Tasarrufun İptali Davalarında İspat

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İdil Tuncer KAZANCI
Ürün Kodu: İİ245
ISBN: 978-605-05-0015-8
Stok Durumu: Stokta var
42,30 TL 47,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İdil Tuncer KAZANCI
Baskı Tarihi 2015/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İİ245
Tasarrufun İptali Davalarında İspat
Yrd. Doç. Dr. İdil Tuncer KAZANCI
2015/11 Baskı, 308 Sayfa
ISBN 978-605-05-0015-8 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 9

KISALTMALAR 19

GİRİŞ 21

BİRİNCİ BÖLÜM
İPTAL DAVASI VE İSPAT HAKKINDA GENEL KAVRAMLAR

§1. GENEL OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVASI 23

I. İptal Kavramı ve Tasarrufun İptali Davası 23

A. Medenî Hukuk Anlamında İptal 23

B. İcra ve İflâs Hukuku Anlamında İptalin Medenî Hukuk Anlamında İptalden Farkları 29

1. İptal Hakkını Kullanan Bakımından 29

2. İptal Hakkının Dayandığı Temel ve İşlevi Bakımından 30

3. İptal hakkının Cüz’i Haleflere Etkisi Bakımından 32

II. Tasarrufun İptali Davasının Genel Olarak Koşulları ve Dayandığı Sebepler 34

A. Borçlunun Hukuki Fiili 34

B. Takibin Semeresiz Kalması 37

C. Alacaklının Cebri İcra İmkânının Kısıtlanması 41

III. Davanın Tarafları 43

A. Hacizdeki Tasarrufun İptali Davasında Davacı Sıfatı 44

1. Genel Olarak Hacizdeki Tasarrufun İptali Davasında Davacı Sıfatı 44

2. Aciz Vesikasının Davacı Sıfatının Belirlenmesindeki Önemi 44

B. İflastaki Tasarrufun İptali Davasında Davacı Sıfatı 47

1. İflâs İdaresi 47

2. Alacaklıların Tasarrufun İptali Davası Açabilmesi 49

3. Müflisin Yabancı Ülkede Bulunan Malvarlığı Değerlerinin İflâs Masasına Dahil Edilip Edilmeyeceği Sorunu ve Buna Bağlı Olarak Yabancı İflâs İdaresinin Davacı Sıfatı 51

4. Terekenin İflâs Hükümlerine Göre Paylaştırılması Halinde Mirasçıların Davacı Sıfatı 54

C. İptal Davasında Davalı 57

1. Davalı Sıfatını Aslen Haiz Olanlar 58

2. Davalı Sıfatını Yansıma Yoluyla Haiz Olanlar 61

IV. Yargılamanın Gösterdiği Temel Özellikler 61

A. Yargılama Usûlü 61

B. Hakimin Dilekçede Yer Alan İptal Sebebi ile Bağlı Olması 62

C. Hakimin Uyuşmazlığı Serbestçe Çözümlemesi 65

D. Özel bir Dava Şartı Olarak Aciz Vesikasının İbrazı ve İspat Bakımından Takibin Semeresiz Kalması ile İlgisi 66

1. Genel Olarak 66

2. Aciz Vesikasının Hukuki Niteliği 67

3. Kesin Aciz Vesikasının Etkileri 68

a. Maddi Hukuka İlişkin Etkileri 69

b. İcra Hukukuna İlişkin Etkileri 70

4. Geçici Aciz Vesikasının Etkileri 70

5. Borç Ödemeden Aciz Vesikasının İptal Davası Bakımından Özel Bir Dava Şartı Olması ve Aciz Vesikasının Dava Açmadaki Hukuki Menfaatin Tespitine Etkisi 71

V. Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları 75

A. Genel Olarak 75

B. İşlem Lehdarı Üçüncü Kişinin Katlanma Yükümlülüğü 77

1. İptale Tabi İşlemin Paradan Başka Bir Değere İlişkin Olması ve Halen Üçüncü Kişinin Malvarlığında Bulunması Durumunda 77

2. İptale Tabi İşlemin Paraya İlişkin Olması veya Değerin Üçüncü Kişinin Malvarlığında Bulunmaması Durumunda 79

3. İptale Tabi İşlemin Bir Hak Devri veya Kurulmasına İlişkin Olması Durumunda 80

4. İyiniyetin İade Borcuna Etkisi 80

C. Borçlu ile İşlem Lehdarı Üçüncü Kişi Arasındaki İlişki 81

§ 2.  İSPATA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR 84

I. İspat Kavramı 84

II. İspatın Konusu Olarak Vakıalar 84

A. Koşul Vakıa-Somut Vakıa 84

B. Müspet Vakıa-Menfi Vakıa 85

III. Karine Kavramı 86

A. Genel Olarak 86

B. Varsayım Kavramı 90

IV. Usûli Yükler 90

A. İspat Yükü 90

B. İddia Yükü 92

C. Somutlaştırma Yükü 92

D. Delil İkame Yükü 94

1. Genel Olarak 94

2. Belgeyi İbraz Etme Yükümlülüğünün Delil İkamesindeki Yeri 95

a. Davanın Tarafları Bakımından 95

b. Üçüncü Kişiler Bakımından 97

c. Belgeyi İbraz Yükümlülüğünün İptal Davasında Uygulama Alanı 98

V. İspat Türleri 99

A. Asıl İspat-Karşı İspat-Aksini İspat 99

B. Doğrudan İspat-Dolaylı İspat 99

VI. İspat Ölçüsü 100

İKİNCİ BÖLÜM
İPTAL DAVASININ İSPAT BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER

§3. İPTAL DAVASINA İLİŞKİN GENEL HUSUSLARIN İSPAT BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİK 103

I. Zarar 103

A. Genel Olarak 103

B. Zarara İlişkin Olarak Somut Olayda Ortaya Çıkması Muhtemel Alt Vakıalar 105

1. İcra Takip Semeresinin Azalması 105

2. Alacaklılardan Birinin Diğerine Göre Avantajlı Duruma Getirilmesi 107

3. Zarar ile İşlem Arasındaki İlliyet Bağı 111

C. Zarar Koşul Vakıası Bakımından Usûli Yükler 113

1. İspat Yükü 113

2. Delil İkame Yükü ve Kullanılabilecek İspat Araçları 113

3. Somutlaştırma Yükü 114

II. Takibin Semeresiz Kalması 115

A. Genel Olarak 115

B. Takibin Semeresiz Kalması Bakımından Usûli Yükler 117

1. İddia ve İspat Yükü 117

2. Delil İkame Yükü 118

3. Somutlaştırma Yükü 118

C. İspat Aracı Olarak Aciz Vesikasının Zarar ve Takibin Semeresiz Kalması Vakıası Bakımından Aranacak İspat Ölçüsüne Etkisi 119

III. İşlemin Kanunda Belirtilen Süre İçerisinde Gerçekleşmiş Olması 121

A. İptal Davasında “Hak Düşürücü” Süre 122

1. Genel Olarak 122

2. Davanın Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmasına İlişkin İspat Faaliyeti 122

B. İptale Tabi İşlemin Gerçekleştiği Dönem 124

1. İsviçre Hukuku Bakımından Değerlendirme 124

2. Türk Hukuku Bakımından Değerlendirme 125

a. İİK m. 278 Bakımından Şüpheli Dönem 125

b. İİK m. 279 Bakımından Şüpheli Dönem 127

c. İİK m. 280 Bakımından Şüpheli Dönem 127

3. Görüşümüz 127

C. Şüpheli Dönemin İspatında Usûli Yükler 128

1. İspat Yükü 128

2. Delil İkame Yükü 129

3. Somutlaştırma Yükü 129

4. İspat Ölçüsü 131

§4. İVAZSIZ TASARRUFLARDAN KAYNAKLANAN İPTAL DAVASININ İSPAT BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER 133

I. İspatı Gereken Koşul Vakıalar 133

A. Genel Olarak İptale Tabi Olan İvazsız Tasarruflar 133

B. Kanunun İptal Davası Bakımından Bağışlama Sonucuna Bağladığı Diğer Fiiller 135

1. Akrabalık İlişkisi Nedeniyle İptal Tabi Tasarruflar 135

2. Edimler Arasındaki Oransızlık Nedeniyle İptale Tabi Olan Tasarruflar ve Karma Bağış Kavramı 136

3. Karma Bağıştan Kaynaklanan İptal Davası 138

4. Kaydı Hayat Şartıyla İrat, Ölünceye Kadar Bakma veİntifa Hakkı Tesisi 140

II. İvazsız Tasarruflardan Kaynaklanan İptal Davasında Usûli Yükler 142

A. İddia ve Somutlaştırma Yükü 142

B. Delil İkame Yükü 145

C. İspat Yükü 147

D. İspat Ölçüsü 148

§ 5. ACİZ HALİNDE YAPILAN TASARRUFLARDAN KAYNAKLANAN İPTAL DAVASININ İSPAT BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER 149

I. İspatı Gereken Koşul Vakıalar 149

A. Mevcut Borç İçin Önceden Taahhüt Edilmemiş Teminatın Verilmesi 149

B. Mutad Olmayan Ödeme Vasıtası ile Yapılan Ödemeler 154

C. Vadesi Gelmemiş Borç İçin Yapılan Ödemeler 156

D. Kişisel Hakların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya

Verilen Şerhler 157

E. Borçlunun Borca Batık Olması 158

II. Aciz Halinden Kaynaklanan İptal Davasında Usûli Yükler 159

A. İddia ve Somutlaştırma Yükü 159

B. Delil İkame Yükü 161

C. İspat Yükü 163

D. İspat Ölçüsü 163

E. Kurtuluş Beyyinesi 164

§6. ZARAR VERME KASTI İLE YAPILAN TASARRUFLARDAN KAYNAKLANAN İPTAL DAVASININ İSPAT BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER 168

