Yolsuz Tescilden Kaynaklı

Tapu İptali – Tescil ve Düzeltme Davaları

(Dava Dilekçesi Örnekleri Ekli)
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Aydın TEKDOĞAN
ISBN: 9789750268731
346,50 TL 385,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Aydın TEKDOĞAN
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1248

Uygulamada en çok görülen dava türlerinden biri yolsuz tescil nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davalarıdır. Çünkü geçerli bir hukuki sebebe (gerçek hak durumuna) dayanmayan veya hukuki sebebi bulunmakla birlikte istem olmadan tescil yapılmışsa "yolsuz tescil" söz konusudur. Yolsuz tescilde, tescile esas hukuki sebep ya hiç yoktur ya da var olan hukuki sebep geçerli değildir. Bu durumda tescil usulüne uygun olarak yapılsa bile bu tescil geçersizdir.

Bu kitapta, yolsuz tescilden kaynaklanan davalar, borçlar hukukunun ve miras hukukunun ilgili konuları dahil, tüm yönleri ile ele alınmış, uygulamada hukuki nitelendirmede yapılan hatalar dikkate alınarak benzer hukuki nedenler ve terditli açılabilme halleri açıklanmış, tapu kütüğüne güven ilkesine ayrıntılı olarak yer verilmiş, her konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına yer verilmiştir. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanmış, usul hukukuna ilişkin gerekli açıklamalara yer verilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Ayni Hak
Taşınmaz Mülkiyeti
Tapu Sicili
Yolsuz Tescil
Tapu Kaydında Düzeltme Davaları
Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali İle
Tescil Davaları (TMK 1025)
Tapu Siciline Güvenin Korunması (İyiniyetli Üçüncü Kişi Olma Halleri)
Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali ile Tescil Davası

İçindekiler

Önsöz  5

Kısaltmalar  19

Birinci Bölüm

AYNİ HAK

1. AYNİ HAK  21

1.1. Ayni Hakkın Niteliği  21

1.2. Sınırsız Ayni Hak (Mülkiyet Hakkı)  22

1.2.1. Genel Olarak  22

1.2.2. Bütünleyici Parça (Mütemmim Cüz)  26

A. Bütünleyici Parça Kavramı  26

B. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar  27

C. Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları  29

D. Ürün (Semere)  31

1.2.3. Eklenti  32

A. Eklenti Kavramı  32

B. Eklenti Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar  32

C. Eklenti Olmanın Sonuçları  33

1.2.4. Mülkiyetin Çeşitleri  34

A. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700)  35

a. Paylı Mülkiyetin Niteliği  35

b. Paylı Mülkiyette Yönetim  38

aa. Olağan Yönetim İşlerinde  38

bb. Önemli Yönetim İşlerinde  39

cc. Olağanüstü Yönetim İşlerinde  41

c. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma  43

d. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu  45

e. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma  46

f. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri  48

g. Hâkim Müdahalesi  50

h. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi  51

aa. Payın Devri  51

bb. Paydaşlıktan Çıkarma  51

cc. Paylaşma (Taksim, İzale–i Şüyu)  53

ı. Paylaşmanın İstenemeyeceği Haller  54

aa. Paydaşlar Arasında Bu Yönde Bir Anlaşma (İdame–i Şüyu) Varsa  54

bb. Eşya Devamlı Bir Amaca Özgülenmişse  54

cc. Paylaşma Zamanı Uygun Değilse  55

dd. Paylaşmayı Yasaklayan Bir Kanun Hükmü Varsa  55

B. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK 701–703)  57

a. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği  57

b. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması  58

c. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri  58

d. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi  66

1.3. Sınırlı Ayni Hak  67

1.3.1. Genel Olarak  67

1.3.2. Sınırlı Ayni Haklarda Sıra  68

1.3.3. Çeşitleri  70

A. İrtifak Hakkı (TMK 779–838)  70

a. Genel Olarak  70

b. Şahıs Lehine Kurulan İrtifak Hakları  72

aa. İntifa Hakkı (TMK 794–822)  72

bb. Sükna (Oturma) Hakkı (TMK 823–825)  84

c. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları (TMK 779–793)  87

aa. Genel Olarak  87

bb. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kazanılması  87

cc. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Kapsamı  90

dd. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkının Sona Ermesi  93

d. Şahıs ve Taşınmaz Lehine Kurulabilen İrtifak Hakları  93

aa. Üst Hakkı  94

bb. Kaynak Hakkı  97

cc. Diğer İrtifak Hakları  98

B. Taşınmaz Yükü (TMK 839–849)  98

a. Genel Olarak  98

b. Taşınmaz Yükünün Kurulması  99

c. Taşınmaz Yükünün Hükümleri  100

d. Taşınmaz Yükünün Sona Ermesi  101

e. Taşınmaz Yükünün Taşınmaz Rehininden Farkları  101

C. Rehin Hakkı  102

a. Genel Olarak  102

b. Taşınmaz Rehni (TMK 850–938)  103

aa. Genel Olarak  103

bb. İpotek  116

cc. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi  135

c. Taşınır Rehni (TMK 939–972)  137

İkinci Bölüm

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI  141

2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI  150

2.1. Aslen Kazanılması– Devren Kazanılması  150

2.1.1. Aslen Kazanılması  150

2.1.2. Devren Kazanılması  152

A. Genel Olarak  152

B. Devren Kazanmayı Engelleyen Yasal Düzenlemeler  154

2.2. Tescille Kazanılması (TMK 705/1)  161

2.2.1. Tescil ve Terkin kavramları  161

2.2.2. Tescil İlkesi  163

2.2.3. Tescille Kazanmanın Koşulları (TMK 1013)  167

A. Geçerli Bir Hukuki Nedenin Bulunması  169

B. Yetkili Kişinin Tescil Talebinde Bulunması (Tasarruf Yetkisi ve Temsili)  170

2.3. Tescilsiz Kazanılması Halleri (TMK 705/2)  173

2.3.1. Genel Olarak  173

2.3.2. Miras (TMK 599)  176

2.3.3. Mahkeme Kararı  181

2.3.4. Cebri İcra  188

2.3.5. İşgal  191

2.3.6. Kamulaştırma  191

2.4. Yeni Arazi Oluşması  192

Üçüncü Bölüm

TAPU SİCİLİ

1. TAPU SİCİLİ SİSTEMLERİ  193

1.1. Kayıt ve Tespit Sistemi  193

1.2. Tasdik Sistemi  193

1.3. Torrens Sistemi  193

1.4. Tapu Sicili Sistemi  193

1.4.1. Genel Olarak  193

1.4.2. Tapu Sicilinin Asli Unsurları (Ana Siciller)  198

A. Tapu Kütüğü  199

B. Kat Mülkiyeti Kütüğü  200

C. Yevmiye Defteri  201

D. Resmi Belgeler  202

E. Plan  202

1.4.3. Tapu Siciline Kaydedilebilecek Taşınmazlar  202

A. Arazi  205

B. Taşınmazlar Üzerindeki Bağımsız ve Sürekli Haklar  205

C. Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler  206

D. Tapu Kütüğüne Kaydedilebilecek Şerhler ve Beyanlar  206

a. Şerhler  206

aa. Kişisel (Şahsi) Hakların Şerhi  209

bb. Tasarruf Yetkisi Kısıtlamalarının Şerhi  215

cc. Geçici Tescillerin Şerhi  223

b. Tapu Kütüğündeki Beyanlar Hanesi  223

2. TAPU SİCİLİNE HÂKİM OLAN İLKELER  229

2.1. Tescil İlkesi  229

2.2. Açıklık (Aleniyet) İlkesi  234

2.3. Sebebe Bağlılık (İlliyet) İlkesi  237

Dördüncü Bölüm

YOLSUZ TESCİL

1. GENEL OLARAK  243

2. BAŞTAN İTİBAREN YOLSUZ TESCİLLER  257

3. GEÇERLİ TESCİLİN SONRADAN YOLSUZ HALE GELMESİ  273

4. YOLSUZ TESCİLİN SONUÇLARI  279

5. YOLSUZ TESCİLDEN KAYNAKLANAN DAVALAR VE FARKLARI  282

Beşinci Bölüm

TAPU KAYDINDA DÜZELTME DAVALARI

1. GENEL OLARAK  299

2. TAPU MEMURUNUN TAPU SİCİLİNDEKİ BASİT YAZI YANLIŞLIKLARINI RESEN DÜZELTMESİ  300

3. TARAFLARIN ANLAŞMASINA DAYALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZELTME  302

4. MAHKEME KARARI İLE DÜZELTME (TAPU KAYDINDA DÜZELTME DAVASI) (TMK 1027)  304

4.1. Genel Olarak  304

4.2. Davanın Tarafları  325

4.2.1. Davacı  325

4.2.2. Davalı  334

4.3. İspat  338

4.4. Tespit Hükmü Kurulması Gereken Durumlar  344

4.5. Görevli ve Yetkili Mahkeme  351

4.6. Harç, Vekâlet Ücreti ve Yargılama Gideri  358

4.7. Dava Dilekçesi Örneği  359

5. SINIR VE YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİLMESİ DAVALARI (2644 S. TAPU KANUNU 31. MADDE)  360

6. KADASTROSU KESİNLEŞEN TAŞINMAZLARDA TEKNİK VE FENNİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ DAVASI (3402 S. KADASTRO KANUNU 41)  379

