısmı ücretli izin  
                    hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılır? 115
SORU 195: İşverenin ölümüyle iş sözleşmesi sona erer mi, bu durumda  
                    işçi ihbar ve kıdem tazminatını kimden talep edebilir? 115
SORU 196: İşverence, ücret veya eklerinin (fazla çalışma ücreti, ikramiye, 
                    hafta tatili ücreti, genel tatil ücreti vb.) yasal hükümlere göre  
                    ödenmemesi, ya da eksik ödenmesi işçiye bildirimsiz fesih hakkı  
                       verir mi? 116
SORU 197: Sosyal Güvenlik primlerinin haklı bir sebep olmaksızın  
                    belirlenen sürede ödenmemesinden üst düzey yöneticiler 
                    sorumlu mudurlar? 118
SORU 198: Ücreti asgari ücretin üzerinde olmasına rağmen, ücret  
                    bordrosunu ihtirazı kayıt öne sürmeksizin imzalayan işçi, 
                    gerçek ücretini tanık göstererek ispatlayabilir mi? 118
SORU 199: İşçinin eksik ödenen ücrete ihtirazı kayıt koymaması düşük  
                    ücreti kabul ettiği anlamına gelir mi? 118
SORU 200: Sigortasız çalıştırılan işçi bildirimsiz fesih hakkını kullanarak  
                    kıdem tazminatı alabilir mi? 118
SORU 201: İşverence, işyerinde cinsel tacize karşı önlem alınmaması  
                    işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir mi? 119
SORU 202: İşveren ekenomik nedenler ileri sürerek işi azaltır  ve işçiye  
                    eksik ücret öderse, işçiye fesih hakkı doğar mı? 120
SORU 203: Zorlayıcı bir nedenle işyerinin bir haftadan fazla süre ile  
                    kapatılması, işçiye bildirimsiz fesih hakkı verir mi? 120
SORU 204: İşçinin ihbar önel süresi içinde, sürenin sonunu beklemeden 
                    işyerinden ayrılması, işverene ihbar tazminatı ödemesini  
                    gerektirir mi? 121
SORU 205: İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde,  
                    işveren derhal fesih hakkını kullanabilir mi? 121
SORU 206: İşçinin işyeri dışında işlediği bir suçtan dolayı iş sözleşmesi  
                    haklı nedenle feshedilebilir mi? 122

SORU 207: İşveren asgari ücret artış oranının altında zam yaparsa,  
                    işçiye fesih hakkı doğar mı? 122
SORU 208: İşverenin, kanun dışı lokavt yada lokavt hakkını kötüye  
                    kullanması hallerinde, iş sözleşmesini fesheden işçi kıdem  
                    tazminatı alabilir mi? 122
SORU 209: Emekli olup kıdem tazminatı aldıktan sonra işyerinde  
                    çalışmasını sürdüren işçinin, iş sözleşmesi feshedilirse ihbar 
                     ve kıdem tazminatı hakkı doğar mı? 123
SORU 210: Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi evlilik veya  
                    muvazzaf askerlik dolayısıyla sözleşmeyi feshedip kıdem  
                    tazminatı alabilir mi? 123
SORU 211: Kadın işçi “evlilik” sebebiyle iş sözleşmesini bildirimsiz  
                    feshederek kıdem tazminatı alabilir mi? 124
SORU 212: Kadın işçinin iş sözleşmesini ”evlilik” sebebiyle feshettikten  
                    sonra bir başka işyerinde çalışması hakkın kötüye  
                    kullanılması olarak değerlendirilebilir mi? 124
SORU 213: Kadın işçi, analık izninin bitiminden sonra işine dönmemişse, 
                    işveren işçinin iş sözleşmesini ne zaman feshedebilir? 125
SORU 214: Analık izni sonrası 6 ay ücretsiz izin alan kadın işçi, sürenin  
                    bitiminden sonra işyerine dönmezse, iş sözleşmesini işveren  
                    ne zaman feshedebilir? 126
SORU 215: İşverenler kadın işçilerin doğum sonrası kısmi süreli çalışma  
                    taleplerini karşılamak zorunda mıdır? 126
SORU 216: Doğum sonrası haftalık çalışma süresinin yarısı kadar  
                    ücretsiz izin alan kadın işçilere, yarım çalışma ödeneği  
                    nasıl ödenir? 126
SORU 217: İşverenler, kadın işçilere istemeleri halinde, doğum sonrası  
                    haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin vermek  
                    zorunda mıdırlar? 127
SORU 218: Vardiyalı çalışılan işyerlerinde işverenler, doğum yapmış kadın  
                       işçilerin kısmi süreli çalışma talebini karşılamak zorunda mıdır? 127
SORU 219: Kadın işçi analık izninden sonra hem yarım çalışma hem de  
                    altı aylık ücretsiz izin talebinde bulunabilir mi? 127
SORU 220: İşçinin uzun süreli istirahat dönemi  kıdem tazminatı  
                    hesabında dikkate alınır mı? 128
SORU 221: Uzun süreli rapor alan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle  
                    fesih edilebilir mi? 128
SORU 222: İşçinin hastalık nedeniyle işine gidemediği günlerde, makul  
                    süre geçmesine rağmen işveren fesih hakkını kullanmazsa, bu  
                    süre kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır mı? 128
SORU 223: Kadın işçi tarafından analık izni sonrası talep edilen 6 aylık  
                    ücretsiz izin işverence karşılanmazsa, işçiye haklı nedenle  
                    fesih hakkı doğar mı? 129

 

SORU 224: Tüzel kişiliğe sahip bir işverenin, yine tüzel kişiliği bulunan  
                    ayrı ayrı işyerlerinin varlığı halinde, bu işyerlerinin bir kaçında  
                    değişik zamanlarda (aralıklarla) ve ayrı iş sözleşmeleriyle 
                    çalışan işçinin, kıdem tazminatına esas çalışma süresi nasıl  
                    belirlenir? 129
SORU 225: İş sözleşmesi devam ederken, belli bir dönemi kapsayacak  
                    şekilde kıdem tazminatı ödenen işçinin, son ayrıldığı tarihteki  
                    kıdemi nasıl bulunacaktır? 130
SORU 226: İşçinin iş sözleşmesinin birden fazla feshedilerek, kıdem  
                     tazminatları da ödendikten sonra yeniden aynı işyerinde  
                     çalıştırılması halinde kıdem süresi hangi tarihte başlayacaktır? 131
SORU 227: İşçinin iş sözleşmesinin birden fazla feshedilerek, kıdem  
                     tazminatları da ödendikten sonra yeniden aynı işyerinde  
                     çalıştırılması halinde, kıdem süresi hangi tarihte başlayacaktır? 131
SORU 228: İşçinin sözleşmesi hiç feshedilmediği halde ödenen kıdem  
                    tazminatının niteliği nedir? 132
SORU 229: 18 yaşını bitirmiş çırakların, çıraklıkta geçen süreleri kıdem  
                    tazminatının hesaplanmasında dikkate alınır mı? 132
SORU 230 İşçilerin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle toplu halde işi  
                   bırakmaları işverene bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı  
                   verir mi? 133
SORU 231: Alt işveren işçisinin İş Kanunundan ve sözleşmelerden  
                    doğan, ancak ödenmeyen haklarından asıl işveren de  
                    sorumlu mudur? 133
SORU 232: Asıl işverenler, alt işverenlerden her ay hangi belgeleri 
                    istemelidir? 134
SORU 233: Aynı işyerinde her yıl değişen taşeronlar emrinde, belirli  
                   süreli iş sözleşmesi ile kesintisiz çalışan işçinin iş sözleşmesi  
                   haksız veya geçersiz bir nedenle feshedilirse, tazminat ve  
                   diğer alacakları kim tarafından ödenecektir? 135
SORU 234:  Kıdem Tazminatına hak kazanmanın koşulları nelerdir? 136
SORU 235: İş sözleşmesinin yazılı yapılmadığı hallerde, süresi belirli  
                    sözleşmenin ispat yükü kime aittir ? 137
SORU 236: İşçinin, işvereni eleştirmesi haklı fesih nedeni midir? 138
SORU 237: İşverenin, işçilere ücret kesintisi ve işten çıkarma cezası  
                    dışında diğer disiplin cezalarını uygulayabilmesi için hangi  
                    şartların gerçekleşmesi gerekir? 139
SORU 238: İşçinin, işverene ya da diğer işçilere söz ve davranışlarıyla  
                    sataşması veya cinsel tacizde bulunması, haklı fesih nedeni  
                    midir? 139
SORU 239: İşyerine, salt alkollü gelmek haklı fesih nedeni midir? 140
SORU 240: İşçinin, işyerinde üretilen malzemeyi izinsiz işyeri dışına  
                    çıkarması, haklı fesih nedeni midir? 141
SORU 241: İşe devamsızlık yapılması hangi hallerde haklı nedenle feshi  
                    gerektirmez? 141

SORU 242: İşçinin otomatik geçiş kartına el konulması ya da güvenlik  
                    görevlilerince işyerine alınmaması işveren feshi sayılır mı? 142
SORU 243: İşçi, işverenin kendisine verdiği ek görevleri bazı kayıtlar ileri  
                      sürerek yapmazsa, işveren açısından haklı fesih nedeni midir? 142
SORU 244: İşçinin fazla çalışma yapmak istememesi,  işveren açısından  
                    haklı fesih nedeni midir? 143
SORU 245: İşçinin hafta tatilinde (Pazar veya diğer günlerde) çalışma  
                    yapmak istememesi,  işverene bildirimsiz fesih hakkı  
                    verir mi? 144
SORU 246: Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye hafta tatili ücreti  
                    ödenir mi? 144
SORU 247: Hafta tatilinde çalışılacağı yolunda “iş sözleşmelerine veya  
                    toplu iş sözleşmelerine” konulacak hükümler geçerli midir? 145
SORU 248: İş görüşmesine çağrılan ve sözleşme imzalanacağı yönünde  
                    güven verilmesine rağmen işe alınmayan aday, zararlarının  
                     tazminini isteyebilir mi? 145
SORU 249: Mağaza çalışanlarının bazı ürünleri satın almak için  
                      kendilerine ayırması ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı mı? 145
SORU 250: İşçinin asıl işinin dışında ikinci bir işte çalışması  
                    engellenebilir mi? 146
SORU 251: İşten ayrılan işçiye verilen çalışma belgesine işten ayrılma  
                     sebebi yazılabilir mi? 146
SORU 252: İşten ayrılan işçiye çalışma belgesi verilmesi neden  
                    önemlidir? 146
SORU 253: Özel okul öğretmeninin belirli süreli iş sözleşmesi, işveren  
                    tarafından süresinden önce haksız olarak feshedilirse,  
                    öğretmen kıdem tazminatı talebinde bulunabilir mi? 147
SORU 254: Özel okul öğretmeninin belirli süreli iş sözleşmesi,  
                     yenilenmezse, öğretmen kıdem tazminatı talebinde  
                     bulunabilir mi? 148
SORU 255:  Özel Okul öğretmenleri iş güvencesi kapsamında mıdır? 148
SORU 256: Vakıf Üniversitesi öğretim elemanlarıyla belirli süreli iş  
                    sözleşmesi imzalanabilir mi? 149
SORU 257: Haksız fesih tazminatı nedir ve bu tazminatı kimler  
                    talep edebilir? 150
SORU 258: İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan  
                    alıkoyan zorlayıcı nedenler nelerdir? 150
SORU 259: İşyeri ile ilgili olmayan bir suçtan tutuklanan işçinin iş  
                    sözleşmesi işverence bildirimsiz fesih edilirse, kıdem  
                    tazminatı ödenmesi gerekir mi? 150
SORU 260: İş sözleşmesi fesih yetkisinin disiplin kuruluna verilmesine  
                    rağmen, işveren fesih yapabilir mi? 152
SORU 261: İşyeri ve işi ile ilgili olmayan bir nedenle tutuklanan işçinin  
                    kıdem hesabı yapılırken hangi tarih esas alınır? 152
SORU 262: İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde, işveren  
                    nasıl bir prosedür izlemelidir? 152
SORU 263: İşçinin memur statüsüne geçirilmesi halinde kıdem  
                    tazminatına hak kazanabilir mi? 153
SORU 264: İşçinin, başka bir iş bularak ya da ücretini az bularak iş  
                     sözleşmesini feshetmesi halinde, kıdem tazminatı alabilir mi ? 153
SORU 265: İşveren asgari ücret oranının altında zam yaparsa, işçiye fesih  
                    hakkı doğar mı? 154
SORU 266: İşçilerin iş sözleşmeleri ayrımcılığa dayalı olarak sona  
                    erdirilirse, hangi hukuki yollara başvurulabilir? 154
SORU 267:  İşverenin eşit durumdaki işçilere farklı ücret zammı 
                     uygulaması, ayrımcılık tazminatını gerektirir mi? 154
SORU 268: Hamile olduğunu öğrendiği işçisini işten çıkaran işveren,  
                    hangi hukuki sonuçlarla karşılaşabilir? 155
SORU 269: İşverence, sekiz hafta sonra işine son verileceği bildirilen 
                    işçi, ihbar öneli içinde işi terk ederse, kıdem tazminatı  
                     alabilir mi? 155
SORU 270:  Mesai saatleri dışında şehir dışına harcırahlı göreve  
                     gönderilen işçi, aynı zamanda fazla çalışma ücreti  
                     talep edebilir mi? 155
SORU 271: İş davasında hâkim fazla çalışma ücretinin tespitinde hangi  
                    hallerde takdiri indirim uygulayamaz? 156
SORU 272:  İşçinin fazla çalışma yaptığı hangi delillerle ispatlanabilir? 156
SORU 273: Çalışanlara verilen eğitimin süresi haftalık çalışma süresinin  
                    üzerinde olabilir mi? 157
SORU 274: Kıdem tazminatına esas hizmet süresi hesaplanırken kıdemin  
                    başlangıcı nasıl bulunur? 157
SORU 275: Yurtdışına görevlendirilen tır şoförlerine ödenen sefer prim  
                    ücreti, tazminat hesabında dikkate alınır mı? 158
SORU 276: İşçinin iş sözleşmesi feshedildikten sonra bir süre daha ücret 
                    ödenmesi halinde, işçinin kıdemi hangi tarihte son bulur? 158
SORU 277: Yurtiçi ya da yurtdışına görevlendirilen tır şoförlerine ödenen  
                    harcırahlar, tazminat hesabında dikkate alınır mı? 159
SORU 278: İşveren tarafından verilen “ücretsiz izinler” kıdem tazminatına 
                    esas hizmet süresinin hesabına dahil edilebilir mi? 159
SORU 279: İşyerinde işçinin onayı alınarak yapılan ücretsiz izin  
                    uygulamasında, askı süresinin sona ermesine rağmen işe  
                    başlatılmayan işçi, hangi tazminatlara hak kazanır? 160
SORU 280: Bir işyerinde kısmi süreli olarak haftada 2 gün çalışan işçinin,  
                    kıdem tazminatına esas hizmet süresi nasıl belirlenir? 160
SORU 281: Birden çok işyerinde kısmi süreli olarak çalışan işçinin asgari  
                    ücreti nasıl hesaplanır ? 161
SORU 282: İşçi ayrı iş sözleşmeleriyle aynı gün birden çok işverenin  
                    işyerinde çalışırsa,  kıdem tazminatına esas hizmet süresi ve  
                    kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 162
SORU 283: İşçinin farklı tüzel kişiliklerde geçen hizmetleri bir bütün  
                    olarak dikkate alınarak işçilik alacakları her iki işverenden talep  
                    edilebilir mi? 162
SORU 284: Aynı işverene bağlı değişik işyerlerinde çalışan işçinin hizmet  
                    süreleri birleştirilerek kıdem hesabı yapılabilir mi? 163
SORU 285: İşçinin alt işverene ait işyerinde geçen hizmet süresi asıl  
                     işverende geçmiş olarak değerlendirilebilir mi? 164
SORU 286: Değişik Kamu kuruluşlarında geçen hizmetler birleştirilebilir mi,  
                    birleştirmede zamanaşımı var mıdır? 164
SORU 287: Kamu işyerinde çalışırken ölen işçinin mirasçıları, ölen  
                    işçinin kamu işyerlerindeki hizmetlerini birleştirebilir mi? 165
SORU 288: İşçinin ölümü halinde kanuni mirasçılarına hem kıdem  
                     hem de ölüm tazminatı ödenir mi? 165
SORU 289: Kıdem tazminatı hesabında esas alınacak ücret ve  
                    ekleri nelerdir? 166
SORU 290: Kıdem tazminatı hesabında hangi hususlara dikkat  
                    edilmelidir? 167
SORU 291: İhbar ve kıdem tazminatında zamanaşımı var mıdır? 167
SORU 292: Kıdem tazminatı borçlusu olan işverenin temerrüde  
                    düşürülmesi gerekir mi? 168
SORU 293: İşveren, kıdem tazminatı tavanının üzerinde ödeme  
                    yapabilir mi? 168
SORU 294: Süreli fesihlerde, sürenin son bulduğu tarihteki kıdem  
                    tavanı nasıl tespit edilir? 168
SORU 295: İşçinin istifa etmesi durumunda işverence ödenen kıdem  
                     tazminatı tazminat vasfı taşır mı? 169
SORU 296: İş ve toplu iş sözleşmeleriyle kıdem tazminatı tavanı  
                    artırılabilir mi? 169
SORU 297: Yaş hariç prim ödeme gün sayısı ve hizmet yılını dolduran  
                    işçi kıdem tazminatı talebinde bulunabilir mi? 169
SORU 298: İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için 15 hizmet yılı 3600 
                    prim ödeme gün sayısını tamamlaması yeterli midir? 170
SORU 299: Yaş hariç prim ödeme gün sayısı ve hizmet yılını dolduran ve 
                     kıdem tazminatını alan işçi, başka bir işyeride çalışabilir mi? 170
SORU 300: İşverenin derhal feshinden sonra, işçinin emeklilik nedeniyle  
                    feshi geçerli sayılır mı? 171
SORU 301: İşçi, ihbar önelleri içinde emeklilik nedeniyle fesih  
                    yapabilir mi? 171
SORU 302: İhbar ve kıdem tazminatlarının ödeme zamanı nedir?  
                    Ödenmemesi ya da geç ödenmesi halinde gecikme faizi  
                     istenebilir mi? 172
SORU 303: İşçiye zamanında ödenmeyen kıdem tazminatına ilişkin  
                    faiz hangi tarihten itibaren işlemeye başlar? 173
SORU 304: Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi durumunda,  
                    faiz talep edilebilir mi? 173
SORU 305: İşçi, emeklilik, askerlik ve evlilik nedeniyle iş sözleşmesini  
                    feshinden önce ihbar önelinde bulunmak zorunda mıdır? 174
SORU 306:  İhbar ve kıdem tazminatları ödenirken, hangi vergiler kesilir? 174

SORU 307: İşçi, işvereninden olan alacakları için, hangi yollara  
                    başvurabilir? 175
SORU 308: İş mahkemesi kararlarına karşı temyiz yoluna  
                     başvurulabilir mi? 175
SORU 309: İşverence işçiye ödenen kıdem tazminatları net kazançtan 
                    gider olarak indirilebilir mi? 176
SORU 310: İşçilerin ihbar ve kıdem tazminatının tamamı  
                    haczedilebilir mi? 176
SORU 311: Kıdem tazminatının  alacaklısı ve borçlusu kimlerdir? 176
SORU 312: Devlet memuru iken istifa ederek işçi statüsüne geçen kişinin  
                    memurlukta geçen hizmet süresi kıdem tazminatı hesabında  
                    dikkate alınır mı? 176
SORU 313: İşveren, çalışan işçisinin gerçek ücretini bordroya yansıtmaz  
                    ve asgari ücretten gösterirse, kıdem tazminatı hesabında  
                    hangi ücret esas alınır? 177
SORU 314: İş sözleşmesinde ücret miktarı belirtilmemişse, iş  
                    uyuşmazlığında sorun nasıl çözülür? 178
SORU 315: Asgari geçim indirimi tazminat hesabında esas ücrete dahil  
                    edilebilir mi? 179
SORU 316: İşçinin gerçek ücretinin tespitinde mahkeme, hangi kriterleri  
                    gözetmektedir? 179
SORU 317: İşyerinde, işçinin 1 yıl önce yapmış olduğu hırsızlığı öğrenen  
                    işveren, iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız  
                    feshedebilir mi? 179
SORU 318: İşveren, işçisinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan  
                    davranışını öğrendiği tarihten itibaren 6 işgünü içinde bildirimsiz  
                    fesih yetkisini kullanmazsa, nasıl bir hukuki sonuç doğar ? 180
SORU 319: İşçi ve işveren açısından iş sözleşmesini haklı sebeple  
                    fesih yetkisini kullanılma süresi sınırsız mıdır? 180
SORU 320: İşçi ücretinin eksik ya da geç ödenmesi gerekçesi ile yapılan   
                    haklı nedenle fesihlerde, altı iş günlük hak düşürücü 
                    süre işler mi? 181
SORU 321: Toplu işçi çıkarma kavramı nedir, işveren toplu işçi çıkarmak  
                     istediğinde hangi mercilere bildirim yapmakla yükümlüdür ? 182
SORU 322: İşveren toplu işçi çıkarmanın ardından  onların yerine  
                    yeni işçi alabilir mi? 182
SORU 323: Toplu işçi çıkarmanın usule uygun yapılmaması, işe iade 
                    gerekçesi olabilir mi? 183
SORU 324: Toplu işçi çıkış bildirimlerinde bulunması gerekli bilgiler  
                    nelerdir ve fesih bildirimleri ne zaman hüküm doğurur ? 183
SORU 325: Özel sektör işvereninin engelli çalıştırma yükümlülüğünü  
                   doğuran şartlar nelerdir? 184
SORU 326: İşveren çalıştırmak zorunda olduğu engelli işçiler için,   
                    nereye, ne zaman ve nasıl müracaat etmelidir? 186
SORU 327: Engellilerin işe alımında ayrımcılık yapılmasının hukuki  
                    sonuçları nelerdir? 187
SORU 328: İşverenin, işyeri ve çalışma koşullarını engelli çalışanlara  
                    göre hazırlama zorunluluğu var mıdır? 187
SORU 329: Engelli olarak istihdam edilecek kişilerin engellilik oranı   
                    nasıl belirlenir? 188
SORU 330: Engelli işçiler kısmi süreli çalıştırılabilir mi? 189
SORU 331: Maluliyeti ortadan kalkan engelli işçiler, işverence işe  
                    başlatılmak zorunda mıdır? 189
SORU 332: İşverenler engelli istihdam etmeleri halinde, hangi  
                    teşviklerden yararlanabilirler? 189
SORU 333: Engellilik indirimi nedir? İşçi engellilik indiriminden  nasıl  
                    yararlanabilir? 189
SORU 334: Eski hükümlü olarak istihdam edilebilmek için, eski hükümlü  
                    sayılabilmenin şartları nelerdir? 191
SORU 335: Eski hükümlüler hangi işyerlerinde çalıştırılamazlar? 192
SORU 336: Engelli, Eski hükümlü ve Terör Mağduru istihdam etmemenin  
                    yaptırımı nedir? 192

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜCRET
SORU 337: Ücret nedir? 193
SORU 338: Ücretin unsurları nelerdir? 194
SORU 339: Ücret çeşitleri nelerdir? 195
SORU 340: Ücretin eklentileri nelerdir? 196
SORU 341: İşçiye yapılan hangi ödemeler sosyal yardım niteliğindedir? 197
SORU 342: Ücret kime, ne zaman ve nerede ödenmelidir? 198
SORU 343: İşveren, işçinin talebi halinde avans vermekle yükümlü müdür? 199
SORU 344: İşveren tarafından zamanında ödenmeyen ücret alacaklarında, 
                    zaman aşımı ne zaman başlar ve süresi ne kadardır? 199
SORU 345: İşçi ücretlerinin zamanında ödenmemesinin hukuki sonuçları  
                    nelerdir? 200
SORU 346: İşçi ücretinin peşin ödenmesinin yasal dayanağı var mıdır? 202
SORU 347: Raporlu ve çalışılmayan sürelerde işçinin ücret alması  
                    mümkün müdür? 203
SORU 348: Her gün çalıştırılmak üzere işe alınan işçinin bir gün  
                    çalıştırılıp bir gün çalıştırılmaması halinde, işçi çalıştırılmadığı  
                    günler için ücret isteyebilir mi? 203
SORU 349: Ücret zammı iş sözleşmesinde düzenlenmemişse, işçinin  
                    zam talep hakkı var mıdır? 204
SORU 350: İşverenin bir veya birkaç işçisine kişisel ve bireysel nitelikte  
                    ücret zammı yapması ayrımcılık ve eşitsizlik sayılır mı? 204
SORU 351: İşçinin ücret alacağı davasında gerçek ücret nasıl belirlenir? 204
SORU 352: İşyerinde prim uygulaması nasıl yapılmalıdır? 205
SORU 353: Kanuni grev veya lokavt uygulanan işyerlerinde işçiye ücret  
                    ve eklentileri ödenir mi? 207
SORU 354: Kanundışı grev, direniş veya lokavt durumunda işçiye ücret  
                    ve eklentileri ödenir mi? 207
SORU 355: Muvazzaf askerlik ödevi dışında herhangi bir nedenle silah  
                    altına alınan işçinin iş sözleşmesi derhal feshedilebilir mi? 208
SORU 356: Askerlik ödevini tamamlayan işçinin müracaatı halinde eski  
                     işyerinde işe başlatılma zorunluluğu var mıdır? 208
SORU 357: İşverenin iflas etmesi ya da malvarlığına haciz konulması  
                    halinde işçinin ücret alacağı nasıl karşılanır? 209
SORU 358: İşverenin konkordato ilan etmesi halinde, işçi alacakları nasıl  
                     karşılanır? 209
SORU 359: İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu takas  
                    edebilir mi? 210
SORU 360: İşverenin iflası durumunda, işçi ücret ve tazminatları hangi  
                    sıraya göre ödenir? 210
SORU 361: İşçilerin emekli aylıkları haczedilebilir mi? 211
SORU 362: İşçiye ücret kesme cezası hangi hallerde ve hangi miktarda  
                    verilir? 211
SORU 363: İşçi ücretinde hangi hallerde kesinti yapılabilir? 211
SORU 364: Kamu makamlarından ihale ile iş alan müteahhit, çalıştırdığı  
                    işçinin ücretini ödemezse, işçinin ücret alacağında Kamu  
                    makamının sorumluluğu var mıdır? 212
SORU 365: Anaktar teslimi suretiyle ihale edilen işlerde kamu  
                    makamlarının işçilik haklarından sorumluluğu var mıdır? 213
SORU 366: Zorunlu nedenle çalışamayan ya da herhangi bir nedenle  
                     çalıştırılamayan işçiye bu bekleme süresi içinde ücret ödenir mi? 213
SORU 367: Fazla çalışma nedir,fazla çalışmanın esasları nelerdir? 214
SORU 368: Fazla sürelerle çalışma nedir? 216
SORU 369: Hangi işlerde fazla çalışma yaptırılması yasaktır? 217
SORU 370: İşçinin ücret bordrosunu ön koşulsuz imzalaması halinde fazla  
                    çalışma iddiası ve ücreti nasıl çözülür? 219
SORU 371: İmzalı ücret bordrosuna rağmen, hâkim re’sen gerçek ücreti  
                    araştırabilir mi? 220
SORU 372: İş sözleşmesinde ücretin miktarının açıkça belirtilmemiş  
                    olması halinde, uyuşmazlık nasıl çözülür? 220
SORU 373: Fazla çalışma ücretinin ödenmemesi halinde uygulanacak  
                    faiz oranı ve tabi olduğu zamanaşımı süresi nedir? 221
SORU 374: Fazla çalışma veya fazla süreli çalışmalar karşılığında  
                    işçiye ücret yerine izin verilebilir mi? 221
SORU 375: Üst düzey yöneticiler, fazla çalışma karşılığı ücret talep  
                    edebilir mi? 222
SORU 376: Zorunlu nedenlerle fazla çalışma nedir, yaptırılabilmesinin  
                    şartları nelerdir? 223
SORU 377: Fazla çalışmaların işçinin aylık ücretine dahil olacağı   
                    yönündeki sözleşme hükümleri geçerli midir? 224
SORU 378: Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri nelerdir ve bu tatil  
                    süreleri ne kadardır? 224
SORU 379: Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde işyerinin  
                    kapatılması zorunlu mudur? 225
SORU 380: Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinden birinin hafta tatiline  
                     (Pazar gününe) rastlaması halinde ücretlerden hangisi ödenir? 225
SORU 381: İşçilere Pazar günleri tatil yaptırılması zorunlu mudur? 226
SORU 382: Hafta tatili ücretine hak kazanabilmenin şartları nelerdir? 227
SORU 383: Hafta ve genel tatil ile ulusal bayram günü çalışan işçiye,  
                    ücret yerine izin verilebilir mi? 228
SORU 384: Hafta tatilinde çalıştırılan işçiye zamlı ücretin ödenmesi  
                   yeterli midir? 228
SORU 385: Hafta tatilinin yirmi dört saatten az kullandırılması  
                    durumunda, hafta tatili hiç kullandırılmamış sayılır mı? 229
SORU 386: Hafta veya Genel Tatillerde tam gün çalışmayan işçiye ücreti  
                    nasıl ödenmelidir? 229
SORU 387: Bordroda işçinin imza ve ihtirazi kaydı olmasa da ulusal  
                    bayram ve genel tatil ücret alacağı talebinde bulunabilir mi? 229
SORU 388:  Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinden birinin hafta tatiline  
                      (Pazar gününe) rastlaması halinde ücretlerden hangisi ödenir ? 230
SORU 389: Son günü Cuma gününe gelen genel tatil gününü izleyen  
                    Cumartesi günü genel tatil günü olarak kabul edilebilir mi? 231
SORU 390: Geçici iş göremezlik ödeneği alan işçinin hafta ve genel tatil  
                    ücret nasıl ödenir? 232
SORU 391: Ücret şekillerine göre tatil ücreti nasıl hesaplanır? 232
SORU 392: Yıllık ücretli izne hak kazanabilmenin şartları nelerdir ? 234
SORU 393: Kısmi süreli iş sözleşmeleriyle çalışanların yıllık ücretli izin 
                    hakkı var mıdır? 235
SORU 394: İşyerinin veya iş sözlemesinin devri halinde, işçi yıllık ücretli  
                    izin ücretlerini talep edebilir mi? 235
SORU 395: İşçinin yıllık ücretli izne hak kazanması bakımından aynı 
                    işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde aralıksız çalışması  
                     zorunlu mudur? 235
SORU 396: Yıllık ücretli izin süreleri ne kadardır ve izin süreleri  
                     bölünebilir mi ? 236
SORU 397: İş sözleşmesinin bozulmasından sonra, izin ücretleri  
                    ödenirken, izin sürelerinin belirlenmesinde işçinin kıdemi  
                    nasıl dikkate alınır? 236
SORU 398: Yıllık ücretli izinlerin ertelenmesi ya da paraya çevrilmesi  
                    mümkün müdür? 237
SORU 399: Yıllık ücretli izin süresinde bedelli askerlik hizmeti  
                    yapılabilir mi? 238
SORU 400: Hastalık sebebiyle uzun süre rapor kullanmak zorunda  
                     kalan işçinin yıllık izin hakkı nasıl etkilenir? 239
SORU 401: İş sözleşmesi sona eren işçinin kullandırılmayan yıllık izniyle  
                    ilgili ücretinin zaman aşımı ne zaman başlar? 239
SORU 402: Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin, yıllık ücretli  
                    izin hakları var mıdır? 239
SORU 403: Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır ve ne zaman ödenir? 240

SORU 404: İşçinin hak kazandığı yıllık ücretli iznini kullandığını ve  
                    ücretini aldığını ispat yükümlülüğü kime aittir? 241
SORU 405: İş sözleşmesi, bildirim önellerine ait ücreti peşin ödenmek  
                    suretiyle feshedilen işçinin, bildirim öneli süresi yıllık izin  
                    hesabına yansıtılır mı? 241
SORU 406: İşveren işten çıkışını bildirdiği işçisine ihbar bildirim süresi  
                      içinde henüz kullanmadığı yıllık ücretli iznini kullandırabilir mi? 242
SORU 407: İşçi ihbar bildiriminde bulunarak iş sözleşmesini feshettiğinde,  
                    kullanamadığı yıllık izinlerini ihbar süresi içerisinde  
                    kullanabilir mi? 242
SORU 408: Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden  
                    işçinin, yıllık izin süresi nasıl hesaplanır? 243
SORU 409: Yıllık ücretli izni olmayan işçiye, gelecek yıl izni önceden  
                    verilebilir mi? 243
SORU 410: İşçinin yıllık ücretli izni yılı içerisinde kullandırılmazsa, haklı  
                    nedenle fesih hakkı doğar mı ? 243
SORU 411:  İşçi yıllık ücretli izinde iken, mazeret izni talep edebilir mi? 243
SORU 412: İşçiye hangi hallerde ücretli mazeret izni verilir? 244
SORU 413: Kullanılmayan mazeret izinleri yıllık ücretli izne  
                    dönüşür mü? 244
SORU 414: İş sözleşmesinin bozulmasından sonra, işçinin kullanmadığı  
                    yıllık izin süresi içine rastlayan hafta tatilleri, izin günlerine  
                    eklenebilir mi? 244
SORU 415: Yıllık İzin ve Genel Tatil ücretleri giydirilmiş ücret  
                    üzerinden ödenebilir mi? 245
SORU 416: Daha önce ödenmemiş olan genel tatil ücretleri hangi ücret  
                    üzerinden ödenir? 245
SORU 417: İş sözleşmesi sona eren işçinin, hak kazanıp da kullanmadığı  
                    yıllık izin süresine ait ücreti ödenirken, hangi ücret üzerinden  
                    ödeme yapılmalıdır? 245
SORU 418: İş sözleşmesi ikale sözleşmesi ile ortadan kalkan işçiye  
                    kullandırılmayan yıllık izin ücretleri ödenir mi? 246
SORU 419: İş sözleşmesini bildirimli fesheden işçi, bu süre içinde yıllık  
                    ücretli izinlerini kullanabilir mi? 246
SORU 420: İşçi yıllık iznini kullanırken, hastalık raporu alırsa, izinle  
                    çakışan raporlu gün sayısı kadar yıllık ücretli iznini  
                    uzatabilir mi? 246
SORU 421: Kıdem tazminatını alarak askerlik görevini yapmak üzere  
                    işyerinden ayrılan işçinin asker dönüşü tekrar aynı işyerinde işe  
                    başlaması halinde yıllık izin ücreti hangi süre esas  
                    alınarak hesaplanır? 247
SORU 422: İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, işçi iznini  
                    dilediği zaman kullanabilir mi? 247
SORU 423: İşveren, izin talebi olmayan işçiye yıllık ücretli iznini  
                    kullandırabilir mi? 248

SORU 424: Hafta Tatili ile Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri yıllık  
                    izin süresinden sayılır mı? 249
SORU 425: İş sözleşmesinin feshinde, kullandırılmayan izin ücreti ne  
                    zaman ödenmelidir? 249
SORU 426: Yıllık ücretli izin süresine rastlayan mazeret izinleri yıllık 
                     ücretli izin günlerinden sayılır mı? 249
SORU 427: İş: sözleşmesi devam ederken, kullanılmayan izinlerin ücreti  
                    talep edilebilir mi, ücretli izin alacağında zamanaşımı ne  
                    zaman başlar? 250
SORU 428: İşverenler işçilerin  ücretlerinden indirim yapabilirler mi? 250
SORU 429: İşveren, işyerinde işçinin onayını alarak, çalışma yerini  
                     değiştirir ise, ücretinde bir eksiltme yapabilir mi? 251
SORU 430: Toplu iş sözleşmesi ile işçi ücretlerinin düşürülmesi ya da  
                    ücretin eklerinin kısmen kaldırılması çalışma koşullarında  
                     esaslı değişiklik sayılır mı? 252


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞİN DÜZENLENMESİ
SORU 431: Günlük ve haftalık çalışma süreleri nedir, çalışma sürelerinde  
                    denkleştirme nasıl yapılır? 253
SORU 432: Çalışma süresinden sayılan haller nelerdir? 255
SORU 433: Telafi çalışması nedir, uygulaması nasıl yapılır ? 256
SORU 434: İşçi telafi çalışması talebinde bulunabilir mi? 257
SORU 435: İşveren telafi çalışması için işçinin onayını almak  
                     zorunda mıdır? 257
SORU 436: Ulusal bayram ve genel tatil günlerinden önce veya sonra  
                     işyerinin tatil edilmesi durumunda, telafi çalışması nasıl 
                     yapılır? 258
SORU 437: Kısa çalışma nedir? 258
SORU 438: Kısa çalışma nasıl uygulanır? 258
SORU 439: Kısa çalışmanın sonunda işverenin iş verememesi durumunda  
                    işçi ücrete hak kazanabilir mi? 260
SORU 440: Kısa çalışma ödeneği hangi hallerde kesilir? 260
SORU 441: Kısa çalışma süresi kıdem hesabında dikkate alınmalı mıdır? 260
SORU 442: Kısa çalışma süresi içinde işçi iş sözleşmesini 
                    feshedebilir mi? 261
SORU 443:  Kısa çalışma süresi içinde işveren süreli fesih yapabilir mi? 261
SORU 444:  Kısa çalışma ödeneğine hak kazanma koşulları nelerdir ? 261
SORU 445: Kısa çalışmaya nasıl başvurulur? 262
SORU 446: Kısa çalışma başvuruları hangi makam tarafından  
                    değerlendirilir? 263
SORU 447:  Üç aylık kısa çalışma uygulama süresinin sonunda işverenin 
                      işçisine iş verememesi halinde, ücret ödeme yükümlülüğü  
                      doğar mı? 263
SORU 448: Kısa çalışma ödeneği hangi hallerde kesilir? 264
SORU 449: Kısa çalışma ödeneği haczedilebilir mi? 264
SORU 450: Kısa çalışma uygulaması sözleşmelerde bir değişikliğe yol  
                    açar mı? 264
SORU 451: Kısa çalışma kapsamında çalışılmayan süreler, hem yıllık 
                    izin bakımından hem de kıdem tazminatına esas sürenin 
                    hesabında dikkate alınır mı? 264
SORU 452: Kısa çalışma yapılan işyerinde süreli fesih uygulanabilir mi? 264
SORU 453: Kısa çalışma uygulaması çalışma koşullarında esaslı bir  
                    değişiklik sayılır mı? 265
SORU 454: İşçi, kısa çalışma süresi içinde iş sözleşmesini haklı nedenle  
                    feshedebilir mi? 265
SORU 455: İşsizlik sigortası fonundan işsizlere hangi ödemeler yapılır  
                    ve hizmetler sağlanır? 266
SORU 456: Askere giden işçi işsizlik ödeneği talep edebilir mi? 266
SORU 457: Askerden dönen işçi işsizlik ödeneğinden yararlanabilir mi? 267
SORU 458: Ara dinlenme nedir, süreleri ne kadardır ve işe her ara verme  
                    ara dinlenmesi sayılır mı? 267
SORU 459: Ara dinlenmeleriyle çay ve sigara molaları iş süresinden  
                    sayılır mı? 268
SORU 460: İşçilerin ara dinlenmesinde yemeklerini makinenin başında  
                    yemeleri iş süresinden sayılır mı? 269
SORU 461: Günlük 11 saati aşan iş sürelerinde, ara dinlenmesi ne kadar  
                    olmalıdır? 269
SORU 462: Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçilere hangi  
                    hallerde ara dinlenmesi verilir? 270
SORU 463: Hangi çalışmalar gece çalışması sayılır ve gece çalışma  
                    süresinde yasal sınır ne olmalıdır? 270
SORU 464: Gece çalışması hangi işlerde yedi buçuk saatten fazla  
                    yapılabilir? 271
SORU 465: Haftalık kırkbeş saati aşmayan gece çalışmaları, yedibuçuk  
                    saati aşıyorsa, fazla çalışma sayılır mı? 271
SORU 466: İşçiye isteği dışında acil ve arızi durumlarda fazla çalışma  
                    yaptırılabilir mi? 271
SORU 467 Yer altında ve su altında ya da gece çalışmalarında yasal yaş  
                    sınırı nedir ? 272
SORU 468: Çocuk ve Genç İşçileri Hangi İşverenler Çalıştıramazlar? 272
SORU 469: Gece çalışması yapabilmek için işverenlerin yerine getirmesi  
                    gereken hususlar nelerdir ? 273
SORU 470:  İş Kanununa göre çocuk ve genç işçi çalıştırma yaşı nedir? 274
SORU 471: 4857 sayılı İş Kanununa göre, kadın işçiler hangi hallerde  
                    çalıştırılamazlar? 276
SORU 472: Kadın çalışanların emzirme ödeneğine hak kazanma  
                     koşulları nelerdir? 277
SORU 473: Kadın işçiler gece 7,5 saatten fazla çalıştırılabilir mi? 277
SORU 474: Gece çalıştırılacak kadın işçilerin sağlık raporları nereden  
                    alınmalıdır? 277
SORU 475: Gece postasında kimler çalıştırılamaz? 278
SORU 476: Postalar halinde kadın çalıştıran işverenlerin işçi listelerini  
                   herhangi bir kuruma bildirim yükümlülüğü var mıdır? 278
SORU 477: Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışan  
                    işçilerin isim listeleri ile işe başlamadan önce alınan  
                    periyodik sağlık raporları Çalışma ve İş Kurumu İl  
                    Müdürlüğüne bildirilecek mi? 278
SORU 478: İşyerlerinde emzirme odası ve kreş açma yükümlülüğü ne  
                     zaman doğar? 278
SORU 479: Kreş hizmeti sunan işverenler hangi teşvikten  
                    yararlanabilirler? 279
SORU 480: Kadın işçi işyerinde kreş olmamasını gerekçe göstererek  
                    fesih hakkını kullanabilir mi? 280
SORU 481: İşveren emzikli kadın işçisine, çocuğunu emzirmesi için kaç  
                    yaşına kadar ve günde kaç saat süt izni vermek zorundadır? 280
SORU 482: Kadın işçiye süt izni kullandırmamanın hukuki ve cezai  
                    yaptırımı nedir? 281
SORU 483: Kadın işçi yarım çalışma ödeneği aldığı süre boyunca süt  
                     iznini kullanabilir mi? 281
SORU 484: Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları 
                    nelerdir ? 282

BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞ HAYATININ DENETİM VE TEFTİŞİ
SORU 485: İşyerlerini iş mevzuatı açısından hangi organ denetler? 283
SORU 486: İş müfettişleri iş denetimi sırasında hangi yetkileri kullanma  
                    hakkına sahiptir? 283
SORU 487: İş müfettişinin iş denetimi sonucu düzenlediği tutanaklara  
                    itiraz edilebilir mi? 283
SORU 488: İş sözleşmesi devam eden işçiler, bireysel alacakları için iş  
                    müfettişi talep edebilir mi? 284
SORU 489: İşyeri denetiminde işçi ve işverenin iş müfettişine karşı  
                    yükümlülükleri nelerdir? 284
SORU 490: İş müfettişinin çağrısına uymayan işveren hakkında hangi  
                    yaptırım uygulanır? 284
SORU 491: İşyerinde iş denetimi engellenen iş müfettişi, kolluk  
                    kuvvetlerinden yardım talep edebilir mi? 285
SORU 492: İş müfettişinin iş denetimi sırasındaki yükümlülükleri  
                    nelerdir? 285
SORU 493: Evde uzaktan çalışan işçinin çalışma yeri iş müfettişince  
                   denetlenebilir mi? 285
SORU 494: İş müfettişi işveren hakkında hangi hallerde, Cumhuriyet  
                    Savcılığına suç duyurusunda bulunabilir? 285

 

ALTINCI BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
SORU 495:  İş başvuru formunda adayın açık adresi ve ay/gün olarak  
                     yaş bilgisi sorulmalı mıdır? 287
SORU 496: İş sözleşmesine son verilen işçinin ismi ve çıkış nedeni  
                    ibreti alem için işyerinde ifşa edilebilir mi? 287
SORU 497: Çalışanın kan grubu paylaşılmadan önce onayı alınmak  
                    zorunda mıdır? 287
SORU 498: İşyerine giriş çıkışta kullanılan parmak izi sistemine işçi  
                    onay vermekten kaçınabilir mi? 288
SORU 499: İş görüşmesinde kadın adaya ne zaman evleneceği ya da ne  
                    zaman çocuk yapacağının sorulması hukuka uygun mudur? 288
SORU 500: İş başvurusu yapan adayın referans göstermediği eski  
                    işvereninden bilgi istenmesi hukuka aykırı mıdır? 289
SORU 501: Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşılmasından  
                   doğrudan işveren mi yoksa veriyi paylaşan mı sorumludur? 289
SORU 502: İşverenler, çalışanlara verdiği bilgisayar ve e mail adreslerini  
                     her zaman denetleyebilir mi? 289
SORU 503: İşveren, işyerinde işçiyi hangi hallerde elektronik  
                    gözetleyebilir? 290
SORU 504: Çalışanların kişisel verilerini korumayan işverenler hangi yaptırımlarla karşılaşırlar? 290
SORU 505: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işçi özlük dosyasındaki belgeler ne kadar süreyle saklanmalıdır? 290
SORU 506: İşe alım sürecinde adayların kişisel bilgilerini edinen insan kaynakları sorumlusu ne yapmalıdır? 291

YEDİNCİ BÖLÜM
İŞ UYUŞMAZLIĞI VE ARABULUCULUK
SORU 507: İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk nedir? 293
SORU 508: Hangi uyuşmazlıklar dava şartı olarak arabuluculuk 
kapsamına girer? 293
SORU 509: İş uyuşmazlığı sonucu iş sözleşmesi herhangi bir nedenle 
sona eren işçi nereye başvurmalıdır? 293
SORU 510: İş uyuşmazlığı sonucu iş sözleşmesi sona eren işçi 
arabulucuya başvurmadan, doğrudan dava açabilir mi? 294
SORU 511: İş Kanunu kapsamı dışında kalan işçiler de, arabulucuya başvurmak zorunda mıdır? 294
SORU 512: İşçi, işe iade talebi için ne kadar sürede arabulucuya 
başvurmak zorundadır? 294
SORU 513: İşe iade başvurusunda anlaşma sağlayan arabulucu, hangi işlemleri yapmakla yükümlüdür? 295
SORU 514: İşe iade başvurusunda anlaşma sağlayamayan arabulucu hangi işlemleri yapmakla yükümlüdür? 295
SORU 515: İş kazası ve meslek hastalığına maruz kalan işçi, maddi ve 
manevi tazminat talebi için arabulucuya başvurmak 
zorunda mıdır? 295
SORU 516: Arabulucu nasıl atanır, taraflar istediği arabulucuyu 
seçebilir mi? 296
SORU 517: Arabulucu, tarafların (işçi işveren) başvurusu üzerine nasıl 
bir yol izlemelidir? 296
SORU 518:  Dava şartı olarak arabuluculukta arabulucu başvuruyu en 
fazla ne kadar süre içerisinde sonuçlandırır? 297
SORU 519: Arabulucu tarafından tarafların anlaştırılmasına rağmen, 
taraflar sonradan iş mahkemesine dava açılabilir mi? 297
SORU 520: Alt işveren işçinin işe iade talebiyle arabulucuya başvurması halinde, asıl işveren de görüşmeye katılmak zorunda mıdır? 297
SORU 521: Arabuluculuğa başvuru ücretli midir? 297
SORU 522: Arabuluculuk ücretini karşılayamayacak durumda olan 
taraf nereye başvurmalıdır? 298
SORU 523: Arabuluculuk görüşmelerine kimler katılır? 298
SORU 524: Arabuluculuk görüşmesine karşı taraf gelmezse nasıl bir 
hukuki sonuç doğar? 298
SORU 525: Arabulucuk faaiyeti sonucunda anlaşma sağlanamazsa süreç 
nasıl devam eder? 299