I. Genel Olarak 168

II. İspatı Gereken Koşul Vakıalar 171

A. Zarar Verme Kastı 171

B. İşlemin Diğer Tarafının Borçlunun Kastını ve

İçinde Bulunduğu Durumu Bilmesi 173

III. Zarar Verme Kastından Kaynaklanan İptal Davasında Usûli Yükler 175

A. İddia ve Somutlaştırma Yükü 176

B. Delil İkame Yükü 177

1. Genel Olarak 177

2. Zarar Verme Kastından Kaynaklanan İptal Davasına Özgü Karineler 178

a. Borçlunun Akrabaları Bakımından Getirilen Karine 178

b. Ticari İşletmenin Devri Bakımından Getirilen Karine 180

C. İspat Yükü 185

D. İspat Ölçüsü 186

§7. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KARŞI DAVA OLARAK AÇILABİLECEĞİ BAZI ÖZEL DURUMLAR VE BU DURUMLARIN İSPAT BAKIMINDAN İNCELENMESİ 187

I. Hacizdeki İstihkak Davasında Malın Üçüncü Kişiye İntikalini Doğuran İşlemin İptali 187

A. Hacze Konu Malın Borçlunun Elinde Bulunması Halinde 187

B. Hacze Konu Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması 

Halinde 190

II. Sıra Cetveline İtiraz 192

§8. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA ÖZELLİK GÖSTEREBİLECEK BAZI DELİLLER 196

I. Ticari Defterler 196

A. Ticari Defterlerin Delil Olarak Kullanılabilmesinin Koşulları 200

B. Hukuk Muhakemeleri Kanununda Yer Alan Ticari Defterlerin İspat Gücüne İlişkin Hükmün Değerlendirilmesi ve Bu Hükmün İptal Davasındaki İşlevi 202

1. Ticari Defterlerin İspat Gücü 202

2. Ticari Defterlerle İspatın İptal Davasındaki

Uygulama Alanı 203

II. Şirket Toplulukları Bünyesinde Tutulan Bağlılık Raporlarının Delil Değeri 206

A. Şirketler Topluluğuna İlişkin Genel Bilgiler 206

B. Bağlılık Raporları 209

1. Bağlılık Raporunun Amacı 210

2. Bağlılık Raporunun Kapsamı 211

3. Bağlılık Raporlarının Sunulmasının Delillerin İbrazı Bakımından İncelenmesi 213

4. Bağlılık Raporlarının Delil Değeri 216

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İPTAL DAVASIYLA İLGİLİ VE BAĞLANTILI ÖZEL DURUMLARDA İSPATA İLİŞKİN ÖZELLİKLER

§ 9. MİRASÇILARIN ALACAKLILARININ KORUNMASI İÇİN AÇILACAK DAVALAR 220

I. Genel Olarak 220

II. Mirasçının Alacaklıları Tarafından Açılabilecek Tenkis Davası 222

A. Davanın Tarafları 222

B. Davanın Konusu ve İspata Konu Vakıalar 223

C. Tasarrufun İptali Davası ile Karşılaştırılması 224

III. Mirasçının Alacaklıları Tarafından Açılabilecek Mirasın Reddi İşleminin İptali Davası 225

A. Davanın Tarafları 226

B. Davanın Konusu ve İspata Konu Vakıalar 226

C. Tasarrufun İptali Davası ile Karşılaştırılması 228

§10. ŞİRKET TOPLULUĞUNDA ALACAKLI TARAFINDAN HÂKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANILMASI HALİNDE AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVASI 230

I. Genel Olarak 230

II. Davanın Tarafları 231

III. İspata Konu Vakıalar 231

IV. Tasarrufun İptali Davası ile Karşılaştırılması 232

§ 11. HÜKMEN TESLİMİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ZARAR VERME AMACIYLA TAŞINIR REHİNİNDE UYGULANMASI 235

I. Genel Olarak 235

II. Teminat Amacıyla Yapılan İnançlı Temlikler Bakımından İİK m. 279 ve TMK m. 766’nın Uygulanabilirliği 236

§ 12. İCRA VE İFLAS KANUNU ANLAMINDA TAKASA İTİRAZ 239

I. Genel Olarak Takas ve İflastaki Yeri 239

II. Takasa İtiraz Edilebilecek Durumlar ve Tasarrufun İptali Davası ile Karşılaştırılması 242

§13. ANLAŞMALI BOŞANMA YOLUYLA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 244

I. İncelenecek Sorun 244

II. Türk Medeni Kanunu Kapsamında Alacaklıların Mal Rejiminin Tasfiyesinden Korunmaları 246

§14. MUVAZAA VE İNANÇLI İŞLEM 252

I. Muvazaa Nedeniyle Hükümsüzlük Davası 252

A. Muvazaanın Hukuki Niteliği, Taraflara ve Üçüncü Kişilere Etkisi 252

B. İptal Davası ile Muvazaa Nedeniyle Butlan Davasının Farkları 254

1. Türk/İsviçre Hukuk Sistemi ve Fransız Hukukunda Durum 254

2. Yargıtay’ın Yaklaşımı 257

3. Hukukumuz Bakımından Tasarrufun İptali ve Muvazaa Nedeniyle Hükümsüzlük Taleplerinin Terditli Olarak İleri Sürülmesi 259

4. Nispi Muvazaada Gizli İşlemin Tasarrufun İptali Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu 264

II. İnançlı İşlemden Kaynaklanan Davalar 266

A. Saf İnançlı İşlemler 266

B. Karma İnançlı İşlemler 267

C. İnançlı Temliklerin İptal Davasının Konusunu Oluşturabilmeleri 267

1. Teminat Amacıyla Yapılan İnançlı Temlikler 269

2. Mutad Ödeme Vasıtası Dışında Kalan Borçlunun Yaptığı Ödemeler 272

SONUÇ 277

KAYNAKÇA 287

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ................................................................................................. 9

KISALTMALAR................................................................................ 19

GİRİŞ.................................................................................................. 21

BİRİNCİ BÖLÜM
İPTAL DAVASI VE İSPAT HAKKINDA
GENEL KAVRAMLAR

§1. GENEL OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVASI............... 23

       I.  İptal Kavramı ve Tasarrufun İptali Davası 23

A.. Medenî Hukuk Anlamında İptal 23

B... İcra ve İflâs Hukuku Anlamında İptalin Medenî Hukuk Anlamında İptalden Farkları 29

1.    İptal Hakkını Kullanan Bakımından. 29

2.    İptal Hakkının Dayandığı Temel ve İşlevi Bakımından. 30

3.    İptal hakkının Cüz’i Haleflere Etkisi Bakımından. 32

      II.  Tasarrufun İptali Davasının Genel Olarak Koşulları ve
           Dayandığı Sebepler 34

A.. Borçlunun Hukuki Fiili 34

B... Takibin Semeresiz Kalması 37

C... Alacaklının Cebri İcra İmkânının Kısıtlanması 41

     III.  Davanın Tarafları 43

A.. Hacizdeki Tasarrufun İptali Davasında Davacı Sıfatı 44

1.    Genel Olarak Hacizdeki Tasarrufun İptali Davasında
Davacı Sıfatı.................................................................. 44

2.    Aciz Vesikasının Davacı Sıfatının Belirlenmesindeki
Önemi    44

B... İflastaki Tasarrufun İptali Davasında Davacı Sıfatı 47

1.    İflâs İdaresi 47

2.    Alacaklıların Tasarrufun İptali Davası Açabilmesi 49

3.    Müflisin Yabancı Ülkede Bulunan Malvarlığı Değerlerinin İflâs Masasına Dahil Edilip Edilmeyeceği Sorunu ve Buna Bağlı Olarak Yabancı İflâs İdaresinin Davacı Sıfatı 51

4.    Terekenin İflâs Hükümlerine Göre Paylaştırılması Halinde Mirasçıların Davacı Sıfatı 54

C... İptal Davasında Davalı 57

1.    Davalı Sıfatını Aslen Haiz Olanlar 58

2.    Davalı Sıfatını Yansıma Yoluyla Haiz Olanlar 61

     IV.  Yargılamanın Gösterdiği Temel Özellikler 61

A.. Yargılama Usûlü. 61

B.. Hakimin Dilekçede Yer Alan İptal Sebebi ile Bağlı Olması 62

C.. Hakimin Uyuşmazlığı Serbestçe Çözümlemesi 65

D.. Özel bir Dava Şartı Olarak Aciz Vesikasının İbrazı ve
İspat Bakımından Takibin Semeresiz Kalması ile İlgisi 66

1... Genel Olarak. 66

2... Aciz Vesikasının Hukuki Niteliği 67

3... Kesin Aciz Vesikasının Etkileri..................................... 68

a.    Maddi Hukuka İlişkin Etkileri.................................. 69

b.   İcra Hukukuna İlişkin Etkileri.................................. 70

4.    Geçici Aciz Vesikasının Etkileri 70

5.    Borç Ödemeden Aciz Vesikasının İptal Davası Bakımından Özel Bir Dava Şartı Olması ve Aciz Vesikasının Dava Açmadaki Hukuki Menfaatin Tespitine Etkisi 71

      V.  Tasarrufun İptali Davasının Sonuçları 75

A.. Genel Olarak. 75

B... İşlem Lehdarı Üçüncü Kişinin Katlanma Yükümlülüğü. 77

1.    İptale Tabi İşlemin Paradan Başka Bir Değere İlişkin
Olması ve Halen Üçüncü Kişinin Malvarlığında Bulunması Durumunda. 77

2.    İptale Tabi İşlemin Paraya İlişkin Olması veya Değerin Üçüncü Kişinin Malvarlığında Bulunmaması Durumunda................................................................... 79

3.    İptale Tabi İşlemin Bir Hak Devri veya Kurulmasına İlişkin Olması Durumunda  80

4.    İyiniyetin İade Borcuna Etkisi 80

C... Borçlu ile İşlem Lehdarı Üçüncü Kişi Arasındaki İlişki 81

§ 2.  İSPATA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE KURUMLAR.. 84

       I.  İspat Kavramı 84

      II.  İspatın Konusu Olarak Vakıalar 84

A.. Koşul Vakıa-Somut Vakıa. 84

B... Müspet Vakıa-Menfi Vakıa. 85

     III.  Karine Kavramı 86

A.. Genel Olarak. 86

B... Varsayım Kavramı 90

     IV.  Usûli Yükler 90

A.. İspat Yükü. 90

B... İddia Yükü. 92

C... Somutlaştırma Yükü. 92

D.. Delil İkame Yükü. 94

1.    Genel Olarak. 94

2.    Belgeyi İbraz Etme Yükümlülüğünün Delil İkamesindeki Yeri..................... 95

a.    Davanın Tarafları Bakımından. 95

b.   Üçüncü Kişiler Bakımından. 97

c.    Belgeyi İbraz Yükümlülüğünün İptal Davasında Uygulama Alanı 98

      V.  İspat Türleri 99

A.. Asıl İspat-Karşı İspat-Aksini İspat 99

B... Doğrudan İspat-Dolaylı İspat 99

     VI.  İspat Ölçüsü. 100

İKİNCİ BÖLÜM
İPTAL DAVASININ İSPAT BAKIMINDAN
GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER

§3. . İPTAL DAVASINA İLİŞKİN GENEL HUSUSLARIN İSPAT BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİK   103

       I.  Zarar....................................................................................... 103

A.. Genel Olarak. 103

B... Zarara İlişkin Olarak Somut Olayda Ortaya Çıkması Muhtemel Alt Vakıalar 105

1.    İcra Takip Semeresinin Azalması 105

2.    Alacaklılardan Birinin Diğerine Göre Avantajlı Duruma Getirilmesi 107

3.    Zarar ile İşlem Arasındaki İlliyet Bağı 111

C... Zarar Koşul Vakıası Bakımından Usûli Yükler 113

1.    İspat Yükü. 113

2.    Delil İkame Yükü ve Kullanılabilecek İspat Araçları 113

3.    Somutlaştırma Yükü. 114

      II.  Takibin Semeresiz Kalması 115

A.. Genel Olarak. 115

B... Takibin Semeresiz Kalması Bakımından Usûli Yükler 117

1.    İddia ve İspat Yükü. 117

2.    Delil İkame Yükü. 118

3.    Somutlaştırma Yükü. 118

C... İspat Aracı Olarak Aciz Vesikasının Zarar ve
Takibin Semeresiz Kalması Vakıası Bakımından
Aranacak İspat Ölçüsüne Etkisi 119

     III.  İşlemin Kanunda Belirtilen Süre İçerisinde Gerçekleşmiş Olması 121

A.. İptal Davasında “Hak Düşürücü” Süre. 122

1.    Genel Olarak. 122

2.    Davanın Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmasına İlişkin İspat Faaliyeti 122

B... İptale Tabi İşlemin Gerçekleştiği Dönem.. 124

1.    İsviçre Hukuku Bakımından Değerlendirme. 124

2.    Türk Hukuku Bakımından Değerlendirme. 125

a... İİK m. 278 Bakımından Şüpheli Dönem.. 125

b... İİK m. 279 Bakımından Şüpheli Dönem.. 127

c... İİK m. 280 Bakımından Şüpheli Dönem.. 127

3.    Görüşümüz. 127

C... Şüpheli Dönemin İspatında Usûli Yükler 128

1... İspat Yükü. 128

2... Delil İkame Yükü. 129

3... Somutlaştırma Yükü. 129

4... İspat Ölçüsü. 131

§4. . İVAZSIZ TASARRUFLARDAN KAYNAKLANAN İPTAL DAVASININ İSPAT BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER.. 133

       I.  İspatı Gereken Koşul Vakıalar 133

A.. Genel Olarak İptale Tabi Olan İvazsız Tasarruflar 133

B... Kanunun İptal Davası Bakımından Bağışlama Sonucuna Bağladığı Diğer Fiiller 135

1.    Akrabalık İlişkisi Nedeniyle İptal Tabi Tasarruflar 135

2.    Edimler Arasındaki Oransızlık Nedeniyle İptale Tabi Olan Tasarruflar ve Karma Bağış Kavramı 136

3.    Karma Bağıştan Kaynaklanan İptal Davası 138

4.    Kaydı Hayat Şartıyla İrat, Ölünceye Kadar Bakma ve
İntifa Hakkı Tesisi 140

      II.  İvazsız Tasarruflardan Kaynaklanan İptal Davasında
           Usûli Yükler 142

A.. İddia ve Somutlaştırma Yükü. 142

B... Delil İkame Yükü. 145

C... İspat Yükü. 147

D.. İspat Ölçüsü. 148

§ 5. ACİZ HALİNDE YAPILAN TASARRUFLARDAN KAYNAKLANAN İPTAL DAVASININ İSPAT BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER.. 149

       I.  İspatı Gereken Koşul Vakıalar 149

A.. Mevcut Borç İçin Önceden Taahhüt Edilmemiş Teminatın Verilmesi 149

B.. Mutad Olmayan Ödeme Vasıtası ile Yapılan Ödemeler 154

C.. Vadesi Gelmemiş Borç İçin Yapılan Ödemeler................. 156

D.. Kişisel Hakların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya
Verilen Şerhler 157

E... Borçlunun Borca Batık Olması 158

      II.  Aciz Halinden Kaynaklanan İptal Davasında Usûli Yükler 159

A.. İddia ve Somutlaştırma Yükü. 159

B... Delil İkame Yükü. 161

C... İspat Yükü. 163

D.. İspat Ölçüsü. 163

E... Kurtuluş Beyyinesi 164

§6. . ZARAR VERME KASTI İLE YAPILAN TASARRUFLARDAN KAYNAKLANAN İPTAL DAVASININ İSPAT BAKIMINDAN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER.......... 168

       I.  Genel Olarak. 168

      II.  İspatı Gereken Koşul Vakıalar 171

A.. Zarar Verme Kastı 171

B... İşlemin Diğer Tarafının Borçlunun Kastını ve
İçinde Bulunduğu Durumu Bilmesi 173

     III.  Zarar Verme Kastından Kaynaklanan İptal Davasında
           Usûli Yükler 175

A.. İddia ve Somutlaştırma Yükü. 176

B... Delil İkame Yükü. 177

1.    Genel Olarak. 177

2.    Zarar Verme Kastından Kaynaklanan İptal Davasına
Özgü Karineler 178

a.    Borçlunun Akrabaları Bakımından Getirilen Karine. 178

b.   Ticari İşletmenin Devri Bakımından Getirilen Karine. 180

C... İspat Yükü. 185

D.. İspat Ölçüsü. 186

§7. . TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ KARŞI DAVA OLARAK AÇILABİLECEĞİ BAZI ÖZEL DURUMLAR VE BU DURUMLARIN İSPAT BAKIMINDAN İNCELENMESİ    187

       I.  Hacizdeki İstihkak Davasında Malın Üçüncü Kişiye İntikalini
           Doğuran İşlemin İptali 187

A.. Hacze Konu Malın Borçlunun Elinde Bulunması Halinde. 187

B... Hacze Konu Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması
Halinde............................................................................. 190

      II.  Sıra Cetveline İtiraz. 192

§8. . TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA ÖZELLİK GÖSTEREBİLECEK BAZI DELİLLER   196

       I.  Ticari Defterler 196

A.. Ticari Defterlerin Delil Olarak Kullanılabilmesinin
Koşulları 200

B... Hukuk Muhakemeleri Kanununda Yer Alan Ticari Defterlerin İspat Gücüne İlişkin Hükmün Değerlendirilmesi ve
Bu Hükmün İptal Davasındaki İşlevi 202

1.    Ticari Defterlerin İspat Gücü. 202

2.    Ticari Defterlerle İspatın İptal Davasındaki
Uygulama Alanı 203

      II.  Şirket Toplulukları Bünyesinde Tutulan Bağlılık Raporlarının
           Delil Değeri 206

A.. Şirketler Topluluğuna İlişkin Genel Bilgiler 206

B... Bağlılık Raporları 209

1.    Bağlılık Raporunun Amacı 210

2.    Bağlılık Raporunun Kapsamı 211

3.    Bağlılık Raporlarının Sunulmasının Delillerin
İbrazı Bakımından İncelenmesi................................... 213

4.    Bağlılık Raporlarının Delil Değeri................................ 216

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İPTAL DAVASIYLA İLGİLİ VE
BAĞLANTILI ÖZEL DURUMLARDA
İSPATA İLİŞKİN ÖZELLİKLER

§ 9. MİRASÇILARIN ALACAKLILARININ KORUNMASI İÇİN AÇILACAK DAVALAR  220

       I.  Genel Olarak........................................................................... 220

      II.  Mirasçının Alacaklıları Tarafından Açılabilecek Tenkis Davası 222

A.. Davanın Tarafları.............................................................. 222

B... Davanın Konusu ve İspata Konu Vakıalar........................ 223

C... Tasarrufun İptali Davası ile Karşılaştırılması..................... 224

     III.  Mirasçının Alacaklıları Tarafından Açılabilecek Mirasın Reddi
           İşleminin İptali Davası............................................................ 225

A.. Davanın Tarafları.............................................................. 226

B... Davanın Konusu ve İspata Konu Vakıalar........................ 226

C.. Tasarrufun İptali Davası ile Karşılaştırılması..................... 228

§10. ŞİRKET TOPLULUĞUNDA ALACAKLI TARAFINDAN HÂKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANILMASI HALİNDE AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVASI     230

       I.  Genel Olarak.......................................................................... 230

      II.  Davanın Tarafları................................................................... 231

     III.  İspata Konu Vakıalar.............................................................. 231

     IV.  Tasarrufun İptali Davası ile Karşılaştırılması.......................... 232

§ 11.. HÜKMEN TESLİMİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ZARAR VERME
AMACIYLA TAŞINIR REHİNİNDE UYGULANMASI........ 235

       I.  Genel Olarak........................................................................... 235

      II.  Teminat Amacıyla Yapılan İnançlı Temlikler Bakımından
           İİK m. 279 ve TMK m. 766’nın Uygulanabilirliği................... 236

§ 12.... İCRA VE İFLAS KANUNU ANLAMINDA TAKASA İTİRAZ    239

       I.  Genel Olarak Takas ve İflastaki Yeri...................................... 239

      II.  Takasa İtiraz Edilebilecek Durumlar ve Tasarrufun İptali
           Davası ile Karşılaştırılması...................................................... 242

§13. ANLAŞMALI BOŞANMA YOLUYLA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ      244

       I.  İncelenecek Sorun.................................................................. 244

      II.  Türk Medeni Kanunu Kapsamında Alacaklıların
           Mal Rejiminin Tasfiyesinden Korunmaları............................. 246

§14. MUVAZAA VE İNANÇLI İŞLEM........................................... 252

       I.  Muvazaa Nedeniyle Hükümsüzlük Davası............................. 252

A.. Muvazaanın Hukuki Niteliği, Taraflara ve
Üçüncü Kişilere Etkisi....................................................... 252

B... İptal Davası ile Muvazaa Nedeniyle Butlan Davasının
Farkları.............................................................................. 254

1.    Türk/İsviçre Hukuk Sistemi ve Fransız Hukukunda
Durum  ....................................................................... 254

2.    Yargıtay’ın Yaklaşımı.................................................. 257

3.    Hukukumuz Bakımından Tasarrufun İptali ve
Muvazaa Nedeniyle Hükümsüzlük Taleplerinin
Terditli Olarak İleri Sürülmesi..................................... 259

4.    Nispi Muvazaada Gizli İşlemin Tasarrufun İptali
Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu................. 264

      II.  İnançlı İşlemden Kaynaklanan Davalar.................................. 266

A.. Saf İnançlı İşlemler........................................................... 266

B.. Karma İnançlı İşlemler...................................................... 267

C.. İnançlı Temliklerin İptal Davasının Konusunu
Oluşturabilmeleri............................................................... 267

1.    Teminat Amacıyla Yapılan İnançlı Temlikler.............. 269

2.    Mutad Ödeme Vasıtası Dışında Kalan Borçlunun
Yaptığı Ödemeler........................................................ 272

SONUÇ............................................................................................. 277

KAYNAKÇA.................................................................................... 287

 

KAYNAKÇA

Açan İbrahim; Delil, Ankara Barosu Dergisi, 1975.

Akbıyık, Cem; Karma Bağışlama Kavramı ve Miras Hukukundaki Yeri, İstanbul 1997.

Akkaya, Tolga; İcra ve İflas Hukukunda İptale Tabi Tasarruflar (İİK m. 277-284), Eskişehir Barosu Dergisi, S. 11, Ekim 2006, s. 13-49. (Anılış: “İptale Tabi Tasarruflar”)

Akkaya, Tolga; “Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflas Kanunu’nda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu”, MİHDER, 2006/3, s.661-684.

Aker, Halit; Hakim İşletme ile Bağımlı Şirket Arasındaki Hukuki İlişki ve Hakim İşletmenin Sadakat Borcu, BATİDER, Aralık 2003, C. XXII, S. 2, s.153-204. (Anılış: “Sadakat Borcu”)

Aker, Halit; Türk Ticaret Kanunu Madde 14 Hakkında Bazı Düşünceler ve Yeni Bir Tacir Türü: “Hakim Teşebbüs”, BATİDER, Haziran 2009, C. XXV, S. 2, s. 229-295.

Akıntürk, Turgut; Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, C. II, 11. Bası, İstanbul, 2008.

Akil, Cenk; Hakimin Hukuku Kendiliğinden Uygulaması, AÜHFD, 2008/3, s. 1-32.

Akipek, Jale G./ Akıntürk Turgut; Eşya Hukuku, İstanbul, 2009.

Akşener, Haşmet Sırrı; İİY’nin 280. Maddesinde 4949 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Üzerine Bir İnceleme, Legal Hukuk Dergisi, Eylül 2003, s.2209-2212.

Akşener, Haşmet Sırrı; Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesi, Legal HD, Ocak 2003, s. 51-56. (Anılış: “Aciz Belgesi”)

Akyazan, Sıtkı; Takip Hukukunda İptal Davası, AD, Yıl: 54, Mart-Nisan 1963, S. 3-4, s. 235-246.

Akyazan, Sıtkı; Borç Ödemeden Aciz Belgesi, Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’a Armağan, Ankara, 1964, s. 315-324. (Anılış: “Aciz Belgesi”)

Alangoya, Yavuz; Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul, 1979.

Alangoya, H. Yavuz; İspat Yükü Yönünden MK 3, İÜHFM, C. XXVII, S. 1-4, 1962, s. 358-361. (Anılış: “MK m. 3”)

Alangoya, Yavuz; “Senede Karşı Senetle İspat” Kuralı ve “Hayatın Olağan Akışı” Kavramı; Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşalıoğlu İçin Armağan, Ankara, 2004, s. 521-531. (Anılış: “Hayatın Olağan Akışı”)

Alangoya, H. Yavuz/Yıldırım, Kamil/Deren Yıldırım, Nevhis; Medenî Usûl Hukuku Esasları, 7. Baskı, İstanbul 2009.

Alexandre, Richa; Jurisprudence Civile Récente, Journée 2009 de Droit Bancaire et Financier, 2010, s. 171-196.

Altaş, Soner; Türk Ticaret Kanununa Göre Ticari Defterlerin ve Belgelerin Saklanması, Terazi Hukuk Dergisi, C. 8, S. 81, Mayıs 2013, s. 46-50.

Ansay, Sabri, Ş.; Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara, 1957. (Anılış: “Usûl”)

Ansay, Sabri, Ş; Hukuk İcra ve İflas Usulleri, Ankara, 1960. (Anılış: “İcra”)

Antalya, Gökhan; Miras Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, 2009.

Aral, Fahrettin; Türk Borçlar Hukukunda Takas, Ankara, 2010. (Anılış: “Takas”)

Arkan, Sabih; Ticari İşletme Hukuku, 17. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, Kasım, 2012.

Aslan, Kudret; Hacizde İstihkak Davası, Ankara, 2005.

Atalay, Oğuz; Anonin Şirketlerin İflası, İzmir, 1996. (Anılış: İflas)

Atalay, Oğuz; Menfi Vakıaların İspatı, İzmir 2001. (Anılış: Menfi Vakıa)

Atalay, Oğuz; Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi, İzmir, 2007. (Anılış: Borca Batıklık)

Atalay, Oğuz; Emare İspatı, Manisa BD, Y. 18, S. 20, Temmuz-Ekim 1999, s. 7-22.

Ayan, Mehmet; Miras Hukuku, 5. Baskı, Konya 2009.

Ayanoğlu Moralı, Ahu; Mülkiyet Hakkının Teminat Amaçlı Devrine Yönelik İnançlı İşlemler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2006.

Aybay, Aydın/Hatemi, Hüseyin; Eşya Hukuku, İstanbul, 2010.

Aydıncık, Şirin; Bir İnançlı İşlem Türü Olarak Alacağın Teminat Amacıyla Temliki, İÜHFD C. LXIV, S. 1, s. 131-194.

Bahtiyar, Mehmet; Ticari İşletme Hukuku, Yeni TTK’ya Uyarlanmış 13. Bası, İstanbul, 2013.

Başözen, Ahmet; Müflisin Tasarruf Yetkisi, Ankara, 2005.

Battal, Ahmet; Şirketler Topluluğunda Güvenden Doğan Sorumluluk, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2, Yıl: 2012, s. 245-253.

Bauen, Marc/ Bernet, Robert/ Rouiller Nicolas; La Société Anonyme Suisse, Droit Commercial, Loi sur La Fusion, Droit Boursier, Droit Fiscal, Schultess, 2007.

Baumgartner, André; La Communauté Héréditaire Dans le Procès Civil, Lausanne, 1933.

Baygın, Cem; Türk Miras Hukukunda Alacaklıların Korunması, Ankara, 2005.

Belgesay, Mustafa Reşid; İcra ve İflâs Hukuku I, Sentetik Bölüm, İkinci Cilt, Konkordato-İflâs-İptal Davası-Tahliye, İkinci Basım, İstanbul, 1953.

Belgesay, Mustafa Reşid; Dava Teorisi, İstanbul, 1943. (Anılış: Teori)

Bergeaud, Aurélie; Le Droit à la Preuve, Paris, 2010.

Berkin, Necmettin M.; İflâs Hukuku, 4. Bası, İstanbul, 1972. (Anılış: İflâs)

Berkin, Necmettin M.; Medenî Usûl Hukuku Esasları, İstanbul, 1969. (Anılış: Usûl)

Bilge, Necip/Önen, Ergun; Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara, 1978.

Bilge Necip; Medenî Yargılama Hukuku Dersleri,  İkinci Basım, Ankara 1967.

Bilgili, Fatih; Ticari Defterler-Cari Hesap-Acente, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (EÜHFD), Cilt XVI, Sayı 3-4, s. 55-91.

Blanc, Mathieu; Corporate Governance dans les Groupes de Sociétés, Thèse de Licence et de Doctorat, Zurich/St Gall, 2010.

Bohnet, François; Les Défenses en Procédure Civile Suisse, RDS (ZSR) 2009/II, s. 185-322. (Anılış: Les Défenses)

Bolayır, Nur; Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hakimin Rolü, İstanbul, 2014.

Bolt, Michael; La Protection des Créanciers Sociaux Contre Les Conséquences de la Dominations, Lausanne, 1988.

Bonnier, Edouard; Traité Théorique et Pratique des Preuves en Droit Civil et en Droit Criminel, 5e Edition, Paris, 1888.

Boran, Nilüfer; Bir Karar Işığında İspat Hukukunun Bazı Kavramlarına Bakış, MİHDER, S. 8, 2007, Sayı: 3, s.767-791.

Börü, Levent; İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kastından Dolayı İptal Davası (İİK m. 280), AÜHFD, Yıl 2009, Cilt 58, Sayı 3, s. 482-537.

Brand, Ernest; L’Action Révocatoire, Tableau de la Jurisprudence du Tribunal Fédéral, JdT 1943 II, s. 65-87.

Braconi, Andrea ; Introduction aux Art. 166-175 LDIP, Commentaire Romande, Loi sur Le Droit International Privé et Convention de Lugano, 2011, §1-24.

Brosset, Georges; Preuves (En Matière Civile) I, FJS, no. 1176, Genève, 1957. (Anılış: I)

Brosset, Georges; Preuves (En Matière Civile) II, FJS, no. 1177, Genève, 1957. (Anılış: II)

Brosset, Georges; Preuves (En Matière Civile) III, FJS, no. 1178, Genève, 1957. (Anılış: III)

Brustlein A./Rambert P. ; Commentaire de la Loi Fédérale sur la Poursuite pour Dettes et la Faillite, Lausanne, 1892.

Budak, Ali Cem; Ticari Defterlerle İspat Usulü Kaldırılmamalıdır, YÜHFD, Cilt II, Sayı 1 Yıl 2005, s. 511-521. (Anılış: Ticari Defterler)

Budak, Ali Cem; Medenî Usûl Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, İstanbul 2000.

Castella, Jean; La Connivence de Bénéficiaire de l’Acte Révocable d’aprés L’Art. 288 LP, JdT 1956 II, s. 67-80.

Chaix, François; L’Apport des Faits en Procès, Procédure Civile Suisse, Les Grands Thèmes pour le Praticien, Faculté de Droit de l’Université de Neuchâtel, Neuchâtel, 2010, s. 115-140.

Chenaux, Jean-Luc; Un Survol de l’Action Révocatoire en Droit International Privée Suisse, RSJ (SJZ), Heft 12, 1996, 92. Jahrgang, s. 232-237.

Chenaux, Jean-Luc/ Loïc Pfister; Aspects Juridiques de l’Assainissement (Cadre, Outils et Responsabilité), Aspects Pratiques du Droit de l’Entreprises, CEDIDAC 86, Lausanne, 2010, s. 95-191.

Cometta, Flavio; Art. 191-196 LP, Commentaire Romande, Poursuite et Faillite, Commentaire de la Loi Fédérale sur la Poursuite Pour Dettes et la Faillite ainsi que des Articles 166 à 175 de la Loi Fédérale sur le Droit International Privé, (Ed. Louis Dallèves, Benedict Foëx, Nicholas Jeandin)  Helbing&Lichtenhahn, 2005. (Anılış: Art. “madde numarası” LP)

Cordey, André; Les Droits des Créanciers Personnels de l’Héritier d’après le Code Civil Suisse, Lausanne, 1923.

Çetintürk, Mustafa; Hukuk Davalarında İspat Yükü, Bursa Barosu Dergisi, S. 13, 2005, s. 9-13.

Dallèves, Louis; Faillites Internationales, FJS, 987, Genève, 1991. (Anılış: FJS Faillite)

Delebeque Philippe/ Pansier Frédéric-Jérome ; Droit des Obligations, 1. Contrat et Quasi-contrat, 5e édition, Paris, 2010. (Anılış : Contrat et Quasi-contrat)

Deliduman, Seyithan;  İcra ve İflâs Hukukumuzda Borç Ödemeden Aciz Belgesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1995.

Deliduman, Seyithan; Muvakkat Borç Ödemeden Aciz Belgesi, TBBD, 1998/3, s. 1077-1087. (Muvakkat)

Deren-Yıldırım, Nevhis; Kesin Hükmün Sübjektif Sınırları, İstanbul 1996.

Deschenaux, Henri/ Steinauer, Paul-Henri; Droit des Successions, Fribourg, 2003.

Develioğlu, Hüseyin Murat; Takas, 2. Baskı, İstanbul, 2012.

Deynekli, Adnan/ Kısa, Sedat; Hacizde ve İflasta Sıra Cetveli, 3. Bası, Ankara, 2005.

Doğanay, İsmail; Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari Defterlerle İlgili Hükümleri Üzerinde Bir İnceleme, BATİDER, Temmuz 1971, Cilt VI, Sayı 1, s. 1-40.

Dural, Mustafa/Öz, Turgut; Türk Özel Hukuku, C. 4, Miras Hukuku, Dördüncü Bası, İstanbul, 2009.

Durman Okay; İcra ve İflâs Hukuku Açısından Malvarlığı veya Ticari İşletmenin Devri, İstanbul, 2009.

Eigenmann, Antoine; La Réalisation des Sûretés sur Les Titres Intermédiés, Placement Collectif et Titres Intermédiés: Renouveau de la Place Financière Suise, CEDIDAC, 2008, s. 127-143.

Eigenmann, Antoine; L’Effectivité des Suretés Mobilières, Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz/ Travaux de la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg (AISUF), Band/Nr. 206. (Anılış: Effectivité)

Ekşi, Nuray/Budak, Ali Cem; Uluslararası Aciz Usulüne İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü, DEÜHFD, 2003, Cilt 5, Sayı 1, s. 41-76.

Engel, Pierre; Traité des Obligations en Droit Suisse, Disposition Générale de CO, 2e Edition, Berne, 1997. (Anılış: Traité)

Erard-Gillioz, Pauline; La Révocation, FJS, 742, Genève, 1999.

Erdönmez, Güray; Medenî Usûl Hukukunda Belgelerin İbrazı Mecburiyeti, İstanbul, 2010.

Eren, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, İstanbul 2012.

Eren, Fikret; Mülkiyet Hukuku, Ankara, 2011. (Anılış: Mülkiyet Hukuku)

Eriş, Gönen; Uygulamalı İflâs ve Konkordato Hukuku, Ankara, 1991.

Erişir, Evrim; Ticari İşletmenin Devrinde İstihkak ve Tasarrufun İptali Davaları Arasındaki İlişki, BATİDER, Aralık 2008, Cilt XXIV, Sayı 4, s. 271-301.

Ertekin, Erol/ Karataş, İzzet; Tasarrufun İptali Davaları, Ankara, 1998.

Esener, Turhan/ Güven, Kudret; Eşya Hukuku, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara, 2008.

Esener, Turhan; Teminatı İstihdaf Eden Temliki Tasarruflar, AÜHFD, Yıl 1952, Cilt 9, Sayı 3-4, s. 376-383. (Anılış: Temliki Tasarruflar)

Favre, Antoine; Droit des Poursuites, 2e Edition, Fribourg, 1967.

Favre, Antoine; De l’Acte de Défaut de Biens, RDS 50, 1931, s. 51-106. (Anılış: ADB)

Favre, Pascal G.; Le Transfert Conventionnel du Contrat, Fribourg, 2005. (Anılış: Le Transfert)

Favre, Pascal G./Tercier Pierre; Les Contrats Spéciaux, 4e Edition, Schulthess, 2009.

Fitting F.; Remarques Sur l’Action Révocatoire, RSJ (SJZ), 1953/49, s. 17-22.

Gauthier, Jean; La Cession de Créance dans La Saisie et La Faillite, SJ 1970, s. 385-397.

Ghestin, Jacques/Billiau, Marc/Loiseau, Grégoire; Traité de Droit Civil, Le Régime des Créances et des Dettes, Paris, 2005.

Gilliéron, Pierre-Robert; Poursuite pour Dettes, Faillite et Concordat, 4e  Edition, 2005.

Gilliéron, Pierre-Robert; Voies et Moyens Pour Remédier au Surendettement des Particuliers, Insolvence, Désendettement et Redressement, Etudes Réunies en l’Honneur de Louis Dallèvez, Helbing&Lichtenhahn, 2000, s. 129-145. (Anılış: Surendettement)

Gilliéron, Pierre-Robert; Note à l’Arrêt RO 103-III-97, JdT 1979 II, s. 130-155. (Anılış: Note)

Göksu, Tarkan (Çev. Dişel, Buse); İsviçre Medenî Usûl Hukukunda Belgelerin İbrazı, Medenî Usûl ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı X, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Değerlendirilmesi, TAA, Ankara 2013, s. 331-346.

Grassinger, Gülçin Elçin; BK m. 82 ile BK m. 310 Hükümlerinin Karşılaştırılması, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul, 2000, s. 221-235.

Guggenheim, Daniel; Le Droit Suisse des Contrats, Tome II: Les Effets des Contrats, Genève, 1991.

Guggenheim, Daniel A./ Guggenheim, Anath; Les Contrats de la Pratique Bancaire Suisse, 5e  Edition, Bern, 2014.

Guhl, Theo; Le Droit Fédéral des Obligations (Tra. René Des Gouttes), Zurich, 1947.

Guinand, Jean/Leuba, Audrey/Stettler, Martin; Droit des Successions, 6e Editions, 2004.

Güneysu Güngör, Gülin; Milletlerarası Özel Hukukta İflâs, Ankara, 1997.

Gürdoğan, Burhan; İcra-İflâs Takiplerinde Borçlunun Tamamen veya Kısmen Aczini Tespit Eden Vesikalar, BATİDER 1963, Cilt II, Sayı 1, s. 14-37. (Anılış: Aciz Vesikası)

Gürdoğan, Burhan; İcra Hukuku Dersleri, Ankara, 1970.

Habscheid, Walter J.; Droit Judiciaire Privé Suisse, 2e Edition, Genève, 1981.

Hanağası, Emel; Davada Menfaat, Ankara, 2009.

Hatemi, Hüseyin/Gökyayla K. Emre; Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul, 2011.

Heinzmann, Michel; (196) TF (BGr.) 5A 421/2008 26.11.2008, DC 2009, s. 167-168.

Helvacı, İlhan; Eski Medenî Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medenî Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, İstanbul, 2008.

Helvacı, İlhan; Eski Medenî Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medenî Kanununa Göre Mirasın Reddi, (MK m. 605- MK m.618), İstanbul, 2002. (Anılış: Mirasın Reddi)

Hofmann David/ Lüscher Christian; Le Code de Procédure Civil, Berne, 2009.

Hohl, Fabienne; Procédure Civile, Tome I, Introduction et Théorie Générale,  Berne, 2001. (Anılış: Procédure Civile)

Hohl, Fabienne; La Réalisation du Droit et les Procédures Rapides, Fribourg, 1994. (Anılış: La Réalisation)

Hohl, Fabienne; L’Avis des Défaut de l’Ouvrage: Fardeau de la Preuve et Fardeau de l’Allégation, RFJ 1994, s. 235-273. (Anılış: L’Avis)

Hohl, Fabienne; (157) TF (BGr.) 28.6.96; SJ 1997 p. 52-55, Note à l’Arrêt, DC 1997, s. 61. (Anılış: Note)

Hohl, Fabienne; Le Degré de la Preuve dans les Procès au Fond, La Preuve Dans le Procès Civil, Schriften der Stiftung Für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter SWR/Band 1, Bern, 2000, s. 128-137. (Anılış: Degré)

Hohl, Fabienne; Art. 68-83 CO-I,  Commentaire Romande, Code des Obligations I, (Ed. Luc Thévenoz, Franz Werro), 2003 (Anılış: Art. “madde numarası” CO-I).