6.1. Açıklama ve İçtihatlar  379

6.2. Dava Dilekçesi Örneği  400

Altıncı Bölüm

YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTALİ İLE

TESCİL DAVALARI (TMK 1025)

1. ŞEKLE AYKIRILIK NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL  403

1.1. Genel Olarak  403

1.2. Taşınmazların Devrinde Geçerlilik Şekli (Resmi Şekil)  408

1.3. Resmi Şekilde Yapılması Zorunluluğunun İstisnaları  415

1.4. Resmi Şekle Uyulmamasının Sonuçları  424

2. EHLİYETSİZLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL  428

2.1. Fiil Ehliyeti (Tam Ehliyetliler)  428

2.1.1. Fiil Ehliyeti  428

2.1.2. Fiil Ehliyetinin Koşulları  429

A. Ergin (Reşit) Olmak  429

B. Ayırt Etme Gücüne (Temyiz Kudretine) Sahip Olmak  429

C. Kısıtlı Olmamak  429

2.2. Fiil Ehliyetsizliği (Tam Ehliyetsizler)  430

2.3. Sınırlı Ehliyetsizler (Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçük ve Kısıtlılar)  430

2.4. Sınırlı Ehliyetliler  431

2.5. Taşınmaz Satışlarında Ehliyet ve Ehliyetsizliğin Tespiti  431

2.6. Ehliyetsizliğin Sonuçları  439

2.7. Yabancıların Taşınmaz Edinme Ehliyeti  446

2.8. Dava Dilekçesi Örneği  452

3. KANUNUN EMREDİCİ HÜKÜMLERİNE, KAMU DÜZENİNE, AHLAKA VE KİŞİLİK HAKLARINA AYKIRILIK NEDENLERİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL  453

3.1. Kanunun Emreci Hükümlerine Aykırılık  453

3.2. Kamu Düzenine Aykırılık  456

3.3. Ahlaka Aykırılık  456

3.4. Kişilik Haklarına Aykırılık  460

4. OBJEKTİF İMKÂNSIZLIK NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL  461

5. AŞIRI YARARLANMA (GABİN) NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL  466

5.1. Genel Olarak  466

5.2. Aşırı Yararlanmanın Koşulları  473

5.2.1. Açık Oransızlık Bulunmalıdır (Objektif Unsur)  473

5.2.2. Oransızlık, Zarar Görenin Zor Durumda Kalmasından veya Düşüncesizliğinden Ya Da Deneyimsizliğinden Yararlanılmak Suretiyle Gerçekleştirilmelidir (Sübjektif Unsur)  480

5.2.3. Zayıf Durumundan Faydalanmak Suretiyle Gerçekleştirilmiş Olmalıdır  491

5.3. Aşırı Yararlanmanın Sonuçları  491

5.4. Hak Düşürücü Süre  494

5.5. Dava Dilekçesi Örneği  497

6. İRADE BOZUKLUKLARI (HATA–HİLE–KORKUTMA) NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL  498

6.1. Genel Olarak  498

6.2. Yanılma (Hata, Aldanma) (TBK 30–35)  505

6.2.1. Genel Olarak  505

6.2.2. Yanılma Halleri  510

A. Saikte Yanılma (Saik Hatası) (TBK 32)  512

B. Açıklamada Yanılma (Beyan Hatası) (TBK 31)  515

a. Genel Olarak  515

b. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma  519

c. Sözleşmenin Konusunda Yanılma  523

d. Diğer Tarafın Şahsında (Kişide) Yanılma  534

e. Şahsın Niteliğinde Yanılma  534

f. Edimin Miktarında Yanılma  535

C. İletmede Yanılma  541

6.2.3. Yanılmanın Sonuçları  541

6.2.4. Yanılmanın Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak İleri Sürülememesi  545

6.2.5. Yanılanın Tazminat Ödeme Borcu  547

6.3. Aldatma (Hile, Yanıltma) (TBK 36)  550

6.3.2. Genel Olarak  550

6.3.2. Aldatma (Hile) Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Koşulları  565

A. Aldatma (Hile) Fiili Bulunmalıdır  565

B. Aldatma (Hile) Kastı ile Yapılmalıdır  569

C. Uygun Nedensellik (İlliyet) Bağı Bulunmalıdır  571

6.3.3. Satış Bedelinin Ödenmemesinin Aldatma Teşkil Ettiği Haller  571

6.3.4. Aldatmanın (Hilenin) Sonuçları  580

6.4. Korkutma (İkrah–Tehdit) (TBK 37–38)  590

6.4.1. Genel Olarak  590

6.4.2. Korkutma Nedeniyle Hukuki İşlemin İptali Koşulları  597

A. Bir Tehdit Olmalıdır  597

B. Tehdit, Ağır ve Derhal Meydana Gelecek Bir Tehlikenin Mevcut Olduğu Kanaati Uyandırmalıdır  600

C. Tehdit Kişinin Şahsına veya Yakınlarına ve Kişilik Haklarına veya Malvarlığına Yönelik Olmalıdır  605

D. Tehdit Hukuka Aykırı Olmalıdır  606

E. Sözleşme, Tehdidin Etkisiyle Yapılmış Olmalıdır  608

6.4.3. Korkutmanın Sonuçları  611

6.5. İrade Bozukluklarının Sonuçları (Hak Düşürücü Süre İçerisinde İptal Hakkı) (TBK 39)  620

6.6. Dava Dilekçesi Örneği  636

7. MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL  638

7.1. Genel Olarak  638

7.2. Muvazaanın Unsurları  646

7.2.1. Görünüşteki İşlem  646

A. Genel Olarak  646

B. Görünüşteki İşlemin Muvazaalı Olduğunun İleri Sürülemeyeceği Haller  647

a. Yazılı Borç İkrarı  647

b. Tapu Kütüğüne Güvenin Korunması  648

c. Dürüstlük Kuralı  649

7.2.2. Muvazaa Anlaşması  649

7.2.3. Aldatma Kastı  651

7.2.4. Gizli İşlem  652

7.3. Muvazaa Çeşitleri  657

7.3.1. Mutlak (Adi) Muvazaa  658

7.3.2. Nisbi (Nitelikli) Muvazaa  659

A. Tam Muvazaa  659

B. Kısmi Muvazaa (Bedelde Muvazaa)  665

C. Şahısta Muvazaa  669

7.4. Muvazaanın Sonuçları  670

7.5. Muvazaaya Rağmen Geçerli Sayılan İşlemler  689

7.5.1. Bedelde Muvazaa  689

7.5.2. Dürüstlük Kuralı  690

7.6. Muris Muvazaası  692

7.6.1. Genel Olarak  692

7.6.2. Muris Muvazaasının Unsurları  695

A. Görünüşteki İşlem  695

B. Muvazaa Anlaşması  696

C. Mirasçılarını Aldatma Kastı  696

D. Gizli Sözleşme  699

a. Dürüstlük Kuralı  699

b. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B Maddesinin Uygulanması Halinde  700

7.6.3. Muris Muvazaası Nedeniyle İptal Edilemeyen İşlemler  701

A. Tapusuz Taşınmazların Devri İşlemleri  701

B. Taşınırların Devri İşlemleri  702

C. Vasiyetname Yolu ile Yapılan Kazandırmalar  703

D. Bağışlama Yolu ile Yapılan Kazandırmalar  703

E. Gizli Bağış Yoluyla Yapılan Kazandırmalar  703

F. Kooperatif Ortaklık Payı Devri  704

G. Şirket Ortaklık Payının Devri  705

H. Harici Satış Sözleşmesinin Muris Tarafından Mahkemede Kabulü Nedeniyle Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi  705

I. Noterde Düzenlenen Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Mahkemece Yapılan Tescil İşlemi  705

İ. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 12. Maddesindeki Hak Düşürücü Süreye Tabi İşlemler  705

J. 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 13/B–B Maddesi Gereği 10 Yıllık Süreye Tabi İşlemler  706

K. Araç Satışına İlişkin İşlemler  707

L. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler  707

7.7. Dava Dilekçesi Örnekleri  708

7.7.1. Genel Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali İle Tescil İstemi  708

7.7.2. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali İle Tescil İstemli  709

