Sosyal Maliye

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
ISBN: 9786050507782
55,25 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yusuf KARAKOÇ
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 287
Baskı Niteliği Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş

Elinizdeki metin, çeyrek asır önce biraraya getirilmiş ve Kamu Maliyesi dersi için bir anlamda yardımcı ders kitabı niteliği taşıyan bir Makale Derlemesinin yeni makaleler-yazılar eklenmek suretiyle yeniden okuyucuya ulaştırılması; okuyucuyla buluşturulması arzu edilen halidir.

Bu Derlemenin ilk baskısı çok kısa bir sürede ve belki İzmir dışına çok fazla yayılmadan tükenmiş olmasına rağmen, bu güne kadar yeni baskısının gerçekleştirilmesine yönelik bir zaman ayarlaması yapılamamıştır. Coronavirüs-Covid-19 Pandemi döneminde evlere sıkışınca eski defterleri karıştırmak anlamında eski yayınların yeniden günyüzüne çıkarılması gündeme geldi. Eskilerin yenilenmesi, yenilerin derlenmesi gayreti içinde Sosyal Maliye de nasibini almakta ve bu haliyle okuyucusu ile buluşması mümkün olmaktadır.

Önceden yayımlanmış yazıların-makalelerin birarada yayınlanması geleneği eskilere dayanmakta; günümüzde ise, oldukça yaygınlık kazanmış bulunmaktadır. Bunun birkaç sebebi vardır. Bunlardan birincisi, önceden yayımlanmış olan makalelerin-metinlerin erişilebilir hale getirilmesidir. İkincisi, yazarın belli bir alandaki çalışmalarını birarada toplaması yoluyla kullanımın kolaylaştırılmasıdır. Üçüncüsü ise, yazıların sahibinin gelişim ve değişiminin izlenmesinin mümkün hale gelmesidir. Bunlara başka sebeplerin de eklenmesi mümkündür. Her ne sebeple olursa olsun, bir yazara ait kendisinin bile çoğu zaman ulaşamadığı çalışmaların bir demet halinde biraraya getirilmesi faydadan hali değildir.

ÖNSÖZ ..................................................................................................VII

İÇİNDEKİLER........................................................................................XIII

KISALTMALAR....................................................................................XXII

BİRİNCİ KISIM

SOSYAL MALİYE

BİRİNCİ BÖLÜM

SOSYAL MALİYE KAVRAMI

G İ R İ Ş ......................................................................................................1

I. TEMEL KAVRAMLAR....................................................................1

II. SOSYAL BİLİMLER .........................................................................3

III. SOSYAL BİLİMLERDE “SOSYALLEŞME” SÜRECİ...................5

IV. SOSYAL MALİYE.............................................................................6

İKİNCİ BÖLÜM

SOSYAL MALİYE ANLAYIŞI

G İ R İ Ş ......................................................................................................8

I. SOSYAL MALİYENİN ÖZELLİKLERİ........................................10

S O N U Ç...................................................................................................13

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SOSYAL MALİYE SİSTEMİ

G İ R İ Ş ....................................................................................................15

I. KAVRAMLAŞTIRMA SÜRECİ.....................................................16

A. Temel Kavramlar.......................................................................16

B. Sosyal Bilimlerde “Sosyalleşme” Süreci..................................17

C. Sosyal Maliye..............................................................................19

Ç. Maliyenin Sosyal Bilimler Arasındaki Yeri ...........................20

II. SOSYAL MALİYE SİSTEMİ...........................................................22

A. Genel Açıklama..........................................................................22

B. Sosyal Maliyenin Diğer Disiplinlerle İlişkisi..........................24

XIV İçindekiler

III. SOSYAL MALİYE SİSTEMİNİN NİTELİKLERİ........................25

A. Genel Açıklama..........................................................................25

B. Devletin Küçültülmesi...............................................................26

C. Para Değerinin Korunması.......................................................26

Ç. Vergi Adaletinin Sağlanması....................................................27

D. Sosyal Transferlerin Devlet Denetiminde

Gerçekleştirilmesi.......................................................................29

E. Devletin Millet-Kamu Menfaatini Gözetmesi........................30

F. Malî İlişkilerin Sadece Taraflar Arası İlişki Olarak

Görülmemesi...............................................................................31

G. Kamu Harcamalarında İsrafın Önlenmesi.............................32

Ğ. Denk Bütçe - Tek Bütçe Uygulamasına Geçilmesi................33

H. Kamu Borçlanmasına Bir Sınır Konulması............................33

I. Vergi ve Buna Bağlı Alacaklarının Affının Olmaması...........34

İ. Vergi ve Diğer Malî Yükümlülüklere İlişkin Kanunların

Takip Eden Yıl Yürürlüğe Girmesi............................................35

GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ..............................................35

İKİNCİ KISIM

KAMU GELİRLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİLERİN KANUNÎLİĞİ İLKESİ

GİRİŞ ....................................................................................................43

I. VERGİ ve VERGİLENDİRME YETKİSİ.......................................44

II. VERGİLERİN KANUNÎLİĞİ İLKESİ...........................................44

III. VERGİLERİN KARARÎLİĞİ İLKESİ............................................46

S O N U Ç...................................................................................................47

İKİNCİ BÖLÜM

PARAFİSKAL GELİR ve DİĞER KAMU GELİRLERİ İLE

KARŞILAŞTIRMASI

G İ R İ Ş ....................................................................................................48

I. PARAFİSKAL GELİR KAVRAMININ TANIMI ve

ÖZELLİKLERİ.................................................................................50

İçindekiler XV

A. Terminoloji ve Tanım.............................................................50

1. Terminoloji...........................................................................50

2. Tanım....................................................................................51

B. Özellikleri.................................................................................54

II. PARAFİSKAL GELİR TÜRLERİ...................................................57

A. Genel Açıklama.......................................................................57

B. Meslekî Parafiskal Gelirler.....................................................57

C. Sosyal Parafiskal Gelirler.......................................................60

Ç. Ekonomik Parafiskal Gelirler................................................63

III. PARAFİSKAL GELİRİN DİĞER KAMU GELİRLERİ İLE

KARŞILAŞTIRILMASI...................................................................64

A. Genel Açıklama.......................................................................64

B. Vergi ve Parafiskal Gelir........................................................65

1. Genel Olarak........................................................................65

2. Verginin Tanımı ve Özellikleri..........................................65

3. Vergi İle Parafiskal Gelirin Benzerlikleri.........................67

4. Vergi İle Parafiskal Gelirin Farkları..................................68

C. Harç ve Parafiskal Gelir.........................................................70

1. Genel Olarak........................................................................70

2. Harçın Tanımı ve Özellikleri.............................................70

3. Harç İle Parafiskal Gelirin Benzerlikleri..........................71

4. Harç İle Parafiskal Gelirin Farkları...................................72

Ç. Resim ve Parafiskal Gelir..........................................................73

1. Genel Olarak........................................................................73

2. Resimin Tanımı ve Özellikleri...........................................73

3. Resim ve Parafiskal Gelirin Benzerlikleri........................74

4. Resim İle Parafiskal Gelirin Farkları................................75

S O N U Ç .................................................................................................76

XVI İçindekiler

ÜÇÜNCÜ KISIM

KAMU BORÇLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

KAMU KESİMİ

İÇ BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ

GİRİŞ ..................................................................................................103

I. BORÇLANMA İŞLEMİNDE TARAFLARIN KONUMU .......105

A. Genel Açıklama.....................................................................105

B. Devlet Düzeyinde Borçlanma – Alacak ve Borç

Yönetimi.................................................................................107

1. Devlet Düzeyinde Borçlanma.........................................107

2. Alacak ve Borç Yönetimi..................................................108

II. BORÇLANMANIN TÜRLERİ ve ARAÇLARI.........................110

A. Borçlanma Türleri.................................................................110

1. Borçlanılan Para Birimi ya da Ekonomi Bakımından..110

2. Borcun Vadesi Bakımından.............................................111

3. Borç Verme İradesi Bakımından.....................................113

4. Etkisi Bakımından.............................................................113

B. Borçlanma Araçları...................................................................114

III. BORÇLANMA YETKİSİ..............................................................115

A. Tarihî Gelişim........................................................................115

B. Devlet Adına Borçlanma Yetkisi.........................................116

1. Genel Olarak......................................................................116

2. Borçlanma Yetkisinin Kime Ait Olduğu........................118

a. Genel Olarak......................................................................118

b. Borçlanma Yetkisinin Kime Ait Olduğu ......................120

3. Borçlanma Yetkisinin Niteliği.........................................124

2. Borçlanma Yetkisinin Kapsamı.......................................126

C. Mahallî İdarelerin Borçlanma Yetkileri.............................127

1. İl Özel İdarelerinin Borçlanma Yetkileri........................127

2. Belediyelerin Borçlanma Yetkileri..................................128

3. Köylerin Borçlanma Yetkileri..........................................129

D. Diğer Kamu Tüzel Kişileri Adına Borçlanma Yetkisi......130

E. Borçlanma Yetkisinin Sınırlandırılması................................131

İçindekiler XVII

IV. İÇ BORÇLANMA İŞLEMLERİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ.......131

A. Genel Açıklama.....................................................................131

B. Gönüllü Borçlanma İşlemlerinin Hukukî Niteliği...........132

1. Genel Olarak......................................................................132

2. İdarî Sözleşmelerin Özellikleri........................................133

3. Kamu Borçlanma Sözleşmelerinin Özellikleri..............134

C. Zorla (Cebren) Borç Alma İşlemlerinin Hukukî Niteliği...137

1. Genel Olarak......................................................................137

2. Zorla Borç Alma İşleminin Hukukî Niteliği.................140

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ...........................................143

. DÖRDÜNCÜ KISIM

MALİYE POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM

MALİYE POLİTİKASININ GAYELERİ

G İ R İ Ş ..................................................................................................149

I. MALÎ GAYE.........................................................................................150

II. İKTİSADÎ GAYE................................................................................151

III. SOSYAL ADALET GAYESİ............................................................153

S O N U Ç.................................................................................................154

İKİNCİ BÖLÜM

VERGİLENDİRMENİN MALÎ AMACI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KAMU GELİRLERİNİ ARTIRMANIN YOLLARI

G İ R İ Ş ..................................................................................................160

I. VERGİLERİ ÇOĞALTMAK ya da VERGİ ORANLARINI

YÜKSELTMEK..............................................................................161

II. KAMU İKTİSADÎ TEŞEBBÜSLERİNİN YAPTIĞI ZAMLAR... 161

III. PARA BASMAK............................................................................162

IV. BORÇLANMA ............................................................................163

XVIII İçindekiler

V. GENEL DEĞERLENDİRME........................................................164

SONUÇ ..................................................................................................167

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GÖTÜRÜ USULDE VERGİLEMENİN SAKINCALARI

G İ R İ Ş ..................................................................................................169

I. GÖTÜRÜ USULDE VERGİLEMENİN ULAŞTIĞI

BOYUTLAR ..................................................................................170

II. GÖTÜRÜ USULDE VERGİLEMENİN SEBEPLERİ................171

III. GÖTÜRÜ USULDE VERGİLEMENİN YARAR ve

SAKINCALARI.............................................................................173

A. Yararları..................................................................................173

B. Sakıncaları..............................................................................174

1. Adaletsizlik........................................................................174

2. Belge Düzeninin Yerleşmesine Engel Olma ...............176

3. Vergi Kaybı........................................................................178

GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ............................................178

BEŞİNCİ BÖLÜM

VERGİ KAÇAĞI KAVRAMI VE TÜRLERİ

G İ R İ Ş ..................................................................................................182

I. VERGİ KAÇAĞI KAVRAMI ve VERGİ KAÇAĞININ

ULAŞTIĞI BOYUTLAR................................................................183

A. Vergi Kaçağı Kavramı.............................................................183

B. Vergi Kaçağının Ulaştığı Boyutlar.........................................184

II. VERGİ KAÇAĞININ TÜRLERİ..................................................187

A. Genel Açıklama........................................................................187

B. Vergiden Kaçınma....................................................................188

C. Vergi Kaçakçılığı......................................................................190

Ç. Verginin Reddi.........................................................................192

S O N U Ç ..............................................................................................194

İçindekiler XIX

ALTINCI BÖLÜM

VERGİYE KARŞI TEPKİLERDEN VERGİDEN KAÇINMA

G İ R İ Ş ..................................................................................................197

I. VERGİDEN KAÇINMANIN NİTELİĞİ....................................199

II. VERGİDEN KAÇINMANIN TÜRLERİ.....................................201

A. Genel Açıklama.....................................................................201

B. Vergiden Kaçınmanın Kanunla Düzenlenmesi................201

C. Vergiden Kaçınmanın Kanundaki Boşluklara

Dayanması..............................................................................204

S O N U Ç.................................................................................................205

YEDİNCİ BÖLÜM

HUKUKÎ NEDENLERDEN KAYNAKLANAN VERGİ KAYIP ve

KAÇAKLARI

(Düzenleme-Uygulama-Yargılama)

G İ R İ Ş ..................................................................................................207

I. HUKUKÎ DÜZENLEMELERDEN KAYNAKLANANAN

VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARI.................................................209

A. Sistem Tercihinin Hiç Ya Da Doğru Yapılmamış

Olması.....................................................................................209

B. Yapılan Kanunların Kapsayıcı Olmaması: Kanun

Boşlukları - İstisna ve Muafiyetler......................................212

C. Kanunların Sistematikten Yoksun Olması: Yamalı Bohça

Haline Gelmesi......................................................................212

Ç. Vergi Kanunlarının Hazırlanması ve Değiştirilmesi

Süreci.......................................................................................213

D. Türk Vergi Sistemine “Vergilerin Kararîliği İlkesi”nin

Egemen Olması......................................................................214

1. Vergilerin Kanunîliği İlkesi.............................................214

E. Vergi Ceza Hukukundan Kaynaklanan Sorunlar............217

1. Vergi Ceza Hukukuna İlişkin Düzenlemeler................217

2. Çok Sık Af Kanunları Çıkarılması..................................218

F. Gider Yazılamayan Harcama Kalemlerinin

Anlamsızlığı - Genişliği........................................................218

XX İçindekiler

G. Kamu Yüklerinin Yüksekliği (Vergi + Parafiskal

Yükler)....................................................................................219

H. Tasarrufların Vergilendirilmesi..........................................219

I. İDARENİN HUKUKU UYGULAMASINDAN

KAYNAKLANAN VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARI...............220

A. Uygulamanın Hukuka Uygun Gelişmemesi....................220

B. Toplanan Vergilerin Kamu Gideri Sayılamayacak

Alanlara Aktarılması............................................................221

C. Denetim Yollarının İyi İşletil(e)memesi.............................222

Ç. Vergi Toplama Maliyetinin Yüksek Olması......................224

E. Mevzuat Hazretleri...............................................................225

II. VERGİ YARGILAMASINDAN KAYNAKLANAN

VERGİ KAYIP ve KAÇAKLARI.................................................225

GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ............................................227

SEKİZİNCİ BÖLÜM

VERGİ ADALETİ-ADİL VERGİ SİSTEMİ

G İ R İ Ş ..................................................................................................237

I. ADALET KAVRAMI....................................................................238

A. Genel Açıklama.....................................................................238

B. Adaletin Tanı(tı)mı...............................................................239

C. Toplam Adalet.......................................................................242

II. VERGİ ALINMASININ SEBEBİ-KAYNAĞI-MEŞRUİYETİ...243

III. VERGİ SİSTEMİNİN ESASLARI................................................245

A. Genel Açıklama.....................................................................245

B. Ödeme Gücü - Malî Güç......................................................247

C. Malî Gücün Kaynağı ve Kullanımı.....................................248

Ç. Malî Güce Göre Vergilendirme...........................................249

D. Adil Bir Vergi Sistemi Arayışı.............................................250

IV. VERGİ SİSTEMİNİN ADALETİ..................................................251

A. Genel Açıklama.....................................................................251

B. Vergilendirme Yoluyla/Sayesinde Adaletin

Sağlanması.............................................................................252

1. Genel Olarak ....................................................................252

İçindekiler XXI

2. Gelirin Vergilendirilmesi.................................................252

3. Harcamaların Vergilendirilmesi.....................................253

4. Servetin Vergilendirilmesi...............................................254

V. KENDİLİĞİNDEN GELEN/OLUŞAN ADALET....................255

SONUÇ YERİNE.....................................................................................258

BEŞİNCİ KISIM

MALİYE-MALÎ HUKUK ÖĞRETİMİ-EĞİTİMİ

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE MALİYE EĞİTİMİ Üzerine

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE MALÎ HUKUK ÖĞRETİMİ ve MALİYE

SEMPOZYUMLARI

GİRİŞ ..................................................................................................267

I. MALİYE – MALÎ HUKUK İLİŞKİSİ...........................................268

A. Genel Açıklama.....................................................................268

B. Malî Hukukun Bölümleri.....................................................269

1. Genel Olarak......................................................................269

2. Gelir Hukuku-Gider/Harcama Hukuku.......................269

a. Genel Olarak......................................................................269

b. Gelir Hukuku....................................................................270

c. Gider-Harcama Hukuku..................................................271

3. Kamu Borçları Hukuku....................................................272

4. Kamu İcra Hukuku...........................................................273

5. Kamu Malları Hukuku.....................................................273

II. TÜRKİYE’DE MALÎ HUKUK ÖĞRETİMİ................................274

A. Genel Açıklama.....................................................................274

B. Vergi Hukuku Öğretimi.......................................................275

III. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMLARINDA MALÎ

HUKUKUN YERİ..........................................................................278

GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ............................................279

I. Kitaplar

AKALIN, Güneri; Türkiye’de Ekonomi – Politik Kriz ve Piyasa Ekonomisine

Geçiş, (Akçağ Yayınları), Ankara 2002, (Piyasa Ekonomisine Geçiş).

ALTUĞ, Osman; Kayıtdışı Ekonomi, İkinci Baskı, (Türkmen Kitabevi), İstanbul

1999, (Kayıtdışı Ekonomi).

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI; VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Kayıtdışı

Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara 2000.

EĞİLMEZ, Mahfi/KUMCU, Ercan; Ekonomi Politikası Teori ve Türkiye

Uygulaması, Beşinci Basım, (Remzi Kitabevi), İstanbul 2004.

GÜNER, Sedat; Organize Suç Örgütleri ve Kara Para ve Aklanması, (Bilgi

Yayınevi), Ankara 2003.

GÜVEL, Enver Alper; İktisad Açıdan Suç ve Ceza, (Roma Yayınları), Ankara

2004, (İktisad Açıdan).

GÜVEL, Enver Alper; Organize Suç Ekonomisi ve Hukuk Uygulaması, (Roma

Yayınları), Ankara 2004, (Organize Suç Ekonomisi).

KARAKAŞ, Eser; Normalleşme Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye, (Liberte

Yayınları), Ankara 2004, (Normalleşme).

KARAKAŞ, Eser; Sivil Siyaset Küresel Ekonomi, (Gündem Yayınları), İstanbul

2004, (Küresel Ekonomi).

KIRBAŞ, Sadık ; Kayıtdışı Ekonomi –Nedenleri, Boyutları ve Çözüm Yolları,

(Tesav Yayınları), Ankara 1995, (Kayıtdışı Ekonomi).

MAVRAL, Ülker; Karapara Kayıtdışı Ekonomi İlişkisi ve Türkiye’ye Yansımaları,

2. Baskı, (Maliye ve Hukuk Yayınları), Ankara 2001, (Karapara).

ÖZSOYLU, Ahmet Fazıl; Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, (Bağlam Yayınları),

İstanbul 1996, (Kayıt Dışı Ekonomi).

* Kaynakça, bu alanda çalışma yapacaklara derli toplu bir liste sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Dipnotlarda geçen eserler, yazarların soyadları ile anılmaktadır. Aynı

yazarın birden fazla eserine yapılan atıflar, kısaltılmış şekilleriyle parantez içerisinde

gösterilmektedir.

232 Sosyal Maliye

ÖZSOYLU, Ahmet Fazıl; Yeraltı Ekonomisi, (Akçağ Yayınları), Ankara 1999,

(Yeraltı Ekonomisi).

ŞENGÜL, Selami; Bir Hurafe Kayıtdışı Ekonomi (Vergi Sistemi ve Vergi

İdaresinin İç Yüzü), (İmaj Yayıncılık), Ankara 1997, (Bir Hurafe).

TAŞ, Metin; Türk Vergi Sistemi Üzerine Bir İnceleme, (Ekin Kitabevi), Bursa

1992, (Vergi Sistemi).

TAŞ, Metin; 21. Yüzyılda Türkiye Ekonomisi Vergi Politikaları Bağlamında Bir

Yaklaşım, (Ekin Kitabevi Yayınları) Bursa 2000, (Vergi Politikaları).

TAŞDELEN, Aziz; Hukuksal Açıdan Türkiye’de Kara Paranın Aklanması ve

Önlenmesi, (Turhan Kitabevi), Ankara 2003.

YETİM, Sedat; Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı ve Kayıt Dışı Ekonomi, (Türkiye

Bankalar Birliği), İstanbul 1999.

II. Makaleler

ACAR, Fatih/TÜRKİŞ, İbrahim; “Kayıt Dışı Ekonomi Konusunda Vergi Boyutlu

Tespit ve Öneriler”, (Yaklaşım, Yıl: 9, S. 108, Aralık 2001, s. 179-184).

AKALIN, Güneri; “Türkiye’de Devletçilik Hareketi ve Sosyo Ekonomik

Maliyeti”, (Liberal Düşünce, S. 1, Kış 1996, s. 85-92), (Devletçilik).

AKALIN, Güneri; “Rant Gelirlerinin ve Asgari Ücretin Vergilendirilmesi”,

(Liberal Düşünce, C.1, S. 4, Güz 1996, s. 82-85), (Rant Gelirleri).

AKALIN, Güneri; “Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu ve Yasa Tasarısı (I)”, (Vergi

Dünyası, S. 178, Haziran 1996, s. 27-38), (Kayıt Dışı I).

AKALIN, Güneri; “Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu ve Yasa Tasarısı (II)”, (Vergi

Dünyası, S. 179, Temmuz 1996, s. 10-16), (Kayıt Dışı II).

AKALIN, Güneri; “Kayıt-Dışı Devlet ve İstikrar Programı”, (ASOMEDYA, Nisan

2000, s. 26-38), (Kayıt-Dışı Devlet).

AKTAN, Coşkun Can; “Ağır Vergi Yükü ve Yer altı Ekonomisi”, (Vergi Sorunları

Dergisi, Şubat 1999, S. 125, s. 51-54.

ALTUĞ, Osman; “Vergi Yönetimi, Vergi Kaçağı ve Vergi Denetimi”, (İktisatçılar

Tartışıyor Vergi Reformu, İktisat Dergisi Özel Sayısı, İstanbul yty, s. 110-

134), (Vergi Kaçağı).

ALTUĞ, Osman; “Verginin Tabana Yayılması: Mükellefin Mükellefle Oto

Kontrolu Sistemi”, (Sayıştay Dergisi, Ocak-Mart 1992, S. 7, s. 3-12), (Verginin

Tabana Yayılması).

Sosyal Maliye 233

ALTUĞ, Osman; “Kayıtdışı Ekonomiyle Kalkınma Modeli ve Mali Milat

Uygulaması”, (ASOMEDYA, Mart 2002, s. 18-35), (Mali Milat).

ARIKAN, Zeynep; “Vergi Kaçağının Nedenleri ve Çözüm Yolları”, (Maliye

Yazıları, S. 44, Temmuz-Eylül 1994, s. 76-80).

ARIKAN, Zeynep/AY, Hakan; “Vergiye Karşı Başkaldırı Nedenleri ve Çözüm

Yolları”, (Maliye Yazıları, S. 47, Nisan-Haziran 1995, s. 68-76), (Vergiye

Karşı).

ARIKAN, Zeynep/AY, Hakan; “Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları ve Sonuçları”,

(Maliye Yazıları, S. 48, Temmuz-Eylül 1995, s. 49-61), (Kayıt Dışı).

ASLAN, Abdullah; “Vergi Denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu”,

(Vergi Dünyası, S. 185, Ocak 1997, s. 3-7).

AYDEMİR, Şinasi; “Kayıt Dışı Ekonomi Üzerine (I)”, (Vergi Dünyası, S. 161,

Ocak 1995, s. 72-86), (Kayıt Dışı I).

AYDEMİR, Şinasi; “Kayıt Dışı Ekonomi Üzerine (II)”, (Vergi Dünyası, S. 162,

Şubat 1995, s. 35-49), (Kayıt Dışı II).

AYDIN, Selda; “Vergi Kaybı, Nedenleri ve Yöntemleri”, (Vergi Sorunları Dergisi,

S. 178, Temmuz 2003, s. 19-26).

BATIREL, Ömer Faruk; “Vergi Kaçakçılığı ve Vergiye Gönüllü Uyum”, (Vergi

Dünyası, S. 175, Mart 1996, s. 52-55).

BİLDİRİCİ, Ziyaettin; “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Vergisel Boyutları”,

(XI. Türkiye Maliye Sempozyumu, Türkiye’de Liberalizasyon Sürecinde

Maliye Politikaları Açısından Kamu Ekonomisinin Özel Ekonomi Üzerindeki

Etkileri, G. Magosa-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İzmir 1997, s. 67-81).

BULUT, Fazlı; “Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi (Vergisel Ağırlıklı Uzlaşma

Önerisi)”, (Vergi Dünyası, S. 174, Şubat 1996, s. 56-61).

CAN, İsmail; “İktisad Krizlere Karşı Uygulanması Gereken Vergi Politikası”,

(Maliye Dergisi, S. 142, Ocak-Nisan 2003, s. 69-107).

ÇİLOĞLU, İsmail; “Kayıt Dışı Ekonominin İşleyişi ve Kamu Bütçesine Etkisi”,

(Hazine Dergisi, S. 12, Ekim 1998, s. 27-51).

DAMAR, Emrullah; “Vergi Kaçakçılığı Cezasında Yeni Düzenlemenin

Kayıtdışılığı Önlemeye Katkısı”, (Yaklaşım, S. 69, Eylül 1998, s. 78-85).

DOĞRUSÖZ, A. Bumin; “Kayıt Dışı İle Mücadele Konusunda Bazı Düşünceler”,

(Dünya, 17.11.2003), (Düşünceler).

234 Sosyal Maliye

DOĞRUSÖZ, A. Bumin; “VII. Vergi Kongresinin Ardından”, (Dünya,

20.04.2004), (Vergi Kongresi).

DOĞRUSÖZ, A. Bumin; “Kayıtdışı Ekonomi”, (Dünya, 06.05.2004), (Kayıtdışı).

DOĞRUSÖZ, A. Bumin; “Vergi Ziyaı Cezasının Anayasaya Aykırılığı”,

(Yaklaşım, Yıl: 12, S. 136, Nisan 2004, s. 43-46), (Vergi Ziyaı).

EBİCLİOĞLU, FATIH KEMAL; “VERGI SISTEMININ

BASITLEŞTIRILMESINDEN NE AMAÇLANMALIDIR?”, (VERGI

DÜNYASI, S. 197, OCAK 1998, S. 60-63).

GÖKBUNAR, ALI RIZA; “KAYITDIŞI EKONOMININ VERGILENDIRILMESINE

YÖNELIK ÖNLEMLER”, (MALIYE YAZILARI, S. 47, NISAN-HAZIRAN

1995, S. 77-86).

GÜMÜŞ, Turgut; “Dışsallık ve Kayıtdışı Ekonomi Kavramına İlişkin Bir

Değerlendirme”, (GÜİİBFD., C.2, S. 3, s. 63-70).

GÜNDAY, Malik; “Vergi Kaynağı Olarak Kayıtdışı Ekonomi”, (Vergi Sorunları

Dergisi, Ağustos 1996, S. 95, s. 63-67).

GÜNGÖR, Kamil; “Ağır Vergi Yükünün Kayıt Dışı Ekonomi Üzerindeki Etkisi

ve Türkiye”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 172, Ocak 2003, s. 111-128).

HACIOSMANOĞLU, M. Çetin; “Vergi Sistemleri Etkinliklerini Yitiriyorlar

Mı?”, (Vergi Dünyası, S. 191, Temmuz 1997, s. 3-17).

KARAKOÇ, Yusuf; “Vergilerin Kanunîliği İlkesi”, (Yusuf KARAKOÇ, Sosyal

Maliye, DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 61, İzmir 1995, s.

17-20), (Vergilerin Kanunîliği).

KARAKOÇ, Yusuf; “Vergiye Karşı Tepkilerden Vergiden Kaçınma”, (Yusuf

KARAKOÇ, Sosyal Maliye, DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:

61, İzmir 1995, s. 77-103), (Vergiden Kaçınma).

KARAKOÇ, Yusuf; “Vergi Kaçağı Kavramı ve Türleri”, (Yusuf KARAKOÇ,

Sosyal Maliye, DEÜHF. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 61, İzmir

1995, s. 87-96), (Vergi Kaçağı).

KARAKOÇ, Yusuf; “Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası”, (Manisa Barosu Dergisi, Yıl:

18, S. 71, s. 40-55), (Vergi Ziyaı).

KARTAL, Zihni; “Vergi Davalarının Sonuçları”, (Vergi Dünyası, S. 197, Ocak

1998, s. 111-117).

KILDİŞ, Yusuf; “Kayıt Dışı Ekonomi ve Etkileri”, (Vergi Sorunları Dergisi, Eylül

2000, S. 144, s. 190-213).

Sosyal Maliye 235

KILIÇDAROĞLU, Kemal; “Kayıtdışı Ekonomi ve Bürokrası”, (Vergi Dünyası, S.

190, Haziran 1997, s. 3-13), (Bürokrasi).

KIRBAŞ, Sadık; “Türk Vergi Mevzuatındaki Karmaşa ve Yarattığı Sorunlar”,

(Mali Hukuk, Yıl: 1988, Kasım-Aralık, S. 18, s. 3-12), (Karmaşa).

KIRBAŞ, Sadık; “Türkiye’de Vergi Kaçağı Sorunu”, (Mali Hukuk, Yıl: 1993,

Ocak-Şubat, S. 43, s. 3-14), (Vergi Kaçağı).

KIRKULAK, Berna; “Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Vergilendirilmesi”,

(Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 1999, S.132, s.153-165).

KIZILOT, Şükrü; “Kayıtlı Mükellefin Kayıtdışılığı”, (Hürriyet, 22.04.2004).

KUMLUCA, İbrahim; “Vergiye Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler”, (Vergi

Sorunları Dergisi, S. 180, Eylül 2003, s. 91-97).

MAVRAL, Ülker; “Karapara Kayıtdışı İktisad ve Globalleşme İlişkisi”, (Vergi

Sorunları Dergisi, S. 174, Mart 2003, s. 144-156), (Globalleşme İlişkisi).

ÖNDER, İzzettin; “Kaynak Dağılımı, Vergiler ve Teşvikler”, (İktisatçılar

Tartışıyor Vergi Reformu, İktisat Dergisi Özel Sayısı, İstanbul yty, s.135-

141), (Kaynak Dağılımı).

ÖNDER, İzzettin; “Kayıtdışı Ekonomi ve Vergileme”, (İÜSBFD., No: 23-24, Ekim

2000-Mart 2001, s. ), (Kayıtdışı).

ÖZDEMİR, Emin; “Vergi Kaçakçılığı ve Nedenleri”, (Vergi Sorunları Dergisi,

1988/2, s. 25-35).

ÖZYÜREK, Mustafa; “Vergi Sistemimizin Temel Sorunları ve Öneriler”,

(ASOMEDYA, Mart 2002, s. 11-17).

SARILI, Mustafa Ali; “Türkiye’de Kayıt dışı Ekonominin Boyutları, Nedenleri,

Etkileri ve Alınması Gereken Tedbirler”, (Bankacılar Dergisi, S. 41, 2002, s.

32-50).

SARUÇ, Naci Tolga; “Vergi Etiğinin Vergi Kaçırma Üzerindeki Etkisi: Deney ve

Anket Yöntemiyle Yapılan Bir Araştırma”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 176,

Mayıs 2003, s. 156-166), (Vergi Etiği).

SARUÇ, Naci Tolga; “Vergi Ödemeyi Etkileyen Faktörler: Anket Araştırmalarının

Sonuçları”, (Vergi Sorunları Dergisi, S. 178, Temmuz 2003, s. 152-165), (Vergi

Ödeme).

SEVİĞ, Veysi; “Kayıtdışılığın Önlenmesi İle İlgili Öneriler”, (ASOMEDYA, Mart

2002, s. 36-37), (Öneriler).

236 Sosyal Maliye

SEVİĞ, Veysi; “Kayıtdışı Bütçe Etkinliği”, (Dünya, 14.11. 2002), (Kayıtdışı Bütçe).

SEVİĞ, Veysi; “Kayıtdışılığın Kamusal Görüntüsü: Rüşvet”, (Dünya, 16.09.2003),

(Rüşvet).

SEVİĞ, Veysi; “Kayıtdışılığı Önlemek Sadece Vergi İdaresinin Görevi Mi?”,

(Dünya, 19.112003), (Kayıtdışılığı Önlemek).

SEVİĞ, Veysi; “Kayıtdışılık, Hukuk ve Gerçek”, (Dünya, 24.02.2004),

(Kayıtdışılık).

SOFUOĞLU, Ahmet; “Vergi Kaçakçılığı İle Mücadele Yolları”, (Vergi Dünyası,

S. 191, Temmuz 1997, s. 132-142).

ŞEKER, Sakıp; “Kayıt Dışı Ekonominin Kapsamı, Nedenleri ve Etkileri”,

(Yaklaşım, Yıl: 3, S. 25, Ocak 1995, s. 76-87).

ŞENGÜL, Selami; “’Kayıt Dışı Ekonomi’ Bir Hürafenin Sorgulanması”, (Vergi

Dünyası, S. 174, Şubat 1996, s. 9-16), (Kayıt Dışı I).

ŞENGÜL, Selami; “Kayıtdışı Ekonomi: Bir Hurafenin Sorgulanması (II)”, (Vergi

Dünyası, S. 175, Mart 1996, s. 3-15), (Kayıtdışı II).

ŞENGÜL, Selami; “Kayıt Dışı Ekonomi Bir Hurafenin Sorgulanması (III)”, (Vergi

Dünyası, S. 176, Mayıs 1996, s. 33-43), (Kayıt Dışı III).

ŞENGÜL, Selami; “Kayıt Dışı Ekonomi Bir Hurafenin Sorgulanması (IV)”, (Vergi

Dünyası, S. 178, Haziran 1996, s. 9-18), (Kayıt Dışı IV).

ŞENYÜZ, Doğan; “Maliye Mükellef İlişkilerinde Karşılaşılan Sorunlar”, (Sayıştay

Dergisi, Ocak-Mart 1992, S. 7, s. 17-24).

TEKİN, Selçuk; “Kayıtdışı İktisad ve Vergi Denetimi”, (Vergi Sorunları Dergisi,

S. 181, Ekim 2003, s. 66-73).

TOSUNER, Mehmet; “Vergi Kayıp ve Kaçakları Sorununa İlişkin Görüş ve

Öneriler”, (Vergi Sorunları Dergisi, Ekim 1995, S. 85, s. 65-72).

TUNÇEL, Ahmet Kamil ; “Vergi Yükü’nün Adil Paylaşımı: Bir Çözüm Önerisi”,

(Vergi Sorunları Dergisi, S. 175, Nisan 2003, s. 131-137).

TUNÇER, Mehmet; “Vergi Ahlakı-Vergi Uyumu İlişkisi ve Türkiye”, (Vergi

Sorunları Dergisi, S. 181, Ekim 2003, s. 92-114).

WILLIAMS, David (Çev. ÇAMLICA, Mustafa); “Vergiden Kaçınmanın

Önlenmesi Alanında Yeni Eğilimler”, (Vergi Dünyası, S. 197, Ocak 1998, s.

24-37).

YERLİ, Ali; “Kayıtlı Ekonomi Kurumsallaşmış Ekonomidir”, (Dünya, 28.11.2002).

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.