Sosyal Güvenlik Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mesut BALCI
ISBN: 9786050508635
280,50 TL 330,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mesut BALCI
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1649
  • Yargılama Usulü
  • Zamanaşımı - Hakdüşürücü Süre
  • 5510 sayılı Kanun Metni
  • Açıklamalar ve Yargı Kararları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sosyal güvenlik hukukunun kendine özgü usul kuralları ve uygulamaları sözkonusu olduğundan, kitapta öncelikle usul hukukuna yer verilmiştir.

Sosyal güvenlik mevzuatımız, 506 sayılı, 1479 sayılı, 2926 sayılı, 2925 sayılı, 5434 sayılı, 2829 sayılı ve 3201 sayılı Kanunlarda ayrı ayrı düzenlenmişti.

Sözü edilen Kanunlar, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun bazı hükümleri yürürlüğünü korumaktadır.

5510 sayılı Kanunda yer alan geçici ve ek geçici maddeler nedeniyle, mülga kanunların bazı hükümleri halen uygulanmaktadır.

Sosyal güvenlik kanunlarında çok sık değişiklik yapılmıştır.

Yürürlükteki 5510 sayılı Kanun ve mülga mevzuattan sözetmeden, 5510 sayılı Kanunu kitaplaştırmak mümkün değildir.

Bu nedenle, kitap içindeki açıklamalarda yer yer mülga mevzuattan da sözedilmiştir.

5510 sayılı Kanun hükümlerini yorumlarken Kanunun genel yapısını bilmek, maddeler arasındaki bağlantıları da tespit etmek gerekir.

Sosyal güvenlik hukuku, bazı konularda uzmanlarının bile araştırma yapmadan çözemeyeceği karmaşık bir hal almıştır.

5510 sayılı Kanunun uygulanmasında, Sosyal Güvenlik Kurumunun 2018/38 sayılı genelgesi yol gösterici niteliktedir.

Bu çalışmayı, İş mahkemeleri Kanununu, 5510 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatı yargı kararları ile birlikte yorumlayarak, uygulayıcılara yardımcı olmak için sevgili eşim Makbule Balcı’nın katkıları ile gerçekleştirdim. Yararlı olmasını dilerim.

30.03.2021

Mesut Balcı


Ben dostlarımı ne kalbimle ne de aklımla severim.

Olur ya.....

Kalp durur...

Akıl unutur...

Ben dostlarımı ruhumla severim.

O ne durur, ne de unutur...

HZ. MEVLANA

1- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALARDA

MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ................................................1

A- İŞ MAHKEMELERİNİN BAKMAKLA GÖREVLİ OLDUĞU

DAVALAR............................................................................................1

B- İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞU SOSYAL GÜVENLİK

HUKUKUNA İLİŞKİN DAVALAR....................................................2

a- İdari yargının görevine idari para cezasına ilişkin davalar................2

b- İdari yargının görevine giren 5434 sayılı Kanuna ilişkin davalar......4

İÇTİHATLAR ......................................................................................................6

C- TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVA........12

D- GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR........14

E- İCRA MAHKEMELERİNİN GÖREVİNE GİREN DAVALAR.......21

F- İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNA GÖRE YETKİLİ MAHKEME.22

2- ZAMANAŞIMI VE HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE KAVRAMLARI.............27

A- ZAMANAŞIMI KAVRAMI...............................................................27

B- 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA

ZAMANAŞIMI İTİRAZININ SÜRESİ.............................................31

C- CEZA ZAMANAŞIMININ UYGULANMASI.................................32

D- HAKDÜŞÜRÜCÜ SÜRE KAVRAMI...............................................34

3- SOSYAL GÜVENLİK DAVALARINDA USULE İLİŞKİN SÜRELER..35

A- 7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNUNDAN

KAYNAKLANAN SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA

İLİŞKİN SÜRE..................................................................................35

a- Genel olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru

zorunluluğu ve dava açma süresi........................................................35

İÇTİHATLAR ....................................................................................................40

4- 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA

YER ALAN İSTİNAF VE TEMYİZ SÜRELERİ.....................................63

A- 6100 SAYILI KANUNUNDA YER ALAN İSTİNAF VE TEMYİZ

SÜRELERİNİN İŞ MAHKEMELERİNDE UYGULANMASI........63

5- 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA GÖRE

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR............................................64

6- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA USULE İLİŞKİN

YARGITAY KARARLARI........................................................................65

xii İçindekiler

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK..............................................106

SİGORTASI KANUNU....................................................................................106

BİRİNCİ KISIM.............................................................................................106

Amaç, Kapsam ve Tanımlar...........................................................................106

MADDE 1- (AMAÇ)........................................................................................106

MADDE 2- (KAPSAM) ..................................................................................106

MADDE 3-(TANIMLAR) ...............................................................................106

İKİNCİ KISIM...............................................................................................111

Sosyal Sigorta Hükümleri..............................................................................111

BİRİNCİ BÖLÜM..........................................................................................111

Sigortalılara İlişkin Hükümler......................................................................111

MADDE 4- (SİGORTALI SAYILANLAR).....................................................111

A- GENEL AÇIKLAMA..............................................................................114

a. Hizmet akdi ile çalışanların sigortalılığı;.............................................114

b. Yabancı uyruklu kişilerin sigortalılığı;.................................................115

c. 5510 sayılı Kanunun 4/1-c maddesi kapsamına girenler;....................116

d. 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamına girenler;....................116

B- KENDİ ADINA VE HESABINA TARIM FAALİYETİNDE

BULUNANLARIN (TARIM BAĞ-KUR) 5510 SAYILI KANUNUN 4/

B-4 MADDESİNE DAYALI TESPİT DAVALARI.................................119

İÇTİHATLAR ..................................................................................................127

MADDE 5- (Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar).......................194

A- GENEL AÇIKLAMA..............................................................................196

MADDE 6- (Sigortalı sayılmayanlar)......................................................198

B- SİGORTALI SAYILMAYANLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR........200

İÇTİHATLAR ..................................................................................................202

MADDE 7- (Sigortalılığın Başlangıcı).............................................................227

A- SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI VE SİGORTALI

SAYILANLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR (5510 SAYILI

KANUNUN 6. VE 7. MADDELERİ).....................................................228

a- Genel Olarak........................................................................................228

b- Hizmet Akdi İle Çalışanların Sigortalılığı...........................................228

c- Yabancı uyruklu kişilerin sigortalılığı..................................................229

d- 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki sigortalılık..............229

e- 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamına giren kendi adına

ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılığı........................................230

İçindekiler xiii

f- Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılığı.232

g- Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiye süreksiz olarak

çalışanların sigortalılığı....................................................................233

h- Aynı sürelerde farklı sigortalılık hallerinin çakışması......................234

İÇTİHATLAR ..................................................................................................234

MADDE 8- (Sigortalı bildirimi ve tescili)........................................................261

A- AÇIKLAMALAR........................................................................................264

MADDE 9- (Sigortalılığın sona ermesi)...........................................................265

A- SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR........268

İÇTİHATLAR ..................................................................................................273

Madde 10 (Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında

bulunmaları) ..................................................................................................302

A- YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARININ

SİGORTALILIĞI.....................................................................................302

a- 5510 sayılı Kanunun 10. maddesi ile ilgili açıklamalar...................302

İÇTİHATLAR ..................................................................................................304

b- Yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarının 3201 sayılı Kanuna

göre borçlanmaları ile ilgili açıklamalar..........................................315

aa- 3201 sayılı Kanundaki düzenlemeler.........................................315

bb- 3201 sayılı Kanunun 17.07.2019 gün ve 7186 sayılı Kanunla

değiştirilmeden önceki haline göre borçlanılacak Kanun................317

cc- Borçlanılacak Kanun ile İlgili Açıklamalar.................................318

İÇTİHATLAR ..................................................................................................319

İKİNCİ BÖLÜM.............................................................................................352

MADDE 11- 352 (İşyerleri ve işverenlere ilişkin hükümler İşyeri, işyerinin

bildirilmesi, devri, intikali ve nakli).................................................................352

A- AÇIKLAMALAR........................................................................................353

MADDE 12- (İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve

alt işveren) 355

A- AÇIKLAMALAR........................................................................................356

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM..........................................................................................358

Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan

Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri..............................358

MADDE 13- (İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması)..................358

A- İŞ KAZASININ TANIMI........................................................................359

B- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE; TARIM VEYA ORMAN

İŞLERİNDE HİZMET AKDİYLE SÜREKSİZ OLARAK

ÇALIŞANLARIN İŞ KAZASI................................................................362

xiv İçindekiler

İÇTİHATLAR ..................................................................................................365

MADDE 14- (Meslek hastalığının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması).....394

A- MESLEK HASTALIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR............................396

İÇTİHATLAR ..................................................................................................398

MADDE 15- (Hastalık ve analık hali)..............................................................403

MADDE 16- (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından

Sağlanan Haklar)..............................................................................................403

MADDE 17- (Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç) ..................405

MADDE 18- (Geçici iş göremezlik ödeneği)...................................................406

Madde 19- (Sürekli İş göremezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması,

başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali).............................407

MADDE 20- (Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze

Ödenekleri) 409

MADDE 21- (İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından

işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu) ....................................................410

A- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN RÜCU DAVALARI....................411

a. Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu;.........416

b. Sosyal Güvenlik Kurumunun açacağı rücu davaları ile ilgili olarak

zamanaşımı 421

İÇTİHATLAR ..................................................................................................422

MADDE 22- (Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi

süresinin uzaması, iş göremezliğinin artması)..................................................514

A- AÇIKLAMALAR........................................................................................515

İÇTİHATLAR ..................................................................................................515

MADDE 23- (Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk)..... 520

A- AÇIKLAMALAR........................................................................................521

MADDE 24- (Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler)........521

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM...................................................................................522

MADDE 25- (Uzun vadeli sigorta hükümleri malûl sayılma).........................522

MADDE 26- (Malûllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları).. 523

MADDE 27- (Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve

yeniden bağlanması).........................................................................................524

A- MALULÜK AYLIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR............................525

İÇTİHATLAR ..................................................................................................530

MADDE 28- (Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları)... 553

A- 5510 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN SONRA İLK

DEFA SİGORTALI OLANLARA YAŞLILIK AYLIĞI

İçindekiler xv

BAĞLANMASI İÇİN KOŞULLAR.......................................................556

B- 5510 SAYILI KANUNDAN ÖNCE SİGORTALIĞI BAŞLAYANLAR

İÇİN İÇİN YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASINDA ARANAN

SİGORTALILIK SÜRESİ VE YAŞ KOŞULLARI.................................556

aa- Mülga 506 sayılı Kanuna göre Yaşlılık aylığı koşulları.....................556

bb- Mülga 1479 sayılı Kanuna göre Yaşlılık aylığı koşulları..................562

cc- Mülga 2925 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı koşulları...................565

dd- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre emekli aylığı koşulları.566

ee- Açıklamalar........................................................................................569

İÇTİHATLAR ..................................................................................................573

MADDE 29- (Yaşlılık aylığının hesaplanması)................................................598

MADDE 30- (Yaşlılık aylığının başlangıcı ve kesilmesi) ..............................599

A- AÇIKLAMALAR....................................................................................601

aa- Destek primine tabi çalışma ile ilgili açıklamalar..............................601

bb- 5335 sayılı Kanun kapsamında çalışanların aylıklarının kesilmesi...603

İÇTİHATLAR ..................................................................................................606

MADDE 31- (Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya)...............................................624

MADDE 32 - (Ölüm sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları)...624

A- 5510 SAYILI KANUNDA ÖLÜM AYLIĞI İLE İLGİLİ

AÇIKLAMALAR....................................................................................625

B- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÜM GELİRLERİ...........................630

İÇTİHATLAR ..................................................................................................633

MADDE 33- ( Ölüm sigortasından bağlanacak aylığın hesaplanması) ...........658

MADDE 34- (Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması) .....................659

MADDE 35- (Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve

yeniden bağlanması).........................................................................................660

A- ÖLÜM AYLIĞININ HAK SAHİBİ EŞ, ANA VE BABA İLE

ÇOCUKLARA BAĞLANMASI VE KESİLMESİ İLE İLGİLİ

AÇIKLAMALAR....................................................................................661

MADDE 36- (Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya)..........................................663

MADDE 37- (Evlenme ve cenaze ödeneği).....................................................663

MADDE 38- (Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi)......664

MADDE 39- (Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin

sorumluluğu) ..................................................................................................665

A- AÇIKLAMALAR........................................................................................665

MADDE 40- (Fiilî hizmet süresi zammı).........................................................666

MADDE 41- (Sigortalıların borçlanabileceği süreler).....................................671

xvi İçindekiler

İÇTİHATLAR ..................................................................................................673

MADDE 42- (Bildirim) ...................................................................................677

BEŞİNCİ BÖLÜM..........................................................................................678

Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler..............................................................678

MADDE 43- (Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,

Başbakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Bakanlık ve Türkiye Büyük

Millet Meclisi üyeliği görevinde bulunanların aylıkları) .................................678

MADDE 44- (Bazı kamu görevlilerine yaşlılık aylığı bağlanacak haller).......680

MADDE 45- (Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar

veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri)..............................681

MADDE 46- (Bazı kamu görevlilerinin prime esas kazançları ve prime

esas kazanç üst sınırı).......................................................................................682

MADDE 47- (Vazife Malûllüğü) .....................................................................684

İÇTİHATLAR ..................................................................................................690

MADDE 48- (Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları)...........................694

MADDE 49- (İtibarî hizmet süreleri ve itibarî hizmet süresi primi)................695

ALTINCI BÖLÜM.........................................................................................697

İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri........................................................................697

MADDE 50- (İsteğe bağlı sigorta ve şartları)..................................................697

MADDE 51- (İsteğe bağlı sigorta başlangıcı ve sona ermesi).........................697

MADDE 52- (İsteğe bağlı sigorta primleri ve ödenmesi)................................698

A- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR........699

a- Genel olarak isteğe bağlı sigorta......................................................699

b- İsteğe bağlı sigortalıların prim ödeme zamanı.................................702

c- İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim miktarı.......................703

d- İsteğe bağlı sigortalılığın sona ermesi..............................................706

YEDİNCİ BÖLÜM.........................................................................................708

Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına.............................................................708

İlişkin Ortak Hükümler.....................................................................................708

MADDE 53- (Sigortalılık hallerinin birleşmesi) .............................................708

A- AÇIKLAMALAR....................................................................................710

a- 5510 sayılı Kanun döneminde çakışan sigortalılık..........................710

b- 01.10.2008 tarihinden önceki dönemde çakışan sigortalılık............712

c- 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden

sonraki dönemde çakışan sigortalılık...............................................713

İçindekiler xvii

d- 5510 sayılı Kanunun 4/b sigortalılarının (Mülga 2926 ve 1479

sayılı Kanunlara tabi sigortalıların) sigortalılığının prim borcu

nedeniyle durdurulması....................................................................716

İÇTİHATLAR ..................................................................................................717

MADDE 54- (Aylık ve gelirlerin birleşmesi)...................................................748

A- GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ İLE İLGİLİ

AÇIKLAMALAR....................................................................................749

a- Mülga 506 sayılı Kanuna göre gelir ve aylıkların birleşmesine

ilişkin düzenleme..............................................................................749

b- Mülga 1479 sayılı Kanunun 46. maddesi.........................................750

c- Mülga 2926 sayılı Kanunun 12. maddesi.........................................751

d- Gelir ve aylıkların birleşmesi ile ilgili açıklamalar..........................752

MADDE 55- (Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı,

ödenmesi ve yoklama işlemleri) ......................................................................792

MADDE 56- (Gelir ve aylık bağlanmayacak haller)........................................794

A- AÇIKLAMALAR....................................................................................794

İÇTİHATLAR ..................................................................................................798

MADDE 57- (Yaş)............................................................................................821

A- AÇIKLAMALAR....................................................................................822

İÇTİHATLAR ..................................................................................................823

MADDE 58- (Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu) .....................................844

MADDE 59- (Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi)....................................845

Genel Sağlık Sigortası Hükümleri....................................................................848

BİRİNCİ BÖLÜM..........................................................................................848

Kapsamdaki Kişiler ve Tescili..........................................................................848

MADDE 60- (Genel sağlık sigortalısı sayılanlar)............................................848

MADDE 61- (Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı, bildirimi ve tescili)....853

MADDE 62- (Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma)....856

Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar....................................................857

MADDE 63- (Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi).....................857

MADDE 64- (Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri) .........860

MADDE 65- (Yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri)...............................860

MADDE 66- (Yurt dışında tedavi)...................................................................861

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM.........................................................................................864

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı............................864

MADDE 67- (Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları)...............................864

xviii İçindekiler

MADDE 68- (Katılım payı alınması)...............................................................867

MADDE 69- (Katılım payı alınmayacak haller, sağlık hizmetleri ve kişiler) ... 869

MADDE 70- (Hizmet basamakları ve sevk zinciri) ........................................870

MADDE 71- ( Kimlik tespiti ve acil haller) ....................................................871

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM...................................................................................871

Malî ve Çeşitli Hükümler.................................................................................871

MADDE 72- (Sağlık hizmetlerinin ödenecek bedellerinin belirlenmesi)........871

MADDE 73- (Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi ve sağlık

giderlerinin ödenmesi) ....................................................................................873

Madde 74- (Genel sağlık sigortası gelirlerinin kullanım amacı, kısa ve uzun

vadeli sigorta kolları için yapılan sağlık harcamaları)......................................877

MADDE 75- (Doğal afetler veya savaş hali)...................................................877

MADDE 76- (İşverenin, genel sağlık sigortalısının ve üçüncü kişilerin

sorumluluğu) 877

MADDE 77- (Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve sağlık

hizmet sunucusunu seçme serbestisi)...............................................................879

MADDE 78- (Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve

kontrol yetkisi)..................................................................................................879

DÖRDÜNCÜ KISIM......................................................................................880

Primlere İlişkin Hükümler................................................................................880

BİRİNCİ BÖLÜM..........................................................................................880

Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik...............880

MADDE 79- (Prim alınması zorunluluğu).......................................................880

MADDE 80- (Prime esas kazançlar) .............................................................880

A- PRİME ESAS KAZANÇ TESBİTİ DAVALARI...................................886

İÇTİHATLAR ..................................................................................................891

MADDE 81- (Prim oranları ve Devlet katkısı)................................................963

MADDE 82- (Günlük kazanç sınırları)............................................................969

MADDE 83- (Mülga: 10/1/2013-6385/10 md.) (Kısa vadeli sigorta kolları

prim tarifesi ve işkollarının ve işlerin tehlike sınıf ve derecelerinin

belirlenmesi) ..................................................................................................969

MADDE 84- (Mülga: 10/1/2013-6385/10 md.) (Tehlike sınıf ve

derecelerini etkileyebilecek değişiklikler)........................................................970

MADDE 85- (Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma) .....................................970

A- ASGARİ İŞÇİLİK VE UZLAŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR..........972

İÇTİHATLAR ..................................................................................................974

İçindekiler xix

İKİNCİ BÖLÜM.............................................................................................997

Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi.............................................................997

MADDE 86- (Prim belgeleri ve işyeri kayıtları)..............................................997

A- AÇIKLAMALAR............................................................................999

a- Hizmet tesbiti davasında hakdüşürücü süre (5510 sayılı Kanun

86/9. maddesi)..................................................................................999

İÇTİHATLAR ................................................................................................1002

b- Hizmet tesbiti davaları................................................................1032

aa- Hizmet tesbiti davalarında araştırma yöntemi.......................1032

bb- Hizmet akdinin unsurları......................................................1039

cc- Destek primine tabi hizmetlerin tesbiti davası.....................1039

dd- Aidiyet davaları.....................................................................1041

İÇTİHATLAR ................................................................................................1043

c- İşverenin çalışma süresini ayda otuz günün altında bildirmesi

veya bildirimde bulunmaması halinde Kurumun re’sen prim

tahakkuku işlemi............................................................................1139

d- Sigortalıların bildirimsiz (Kaçak) Çalışması halinde resen

prim tahakkuku...............................................................................1140

MADDE 87- (Prim ödeme yükümlüsü).........................................................1147

MADDE 88- (Primlerin ödenmesi)................................................................1149

A- AÇIKLAMALAR..................................................................................1155

a- Kurum alacaklarının takip ve tahsilinde 5510 sayılı ve 6183

sayılı Kanunlardaki süreler.............................................................1155

b- Kurumun prim ve diğer alacaklarından sorumlu olanlara

ilişkin açıklamalar..........................................................................1159

c- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanunun

ilgili hükümleri...............................................................................1159

d- Genel olarak Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsili........1163

e- İşveren vekilinin Kurumun prim ve diğer alacaklarından

sorumluluğu....................................................................................1164

f- Kurumun prim ve diğer alacaklarında limited şirket ortaklarının

sorumluluğu....................................................................................1164

g- Kurumun prim ve diğer alacaklarının tahsilinde müteselsil

sorumluluk......................................................................................1166

h- Kurumun prim ve diğer alacaklarının 6183 sayılı Kanuna

göre takibi ve dava hakkı...............................................................1168

ı- İşyerinin devri ve birleşmesinde prim borçlarından sorumluluk.. 1169

i- Üçüncü kişideki mal ve alacakların haczi...................................1170

xx İçindekiler

İÇTİHATLAR ................................................................................................1173

MADDE 89- (Prim borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme

zammı ile iadesi gereken primler)..................................................................1302

A- Yersiz ödenen primlerin iadesi ve prim borçlarına halef olma ilgili

açıklamalar.............................................................................................1303

İÇTİHATLAR ................................................................................................1305

MADDE 90- (Prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden

mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması) ...............................1316

MADDE 91- (Afet ve diğer mücbir sebep hâllerinde belgelerin verilme

süresi ve primlerin ertelenmesi)......................................................................1317

Ortak ve Çeşitli Hükümler..............................................................................1319

BİRİNCİ BÖLÜM........................................................................................1319

Ortak Hükümler..............................................................................................1319

MADDE 92- (Sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal

güvenlik sicil numarası)..................................................................................1319

MADDE 93- (Devir, temlik, haciz ve Kurum alacaklarında zamanaşımı)....1319

A- MADDE 93 İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR..........................................1321

a- Gelir ve aylıkların haczi.................................................................1321

İÇTİHATLAR ................................................................................................1323

b- 5510 sayılı Kanuna dayalı olarak açılacak tazminat ve rücu

davalarında zamanaşımı.................................................................1359

c- Kurumun prim ve diğer alacaklarında zamanaşımı........................1360

d- Mahkeme kararı ile hizmet tesbitine dayalı prim alacaklarında

zamanaşımı.....................................................................................1363

e- İdari para cezalarında zamanaşımı süresi.......................................1367

f- Denetim ve kontrol sonucu doğan prim ve diğer alacakların

tahsilinde zamanaşımı....................................................................1368

g- Kurumun prim ve diğer alacaklarının bankalar, döner sermayeli

kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulmuş kurum ve

kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden doğması halinde

zamanaşımı.....................................................................................1369

İÇTİHATLAR ................................................................................................1370

MADDE 94- (Kontrol muayenesi).................................................................1409

MADDE 95- (Sağlık raporlarının usûl ve esaslarının belirlenmesi)..............1411

MADDE 96- (Yersiz ödemelerin geri alınması).............................................1411

A- AÇIKLAMALAR..................................................................................1412

İÇTİHATLAR ................................................................................................1415

MADDE 97- (Zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans)..................................1432

İçindekiler xxi

A- Genel açıklama...............................................................................1433

İÇTİHATLAR ................................................................................................1435

B- Sigortalıların faiz alacağı davaları..................................................1441

C- Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin

alacaklarında zamanaşımı süresi....................................................1453

MADDE 98- (Ücretlerden kesinti yapılmaması, özel sigortalara ilişkin

hükümler ve sosyal güvenlik sözleşmelerinin yürütülmesi)..................1455

İKİNCİ BÖLÜM...........................................................................................1456

Çeşitli Hükümler.............................................................................................1456

MADDE 99- (Sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler ve bildirimler).............1456

MADDE 100- (Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma

verilme usûlü)........................................................................................1456

MADDE 101- (Uyuşmazlıkların çözüm yeri)................................................1458

ALTINCI KISIM..........................................................................................1458

İdarî Para Cezaları ve Fesih Hükümleri..........................................................1458

MADDE 102- (Kurumca verilecek idarî para cezaları).................................1458

MADDE 103- (İdarî yaptırımlar ve fesih)......................................................1466

YEDİNCİ KISIM..........................................................................................1468

Yürürlükten Kaldırılan, Değiştirilen, Son ve Geçici Hükümler.....................1468

BİRİNCİ BÖLÜM........................................................................................1468

Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler..........................................1468

MADDE 104- (Diğer kanunlardaki atıflar)....................................................1468

MADDE 105- (Uygulanmayacak hükümler) ................................................1468

MADDE 106 – (Yürürlükten kaldırılan hükümler)........................................1468

MADDE 107- (Yönetmelikler).......................................................................1472

EK MADDE 1- (Kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılması).........1472

EK MADDE 2- (Ek: 11/8/2009-5921/3 md; Değişik: 31/5/2012-6322/32

md.) (Prim Tevşiki Maddesi).................................................................1472

EK MADDE 3 – (Ek: 21/1/2010-5947/14 md.) (Mülga:26/7/2018-7146/12

md.) (İlave aylıklarla ilgili madde).......................................................1473

EK MADDE 4- (Ek: 23/7/2010-6009/57 md.) (Yurtdışında sağlık hizmeti)... 1474

EK MADDE 5- (Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak

çalışanların sigortalılığı)(Ek: 13/2/2011-6111/51 md.)...................................1476

A- Açıklamalar............................................................................................1477

EK MADDE 6- (Bazı kısmi süreli çalışanların sigortalılıkları)

(Ek: 13/2/2011-6111/51 md.)..........................................................................1478

EK MADDE 7- (Ek: 17/1/2012-6270/12 md.; Değişik: 2/7/2018-KHK-

703/203 md.) (Bakan ve Milletvekillerinin Primlerinin Karşılanması)..........1479

xxii İçindekiler

EK MADDE 8 – (1479 sayılı Kanun ve mülga 2926 sayılı Kanun

kapsamındaki sigortalıların basamak tespiti)

(Ek: 10/1/2013-6385/11 md.).................................................................1481

EK MADDE 9 – (Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ve konut

kapıcılığı) (Ek: 10/9/2014-6552/55 md.) .................................................................................... 1482

A- Açıklamalar (5510 Sayılı Kanun ek madde 9).......................................1483

İÇTİHATLAR ................................................................................................1486

EK MADDE 10 – (Ek: 4/4/2015-6645/49 md.).............................................1498

EK MADDE 11- (Ek: 29/1/2016-6663/30 md.).............................................1498

EK MADDE 12- (Ek: 15/7/2016-6728/53 md.).............................................1499

EK MADDE 13- (Ek: 23/2/2017-6824/16 md.) (Genel Sağlık Sigortalısı

Sayılanlar) 1500

EK MADDE 14- (Ek: 23/2/2017-6824/17 md.).............................................1500

EK MADDE 15 – (Ek: 17/4/2017-KHK-690/48 md.; Aynen kabul:

1/2/2018-7077/44 md.) (Güvenlik Korucularının Sigortalılığı)............1501

EK MADDE 16 – (Ek: 21/3/2018-7103/69 md.) (Prim Teşviki)...................1502

EK MADDE 17 – (Ek: 21/3/2018-7103/70 md.) (Prim Teşviki)...................1503

EK MADDE 18- (Ek: 11/5/2018-7143/23 md.) (Bayram İkramiyesi)...........1504

EK MADDE 19- (Ek: 17/1/2019-7161/42 md.) (Aylıkların 1.500 TL’ye

Çıkarılması) ................................................................................................1505

İKİNCİ BÖLÜM...........................................................................................1506

Geçici ve Son Hükümler.................................................................................1506

GEÇİCİ MADDE 1- (Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasına ilişkin bazı

geçiş hükümleri) (Değişik: 17/4/2008-5754/68 md.).............................1506

GEÇİCİ MADDE 2 – (Bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal

güvenlik kanunlarına tâbi geçen çalışmalar için bağlanacak

aylıkların hesabı)....................................................................................1507

A- 5510 sayılı Kanundan önce sigortalılığı başlayanlar yönünden

2829 sayılı Kanuna göre hizmetlerin birleştirilmesi Hakkındaki

Kanuna göre aylığı bağlayacak kanun...........................................1509

B- 2829 sayılı Kanunda yer alan aylığın bağlayacak Kuruma

ilişkin düzenleme............................................................................1510

C- Açıklamalar....................................................................................1510

D- Zorunlu Bağ-Kur sigortalılığını, diğer kurumlardan alınan

aylığın (ölüm aylığı dahil) ortadan kaldırması...............................1512

GEÇİCİ MADDE 3- (Önceki mevzuat hükümlerinin uygulanması) ............1512

GEÇİCİ MADDE 4- (5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri) ..............1513

GEÇİCİ MADDE 5- (Toptan ödeme ve ihya geçiş hükümleri).....................1518

İçindekiler xxiii

GEÇİCİ MADDE 6- (506 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri).................1519

GEÇİCİ MADDE 7- (506, 1479, 5434, 2925, 2926 sayılı kanunlara

ilişkin ortak geçiş hükümleri)................................................................1521

GEÇİCİ MADDE 8- (1479 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri)...............1523

İÇTİHATLAR ................................................................................................1524

GEÇİCİ MADDE 9- (Emeklilik yaşına ilişkin bazı geçiş hükümleri) ........1536

GEÇİCİ MADDE 10- (506 sayılı Kanunun malullük ve engellilik

hükümlerine ilişkin geçiş hükümleri)....................................................1537

GEÇİCİ MADDE 11- (Sigortalı tesciline, sigorta sicil numarasına ve dış

temsilciliklerdeki görevlilere ilişkin geçiş hükümleri)..........................1539

GEÇİCİ MADDE 12- (Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri)....................1540

GEÇİCİ MADDE 13- (4046 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin geçiş

esasları) ................................................................................................1543

GEÇİCİ MADDE 14 – (Sosyal güvenlik destek primine ilişkin

geçiş hükümleri) ....................................................................................1543

A- Destek primi ile ilgili açıklamalar..........................................................1547

GEÇİCİ MADDE 15 – (Prime esas kazancın beyanına ilişkin geçiş hükmü).. 1548

GEÇİCİ MADDE 16 – (Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette

bulunan sigortalılar (…) ile esnaf muaflığından yararlanan kadın

sigortalılara ilişkin geçiş hükümleri) ....................................................1548

GEÇİCİ MADDE 17 – (Kendi adına ve hesabına çalışanların

sigortalılıklarının durdurulmasına ilişkin hükümler).............................1549

GEÇİCİ MADDE 18 – (Bazı aylık tazminat ve yardımlara ilişkin geçiş

hükümleri ).............................................................................................1550

GEÇİCİ MADDE 19 – (Aylık alanlardan kesilecek sağlık sigortası primi)

(Değişik: 13/2/2011-6111/50 md.).........................................................1551

GEÇİCİ MADDE 20 – (506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi

kapsamındaki sandıklar ve ilgili hükümler)...........................................1552

GEÇİCİ MADDE 21 – (2108 sayılı Yasaya ilişkin geçiş hükümleri)

(Ek: 17/4/2008-5754/73 md.; Mülga: 17/4/2017-KHK-690/51 md.;

Aynen kabul: 1/2/2018-7077/47 md.)....................................................1554

GEÇİCİ MADDE 22 – (Anonim şirket kurucu ortaklarının sigortalılıklarına

ilişkin geçiş hükümleri)..........................................................................1554

GEÇİCİ MADDE 23 – (Sosyal güvenlik prim yapılandırılması bozulanlara

ilişkin hükümler)....................................................................................1555

GEÇİCİ MADDE 24 – (Sosyal güvenlik alacakları).....................................1557

GEÇİCİ MADDE 25 – (Yapılandırma maddesi)

(Ek: 31/7/2008-5797/4 md.)...................................................................1559

xxiv İçindekiler

GEÇİCİ MADDE 26 – (2010 gelir ve aylık artışları maddesi)

(Ek: 28/1/2010-5951/11 md.).................................................................1560

GEÇİCİ MADDE 27 – (1479 sayılı Kanuna tabi olanların gelir

basamaklarının yükseltilmesi maddesi) (Ek : 16/6/2010-5997/12 md.)... 1561

GEÇİCİ MADDE 28 – (idari para cezasına ilişkin düzenleme)

(Ek: 13/2/2011-6111/52 md.).................................................................1562

GEÇİCİ MADDE 29 – (ek 5 ve ek 6 sigortalılarının prime esas kazançları

maddesi) (Ek: 13/2/2011-6111/52 md.).................................................1562

GEÇİCİ MADDE 30 – (18 yaşını doldurmamış çocukların sağlık gideri

ile ilgili madde) (Ek: 13/2/2011-6111/52 md.)......................................1562

GEÇİCİ MADDE 31 – (uzman ve usta öğreticilerin borçlanması ile

ilgili madde) (Ek: 13/2/2011-6111/52 md.)...........................................1563

GEÇİCİ MADDE 32 – (Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortası

maddesi) (Ek: 13/2/2011-6111/52 md.).................................................1563

GEÇİCİ MADDE 33 – (5510 sayılı Kanunun 53/1 maddesinin geçmişe

uygulanamayacağına dair madde) (Ek: 13/2/2011-6111/52 md.)..........1563

GEÇİCİ MADDE 34 – (2011 yılı gelir ve aylık artışları maddesi)

(Ek: 13/2/2011-6111/52 md.).................................................................1564

GEÇİCİ MADDE 35 – (Bazı idari para cezalarının terkini maddesi)

(Ek: 13/2/2011-6111/52 md.).................................................................1565

GEÇİCİ MADDE 36 – (12 Eylül 1980 de yargılanıp beraat edenlerin

borçlanmasına ilişkin madde) (Ek: 13/2/2011-6111/52 md.).................1565

GEÇİCİ MADDE 37 – (Depremlerde malul olan veya ölenlerin

hak sahiplerine aylık bağlanmasına ilişkin madde)

(Ek: 17/1/2012-6270/15 md.).................................................................1566

GEÇİCİ MADDE 38 – ( milletvekillerinin yaşlılık aylıkları ile ilgili

madde) (Ek: 17/1/2012-6270/16 md.)....................................................1567

GEÇİCİ MADDE 39 – (2000 yılı Ocak ayından önce 506 sayılı

Kanuna göre bağlanan aylıkların arttırılması maddesi)

(Ek: 1/3/2012-6283/5 md.).....................................................................1568

GEÇİCİ MADDE 40 – (1479 sayılı Kanuna göre bağlanan ayıkların

arttırılması maddesi) (Ek: 1/3/2012-6283/6 md.)..................................1570

GEÇİCİ MADDE 41 – (Borçlu kamu kuruluşlarının taşınmazlarının

SGK devri ile ilgili madde) (Ek: 31/5/2012-6322/33 md.)....................1571

GEÇİCİ MADDE 42 – (Geçici 38. madde hükümlerinden

yararlanmayanlara ek süre verilmesine ilişkin madde)

(Ek: 4/7/2012-6353/38 md.)...................................................................1572

İçindekiler xxv

GEÇİCİ MADDE 43 – (1416 sayılı Kanuna göre yurt dışına gönderilen

öğrencilerin borçlanması maddesi) ((Ek: 4/7/2012-6353/39 md.).........1572

GEÇİCİ MADDE 44 – (Disiplin cezaları ortadan kaldırılan memurlara

verilen haklara ilişkin madde) (Ek: 4/7/2012-6353/40 md.).................1573

GEÇİCİ MADDE 45 – (Yersiz yapılan sağlık giderlerinin terkini)

(Ek: 10/1/2013-6385/12 md.).................................................................1574

İÇTİHATLAR ................................................................................................1575

GEÇİCİ MADDE 46 – (Sosyal güvenlik destek prim borçlarının

yapılandırılması) (Ek: 10/1/2013-6385/13 md.).....................................1583

GEÇİCİ MADDE 47 – (5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi

kapsamında çalışmaya başlayanlara yapılan yersiz ödemelerin

yapılandırılması) (Ek: 10/1/2013-6385/14 md.).....................................1583

GEÇİCİ MADDE 48 – (Fiili hizmet süresi zammı uygulanması sonucu

verilmesi gereken ek aylık prim ve hizmet belgesi ile yatırılacak

primler) (Ek: 10/1/2013-6385/16 md.)...................................................1584

GEÇİCİ MADDE 49 – Sağlık hizmet sunucuları nın faiz borçlarının

terkini maddesi) (Ek: 21/5/2013-6486/6 md.).......................................1584

GEÇİCİ MADDE 50 – (Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık sigortasına

başvurabilmelerine ilişkin madde) (Ek: 21/5/2013-6486/6 md.)...........1584

GEÇİCİ MADDE 51 – (Geçici 43 ve 44. maddelere göre yeni borçlanma

hakkı maddesi) (Ek: 12/7/2013-6495/41 md.).......................................1585

GEÇİCİ MADDE 52- (Vazife malullüğü aylığı bağlananların çalışmaya

devam etmesi halinde sağlanan haklara ilişkin madde)

(Ek: 12/7/2013-6495/99 md.).................................................................1585

GEÇİCİ MADDE 53- (Gelir testine başvuru maddesi) .................................1586

GEÇİCİ MADDE 54 – (Kayıtları mevzuata uygun olmayanların 4/1-b

sigortalılığnın geçerli sayılması) ((Ek: 10/9/2014-6552/58 md.)..........1586

GEÇİCİ MADDE 55 – (100 Türk lirasını aşmayan borçların tahsilinden

vazgeçilmesi) (Ek: 10/9/2014-6552/59 md.).........................................1587

GEÇİCİ MADDE 56 – (Geçici 44. veya geçici 51. madde kapsamında

olup zamanında başvuru hakkını kullanmamış olanlara, başvuru hakkı

veren madde) (Ek: 10/9/2014-6552/60 md.)..........................................1587

GEÇİCİ MADDE 57 – (Bazı idari para cezaslarının terkini maddesi)

(Ek: 10/9/2014-6552/61 md.).................................................................1588

GEÇİCİ MADDE 58 – (4/1-c maddesine tabi olanların fazla çalışma

ücretleri prime esas kazanca katılmaz) (Ek: 10/9/2014-6552/62 md.)..1589

GEÇİCİ MADDE 59 – (Yer altı işlerinde meydana gelen iş kazaları

nedeniyle getirilen bazı haklar) (Ek: 10/9/2014-6552/63 md.).............1589

xxvi İçindekiler

GEÇİCİ MADDE 60- (2014 Nisan ve önceki aylara ilişkin borçlara

yapılandırma) (Ek: 10/9/2014-6552/81 md.) ........................................1590

GEÇİCİ MADDE 61- (506 sayılı Kanunun mülga 80. ve 5510 sayılı

Kanunun 88. maddesinen kaynaklanan müşterek ve müteselsil

sorumlulukları sona erdiren madde) (Ek: 4/4/2015-6645/54 md.)........1595

GEÇİCİ MADDE 62- (Eczacıların ceza-i şartlarının indirilmesi maddesi)

(Ek: 4/4/2015-6645/55 md.)...................................................................1596

GEÇİCİ MADDE 63- (4/1-b maddesie tabi Sigortalılığının durdurulması)

(Ek: 4/4/2015-6645/56 md.)...................................................................1596

GEÇİCİ MADDE 64- (31/12/2014 tarihinden önce doğan borçların

yapılandırılması) ( (Ek: 4/4/2015-6645/57 md.)....................................1597

GEÇİCİ MADDE 65- (2015 yılında 4/1-a ve b sigortalılarının gelir ve

aylıklarının arttırılması) (Ek: 4/4/2015-6645/58 md.)...........................1598

GEÇİCİ MADDE 66- (Yer altı kömür ve linyit iş kazalarında ölenlerin

prim borçlarının silinmesi, hak sahiplerine gelir ve aylık bağlanması,

eş ve çocuklara istihdam hakkı) (Ek: 4/4/2015-6645/59 md.)...............1600

GEÇİCİ MADDE 67- (2016 yılında 4/1-a ve b maddesine göre bağlanan

gelir ve ayıkların arttırılması) (Ek: 25/12/2015-6655/6 md.)................1601

GEÇİCİ MADDE 68- (2016 yılı içinde ilk defe Kanun kapsamına alınan

işyerlerinin sigorta primlerine hazine yardımı)

(Ek: 14/1/2016-6661/17 md.).................................................................1602

GEÇİCİ MADDE 69- (60/g maddesi kapsamında olanların 25 yaşından

önceki genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir)

(Ek: 14/4/2016-6704/19 md.).................................................................1604

GEÇİCİ MADDE 70- (81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinden

daha önce yararlanan yükseköğretim kurumları ile okul-aile

birliklerinin teşvikleri yasal sayılır) ((Ek: 2/12/2016-6764/60 md.)......1605

GEÇİCİ MADDE 71- (2016 ve 2017 yılları primleri için hazine

yardımı) (Ek: 18/1/2017-6770/27 md.)..................................................1605

GEÇİCİ MADDE 72- (2016 yılı 12. ay için geçici 68. 2017 yılı 1. ve

2. aylar için geçici 71. madde kapsamında Hazine yardımını

hakedenlerin, belirtilen tarihlerde primleri ödemeleri halinde

zamanında ödemiş sayılmaları) (Ek: 18/1/2017-6770/28 md.)..............1607

GEÇİCİ MADDE 73- (Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren oniki ay

içinde gelir testi yaptıranların primleri tescil tarihinden tahakkuk ettirilir.

Gecikme zammı ve cezası alınmaz) (Ek: 23/2/2017-6824/20 md.).......1608

GEÇİCİ MADDE 74- (hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi

öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde

İçindekiler xxvii

25 yaşını doldurmayanların bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, ödenmekte

olan gelir ve aylıkların kesilmesini gerektirmez)

(Ek: 21/3/2018-7103/72 md.).................................................................1609

GEÇİCİ MADDE 75- ( 2017 ve 2018 yılları primlerinin İşsizlik Sigortası

Fonundan karşılanması) (Ek: 21/3/2018-7103/73 md.) .................................1609

GEÇİCİ MADDE 76- (5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki

sigortalılığının prim borcu nedeniyle durdurulması)

(Ek: 11/5/2018-7143/24 md.).........................................................................1612

GEÇİCİ MADDE 77- (mülga ek 3. madde hükümlerine göre ödenen

ilave sigorta primlerinin bu maddenin yürürlük tarihine kadar

uygulanması) (Ek:26/7/2018-7146/13 md.)....................................................1613

GEÇİCİ MADDE 78- (2019 yılı içinde ilk defa Kanun kapsamına

alınan işyerlerinin primlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması)

(Ek:18/1/2019-7162/10 md.)..........................................................................1613

GEÇİCİ MADDE 79- (Bazı kanunlar kapsamında Kurumca tespit

edilen fazla veya yersiz ödemelere ilişkin borç çıkarılmaması)

(Ek:5/12/2019-7194/48 md.)..................................................................1616

GEÇİCİ MADDE 80- (Bu maddenin yürürlük tarihine kadar, ek 15/2. ve

5. maddesi uyarınca yapılacak ödemelerde idari para cezası ve

gecikme zammı uygulanmaz) (Ek:6/12/2019-7196/62 md.).................1616

GEÇİCİ MADDE 81- (2019 ve 2020 yılı primlerinin işsizlik sigortası

fonundan karşılanması) (Ek:25/3/2020-7226/29 md.)...........................1616

GEÇİCİ MADDE 82-(Ek:25/3/2020-7226/30 md.)

(Vazife ve harp malülleri)......................................................................1619

MADDE 108- (Yürürlük)...............................................................................1620

MADDE 109- Yürütme .................................................................................1620

31/5/2006 TARİHLİ VE 5510 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN

GEÇİCİ MADDELER....................................................................................1620

1 – 1/3/2012 tarih ve 6283 sayılı Kanunun Geçici Maddesi:.........................1620

GEÇİCİ MADDE 1:..............................................................................1620

5510 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN

VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE

GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR TABLO.........................................................1621

III- BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDAKİ 7256 SAYILI KANUN...............................................1628

Dizin...............................................................................................................1649

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.