Sosyal Medya Paylaşım Sorumluluğu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gökhan TANERİ
ISBN: 9786050505580
Stok Durumu: Tükendi
148,75 TL 175,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gökhan TANERİ
Baskı Tarihi 2020/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Sosyal Medya Paylaşım Sorumluluğu

Dr. Gökhan TANERİ

2020/04 1. Baskı, 757 Sayfa

ISBN 978-605-05-0558-0

İÇİNDEKİLER

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIM SORUMLULUĞU25

A. SUÇ VE SOSYAL MEDYA:26

B. KOPYA SUÇLAR:28

C. GÖSTERİ SUÇLARI: 29

Ç.MEDYA VE DUYGULAR: 29

a. 2-7 yaş grubu çocuklarda korku: 31

b. 07-11 yaş grubu çocuklarda korku: 31

c. 12 yaş ve üstü çocuklarda korku: 31

ç.Çocuklara Yönelik Sosyal Medya Tehditleri32

D.TİCARET VE REKLAM: 32

E. CİNSELLİK33

F. EĞİTİM: 35

G. SOSYALLEŞME: 36

Ğ.DİJİTAL OYUNLAR: 37

BİRİNCİ BÖLÜM

CİNSEL TACİZ SUÇU39

I. GENEL OLARAK39

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER39

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI39

a- Suçun Faili39

b-Suçun Mağduru40

c- Hareket40

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU41

V. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ41

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ42

a- Teşebbüs42

b- İştirak42

c- İçtima42

VII. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ42

a- Genel olarak42

b. Hakkın Kullanılması43

c- Mağdur Rızası45

VII. KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI48

a- Kovuşturma:48

b- Görevli Mahkeme:50

c- Suçun Yaptırımı:50

ç- Dava Zamanaşımı:50

d- İspat ve Sübuta İlişkin Özel Durum:50

VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI52

FACEBOOK52

İKİNCİ BÖLÜM

TEHDİT61

I. Metninde “tehdit” sözcüğü bulunan diğer TCK maddeleri61

II. GENEL OLARAK62

III. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER62

IV. SUÇUN MADDİ UNSURLARI62

a- Fail62

b- Mağdur63

c- Hareket63

ç- Tehdit Açısından Aranan Özellikler63

aa- Gerçekleştirilecek Saldırının Haksızlığı63
bb- Zararın Ağırlığı veya Hafifliği64
cc- Tehdidin Elverişliliği64
çç- Tehdidin Yöneltileceği Kimse64
dd- Tehdidin Mağdura Bildirilmesi64
ee- Tehdidin Konusunu Oluşturan Durumlar65
aaa- Hayat65
bbb- Vücut Dokunulmazlığı65
ççç- Malvarlığı65
ddd- Sair Kötülük Bildirimi65

V. SUÇUN MANEVİ UNSURU66

VI. CEZA SORUMLULUĞUNU AZALTAN VEYA KALDIRAN NEDENLER66

VII- TEHDİT SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ 67

1- Suçun silahla işlenmesi67

2- Suçun kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi67

3- Suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi68

4- Suçun var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi68

VIII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ70

a- Teşebbüs70

b- İştirak70

c- İçtima71

IX- SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI71

a- Soruşturma Kovuşturma71

b- Görevli Mahkeme71

c- Yaptırım71

ç- Zamanaşımı71

FACEBOOK: 72

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞANTAJ83

I. GENEL OLARAK83

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER83

III. SUÇUN KONUSU83

IV. SUÇUN FAİL VE MAĞDURU83

V. SUÇUN MADDİ UNSURU83

VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU84

VII. HUKUKA AYKIRILIK84

VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ84

a- Teşebbüs:84

b- İştirak:84

c- İçtima:84

IX. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER85

X. KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME-SUÇUN YAPTIRIMI VE ZAMANAŞIMI85

a- Kovuşturma:85

b- Görevli Mahkeme:86

c- Suçun Yaptırımı:86

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI86

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA105

I. GENEL OLARAK105

II- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER105

III. SUÇUN MADDİ UNSURU105

a- Fail ve Mağdur105

b- Hareket106

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU108

V. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER108

VI. HUKUKA AYKIRILIK108

VII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ109

a- Teşebbüs109

b- İştirak110

c- İçtima110

VIII- KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN
YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI111

a-Soruşturma-Kovuşturma111

b- Görevli Mahkeme112

c- Suçun Yaptırımı112

ç- Dava Zamanaşımı112

IX. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI113

BEŞİNCİ BÖLÜM

HAKARET123

I. GENEL OLARAK123

II. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER123

III. SUÇ İLE KORUNAN HUKUKİ DEĞER124

IV. SUÇUN UNSURLARI124

a. Suçun Maddi Unsurları124

1- Hareket124
aa- Söz, resim, karikatür, jest, mimik, hareket:125
bb- Çocuk, akıl hastası ya da hayvanların kullanılması: 126
cc- İhmal suretiyle hakaret: 126
çç- Kaba ve nezaketsiz davranışlar: 126
dd- Diğer Kaba ve nezaketsizce söz ve davranışlar: 128
ee- Beddua niteliğindeki Sözler:134
ff- İsnatlar: 137
gg- Ortaya Söylenen Sözler: 138
2- Fail139
aa- Ceza Ehliyeti Olmayanlar140
bb- Yaşayan Kişiler140
cc- 5187 Sayılı Basın Kanunu ve Faillik140
çç- Yasama Sorumsuzluğu Kapsamındaki Kişiler141
3- Mağdur141
aa- Ölüler Açısından143
bb- Geçmişteki Hallerine Göre Mağdurlar143
cc- Kişisel Kusurlar144
çç- Mağdurun Kamu Görevlisi Olması144
dd- Mağdurun Kurul Olması145
ee-Mağdurun Belirli Olması145
ff- Dolaylı Hakaret: 145
gg- İhtilat öğesinin gerçekleşmesi açısından: 147

b- Suçun Manevi Unsuru147

c- Hukuka Aykırılık 147

aa- Eleştiri ve hakaret148
bb- Haber verme Hakkı: 151
cc- İfade Özgürlüğü154
çç- Şikâyet Hakkı ve Hakaret154
dd -Savunma Dokunulmazlığı154
ee- Terbiye Etme Hakkı155
gg- Kanun Hükmünün veya Amirin Emrinin Yerine
Getirilmesi156
hh- Mağdur Rızası157

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ158

a-İçtima158

aa- Gerçek İçtima158
bb- Bileşik Suç158
cc- Zincirleme Suç158

b- Teşebbüs159

c- İştirak159

VI. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ159

VII - CEZAYI HAFİFLETEN YA DA KALDIRAN HALLER160

a- Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi,
TCK m. 129/1160

b- Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi,
 TCK m. 129/2162

c- Hakaret Suçunun Karşılıklı Olarak İşlenmesi,
TCK m. 129/3,162

VIII. HAKARET SUÇUNDA GERÇEĞİN İSPATI
 (TCK m.127)163

a- Genel Olarak163

b- Bekletici Mesele164

c- Hüküm166

IX. SORUŞTURMA- KOVUŞTURMA166

a- Soruşturma-kovuşturma166

aa- Soruşturma-kovuşturma izni: 166
bb- Şikâyet Hakkı166
cc- Şikâyet Süresi: 166
çç- Şikayetten Vazgeçme: 167
dd- Uzlaşma167
ee-) Basit Yargılama 169

b- Görevli Mahkeme169

c- Yaptırım 170

ç- Zamanaşımı173

FACEBOOK: 174

I. TÜZEL KİŞİLER VE KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ184

TWITTER: 190

YOUTUBE196

İNTERNET: 197

ALTINCI BÖLÜM

HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLÂL

I.GENEL OLARAK199

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR201

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 201

a-) Suçun Konusu201

b-) Suçun Faili201

c-) Suçun Mağduru 202

d-) Hareket 202

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 203

V. HUKUKA AYKIRILIK204

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ205

a-) Teşebbüs205

b-) İştirak 205

c-) İçtima205

VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA205

a-) Soruşturma: 205

b-) Yaptırım206

c-) Zamanaşımı206

YEDİNCİ BÖLÜM

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU

I. GENEL OLARAK 215

II. HUKUKİ YARAR215

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI215

a-) Suçun Konusu:215

b-) Suçun faili: 216

c-) Suçun mağduru: 216

d-) Hareket: 216

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU216

V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 216

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ217

a-) Teşebbüs:217

b-) İştirak: 217

c-) İçtima: 217

VII- SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA-GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DAVA ZAMANAŞIMI217

a- Soruşturma Kovuşturma217

b- Görevli Mahkeme217

c- Yaptırım217

ç- Zamanaşımı218

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL

I. GENEL OLARAK 221

Kamuya Açık Alan223

Kişinin Özel Hayat Alanı223

Özel hayatın korunması açısından Türk Hukukunda dikkat çeken düzenlemeler225

1- Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu225
2- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu228
3- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu228
4- Diğer Yasalarda Özel Hayat230

II. SUÇUN KONUSU 234

III. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER234

IV. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 234

a- Fail234

b- Mağdur235

c- Hareket235

I- Gizliliğin İhlâl Edilmesi TCK 134/1, 1. cümle235
II. Gizliliğin Görüntü veya Seslerin Kayda Alınması Suretiyle İhlâli TCK 134/1, 2. Cümle (Kaydetme Suçu)236
III. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etme, (TCK m. 134/2) 240

FACEBOOK243

V- NETİCE VE NEDENSELLİK BAĞI245

VI- SUÇUN MANEVİ UNSURU 245

VII. HUKUKA AYKIRILIK 243

VIII- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ252

a-) Teşebbüs252

b-) İştirak252

c-) İçtima252

IX. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA257

a- Soruşturma ve Kovuşturma257

b- Görevli Mahkeme259

c- Yaptırım260

ç- Zamanaşımı260

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI260

FACEBOOK260

GOOGLE 264

YOUTUBE268

DOKUZUNCU BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ

I-GENEL OLARAK 273

AVRUPA KONSEYİ DÜZENLEMELERİ:273

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU274

Veri Sorumlusuna Başvuru:278

Verileri Koruma Kurulu’na Başvuru278

i- Kişinin kendisi ve aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili veriler:279
ii- Araştırma, planlama, istatistik faaliyetleri:279
iii- Sanat, edebiyat ve bilimsel amaçlar: 279
iv- Önleyici, koruyucu, istihbari faaliyetler: 280
v- Yargı işlemleri: 280

II-SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER281

III- SUÇUN HUKUKİ KONUSU 281

IV- SUÇUN MADDİ UNSURLARI 284

a-) Suçun Faili284

b-) Suçun Mağduru284

c-) Hareket285

V- SUÇUN MANEVİ UNSURU 289

VI- HUKUKA AYKIRILIK289

a- Rıza289

b- Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi290

VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ291

a-Teşebbüs291

b- İştirak291

c- İçtima291

VIII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA293

a- Kovuşturma293

b- Görevli mahkeme293

c- Suçun yaptırımı293

ç- Dava zamanaşımı294

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 294

İNTERNET299

ONUNCU BÖLÜM

VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME YA DA ELE GEÇİRME SUÇU

I- GENEL OLARAK301

II- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER301

III-SUÇUN MADDİ UNSURLARI 301

a- Hareket301

b- Fail302

c- Mağdur 302

IV-SUÇUN MANEVİ UNSURU 302

V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 303

Rıza 303

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 306

a-Teşebbüs306

b-İştirak307

c-İçtima307

VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA308

a- Kovuşturma308

b- Görevli mahkeme309

c- Suçun yaptırımı309

ç- Dava zamanaşımı309

VIII. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ309

1- Kamu görevlisi tarafından, görevin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi309

2- Belirli bir meslek ya da sanatın verdiği kolaylıktan istifade edilmek suretiyle işlenmesi310

ONBİRİNCİ BÖLÜM

VERİLERİ YOK ETMEME SUÇU

I-GENEL OLARAK 327

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR327

III. SUÇUN KONUSU 327

IV. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 327

a- Fail327

b-Mağdur328

c-Hareket328

V. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI328

VI. HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ 329

VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ329

a- Teşebbüs329

b- İştirak329

c- İçtima329

VIII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA 330

a- Kovuşturma330

b- Görevli mahkeme330

c- Suçun yaptırımı330

ç- Dava zamanaşımı330

ON İKİNCİ BÖLÜM

DOLANDIRICILIK

I. GENEL OLARAK332

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR334

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI334

a-) Suçun konusu 334

b-) Suçun faili334

c-) Suçun mağduru 334

ç-) Hareket335

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU335

V. HUKUKA AYKIRILIK335

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ335

a- Teşebbüs:335

b- İçtima:335

c- İştirak:337

ç- Tekerrür:337

VII- SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA 337

a- Soruşturma-Kovuşturma:337

b- Görevli Mahkeme:338

c- Yaptırım:338

ç- Zamanaşımı:340

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 341

 

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME (TCK M. 215)

I. GENEL OLARAK349

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER349

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI349

a-) Suçun faili349

b-) Suçun Mağduru349

c-) Suçun konusu349

ç-) Hareket: 349

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU351

V. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU351

VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ351

a-) Teşebbüs351

b-) İştirak351

c-) İçtima351

VIII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA351

a-) Soruşturma: 351

b-) Görevli mahkeme:351

c-) Yaptırım: 352

d-) Zamanaşımı: 352

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 352

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME VEYA AŞAĞILAMA

I. GENEL OLARAK 367

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER367

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 367

a-) Fail367

b-) Mağdur367

c-) Hareket, Netice ve Nedensellik Bağı368

IV. MANEVİ UNSUR 368

V-SUÇUN ÖZEL GÖRÜŞÜN BİÇİMLERİ368

a-) Teşebbüs: 368

b-) İştirak368

c-) İçtima369

VI. HUKUKA AYKIRILIK 369

VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA369

a-) Soruşturma: 369

b-) Yaptırım:369

c-) Zamanaşımı 369

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 369

ON BEŞİNCİ BÖLÜM

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA

(SOSYAL MEDYA SORUMLULUĞU AÇISINDAN PROPAGANDA  SUÇU TCK M. 220/8)381

I. GENEL OLARAK382

II- SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER384

III- SUÇUN MADDİ UNSURLARI384

a-) Suçun Faili:384

b-) Mağdur:384

c-) Hareket:384

IV- SUÇUN MANEVİ UNSURU384

V- HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ385

VI- SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ385

a-) Teşebbüs:385

b-) İştirak:385

c-) İçtima:385

VII. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER386

a-) Kovuşturma:386

b-) Görevli Mahkeme:387

c-) Suçun Yaptırımı:387

ç-) Zamanaşımı:387

ÖRNEK BAM KARARLARI 387

ON ALTINCI BÖLÜM

MÜSTEHCENLİK391

I. GENEL OLARAK392

II. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE MÜSTEHCENLİK392

III. MÜSTEHCENLİKLE İLGİLİ DİĞER KANUNLAR394

a-) 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu394

b-) 5187 Sayılı Basın Kanunu394

c-) 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
 (TRT Kanunu)394

d-) 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun (RTKYHK)394

e-) 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (İnternet Kanunu)394

f-) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu (PVSK)395

IV. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER395

V. SUÇUN MADDİ UNSURLARI395

a-) Suçun Fail395

b-)Suçun Mağduru395

c-) Hareket396

i. Birinci fıkra yönünden396
ii. İkinci Fıkrada Düzenlenen Suçun Maddi Unsurları 401
iii. Üçüncü Fıkrada Düzenlenen Suçun Maddi Unsurları401
iv. Dördüncü Fıkrada Düzenlenen Suçların Maddi
 Unsurları403
v. Beşinci Fıkrada Düzenlenen Suçun Maddi Unsurları405

VI. SUÇUN MANEVİ UNSURU405

VII. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU405

VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ406

a- Teşebbüs406

b. İştirak407

c. İçtima407

IX. SUÇA ETKİ EDEN NEDENLER407

X. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA408

a. Soruşturma-Kovuşturma408

b. Görevli Mahkeme408

c. Yaptırım408

ç. Zamanaşımı409

XI. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI409

ON YEDİNCİ BÖLÜM

BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU417

I. GENEL OLARAK417

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER417

a-) Suçun Konusu418

b-) Suçun Faili:418

c-) Suçun Mağduru:418

d-) Hareket: 418

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU418

V. HUKUKA AYKIRILIK418

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ419

a-) Teşebbüs419

b-) İştirak: 419

c-) İçtima: 419

VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA419

a-) Soruşturma-Kovuşturma419

b-) Görevli Mahkeme419

c-) Yaptırım: 419

d-) Zamanaşımı:420

ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 420

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM

SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME425

I.GENEL OLARAK425

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER425

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI426

a-) Suçun Konusu426

b-) Suçun Faili426

c-) Suçun Mağduru426

d-) Hareket: 426

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU426

V. HUKUKA AYKIRILIK426

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ427

a-) Teşebbüs427

b-) İştirak: 427

c-) İçtima: 427

VII. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA427

a-) Soruşturma-Kovuşturma427

b-) Görevli Mahkeme427

c-) Yaptırım: 427

d-) Zamanaşımı: 428

VIII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI 428

ON DOKUZUNCU BÖLÜM

CUMHURBAŞKANINA HAKARET

I. GENEL OLARAK441

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER441

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 441

a-) Fail441

b-) Mağdur441

c-) Fiil441

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU 442

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ447

a-) Teşebbüs447

b-) İştirak447

c-) İçtima447

VI-Soruşturma-Kovuşturma-Zamanaşımı 4447

a-) Soruşturma: 447

b-) Görevli mahkeme: 447

c-) Yaptırım:448

ç-) Zamanaşımı 448

VII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI448

YİRMİNCİ BÖLÜM

DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMA

I. GENEL OLARAK451

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER453

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 453

a-) Fail453

b-) Mağdur454

c-) Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı454

Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılama: 454
İstiklal Marşını alenen aşağılama: 454

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU454

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 455

a-) Teşebbüs: 455

b-) İştirak455

c-) İçtima455

VI. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA456

a-)Soruşturma: 456

b-) Görevli Mahkeme456

c-) Yaptırım: 456

ç-) Zamanaşımı 456

VII. ÖRNEK BAM KARARI 456

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ,
DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA
SUÇU 459

I. GENEL OLARAK 459

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ YARAR459

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI460

a-) Fail460

b-) Mağdur460

c-) Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı460

IV. MANEVİ UNSUR461

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ461

a-) Teşebbüs: 461

b-) İştirak461

c-) İçtima461

VI. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA461

a-) Soruşturma: 461

b-) Görevli mahkeme462

d-) Zamanaşımı 462

f-) Hükümet’in İlk İtirazı470

g-) AİHS 10. maddesi İhlâl İddiası470

h-) Tarafların beyanları471

(a) Başvurucu471
(b) Hükümet472

j-) Müdahalenin Hukuken Öngörülüp Öngörülmediği478

k-) Sözleşmenin Diğer İhlâli İddiaları480

l-) Zarar480

m-) Değerlendirilmesi481

VII. ÖRNEK YARGITAY KARARLARI482

 

YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM

ATATÜRK'E HAKARET

I. GENEL OLARAK473

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER473

III. SUÇUN MADDİ UNSURLARI473

a-) Fail473

b-) Mağdur474

c-) Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı474

IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU474

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 474

a-) Teşebbüs: 474

b-) İştirak474

c-) İçtima474

VI. SORUŞTURMA-KOVUŞTURMA474

a-)Soruşturma: 474

b-) Yaptırım: 474

c-) Zamanaşımı 474

YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MAHKEME KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI

I- OLAĞAN KANUN YOLLARI 477

a- İtiraz477

b-) İstinaf479

c- Temyiz480

II. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI481

a-) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı İtirazı481

b-) Kanun Yararına Bozma481

i) Davanın esasını çözmeyen kararlar: 482
ii) Savunma hakkına ilişkin işlemler: 482
iii) Mahkumiyet dışındaki hükümler:482
iv) Sanık lehine uygulamalar: 482

c-) Yargılamanın Yenilenmesi482

ç-) BAM Cumhuriyet Savcısının İtiraz Yetkisi 483

d-) Bireysel Başvuru483

e-) Kamu Denetçiliği 488

f-) Uluslararası Başvuru Yolu AİHM489

YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖZEL HUKUKTA SOSYAL MEDYA

HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU

A. GENEL OLARAK505

B. HAKSIZ FİİL UNSURLARI506

1- Hukuka Aykırı Fiil506
a- Fiil506
b- Hukuka Aykırılık506
c- Hukuka Uygunluk Sebepleri506
ç- Özel hukuka uygunluk nedenleri507
2- Zarar507
a- Genel Olarak507
b- Zararın ispatı508
c- Zararın Türleri509

aa- Maddi ve manevi zarar 509

bb- Mal varlığı zararı – şahıs varlığı zararı510

cc- Manevi Zarar510

çç- Fiili zarar- Yoksun Kalınan Kâr-Normatif Zarar512

dd- Diğer kişisel varlık zararları512

ee- Doğrudan doğruya zarar513

ff- Yansıma Yoluyla Zarar Nedeniyle Tazminat514

3- İlliyet Bağı514
a- Genel Olarak514
b- Uygun İlliyet Bağı Teorisi:515
4- Kusur515
a- Kasıt: 516
b- Ağır ihmal:516
c- Hafif ihmal:516
ç- Kusurun derecesi ve önemi:516

C. HAKSIZ FİİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI517

1- Zarar ve Miktarı517
2- Tazminatın Hesaplanması518
a- Saldırının ağırlığı:518
b- Kusurun ağırlığı:519

YİRMİ BEŞ BÖLÜM

BASIN SUÇLARINDA MANEVİ TAZMİNAT521

a- Basın yoluyla kişilik haklarının saldırıya uğramasında manevi tazminat şartları:522

1- Öze ilişkin koşullar523

2- Görünür Gerçeklik524

3- Güncellik527

4- Kamu Yararı ve Toplumsal İlgi527

YİRMİ ALTI BÖLÜM

CEZA DAVASINDA ŞİKÂYETTEN VAZGEÇME VE
TAZMİNAT531

SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN ÖZEL HUKUK YARGITAY KARARLARI533

ÖRNEK DANIŞTAY KARARLARI690

Kavram Dizin750


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.