Hubert-Froidevaux, Anouchka; Art. 551-578 CC- Commentaire du Droit des Successions (art. 457-640 CC; art. 11-24 LDFR), Berne, 2012 (Anılış: Art. “madde numarası” CC).

İmre, Zahit/Erman Hasan; Miras Hukuku, 8. Basım, İstanbul 2011.

İnan, Ali Naim/ Ertaş, Şeref/Albaş, Hakan; Miras Hukuku, 7. Bası, Ankara, 2008.

Jäger, Charles; Commentaire de la Loi Fédérale sur la Poursuite pour Dettes et la Faillite, Edition Française par Robert Petitmermet et Henry Bovay, Tome I-II-III, Lausanne/Geneve, 1920.

Jeandin, Nicolas; Actes de Défaut de Biens et Certificat d’Insuffisance de Gage, FJS, 990, Genève, 1998. (Anılış: ADB)

Jeandin, Nicolas; L’Admisnistration des Preuves, Le Code de Procédure Civile-Aspects Choisis, Schulthess, 2011, s. 89-110. (Anılış: Administration)

Jeandin, Nicolas; Procédure Civile: Moyen de Preuve et Secret Bancaire, Journée 2010 de Droit Bancaire et Financier, Publications du Centre de Droit Bancaire et Financier, 2011, s. 45-71. (Anılış: Secret Bancaire)

Kale, Serdar; Aciz Halindeki Borçlunun Bir veya Birkaç Alacaklısını Kayıran Hukuki Fiilleri Dolayısıyla İptal Davası (İİK m. 279), Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul, 2003, s. 191-204.

Karacabey, Ömer Faruk; Hakların Yarışması, ABD, 1980/6, s. 666-685.

Karafakih, İsmail H.; Hukuk Muhakemeleri Usulü Esasları, Ankara, 1952.

Karakaş, Fatma Tülay; Karine Kavramı, Kanuni Karineler ve Varsayımlar, AÜHFD, 2013/3, s. 761-817.

Karslı, Abdürrahim; Medenî Muhakeme Hukuku, 3. Baskı, İstanbul, 2012.

Karslı, Abdürrahim; İcra Hukuku Ders Kitabı, İstanbul, 2010. (Anılış: İcra)

Kayar, İsmail; Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Ticaret Sicili, Ticari Defterler Cari Hesap Hükümlerinin Değerlendirilmesi,  YÜHFD, Cilt II, Sayı: 1 Yıl. 2005, s. 353-381.

Kılıçoğlu, Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 15. Bası, Ankara, 2012.

Kılıçoğlu, Ahmet; Miras Hukuku, Genişletilmiş 3. Bası, Ankara, 2009. (Anılış: Miras Hukuku)

Kılıçoğlu, Ahmet; Türk Borçlar Hukukunda Halefiyet, Ankara, 1979. (Anılış: Halefiyet)

Kılıçoğlu, Ahmet; Borçlunun Alacaklıya İhbarı ile Halefiyetin Doğumu, AÜHFD, Cilt 35, Sayı 1-4, s. 439-446. (Anılış: İhbar ile Halefiyet)

Kiper, Osman; Hukuk Davalarında Kanıtlar, Ankara 1995.

Knoepfler, François/Schweizer, Philippe/Othenin-Girard, Simon; Droit International Privé Suisse, Berne, 2004.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip/ Hatemi, Hüseyin/ Serozan, Rona/ Arpacı, Abdülkadir; Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, 5. Bası, İstanbul, 2010.

Koç, Nevzat; Türk Medenî Hukukunda ve Roma Hukukunda Hükümsüzlük (= Butlan), DEÜHFD. 1981, Sayı 2, s. 127–172.

Konkoly, Stéphane/ Marty, Janusz; La Notification Des Cessions De Créances À Titre De Sûreté Dans Les Transactions De Financement, GesKR 2012, s. 209-219.

Konuralp, Haluk; Medenî Usûl Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Ankara, 1999.

Kubilay, Huriye; Kaydileştirilmesi Gereken Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Teslim Etmeyen Kişilerin Hukuki Durumu, GaÜHFD, Cilt XVII, Yıl 2013, Sayı 1-2, s. 805-829.

Kuntalp, Erden; Lex Commisoria Yasağı Kavramı, Koşulları ve Uygulama Alanı, İnan Kıraç’a Armağan, İstanbul, 1995, s. 151-162.

Kurtoğlu, Serdar; İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği, İstanbul Barosu Dergisi (İBD), Cilt 47, Sayı 7-8, 1973, s. 776-780.

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder; İcra ve İflâs Hukuku, Ders Kitabı, Gözden Geçirilmiş 27. Baskı, Ankara 2013. (Anılış: İcra)

Kuru, Baki/ Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder; Medenî Usûl Hukuku, Ders Kitabı, 24. Baskı, Ankara, 2013. (Anılış: Usûl)

Kuru, Baki;  İcra ve İflâs Hukuku, Cilt II, 3. Baskı, İstanbul, 1990. (Anılış: İcra, C. II)

Kuru, Baki; İcra ve İflâs Hukuku, 3. Baskı, Cilt III, 1993. (Anılış: İcra, C. III)

Kuru, Baki; İcra ve İflâs Hukuku, Cilt IV, 3. Baskı, , İstanbul, 1997. (Anılış: İcra, C. IV)

Kuru, Baki; Hukuk Muhakemeleri Usûlü, Cilt I-VI, İstanbul, 2001. (Anılış: Usûl, C.)

Kuru, Baki; Ticareti Terkeden Tacirlerin Tabi Bulunduğu Hükümler, AÜHFD, Cilt 27, Sayı 1-2, 1970, s. 111-118.

Kuru, Feriha; Takas İşlemi, Takasın Davaya ve İflasa Etkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2012.

Kurt, Fatma; Lex Commisoria (Mülküne Geçirme Yasağı) –Amacı, Kapsamı ve Alacaklıya Rehinli Malı Özel Yollardan Paraya Çevirme Yetkisi Verilmesi ile İlişkisi- Yasakların Sorgulanması ve Sınırlandırılması Önerisi, İBD, Cilt 82, Sayı 1, Yıl: 2008, 129-154.

Leibenson, Joël; Les Actes de Dispositions sur Les Titres Intermédiés, CDBF, Schulthess, 2013.

Malinvaud, Philippe; Droit des Obligations, 10e Edition, Paris, 2007.

Marchand, Sylvain; Exécution de décisions Etrangères en Matière de Faillite, Schriften der Stiftung Für die Weiterbildung Schweizerischer Richterinnen und Richter SWR/Band 5, Rechtshilfe und Vollstreckung Zivilsachen, Kindesentführungen und Konkurs (Entraide Judiciaire et Exécution Forcée Affaires Civiles, Enlèvements d’Enfant et Faillites), s. 161-186.

Marchand, Sylvain; La Compensation Dans la Procédure de Poursuite, Journal des Tribunaux (JdT) 2012 II 61-79. (Anılış: Compensation)

Marchand, Sylvain; Contrat et Insolvabilité, Actualités du Droit des Contrats, Le Contrat à la Croisée des Chemins, Centre du Droit de l'Entreprise (Droit Industriel, Droit d’Auteur, Droit Commercial) de l’Université de Lausanne (CEDIDAC), 2008. (Anılış: Insolvabilité)

Mazeaud, Henri/Mazeaud, Léon/Chabas, François; Leçons de Droits Civil, Tome II, 1er Volume,  8e Edition, Paris, 1986.

Meriç, Nedim; Medenî Yargılama Hukukunda Tasarruf İlkesi (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümleri Çerçevesinde), Ankara, 2011.

Meriç, Nedim; Takas Alacağı Hususunda Teksif İlkesinin Uygulanma Sorunu ve Yol Açtığı Tartışmalar, MİHDER, Yıl 2013, Cilt 9, Sayı 26, s. 57-81. (Anılış: Takas)

Moroğlu, Erdoğan; Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarısı Değerlendirme ve Öneriler, Genişletilmiş 6. Baskı, İstanbul, 2009.

Muşul, Timuçin; Medenî Usûl Hukukunda Terdit İlişkileri, 2. Baskı, Ankara, 2009.

Muşul, Timuçin; İcra ve İflâs Hukuku, Cilt I, 5. Baskı, Ankara, 2013. (Anılış: C. I)

Muşul, Timuçin; İcra ve İflâs Hukuku, Cilt II, 5. Baskı, Ankara, 2013. (Anılış: C. II) 160.

Naef, Francesco/Neuroni Naef, Elena; Droit Suisse de la Faillite Internationale : La Faillite d’un Système, PJA 2008, s. 1396-1412.

Namlı, Mert; Türk ve Fransız Medeni Usul Hukuku’nda Yargılamanın Yenilenmesi, İstanbul, 2014.

Oğuz, Arzu; Roma ve Türk Hukukunda İnançlı İşlem ve Vekâlet Sözleşmelerinin Karşılaştırılması, AÜHFD, Cilt 41, Sayı 1-4, 1991, s. 225-284.

Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 10. Baskı, C. I, İstanbul, 2012

Oğuzman, Kemal/Barlas, Nami; Medeni Hukuk, Giriş Kaynaklar, Temel Kavramlar, 15. Bası, İstanbul 2008.

Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe; Eşya Hukuku, İstanbul, 2011.

Oktay Özdemir, Saibe; Teminat Amaçlı Mülkiyet Devri Sözleşmeleri; MÖHUK Bülteni, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan,  1999- 2000, İstanbul, s. 657-683.

Okutan Nilsson, Gül; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, İstanbul, 2009.

Olgaç Senai; Kefâlet, Ankara, 1978.

Olgaç, Senai; Yargıtay İçtihatlarının Işığı Altında İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları, Dr. A. Recai Seçkin’e Armağan, Ankara, 1974, s. 457-480. (Anılış: İptal Davaları)

Ortan, Necip; Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Ticari İşletme Hukukuna İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı 4, Ağustos 2005, s. 21-24.

Özekes, Muhammet; Dava Dilekçesinde Hukukî Sebep Bildirmek Zorunludur, Halûk Konuralp Anısına Armağan, Cilt 1, Ankara, 2009, s. 750-751.

Özkaya-Ferendeci, Hamide Özden; İflâs Hukukunda Takas, İstanbul, 2013.

Özmumcu Seda; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Delillerin İkamesi Hakkındaki Hükümlerine Mukayeseli Bir Bakış, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Yıl 2013, Cilt 9, Sayı 101-102, s. 42-66.

Özsunay Ergun; Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İstanbul, 1968.

Öztan Fırat; Kıymetli Evrak Hukuku, Güncelleştirilmiş 17. Bası, Ankara, 2012.

Öztek Selçuk; İcra ve İflâs Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası, İstanbul, 1994.

Öztek Selçuk; Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar ve Yargıtay’ın Bu Sorunlara İlişkin Uygulaması, Ergun Önen’ e Armağan, İstanbul, 2003, s. 319-333. (Anılış: Yargıtay)

Özuğur Ali İhsan; Mal Rejimleri, 6. Baskı, Ankara 2011.

Pekcanıtez Hakan; Anonim Ortaklıkların İflâsı, Ankara, 1991.

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Sungurtekin Özkan, Meral/Özekes, Muhammet; İcra ve İflas Hukuku, 11. Baskı, Ankara, 2013.

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet; Medenî Usûl Hukuku, 14. Bası, Ankara 2013.

Petek, Hasan; Mirasın Hükmen Reddi, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt 8, Özel Sayı-2013, III, s. 2191-2235.

Peter, Henry; Art. 285-292, Commentaire Romande, Poursuite et Faillite, Commentaire de la Loi Fédérale sur la Poursuite Pour Dettes et la Faillite ainsi que des Articles 166 à 175 de la Loi Fédérale sur le Droit International Privé, (Ed. Louis Dallèves, Benedict Foëx, Nicholas Jeandin)  Helbing&Lichtenhahn, 2005, (Anılış: Art. “madde numarası” LP)

Peter, Henry; L’Action Révocatoire dans Les Groupes de Sociétés, Bâle et Francfort sur-le-Main, 1990. (Anılış: Les Groupes de Sociétés)

Peter, Henry; Restatement des Conditions Générales de la Révocation, Jusletter, 25 Octobre 2004.

Peter, Henry/ Birchler, Francesca; Liquidation des Groupes de Sociétés et Consolidation-Enseignement de la Pratique Récente, RSDA 3/1995, s. 122-131.

Peter, Henry/Cavadini, Francesca; Art. 725 CO-II, Commentaire Romande, Code des Obligations II (Ed. Pierre Tercier, Marc Amstutz), 2003. (Anılış: Art. “madde numarası” CO-II)

Petitpierre-Sauvin, Anne; Droit des Sociétés et Groupes de Sociétés, Genève, 1972.

Peyrot, Aude; Le Trust de Common Law et L’Exécution Forcée en Suisse, Schulthess, 2011.

Peyrot, Aude; L’Action Révocatoire au secours des Créanciers Lésés par la Constitution d’un Trust, Notalex 2013, s. 1-13.

Pichonnaz, Pascal; La Pratique Contractuelle 2, Symposium en Droit des Contrats, Schultess, 2011, s. 21-54. (Anılış: Symposium)

Pichonnaz, Pascal; Le point sur La Partie Générale du Droit des Obligations, Revue Suisse de Jurisprudence  (RSJ) 107/2011, s. 181-189. (Anılış: RSJ 107/2011)

Piotet, Paul; A Propos De l’Arrêt Picasso Annulation Pour Vice De La Volonté Et Prescription de l'Action En Répétition De L'indu, JdT 1988 I, s. 519-523. (Anılış: Picasso)

Piotet, Paul; Dévolution de la Succession III, L’Acquisition, La Répudiation et L’Acceptation de l’Héritier, FJS, 775 (Fiche de Remplacement), Genève, 1985. (Anılış: FJS III)

Piotet, Paul; La Donation Mixte et La Reduction Selon L’Art. 527 ch. 1 ou 3 CC, JdT 1973 I, s.333-341. (Anılış: JdT 1973)

Piotet, Paul; La Responsabilité Du Répudiant Ou Renonçant Envers Les Créanciers Successoraux Comparée Aux Solutions Des Art. 193 CC et 285 SS LP, RNRF 74/1993, s. 73-83. (Anılış: Répudiant)

Poroy, Reha/ Yasaman Hamdi; Ticari İşletme Hukuku, 13. Bası, İstanbul, 2010.

Postacıoğlu, İlhan E.; Medenî Usûl Hukuku Dersleri, Altıncı Bası, İstanbul 1975.

Postacıoğlu, İlhan E.; İflâs Hukuku İlkeleri, C. I İflâs, İstanbul 1978. (Anılış: İflâs)

Postacıoğlu, İlhan E.; Namı Müstear Meselesi: Vekalet ve İtimat Mukaveleleri İle Muvazaanın Karşılıklı Münasebetleri, İÜHFM, Cilt 13, Sayı 3 (1947), s. 1011-1087. (Anılış: Namı Müstear)

Probst, Thomas; Art. 164-183 CO-I, Commentaire Romande, Code des Obligations I, (Ed. Luc Thévenoz, Franz Werro), 2003 (Anılış: Art. “madde numarası” CO-I).

Pulaşlı, Hasan; Şirketler Hukuku, Genel Esaslar, 3. Baskı, Ankara 2015.

Rey-Mermet, Albert; Art. 144-150 LP, Commentaire Romande, Poursuite et Faillite, Commentaire de la Loi Fédérale sur la Poursuite Pour Dettes et la Faillite ainsi que des Articles 166 à 175 de la Loi Fédérale sur le Droit International Privé, (Ed. Louis Dallèves, Benedict Foëx, Nicholas Jeandin)  Helbing&Lichtenhahn, 2005. (Anılış: Art. “Madde numarası” LP)

Reymond, Claude; Essai sur La Nature et Les Limites de l’Acte Fiduciaire, Montreux, 1948.

Rolaz, Jules; De l’Action Révocatoire en Droit Suisse, Dissertation Présentée à la Faculté de Droit de Lausanne, Lausanne, 1902.

Rossel, Virgile; Manuel du Droit Civil Suisse, 3e Tome, Lausanne, 1910.

Ruedin, Roland; Droit des Sociétés, 2e Edition, Stämpfli, Berne, 2007.

Ruedin, Roland; L’Acte de Défaut de Biens Après Saisie (art. 115 et 149 LP), FJS, no.990, Genève, 1991. (Anılış: ADB)

Ruedin, Roland/Silbermann, Michèle; Les Groupes de Sociétés: Problèmes Actuels-Solutions Futures, Université de Neuchatel, faculté de Droit et des Sciences Economiques, Conférences, 1980, s. 63-87.

Rüzgaresen, Cumhur; Mirasbırakanın Borca Batık Olması, EÜHFD, Cilt XIV, Sayı 1-2, 2010, s. 271-311.

Rüzgaresen, Cumhur/ Erdem Murat; Terekenin İflâs Hükümlerine Göre Tasfiye Sebepleri, EÜHFD, Cilt XV, Sayı 1-2, 2011, s. 231-254.

Sarısözen, İsmet; İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptal Davasında Yargılama Usulü, ABD, 1977/1, s. 50-58.

Sauerwein, Nina; La Responsabilité de la Société Mère, Berne, 2006.

Schimidlin, Bruno; Art. 21 CO, Art. 23-31 CO, Commentaire Romande, Code des Obligations I, (Ed. Luc Thévenoz, Franz Werro), 2003, §1-50.

Schüpbach, Henri-Robert; Droit et Actions Révocatoires, Commentaire des Articles 285 à 292 de la Loi sur La Poursuite pour Dettes et La Faillites du 11 Avril 1889 modifié le 16 Décembre 1994, Bâle et Francfort sur-le-Main, 1997.

Schüpbach, Henri-Robert; Acte de Défaut de Bien-Droit et Action Révocatoires, La LP Révisée, CEDIDAC 35, Lausanne, 1997, s. 145-249. (Anılış: Acte de Défaut de Bien – CEDIDAC).

Schüpbach, Henri-Robert; Des Trois Dimensions Temporelles Du Droit de Révocation (Art. 285-292 LP du 11 Avril 1889, Révisée le 16 Décembre 1994), AJP/PJA, 11/96, s. 1446-1463. (Anılış: Trois Dimensions)

Schüpbach, Henri-Robert; Jura Novit Curia, Stabilité et Dynamisme du Droit dans la Jurisprudence du Tribunal Fédéral Suisse, Recueil offert au Tribunal Fédéral à l’Occasion de son Centenaire par les Facultés de Droit Suisse, Basel, 1975, s. 509-529. (Anılış: Jura Novit Curia)

Schüpbach, Henri-Robert; Compensation et Exécution Forcée, Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, Helbing&Lichtenhahn, 2000, s. 135-173. (Compensation)

Schweizer, Phillippe; Art. 150-159, Code de Procédure Civile Commenté, Bâle, 2011. (Anılış: Art. “madde numarası”-CPC)

Seçer, Öz; Kaydi Sermaye Piyasası Araçları Üzerinde Rehin Tesisi ve Hükümleri, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Kazancı Hukuk Dergisi), Yıl 2013, Cilt 9, Sayı 105-106, s. 168-192.

Serozan, Rona/ Engin, Baki İlkay; Miras Hukuku, Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul, 2008.

 Steinauer, Paul-Henri; La Répudiation, Cahier ICONE, Bulle 2004.

Stoffel, Walter A./ Chabloz Isabelle; Voies d’Exécution Poursuite pour Dettes, Exécution de Jugements et Faillite en Droit Suisse, Berne, 2010.

Susuz, Kağan; "Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı Bakımından Hakim Teşebbüs Kavramı", MÜHF Hukuk Araştırmaları Dergisi 2012, C. 18, S. 2, s. 269-279.

Şafak, Ali; Teminat Amaçlı Alacağın Temliki, İstanbul, 2011.

Şua, Halil İ.; Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Ticari Defterlerle Getirilen Yenilikler ve Değerlendirilmesi, AD, Sayı 27, Ocak 2007, s. 273-244.

Tandoğan, Halûk; Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Cilt I/1, İstanbul 2008.

Tanrıver, Süha;  Yeni Medenî Kanunun Mirasa İlişkin Hükümlerde Getirmiş Olduğu Değişikliklerin Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Açısından Etkilerinin Tespiti ve Değerlendirilmesi, 1. Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukçuları Toplantısı, 2003, s. 113-129.

Tappy, Denis; Art. 228-247 -CPC, Code de Procédure Civile Commenté, Bâle, 2011(Anılış: Art. “madde numarası”-CPC).

Taşdelen, Nihat; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticari Defterler, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Yıl 2012, s.257-295.

Taşpınar, Sema; Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımındaki Rolü, AÜHFD, Cilt 45, Sayı 1-4, 1996, s. 533-570.

Taşpınar, Sema; Medenî Yargılama Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Ankara, 2001. (Anılış: İspat Sözleşmeleri)

Tekinalp, Ünal; Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 3. Bası, İstanbul, 2012.

Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/Altop, Atilla; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul, 1993.

Tekinay, Selahattin Sulhi; Haczedilen Mala İstihkak Davası Üzerine Alacaklı Tarafından Açılan İptal Davasında Vazife Meselesi, İBD, Cilt XXIX, Sayı 3, Mart 1955, s. 135-137.

Tercier, Pierre; Le Droit des Obligations, 2e Edition, Schultess, 1999.

Tercier, Pierre/Ducrest, Jean-François; La Simulation, FJS, 606, Genève, 1988.

Thévenoz, Luc; La Fiducie, Cendrillon du Droit Suisse, RDS (ZSR), 1995/II, s. 257-363. (Anılış: La Fiducie)

Topuz, Gökçen/Topuz Seçkin; Takasın Davada İleri Sürülmesi, AÜHFD, Y. 2008, Cilt 57, Sayı 3, s. 719-731. (Takas)

Topuz, Gökçen/Topuz Seçkin; Miras Ortaklığında Mirasçıların Dava Arkadaşlığı, ABD, Yıl 66, Sayı 3, Yaz 2008, s. 60-67.

Torrione, Henri; Art. 662-674, 957-963 CO, Commentaire Romande, Code des Obligations II (Ed. Pierre Tercier, Marc Amstutz), 2003 (Anılış: Art. “madde numarası” CO-II)

Tschumy, Jean-Luc; L’Action Révocatoire et Ses Conséquences,  SJ 2013 II s. 445-463.

Tunç Yücel, Müjgan; HMK m. 222 Çerçevesinde Ticari Defterlerle İspata İlişkin Bazı Sorunlar, MİHDER, Yıl 2013/2, Cilt 9 S. 25, s. 115-140. 

Turanboy, Asuman; Ticari Sır, Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara, 2006, s. 349-369.

Umar, Bilge; Türk İcra İflâs Hukukunda İptal Davası, İstanbul, 1963. (Anılış: İptal Davası)

Umar, Bilge; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara, 2014. (Anılış: Şerh)

Umar, Bilge; İcra ve İflâs Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi, İzmir, 1973. (Anılış: Tarihi Gelişme)

Umar, Bilge; Aciz Hali-Borca Batıklık Kavramlarının Farkı ve Bu Yönden Yeni MK Metninin Düştüğü Bir Yanlışlık, YÜHFD, 2004, Cilt 1, Sayı 1, s. 317-349. (Anılış: Aciz Hali)

Umar, Bilge; Hususi Hukukta Karineler, Sabri Şakir Ansay’ın Anısına Armağan, Ankara, 1964, s. 181-195. (Anılış: Karine)

Umar, Bilge; Hak Düşüren Süreye Uyulup Uyulmadığı Konusunda İsbat Yükünü Taşıyan Taraf, İÜHFM, Cilt XXX, Sayı 1-2, s. 897-913. (Anılış: Hak Düşüren Süre)

Umar, Bilge/Yılmaz, Ejder; İspat Yükü, Yeniden Yazılmış-Genişletilmiş 2. Bası, İstanbul, 1980.

Uyar, Talih/Uyar, Alper/ Uyar, Cüneyt; İcra Ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 3. Baskı, 2008.

Uyar, Talih/Uyar, Alper/ Uyar, Cüneyt; İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C. 3, 3. Baskı, Ankara, 2014. (Anılış: Şerh)

Uyar, Talih; İcra İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davasının Konusu, ABD, 2011/1, s. 209-230. (Anılış: Konu)

Uyar, Talih; Takip Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası, TBBD, 2007/70, s. 345-358. (Anılış: Aciz Vesikası)

Uyar, Talih; İcra ve İflâs Hukukunda “Alacaklılara Zarar Verme Kasdı İle Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı” İptal (İİY mad. 280), MaBD; Yıl 11, Sayı 41, s.14-23. (Anılış: Zarar Verme Kasdı)

Uyar, Talih; “Muvazaalı İcra Takipleri (Borç İkrarları)” ile “Borçlunun Süresi İçinde Zamanaşımı İtirazında Bulunmaması”nın Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi, İBD, C. 88, 2014/3, s. 282-295. (Anılış: Muvazaalı İcra Takipleri)

Uyar, Talih; İcra ve İflâs Hukukundaki İptal Davalarında Yargılama, YD, Ocak-Nisan 1986, Cilt 12, Sayı 1-2, s. 130-147. (Anılış: Yargılama)

Uyar, Talih; İcra ve İflas Hukukunda “Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflardan Dolayı” İptal, İBD, C. 88, 2014/2, s. 429-439. (Anılış: Aciz Halinde İken)

Uygur, Atiye B.; Teminat Amaçlı İnançlı İşlemler, GaÜHFD, Cilt X, Sayı 1-2 Yıl 2006, s. 171-195.

Ünal, Oğuz Kürşat; Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi, GaÜHFD,  Cilt V, Yıl 2001, Sayı 1-2, s. 1-21.

Üstündağ, Saim; Medenî Yargılama Hukuku, C.I-II, İstanbul, 2000. (Anılış: Usûl)

Üstündağ, Saim; İflâs Hukuku, İstanbul 2009. (Anılış: İflâs)

Üstündağ, Saim; İcra Hukukunun Esasları, İstanbul, 2004. (Anılış: İcra)

Üstündağ, Saim; Borçlar Kanunu Hükümlerine Göre Takas ve Davada Kullanılmasının Arzettiği Özellikler, İÜHFD 1960, Cilt XXV, Sayı 1-4, s. 214-224. (Anılış: Takas)

Vincent, Jean; Précis de Procédure Civile, 16e Edition, Paris, 1973.

Vincent, Jean/Guinchard, Serge; Procédure Civile, 20e Edition, Paris, 1981.

Vion, Adrien; L’Art. 320 Al. 2 CO: Une Règle Compatible Avec les Dispositions Sur La Conclusion des Contrats?, SJ 2013 II, s. 29-62.

Vouilloz, François; La Preuve dans Le Code De Procédure Civile Suisse (art. 150 à 193 CPC), PJA 2009, s. 830-848. (Anılış: La Preuve)

Vouilloz, François; Le Droit de la Preuve Dans le Code de Procédure Civile Suisse (Art. 150 à 193), Jusletter 27, Avril 2009. (Anılış: Jusletter)

Winiger, Bénédict; Art. 18 CO-I, Commentaire Romande, Code des Obligations I, (Ed. Luc Thévenoz, Franz Werro), 2003.

Yavuz, Nihat; Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı ile Yapılan İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu, YD, Ocak-Nisan 1986, Cilt 12, Sayı 1-2, s.101-107.

Yavuz, Cevdet/Acar, Faruk/ Özen, Burak; Borçlar Hukuku Dersleri, Özel Hükümler, İstanbul 2012.

Yıldırım, Mustafa Fadıl; Miras Hakkından İvazsız Feragat Halinde Feragat Eden Mirasçının Alacaklılarınının Feragatin İptalini İsteme Sorunu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVIII, Y. 2014, Sa. 3-4, s. 67-76. (Anılış: İvazsız Feragat)

Yıldırım, M. Kamil; Medenî Usûl Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, İstanbul, 1990. (Anılış: Delillerin Değerlendirilmesi)

Yıldırım, M. Kamil; İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları, İstanbul, 1995.

Yıldırım, Kamil; Tasarrufun İptali Davasında Ticari İşletme Devri Karinesi, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Yıl 2013, Cilt 19, Sayı 2, İstanbul, s. 471-482. (Anılış: Karine)

Yıldırım, M. Kamil; Tasarrufun İptali Davasının İşlevi Bakımından Aciz Vesikası İle İlişkisi Hakkında Düşünceler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Özel Sayı-Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, 2009, s. 973-982. (Anılış: Aciz Vesikası)

Yılmaz, Ejder; Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara, 2012. (Anılış: Şerh)

Yılmaz, Ejder; Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222) ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Bu Konuda Getirdiği Yenilikler, Bankacılar Dergisi, Özel Sayı, Ocak 2013, s. 28-41. (Anılış: Ticari Defterler)

Yılmaz, Ejder; Medenî Yargılama Hukukunda Yemin, Ankara, 1989. (Anılış: Yemin 1989)

Yılmaz, Ejder; Medenî Yargılama Hukukunda Yemin, 2. Baskı, Ankara 2012. (Anılış: Yemin 2012)

Yılmaz, Ejder; Davada Takas ve Mahsup Talebi, MİHDER, Yıl 2010, Cilt 6, Sayı 16, s. 247-284.  (Anılış: Takas)

Yung, Walter; Simulation, Fiducie et Fraude à La Loi, Mélanges Georges Sauser-Hall, Neuchâtel, 1952, s. 139-161.

Zevkliler, Aydın/Gökyayla Emre; Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 11. Bası, Ankara, 2010.

Zeytin, Zafer; Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, 2. Baskı, Ankara 2008. 283/105

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar