Tabiiyet Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gülin GÜNGÖR
Ürün Kodu: MH300
ISBN: 978-605-05-0461-3
Stok Durumu: Stokta var
49,50 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gülin GÜNGÖR
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

MH300
Tâbiiyet Hukuku
(Gerçek Kişiler - Tüzel Kişiler - Şeyler)
Prof. Dr. Gülin GÜNGÖR
2019/09 7. Baskı, XX+355 Sayfa
ISBN 978-605-05-0461-3


İ Ç İ N D E K İ L E R

Üçüncü Basıya Önsöz VII
Birinci Basıya Önsöz IX
Kısaltmalar Cetveli XVII

B İ R İ N C İ B Ö L Ü M
GERÇEK KİŞİLER
§ 1. Giriş “Tâbiiyet ve Vatandaşlık Kavramları” 1
§ 2. Vatandaşlık Bağının Hukukî Niteliği 3
§ 3. Mahfuz Yetki 12
§ 4. Vatandaşlığın Direktif İlkeleri 20
I. Klâsik İlkeler 20
A. Vatandaşlığı bulunmayan kimse olmamalıdır 21
B. Kimsenin aynı anda iki vatandaşlığı olmamalıdır 25
C. Herkes vatandaşlığını değiştirme hakkına sahip olmalıdır 34
II. Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi: Yeniden Değerleme 35
§ 5. Türk Vatandaşlık Hukukunun Kaynakları 40
I. Millȋ Hukuk Kaynakları 41
A. Mevzuat 41
B. Millî Mahkemelerin Kararları 43
II. Milletlerarası Hukuk Kaynakları 43
A. Milletlerarası Sözleşmeler 43
B. Genel Hukuk İlkeleri 46
C. Milletlerarası Teamül Hukuku Kuralları 47
D. Milletlerarası Mahkemelerin Kararları 47
III. Doktrin 48
§ 6. Türk Vatandaşlık Hukukunun Anayasal İlkeleri 48
I. Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür 49
II. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür 49
III. Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir 51
IV. Hiç bir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz 51
V. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşıyargı yolu kapatılamaz 52
§ 7. Türk Vatandaşlığı Kanununa Göre Vatandaşlığın Kazanılması ve Kaybı 53
I. Türk Vatandaşlığının Kazanılması 54
A. Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması 54
1. Soy Bağı Esası 56
2. Doğum Yeri Esası 64
B. Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması 71
1. Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı ileKazanılması 71
a. Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanılması 77
aa. Ergin ve Ayırt Etme Gücüne Sahip Olma Şartı 79
ab. İkamet Şartı 81
ac. Türkiye'de Yerleşmeye Karar Verdiğini Davranışları ile Teyit Şartı 86
ad. Genel Sağlık Bakımından Tehlike Teşkil Edecek Hastalığı Bulunmama Şartı 87
ae. İyi Ahlâk Sahibi Olma Şartı 88
af. Yeteri kadar Türkçe Konuşabilme Şartı 90
ag. Türkiye'de Kendisinin ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kimselerin Geçimini Sağlayacak Gelire veya Mesleğe Sahip Olma Şartı 90
ah. Millî Güvenlik ve Kamu Düzeni Bakımından
Engel Teşkil Edecek Hali Bulunmama Şartı 91
ai. Yabancı Devlet Vatandaşlığından Çıkma Şartı 93
b. Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnaî Haller 96
ba. TVK m.12/1-a Kapsamındaki Kişiler 98
bb. TVK m.12/1-b Kapsamındaki Kişiler 99
bc. TVK m.12/1-c Kapsamındaki Kişiler 104
c. Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanılması 111
ca. TVK m.13 Kapsamında İkamet Şartsız Yeniden Kazanma 112
cb. TVK m.43 Kapsamında İkamet Şartsız Yeniden Kazanma 113
cc. TVK m.14 Kapsamında İkamet Şartlı Yeniden Kazanma 115
d. Türk Vatandaşlığının Evlenme Sebebiyle  Kazanılması 117
da. Evlenme Sebebiyle Türk Vatandaşlığının Kazanılması Şartları 120
db. Evlenmenin Butlanı 123
e. Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının
Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul 127
f. Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının
Kazanılmasının Hukukî Sonuçları 129
2. Türk Vatandaşlığının Evlât Edinilme Yolu ile
Kazanılması 133
a. Genel Olarak 133
b. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması Şartları 135
c. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul 136
d. Evlât Edinilme Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Hukukȋ Sonuçları 137
3. Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile Kazanılması 137
a. Seçme Hakkı Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması Şartları 138
b. Seçme Hakkı Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Başvuru Makamları ve Usul 139
c. Seçme Hakkı Yolu ile Türk Vatandaşlığının Kazanılmasının Hukukî Sonuçları 140
4. KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını  Kazanması 141
II. Türk Vatandaşlığının Kaybı 144
A. Türk Vatandaşlığının Kaybı Yolları 144
1. Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı ile Kaybı 145
a. Türk Vatandaşlığından Çıkma 145
aa. Türk Vatandaşlığından Çıkma Şartları 146
i. Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak 146
ii. Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti
nedeniyle aranan kişilerden olmamak 147
iii. Hakkında herhangi bir malî ve cezaî tahdit bulunmamak 148
iv. Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına dair inandırıcı belirtiler bulunmak 148
ab. Türk Vatandaşlığından Çıkmada Müracaat Makamları ve Usul 152
ac. Türk Vatandaşlığından Çıkmanın Hukukȋ Sonuçları 153
i. Yabancı Statüsü 153
ii. Türk Vatandaşlığından Çıkmanın Eş ve Çocukların Vatandaşlığına Etkisi 159
b. Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi 161
ba. Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi  Sebepleri 163
i. Barış Zamanı 164
ii. Savaş Zamanı 168
bb. Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Usulü 169
bc. Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesinin Hukukî Sonuçları 169
c. Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptali 170
ca. Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptali Şartları 172
cb. Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptalinin Hukukî Sonuçları 174
2. Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile Kaybı 177
a. Türk Vatandaşlığı Kanununun Seçme Hakkı Tanıdığı Kişiler 179
b. Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı Yolu ile Kaybı Usulü 180
c. Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı Yolu ile Kaybetmenin Hukukî Sonuçları 181
B. Türk Vatandaşlığının Kaybının Hukukî Sonucu: Yabancı Statüsü 182
III. Maddȋ Hataların Düzeltilmesi 183
IV. Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybına İlişkin Kararların Geri Alınması 185
§ 8. Milletlerarası Sözleşme Hükümlerine Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybı 190
I. Arazi Terk ve İlhakı 190
II. Ahali Mübadelesi 196
§ 9. Türk Vatandaşlığının İspatı 199

İKİNCİ BÖLÜM
TÜZEL KİŞİ VE ŞEYLER
§ 1. Tüzel Kişilerin Tâbiiyeti 205
I. Genel Olarak 205
II. Tüzel Kişilerin Tâbiiyetinin Tayininde Başvurulan Sistem ve Ölçütler 207
III. Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Tâbiiyeti 210
A. Ticaret Şirketleri 212
B. Dernekler 217
C. Vakıflar 219
§ 2. Şeylerin Tâbiiyeti 220
I. Hava Araçlarının Tâbiiyeti 221
A. Genel Olarak 221
B. Türk Hukuku 221
II. Deniz Gemilerinin Tâbiiyeti 225
A. Genel Olarak 225
B. Türk Hukuku 226

Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M
YARGI YOLU
§ 1. Gerçek Kişilerin Vatandaşlığı 233
§ 2. Tüzel Kişi ve Şeylerin Tâbiiyeti 241

EKLER
• 07.11.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 66 245
• 29.05.2009 tarih ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu 246
• Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin  Yönetmelik 257
KAYNAKÇA 289
YAZARIN DİĞER ESERLERİ 299

KAYNAKÇA

Achermann, A./Achermann, C./D’Amato, G./Kamm, M./Von Rütte, B.: Country Report: Switzerland (January 2010, Revised May 2010), EUDO Citizenship Observatory s.12, eudo-citizenship.eu.

Akıntürk, T./Karaman, D.A.: Türk Medenî Hukuku, Aile Hukuku, C.2, B.13, İstanbul 2011 (Aile Hukuku).

Akıntürk, T./Karaman, D.A.: Medenî Hukuk, B.16, İstanbul 2011 (Medenî Hukuk).

Arat, T.: Ticaret Şirketlerinin Tâbiiyeti, Ankara 1970 (Ticaret Şirketleri).

Arat, T.: Türk Vatandaşlığından Iskat Edilen Kişilerin Mülkiyet ve Miras Hakları, 31 AÜHFD, 1974, S.1-2, s.279-360 (Iskat).

Asar, A.: Türk Yabancılar Mevzuatında Yabancı ve Hakları, Ankara 2006.

Akyüz, E.: Çocuk Hukuku, B.2, Ankara 2012.

Aybay, R.: Vatandaşlık Hukuku, B.3, İstanbul 2008 (Vatandaşlık).

Aybay, R.: Kadının Uyrukluğu Üzerinde Evlenmenin Etkisi, Ankara 1980 (Kadının Uyrukluğu).

Aybay, R.: Tarih ve Hukuk Açısından Konsolosluk, İstanbul 2009 (Konsolosluk).

Aybay, R.: Yabancıyla Evlenen Kadının Türk Yurttaşlığından Ayrılması, 33 AÜSBFD, 1978, S.3, s.35-48 (Yabancıyla Evlenen Kadın).

Aybay, R.: Türk Hukukunda Gemilerin Uyrukluğu, 47 AÜSBFD, 1992, S.1, s.83-94 (Gemilerin Uyrukluğu).

Bal, Y./Karabulut, M./Şahin, Y.: Danıştay 10. Daire Kararları, C.1, Ankara 2003.

Baršová, A.: Czech Citizenship Legislation Between Past and Future, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, s. 163-184 (Edts. R. Bauböck/ B. Perchinig/W. Sievers).

Bauböck, R./Ersboll, E./Groenendijk, K./Waldrauch, H.: Introduction, Acquisition and Loss of Nationality, C.1 (Comparative Analysis), Amsterdam 2006 (Edts. R. Bauböck/E. Ersboll/K. Groenendijk/H. Waldrauch).

Belgesay, M.R.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Şerhi, 1929.

Berki, O.F.: Türk Vatandaşlığı Kanununun Aslî Tâbiiyete Müteallik Hükümleri, 7 AÜHFD, 1950, S.1-2, s.146-159 (Aslî Tâbiiyet).

Berki, O.F.: Türk Vatandaşlığı Hukukunda Toprak Esasının Gelişmesi, 27 AÜHFD, 1970, S.1-2, s.67-76 (Toprak Esası).

Berki, O.F.: Türk Hukukunda Tâbiiyetin Ziyaı, 10 AÜHFD, 1953, S.1-4, s.433-449 (Tâbiiyetin Ziyaı).

Berki, O.F.: Devletler Hususî Hukuku, C.1, B.4, Ankara 1961 (DHH C.1).

Berki, O.F.: Türk Hukukunda Seçme Hakkı ile Vatandaşlığın Kaybı, 35 AÜHFD, 1978, S.1-4, s.281-293 (Seçme Hakkı).

Berki, O.F.: Vatansızlık, 4 AÜHFD, 1948, S.1-4, s.167-192 (Vatansızlık).

Berki, O.F.: Yetkili Makam Kararıyla Türk Vatandaşlığının Kaybı, 32 AÜHFD, 1975, S.1-4, s.117-134 (Yetkili Makam).

Berki, O.F.: Yeni Vatandaşlık Kanununun Tâbiiyetin Kazanılması ve Kaybı Hakkında Kabul Ettiği Esaslar, Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsh’e Armağan, Ankara 1964, s.293-322, auhf.ankara.edu.tr/  kitaplar/armaganlar/ernst-e-hirsch-armagani (Yeni Vatandaşlık Kanunu).

Berki, O.F.: Vatandaşlığın Kazanılması Bakımından 1928 ve 1964 Türk Vatandaşlığı Kanunu Hükümlerinin Mukayesesi, Prof. Dr. Bülent N. Esen’e Armağan, Ankara 1977, s.39-54 (Esen Armağanı).

Berki, O.F.: Türk Hukukunda Evlenmenin Tâbiiyete Tesiri,               3 AÜHFD, 1946, S.1, s.89-100 (Evlenmenin Tâbiiyete Tesiri).

Berki, Ş.: Devletler Hususî Hukukunda Tâbiiyet, Yabancıların Hukuku, Kanunlar İhtilâfı ve Yargılama Usulünün Tatbiki Prensipleri, 7 AÜHFD, 1950, S.1-2, s.218-249 (Tatbik Prensipleri).

Berki, O.F./Ansay, T./Arat, T.: Devletler Hususî Hukuku ile İlgili Danıştay ve Yargıtay Kararları, C.I (Tâbiiyet Hukuku 1963-1975), Ankara 1975.

Bilge, S.: Tebaanın Yabancı Memleketlerde Diplomatik Himayesi, Ankara 1953.

Birsen, K.: Devletler Hususî Hukuku, C.1, Tâbiiyet-Yabancıların Hukuku, İstanbul 1936.

Bloch, M.: Feodal Toplum, İstanbul 2007 (Çev. M. Fırat).

Boll, A.M.: Multiple Nationality and International Law, Leiden/Boston 2007.

Bouineau, J.: Fransa’da Devrim Döneminde Yurttaşlar ve Yurttaşlık, Dersimiz: Yurttaşlık, İstanbul 1998, s.110-139 (Çev. Y. Küey).

Bozkurt, E.: Türkiye’nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı, B.5, Ankara 2011.

Bozkurt, G.: Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasî Gelişmelerin Işığı Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukukî Durumu (1839-1914), B.2, Ankara 1996 (Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşları).

Bozkurt, G.: Azınlık İmtiyazları-Kapitülasyonlardan Tek Hukuk Sistemine Geçiş, Ankara 1998 (Azınlık İmtiyazları).

Bozkurt, G.: İslam Hukukunda Müste’menler, Prof. Dr. Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, Ankara 1983, s.361-379 (Müstemenler).

Bozkurt, E.: Devletler Hukuku Bakımından Türkiye’nin Sınır İlişkileri, İstanbul 1992 (Sınır İlişkileri).

Buttigieg, E.: Malta’s Citizenship Law: Evolution and Current Regime, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, s. 245-262 (Edts. R. Bauböck/ B. Perchinig / W. Sievers).

Bülbül, E.: İdari İşlemlerin Yürürlükten Kaldırılması, İstanbul 2010.

Çağa, T.: Deniz Ticareti Hukuku I, Giriş, Gemi, Donatan ve Kaptan, B.5, İstanbul 1978.

Çelik, E.: Milletlerarası Hukuk, C.2, İstanbul 1982.

Çelikel, A./Erdem, B.: Milletlerarası Özel Hukuk, B.11, İstanbul 2012.

Çelikel, A./Gelgel, G.: Yabancılar Hukuku, B.18, İstanbul 2012.

Doğan, V./Aygül, M./Şit, B.: Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, B.9, 2011.

Çiçekli, B.: Yabancılar Hukuku, Ankara 2009.

Davison, R.H.: Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform, 1856-1876, İstanbul 2005 (Çev. O. Akınhay).

Değer, N.: Kamu Haznedarlığı Üzerine, 147 Maliye Dergisi, 2005, s.38-45.

Doğan, V.: Türk Vatandaşlık Hukuku, B.11, Ankara 2012 (Vatandaşlık).

Doğanay, F.: Türkiye’ye Göçmen Olarak Gelenlerin Yerleşimi, www.balgoc.org.tr/gocmenyerlesim.html.

Ekşi, N.: Kanunlar İhtilâfı Kurallarına, Milletlerarası Usul Hukukuna, Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları, B.3, İstanbul 2009 (Kararlar).

Ekşi, N.: Yabancılar Hukukuna İlişkin Temel Konular, B.3, İstanbul 2011 (Yabancılar).

Ekşi, N.: Milletlerarası Özel Hukuk II, Pratik Çalışma Kitabı, Vatandaşlık ve Yabancılar Hukukuna İlişkin Seçilmiş Mahkeme Kararları, B.4, İstanbul 2012 (Pratik Çalışma).

Ekşi, N./Baş, Z.: Nazım Hikmet Ran’ın Vatandaşlık Durumu, Kırklareli 2002.

Ekşi, N./Özelçi, A.: Nazım Hikmet’in Türk Vatandaşlığından Çıkarılmasına İlişkin Kararların Değerlendirilmesi, 82 İBD, 2008, S.5, s.2999-2331.

Erdem, B.B.: Türk Vatandaşlık Hukuku, B.3, İstanbul 2013.

Erim, N.: Milletlerarası Daimi Adalet Divanı ve Türkiye, 2 AÜHFD, 1944, S.1-2, s.62-72.

Ersbøll, E.: Country Report: Denmark, EUDO Citizenship Observatory (September 2009, Revised April 2010), eudo-citizenship.eu.

Erten, R.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı’nın Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Hükümleri Hakkında Değerlendirmeler, 66 Ankara Barosu Dergisi, 2008, S.4, s.36-61 (Tasarı).

Fagerland, J./Brander, S.: Country Report: Finland, EUDO Citizenship Observatory (September 2009, Revised April 2010), eudo-citizenship.eu.

Fişek, H.: Anayasa ve Vatandaşlık, Ankara 1961 (Anayasa).

Fişek, H.: Türk Vatandaşlık Hukuku, Ankara 1959 (Vatandaşlık).

Fişek, H.: Türk Vatandaşlık Kanunu Açısından Vatana Bağlılıkla Bağdaşmayan Eylemler, Prof. Dr. Fadıl H. Sur'un Anısına Armağan, Ankara 1983, 381-399 (Vatana Bağlılıkla Bağdaşmayan Eylemler).

Fişek, H.: Vatandaşlığa Alınmanın İptali, Prof. Dr. Osman F. Berki’ye Armağan, Ankara 1977, s.373-396 (İptal).

Fuad, M.: Tabiiyyet, İstanbul 2006 (Transkripsiyon: C. Osmanağaoğlu).

Giray, K.: 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Hakkında Değerlendirme, Prof. Dr. Atâ Sakmar’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011, S.1, s.381-402.

Giritli, İ.: Hükûmet Tasarrufları, İstanbul 1958.

Górny, A.: Same Letter, New Spirit: Nationality Regulations and Their Implementation in Poland, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, s.113-133 (Edts. R. Bauböck/B. Perchinig/W. Sievers).

Göğer, E.: Türk Tâbiiyet Hukuku, Ankara 1972 (Tâbiiyet).

Göğer, E.: Çifte Vatandaşlık, 44 AÜHFD, 1995, S.1-4, s.127-182 (Çifte Vatandaşlık).

Göğer, E.: Devletler Hususî Hukukunun Mahiyeti, 27 AÜHFD, 1970, S.3-4, s.173-192 (Mahiyet).

Göğer, E.: Yabancılar Hukuku, Ankara 1974 (Yabancılar).

Gözler, K.: İdare Hukuku, B.2, C.1, Bursa 2009.

Gözübüyük, A.Ş.: Yönetsel Yargı, B.31, Ankara 2011.

Gözübüyük, A.Ş./Tan, T.: İdare Hukuku, C.2, İdari Yargılama Hukuku, B.4, Ankara 2010.

Gül, A./Gökçen, S.: Son Dönem Osmanlı Nüfusu ve Ecnebîler Meselesi, Ankara 2010.

Günday, M.: İdare Hukuku, B.10, Ankara 2011.

Gündüz, A.: Milletlerarası Hukuk, Temel Belgeler, Örnek Kararlar, B.3, İstanbul 1998.

Güngör, G.: Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ’un Anısına Armağan, 17-18 MHB, 1997-1998, S.1-2, s.229-250 (Sözleşme).

Güngör, G.: The Acquisition of Turkish Nationality by Way of Marriage Following the June 2003 Amendment, 1 Ankara Law Review, 2004, S.1, s.29-49 (Marriage).

Güngör, G.: Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Bazı Hükümlerinin 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Üzerindeki Etkisi, 63 AÜHFD, 2014, S.3, s.479-507.

Hailbronner, K.: Nationality in Public International Law and European Law, Acquisition and Loss of Nationality, C.1 (Comparative Analysis), Amsterdam 2006, s.35-104 (Edts. R. Bauböck/E. Ersboll/K. Groenendijk/H. Waldrauch).

Heater, D.: Yurttaşlığın Kısa Tarihi, Ankara 2007 (Çev. M.D. Üst).

Hofmann, R.: Overview of Nationality and Citizenship, Citizenship and Nationality Status in the New Europe, London 1998, s.5-19 (Edts. S. O´Leary /T. Tiilikainen).

İçduygu, A.: Türkiye’de Uluslararası Göç ve Vatandaşlık Tartışması: Birey Düzeyinde Analiz, Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye’de Vatandaşlık, İstanbul 2009, s.227-255 (Derl. E.F. Keyman/A. İçduygu).

İnalcık, H.: Osmanlılar, Fütühat, İmparatorluk, Avrupa ile İlişkiler, İstanbul 2010.

İnan, A.N.: Medenî Hukuk, Ankara 2005.

Järve, P.: Estonian Citizenship: Between Ethnic Preferences and Democratic Obligations, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, s.43-62 (Edts. R. Bauböck/B. Perchinig/W. Sievers).

Karahanoğulları, O.: İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), Ankara 2011.

Karamustafaoğlu, T./Turhan, M.: 1961-1982 T.C. Anayasaları “Karşılıklı Metinler”, Ankara 1983.

Kaya, A.: İslâm Hukukuna Göre Vatandaşlığın Temel Esasları, 7 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, S.7, s.339-351.

Kayam, H.C.: Lozan Barış Andlaşmasına Göre Türk - Yunan Nüfus Mübadelesi ve Konunun TBMM'de Görüşülmesi, 9 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1993, S.27, www.atam.gov.tr.

Killerby, M.: Steps Taken by the Council of Europe to Promote the Modernisation of the Nationality Laws of European States, Citizenship and Nationality Status in the New Europe, London 1998, s.21-37 (Edts. S. O´Leary / T. Tiilikainen).

Kurt, Y./Çöğgün, M.: Mülkî İdare Amirleri Sınır Görevi Rehberi, Ankara 2007, www.arem.gov.tr.

Kusá, D.: The Slovak Question and the Slovak Answer: Citizenship During the Quest for National Self-Determination and After, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, s.185-212 (Edts. R. Bauböck/B. Perchinig/W. Sievers).

Lütem, İ.: Deniz Hukukunda Gelişmeler, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı, Ankara 1959.

Medved, F.: Interaction Between Nationality and Integrity, 2nd European Conference on Nationality, Challenges to National and International Law on Nationality at the Beginning of the New Millenium, Strasbourg, 8 and 9 October 2001, Proceedings, s.23-40 (Interaction).

Medved, F.: From Civic to Ethnic Community? The Evolution of Slovenian Citizenship, Citizenship Policies in the New Europe, Amsterdam 2007, s. 213-242 (Edts. R. Bauböck/ B. Perchinig/ W. Sievers) (Civic to Ethnic).

Nomer, E.: Vatandaşlık Hukuku, B. 20, İstanbul 2014 (Vatandaşlık).

Nomer, E.: Türk Vatandaşlık Hukukunun Genel İlkeleri, Cumhuriyet'in 75. Yıl Armağanı, İstanbul 1999, s.733 - 743 (Genel İlkeler).

Nomer, E./ Şanlı, C.: Devletler Hususî Hukuku, B.18, İstanbul 2010.

Odman, M.T.: Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk Mülteciler, B.1, Tarsus 2008.

Oğuz, A.: Karşılaştırmalı Hukuk, Ankara 2003.

Oğuzman, M.K./Seliçi, Ö./Özdemir, S.O.: Kişiler Hukuku, B.11, İstanbul 2011.

Oğuzoğlu, H.C.: Roma Hukuku, Ankara 1959.

Onar, E./Tiryakioğlu, B.: 1982 Anayasasında Milletvekilliği Vatandaşlık İlişkisi, Av. Dr. Faruk Erem'e Armağan, Ankara 1999, s.557-594.

Osmanağaoğlu, C.: Tanzimat Dönemi İtibarıyla Osmanlı Tâbiiyetinin (Vatandaşlığının) Gelişimi, İstanbul 2004.

Özman, A.: Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, İstanbul 1984 (BM).

Özman, A.: Deniz Hukuku I, Kaynaklar, Kişiler, Nesneler, Ulusal Deniz Alanları, Ankara 2006 (Deniz).

Pazarcı, H.: Uluslararası Hukuk, B.10, Ankara 2011.

Polat, E.G.: Osmanlıdan Günümüze Vatandaşlık Anlayışı, 68 Ankara Barosu Dergisi, 2011, S.3, s.127-157.

Randelzhofer, A.: Nationality, 3 Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam 1997, s.501-510 (Edt. R. Bernhardt).

Sakmar, A.: Kadınla Erkek Arasındaki Hukukî Eşitlik İlkesi ve Vatandaşlık Hukuku, 44 İÜHFM, 1978, S.1-4, s.123-133.

Salmond, J.W.: Citizenship and Allegiance I, 17 The Law Quarterly Review, 1901, s.270-282.

Sargın, F.: Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapan 2003 Tarihli ve 4866 Sayılı Kanun Kapsamında Bir Değerlendirme, 53 AÜHFD, 2004, S.1, s.27-63 (4866 sayılı Kanun).

Sargın, F.: Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Sınırlı Ayni Haklardan Yararlanmaları, Ankara 1997 (Taşınmaz Mal).

Seviğ, M.R.: Devletler Hususî Hukuku, C.1, Tâbiiyet, Yabancılar Hukuku, Kanunlar İhtilâfı, B.2, İstanbul 1947 (DHH C.1).

Seviğ, V.R.: Türkiye’nin Yabancılar Hukuku, İstanbul 1981 (Yabancılar).

Seviğ, M.R./Seviğ, V.R.: Devletler Hususi Hukuku (Giriş - Vatandaşlık), B.4, İstanbul 1967.

Sirmen, S.: Hava Araçlarının Tâbiiyeti, Ankara 2005.

Sözer, B.: Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul 2011.

Sur, M.: Uluslararası Hukukun Esasları, İstanbul 2011.

Tan, T.: İdare Hukuku, Ankara 2011.

Tanör, B.: Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul 2008.

Tanrıbilir, F.B.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının Hazırlanması Nedenleri, 72 TBB Dergisi, 2007, s.37-54 (TVK Tasarısı).

Tanrıbilir, F.B.: Türk Vatandaşlığı Kanununda 3540 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler, 6 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1990, S.2, s.518-531 (3540 Sayılı Kanun).

Tanrıbilir, F.B.: Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi ve Türk Hukuku, Profesör Dr. Ergin Nomer'e Armağan, 22 MHB, 2002, S.2, s.791-818 (Sözleşme).

Tanrıbilir, F.B.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısının Vatandaşlığın Kazanılmasına İlişkin Hükümleri, 75 TBB Dergisi, 2008, s.27-61 (Vatandaşlığın Kazanılması).

Tekinalp, G.: Türk Hukukunda Ortaklıkların Vatandaşlığı, İÜHF 50. Yıl Armağanı "Cumhuriyet Döneminde Hukuk", İstanbul 1973, s.551-579.

Tiryakioğlu, B.: Yeni Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Eleştirel Analizi, Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki Güncel Gelişmeler, Uluslararası Sempozyum 15-16 Mayıs 2009, Anadolu Üniversitesi Eskişehir, Ankara 2010, s.24-66.

Turhan, T.: Kıbrıslı Türklerin Vatandaşlığının Kısa Tarihi, 3 Kıbrıs Yazıları, 2006, s.41-52 (Kıbrıslı Türkler).

Turhan, T.: Türk Vatandaşlığından Çıkanların Hakları (TVK. md. 29 üzerine bir inceleme), 46 AÜHFD, 1997, S.1-4, s.41-65 (Çıkanların Hakları).

Uluocak, N.: Türk Vatandaşlık Hukuku (Karşılaştırmalı-Uygulamalı), İstanbul 1989.

Umur, Z.: Roma Hukuku, Tarihî Giriş, Kaynaklar, Umumî Mefhumlar, Hakların Himayesi, İstanbul 1974.

Unat, İ.: Nottebohm Kararı ve Tâbiiyetin Gerçekliği İlkesi, Ankara 1966 (Nottebohm).

Unat, İ.: Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı Üzerine Düşünceler, Ankara 1965 (TVK Tasarısı).

Unat, İ.: Türk Vatandaşlık Hukuku (Metinler – Mahkeme Kararları), Ankara 1966 (Metinler – Mahkeme Kararları).

Waldrauch, H.: Acquisition of Nationality, Acquisition and Loss of Nationality, C.1 (Comparative Analysis), Amsterdam 2006, s.121-219 (Edts. R. Bauböck/E. Ersboll/K. Groenendijk/H. Waldrauch).

Weiss, P.: Nationality and Statelessness in International Law, London 1956 (Nationality).

Weiss, P.: The United Nations Convention on the Reduction of Statelessness, 1961, 11 Int’l & Comp.L.Q., 1962, s.1073-1096 (UN Convention).

Yıldırım, T.: İdarî Yargı, B.2, İstanbul 2010.

Yılmaz, N.Ö.: 5543 Sayılı İskan Kanunu Hükümleri Uyarınca Türk Vatandaşlığının Kazanılması, 68 TBB Dergisi, 2007, s.241-264.

Žagar, M.: Citizenship – Nationality: A Proper Balance Between the Interests of States and Those of Individuals, 1st European Conference on Nationality “Trends and Developments in National and International Law on Nationality” (Strasbourg, 18-19 October 1999), Proceedings, www.coe.int.

YAZARIN DİĞER ESERLERİ

I. KİTAPLAR

“Milletlerarası Özel Hukukta İflâs”, Ankara 1997, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No.514, Döner Sermaye Yayınları No.29, ISBN. 975–482–379–0.

“Milletlerarası Özel Hukukta Tüketicinin Korunması”, Ankara 2000, Yetkin Yayınevi, ISBN. 975–464–173–0.

“Temel Milletlerarası Özel Hukuk Metinlerinin Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Konusunda Yakınlık Yaklaşımı”, Ankara 2007, Yetkin Yayınevi, ISBN. 978–975–464–314–5.

II. MAKALELER

"Nükleer Reaktörlerin Yol Açtığı Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluk", 41 AÜHFD, 1989 -1990, S.1-4, s.207–223.

"The New European Bankruptcy Convention", 11 Yearbook of European Law, 1991, s.295-311.

"İngiliz Hukukunda Haksız Fiilden Doğan Kanunlar İhtilâfı", 42 AÜHFD, 1991-1992, S.1-4, s.181-200.

"Milletlerarası Özel Hukukta İflâs İçi Konkordato (Vade ve Tenzilat Konkordatosu İtibariyle)", 44 AÜHFD, 1995, s.293-312.

"UNCITRAL Model Kanun Tasarısı ve Milletlerarası İflâs", 19 BATİDER, 1997, S.2, s.65–83.

"İstanbul Sözleşmesi Modelinde Milletlerarası İflâsın Düzenleniş Biçimi", Prof. Dr. Nihal Uluocak'a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Yayını No.7, İstanbul 1999, s.113–134.

"Internet Yoluyla Girişilen Elektronik Tüketici Akitleri ve Milletlerarası Özel Hukukta Tüketicinin Korunması", 46 AÜHFD, 1997, S.1-4, s.101-121.

"Avrupa Birliği İflâs Sözleşmesi 1995 Tasarısı ve Milletlerarası İflâs", 47 AÜHFD, 1998, S.1-4, s.85-107.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.