Sosyal Medya Hukukunda Influencer Marketing (Nüfuz Pazarlaması) Sözleşmeleri

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Merve ÖZEL
ISBN: 9789750277122
99,00 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Merve ÖZEL
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 162

Disiplinlerarası bir alan olan nüfuz pazarlaması, gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Mevcut durumda bu alandaki akademik ve mesleki çalışmaların, diğer hukuk alanlarına oranla sayıca azlığı nedeniyle, uygulamacıların başvurabileceği bir kaynak eksikliği bulunmaktadır. Yakın gelecekte, bu alanda yapılacak çalışmalarla ve mahkeme önlerine gelecek içtihatlarla nüfuz pazarlamasının, niş bir alan olarak anılacağı düşünülmektedir.

Sosyal Medya Hukukunda Influencer Marketing (Nüfuz Pazarlaması) Sözleşmeleri isimli bu çalışma, günümüzde sıklıkla başvurulan nüfuz pazarlaması (influencer marketing) süreçlerinde gerek reklamverenler gerek influencerlar gerek bu alanda çalışan hukukçulara yardımcı bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır.

Bu çalışmada, geleneksel reklam anlayışından yola çıkılarak nüfuz pazarlaması kavramı ile kastedilenin ne olduğunu, nüfuz pazarlamasının görünüm türlerini, hukuk alanları ile ilişkisini, olası bir nüfuz pazarlaması sözleşmesinin nasıl hazırlanabileceğini, sözleşme taraflarının sözleşme tanziminde ve uygulamasında dikkat etmesi gereken hususları, sözleşmesel sorumluluk halleri ile olası hukuki sonuçlarını ve dahası olası bir uyuşmazlıkta emsal gösterebileceğiniz yargı kararlarını bulabileceksiniz.

Konu Başlıkları
İşbirliği mi Tavsiye mi?
Nüfuz Pazarlamasında İfade Özgürlüğü Sınırı
Nüfuz Pazarlamasında Yapılan Yanlış Uygulamalar
Yargı Merciileri Gözüyle Nüfuz Pazarlaması
Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz'a Yönelik Eleştiriler
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
REKLAM KAVRAMI VE BİR REKLAM MECRASI OLARAK
SOSYAL MEDYA
I. REKLAM KAVRAMI  17
A. Genel Olarak  17
B. Tanımı  17
C. Unsurları  19
1. Reklamın Belirli Bir Bedel Karşılığında Yapılması Unsurunun Esaslı Unsurlardan Biri Olup Olmadığı Sorunu  19
2. Reklam Yapma İradesinin Ortaya Açıkça Konulması Sorunu  20
D. Türk Hukukunda Reklam  23
II. REKLAM MECRALARI  26
A. Geleneksel Reklam Mecraları  26
B. Geleneksel Olmayan Medya – Yeni Medya Reklam Mecraları  28
1. Yeni Medya Kavramı ve Reklam Mecrası Niteliği  28
2. Sosyal Medya Kavramı ve Reklam Mecrası Niteliği  29
III. NÜFUZ PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA NÜFUZLUSU KAVRAMI  31
A. Genel Olarak  31
B. Nüfuz Pazarlaması  31
1. Sponsorlu İçerik Üretme  34
2. Sonuca Katılmalı İşbirliği Modeli  35
3. Ücretsiz Ürün Gönderimi  36
4. Sosyal Medya Mecralarında Yapılan Çekilişler  38
C. Sosyal Medya Nüfuzlusu  39
IV. SOSYAL MEDYA NÜFUZLULARININ ÜRETTİĞİ BELLİ BİR MAL VEYA HİZMET KONULU İÇERİKLERİN HUKUKİ İNCELEMESİ  41
A. Genel Olarak  41
B. Sosyal Medya Nüfuzlularının Ürettiği Belli Bir Mal veya Hizmet Konulu İçeriklerin Borçlar Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi  42
C. Sosyal Medya Nüfuzlularının Ürettiği Belli Bir Mal veya Hizmet Konulu İçeriklerin Fikri ve Sanat Eserleri Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi  43
D. Sosyal Medya Nüfuzlularının Ürettiği Belli Bir Mal veya Hizmet Konulu İçeriklerin Marka Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi  47
E. Sosyal Medya Nüfuzlularının Ürettiği Belli Bir Mal veya Hizmet Konulu İçeriklerin Haksız Rekabet Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi  49
F. Sosyal Medya Nüfuzlularının Ürettiği Belli Bir Mal veya Hizmet Konulu İçeriklerin Reklam Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi  56
İkinci Bölüm
NÜFUZ PAZARLAMASI SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI,
UNSURLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. TANIMI  61
II. UNSURLARI  62
A. İçeriğin Meydana Getirilmesi  62
B. İçeriğin Sosyal Medya Mecrasında Yayınlanması  63
C. Bedel  64
D. Tarafların Anlaşması  65
E. Fer’i Unsurlar  66
III. HUKUKİ NİTELİĞİ  67
A. Genel Olarak  67
B. Reklamveren ile Sosyal Medya Nüfuzlusu Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği  68
C. Reklamveren veya Nüfuzlu ile Reklam Ajansı Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği  70
IV. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  72
V. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  73
A. Reklamveren  74
B. Sosyal Medya Nüfuzlusu  75
C. Reklam Ajansı  76
Üçüncü Bölüm
NÜFUZ PAZARLAMASI SÖZLEŞMELERİNDE
TARAFLARIN BORÇLARI
I. GENEL OLARAK  79
II. SOSYAL MEDYA NÜFUZLUSUNUN BORÇLARI  79
A. İçeriğin Meydana Getirilmesi Borcu  79
B. İçeriği Teslim ve Yayınlama Borcu  81
C. Sadakat ve Özen Borcu  82
D. Araç ve Gereci Sağlama Borcu  84
E. İçeriği Bizzat veya Kendi Yönetimi Altında Meydana Getirme Borcu  84
F. İçeriğin Eser Niteliğini Haiz Olması Halindeki Borçlar  86
III. REKLAMVERENİN BORÇLARI  90
A. Bedel Ödeme Borcu  90
B. İçeriğin Oluşturulabilmesi İçin Malzeme Temini Borcu  92
C. İçeriği Gözden Geçirme ve Bildirimde Bulunma Borcu  93
D. İşbirliği Yapma Borcu  94
IV. REKLAM AJANSININ BORÇLARI  95
A. Nüfuz Pazarlaması Sürecini Analiz Borcu  95
B. Sadakat ve Özen Borcu  96
C. Sosyal Medya Nüfuzlusu ile Reklamveren Arasında Sözleşme Kurulmasına Aracılık Etme  97
Dördüncü Bölüm
NÜFUZ PAZARLAMASI SÖZLEŞMELERİNİN
SONA ERMESİ
I. SONA ERME HALLERİ  99
A. İfa İmkansızlığı  99
1. Reklamveren ile Nüfuzlu Arasındaki Nüfuz Pazarlaması Sözleşmesi Yönünden İfa İmkansızlığı  100
a. Nüfuz Pazarlamasına Konu İçeriğin Yok Olması Nedeniyle Eseri Teslim Borcunun İfasının İmkansızlaşması  100
b. Reklamveren Yüzünden İfanın İmkansızlaşması  102
c. Nüfuzlunun Ölümü veya Yeteneğini Kaybetmesi  103
2. Reklamveren ile Reklam Ajansı Arasındaki Nüfuz Pazarlaması Sözleşmesi Yönünden İfa İmkansızlığı  104
B. Tazminat Karşılığı Sözleşmenin Feshi  106
C. Haklı veya Önemli Sebeple Sözleşmenin Feshi  108
D. Sözleşmeden Dönme  110
1. Nüfuzlunun İçerik Hazırlamaya Başlaması ve Tamamlaması Yükümlülüğüne Öngörülen Sürede Başlamaması Halinde Sözleşmeden Dönme  111
2. Ayıp Nedeniyle Sözleşmeden Dönme  111
3. Götürü Bedelin İçeriğin Hazırlanması İçin Yeterli Olmaması Halinde Sözleşmeden Dönme  114
4. Yaklaşık Bedelin Aşırı Oranda Aşılması Nedeniyle Sözleşmeden Dönme  115
E. Diğer Haller  116
II. SONA ERMENİN SONUÇLARI  119
A. Genel Olarak  119
B. Aynen İfa Talebi  121
C. Gecikme Tazminatı Talebi  123
D. Temerrüt Faizi – Aşkın Zarar ve Sözleşmeden Dönme Talepleri  126
E. Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinden Doğan Tazminat Sorumluluğu  129
F. Ceza Koşulu  130
G. Sorumsuzluk Anlaşması  131
Beşinci Bölüm
NÜFUZ PAZARLAMASI UYUŞMAZLIKLARINDA BAŞVURULABİLECEK GÜNCEL YARGI KARARLARI
I. GÖREVLİ MAHKEME TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR  134
II. SÖZLEŞME BULUNMAYAN NÜFUZ PAZARLAMASI SÜREÇLERİNDE TARAFLARIN TALEP HAKKINA İLİŞKİN KARAR  135
III. NÜFUZLULARIN ETKİ ALANLARI İLE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRINA İLİŞKİN KARARLAR  136
IV. REKLAM YAPILMASI YASAKLANAN ÜRÜNLER VE REKLAM YAPMASI YASAKLANAN MESLEKLERE İLİŞKİN KARARLAR  138
V. SOSYAL MEDYA ÇEKİLİŞLERİNE İLİŞKİN KARAR  141
VI. ÖRTÜLÜ REKLAMLARA İLİŞKİN KARARLAR  142
Sonuç ve Kanaat  147
Kaynakça  151
Kavram Dizini  161

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar