Tasarrufun İptali Davası (Borçlu Muvazaası)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Erhan GÜNAY
ISBN: 9789750293399
508,50 TL 565,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erhan GÜNAY
Baskı Tarihi 2024/06
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 456

Erhan Günay

İçindekiler
6. Baskıya Önsöz  5
5. Baskıya Önsöz  7
4. Baskıya Önsöz  9
3. Baskıya Önsöz  11
2. Baskıya Önsöz  13
Önsöz  15
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
(BORÇLU MUVAZAASI)
I. 1. Tasarrufun İptali Davasının Amacı  23
2. Davada Bazı Kavramların Anlamı  24
– Alacaklı  25
– Borçlu  25
– Üçüncü Kişi  25
– Dördüncü Kişi  25
– Dava Arkadaşlığı  26
– Fahiş Fiyat Farkı  26
– Tasarruf  28
– İvazsız Tasarrufların İptali  28
– Butlan  28
– Borç Ödemeden Acze Düşme Hali  28
– 3. Kişinin Kötü Niyetini İspat Yükü  28
– 3. Kişinin İyi Niyetinin Aranmayacağı Durum  29
– 3. Kişinin Tazminatla Sorumlu Tutulması  29
– Harç, Vekalet Ücreti  30
* Yargıtay Kararları  31
II. İPTAL DAVASINDA TARAFLAR  41
1. Davacılar  41
a. Muvakkat Aciz Vesikalı Alacaklı  42
b. Kati Aciz Vesikalı Alacaklı  43
c. İflas İdaresi  46
d. İİK m. 245’e Göre Alacaklılar  47
e. İİK m. 255/3’e Göre Alacaklılar  47
f. Aciz Belgesine İlişkin Ayrıntılı Anlatım  48
1. Borç Ödemekten Aciz Belgesi  48
2. Haciz Yolu ile Takipte Aciz Vesikası Verilmesi  49
3. Aciz Belgesinin Maddi Hukuk Bakımından Önemi  50
4. Kati ve Muvakkat Aciz Belgesinin Hukuki Sonuçlarının Farklılığı  51
5. Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Hükmünde Sayılmadığı Durumlar  53
2. Davalılar  54
* Yargıtay Kararları  56
III. İPTAL DAVALARINDA GÖREV VE YETKİ  70
1. Görevli Mahkeme  70
* Yargıtay Kararları  71
2. Yetkili Mahkeme  82
* Yargıtay Kararları  83
IV. DAVA KOŞULLARI  86
1. Geçici veya Kati Aciz Vesikasının Varlığı  86
2. İcra Takibinin Kesinleşmesi  87
3. Tasarrufun Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması  88
4. Gerçek Bir Alacağın Varlığı  89
5. Dava Koşullarının İncelenmesi  92
* Yargıtay Kararları  93
V. İPTALE KONU TASARRUFLAR  149
1. İvazsız Tasarrufların Butlanı  149
a. İlgili Madde: İİK 278  149
b. Açıklama  150
* Yargıtay Kararları  157
2. Acizden Dolayı Butlan  178
a. İlgili Madde: İİK 279  178
b. Açıklama  178
c. Aczine Kendi Fiiliyle Sebep Olmak  181
* Yargıtay Kararları  181
3. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal  187
a. İlgili Madde: İKK 280  187
b. Açıklama  188
c. Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu  194
* Yargıtay Kararları  198
VI. İPTAL DAVALARINDA YARGILAMA USULÜ  228
1. İlgili Madde: İİK. 281  228
2. Açıklama  230
3. Basit Yargılama Usulünün Özellikleri  237
–Dilekçelerin Verilmesi  237
–Cevap Süresi  237
–Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı  237
–İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  238
–Ön İnceleme ve Tahkikat  238
–Davanın Takipsiz Bırakılması  239
* Yargıtay Kararları  239
VII. İPTAL KARARININ İÇERİĞİ  249
1. Açıklama  249
2. Temyiz Mercii  252
* Yargıtay Kararları  252
VIII. İADENİN KAPSAMI  255
1. İlgili Madde: İİK. 283  255
2. Açıklama  255
* Yargıtay Kararları  258
IX. HAK DÜŞÜRÜCÜ MÜDDET  282
1. İlgili Madde: İİK. 284  282
2. Açıklama  282
* Yargıtay Kararları  283
X. 6183 S. AATUHK UYARINCA “İPTAL DAVALARI”  286
1. İptal Davası Açılması m. 24  286
a. Açıklama  286
* Yargıtay Kararları  287
2. İptal Talebinde Muhatap m. 25  288
a. Açıklama  288
3. Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı m. 26  288
a. Açıklama  288
4. İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü m. 27  288
a. Açıklama  289
* Yargıtay Kararları  291
5. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar m. 29  293
a. Açıklama  293
6. Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Amacıyla Yapılan Tasarruflar m. 30  293
a. Açıklama  294
* Yargıtay Kararları  296
7. Üçüncü Şahısların Hak ve Mecburiyetleri m. 31  301
a. Açıklama  301
XI. DİĞER DAVALARLA BENZERLİĞİ–FARKLILIĞI  302
1. Muris Muvazaası Davası  302
2. Genel Muvazaa Davası  306
3. İstihkak Davası  309
* Yargıtay Kararları  312
XII. İPTAL DAVASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ  325
XIII. YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE İPTAL DAVALARINA İLİŞKİN UYGULAMA (OLAY–SORUN–ÇÖZÜM)  327
1. Dava Şartının Bozmaya Uyulmadan Önce Yerine Getirilmesi, Davalı Yararına Kazanılmış Hak Oluşturur mu?  327
2. Alacağına Karşılık Borçludan Taşınmazın Satın Alınması İptale Tabi Batıl Bir Tasarruf mudur?  328
3. Nakden Tazminden Sorumluluk Davalı 3. Kişi ile Birlikte Borçluya mı Aittir?  329
4. Gerçek Değerin Haricen Ödendiğinin İspatı Ne Suretle Kimin Tarafından Yapılacaktır?  330
5. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  331
6. Hısımlar Arasındaki İvazlı Tasarruflarda Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırma Kastı Aranacak mıdır?  332
7. Tasarrufun Diğer Tarafı 3. Kişide İyi Niyet Hangi Hallerde Aranır, Hangi Hallerde Aranmaz?  333
8. Dördüncü Kişinin Sorumluluğu İçin Kötü Niyetinin İspatlanması Şart mıdır?  333
9. Tapu Kaydı Dava Dışı Bırakılan 4. Kişide Olduğu Gerekçesiyle İptal Davasının Reddi İsabetli midir?  334
10. Borcun Doğumunun Tasarruf Tarihinden Önce Olduğu İddiası Mahkemece Araştırılmalı mıdır?  335
11. Ticari İşletmenin Devrinde Yasal Karinenin Aksi Kimin Tarafından Nasıl İspatlanabilir?  336
12. Fahiş Fark Dördüncü Kişiyi Etkiler mi?  337
13. Fahiş Fark İyi Niyet Sahibi 3. Kişiyi Etkiler mi?  338
14. İhtiyati Haciz Tutanağının Aciz Belgesi Sayılmasının Şartı Nedir?  338
15. Borçluya Ait Haczi Kabil Mal Bulunmamasından Amaç Nedir?  339
16. İlgisiz Yerde Tutulan Borçlu Malının Bulunmadığı Yazılı Haciz Tutanağı Aciz Belgesi Sayılır mı?  340
17. İcra Müdürünce Takip Alacaklısına “Geçici Aciz Belgesi” Düzenlenip Verilmesi Yasal mıdır?  341
18. Süresinde Satış İstenmediğinde, Haciz Tutanağının Geçici Aciz Belgesi Niteliği Kalkar mı?  342
19. Muvazaaya Dayalı Üçüncü Kişiye Ait Kaydın İptali ve Borçlu Üzerine Tescili İstemi İptal Davası Olarak Kabul Edilebilir mi?  342
20. İptal Davasında Hangi Halde Zorunlu ya da İhtiyari Dava Arkadaşlığı Vardır?  344
21. Kesinleşmemiş Alacak Yönüyle Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  345
22. İstihkak Davasına Karşı Açılan Tasarrufun İptali Davası Hangi Durumda İcra Mahkemesinde Bakılamaz?  346
23. Tasarrufun İptali Davasının Borçlu Mirasçılarına Karşı Açılması Mümkün müdür?  347
24. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Dayalı İşlemler Yasal Olarak Muvazaalı ya da Ahlaka Aykırı Sayılacak mıdır? Davanın Amacı, Şartları Nedir?  349
25. Davalı 3. Kişi, Davacı Alacaklının Borçludan “Gerçek” Bir Alacağının Bulunmadığını Savunabilir mi?  350
26. İtiraz ve Şikayete Konu Edilmemiş Olan Aciz Belgesinin Kapsamı, Tasarrufun İptali Davasında Hukuken Yetersizliği Şeklinde Değerlendirmeye Konu Yapılabilir mi?  351
27. Borçlu Hakkında Bir Başkasına Verilmiş Aciz Belgesi Dayanak Yapılarak Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  353
28. Aciz Belgesi Olmadan Tasarrufun İptali Davası Açılabilir mi?  354
29. Taşınmaz Satışına İlişkin İşlemin İptali Davasında Mahkemenin Göz Önünde Tutacağı Hususlar Nelerdir?  355
30. Alacaklı, Borçlunun Farklı Kişilerle Yaptığı Tasarrufların Aynı Dava İçinde İptalini İsteyebilir mi?  357
31. Kesin Veya Geçici Aciz Belgesinin Bulunmaması Ancak Borçlunun Aciz Halinin Var Olduğunun Anlaşılması Durumunda Tasarrufun İptali Davası reddedilir mi?  359
32. Alacaklının, Davalı Borçluda Gerçek Bir Alacağının Bulunmadığı Borçlu ve 3. Kişi Tarafından İleri Sürülebilir mi?  360
33. Tasarrufun İptaline İlişkin Hüküm Kesinleşmeden İcra Takibine Konulabilir mi?  361
34. Tasarrufun İptali Davasında “Yetki İtirazı” Tüm Davalılar Tarafından Birlikte mi Yapılmalıdır?  362
35. Borçlu Tasarrufunun İptali İçin Borçlunun Temerrüde Düşmesi Şart mıdır?  363
36. Davanın Tazminata Dönüşmesi Halinde Kaim Değer Üzerine İhtiyati Haciz Konabilir mi?  365
37. İhtiyati Haciz Talebi İcra Takibinin Kesinleşmemesi Nedeniyle Reddedilebilir mi?  366
38. Geriye Doğru Bir Yıllık Sürenin Hesaplanmasında Herhangi Bir Haciz mi, Yoksa Adreste Yapılan Haciz Mi Dikkate Alınacaktır?  367
39. Tasarrufun İptali Davasının Reddi Halinde Vekalet Ücreti Kimler Lehine Hükmedilir?  370
40. Üçüncü Kişinin Tasarruf Konusunu Elden Çıkarması Halinde Bedelle Sorumlu mudur?  371
41. Tasarrufun iptali davaları ticari davalardan mıdır?  372
42. İptal Davalarında Zorunlu ve İhtiyari Dava Arkadaşlığı Hangi Davalılar Arasındadır?  373
43. Tasarrufun İptali Davalarında Araştırılması Gereken Ön Koşul ve Koşullar Nelerdir?  374
44. Araştırma Yapılmadan Aciz Belgesi Yokluğundan Tasarrufun İptali Davası Reddedilir mi?  376
45. Borcun Dava Sırasında Ödenmiş Olması Halinde Doğrudan Davanın Reddine Karar Verilmeli midir?  377
46. Zorunlu Dava Arkadaşlığının Bulunması Halinde Taraf Teşkili Zorunluluğu Gerekir mi?  378
47. Dördüncü Kişinin Kötü Niyetinin Kanıtlanmaması Halinde Hükmün Kapsamı Ne Yönde Olmalıdır?  381
48. Tasarruf Konusu Mala Konulan İhtiyati Haciz, İcrada Sıra Cetvelinde Dikkate Alınır mı?  382
49. Dava Şartı Yönüyle Davanın Reddi Halinde Nispi Mi Yoksa Maktu Mu Vekalet Ücretine Hükmedilir?  384
50. Hangi Halde İcra Tutanağı Geçici Aciz Belgesi Yerine Geçer?  385
51. Tasarrufun İptali Davası Borçlu Mirasçılarına Karşı Açılabilir mi?  387
52. İstemin Bedele Dönüştürülmesi Halinde Ayrıca Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilir mi?  389
53. İleri Sürülen Tasarrufun İptali Sebepleriyle Mahkemenin Bağlı Olup Olmadığı  391
54. Muvazaa (TBK 19) ile Tasarrufun İptali (İİK 277 vd.) Davası Arasındaki Farklar Nedir?  391
55. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haciz Kararı Farklı mıdır?  394
56. Muvazaa İddiasıyla Açılmış Davada İİK m.277 vd. Hükümleri Kıyasen Uygulanabilir mi?  396
57. Para Borcuna Dayalı Temlik İşleminin Geçerli Kabul Edilmesinin Koşulları Nedir?  398
58. 6183 s.AATUHK Hükümlerine Göre Tasarrufun İptali Favasının Şartları  399
59. Alacak Karşılığı Taşınmazın Devir Alınması İşleminin Tasarrufun İptaline Konu Edilmesi  400
60. Üçüncü Kininin Sorumluluğu yanında Borçlunun da Sorumlu Tutulması Mümkün mü?  401
Kaynakça  403
Kavramlar Dizini  411

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar