Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Terörizmin Finansmanı Suçları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Devrim AYDIN
ISBN: 9786050509090
42,50 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Devrim AYDIN
Baskı Tarihi 2021/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 112

İÇİNDEKİLER...................................................................................................................... 5

KISALTMALAR................................................................................................................. 11

GİRİŞ..................................................................................................................................... 13

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI HAKKINDA
GENEL BİLGİLER VE ULUSLARARASI BELGELER

 

I....... TEMEL KAVRAMLAR VE GENEL BİLGİLER............................................. 17

A..... KARAPARA VE SUÇ GELİRİ KAVRAMLARI......................................... 17

B..... KAYITDIŞI EKONOMİ VE SUÇ GELİRİ KAVRAMLARI..................... 19

C..... MALVARLIĞI DEĞERİ KAVRAMI VE SUÇ GELİRLERİNİN
AKLANMASI..................................................................................................... 20

D..... GENEL OLARAK SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI
DEĞERLERİNİN AKLANMA AŞAMALARI............................................. 21

1...... Yerleştirme................................................................................................. 21

2...... Ayırma....................................................................................................... 23

3...... Bütünleştirme............................................................................................ 23

E...... SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ BAŞLICA
YÖNTEMLERİ.................................................................................................. 23

II..... KARAPARANIN VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINA
İLİŞKİN ULUSLARARASI BELGELER............................................................ 25

A..... ABD’DEKİ DÜZENLEMELER...................................................................... 25

1...... Karaparanın Aklanmasına Yönelik Düzenlemeler........................... 25

2...... Terörün Finansmanını Önlemeye Yönelik Düzenlemeler................ 26

B..... KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN
OECD MALİ ÇALIŞMA GRUBU’NUN (FATF) TAVSİYELERİ............ 27

C..... BASEL KOMİTESİ İLKELER BİLDİRİSİ (12 ARALIK 1988).............. 28

D..... SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELEYE
YÖNELİK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMELERİ........................ 28

1...... Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Sözleşmesi 1988)................ 28

2...... Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi (Palermo Sözleşmesi 2000)................................................ 29

E...... SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELEYE
YÖNELİK AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMELERİ.................................... 31

1...... Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması,
Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına Hakkında (141 Sayılı)
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Strazburg Konvansiyonu 1990)........ 31

2...... Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması,
Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanı Hakkında (198 Sayılı)
Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Varşova Sözleşmesi 2005)................. 32

F...... SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELEYE
YÖNELİK AVRUPA KONSEYİ DİREKTİFLERİ...................................... 32

1...... Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin
(27 Haziran 1980 Tarih ve R- 80/10 Sayılı) Tavsiye Kararı........... 32

2...... Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Avrupa
Topluluğu (1991/308 Sayılı) Konsey Direktifi................................... 33

3...... Finansal Sistemin Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı
Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine Yönelik
(2005/60/EC Sayılı)Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi.... 34

4...... Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (2015/849 Sayılı)
Finansal Sistemin Kara Para Aklama veya Terörün
Finansmanı Amacıyla Kullanılmasının Önlenmesine İlişkin
Direktifi...................................................................................................... 35

 


İKİNCİ BÖLÜM

SUÇTAN KAYNAKLANAN
MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU

 

I....... SUÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER................................................................ 37

A..... SUÇUN HUKUKİ KONUSU............................................................................ 37

B..... SUÇUN MADDİ KONUSU.............................................................................. 39

C..... SUÇUN FAİLİ VE MAĞDURU...................................................................... 40

D..... ÖNCÜL SUÇ...................................................................................................... 42

E...... ÖNCÜL SUÇ AÇISINDAN 4208 SAYILI KANUN İLE
TCK m. 282 ARASINDA ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANMA........... 43

F...... ÖNCÜL SUÇUN VARLIĞININ TESPİTİ..................................................... 45

G..... ÖNCÜL SUÇA İLİŞKİN KOŞULLAR........................................................... 49

II..... SUÇUN UNSURLARI................................................................................................ 51

A..... SUÇUN MADDİ UNSURU.............................................................................. 51

1...... Genel Olarak............................................................................................. 51

2...... Suç Kaynaklı Malvarlığı Değerini Gizlemek veya Aklamak
Amacıyla İşlemlere Tabi Tutmak......................................................... 53

3...... Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Yurt Dışına
Çıkarmak.................................................................................................. 54

B..... HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ.......................................................... 54

C..... SUÇUN MANEVİ UNSURU........................................................................... 55

III... SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ VE NİTELİKLİ HALLERİ............ 56

A..... SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ........................................................ 56

1...... Teşebbüs.................................................................................................... 56

2...... İştirak......................................................................................................... 57

3...... İçtima......................................................................................................... 57

B..... SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ..................................................................... 58

1...... Suçun Kamu Görevlisi veya Belli Bir Meslek Sahibi Kişi
Tarafından İşlenmesi.............................................................................. 58

2...... Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi................................... 59

C..... SUÇUN TÜZEL KİŞİ YARARINA İŞLENMESİ........................................ 60

D..... ETKİN PİŞMANLIK......................................................................................... 61

IV.... AKLANMIŞ GELİRLERİ SATIN ALMAK, KABUL ETMEK,
BULUNDURMAK VEYA KULLANMAK SUÇU (TCK m.282/2)................. 63

A..... GENEL BİLGİLER........................................................................................... 63

B..... SUÇUN UNSURLARI...................................................................................... 64

C..... SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ VE NİTELİKLİ HALLERİ....... 66

V..... SUÇA İLİŞKİN MUHAKEMENİN YÜRÜTÜLÜŞÜ......................................... 67

A..... GENEL BİLGİLER........................................................................................... 67

B..... AKLAMA SUÇUNA UYGULANABİLECEK CEZA
MUHAKEMESİ TEDBİRLERİ...................................................................... 68

1...... Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini.................................................... 68

2...... İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması............................. 69

3...... Teknik Araçlarla İzleme......................................................................... 70

C..... 5549 SAYILI KANUNA GÖRE AKLAMA SUÇUNA ÖZGÜ
KORUMA TEDBİRLERİ................................................................................ 70

1...... Taşınmaz Hak ve Alacaklara Elkoyma.............................................. 70

2...... Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi................................................... 71

3...... Kontrollü Teslimat................................................................................... 72

D..... HAZİNENİN SUÇTAN ZARAR GÖREN SIFATIYLA DAVAYA
KATILIP KATILAMAYACAĞI SORUNU.................................................. 73

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ
HAKKINDA KANUNDA DÜZENLENEN TEDBİRLER

 

I....... 5549 SAYILI KANUNUN YAPISI VE NİTELİĞİ............................................. 77

A..... 5549 SAYILI KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLER......................... 77

B..... MALÎ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI....................... 78

II..... 5549 SAYILI KANUNA GÖRE YÜKÜMLÜLERİN
SORUMLULUĞU...................................................................................................... 80

A..... 5549 SAYILI KANUNDAKİ SUÇLAR VE YAPTIRIMLAR................... 80

1...... Yükümlülük İhlâlinde Adli Ceza........................................................... 80

2...... Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmemesi.............. 81

B..... YÜKÜMLÜLÜK İHLÂLİNDE İDARÎ CEZA.............................................. 81

1...... Genel Olarak Yükümlüler ve Sorumlulukları...................................... 81

2...... Müşterinin Kimlik Tespitinin Yapılmaması........................................ 83

3...... Şüpheli İşlemlerin Bildirilmemesi.......................................................... 83

4...... Eğitim ve Denetim Tedbirlerinin Alınmaması.................................... 83

5...... Bilgi Verme Yükümlülüğünün İhmali.................................................. 84

6...... Elektronik Tebligat Hükümlerine Aykırı Davranmak...................... 84

7...... Gümrük İdaresine Doğru Bilgi Vermemek.......................................... 85

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU

 

I....... TERÖR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI HAKKINDA
GENEL BİLGİLER.................................................................................................. 87

A..... GENEL OLARAK TERÖR VE TERÖRİZM................................................ 87

B..... TERÖRİZMİN FİNANSMANI....................................................................... 89

C..... TERÖRÜN FİNANSMANINI ÖNLEMEYE YÖNELİK ULUSLARARASI DÜZENLEMLER     91

1...... Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası
Sözleşme.................................................................................................... 91

2...... Mali Eylem Görev Grubu’nun Terörizmin Finansmanına
İlişkin 9 Özel Tavsiyesi............................................................................ 93

3...... Terörizmin Finansmanına Dair Avrupa Birliği Bünyesindeki
Belgeler....................................................................................................... 94

II..... 6415 SAYILI TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ
HAKKINDA KANUNUN GENEL YAPISI VE KAPSAMI.............................. 95

A..... 6415 SAYILI KANUNUN YAPISI VE KAPSAMI...................................... 95

B..... 6415 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN MALVARLIĞININ
DONDURULMASI TEDBİRİ......................................................................... 96

III... TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU................................................................... 99

A..... SUÇ HAKKINDA GENEL BİLGİLER.......................................................... 99

B..... SUÇUN UNSURLARI.................................................................................... 102

1...... Suçun Maddi Unsuru............................................................................ 102

2...... Suçun Manevi Unsuru.......................................................................... 104

C..... SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ, NİTELİKLİ HALLERİ
VE İÇTİMA HÜKÜMLERİ.......................................................................... 105

D..... TERÖRİZMİN FİNASMANI SUÇUNA İLİŞKİN
MUHAKEMENİN YÜRÜTÜLÜŞÜ............................................................. 106

SONUÇ................................................................................................................................ 107

KAYNAKÇA         111

ABDİOĞLU, Hasan: “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Elemanlarının Rolleri ve Sorumlulukları”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Nisan 2009, s. 33-56.

AKICI, Merve Bihter: Money Laundering and Terrorism as a Global Threat and a Comparison Between United States and Turkey”, Ankara Bar Review, 2011, N.2, s. 179-193.

ALTUĞ, Osman: Kayıt Dışı Ekonomi, Cem Ofset Matbaacılık, İstanbul, Mart 1994.

ARSLAN, Çetin/ AZİZAĞAOĞLU, Bahattin: Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Asil Yayınevi, Ankara 2004.

ARTUK, M. Emin/ GÖKÇEN, Ahmet/ ŞAHİN, M. Emin/ ÇAKIR, Kerim: Ceza Hukuku Özel Hükümler, 16. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017.

ARTUK, M. Emin/ YENİDÜNYA, A. Caner: “Cürüm Eşyasını Satın Almak ve Saklamak (Yataklık) Cürmü Üzerine Bir İnceleme (TCK m. 512)”, Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul, 2004, s. 79-90.

AYKIN, Hasan: Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadelenin Küresel Boyutu, Maliye Bakanlığı Yayını, Ümit Matbaacılık, Ankara, 2010.

BEKA, Agron: “Money Laundering”. Acta Universitatis Danubius Juridica, 2019, Vol. 15, No. 1, s. 229-239.

ÇAKIR, Kerim: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.

ÇETİN, Soner Hamza: “Terörizmin Finansmanı Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, Ağustos 2016, S. 31, s. 125-171.

DEĞİRMENCİ, Olgun: Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu (Karapara Aklama Suçu), Turhan Kitabevi, Ankara, 2007.

ERGÜL, Engin: Organize Suçlar ve Karaparanın Aklanması, Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu, Adalet Bakanlığı Yay., Ankara, Ekim 2005, s. 243-268.

EREN, Esra Yılmaz: “Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2013, C. LXXI, S. 1, S. 1243-1272.

FRANKL, Milan/ KURCER Ayse Ebru: “Money Laundering and Terrorist Financing Activities”, Business Expert Press, New York, 2017.

GÜNER, Sedat: Organize Suç Örgütleri Karapara ve Aklanması, Bilgi Yayınevi, İstanbul, Ağustos 2003.

HAFIZOĞULLARI, Zeki/ ÖZEN Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler - Millete ve Devlete Karşı Suçlar, Us-AYay., Ankara, 2016.

İPEK, Halim: Karapara ve Karaparanın Aklanması. Beta Yayınları. İstanbul 2000.

KARA, Ferhat: Terörün Finansmanı ve Karapara Aklama, Vergi Müfettişleri Derneği Yayını, Ankara, 2018.

KOCASAKAL, Ümit: “Karapara Aklama ile Mücadele ve Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 282. Maddesinde Düzenlenen Suç Gelirlerinin Aklanması Suçu”, Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı, (Ed. Süleyman Aydın), Ankara, Adalet Yayınevi, 2008, s.55-70.

LEVI, Michael/ REUTER, Peter: “Money Laundering”, CRIME & Justice, 2006, N. s. 289-375.

MANN Tucker, Tracy, “Money Laundering”, American Criminal Law Review, 2007, N. 44, s. 769-792.

ÖZBEK, Veli Özer/ DOĞAN, Koray/ BACAKSIZ, Pınar/ TEPE, İlker: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2016.

ÖZBEK, Veli Özer: “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu, (TCK m. 282)”, Kamusal ve Ticari Yaşamda Hukuk ve Etik Açısından Yolsuzlukla Mücadele, (Ed. Yener Ünver), İstanbul, 2013.

ÖZÇELİK, Katkat Münevver: “Kara Para Aklama İşlemleri ve Kara Para Aklama İşlemlerinin Önlenmesinde Muhasebecinin Rolü”, Muhasebe, Finans ve İktisat Araştırma Örnekleri, Ed. Editör: Prof. Dr. Ali Acaravcı, Atlas Yay., Ankara, 2018, S. 59-82.

ÖZGENÇ, İzzet: Suç Örgütleri, Seçkin Yay., Ankara, 2013.

ÖZGENÇ, İzzet/ YURTLU, Fatih: “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları Bakımından Teori ve Uygulamada Ortaya Çıkabilecek Sorunlara İlişkin Bir Değerlendirme” (https://api.hacibayram. edu.tr/files/1/5.turkkorecezahukukugunleri.pdf)

PARLAR, Ali/ HATİPOĞLU, Muzaffer, Ekonomik ve Ticari Suçlar, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005.

PROVOST A: Mark, “Money Laundering”, American Criminal Law Review, 2009, N. 46, s. 837-861.

RAKHMAT, Muhamad: “Construction of Law Enforcement Against Money Laundering Crime with Cyber Laundering Mode”, Open Journal for Legal Studies, 2020, C. 3, S. 1, s. 1-22.

SERAFINI Justin: “Money Laundering”, American Criminal Law Review, 2004, N. 41, s. 887-910.

UÇAN, Raşit/ GÜNER, Ümit: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Yükümlülükleri, TÜRMOB Yayını, Ankara, 2017.

ÜSTÜN, Oktay: “Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Dokuz Özel Tavsiyesi”, Bankacılar Dergisi, 2005, S. 52, s. 10-27.

YETİM, Sedat/ DAĞTEKİN, Orhon Can: “Karapara ve Aklamanın Ekonomik Teoriler Çerçevesinde Açıklanması”, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, Ankara, 2016.

YILMAZ, Sacit, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu”, Ankara Barosu Dergisi 2011, S. 2, s. 70-97.

YILMAZ, Yeşim, “Terörizmin Finansmanı Suçu”, Yeditepe ÜHFD, C.XVII, 2020/Özel Sayı, s. 177-267.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.