Sosyal Devlet İlkesi Açısından Gelir Vergisi Tarife ve Oranları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Sude SÖNMEZ
ISBN: 9786050512168
68,00 TL 80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sude SÖNMEZ
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 175

Sosyal Devlet İlkesi Açısından Gelir Vergisi Tarife ve Oranları

Sude SÖNMEZ


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ ................................................................................................1

I. BÖLÜM

VERGİ ADALETİ İLKESİ VE VERGİ ADALETİ İLE İLGİLİ

TEMEL VERGİLENDİRME İLKELERİ

I- VERGİ ADALETİ İLKESİ.................................................................6

II- VERGİ ADALETİ İLE İLGİLİ TEMEL VERGİLENDİRME

İLKELERİ ........................................................................................10

A- Vergilemede Yeterlilik (Verimlilik) İlkesi ...................................10

B- Vergilemede Belirlilik İlkesi.........................................................11

C- Vergilemede Uygunluk İlkesi .......................................................14

D- Vergilemede Genelliği İlkesi ........................................................15

E- Vergilemede Eşitlik İlkesi ............................................................17

II. BÖLÜM

SOSYAL DEVLET İLKESİ KAPSAMINDA SOSYAL ADALET İLE

TESPİT EDİLEN VERGİ ADALETİ

I- HUKUKİ DEĞER OLARAK VERGİ ADALETİ...............................27

II- ÖZGÜRLÜK KAVRAMI YOLUYLA VERGİ ADALETİNİN

TESPİTİ.............................................................................................28

A- Özgürlük Kavramı ve Adalet Kavramı Arasındaki İlişki ...........28

B- Ekonomik Liberalizm ve Özgürlük Eksenli Vergi Adaleti..........29

C- Özgürlük Kavramı Yoluyla Vergi Adaletine Ulaşmada

Kullanılan Bir Yöntem Olarak Fayda Yaklaşımı.........................33

1- Fayda Yaklaşımının Anlamı ....................................................33

2- Fayda Yaklaşımı ve Özgürlük Kavramı Yoluyla Ulaşılan

Vergi Adaleti Arasındaki İlişki ................................................37

III- SOSYAL DEVLET İLKESİ YOLUYLA VERGİ ADALETİNİN

TESPİTİ.............................................................................................44

A- Sosyal Devlet İlkesinin Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Dönüşümü ...44

B- Sosyal Devlet İlkesinin Anlamı Ve Ulaşılmak İstenen Amaç.......50

İçindekiler

C- Sosyal Devlet İlkesi Kapsamında Sosyal Adalet İle Vergi

Adaletinin Tespiti ........................................................................56

1- Vergi Adaletinin Sosyal Adalet Kavramı İle Birlikte

Açıklanması ..........................................................................56

2- “Vergilemede Adaletin Gerçekleşmesi” İle “Adaletin Vergi

Yoluyla Gerçekleşmesi” Ayrımı...........................................62

D- Sosyal Devlet İlkesi Yoluyla Vergi Adaletine Ulaşmada

Kullanılan Bir Yöntem Olarak Mali Güç İlkesi ..........................65

1- Mali Güç İlkesinin Anlamı ..................................................65

2- Mali Güç İlkesi ve Sosyal Devlet İlkesi İlişkisi ...................70

3- Mali Gücün Göstergeleri.......................................................74

a-Mali Gücün Göstergesi Olarak Gelir.................................75

b- Mali Gücün Göstergesi Olarak Servet..............................78

c- Mali Gücün Göstergesi Olarak Tüketim...........................79

4- Mali Güce Göre Vergilendirmenin Gerçekleşmesi İçin

Kullanılan Teknikler .............................................................81

a- Mali Güce Ulaşmada En Az Geçim İndiriminden

Yararlanılması ...................................................................81

b- Mali Güce Ulaşmada Ayırma Kuramından

Yararlanılması ...................................................................85

c- Mali Güce Ulaşmada Muafiyet ve İstisnalardan

Yararlanılması ...................................................................88

d- Mali Güce Ulaşmada Vergi Tarifelerinden Yararlanılması. 89

III. BÖLÜM

SOSYAL ADALETİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE

KULLANILAN BİR ARAÇ OLARAK VERGİ TARİFELERİ

I- ARTAN ORANLI VERGİ TARİFELERİ............................................93

A- Artan Oranlı Vergi Tarifelerinin Tarihi Gelişimi, Tanımı ve

Özellikleri....................................................................................93

B- Artan Oranlı Vergi Tarifelerinin Çeşitleri....................................95

1- Sınıf Usulü Artan Oranlı Vergi Tarifesi ..................................95

2- Dilim Usulü Artan Oran Vergi Tarifesi ...................................98

3- Gizli Artan Oranlı Vergi Tarifesi...........................................100

4- Tersine Artan Oranlı Vergi Tarifesi .......................................100

xii

İçindekiler

C- Artan Oranlı Vergi Tarifeleri ve Sosyal Devlet İlkesi Yoluyla

Tespit Edilen Vergi Adaleti Arasındaki İlişki ...........................100

D- Artan Oranlı Tarifelerin -Vergi Adaleti Sağlamanın Yanında

Diğer- Güçlü Yönleri ................................................................104

E- Artan Oranlı Vergi Tarifelerinin Zayıf Yönleri ...........................105

II- DÜZ ORANLI VERGİ TARİFESİ .................................................107

A- Düz Oranlı Vergi Tarifesinin Tarihi Gelişimi, Tanımı Ve

Özellikleri .................................................................................107

B- Düz Oranlı Vergi Tarifesinin Çeşitli Ülkelerdeki Uygulamaları ..111

C- Düz Oranlı Vergi Tarifesi Ve Sosyal Devlet İlkesi Yoluyla

Tespit Edilen Vergi Adaleti Arasındaki İlişki ............................114

1- Düz Oranlı Vergi Tarifesinin Sosyal Devlet İlkesi Yoluyla

Tespit Edilen Vergi Adaletine Uygun Olduğuna İlişkin

Görüşler ..............................................................................114

2- Düz Oranlı Vergi Tarifesinin Sosyal Devlet İlkesi Yoluyla

Tespit Edilen Vergi Adaletine Uygun Olmadığına İlişkin

Görüşler ..............................................................................117

D- Düz Oranlı Vergi Tarifesinin –Vergi Adaletine İlişkin

Açıklamalar Haricinde- Güçlü Yönleri .....................................119

E- Düz Oranlı Vergi Tarifesinin –Vergi Adaletine İlişkin

Açıklamalar Haricinde-Zayıf Yönleri ......................................121

III- ARTAN ORANLI VERGİ TARİFELERİ VE DÜZ ORANLI

VERGİ TARİFESİNİN SOSYAL DEVLET İLKESİ YOLUYLA

TESPİT EDİLEN VERGİ ADALETİNİ GERÇEKLEŞTİRMELERİ/

GERÇEKLEŞTİREMEMELERİ YÖNÜNDEN

KARŞILAŞTIRILMASI .................................................................123

IV- TÜRK GELİR VERGİSİ TARİFESİNİN SOSYAL ADALET

KAPSAMINDA İNCELENMESİ, ELEŞTİRİ VE ÖNERİLER.....128

A- Türkiye’de Gelir Vergisi Tarifesinin Gelişimi...........................128

B- Türk Gelir Vergisi Tarife Yapısı ...............................................132

C- Türk Gelir Vergisi Tarife Yapısının Vergi Adaleti Bakımından

Değerlendirilmesi, Eleştiri ve Öneriler .....................................136

SONUÇ ............................................................................................143

KAYNAKÇA.........................................................................................149

KİTAPLAR

AKALIN, Güneri, Kamu Ekonomisi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1986.

AKBAY, Mehmet, Vergi Reformlarının Ekonomik Temelleri ve Sonuçları, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Yayınları, No:3, Ankara, 1995.

AKDOĞAN, Abdurrahman, Gelir Vergisi Açısından Vergi Adaletine

Teknik Bir Yaklaşım, Ankara 1980. (Gelir Vergisi Açısından Vergi

Adaleti)

AKDOĞAN, Abdurrahman, Kamu Maliyesi, 20. Baskı, Gazi Kitabevi,

Ankara, 2019. (Kamu Maliyesi)

AKDOĞAN, Abdurrahman, Vergilerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Ankara,

1991.

AKSOY, Şerafettin, Kamu Maliyesi, 3. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul,

1998.

AKTAN, C. Can, 21. Yüzyıl için Radikal Bir Vergi Reform Önerisi: Düz

Oranlı Vergi, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek

Mensupları ve Yöneticiler Vakfı Yayınları, No:5, Ankara, 2000. (Radikal bir Vergi Reform Önerisi)

AKTAN, C. Can; ÖZKIVRAK, Özlem, Sosyal Refah Devleti, Okutan

Yayınları, İstanbul 2008.

AKTAN, Can, Vergi Dışı Piyasa Ekonomisi, Türkiye Küçük ve Orta

Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı Yayınları, Ankara, 2000.

ARBLASTER, Anthony, The Rise and Decline of Western Liberalism,

Basil Blackwell Publishing, New York, 1984.

ARIK, Ferhat, “Ayşe Buğra: Sosyal Adalet İçin Sosyal Politika”, Sosyal

Adalet Kuramında Güncel Tartışmalar Doğu Batı Ekseninde Farklılaşan

İzdüşümleri (Editör: Mehmet Çakır), Çizgi Kitabevi, Konya, 2019.

ARİSTOTELES (Çeviren: Saffet Babür),Nikomakhos’a Etik, Kebikeç

Yayınları, Ankara, 2005.

150

ASHFORD, Nigel (Çeviri: Can Madenci), Özgür Toplumun Değerleri,

Liberte Yayınları, Ankara, 2012.

ATABEY, Selin E., Teori ve Uygulamada Vergi Ödeme Gücü, Gazi Kitabevi, Ankara, 2016.

ATEŞ, Leyla, Vergilemede Eşitlik, Derin Yayınları, İstanbul, 2006.

ATHERTON, John; BAKER, Christopher; READER, John, “Faiths an the new social and welfare policy: How do we understand the

Big Society?”, Christianity and the New Social Order (eBook by

Graphicraft Ltd.), Hong Kong 2011, https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=9l2pAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT7&dq=Christianity+and+Social+Order&ots=qT4ho1fjDB&sig=pKkHpPOUpQIpTHZsohmGWTDJfug&redir_esc=y#v=onepage&q=Christianity%20

and%20Social%20Order&f=false (Erişim Tarihi: 03.06.2021).

AYDEMİR, Şinasi, Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları, İstanbul, 1997.

BAKKAL, Ufuk, Vergiye Uyum Çerçevesinde Karmaşık Vergi Sistemleri Teorik Bir Analiz, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2013.

BALI, Ali Şafak, Çok Kültürlülük ve Sosyal Adalet, Çizgi Kitabevi,

Konya, 2001.

BALTA, T. Bekir, İdare Hukuku, C: I, Genel Konular, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara Üniversitesi Basımevi,

Ankara, 1972.

BARR, N., Economics of The Welfare State, Oxford University Press,

Oxford, 2012.

BARR, N.A.; JAMES, S.R.; PREST, A.R., Self- Assessment for Income Tax, Heinemann Educational Publishers, London, 1977.

BARRY, Norman P., Modern Political Theory, Palgrave Press, New

York, 2000, s. 150.

BARRY, Norman P.,(Çevirenler: Mustafa Erdoğan ve Yusuf Şahin),

Modern Siyaset Teorisi, Liberte Yayınları, Ankara, 2004.

BAŞARAN YAVAŞLAR, Funda, Gelir Vergilendirmesinin Temelleri,

Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011.

151

BAŞKAYA, Fikret, Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü, Maki Yayınları, Ankara, 2005.

BATIREL, Ömer Faruk, Kamu Maliyesi Teorisine Giriş, İTİİA Nihat

Sayar Vakfı Yayını, No: 316, 549, İstanbul, 1979.

BLAKEY, Roy G. (Çeviren: Reşat AKTAN), Maliye Ders Notları, A.

Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, No:38/20, Yeni Matbaa, Ankara,

1953.

BOADWAY, Robin W.; WILDASIN, David E., Public Sector Economics, 2. Edition, Little Brown and Company, Boston, 1984.

BROWING, K. Edgar; BROWNING, M. Jacquelene, Public Finance

and the Price System, Macmillan Publishing, London, 1983.

BUDAK, Tamer, Türk Vergi Hukukunda Anayasal Ölçüt: Mali Güç, XII

Levha Yayınları, İstanbul, 2010.

BULUT, Nihat, Feodaliteden Küreselleşmeye Ekonomik İktidar Siyasal

İkitdar İlişkisi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2003.

BULUTOĞLU, Kenan, Türk Vergi Sistemi, Fakülteler Matbaası, 3.

Baskı, İstanbul 1970.

BUTTERWEGGE, Christoph, Krise und Zukunft des Sozialstaates,

6.Auflage, Springer VS., Wiesbaden 2018.

ÇAĞAN, Nami, Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1982. (Vergilendirme Yetkisi)

ÇAĞAN, Nami, 1982 T.C. Anayasasında Vergilendirme, Prof. Dr. Hakkı Sur’a Armağan, Ankara 1983. (1982 T.C. Anayasasında Vergilendirme)

ÇAĞIL, Orhan Münir, Hukuk Başlangıcı Dersleri, İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, 1961.

ÇAKIR, Mehmet, “Erol Güngör ve Sosyal Adalet”, Sosyal Adalet Kuramında Güncel Tartışmalar Doğu Batı Ekseninde Farklılaşan İzdüşümleri, (Ed. Mehmet Çakır), Çizgi Kitabevi, Konya, 2019.

ÇAVDAR, Tevfik, Türkiye’de Liberalizm (1860-1990), İmge Yayınları,

Ankara, 1992.

152

ÇEÇEN, Anıl, Adalet Kavramı, Gündoğan Yayınları, 2. Basım, Ankara

1993.

ÇOMAKLI, Ş. Ertan; GÖDEKLİ, Mehmet, Vergilemede Anayasal

Prensipler, Savaş Yayınevi, Ankara, 2011.

DİAS, R.W.M., Jurisprudence, Fifth Edition, Butterworth Law Publishers Limited, New Delhi, 1994.

DİKMEN, Orhan, Asgari Geçim İndirimi, İ.Ü. Yayınları, No: 693, İstanbul, 1956.

DİKMEN, Orhan, Maliye Dersleri, Giriş ve Genel Vergi Teorisi, 4. Baskı, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1973.

DOĞAN, İlyas, Parçalanmış Küreselleşme, Yetkin Yayınları, Ankara,

2006.

DUE, John F., Maliye Bir İktisadi Analiz (Çeviren: Sevim Görgün ve

İzzettin Önder), İ.Ü. Yayınları, No: 1241, İstanbul, 1963.

DUMAN, İlker Hasan, Sosyal Devlet, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1997.

EDİZDOĞAN, Nihat, Kamu Maliyesi, Ekin Yayınevi, Bursa, 2007.

ERGİNAY, Akif, Kamu Maliyesi, Savaş Kitabevi, Ankara, 2010.

FREİER, Udo; RAUSCHHOFER, Gisela, Atlas Wirtschaftslehre, Gabler Verlag, Wiesbaden, 1984.

FRIEDMAN, Milton, Capitalism and Freedom, University of Chicago

Press, Chicago, 1962.

FRIEDMAN, Milton, Free to Choose, Harcourt Brace Jovanovich Publishing, New York, 1980.

GEMALMAZ, M. Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel

Teorisine Giriş, Beta Yayınları, İstanbul, 2003.

GLADSTONE, David, The Welfare State and the State of Welfare, British Social Welfare Past, Present and Future, Ed. David Gladstone, UCL

Press, London, 1995, s. 5.

GOODE, Richard, Goverment Finance in Developing Countries, The

Brooking İnstitutions, Washington, 1984.

153

GÖREN, Zafer, “Sosyal Devlet”, Seyfullah Edis’e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, 2000.

GÖZE, Ayferi, Liberal Marxist Faşist ve Sosyal Devlet Sistemleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1977.

GÖZE, Ayferi, Sosyal Devlet Sistemi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1976.

GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Ekin Basım Yayın Dağıtım,

2. Baskı, Bursa, 2018.

GRAETZ, Michael J., The Decline (and Fall?) of the Income Tax, W.W.

Norton & Company, New York, 1997.

GRECU, Andrei, Flat Tax-The British Case, Adam Smith Institute, London, 2004, http://www.itpa.org/wp-content/uploads/2005/05/grecuflattax.pdf (Erişim Tarihi: 08.06.2021).

GÜÇLÜ, Faruk, Vergi ve Sosyal Devlet, Sabev Yayınları, Ankara, 2007.

GÜMÜŞ, Tarık, Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü, XII

Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011.

GÜRİZ, Adnan, Hukuk Felsefesi, Siyasal Kitabevi, 10. Baskı, Ankara,

2014.

GÜVEN, Sami, Sosyal Politikanın Temelleri Ezgi Yayınları, Bursa,

1995.

HALL, Robert; RABUSHKA, Alvin, The Flat Tax, Standford University Hoover İnstitution Press, California 1995.

HARVEY, David (Çeviren: Mehmet Moralı), Sosyal Adalet ve Şehir,

3.Baskı, Metis Yayınları, İstanbul, 2009.

HAYEK, F.A. (Çeviri: Yusuf Ziya Çelikkaya), Özgürlüğün Anayasası,

Bigbang Yayınları, Ankara, 2013.

HAYEK, Friedrich (Çeviren: Mehmet Öz), Hukuk, Yasama ve Özgürlük, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1997.

HEREKMAN, Aykut, Kamu Maliyesi, Sevinç Matbaası, Ankara, 1989.

HEREKMEN, Aykut, Genel Vergi Teorisi, Eskişehir İktisadi ve Ticari

İlimler Akademisi Yayınları, Kalite Matbaası, Ankara, 1976.

154

HOLMES, Kevin, The Consept of Income A Multi- Disciplinary Analysis, IBFD Publication, New Zealand, 2000.

HYMAN, David. N. Public Finance A Contemporary Application of

Theory to Policy, 8. Edition, Thomson South Western Company, 2005.

İNAM, Ahmet, “ “Ölçüt” Sorununu Bir İrdeleme Hazırlı” Macit Gökberk Armağanı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1983.

JEZE, Gaston, Finans İlmi (Çeviren: Alaettin Tiritoğlu), Yeni Cezaevi

Matbaası, Ankara, 1939.

KABOĞLU, İbrahim, Kolektif Özgürlükler, DÜHF Yayınları, Diyarbakır, 1989.

KANETİ, Selim, Vergi Hukuku, İÜHF Yayını, No: 698, İstanbul, 1986.

KARA, Uğur, Sosyal Devletin Yükselişi ve Düşüşü, 2. Baskı, Karahan

Kitabevi, Adana, 2013.

KARAKOÇ, Yusuf, Kamu Maliyesi Ders Notları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2020.

KAY, J.A.; KİNG, M.A., The British Tax System, 3. Edition, Oxford

University Press, New York, 1990.

KAZGAN, Gülten, Küreselleşme ve Ulus Devlet: Yeni Ekonomik Düzen, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005.

KELSEN, Hans, Pure Theory of Law, University of California Press,

Berkeley and Los Angeles, 1960.

KEYNES, John Maynard [Çeviren: Uğur Selçuk Akalın], Genel Teori:

İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı,

Kalkedon Yayıncılık, İstanbul, 2010.

KIRBOĞA, Ziyaeddin, “Ahmet Cevdet Paşa’da Sosyal Adalet Anlayışı”, Sosyal Adalet Kuramında Güncel Tartışmalar Doğu Batı Ekseninde

Farklılaşan İzdüşümleri, (Ed. Mehmet Çakır), Çizgi Kitabevi, Konya,

2019.

KÜSMENOĞLU, İlham, Cumhuriyet Dönemi Vergi Tarihi (1. Kitap

Osmanlı Devleti’nden 1980’e), Oluş Yayıncılık, Ankara, 2010.

LANG, Joachim, “Über das Ethische der Steuertheorie von Klaus Tipke”, Festschrift für Klaus Tipke, Köln, 1995.

155

LANG, Joachim, “Prinzipien und Systeme der Besteuerung von Einkommen”, Veröffentlichungen der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft e.V., DStJG Band 24, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 2001,

https://www.dstjg.de/sites/default/files/anylink/DStJG_24_0.pdf (Erişim Tarihi: 16.07.2021).

LAUFENBURGER, Henry, Maliyenin Ekonomik ve Psikolojik Teorisi (Çeviren: İsmail Hakkı Ülkmen), Maliye Enstitüsü Yayınları, C:1,

No:25, Ankara, 1967, s. 138.

LYONS, Susan M., International Tax Glossary, 2. Ed., IBFD Publications, Amsterdam, 1992.

MANDEL, Ernest (Çeviren: Yavuz Alogan), Uluslararası Ekonomide

İkinci Kriz, Koral Yayınları, İstanbul, 1990.

MARLOW, Michael L., Public Finance: Theory and Practice, The Dryden Press, Orlando, 1995.

MASLOVE, Allan M., The Pattern of Taxation in Canada, Economic

Council of Canada, Ottowa, 1973.

MILLER, David, Principles of Social Justice, Harward University Press,

Cambridge, 1999.

MISES, Von Ludwig, Human Action, The Scholar’s Edition, Ludwig

Von Mises Institute, Auburn, Alabama, 1998.

MİDGLEY, James, Social Welfare in Global Context, Sage Publications, California, 1997.

MİLL, J. S., On Liberty, (Editor: E. Rapaport), Hackett Publishing

Company, Indiana, 1978.

MİLL, J. S., Utilitarianism, 2. Edition, Hackett Publishing Company

(Editor: George Sher), İndiana, 2002.

MİSHRA, Ramesh, Society and Social Policy: Theories and Practice of

Welfare, Second Edition, The Macmillan Press, London, 1982.

MUSGRAVE, Richard A.; MUSGRAVE, P.B., Public Finance in Theory and Practice, Mc. Graw Hill Book Company, New York, 1989.

MUSGRAVE, Richard A. (Çeviren: Şener Orhan), Kamu Maliyesi Teorisi Kamu Ekonomisi Alanında Bir İnceleme, M.Ü. Yayın No:45, İstanbul, 1987. (Kamu Maliyesi Teorisi)

156

MUSGRAVE, Richard, “A Brief History of Fiscal Doctrine”, Handbook

of Public Economics (Editors: Alan J. Auerbach and Martin Feldstein),

North Holland, 1985.

MUTLUER, Kamil; DAYANÇ KUZEYLİ, N. Nilay, Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019.

MUTLUER, M. Kamil; ÖNER, Erdoğan; KESİK, Ahmet, Teori ve Uygulamada Kamu Maliyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2016.

NADAROĞLU, Halil, Kamu Maliyesi Teorisi, Beta Basın Yayın Dağıtım, Gözden Geçirilmiş ve Düzeltilmiş 11. Baskı, İstanbul, 2000.

NEUMARK, Fritz, (Çeviren: İ. Feyzioğlu, C. Korel), Vergi Politikası,

Filiz Kitabevi, İstanbul, 1975. (Vergi Politikası)

NEUMARK, Fritz, “Gelişmiş Ülkelerde Maliye Politikasında Yeni Eğilimler”, Türk Vergi Sisteminin Ekonomik Gelişmeler Üzerindeki Etkileri, Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti Yayınları, Çeltüt

Matbaacılık, İstanbul, 1971.

NEUMARK, Fritz, Türkiye’de ve Yabancı Memleketlerde Gelir Vergisi,

İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1946. (Türkiye’de ve Yabancı Memleketlerde Gelir Vergisi)

ORHANER, Emine, Kamu Maliyesi, 3. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2000, s. 152.

OTT, Notburga, “Sozialpolitik”, in: Vahlens Kompendium der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, Band 2, 9. Auflage, Verlag Vahlen,

München, 2007.

OYAN, Oğuz, Dışa Açılma ve Maliye Politikaları:1980-89, 2. Baskı, V

Yayınları, Ankara, 1989.

ÖDEN, Merih, Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2003.

ÖNCEL, Mualla; KUMRULU, Ahmet; ÇAĞAN, Nami, Vergi Hukuku,

27. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2018.

ÖNER, Erdoğan, Kamu Maliyesi 1, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Yayınları No: 1986/282, Ankara, 1986.

157

ÖZ, Ersan, Vergilendirmede Kanunilik ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi, Ankara 2004.

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, 17. Basım, Ankara, 2017.

PECHMAN, Joseph A., Federal Tax Policy, Studies Of Goverment Finance, The Brookings Institution Press, Washington, 1967.

PEHLİVAN, Osman, Kamu Maliyesi, Celepler Matbaacılık, Trabzon,

2015.

PELİN, İ. Fazıl, Finans İlmi ve Finansal Kanunlar, 1. Kitap, 3. Baskı,

İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1945.

PİERSON, Chirstopher, Beyond The Welfare State? The New Political Economy of Welfare, Polity Press, Cambridge, 2001. (Beyond The

Welfare State?)

POGGE, Thomas, Küresel Yoksulluk ve İnsan Hakları, İstanbul Bilgi

Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2006.

POLANYİ, Karl (Çeviren: Ayşe Buğra), Büyük Dönüşüm: Çağımızın

Siyasal ve Ekonomik Kökenleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012.

POLLACK, Sheldon D., The Failure of Tax: U.S. Tax Policy, The Pennsylvania State Universiry Press, Pennsylvania, 1996.

POPPER, Karl Raimund (Çeviri: Mete Tunçay), Açık Toplumun Düşmanları, Liberte Yayınları, Ankara, 2013.

RAWLS, John (Çeviren: Vural Fuat Savaş), “Bölüştürücü Adalet”, Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi (Hazırlayan: Hayrettin Ökçesiz), 7.

Kitap, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul, 2003.

RAWLS, John, A Theory of Justice, Revised Edition, The Belknap Press

Of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1999.

RAWLS, John, Siyasal Liberalizm, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.

ROBİNSON, M.E., Public Finance, Nisbet and Co. Ltd., London, 1922.

RUHİ, M. Emin, 1982 Anayasası Çerçevesinde Sosyal Devlet ve Özelleştirme, Nobel Yayınları, Ankara, 2003.

158

SABAN, Nihal, Vergi Hukuku, 7. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım

A.Ş., İstanbul, 2015.

SALLAN GÜL, Songül, Sosyal Devlet Bitti Yaşasın Pi-yasa! Yeni Liberalizm ve Muhafazakarlık Kıskacında Refah Devleti, 2. Baskı, ebabil

Yayınları, Ankara, 2006.

SAYAR, Nihad S., Kamu Maliyesi- Kamu Gider ve Gelirleri Prensipleri, İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi Nihad Sayar- Yayın ve Yardım

Vakfı Yayınları, Sermet Matbaası, No: 256, İstanbul, 1975.

SERTER, Nur, Devlet Görevlerindeki Gelişmelerin Sonucu Olarak Sosyal Devlet, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul

1994.

SEYİDOĞLU, Halil, Ekonomik Terimler Sözlüğü, Güzen Yayınları,

Ankara, 1999.

SINGLETON, Jeff, The American Dole: Unemployment Relief and the

Welfare State in the Great Depression, Greenwood Press, London, 2000.

SMİTH, Adam (Çeviri: Haldun Derin), Milletlerin Zenginliği, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 11. Basım, İstanbul, 2016. (Milletlerin

Zenginliği)

SMİTH, Adam, Lectures on Jurisprudence (Edited by R. L. Meek, D.

D. Raphael, and P. G. Stein), Oxford University Press, Indiana, 1982.

(Lectures on Jurisprudence)

STİGLİTZ, J.E., Economics of the Public Sector, W.W. Norton Company, New York 2000.

ŞANVER, Salih, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul 1972.

ŞAYLAN, Gencay, Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi,

İmge Kitabevi, Ankara 2003.

ŞEN, Hüseyin; SAĞBAŞ, İsa, Vergi Teorisi ve Politikası, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Barış Arıkan Yayınları, Ankara, 2017.

ŞENATALAR, Burhan; ÖNDER, İzzettin; OYAN, Oğuz; SEVİĞ, Veysi, Türkiye’de 1980 Sonrası Vergi Politikası, Türkiye Sosyal Ekonomik

159

ve Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996.

ŞENER, Orhan, Teori ve Uygulamada Kamu Ekonomisi, 7. Baskı, Beta

Basım Yayım, İstanbul, 2001.

ŞENYÜZ, Doğan; Yüce, Mehmet; GERÇEK, Adnan, Türk Vergi Sistemi, 14. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2017.

TAMMELO, Lyndall Lorna (Çeviren: Murat Önderman), “Adaletin

Özü Olarak Eşitlik”, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 1. Kitap,

Nüans Basın Yayın Ltd. Şti., 1993.

TAŞ, Levent, “David Harvey: Sosyal Adaletin Mekansal Analizi”, Sosyal Adalet Kuramında Güncel Tartışmalar Doğu Batı Ekseninde Farklılaşan İzdüşümleri, (Editör: Mehmet Çakır), Çizgi Kitabevi, Konya,

2019.

TEKİN, Fazıl, Artan Oranlılık ve Türk Gelir Vergisindeki Uygulaması, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Eskişehir,

1978.

TEKİN, Fazıl, Teoride ve Uygulamada Artan Oranlılık, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları No:162, Eskişehir, 1976.

TEKİR, Sabri, Vergi Teorisi, Anadolu Yayınevi, Ankara, 1992.

TİNGLEY, Kenneth, Income Tax Guide 1980-81, Associated Newspapers Group Limited, London 1981.

TIPKE, Klaus, Die Steuerrechtsordnung, 2. Auflage, Verlag Dr. Otto

Schmid, II. Band, Köln 2000.

TIPKE, Klaus, Die Steuerrechtsordnung, 2. Auflage, Verlag Dr. Otto

Schmid, II. Band, Köln 2003.

TIPKE, Klaus; LANG, Joachim, Steuerrecht, 24. Auflage, Otto Schmidt, Köln 2021.

TOPAKKAYA, Arslan, Hukuk ve Adalet, Yetkin Yayıncılık, Ankara,

2010.

TUNAYA, Tarık Zafer, Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 1997.

TUNCER, Selahattin, Teoride ve Pratikte Servet Vergileri, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, No:32/9, İstanbul, 1966.

160

TURHAN, Mehmet, Anayasal Devlet, Gündoğan Yayınları, Ankara,

1997.

TURHAN, Salih, Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, 7. Bası, İstanbul, 2020.

TÜRK, İsmail, Kamu Maliyesi, 5. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara,

2005.

URUŞ, Ali Fuat, Optimal Vergileme İlkeleri ile Vergilere Karşı Gösterilen Tepkiler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Ekin Basım Yayın

Dağıtım, Bursa, 2017.

UŞAN, M. Fatih, Hukuka Giriş, Sayram Yayınları, Konya, 2003.

VESETH, Michael, Public Finance, Prentice Hall Company, Virginia,

1984.

VOGEL, Klaus, “Der Verlust des Rechtsgedankens im Steuerrecht als

Herausforderung an das Verfassungsrecht”, Veröffentlichungen der

Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft e.V., Band 12, Verlag Dr.

Otto Schmidt KG, Köln 1989, https://www.dstjg.de/sites/default/files/

anylink/5108863-9783504620127_0.pdf (Erişim Tarihi: 16.07.2021).

WALİGORSKİ, Conrad, “Introduction”, Anglo-American Liberalism:

Readings İn Normative Political Economy (Editors: C. Waligorski and

T. Hone), Nelson-Hall Publishing, Chicago, 1981.

WİLSON, Michael, “The German Welfare State: A Conservative Regime in Crisis”, Comparing Welfare States: Britain in İnternational Context (ED: Allan COCHRANE, John Clarke), Sage Publications, London, 1995.

YAYLA, Atilla, Liberal Bakışlar, Liberte Yayınları, Ankara, 2000.

YİĞİT, Uğur, Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Mali Güce

Göre Vergilendirme İlkesi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2008.

ZIMMERMANN, Horst; HENKE, Klaus D.; BROER, Michael, Finanzwissenschaft: Eine Einführung in die Staatsfinanzen, 12. Auflage, Vahlens Handbücher, Vahlen, 2017.

161

MAKALELER

AĞDEMİR, Zeynep; GÜRKAN, Ceyhun, “Adam Smith’ten Neoliberalizme Vergi Adaleti: Ödeme Gücü ve Fayda Yaklaşımlarının Kavramsal,

Kuramsal ve Ülke Uygulamaları Bağlamında Bir İncelemesi”, Ankara

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C:74, No:2, 2019.

AKTAN, C. Can, “Gelir Dağılımında Adaletsizlik ve Yoksulluk Sorunu

İle Mücadelede Vergi Tarifesinin Belirlenmesi: Artan Oranlı Mı, Yoksa Düz Oranlı Vergiler Mi?”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Hak-İş

Konfederasyonu Yayını, Ankara, 2002. (“Gelir Dağılımında Adaletsizlik ve Yoksulluk Sorunu İle Mücadelede Vergi Tarifesinin Belirlenmesi:

Artan Oranlı Mı, Yoksa Düz Oranlı Vergiler Mi?”)

AKTAN, C. Can, “Hastalığın Adı: Mali Sürüklenme”, http://www.canaktan.org/ekonomi/ekonomik-hastaliklar/hastaliklar/mali-suruklenme.

htm (Erişim Tarihi 29.04.2021), 2001. (“Hastalığın Adı: Mali Sürüklenme”)

Anayasa Mahkemesi Kararları Dergisi, S:24.

ARMAĞAN, Ramazan, “Türkiye’de Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranlarında İndirimin Vergi Gelirleri Üzerine Etkileri”, Süleyman Demirel

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:12, S:3, 2007.

AYAZ, Garip, “Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Mali Güce

Göre Vergilendirme İlkesi”, Vergi Dünyası Dergisi, S: 191, 1997.

AYDIN, Fazıl, “Amerika Birleşik Devletlerinde Tek Oranlı Vergi Uygulaması (Falt Tax) Tartışmaları”, Vergi Sorunları Dergisi, S:4, 1996.

AYDIN, M. Kemal; ÇAKMAK, Eyüp Ensar, “Sosyal Devletin Temelleri”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, S: 34, 2017.

BANKMAN, Joseph; FRİED, Barbara, “Flatness and Fairness”, Boston Review, Summer 1996, Vol: 21, No: 3.

BARKER, William B., “The Three Faces Of Equality: Constitutional

Requirement İn Taxation”, Case Western Reserve University Rewiew,

Volume: 57, Issue: 1, 2006, https://scholarlycommons.law.case.edu/

cgi/viewcontent.cgi?article=1678&context=caselrev (Erişim Tarihi:

07.06.2021).

162

BARTLETT, Bruce, “Benefit ot the Falt Tax”, Brief Analysis, National

Center for Policy Analysis, http://www.ncpathinktank.org/pdfs/ba194.

pdf (Erişim tarihi: 27.04.2021), No:194, 1996.

BAŞARAN, Funda, “Alman Anayasa Mahkemesinin Vergi Hukukuna

Önemli Gelişmeler Getiren Varlık Vergisi Kararlarının Değerlendirilmesi ve Türk Vergi Sistemine Yansımaları.”, Halil Nadaroğlu’na Armağan, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yayınları

Yayınları, İstanbul 1998.

BAYAR, M. Çağrı, “Gelir Vergisi Tarifesinde Artan Oranlılığın Etkileri

ve Değerlendirilmesi”, E-Yaklaşım, S:34, Mayıs 2006.

BİRİNCİ, Nagihan; AKYAZI, Haydar, “Düz ve Artan Oranlı Kişisel

Gelir Vergisi Tarifelerinin Ekonomik Etkileri”, Ekonomik ve Sosyal

Araştırmalar Dergisi, C:13, Yıl: 13, S:1, 2017, s. 47.

BİRNBAUM, Jeffrey H., “Fundamental Tax Reform: Public Perception

and Political Rhetoric,”, National Tax Journal, National Tax Association;National Tax Journal, Vol: 51(3), 1998, s. 566.

BULUT, Nihat, “Küreselleşme Sosyal Devletin Sonu Mu?”, A.Ü. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 52, S: 2, Ankara 2003.

BULUT, Nihat, “Özelleştirme Uygulamaları Karşısında Sosyal Devlet

İlkesini Yeniden Düşünmek”, A.Ü. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: III., S: 1., Erzincan, 1999. (“Sosyal Devlet İlkesini Yeniden Düşünmek”)

CANDAN, Hakan; MALTAŞ EROL, Arzu, “Türkiye’de Sosyal Adaletin Temininde Sosyal Devletin Rolü”, Sayıştay Dergisi, S: 106, 2017.

CEYLAN, Bersu, “Danıştay İçtihatlarında Anayasal Vergileme İlkelerinin Yansımaları”, Gümrük ve Ticaret Dergisi, C:7, S:21, 2020.

COOPER, Graeme S., “The Benefit Theory of Taxation”, https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/austraxrum11&-

div=26&id=&page= (Erişim Tarihi: 02.12.2020), 1994.

ÇAĞAN, Nami, “Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilendirme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 37, S: 1-4, 1980.

ÇELİK, Fikret; USTA, Sefa, “Klasik Liberalizmde ‘Özgürlük’ ve Lib-

163

ralizmin Yerel Yönetimlere Bakışı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Dergisi, S: 24, 2010.

ÇELİKKAYA, Ali, “Dual Income Tax: A Reform Option for Personal

Income Tax in Turkey”, Business and Economic Horizons, Volume:3,

Issue: 3, 2010.

Danışma Meclis Tutanağı Dergisi, Birleşim, 137-146, Yasama Yıl 1, C:

9, Ankara 1982, s. 545.

DEMİRLİ, Yunus, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformları ve

Türkiye’de Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Açısından Değerlendirme”,

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 2011/412,

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/2011-412.pdf (Erişim Tarihi:

26.04.2021), 2011.

DOĞAN, Seyhun, “Arz Yanı İktisat ve ABD’deki Uygulama Sonuçlarının Bir Değerlendirmesi”, Vergi Dünyası Dergisi, C: 21, S: 252, 2002,

s. 2.

DOĞRUSÖZ, Bumin, “Yargı Kararlarının Işığında Vergilerin Kanuniliği İlkesi Açısından Türk Vergi Mevzuatının Değerlendirilmesi”, XIII.

Türkiye Maliye Eğitimi Sempozyumu, Antalya 1997.

EDREY, Yoseph M., “Constitutional Review and Tax Law: an Analytical

Framework”, American University Law Review, No:56, 2007, https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=8690930850170 82082005005031

0200181241050430910180120630071 23117085024116088020086119

042030001020040120035086028072071112 087105023049006053116

025116078019004107060037031006110126101122086096095020108

125082 004112013004121108093 103099100109066067098&EXT=pdf&INDEX=TRUE (Erişim Tarihi: 07.06.2021).

EDWARDS, Chris, “Options For Tax Reform”, Policy Analysis,

No:536, 2005, http://www.cato.org/publications/policy-analysis/options-tax-reform (Erişim Tarihi: 08.06.2021).

ELKİNS, David, “Taxation and the Terms of Justice”, University of

Toledo Law Review, 2009.

ERFİDAN, Y. Selim, “Klasik Liberalizmde Özgürlük Anlayışı ve Eleştirileri”.

164

ERKİN, Gözde, “Artan Oranlılık”, Ankara Barosu Dergisi, S: 2012/3,

2012.

ERNES, Joel; CLEMENS, Jason; BASHAM, Patrick; SAMİDA, Dexter, “Flat Tax Principles and Issues”, Fraser Institute Critical Issues

Bulletin, 2001.

EVANS, Gareth, “Being Discrimination and the Right to Equality”, Federal Law Review, V: 6, 1974.

EVYAPAN, Rafet, “Atatürk ve Sosyal Devlet”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S: 43, C: 15, 1999.

FELD, Alan L., “Living With The Flat Tax”, National Tax Journal, Vol:

48, No:4, 1995.

FOSTER, James D., “Friendly Critique of the Flat Tax”, Policy Review, No: 73, 1995.

GERÇEK, Adnan, “ABD’de Vergi Reformu Tartışmaları ve Tek Oranlı

Vergi (Flat Tax) Sistemi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi Dergisi, C:14, S:1, 1999.

GİRAY, Filiz, “Düz Oranlı Vergi Ve Uygulamaları”, E-Yaklaşım Dergisi, https://uye.yaklasim.com/MagazinePrint.aspx?ID=6570 (Erişim

Tarihi: 25.03.2020), S: 34, 2006.

GİRAY, Filiz; ÖMÜR, Özgür Mustafa, “Türk Gelir Vergisinde Artan

Oranlı Tarife Yapısını OECD Ülkeleri İle Karşılaştırma”, İzceas 2018

New Trends in Economics and Administrative Sciences ,2018.

GOODSPEED, Timothy, “Tax Competition, Benefit, Taxes and Fiscal

Federation”, National Tax Journal, S: 1(3), 1998..

GÖKBUNAR, Ali Rıza, “Vergileme İlkeleri ve Küreselleşme”, Celal

Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 1998, S:4.

GÖKÇAY, Şerif E., “Türk Vergi Sisteminde Vergi Ödeme Gücüne Ulaşma Teknikleri”, Journal of Life Economics, C:4, S: 3, 2017.

GÜL, Hüseyin; SALLAN GÜL, Songül, “Sosyal Devletten Çalışma Refahına Geçişte Sosyal Haklar ve Yoksullar”, Amme İdaresi Dergisi, S:

40(3).

165

GÜRAN, M. Cahit, “Vergilemede Adalet ve Gelir Vergisi Uygulaması”,

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:

22, S: 2, 2004.

GWARTNEY, James; LANG, James, “Is The Flat Tax is a Radical

Idea?”, Cato Journal, Vol: 5, No: 2, 1985.

HERBER, B., “The İmportance Of Tax And Equity Considerations

İn The Development Plans Of Developing Nation”, Vergi Reformları

Kongresi: İstanbul, 1981.

HEWİTT, Paul S., “The End of the Postwar Welfare State”, Washington

Quarterly, Vol. 25, No. 2, 2002.

HUBER, Ernst R. (Çeviren: Tuğrul Ansay), “Modern Endüstri Toplumunda Hukuk Devleti ve Sosyal Devlet”, AÜSBFD, C: 27, S: 3-4, Ankara 1970.

İZVEREN, Adil, “Toplumsal Bir Aşama Olarak Sosyal Devlet”, Danıştay Dergisi, Yayın: 5, S: 18-19, Ankara 1975.

Jİ, Kan, LİGTHART, Jenny E., “The Causes and Consequences of the

Flat Income Tax”, 2012, https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=res_phd_2013&paper_id=116 (Erişim Tarihi: 02.05.2021).

KALKAN, Murat, “Almanya’da Sosyal Politika-Sosyal Devlet”, Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, S:3, 2020.

KARACA, Coşkun; ÇAM, Yeşim, “Türkiye’de Sosyal Devlet Anlayışının Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, S: 176, 2019.

KARAKAŞ, İ. Emrah, “Düz Oranlı Vergi Sisteminin Vergi Hasılatını

Arttırmadaki Etkisi”, Vergi Raporu Dergisi, S: 176, 1996.

KARAYILAN, İlhan, “Düz Oranlı Vergi (Falt Tax) ve Uluslararası Uygulamalar”, Yaklaşım Dergisi, https://uye.yaklasim.com/MagazinePrint.aspx?ID=9787 (Erişim Tarihi: 25.03.2020), S: 195, 2009.

KEEN, Michael; KİM Yitae; VARSANO, Ricardo, “The Flat Tax(es):

Principles and Evidence”, IMF Working Paper, No: WP/06/218, 2006,

https://www.scribd.com/document/30253311/13140561-the-Flat-Taxes

-Principles-and-Evidence-IMF (Erişim Tarihi: 08.06.2021).

166

KIRCHHOF, Paul, “Besteuerung und Eigentum”, Veröffentlichungen

der Vereiningung der Deutschen Staatrechtslehrer, Volume: 39, 1980,

s. 226.

KIRCHHOF, Paul, “Steuergleichheit”, Steuer und Wirtschaft, 1984.

(“Steuergleichheit”)

KİRMANOĞLU, Hülya, “Türkiye’de Vergi Reformları, Siyasal İktidarlar ve İktisat Politikaları”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 36.

Seri, Cumhuriyetin 70. Yılı Özel Sayısı, İstanbul 1994.

KOZAN, Mustafa, “Gelir Vergisi Oranlarının Gelişimi”, https://hukuk.

deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/01/M.Kozan-9.pdf (Erişim Tarihi:

07.05.2021).

KRUSE, Heinrich Wilhelm, “Über die Gleichmaessigkeit der Besteuerung”, Steuer und Wirtschaft, 1990.

LANG, Joachim (Çeviren: Funda Başaran), “Vergi Adaletinin Anayasal

Temelleri”, XII. Maliye Eğitimi Sempozyumu, Antalya 1997. (Vergi

Adaletinin Anayasal Temelleri)

LEISNER, Walter, “Von der Leistung zur Leistungsfaehigkeit- die soziale Nivellierung”, Steuer und Wirtschaft, 1983.

MUSGRAVE, Richard A., “Horizontal Equity Once More”, National

Tax Journal, No:2, 1990.

MÜLLER, Gerhard, “Die Sozialstaatsmaxime des Grundgesetzes”,

Bundesarbeitsblatt, 1974.

NEWCOMBİ, Simon, “Principles of Taxation”, The North American

Review, Vol: 131, No: 285, Ontario 1880.

NHEKAIRO, Wısdom M., “The Taxatıon System In Zambıa”, Fınal Report, 2014, https://www.taxjustice-and-poverty.org/fileadmin/Dateien/

Taxjustice_and_Poverty/Zambia/JCTR/JCTR_2014_taxstudy.pdf (Erişim Tarihi: 02.10.2021).

ÖZDEMİR, Harun, “Vergilemede Adalet Açısından Düz ve Artan Oranlılık”, Vergi Sorunları Dergisi, C:28, S:202, 2005.

167

PAMAK, Mehmet, “Sosyal Adalet Açısından, Türk Gelir Vergisinde En

Az Geçim İndirimi, Müterakkilik ve Ayırma Prensimi”, İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi, S: 24, 1975.

PIPER, Sue, MURPHY, Carol, “Flat Personal Income Taxes: Systems in

Practice in Eastern European Economies”, 2005, https://www.semanticscholar.org/paper/Flat-Personal-Income-Taxes%3A-Systems-in-Practice-in-Piper-Murphy/dfa304db536cb2f3ab647f0a9baf092135296709

(Erişim Tarihi: 04.05.2021), s. 41.

PİERSON, Christopher, “Contemporary Challenges to Welfare State

Development”, Political Studies, Vol: XLVI, 1998.

RABUSHKA, Alvin, “The Flat Tax in Russia and New Europe”, National Center for Policy Analysis, Brief Analysis, http://ncpa.org/pdfs/

ba452.pdf (Erişim Tarihi: 04.05.2021), 2003.

RABUSHKA, Alvin, “The Flat Tax Spreads to Ukraine”, http://www.

hoover.org/research/russianecon/essays/5143847.html (Erişim Tarihi:

20.04.2021), 2003.

RABUSHKA, Alvin, “The Flat Tax Spreads to Romania”, http://www.

hoover.org/research/russianecon/essays/5146282.html (Erişim Tarihi:

20.04.2021), 2003.

RAKICI, Cemil, “Vergi Adaleti ve Asgari Ücretin Vergilendirilmesi”,

Vergi Dünyası Dergisi, S: 275, 2004.

RİEW, John, “Equal Sacrifice Principle and Intertemporal Equity”,

Public Finance, No:2, 1985.

SABAN, Nihal, “Prof. Dr. Joachim Lang’in Vergi Adaletinin Anayasal

Temelleri Tebliğine Yorum”, XIII, Türkiye Maliye Eğitimi Sempozyumu, Antalya 1997.

SARAÇOĞLU, Fatih, “Gelir Vergisi Sisteminde Ayırma İlkesi Uygulaması ve Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma

Merkezi Konferansları, Yayın No: 84, İstanbul 2001.

SAVCI, Bahri, “Evrenin “Merceği” İnsan Üzerine”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C: 46, S:1, 1991.

168

SIMESTER, Andrew; CHAN, Winnie, “On Tax and Justice”, Oxford

Journal of Legal Studies, Vol: 23, No:4, Oxford University Press, 2003.

SMİTH, Adam, “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth

of Nations”, https://www.researchgate.net/publication/31729988_An_

Inquiry_into_the_Nature_and_Causes_of_the_Wealth_of_Nations_Volume_II/link/543214150cf29bbc1278a944/download (Erişim Tarihi

05.06.2021).

SOYDAN, Billur Yaltı, “Vergi Adaleti Kavramında Soyuttan Somuta:

Türk Anayasa Mahkemesi Kararlarını Eşitlik, Özgürlük ve Sosyal Devlet Kavramları İle Okumak”, Vergi Sorunları Dergisi, Maliye Gelirler

Kontürolörleri Derneği Yayını, Ağustos, 1998, s.98.

ŞENER, Abdüllatif, “Verginin Önemi, Vergi Bilincinin Topluma Yayılması ve Vergilerle İlgili Son Düzenlemeler”, Yaklaşım Dergisi, S:5(52),

Ankara 1994.

ŞENTÜRK, Suat Hayri, “Vergilemede Adalet İlkesi Karşısında Düz ve

Artan Oranlı Vergiler”, Çimento İşveren Dergisi, 2006.

ŞİŞMAN, Gülden, “Demokratik Ülkelerin Anayasalarında Yasallık,

Mali Güce Göre Vergilendirme ve Eşitlik İlkelerinin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:17, S: 2, 2009.

TEKBAŞ, Abdullah, “Vergi Kanunlarının Tabi Olduğu Anayasal İlkeler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:12, Özel

Sayı, 2012.

TEKİN, Ahmet; GÜMÜŞ, Ömer, “1982 Anayasası’nda Yer Alan Vergileme İlkelerinin Felsefi Temelleri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal

Bilimler Dergisi, S. 39, 2014.

TOPAKKAYA, Arslan, “Aristoteles’te Adalet Kavramı”, Uluslararası

Sosyal Araştırmalar dergisi, S: 2/6, 2009.

TOPAKKAYA, Arslan, “Sosyal Adalet Kavramı Sadece Bir İdeal Midir?”, http://www.politikadergisi.com/sites/default/files/kutuphane/

sosyal_adalet_kavrami_sadece_bir_ideal_midir.pdf (Erişim Tarihi:

28.03.2021) (“Sosyal Adalet Kavramı Sadece Bir İdeal Midir?”)

169

TUNCER, Selahattin, “Dünya’da ve Türkiye’de Tek Ya da Düz Oranlı Vergi Uygulaması”, https://uye.yaklasim.com/MagazinePrint.

aspx?ID=7849 (Erişim Tarihi:25.03.2020), Yaklaşım Dergisi, S:176,

2007.

TÜRKAN, Ercan, “Düz Oranlı ve Tüketim Tabanlı Vergi Sistemi:

ABD’de Yaşanan Tartışmalar ve Bu Tartışmalardan Çıkartılabilecek

Dersler”, Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü Finansman Dairesi Başkanlığı, 1997, http://www.ette.gen.tr/

yayinlar/yayin-29.pdf (Erişim Tarihi: 08.06.2021).

URHAN, Veli, “Siyaset Felsefesinde Adalet, Eşitlik, Özgürlük”, Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, S: 26,

2016.

ÜSTÜN, Ümit Süleyman, “Vergi Hukuku İle İlgili Anayasal İlkeler”,

Selçuk üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C: 11, S. 1-2, 2003.

VURAL, İ. Yaşar, “Uygulamada Düz Oranlı Gelir Vergilerinin Ekonomik Etkileri”, Maliye Dergisi, S:158, 2010.

YARAŞLI, Genç Osman; DUMAN, Kamil, “Vergi Sistemleri Üzerine

Düşünceler”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, S:2, Yıl:29.

YAVUZ, Hakan, “Vergi Adaleti ve Vergileme Alanında Adaleti Etkileyen

ve Adaleti Sağlamaya Yarayan Bazı Yöntem ve Uygulamalar”, Mali Kılavuz Dergisi, S:35, 2007.

YERELİ, Ahmet B.; ATA, Ahmet Y., “Vergi Adaletine Ulaşma Yöntemleri Çerçevesinde Fayda İlkesinin Teorik Açıdan Değerlendirilmesi”,

Maliye Dergisi, S: 161, 2011.

YILDIZ, Hikmet Dersim; GEYİK, Osman, “Düz Oranlı Vergilere Bakış: Hall- Rabushka Düz Oranlı Vergi Modelinin İncelenmesi”, Dicle

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:9, S:17, 2019.

YILMAZ, Gülay Akgül, “Türkiye’de Gelir Vergisi Tarifesinde Meydana Gelen Değişikliklerin Vergilendirmede Adalet İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Dergisi, C: 21, S:1, 2006.

170

YILMAZ, Zafer, “John Dewey’in Liberalizmi: Birey/cilik-Toplum ve

Özgürlük”, Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe

Dergisi, S:12, 2009.

TEZLER

ATA, Ahmet Y., Vergi Teorisi Açısından Bir Vergileme İlkesi Olarak

Adalet İlkesinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2001.

AYAS, Işıl, Düz Oranlı Gelir Vergisi Uygulamaları Ve Düz Oranlı Gelir Vergisinde Algılanan Adalet: Ampirik Bir Çalışma, Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

2010.

BARUT, Nuriye, Türkiye’de Artan Oranlı Vergi Sistemi ve Gelir Dağılımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı, İzmir,

2013.

BİRİNCİ, Nagihan, Teori ve Uygulama Bazında Düz ve Artan Oranlı

Vergi Tarifelerinin Karşılaştıralı Analizi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, 2015.

ÇINAKLI, Hayrettin, Düz Oranlı Vergi Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, 2018.

ÇİLİNGİR, Kadir, Düz Oranlı Vergi Sistemi Uygulamaları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, İstanbul,

2009.

DİNÇ, Binhan Elif Y., “Vergilemede Çatışan Amaçlar ve Optimal Gelir

Vergilemesi Sorunsalı”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Maliye Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2001.

DOĞAN, Yavuz, Türkiye’de Sosyal Devlet Harcamalarının Gelişimi

(1980-2006), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, 2008.

171

DOĞRU BİNOKAY, Mehtap, Rasyonel Vergileme İlkeleri ve Türkiye’de Uygulanabilirliği, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Bursa, 2010.

GÜRDAL, Temel, “Türkiye’de Ücretlilerin Vergilendirilmesinin Vergi

Adaleti Açısından Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans

Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1994.

İPEK, Selçuk, Türkiye’de Gelir Vergisinin Mali Ekonomik ve Sosyal

Fonksiyonları Açısından Analizi (1980 Sonrası Dönem), Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı, İstanbul, 2004.

ÖZÇELİK, Tolunay, Anayasa Mahkemesi Kararlarında Vergilendirme

İlkeleri, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Anayasa Hukuku Bilim Dalı, Konya

2008.

ÖZSARI, İskender, Vergi Hukuku Açısından Düz Oranlı Vergi Sistemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Eskişehir 2016.

ÖZTÜRK, H. Sinan, Verimlilik ve Adalet İlkeleri Açısından Türk Vergi

Sistemindeki Değişimin Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı,

İstanbul 2012.

SEVİNÇHAN, Ezgi, Sosyal Devlet İlkesini Gerçekleştirmeye Yönelik

Vergi Araçları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ankara 2014.

SOĞUKPINAR, Gürhan, Vergilemede Adalet Kavramının Sosyo-Ekonomik Analizi: Türkiye Örneği, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2009.

SONSUZOĞLU, Elif, Ödeme Gücüne Göre Vergileme İlkesi, İstanbul

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1997.

ÜNLÜ, Tuğba, “Eşitlik İlkesi ve Pozitif Ayrımcılık”, Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Konya, 2009.

172

YILMAZTÜRK, Aysun, Gelir Vergisi Kanunu’ndaki İstisna ve Muafiyetlerin Sosyal Devlet Açısından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı, Eskişehir, 2004.

İNTERNET KAYNAKLARI

DEMİRTAŞ, Birgül, “Almanya’nın Kovid-19’la Mücadelesinin Anatomisi”, https://www.aa.com.tr/tr/analiz/almanya-nin-kovid-19la-mucadelesinin-anatomisi/1808549 (Erişim Tarihi: 22.02.2021).

Dış İlişkileri Bakanlığı, Ekonomi ve Maliye Terimleri Terminolojisi,

https://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/ekonomi-ve-maliye-terimleri-almanca.pdf (Erişim Tarihi: 10.04.2021)

“Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland”, https://www.gesetze-im-internet.de/gg/GG.pdf (Erişim Tarihi: 17.01.2021)

KABİNGA, Musonda, “Principles of Taxation”, 2016, https://www.

taxjustice-and-poverty.org/fileadmin/Dateien/Taxjustice_and_Poverty/

Introduction/05_Principles.pdf (Erişim Tarihi: 01.10.2021).

Türk Dil Kurumu Sözlüğü, https://sozluk.gov.tr/ , (Erişim Tarihi:

11.04.2021)

VURAL, Mahmut, “29 Mayıs 2007 Tarihinde Hesap Uzmanları Kurulu’nca Ankara’da Düzenlenen Panelin Açılış Konuşması”, http://www.

huk.gov.tr/konusmala.asp?id=7 (Erişim Tarihi 29.04.2021).

WİSE, Kurt; BERGER, Noah, “Understanding Our Tax System: A Primer for Active Citizens”, https://archive.massbudget.org/reports/pdf/

Tax_Primer_83110.pdf (Erişim Tarihi: 03.10.2021), 2010.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.