SEKİZİNCİ BÖLÜM
YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİ
SORU 526: Ülkemize çalışmak üzere gelen yabancılara ne kadar süre  
                    ile izin verilebilir? 301
SORU 527: Çalışma izni olmayan yabancı işçilerle imzalanan iş  
                    sözleşmeleri başlangıçtan itibaren geçersiz mi sayılır? 301
SORU 528: Süresiz çalışma izni alabilmenin ölçütleri nelerdir? 301
SORU 529: Hangi yabancılar bağımsız çalışma izni alabilirler? 302
SORU 530: Yurtiçi çalışma izin başvurusunda nasıl bir yol izlenmelidir? 302
SORU 531: Yurtdışı çalışma izni başvurusunda nasıl bir yol izlenmelidir? 303
SORU 532: Çalışma izinlerinin verilmesinde hangi kriterler uygulanır? 303
SORU 533: Yurtdışı başvurusu ile çalışma izni alan yabancılar hangi  
                    yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır? 303
SORU 534: Çalışma izni reddedilen yabancı hangi yollara başvurabilir? 304
SORU 535: Çalışma izin başvuruları hangi gerekçelerle reddedilebilir? 304
SORU 536: Çalışma izin süreleri nasıl uzatılabilir? 304
SORU 537: Yabancı çalışanlara ödenecek ücretlerde hangi kriterler  
                     aranır? 305
SORU 538: Hangi yabancılara çalışma izni değerlendirme kriterleri  
                    uygulanmaz? 306
SORU 539: Çalışma izinleri harca tabi midir? 306
SORU 540: Yabancılara yasak olan meslekler hangileridir? 306
SORU 541: Çalışma izninden muafiyet kimlere tanınmıştır? 307
SORU 542: Çalışma izni istisnai olarak kimlere verilebilir? 308
SORU 543: Yabancı öğrecilere çalışma izni verilebilir mi? 309
SORU 544: Geçici koruma nedir, geçici koruma sağlanan yabancılar  
                   kimlerdir? 309
SORU 545: Geçici koruma sağlanan yabancılar çalışma izni alabilmek 
                   için hangi şartları taşımalıdır? 310
SORU 546: Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izin başvuruları  
                   hangi hallerde, reddedilir? 310
SORU 547: Geçici koruma sağlanan yabancılar ülkemizde işbaşı eğitim  
                   programlarına katılabilir mi? 311
SORU 548: Dernek ve vakıflar geçici koruma sağlanan yabancı isithdam  
                   edebilir mi? 311
SORU 549: Mevsimlik Tarım ve Orman İşlerinde çalışan Suriyeliler  
                   çalışma izni almak zorunda mıdır? 311
SORU 550: Yabancı çalışanların işe başlaması ve işi bırakması halinde,  
                    işverenlerin bildirim yükümlülüğü var mıdır? 312
SORU 551: Ülkemizde çalışan yabancılar sosyal güvenlik kapsamında  
                    mıdır? 312
SORU 552: Yurtdışına turist vizesi ile götürülen işçilerin işçilik  
                    haklarından hangi işveren sorumludur? 312

DOKUZUNCU BÖLÜM
REKABET YASAĞI - CEZAİ ŞART - İBRA -
SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
SORU 553: İşverenle: işçi arasında imzalanan rekabet yasağı sözleşmesi 
hangi hallerde geçersizdir? 315
SORU 554:  İşçi ile işveren arasında imzalanan iş sözleşmesine ne kadar 
 süre ile rekabet yasağı kaydı konulabilir? 315
SORU 555: Rekabet etmeme yasağı ile ilgili uyuşmazlıklar, iş mahkemesinde  mi, yoksa ticaret mahkemesinde mi görülmelidir? 315
SORU 556: Süresi: belirli iş sözleşmelerine, sözleşmenin haklı neden olmaksızın feshi halinde, cezai şart ödeneceğine ilişkin 
hükümler konulabilir mi? 317
SORU 557: İş sözleşmelerine hangi hallerde tek taraflı cezai şart 
konulabilir? 317
SORU 558: Bakiye süre ücreti ile cezai şart birlikte istenebilir mi? 318
SORU 559: Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde cezai şart öngörülebilir mi? 318
SORU 560: İş sözleşmelerine haksız feshe karşı cezai şart konulabilir  mi? 318
SORU 561: İşe girerken işçiden alınan teminat senedi geçerli midir? 318
SORU 562: İbraname nedir? İbranamenin geçerlilik şartları nelerdir? 319
SORU 563: İbra sözleşmesinde belirtilen meblağın banka aracılığıyla ödenmemesi ibra sözlemesini geçersiz kılar mı? 319
SORU 564: Miktar içermeyen ibranameler geçerli midir? 320
SORU 565: İş sözleşmesi devam ederken tarihsiz olarak alınan 
ibranameler geçerli midir? 321
SORU 566: İşçinin sır saklama yükümlülüğü, işten ayrıldıktan sonra da devam eder mi? 321
SORU 567: İşyerinde üretilen ürünü işten ayrıldıktan sonra yeni işyerinde de
                     üreten kişi, sır saklama yükümlülüğe aykırı davranmış olur mu? 322

ONUNCU BÖLÜM
CEZA HÜKÜMLERİ
SORU 568: İşyerlerine idari para cezasını kim verir, idari para cezasına  
                    itiraz nereye ve ne zaman yapılmalıdır? 323
SORU 569: Sulh Caza Hakimliklerinin verdiği kararlar kesin midir? 323
SORU 570: İdari para cezası ödenmezse, hapis cezasına çevrilir mi? 323
SORU 571: İdari para cezalarından indirim yapılabilir mi? 324
SORU 572: İdari para cezaları taksitle ödenebilir mi? 324
SORU 573: İdari para cezaları nasıl tahsil edilir? 324
SORU 574: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen idari para  
                    cezalarına itiraz süresi nedir? nereye itiraz edilir? 325
SORU 575: İş mevzuatına aykırı bir davranış nedeniyle oluşan suç  
                    nedeniyle, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu  
                    yapılabilir mi? 325
SORU 576: İdari para cezaları adli sicil kaydına işlenir mi? 326
SORU 577: İş mahkemelerinin verdikleri kararlara karşı her koşulda 
 istinaf mahkemelerine itiraz edilebilir mi? 326
SORU 578: Bölge Adliye Mahkemelerince fesih bildirimine itiraz  
                    davalarıyla ilgili verdiği kararlar temyiz edilebilir mi? 326

4857 SAYILI İŞ KANUNU 327

KAYNAKLAR 389


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.