Ceza Muhakemesi Hukukunda

Soruşturmanın Gizliliği

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Günce ARTANTAŞ
ISBN: 9789750268380
49,50 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Günce ARTANTAŞ
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 152

Üç ana bölüm altında ele alınan ceza muhakemesi hukukunda soruşturmanın gizliliği kavramı, çalışmanın birinci bölümünde ceza muhakemesi sistemleri içindeki gelişimi açısından incelenmiştir. Soruşturmanın gizliliğini eleştiren görüşlere ve değişik ülkelerde şüpheli haklarının geliştirilmesi yönünde yapılan reformlara yer verildikten sonra, soruşturmanın gizliliğiyle ilgili genel açıklamalar yapılmış; gizliliğin kavramsal çerçevesi çizilmiştir.

İkinci bölümde; müdafiin soruşturma evresinde hazır bulunma hakkının olduğu işlemler üzerinde durulduktan sonra, çalışmanın odak noktasını oluşturan soruşturma dosyasını inceleme hakkı, Türk hukukundaki temel tartışmalarıyla birlikte, müdafi ve diğer muhakeme süjeleri bakımından değerlendirilmiştir. Ardından dosya inceleme hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında ele alınmış; öncelikle adil yargılanma hakkının soruşturma evresinde uygulanabilirliği sorunu irdelenmiş; dosya inceleme hakkı 6. maddenin 1. fıkrası (silahların eşitliği) ve 3. fıkranın a, b, c bentlerinde tanınan haklar bakımından incelenmiştir. Tutuklu şüphelinin dosya inceleme hakkı ise kişi özgürlüğü ve güvenlik hakkı bakımından ayrıca incelenmiştir. Doğası gereği soruşturmanın tarafı olan kişilere karşı gizli olan işlemlere de farklı bir başlık ayrılmıştır.

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde basın özgürlüğünü sınırlandırma nedenlerinden ikisi olarak öngörülen "yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi" ve "başkalarının şöhret ve haklarının korunması" amacının, soruşturmanın gizliliğinin koruduğu kamusal ve bireysel menfaatlerle örtüştüğü tespiti yapıldıktan sonra, soruşturma gerekleri ile bilgi edinme gerekleri arasında dengenin kurulması hususu tartışılmıştır. Son olarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin soruşturma organları ve basın mensuplarının şüphelinin suçsuzluk karinesini ihlal ettiklerine hükmettiği kararlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Dahili – Harici Gizlilik
Soruşturma Dosyasını İnceleme Hakkı
Soruşturma Gerekleri ile Bilgi Edinme Gerekleri Arasında Dengenin Kurulması
Lekelenmeme Hakkı
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  9
Sunuş  11
Kısaltmalar Cetveli  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİN
TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
I. MUHAKEMENİN AMACI VE MUHAKEME MAKAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER BAKIMINDAN SİSTEMLER  21
1. Muhakemenin Amacı  21
2. Muhakeme Makamları Arasındaki İlişkiler Bakımından Sistemler  23
A. İtham Sistemi  23
B. Tahkik Sistemi  26
C. İşbirliği Sistemi  32
II. GİZLİLİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ  41
İkinci Bölüm
DAHİLİ GİZLİLİK
I. İFADE ALMA, SORGU, TANIK VE BİLİRKİŞİNİN DİNLENMESİ İŞLEMLERİ  47
II. KEŞİF, YER GÖSTERME VE ARAMA İŞLEMLERİ  49
III. YAKINLARA HABER VERİLMESİ  51
IV. SORUŞTURMA DOSYASINI İNCELEME HAKKI  52
1. Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisi  53
A. Genel Olarak  53
B. Dosya İnceleme Yetkisinin Konusu  56
C. İnceleme Yeri ve Süresi  57
D. İnceleme Yetkisinin Sınırlandırılması  58
E. Müdafiin İncelemesi Engellenemeyen Belgeler  63
F. Vekaletname İbrazı Sorunu  64
G. İnceleme Sonucunda Öğrenilen Bilgilerin Kullanılması  68
H. Örnek Alma Yetkisi  70
I. Delilleri İnceleme Yetkisi  72
2. Şüphelinin Dosya İnceleme Hakkı  74
3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Dosya İnceleme Hakkı  77
A. Adil Yargılanma Hakkı Bakımından (AİHS m.6)  78
a. Genel Olarak  78
b. Adil Yargılanma Hakkının Soruşturma Evresinde Uygulanabilirliği  80
c. Soruşturma Evresinde Silahların Eşitliği  83
aa. Genel Olarak  83
bb. Silahların Eşitliği ve Dosya İnceleme Hakkı  86
d. AİHS m. 6/3 ve Dosya İnceleme Hakkı  89
aa. Madde 6/3–a  90
bb. Madde 6/3–b  92
cc. Madde 6/3–c  94
B. Kişi Özgürlüğü ve Güvenlik Hakkı Bakımından (AİHS m.5/4)  96
4. Mağdur, Suçtan Zarar Gören ve Vekilin Dosya İnceleme Hakkı  100
A. Mağdur ve Suçtan Zarar Görenin Dosya İnceleme ve Örnek Alma Hakkı  101
B. Vekilin Dosya İnceleme ve Örnek Alma Hakkı  103
V. SORUŞTURMANIN TARAFI OLAN KİŞİLERE KARŞI GİZLİ TUTULMASI GEREKEN İŞLEMLER  104
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  106
2. Gizli Soruşturmacı Görevlendirme  107
3. Teknik Araçlarla İzleme  108
4. Arama  109
5. Tanık Koruma Tedbiri  109
Üçüncü Bölüm
HARİCİ GİZLİLİK
I. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLANDIRILMASI  113
1. Şeref Varlığının ve Diğer Kişilik Haklarının Korunması  114
2. Adli Görevlerin Korunması Yönünden Getirilen Sınırlar  115
II. SORUŞTURMA GEREKLERİ İLE BİLGİ EDİNME GEREKLERİ ARASINDA DENGENİN KURULMASI: ADİL YARGILANMA HAKKI  116
III. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE HARİCİ GİZLİLİK  123
1. Soruşturma Evresinde m. 6/2’nin Uygulanabilirliği  124
2. Soruşturma Organlarının İhlalleriyle İlgili Kararlar  124
3. Basın Mensuplarının İhlalleriyle İlgili Kararlar  129
Sonuç  135
Kaynakça  139
Kavramlar Dizini  147

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.