Tam Yargı Davaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Nazım Taha KOÇAK
ISBN: 9789750277368
180,00 TL 200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nazım Taha KOÇAK
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 452

İdarenin hukuki sorumluluğu, kamusal faaliyetler sonucunda, idare ile yönetilenler arasında yönetilenler zararına bozulan ekonomik dengenin yeniden kurulması ve idari etkinliklerden dolayı bireylerin uğradığı zararın idarece tazmin edilmesi olanağını sağlayan bir hukuksal kurumdur.

Tam yargı davaları, idarenin faaliyetlerinden ötürü, hakları zarara uğrayanlar tarafından idare aleyhine açılan tazminat davalarıdır. Bu tür davalarda yargı mercii, hem olayın maddi yönünü, yani zararı doğuran işlem ve eylemleri; hem de bundan çıkabilecek hukuki sonuçları tespit edecektir.

Kendine özgü kural ve ilkeleri olmakla birlikte özellikle tazmin ilkeleri noktasında idare hukukunun, özel hukuka en çok tam yargı davalarında yakınlaştığı söylenebilir.

Çalışmanın ilk bölümünde, idare hukukunun kendine has ilkeleri; teorik bilgiler ve güncel Danıştay kararları ile ortaya konulmuştur.

İkinci bölümde ise; hizmet türleri (adalet, belediye, eğitim, gümrük, kolluk, madencilik, sağlık, spor, su, ulaşım hizmetleri ve düzenleyici/denetleyici kurumların faaliyetleri ); zararın kaynağı (terör, doğal afet) ve zarara uğrayanın niteliği (kamu görevlisi, tutuklu/mahkum, vergi mükellefi / sorumlusu) dikkate alınarak yapılan tasnif uyarınca toplam on yedi başlık altında güncel Danıştay kararlarına yer verilirken önemli hususlara "bilgi notu" ve "hatırlatma" başlıkları altında değinilmiştir.

Yapılan bu tasnif ile uygulayıcıların ilgili Danıştay kararlarına daha kolay ulaşmaları amaçlanmıştır. Ayrıca her bölümün sonunda konuyla alakalı dava dilekçesi örnekleri de uygulayıcıların istifadesine sunulmuştur.

Bilirkişilik faaliyetini icra edenler açısından da son bölümde Danıştayın belirlediği tazmin ilkeleri üzerinde durulmuştur.

Konu Başlıkları
Teorik Bilgiler
Güncel Danıştay Kararları
Dava Dilekçesi Örnekleri
Tazmin İlkeleri
İçindekiler
İkinci Baskı Önsöz  5
Birinci Baskı Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM:
TAM YARGI DAVALARINA İLİŞKİN TEORİK BİLGİLER
A. İDARİ DAVA TÜRLERİ  19
I. İptal ve Tam Yargı Davalarının Mahiyeti  20
II. İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davası  21
III. İdari Eylemden Kaynaklanan Tam Yargı Davası  23
B. İDARENİN SORUMLULUĞU  24
I. Kusurlu Sorumluluk  24
a. Fiil  26
b. Zarar  27
c. İlliyet Bağı  29
II. Kusursuz Sorumluluk  31
a. Risk İlkesi  31
b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitliğin Bozulmasından Kaynaklanan Sorumluluk  32
III. Sosyal Risk İlkesi  33
IV. İdarenin Sorumluluğunu Azaltan veya Ortadan Kaldıran Haller  37
a. Mücbir Sebep  37
b. Beklenmeyen Hal  38
c. Zarar Görenin Fiili  39
d. Üçüncü Kişinin Fiili  41
İKİNCİ BÖLÜM:
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TAM YARGI DAVALARI
A. HİZMET TÜRLERİNE GÖRE TAM YARGI DAVALARI  43
I. Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  44
a. Örnek Kararlar  44
b. Dava Dilekçesi Örneği  53
II. Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  54
a. Örnek Kararlar  54
b. Dava Dilekçesi Örneği  77
III. Devletin Denetim ve Gözetimi Altında Bulunanların Uğradığı Zararlar Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları  78
a. Örnek Kararlar  78
b. Zorunlu Askerlik Görevinin İfası Sırasında Meydana Gelen Zararın Tazmini İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  96
c. Gözaltında İken Meydana Gelen Zararın Tazmini İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  98
IV. Doğal Afetler Nedeniyle Oluşan Zararlarda İdarenin Sorumluluğu  100
a. Örnek Kararlar  100
b. Dava Dilekçesi Örneği  118
V. Devletin Su ile İlgili Faaliyetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  119
a. Örnek Kararlar  119
b. Dava Dilekçesi Örneği  132
VI. Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurum ve Kurullarının Faaliyetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  134
a. Örnek Kararlar  134
b. Dava Dilekçesi Örneği  147
VII. Eğitim Hizmetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  148
a. Örnek Kararlar  148
b. Dava Dilekçesi Örneği  156
VIII. Gümrük Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları  158
a. Örnek Kararlar  158
b. Dava Dilekçesi Örneği  177
IX. İçişleri Bakanlığınca Yürütülen Hizmetlerden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  179
a. Kolluk Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  179
b. Araç Tescil İşlemlerinden Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  192
c. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'dan Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  194
d. Geçici Köy Koruculuğundan Doğan Tazminat Davalarına İlişkin Karar Örnekleri  198
e. Toplumsal Olaylara Müdahaleden Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  201
f. Dava Dilekçesi Örneği  207
X. Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Sorumluluk Davaları  208
a. Örnek Kararlar  214
XI. Madencilik Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalar  222
a. Örnek Kararlar  222
b. Dava Dilekçesi Örneği  228
XII. Personel (Kamu Görevlileri) Tarafından Açılan Tam Yargı Davaları  230
a. Örnek Kararlar  230
b. Dava Dilekçesi Örneği  244
XIII. Psikolojik Taciz (Mobbing) Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları  245
a. Örnek Kararlar  246
b. Dava Dilekçesi Örneği  253
XIV. Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  254
a. Örnek Kararlar (Genel)  255
b. Bilirkişi Raporlarının Yetersiz Görüldüğü Durumlara İlişkin Karar Örnekleri  262
c. Hatalı Enjeksiyon Uygulamalarından Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  271
d. Tedavi Sürecindeki İntihar Vakalarında İdarenin Sorumluluğuna İlişkin Örnek Karar  273
e. Aydınlatılmış Onam Belgesinin Alınmaması Nedeniyle Doğan Sorumluluğa İlişkin Örnek Kararlar  274
f. Tıbbi Kayıt Eksikliğinin İdarenin Sorumluluğunu Doğurduğuna İlişkin Karar Örnekleri  279
g. Gebelik ve Doğum Esnasında Gerçekleşen Zararlar Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davalarına İlişkin Karar Örnekleri  282
h. Ameliyat Sonrası Takip ve Tedavideki Eksiklikler Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davalarına İlişkin Karar Örnekleri  289
ı. Sağlık Hizmetinin Sunulması Aşamasında İdarenin Kusurunun Bulunmadığına İlişkin Karar Örnekleri  290
i. Dava Dilekçesi Örneği  294
XV. Spor Hizmetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  295
a. Örnek Kararlar  295
b. Dava Dilekçesi Örneği  301
XVI. Terör Olaylarından Doğan Zararlar  302
a. Örnek Karar (Genel)  304
b. 5233 Sayılı Kanunun Kapsamının Belirlenmesine Yönelik Karar Örnekleri  306
c. ''Terör Eylemleri'' Veya ''Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler'' Sonucunda Bir Yerleşim Yerinin Tamamen Boşalmış/Boşaltılmış Olması Durumu Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davalarına İlişkin Karar Örnekleri  311
d. 5233 Sayılı Kanundan Doğan Uyuşmazlıklarda Başvuru Süresine İlişkin Karar Örnekleri  315
e. 5233 Sayılı Kanundan Doğan Uyuşmazlıklarda Manevi Tazminat  318
f. Sulhnamenin İmzalanmış Olmasının Uyuşmazlığa Etkisi  324
g. Dava Dilekçesi Örneği  326
XVII. Vergi Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan Tazminat Davaları  328
a. Örnek Kararlar  328
b. Dava Dilekçesi Örneği  336
B. YARGI ORGANLARI TARAFINDAN İLK İNCELEME SONUCU VERİLEN KARARLAR  337
I. Tam Yargı Davalarında Görevli Mahkeme  338
a. Tapu Sicilinin Tutulmasından Kaynaklanan Davalar  340
b. Nüfus Hizmetlerinden Kaynaklanan Davalar  342
c. İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Tazminat Davaları  343
d. Diğer Uyuşmazlıklara İlişkin Örnek Kararlar  345
II. Tam Yargı Davalarında Yetkili Mahkeme  352
Örnek Kararlar  354
III. Tam Yargı Davalarında İdari Merci Tecavüzü  358
Örnek Kararlar  359
IV. Tam Yargı Davalarında Ehliyet  366
Örnek Kararlar  367
V. İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davalarında Kesin ve İcrai İşlem  373
Örnek Kararlar  373
VI. Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi  376
Örnek Kararlar  377
VII. Tam Yargı Davalarında Davalı (Hasım)  393
Örnek Kararlar  394
VIII. Tam Yargı Davalarına İlişkin Dava Dilekçelerinin İYUK'un 3. ve 5. Maddesine Uygun Olması Zorunluluğu  397
Örnek Kararlar  397
C. ZARARIN HESAPLANMASINA İLİŞKİN İLKELER VE ÇEŞİTLİ MESELELER  400
I. İdari Eylemlerden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Uygulanacak İlkeler  401
a. Bakıcı Giderinin Hesabında Dikkat Edilecek Hususlar  401
b. Tazminat Hesap Edilirken Esas Alınacak Gelir Durumu  402
c. Tazminata Hükmedilirken Esas Alınması Gereken Maluliyet Oranı  403
d. Terörden Kaynaklanan Davalarda Tazminata Esas Alınacak Taşınmazın Değeri  405
e. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirlenirken Nakdi Tazminat Tutarı ve Vazife Malullüğü Aylığının Dikkate Alınması Sorunu  405
f. Efor Kaybına Dayalı Zararın/Tazminatın Hesaplanması  407
g. Tazminata Esas Alınacak Kusur Oranı  410
h. Destekten Yoksun Kalanların Muhtemel Yaşam Sürelerinin Tespitinde Esas Alınacak Yaşam Tablosu  411
ı. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabında Yetiştirme Gideri Meselesi  413
i. Ebeveynler Tarafından Açılan Tazminat Davalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirlenirken Esas Alınacak Destek Payı Oranları  414
j. Destek Gören Eşin Yeniden Evlenme İhtimali  414
k. Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Gerçekleşmiş ve Gerçekleşecek Zarar İle Aktif ve Pasif Dönem Zarar Hesabı  416
l. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar  419
m. Tam Yargı Davalarında Hükmedilecek Manevi Tazminata İlişkin İlkeler  420
II. İdari İşlemlerden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Uygulanacak İlkeler  426
III. İdari Yargıda Geçerli Tazmin Usulü  431
IV. Islah  433
V. Tam Yargı Davalarında Parasal Sınırlar  439
Tablo–1. Tam Yargı Davalarında Parasal Sınırlar  444
Tablo–2. TRH – 2010 YAŞAM TABLOSU  445
Kaynakça  447
Kavram Dizini  449

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.