8. VEKÂLETİN KÖTÜYE KULLANILMASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL  711

8.1. Vekâlet sözleşmesi  711

8.1.1. Tanımı ve Hukuki Niteliği  711

8.1.2. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Unsurları  712

8.1.3. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Olmayan Unsuru  714

8.1.4. Şekil  714

8.1.5. Vekâletin Kapsamı  714

8.1.6. Özel Yetki Gerektiren İşler  715

8.1.7. Vekilin Borçları  717

A. Talimatlara Uygun İfa Borcu  717

B. Şahsen İfa Borcu  719

C. Sadakat ve Özen Gösterme Borcu  722

D. Hesap Verme Borcu (Vekilin Bilgi Verme Yükümlülüğü)  728

8.1.8. Vekâlet Verenin Borçları  733

A. Ücret Ödeme Borcu (Vekâlet Ücreti)  733

B. Vekil Tarafından Yapılan Giderleri ve Verilen Avansları Ödeme Borcu  734

C. Vekâlet Veren Hesabına Yüklendiği Borçtan Vekili Kurtarma Borcu  735

D. Vekile Avans Verme ve Karşılık Sağlama Borcu  735

E. Vekâleti İfa Sebebiyle Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu  736

8.1.9. Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi  736

8.2. Vekâletin Kötüye Kullanılması Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali İle Tescil Davası  743

8.3. Dava Dilekçesi Örneği  769

9. KETMİ VERESE (MİRASÇILIĞIN GİZLENMESİ) NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL  770

9.1. Mirasın Geçişi  770

9.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  774

9.2.1. Genel Olarak  774

9.2.2. Birinci Zümre Mirasçılar  775

9.2.3. İkinci Zümre Mirasçılar  778

9.2.4. Üçüncü Zümre Mirasçılar  779

9.2.5. Evlatlığın Mirasçılığı  780

9.2.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  781

A. Genel Olarak  781

B. İntifa Hakkı  782

9.2.7. Devletin Mirasçılığı  783

9.3. Atanmış (İradi) Mirasçı  785

9.4. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler  785

9.4.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma  785

A. Genel Olarak  785

B. Iskat Çeşitleri  789

a. Cezai (Olağan) Iskat  790

aa. Genel Olarak  790

bb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK 510)  790

cc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK 511)  792

b. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK 513)  793

9.4.2. Mirastan Yoksunluk  794

A. Genel Olarak  794

B. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  794

C. Iskat (Çıkarma) İle Benzerlikleri ve Farkları  795

9.4.3. Mirasın Reddi  796

A. Mirasın Gerçek Reddi  796

B. Terekenin Borca Batık Olması Nedeniyle Mirasın Hükmen Reddi  800

C. Mirasın Reddinin Sonuçları  804

D. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  806

9.4 4. Mirastan Feragat  809

A. Genel Olarak  809

B. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  810

9.5. Mirasçılık Belgesinin Niteliği ve Sonuçları  811

9.5.1. Açıklama ve İçtihatlar  811

9.5.2. Dava Dilekçesi Örneği  823

9.6. Mirasçılık (Veraset) Belgesinin İptali Davası  824

9.6.1. Mirasçılık Belgesinin İptali  824

9.6.2. Davanın Tarafları  828

9.6.3. Görevli Mahkeme  830

9.6.4. Yetkili Mahkeme  831

9.6.5. Harç ve Vekâlet Ücreti  832

9.6.6. Dava Dilekçesi Örneği  833

9.7. Ketmi Verese (Mirasçılığın Gizlenmesi) Nedeniyle Tapu İptali İle Tescil Davası  834

9.8. Dava Dilekçesi Örneği  867

10. SAHTECİLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL  868

10.1. Sahtecilik Nedeniyle Oluşan Yolsuz Tescil ve Sonuçları  868

10.2. Tescilin Dayanağı Olan Resmi Belgede Sahtelik İddiası ve İncelenmesi Usulü  886

10.3. Dava Dilekçesi Örneği  898

11. CEBRİ İCRA YOLUYLA YAPILAN SATIŞTAKİ USULSÜZLÜKLER NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL  899

11.1. Açıklama ve İçtihatlar  899

11.2. Dava Dilekçesi Örneği  936

12. İDARİ İŞLEMİN GEÇERSİZLİĞİ VE İPTALİ NEDENLERİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL  937

13. ÇİFTE TAPU NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL  958

Yedinci Bölüm

TAPU SİCİLİNE GÜVENİN KORUNMASI

(İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİ OLMA HALLERİ)

1. GENEL OLARAK  967

2. TAPU KÜTÜĞÜNE GÜVEN İLKESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI  976

2.1. Üçüncü Şahısların Kazandığı Hakkın Bir Ayni Bir Hak Olması Gerekir  976

2.2. Bu İktisap Tapu Sicilindeki Yolsuz Bir Tescile Dayanmalıdır  978

2.3. Ayni Hak Edinimi Geçerli ve Tapu Sicilinin Yansıttığı Görüntüye Dayanmalıdır  987

2.4. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi Olmalıdır  990

2.5. Ayni Hak Edinen Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalıdır  992

2.5.1. Genel Olarak  992

2.5.2. Karineler  1007

3. TAPUYA GÜVEN İLKESİNİN İSTİSNALARI  1020

3.1. Üçüncü Şahsın Ayni Hakkı Edinmesi İçin Gerekli Kurucu Unsurlarda Eksiklik  1020

3.2. Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Taşınmazlarda  1026

3.3. Çifte Tapu Halinde  1027

3.4. Yardımcı Sicillere Dayalı Mülk Edinmelerde  1028

4. TAPUYA GÜVEN İLKESİNİN SONUÇLARI  1028

Sekizinci Bölüm

YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASI

1. DAVANIN AMACI, KONUSU VE HUKUKİ NİTELİĞİ  1031

2. DAVANIN TARAFLARI  1037

2.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti  1037

2.2. Davacı  1048

2.2.1. Genel olarak  1048

2.2.2. Paylı Mülkiyete Tabi Taşınmazlar Hakkında Paydaş Tarafından Açılan Davalarda Davacı Sıfatı  1068

2.2.3. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazlar Hakkında Ortak Tarafından Açılan Davalarda Davacı Sıfatı  1069

2.2.4. Tereke Temsilcisinin Atanması Halinde Takip Yetkisi  1089

2.3. Davalı  1091

2.3.1. Dava Açılırken Kayıt Sahibi Kimse Ona Karşı Açılmalıdır  1091

2.3.2. Birlikte Mülkiyet Halinde Davalı  1103

2.3.3. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse  1105

3. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  1107

3.1. Yargılama Gideri  1107

3.1.1. Genel Olarak  1107

3.1.2. Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davalarında Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  1114

3.2. Harç  1123

3.2.1. Genel Olarak  1123

3.2.2. Başvurma Harcı  1124

3.2.3. Karar ve İlam Harcı  1124

3.2.4. Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali–Tescil Davasında Harç  1128

3.3. Vekâlet Ücreti  1139

3.3.1. Genel Olarak  1139

3.3.2. Yolsuz Tescil Nedenine Dayalı Tapu İptali–Tescil Davalarında Vekâlet Ücreti  1143

4. GÖREVLİ MAHKEME  1153

4.1. Genel Olarak  1153

4.2. Yolsuz Tescil Nedenine Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Görevli Mahkeme  1163

5. YETKİLİ MAHKEME  1170

5.1. Genel Olarak  1170

5.2. Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptali–Tescil Davasında Yetkili Mahkeme  1178

6. YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASINDA İSPAT SORUNU  1182

6.1. Genel Olarak  1182

6.2. Yolsuz Tescile Dayalı Davalarda İspat Yükü ve İspat Şekli  1193

7. TAPU KAYDININ İPTALİ İLE BİRLİKTE TESCİL İSTENİLMEMİŞSE  1210

8. TAZMİNAT İSTEMİ İLE BİRLİKTE KADEMELİ AÇILABİLME ÖZELLİĞİ  1215

9. YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE AÇILAN TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  1219

9.1. Genel Olarak  1219

9.2. 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. Maddesinde Düzenlenen Hak Düşürücü Süre Uygulaması  1224

9.3. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler  1229

10. OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI SONUCU MALİK OLMANIN YOLSUZ TESCİL NEDENİYLE TAPU İPTALİ İLE TESCİL DAVASINA ETKİSİ  1231

10.1. Olağan Zamanaşımı İle Mülk Edinme (TMK 712)  1231

10.2. Olağanüstü Zamanaşımı İle Mülk Edinme (TMK 713)  1232

10.3. Yolsuz Tescil Nedeniyle Açılan Tapu İptali İle Tescil Davasına Etkisi  1233

Yararlanılan Kaynaklar  1235

Kavramlar Dizini  1237

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar