Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde İradi Temsil

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Özge UZUN KAZMACI
ISBN: 9786050511703
148,75 TL 175,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Özge UZUN KAZMACI
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 364

Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde İradi Temsil

Dr. Özge UZUN KAZMACI


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR XI

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN 

DEVRİ VE TEMSİL KAVRAMI

I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİ 3

A. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu ve Kazanılması 3

B. Taşınmaz Mülkiyetinin Hukuki İşlemle Devri 8

1. Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Borçlandırıcı İşlem 8

a. Genel Olarak Taşınmaz Mülkiyetini Devir Borcu 

Doğuran Hukuki İşlemler 8

b. Taşınmaz Mülkiyetini Devir Borcu Doğuran Hukuki İşlemlerde Şekle Aykırılık ve Muvazaa 14

aa- Şekil Koşulu ve Şekle Aykırılık 14

aaa. Resmî Senedin Düzenlenmesi ve Elektronik 

Tapu Sistemi (TAKBİS) 15

bbb. Şekil Koşulunun İstisnaları 23

ccc. Bazı Sözleşmelere İlişkin Şekil Sorunları 30

(1) Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Bu Çerçevede Üçüncü Kişilerle Yapılan Sözleşmeler 30

(2) Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi 36

(3) Konusu Taşınmaz Mülkiyetinin Devri Olan Vekâlet Sözleşmesi 38

(4) Konusu Taşınmaz Mülkiyetinin Devri Olan İnanç Sözleşmesi 39

ddd. Şekle Aykırılığın Sonuçları 43

bb- Muvazaa (Danışıklı İşlem) 48

aaa. Genel Olarak 48

bbb. Mutlak Muvazaa ve Tasarrufun İptali Davası 52

ccc.Temsilci Aracılığı ile Muvazaa 56

2. Tescil İşlemi 56

II. GENEL OLARAK TEMSİL KAVRAMI VE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE TEMSİLİN NEDENLERİ 62

A. Genel Olarak Temsil 62

1. Temsil Kavramı ve Türleri 62

2. Temsil ve Vekâlet Sözleşmesi 69

3. Temsil ve Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmesi 71

B. Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Temsilin Nedenleri 75

İKİNCİ BÖLÜM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE 

DOĞRUDAN TEMSİL

I. DOĞRUDAN TEMSİL KAVRAMI 79

II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN TEMSİL 

YETKİSİ 83

A. Temsil Yetkisi Verilmesi (Yetkilendirme) 83

B. Açıklama İlkesi 86

1. Genel Olarak 86

2. Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Örtülü Bildirim ve İlgili 

İçin İşlem Olmaması 88

3. Temsilcinin Aynı Zamanda Kendi Hesabına Hareket Edebilmesi (Temsilci Yararına Temsil) 89

C. Temsil Yetkisinin Bir Temel İlişkiye Dayanılarak Verilme Zorunluluğu Olmaması 91

D. Temsil Yetkisinin Geçerliliği 94

1. Genel Olarak 94

2. Temsil Olunanın İradesinin Sakatlanması 95

3. Temsil Yetkisinin Geçerlilik Koşulu Şekle Bağlanmaması 98

a. Şekle İlişkin Tartışmalar ve Değerlendirme 98

b. Noterde Yetki Belgesi Düzenlenmesi ve Noterlik Bilgi Sistemi (TNBBS) Üzerinden İşlem Yapılması 104

E. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 106

1. Genel Olarak Kapsamın Belirlenmesi 106

2. Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Özel Yetki Aranması 112

3. Taşınmaz Satışı için Verilen Temsil Yetkisinin Tescili Kapsaması 118

4. Yetkinin Sınırlandırılması ve Talimatın Temsil Yetkisine 

Etkisi 119

F. Alt Temsil Yetkisi 125

III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE TEMSİL OLUNANIN 

VE TEMSİLCİNİN EHLİYETİ 127

A. Temsil Olunanın -Taşınmazı Devredenin veya Devralanın- 

Ehliyeti 127

1. Gerçek Kişi 127

2. Tüzel Kişi 136

B. Temsilcinin Ehliyeti 141

IV. TEMSİL YOLUYLA TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE 

BİLGİ İSNADI (BİLGİDE TEMSİL) VE UYGULAMA ALANI 144

A. Bilgide Temsil Kavramı ve Genel Olarak Uygulama Alanı 144

B. Temsilcinin Yaptığı İşlemde İrade Sakatlığı 145

C. Temsilcinin Yaptığı İşlemde Aşırı Yararlanma (Gabin) 150

V. TEMSİLCİNİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİ DEVİR İŞLEMLERİNİ KENDİSİYLE YAPMASI VEYA İŞLEMLERDE HER İKİ TARAFI TEMSİL ETMESİ (ÇİFTE TEMSİL) 156

VI. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE TEMSİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI 159

A. Genel Olarak 159

B. Hileli Anlaşma 169

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE  

DOLAYLI TEMSİL

I. DOLAYLI TEMSİLİN NİTELENDİRİLMESİ VE BAZI KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ 177

A. Genel Olarak Dolaylı Temsil 177

B. Dolaylı Temsil ile Karşılaştırılan Kavramlar 180

1. Tarafta Muvazaa 180

2. İnançlı İşlem 182

3. Nam-ı Müstear 188

4. Trust 192

II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN DOLAYLI TEMSİLDE BAĞIMSIZ BİR YETKİLENDİRME İŞLEMİNİN OLMAMASI 196

III. TEMSİL OLUNANIN VE DOLAYLI TEMSİLCİNİN EHLİYETİ 197

A. Temsil Olunanın Ehliyeti 197

B. Dolaylı Temsilcinin Ehliyeti 198

IV. TEMSİL OLUNAN İLE DOLAYLI TEMSİLCİ ARASINDAKİ İÇ İLİŞKİ 199

A. Genel Olarak 199

B. Vekâlet Sözleşmesi 200

1. Sözleşmenin Şekline İlişkine Değerlendirmeler 201

a. Temsilci ile Üçüncü Kişi Arasında Yapılan Taşınmaz Mülkiyetinin Devri Açısından 201

b. Temsilcinin Temsil Olunan Hesabına Devraldığı 

Taşınmazı Temsil Olunana Devretmesi Açısından 202

c. Temsil Olunanın Taşınmaz Mülkiyetini Temsilciye Devretmesi Açısından 205

2. Genel Olarak Dolaylı Temsilcinin ve Temsil Olunanın 

Vekâlet Sözleşmesinden Doğan Borçları 206

3. Dolaylı Temsilcinin Bazı Borca Aykırı Davranışları ve Sonuçları 209

a. Temsilcinin Temsil Olunan Hesabına Aldığı Taşınmazın Mülkiyetini Temsil Olununa Devretmemesi 209

b. Temsilcinin Taşınmazın Mülkiyetini Kendi Hesabına Devralması veya Devretmesi 214

C. Vekâletsiz İşgörme 218

V. DOLAYLI TEMSİLCİ İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDA YAPILAN TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN İŞLEMLER -DIŞ İLİŞKİ-  221

A. Genel Olarak 221

B. Dolaylı Temsilcinin Yaptığı İşlemlerin Tarafı Olmasının 

Sonuçları 222

C. Temsil Olunanın Dolaylı Temsilcinin Yaptığı İşlemlere Yabancı Olmasının Sonuçları 224

VI. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE DOLAYLI TEMSİL İLİŞKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI 226

A. Alacaklılardan Mal Kaçırma Amacı 229

B. Yabancıların Taşınmaz Edinme Yasağını Dolanma Amacı 232

C. TMK 1023 Hükmünden Dolaylı Olarak Yararlanma Amacı 234

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN 

TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ 

VE YETKİSİZ TEMSİL

I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ 237

A. Doğrudan Temsil Açısından Yetkinin Sona Ermesi 238

1. Genel Olarak 238

2. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi ile Vekâlet Sözleşmesinin 

Sona Ermesi Arasındaki İlişki 240

3. Temsil Yetkisinin Geri Alınması 241

a. Genel Olarak Yetkinin Geri Alınması ve Uygulanacak Hükümler 241

b. Taşınmaz Mülkiyetinin Devri İçin Verilen Temsil Yetkisinin ve Yetki Belgesinin Geri Alınması 246

c. Yetkinin Geri Alınması Hakkından Feragatin 

Geçersizliği ve Yetkinin Geri Alınmasının 

Sınırlanması 250

4. Diğer Sona Erme Nedenleri 254

5. Temsil Yetkisinin İstisnai Olarak Devam Etmesi 261

a. Genel Olarak 261

b. Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Ölümden Sonra Etkili Temsil 264

B. Dolaylı Temsil Açısından Yetkinin Sona Ermesi 270

II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVRİNDE YETKİSİZ TEMSİL 272

A. Doğrudan Temsil Açısından Yetkisiz Temsil 273

1. Genel Olarak Yetkisiz Temsil 273

2. Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Yetkisiz Temsil 285

3. Temsilcinin Üçüncü Kişi ile Yaptığı İşlemle Bağlı 

Tutulduğu Bazı Düzenlemeler 293

a. Adi Ortaklık Düzenlemeleri 293

b. Ticaret Şirketlerine -Özellikle Sermaye Şirketlerine- 

İlişkin Düzenlemeler 297

4. Sahte Yetki Belgesi (Vekâletname) ile Taşınmaz 

Mülkiyetinin Devri ve Sonuçları 302

a. Genel Olarak 302

b. Noterin Sorumluluğu 306

c. Devletin Sorumluluğu 312

B. Dolaylı Temsil Açısından Yetkisiz Temsil 324

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 327

YARARLANILAN KAYNAKLAR 336
ACAR, Faruk, Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle Belirlilik İlkesi, İstanbul 2017.

ADAY, Nejat, Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muvazaa, İstanbul 1992.

AKBIYIK, Cem, “Temsil Yetkisi ve Temel İlişki”, İstanbul Üniver-sitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LV, Sayı 4, 1997, 217-232. 

AKBIYIK, Cem, Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi, İstanbul 2012 (Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi).

AKBIYIK, Cem, “Fransız Hukukunda İnançlı İşlemlerin Genel An-lamda Düzenlenmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 3, Aralık 2016, 111-121 (İnançlı İş-lemler).

AKBIYIK, Cem, “Fransız Hukukunda Ölümden Sonra Etkili Veka-let”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, Temmuz 2016, 81-101 (Ölümden Sonra Etkili Vekalet).

AKBULUT, Pakize Ezgi, Borçlar Hukukunda Kesin Hükümsüzlük Yaptırımının Amaca Uygun Sınırlama (Teleolojik Redüksiyon) Yöntemi ile Daraltılması, İstanbul 2016.

AKÇAAL, Mehmet, “İsviçre Medeni Kanunu’na Göre Kayyımlık Türleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, 2018, 63-87.

AKINCI, Şahin, Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Konya 2004.

AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya, Eşya Hukuku, İstanbul 2018.

AKİPEK, Şebnem, Alt Vekalet, Ankara 2003 (Alt Vekalet).

AKİPEK, Şebnem, Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Bölünmesi-Birleştirilmesi ve Arazi Toplulaştırılmasının Genel Esasları, Ankara 2010.

AKİPEK ÖCAL, Şebnem, “Taşınmazlar Üzerindeki Ayni Hakların Devrine ve Kurulmasına İlişkin Taahhüt İşlemlerinin Şekli”, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, Ankara 2017, 561-570.

AKİPEK ÖCAL, Şebnem/ÖCAL, Levent, “Ön Ödemeli Konut Sa-tış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Ön Ödemeli Konutların Değerleme-si”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 144, Eylül 2019, 277-298.

AKİPEK ÖCAL, Şebnem/DÜZGÜNKAYA, Aydan (Editörler), Ta-şınmaz Hukuku Davaları Hakkında Hukuk Genel Kurulu (HGK) Karar-ları 2020, İstanbul 2021.

AKKAYA, Tolga, Medeni Usul Hukuku Bakımından Boşanma Da-vası, Ankara 2017.

AKÜNAL, Teoman, Türk-İsviçre Borçlar Kanununda İlgili İçin İş-lem Teorisi, İstanbul 1975.

AKSOY, Hüseyin, “Vekaletsiz İş Görende İşi Vekaletsiz Olarak Görme Bilinci Aranmalı Mıdır?”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt 75, Sayı 1, 2017, 91-121.

AKSOY DURSUN, Sanem, Eşya Kavramı, İstanbul 2012.

AKYOL, Şener, Türk Medeni Hukukunda Temsil, İstanbul 2009 (Temsil).

AKYOL, Şener, Temsilci Olmayan Aracının Faaliyeti, Temsil Teori-sinde Ulak (Nuntius), İstanbul 2007 (Ulak).

AKYOL, Şener, Sözleşmenin Yorumu, İstanbul 2010.

AKYOL, Şener, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul 2006.

ALPER, Gizem, Türk Özel Hukukunda Ultra Vires İlkesi (Anlamı ve Kapsamı), İstanbul 2013.

ATLAN GÜRER, Hülya, “Dolaylı Temsil Yetkisiyle Hareket Eden Vekilin Edindiği Taşınmazı Müvekkile Verme/İade Borcu”, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 10, Aralık 2019, 77-94.

ALTAŞ, Hüseyin/KURT, Leyla Müjde, “İnançlı İşlemler” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2011, 1-29.

ALTINOK ORMANCI, Pınar, “Tüzel Kişilerde Fiili Organ Kavra-mı ve Fiili Organın Hukuka Aykırı Fiilleri ile Hukuki İşlemlerinin Do-ğurduğu Sonuçlar”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 79 (4), 2021, 1261-1283.

ALTMEPPEN, Holger, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, München 2021.  

ANTALYA, O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt V/1,1, Ankara 2019.

ANTALYA, O. Gökhan, Elektronik Tapu Sicili, Ankara 2019 (Elektronik Tapu).

ANTALYA, O. Gökhan/TOPUZ, Murat, Medeni Hukuk Cilt I, Ankara 2021 (Medeni Hukuk).

ANTALYA, O. Gökhan/TOPUZ, Murat, Eşya Hukuku Cilt IV/1, İstanbul 2021.

ANTALYA, O. Gökhan/SAĞLAM, İpek, Miras Hukuku Cilt III, İs-tanbul 2021.

APAYDIN, Zeynep, Vekâlet Sözleşmeleri Kısa Şerhi, Madde 505, Editör: Av. Hakan TOKBAŞ, İstanbul 2017.

ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara 2020.

ARAT, Ayşe, Konut Satışında Üç Köşeli İlişkilerden Doğan Sorum-luluk, İstanbul 2018.

ARAT, Ayşe/AKÇAAL, Mehmet, “20.07.2017 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararının Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yükleni-ciden Tapuda Pay Devralan Üçüncü Kişilerin Durumuna Etkisi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, 2018, 367-396.

ARKAN, Sabih, Ticaret İşletme Hukuku, Ankara 2021.

ARPACI, Ahmet Murat, “Borçlar Kanunu Açısından Vekalet İlişki-sinde Müvekkilin Hak ve Borçları”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013, 132-139.

ARSLAN, Ahmet, Taşınmaz Mülkiyetinin Tescile Zorlama Davası ile Kazanılması, Ankara 2021.

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Se-ma/HANAĞASI, Emel, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2020.

ASAR, Aydoğan, Yabancılar Hukuku, Ankara 2019.

ASLAN, Kemale Leyla/GÜLER, Ahmet Alper, “Vekilin Özen Yü-kümlülüğü ve Basiretli Vekil Kavramı”, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 6, Sayı 1, Haziran 2020, 51-72.

ATABEK, Reşat, “Noter; Mali Sorumluluk Sigortası”, Türkiye No-terler Birliği Hukuk Dergisi, Sayı 3, Ağustos 1974, 16-20.

ATAMULU, İsmail, Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa, Ankara 2017.

ATMACA ÜLKÜ, Hande, Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Ankara 2021.

AVCI, Mehmet Özgür, Türk Medeni Kanununa Göre Vakıf Yöne-tim Organı, İstanbul 2006.

AVCI, Mustafa/BİLGİN, Hüseyin, “Tapu Sicilinin Yolsuz Tutul-masından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu ve Görevli Yargı Yeri”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Haziran 2019, 79-97.

AYAN, Mehmet, Eşya Hukuku II Mülkiyet, Ankara 2020.

AYAN, Mehmet, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2020 (Borçlar).

AYAN, Mehmet, Miras Hukuku, Ankara 2020.

AYAN, Mehmet, “Namı-ı Müstear Kavramı ve Hukuki Niteliği”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 1984, 377-393 (Nam-ı Müstear).

AYAN, Mehmet/AYAN, Nurşen, Kişiler Hukuku, Ankara 2020.

AYANOĞLU MORALI, Ahu, Mülkiyet Hakkının Teminat Amaçlı Devrine Yönelik İnançlı İşlemler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gala-tasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2006.

AYAOĞLU, Tolga, “Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışında Genel Kurul Kararının Hukuki Niteliği”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1, Cilt 1, Haziran 2017, 93-104.

AYAR, Ahmet, Adi Ortaklıkta İç ve Dış İlişkiler, İstanbul 2019.

AYDIN, Gülşah Sinem, “Arsa Sahibinin Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Dönmesinin Yükleniciden Arsa Payı Satın Alan Üçüncü Kişilere Etkisi ve Bu Etkinin Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendi-rilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 31, Sayı 141, Mart 2019, 417-453.

AYDIN, Gülşah Sinem, Borçlar Hukukunda Temsil Yetkisinin Kö-tüye Kullanılması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 33, Sayı 148, 2020, 235-290.

AYDINCIK, Şirin, “Bir İnançlı İşlem Türü Olarak Alacağın Teminat Amacıyla Temliki”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LXIV, Sayı 1, 2006, 131-194.

AYDOĞDU, Murat/KAHVECİ, Nalan, Türk Borçlar Hukuku Özel Borç ilişkileri Sözleşmeler Hukuku, Ankara 2021.

AYDOĞDU, Murat, “Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri (6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun m. 40-46)”, Terazi Hu-kuk Dergisi, Cilt 9, Sayı 99, Kasım 2014, 87-94.

BADAK AYBAR, Zehra, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Adi Ortaklık Sözleşmesindeki Yenilikler ve Değişiklikler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 12, Sayı 24, 2013/2, 127-147.

BAHTİYAR, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, İstanbul 2021.

BAHTİYAR, Mehmet, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2020 (Ticari İşletme).

BAKAR, Gökhan, Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmesinde Ücret ve Ta-bi Olduğu Hükümler, İstanbul 2015.

BALMIR, Dominik, Die Naturalobligation Von Rom bis heute -unter besonderer Berücksichtigung der kantonalen Zivilgesetzbücher, Recherches juridiques lausannoises Band/Nr. 63, 2018, 1-35.

BARLAS, Nami, Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, İstanbul 2016.

BAŞ SÜZEL, Ece, Gerçek Olmayan Vekaletsiz İşgörme -Menfaat Devri Yaptırımı- İstanbul 2012.

BAŞPINAR, Veysel, Vekilin (Avukatın, Hekimin, Mimarın, Banka-nın) Özen Borcundan Doğan Sorumluluğu, Ankara 2004.

BAŞPINAR, Veysel, “Elektronik Tapu Sicili Düzenlenirken, Tapu Sicilinin Aleniyeti ve Diğer Alanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57, Sayı 3, 2008, 97-132.

BAŞPINAR, Veysel, “Taşınmaz Satımında Vekalet”, Ankara Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 45, Sayı 1, Ocak 1996, 483-504 (Taşınmaz Satımında Vekalet).

BAUDENBACHER, Carl, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530–964, Herausgeber: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Rolf Watter, Art. 620, Basel 2016.

BAYGIN, Cem, “Yeni Borçlar Kanunu’nun Satış İlişkisi Doğuran Haklar Konusunda Getirdiği Düzenlemelere Genel Bir Bakış”, Bahçeşe-hir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 79-80, 2011, 7-30.

BAYGIN, Cem, “Culpa in Contrahendo Sorumluluğu ve Amerikan Hukukundaki Uygulaması” Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergi-si), Cilt IV, Sayı 1-2, 2000, 345-377 (Culpa in Contrahendo).

BAYSAL, Başak, Haksız Fiil Hukuku, İstanbul 2019.

BECKER, Hermann, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilge-setzbuch, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183 OR, Band/Nr. VI/1, Bern 1945.

BERKTAŞ YÜKSEL, Elif, Türk Hukukunda Saf İnançlı İşlemler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2020.

BİÇER, Levent/HAMAMCIOĞLU, Esra, “Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Devredilemez Yetkileri Kapsamında Önemli Miktarda Şirket Varlığının Satışı ve Uygulama Alanı (TTK m. 408/2-f)”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Haziran 2013, 33-52.

BLATH, Simon, Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellsc-haften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz), Herausgegeber: Mic-halski/Heidinger/Leible/J. Schmidt, München 2017.

BOZOK, Salim, “İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep ve Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi”, Marmara Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, Haziran 2020, 487-523.

BOZTAŞ, Nevzat, Taşınmaz Simsarlığı (Emlak Komisyonculuğu), İstanbul 2018.

BRÜCKNER, Christian, Umfang des Formzwangs, Der Grundstückkauf/La vente immobilière, Herausgeber: Jürg Schmid, Zü-rich 2010, 1-13.

BRÜCKNER, Christian/KUSTER, Mathias, Die Grundstücks-geschäfte Schweizer Immobiliarsachenrecht für Praktiker, Zürich 2021.

BUCHER, Eugen, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil  (ohne Deliktsrecht), Zürich 1988.

BUCHER, Eugen, Organscahft, Prokura, Stellvertretung Lebendiges Aktienrecht, Festgabe zum 70. Geburtstag von Wolfahrt Friedrich  Bürgi, Herausgeber: Max Boemle et al., Zürich 1971, 39-64.

BUDAK, Ali Cem/KARAASLAN, Varol, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2020.

BUZ, Vedat, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.

CANARSLAN, Gökçe, “Vekalet Sözleşmesinin Örtülü Kabul ile Kurulması”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, Ekim 2020, 305-340.

CEYLAN, Ebru, “Tapu Sicil Tüzüğünün Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 88, Sayı 1, Ocak 2014, 115-143.

CINCELLI, Roman, Der Common Law Trust Grundlagen, rechtsvergleichende Entwicklung und Rezeptionsmöglichkeiten aus Sicht der Schweiz, Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar der Univer-sität Freiburg Schweiz Band/Nr. 366, Herausgeber: Peter Gauch, 2017.

CİHAN, Hulki, Temsil Yetkisinin Verilmesi ve Kapsamının Belir-lenmesi, İstanbul 2011.

CRAMER, Conradin, “Die Form der Vollmacht für öffentlich zu beurkundende Verträge”, AJP/PJA, 3/2018, 281-292.

ÇABRİ, Sezer, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, An-kara 2021.

ÇAKIRCA, Seda İrem, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Aşırı Yararlanma Kavramı, İstanbul 2015.

ÇAMOĞLU, Ersin, “Anonim Ortaklık Genel Kurulunun Devredi-lemez Yetkileri Kapsamında Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı”, Prof. Dr. Sabih Arkan’a Armağan, İstanbul 2019, 329-340.

ÇAVDAR, Pelin, “İsviçre Borçlar Kanunu 2020 Tasarısı’nda Aşırı Yararlanma ve İrade Sakatlığı Hükümlerinin Düzenlenişi ve Türk Borç-lar Kanunu ile Karşılaştırılması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, Haziran 2019, 434-449.

ÇETİNER, Bilgehan, Taşınmaz Teminatı, İstanbul 2015.

ÇETİNER, Bilgehan, “Dernekler Örneğinde Tüzelkişi Temsil Orga-nının Temsil Gücünün Yetkisinin Sınırlanması”, Prof. Dr. Necla Giritli-oğlu’na Armağan, İstanbul Mart 2020, 231-253 (Dernekler).

ÇEVİK, İpek, “Alman Hukukunda Elektronik Tapu Sicilinin Geli-şimi ve Oluşumu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araş-tırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, Aralık 2018, 1086-1110.

DARAGAN, Hanspeter, “Trusts und gespaltenes Eigentum” ZEV 2007, 204-208.

DEILLON-SCHEGG, Bettina, Handkommentar zum Schweizer 

Privatrecht, Sachenrecht, Art. 641-977 ZGB, Herausgeber: Peter Bre-itschmid, Alexandra Jungo, Art. 965, 2016.

DEMİR, Bahadır, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Doğrudan Temsil Müessesesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Der-gisi, Cilt 6, Sayı 1, 2015, 249-278.

DEMİR, Koray, “Ticari İşletmenin Devrinde Yeni Dönem: Eski ve Yeni Sorunlar” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LXXI, Sayı 2, 2013, 103-120.

DEMİRBAŞ, Feride, “Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Taşınmaz-lar Üzerindeki Ayni Haklara İlişkin Hükümleri ile İlgili Bazı Hukuki Sorunlar”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Yıl 5, Sayı 2, 2020, 559-598.

DEMİRBAŞ, Harun, Yenilik Doğuran Haklar, İstanbul 2007.

DEMİRBOĞA, Dursun Ali, “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Ya-pılmasına İmar Kanunu ve Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Tarafından Getirilen Sınırlamalar ve Noterin Sorumluluğu”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Yıl 6, Sayı 11, Haziran 2018, 83-112.

DEMİRCİOĞLU, Huriye Reyhan, Güven Esası Uyarınca Sözleş-me Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk (Culpa In Contrahendo Sorumluluğu), Ankara 2009.

DEMİRKAPI, Ertan, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Ticari Temsilciye İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Özel Sayı, 2010 (Basım Yılı 2012), 795-872.

DOĞAN, Murat/ŞAHAN, Gökhan/ATAMULU, İsmail, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2021.

DOĞAN, Murat, Tapu Sicilinde Tasarruf Yetkisi Kısıtlamasının Şerhi, Ankara 2004.

DOĞAR, Mehmet, Ön Ödemeli Konut Satışı, İstanbul 2018.

DÖRTGÖZ, Gürsel Öcal, Açıklamalı Tapu Sicili (Tapu Sicili Tüzü-ğü Şerhi), Ankara 2005.

DURAL, Halil Ali, “Anonim Şirketin Önemli Miktarda Varlığının Satışına İlişkin Genel Kurul Kararının İçeriği ve Kapsamı”, Prof. Dr. Hamdi Yasaman’a Armağan, İstanbul 2017, 225-239.

DURAL, Mustafa/SARI, Suat, Türk Özel Hukuku Cilt I, Temel Kavramlar Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2021.

DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan, Türk Özel Hukuku Cilt II, Kişiler Hukuku, İstanbul 2021.

DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, İstanbul 2021.

DURAL, Mustafa/ÖZ, M. Turgut, Türk Özel Hukuku Cilt IV, Mi-ras Hukuku, İstanbul 2021.

DÜRGEN, Betül, “Türkiye’deki Yabancı Cemaat Vakıflarının Ta-şınmaz Mal Edinmeleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2016, 111-130.

EFE, Ahmet, “Elektronik Noterlikte Fırsatlar ve Riskler: ABD Uygu-lamaları Üzerinde Bir Değerlendirme”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, Haziran 2019, 19-53.

EMİROĞLU, Haluk, “Roma Hukukunda Vekalet Sözleşmesi (Mandatum) ve Hukuki İşlemlerde Temsil”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 52, Sayı 1, Mart 2003, 101-111.

ENGİN, İlkay, Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu, Ankara 2002.

ERCOŞKUN ŞENOL, H. Kübra, “Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmenin Sistematik Açıdan Borçlar Kanunu’ndaki Yeri ve 2020 İsviç-re Borçlar Kanunu Tasarısı’ndaki Durum”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XXII, Sayı 4, 2018, 37-65.

ERDOĞAN, Ersin, “Noterlerin Hazırlanmasına Katılmış Oldukları Senetler Sebebiyle Zarar Gören Üçüncü Kişilere Karşı Hukuki Sorumlu-luğu”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Sayı 1, 2016, 255-282.

ERDOĞAN, İhsan, “Hukuki Muamelelerde Şekle Aykırılığın So-nuçları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 1997, 114-123.

ERDÖNMEZ, Güray, “Nam-ı Müstear ve Tasarrufun İptali Davala-rı”, Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 2006, 84-105.

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2020.

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2021 (Özel Hükümler).

EREN, Fikret, Mülkiyet Hukuku, Ankara 2020 (Mülkiyet).

EREN, Fikret, “İsimsiz Sözleşmelere İlişkin Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2008, 85-111.

EREN, Fikret/YÜCER AKTÜRK İpek, Türk Miras Hukuku, Anka-ra 2020.

ERGÜNE, Mehmet Serkan, Olumsuz Zarar, İstanbul 2008.

ERLÜLE, Fulya, “Alt Vekalet”, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Teki-nay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul 1999, 259-269.

ERMAN, Hasan, Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 2020.

ERMAN, Hasan, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2010.

EROĞLU, Orhan, Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davaları ve Karşılaştırılması, Ankara 2020.

ERTAŞ, Şeref, Eşya Hukuku, İzmir 2020.

ERTAŞ, Şeref, “Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından Doğan Zarar-lardan Hazinenin Sorumluluğu”, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce’ye Ar-mağan, İzmir 2001, 45-57 (Hazinenin Sorumluluğu).

ESENER, Turhan, Mukayeseli Hukuk ve Hususiyetle Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Bakımından Salahiyete Müstenit Temsil, Ankara 1961 (Temsil).

ESENER, Turhan, Borçlar Hukuku I, Akitlerin Kuruluşu ve Geçer-liliği, Ankara 1969.

ESENER, Turhan, Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, Ankara 1956 (Muvazaa).

ESENER, Turhan, “Mukayeseli Hukuk ve Hususiyetle Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Mümessilin Kendi Kendisiyle Mukavele Yapması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 1957, 72-110.

ESENER, Turhan, “Borçlar Hukukunda Kime Ait Olacaksa Onun Namına Yapılan Mukaveleler”, Ahmet Esat Arsebük’ün Aziz Hatırasına Armağan, Ankara 1958, 619-637 (Kime Ait Olacaksa Onun Namına Yapılan Mukaveleler).

ESENER, Turhan, “Hukuki Muamelelerde Tahvil”, Ankara Üniver-sitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, 1959, 234-259 (Tahvil).

ESENER, Turhan, “Yetkisiz Temsil”, İkinci Ticaret ve Banka Hu-kuku Haftası, 10-18 Mayıs 1961,  Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve Tica-ret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1962, 114-146 (Yetkisiz Tem-sil).

ESENER, Turhan/GÜVEN, Kudret, Eşya Hukuku, Ankara 2019.

ESENER, Turhan/GÜNDOĞDU, Fatih, Borçlar Hukuku I, Söz-leşmelerin Kuruluşu ve Geçerliliği (TBK 1-48), İstanbul 2017.

EVİZ, Esra, Muris Muvazaası, İstanbul 2019.

FASTRICH, Lorenz, Baumbach/Hueck, GmbH-Gesetz, München 2019.

FEHRENBACH, Markus, “Die Haftung bei Vertretung einer nicht existierenden Person” NJW 2009, 2173-2177.

FELLMANN, Walter, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilge-setzbuch, Das Obligationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Der einfache Auftrag Art. 394-406 OR, Band/Nr. VI/2/4, Bern 1992. 

FELLMANN, Walter/MÜLLER, Karin, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Die einfache Gesellschaft, Art. 530-544 OR, Bern 2006.

FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt-I, İstanbul 1976.

FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin, “Ticari Mümessiller ve Diğer Ti-cari Vekiller”, Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, 407-443 (Ticari Mümessiller).

FORSTMOSER Peter/MEIER-HAYOZ Arthur/NOBEL Peter, Schweizersiches Aktienrecht, Bern 1996.

GEHRER CORDEY, Carole/GIGER, Gion, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Vertragsverhältnisse Teil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft, Art. 319-529 OR, Zürich 2016.

GENÇ ARIDEMİR, Arzu, “Eşlerden Birinin Üçüncü Kişiyle Yaptı-ğı Muvazaalı İşlemlerin Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine İlişkin TMK md. 229 Hükmü Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 76/(2), 2018, 443-480.

GENÇ, Şakir, “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Edinimi” Sayıştay Dergisi, Sayı 95, Ekim-Aralık 2014, 77-90.

GEZDER, Ümit, Türk/İsviçre Hukukunda Culpa in Contrahendo  Sorumluluğu, İstanbul 2009.

GIGER, Hans, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Band VI: Obligationenrecht, I. Teilband: Kauf und Tausch, 3. Abschnitt: Der Grundstückkauf, Art. 216-221 OR, Bern 1997.

GİRGİN, Ömer Ali, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Adi Ortaklıkta Temsil ve Borçlardan Sorumluluk, İstanbul 2017.

GÖKYAYLA, Emre, Avukatlık Sözleşmesinin Avukatın Azli ve İs-tifasıyla Sona Ermesi, Ankara 2007.

GÖRGEÇ, Başak, “Devletin Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluğu, Rücu Hakkı ve Tabi Olduğu Zamanaşımı”, Marmara Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 3, 2016, 1185-1220.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri, Ankara 2021.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Cilt-I, İs-tanbul 2013 (Cilt-I).

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt-II, İstanbul 2014 (Cilt-II).

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Kısa Ders Kitabı, İstanbul 2020 (Kısa Ders Kitabı).

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hak-kındaki Kanun Şerhi, İstanbul 2014 (6502 Sayılı Kanun Şerhi).

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda Vekilin Özen Borcu, İstanbul 2001 (Vekilin Özen Borcu).

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Medeni Kanununun Getirdiği Yeni Şerhler, İstanbul 2007 (Şerhler).

GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Medeni Hukuk ve Medeni Usul Hukuku Boyutuyla Tereke (Miras Ortaklığı) Temsilcisi (TMK m.640/III), İstanbul 2020.

GÜNARSLAN, Banu Fatma, “Tapu Sicilinin Tutulmasından Devle-tin Sorumluluğu”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 14, Sayı 155, Temmuz 2019, 1393-1409.

GÜNAY, Yavuz Selim, Anonim Şirketlerin Temsili, İstanbul 2018.

GÜNEY AKDAĞ, Nejla/GÜMÜŞ, Mustafa Alper, “Yeni Türk Ti-caret Kanununa Göre Taşınmazların Anonim Şirkete Sermaye Olarak Getirilmesi ve Tescilsiz İktisabı” REGESTA, Cilt 3, Sayı 1, 2013, 33-55.

GÜRSOY, Kemal Tahir, “Vekalet Akdinin Ölüm Nedeniyle Sona Ermesi ve Sonuçları”, Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar Sempozyumu, İstanbul 1977, 1-32.

GÜRSOY, Kemal T./EREN, Fikret/CANSEL, Erol, Türk Eşya Hukuku, Ankara 1984.

GÜVENÇ, Özgür, Taşınmazların İnançlı İşlemle Devri, Ankara 2014.

HAMAMCIOĞLU, Esra/KARAMANLIOĞLU, Argun, “Adi Or-taklık Sözleşmesinde Şekil”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hu-kuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 3, Aralık 2016, 1303-1331.

HANDSCHIN, Lukas/VONZUN, Reto, Zürcher Kommentar, Die einfache Gesellschaft, Kommentar zum schweizerischen Zivilrecht, 

Obligationenrecht, 4. Teil: Die Personengesellschaften, Art. 530-551 OR, Zürih 2009.

HATEMİ, Hüseyin, Kişiler Hukuku, İstanbul 2020.

HATEMİ, Hüseyin, “Nam-ı Müstear Kavramı ve Vekalet ile İlişkisi, Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar”, Sempozyum 14-16 Haziran 1976, İstanbul 1977, 127-146 (Nam-ı Müstear).

HATEMİ, Hüseyin/GÖKYAYLA, Emre, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2021.

HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkadir, Bor-çlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul 1992 (Özel Bölüm).

HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona/ARPACI, Abdülkadir, Eşya Hukuku, İstanbul 1991 (Eşya).

HAUCK, Ronny, “Handeln unter fremdem Namen”, JuS 2011, 967-970.

HAUSHEER, Heinz/GEISER, Thomas/AEBI-MÜLLER, Regina, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Bern 2014.

HELVACI, İlhan, Türk Medenî Kanununa Göre Lex Commissoria (Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı (MK m. 788/c.2 ve MK m. 863), İstanbul 1997.

HELVACI, Mehmet, “Anonim Ortaklık Genel Kurulunun Devredi-lemez Bir Yetkisi Olarak Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satı-şı (TK 408/2-(F)) -Temel Sorunlar, Hükmün Yorumu ve Uygulanması Hakkında Düşünce ve Öneriler-”, Yürürlüğünün 7. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu -III- (Tebliğler ve Tartışmalar), İstanbul 2019, 33-83.

HELVACI, Serap, Gerçek Kişiler, İstanbul 2021.

HELVACI, Serap/ERLÜLE, Fulya, Medeni Hukuk, İstanbul 2021.

HELVACI, Serap/KARASU, Bülent, “Yetkisiz Temsilcinin Hukuki Sorumluluğu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırma-ları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Haziran 2018, 197-214.

HITZ, Flurina, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sac-henrecht, Art. 655-666b und Art. 723-729 ZGB, Herausgeber: Peter Breitschmid, Alexandra Jungo et al., Zürich 2016.

HUBER, Erich, Karşılaştırmalı Hukuk İsviçre Hukukunda Trust ve 

“Treuhand”, Çev. Eylem Apaydın, Küresel Bakış, Yıl 2, Sayı 6, Tem-muz 2012, 1-3.

HUGUENIN, Claire, Obligationenrecht-Allgemeiner und Besonde-rer Teil, Zürich 2012.

İBİŞ, Funda, “Çocuğun Temsilci Olması ve Hukuki Sonuçları” Do-kuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Şeref ER-TAŞ’a Armağan, Cilt 19, Özel Sayı 2017, 1103-1137.

İMAMOĞLU, S. Hülya, “Hasta Vesayetine İlişkin Bazı Meseleler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 65, Sayı 1, 2016, 199-230.

İMRE, Zahit/ERMAN, Hasan, Miras Hukuku, Miras Hukuku, İs-tanbul 2021.

İNAL, Emrehan, Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavramı ve Gelir Pay-laşımlı İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2011.

İNAL, Emrehan, “Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Genel Esasları”, Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı, İstanbul 2015, s. 71-87 (Çalıştay).

İNAL, Emrehan, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Bazı Hukuki Çözümlerin Gözden Geçirilmesi İhtiyacı”, Medeni Ka-nun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, II. Cilt, Ankara 2017, 1201-1216 (Arsa Payı).

İNAL, Tamer, Ön Ödemli Konut Satış Sözleşmesi, Madde 4/İnal Şerhi, Milli Şerh, Editörler: Av. Hakan Tokbaş-Yrd. Doç. Dr. Özlem Tüzüner, İstanbul 2016.

İNAN, Atilla, “Kusursuz Sorumluluk Örneği Olarak Noterlerin Hu-kuki Sorumluluğu”, Sayıştay Dergisi, Cilt 11, Sayı 36, Ocak 2000, 25-35.

İNCEOĞLU, M. Murat, Borçlar Hukukunda Doğrudan Temsil, İs-tanbul 2009.

JÄGGI, Peter/GAUCH, Peter/HARTMANN, Stephan, Zürcher Kommentar Obligationenrecht, Auslegung Ergänzung und Anpassung der Verträge, Simulation, Art 18 OR, Zürich 2014.

JUNG, Peter, Kurzkommentar Obligationenrecht, Art. 1-1186 OR, 

Herausgeber: Heinrich Honsell, Art. 32-39 OR, Basel 2014.

JUNG, Peter, Zürcher Kommentar, Die Aktiengesellschaft, Allge-meine Bestimmungen, Art. 620-659b OR, Zürih 2016.

KALKAN, Burcu, Türk Hukukunda Gabin, İstanbul 2004.

KANETİ, Selim, Bankaların Taşınmaz İşlemleri, Bankalar ve 70 Sa-yılı Kanun Hükmünde Kararname Bildiriler-Tartışmalar Ayrı Bası, An-kara 1984.

KANETİ, Selim, İsviçre Federal Mahkemesinin Borçlar Hukuku Ka-rarları (1955-1964) II, Özel Borç İlişkileri Borç İlişkilerinde Yasaların Çatışması, Ankara 1968.

KANIŞLI, Erhan, İsviçre-Türk Borçlar Hukukuna Göre Sözleşme-nin Kurulmasında Yanılma, İstanbul 2018.

KAPANCI, Kadir Berk, “İsviçre Federal Mahkemesi’nin 11 Şubat 2015 Tarihli ve 4A_496/2014 Sayılı Kararı Üzerine Düşünceler: Doğru-dan Temsil mi? Dolaylı Temsil mi?”  Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021/2, 1891-1924.

KAPANCI, Kadir Berk, Ahlaka Aykırı Bir Fiille Kasten Verilen Zararın Tazmini (TBK m. 49 f. 2), İstanbul 2016 (TBK m. 49 f. 2).

KARAHASAN, Mustafa Reşit, Türk Medeni Hukuku Eşya Huku-ku, 2. Cilt, Ankara 1977.

KARAKURT GÜMÜŞSOY, Güler, “Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Niteliği”, Prof. Dr. Turhan ESENER’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, Cilt 15, Sayı 1/2, Ocak 2006, 787-799.

KARAMAN COŞGUN, Özlem, “Anonim Şirketlerde Sermaye Kav-ramı ve Ayni Sermaye Değerinin Belirlenmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 2012, 333-348.

KARASU, Bülent, Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Doğrudan ve Dolaylı Temsil, İstanbul 2018.

KARAYALÇIN, Yaşar, “Tapuya Kayıtlı Olan ve Olmayan Taşın-mazlarda Resmi Şekil ve Noterler”, BATİDER, Cilt. XXII, Sayı 3, 2004, 7-31.

KARLI, Özlem, Sebebi Gösterilmeyen Borç Tanıması (Mücerret Borç İkrarı), Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2007.

KARTAL, Bilal, “Noterlerin Hukuki Sorumluluğu ve Kusursuz So-rumluluk”, Yargıtay Dergisi, Cilt 24, Sayı 3, Temmuz 1998, 340-355.

KAYIHAN, Şaban/ÜNLÜTEPE, Mustafa, “Vekalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Sebepleri”, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Sayı 3, 2014, 171-212.

KERNEN, Alexander, Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch), ZGB Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Art. 657, Herausgeber: Jolanta Kren Kostkiewicz, Stephan Wolf, Marc Amstutz, Roland Fank-hauser, Zürich 2016.

KERVANKIRAN, Emrullah, “Ön Şirket ve Hukuki Niteliği”, Mar-mara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 2012, 349-370.

KESKİN, Dilşad, “İsviçre Hukukunda Tedbir Vekaleti”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 64, Sayı 2, 2015, 365-404.

KICALIOĞLU, Mustafa, “Noterin Hukuki Sorumluluğu”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 2, Sayı 11, Temmuz 2007, 131-145.

KILIÇ, Mehmet, Türk Özel Hukukunda Elektronik Tapu Sicili, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara 2005.

KILIÇOĞLU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Anka-ra 2020 (Genel Hükümler).

KILIÇOĞLU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2020 (Özel Hükümler).

KILIÇOĞLU, Ahmet, “Taşınmaz Satımında Şekil ve Hakkın Kötü-ye Kullanılması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1, Ocak 1981, 209-222.

KIRCA, İsmail, “Vekaletsiz İş Görmenin Temsil Hukukunda Uygu-lama Alanı Bulduğu Haller”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Der-gisi, Cilt 44, Sayı 1, Ocak 1995, s. 443-450.

KIRCA, İsmail, Ticari Mümessillik, Ankara 1996 (Ticari Mümessil-lik).

KIRCA, İsmail/ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal/MANAVGAT, Çağlar, Anonim Şirketler Hukuku, Cilt 1, Ankara 2013.

KLEIN, Jean-Philippe, Zürcher Kommentar, Stellvertretung, Art. 32- 40 OR, Zürich 2020.

KOCAAĞA, Köksal, “Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Huku-ki Niteliği”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, 2002, 55-82.

KOCABAŞ, Gediz, “Aşırı Yararlanmanın Şartları ve Aşırı Yarar-lanmaya Bağlanan Hukuki Sonuçlar”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fa-kültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, 2014, 105-142.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, Kocayusufpaşaoğ-lu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme, İstanbul 2014.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, Miras Hukuku, İstanbul 1978.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, Türk Medeni Hukukunda Gay-rimenkul Satış Vaadi, İstanbul 1959 (Satış Vaadi).

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, “Bir Yetki Belgesi ile Kanıtla-nan Temsil Yetkisinin Geri Alınmasında Üçüncü Kişilerin İyiniyetinin Korunması Açısından BK m. 33/II, 34/III ve 37 Karşısında BK m. 36/II’nin Uygulama Alanının Belirlenmesi”, Prof. Dr. Haluk Tando-ğan’ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, 207-230 (Yetki Belgesi).

KOLLER, Alfred,  Der Grundstückkauf, Bern 2017.

KORKMAZ, Yakup, Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi, Madde 504, Editör: Av. Hakan TOKBAŞ, İstanbul 2017.

KÖSEOĞLU, Bilal/KOCAAĞA, Köksal, Aile Hukuku ve Uygu-laması, Bilimsel Görüşler Yargı İçtihatları, Bursa 2011.

KRAMER, Ernst/ SCHMIDLIN, Bruno, Berner Kommentar, 

Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 1-18 OR, Band/Nr. VI/1/1, Bern 1986.

KRÜGER, Wolfgang/HERTEL, Christian, Der Grundstückskauf, Köln 2020. 

KUNTALP, Erden, Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme), An-kara 2013.

KUNZ, Peter V., Wirtschaftsrecht, Zürih 2019.

KURŞAT, Zekeriya, İnşaat Sözleşmesi, İstanbul 2017 (İnşaat Söz-leşmesi).

KURŞAT, Zekeriya, Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, İs-tanbul 2003.

KURŞAT, Zekeriya, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, Yürürlük Kanunu, Cilt 1 Genel Hükümler, m. 31, 39, İstanbul 2018.

KURT, Ekrem, “Kendisine Yasal Danışman Atanan Kişilerin Hu-kuki Durumu” Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergi-si, Sayı 8, Aralık 2016, 41-80 (Yasal Danışman).

KURT, Ekrem, “Tescil İlkesi ve İstisnaları”, Antalya Bilim Üniver-sitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 9, Haziran 2017, 99-122 (Tescil İlkesi).

KURT, Ekrem, “Tellallık (Simsarlık) Sözleşmesinin Hükümleri”, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, İstanbul 2010, 1429-1445.

KURT, Leyla Müjde, “Noterlerin Hukuki Sorumluluğu”, Gazi Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XVIII, Sayı 2, 2014, 85-118.

KURU, Baki, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Ankara 2013.

KURU, Baki/AYDIN, Burak, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2021.

KUT, Ahmet, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 

Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183 OR, Heraus-geber: Andreas Furrer, Anton K.Schnyder, Zürich 2012.

KUTLU SUNGURBEY, Ayfer, Yetkisiz Temsil, İstanbul 1988.

KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, “Anglo-Amerikan Hukukunda Trust Kavramı, Trust’ın Tarihi Gelişimi ve Roma Hukukuna Dayanan Kıta Avrupası Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi” BATİDER, Cilt 23, Sayı 2, 2005, 5-30.

LIECHTI, Fabrizio Andrea, Der Rechtsgrundausweis für 

Eigentumseintragungen im Grundbuch unter besonderer Berücksichti-gung der notariellen Sorgfaltspflichten, Herausgeber: Stephan Wolf, Bern 2017.

LORENZ, Stephan, “Grundwissen Zivilrecht: Stellvertretung”, JuS 2010, 382-385.

MAKARACI, Aslı, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ön Ödemeli Konut Satışı”, Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, İstanbul 2015.

MANSEL, Heinz-Peter, JAUERNIG Bürgerliches Gesetzbuch mit Rom-I-VO, Rom-II-VO, Rom-III-VO, EG-UnthVO/HUntProt und Eu-ErbVO, Kommentar, Herausgegeben von Prof. Dr. Dres. h.c. Rolf Stürner, C.H.Beck, 2021.

MEMİŞ, Yusuf, Noterin Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2016 (Note-rin Hukuki Sorumluluğu).

MEMİŞ, Yusuf, “Noterlerin Hukuki Sorumluluğu”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 10, Sayı 106, Haziran 2015, 92-127.

MERKT, Hanno, Münchener Kommentar zum GmbHG, München 2018.

MEYER, Hermine Herta, “Trust ve İsviçre Hukuku”, Çeviren: Ey-lem Apaydın, Küresel Bakış, Yıl 2, Sayı 6, Temmuz 2012, 5-8.

MOROĞLU, Erdoğan, “Ticaret Ortaklıklarına Sermaye Olarak Ta-şınmaz Mal veya Bunun Üzerindeki Bir Ayni Hakkın Konulması Taah-hüdü”, Makaleler, İstanbul 2010.

MOROĞLU, Erdoğan, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Değer-lendirme ve Öneriler, İstanbul 2016.

MUŞUL, Timuçin, İcra ve İflas Hukukunda Tasarrufun İptali Dava-ları, Ankara 2017.

MÜLLER, Christoph, Berner Kommentar, Allgemeine Bestimmun-gen, Art. 1-18 OR mit allgemeiner Einleitung in das Schweizerische Ob-ligationenrecht, Herausgeber: Regina E. Aebi-Müller, Christoph Müller, Bern 2018.

MÜLLER-FREIENFELS, Volfram, Die Vertretung beim 

Rechtsgeschaft, Tübingen 1955.

NART, Serdar, “Noterlerin Hukuki Sorumluluğu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Özel Sayı, 2009, 425-452.

NOMER, Haluk N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2021.

NOMER, Haluk N./ERGÜNE, Mehmet Serkan, Eşya Hukuku, İs-tanbul 2020.

NOMER, Haluk Nami/AKBULUT, Pakize Ezgi, “Kamu Düzenine Aykırılığa Dayanan Geçersizliklerde Hakkın Kötüye Kullanımı Yasağı-nın Sınırlayıcı Rolü Olabilir mi? – Yargıtay’ın Konuya İlişkin İçtihadı ve Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Galip Sermet Akman’a Armağan, İstanbul 2020, 579-599.

OĞUZ, Arzu, “Roma ve Türk Hukukunda İnançlı İşlem ve Vekalet Sözleşmelerinin Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 41, Sayı 1, 1991, 225-284.

OĞUZMAN, M. Kemal/BARLAS, Nami, Medeni Hukuk, Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, İstanbul 2021.

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, İstanbul 2020.

OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Sai-be, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), İstanbul 2020 (Kişiler Hukuku).

OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR, Sai-be, Eşya Hukuku, İstanbul 2021.

OKTAY, Saibe, Türk Hukukunda Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşın-mazların Zamanaşımı ile Kazanılması, İstanbul 1990.

OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, “Teminat Amaçlı Mülkiyet Devri Söz-leşmeleri”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt 19, Sayı 1-2, 1999, 657-683 (Teminat).

OKTAY ÖZDEMİR, Saibe, “Taşınmaz Satış Vaadinden Doğan Nisbi Hakkın Niteliğine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar”, Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu’nun Anısına Armağan, İstanbul 2020, 609-637.

ORUÇ ÖMEROĞLU, Handan, Yetkisiz Temsil, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2018.

OSER, Hugo/SCHÖNENBERGER, Wilhelm, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band V: Das Obligationenrecht, Erster Halbband: Art. 1-183, Zürich 1929.

OSER, Hugo/SCHÖNENBERGER, Wilhelm, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band V: Das Obligationenrecht, 2. Teil (Halbband): Art. 184-418, Zürich 1936.

ÖCAL APAYDIN, Bahar, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu Yü-rürlük Kanunu, Cilt 2 Özel Borç İlişkileri, m. 520, İstanbul 2018.

ÖĞÜZ, Tufan, Türk Hukukunda Vakıf Tüzel Kişiliğinin Hukuki Esasları, İstanbul 2007.

ÖĞÜZ, Tufan, “İnançlı Temlike Konu Taşınmazın İadesi Talebinin Dayandığı Hukuki Esasların Değerlendirilmesi”, İstanbul Kültür Üniver-sitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık 2005 Sayısı, İstanbul 2005, s. 119-133 (İnançlı Temlik).

ÖĞÜZ, Tufan, “Ölüme Bağlı Bağışlama ve Bu Bağışlamalara Uygu-lanacak Hükümler”, Halit Kemal Elbir’e Armağan, İstanbul 1996, s. 386-405 (Ölüme Bağlı Başlama).

ÖZ, M. Turgut, İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, İstanbul 2021.

ÖZ, M. Turgut, Öğreti ve Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme, Borç-lar Kanunu 61-66. Maddelerine ilişkin İçtihatlar ile, İstanbul 1990 (Se-bepsiz Zenginleşme). 

ÖZ, M. Turgut, “Parçalanmış Bir Mülkiyet: Trust”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, 1425-1444 (Trust).

ÖZAKMAN, Cumhur, Miras Payının Devrine İlişkin Sözleşmeler, İstanbul 1984.

ÖZBEK, Mustafa Serdar, “Elektronik Ortamda Düzenlenen Noter Senetleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, Sayı 3, Cilt 22, 2016, 2213-2282.

ÖZBEK, Mustafa Serdar/YARDIM, Mehmet Ertan, “Elektronik Noterlik İşlemleri”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Ocak 2016, 3-118.

ÖZBİLEN, Arif Barış, Sözleşmelerin Şekli ve Şekil Yönünden Hü-kümsüzlüğü, İstanbul 2016.

ÖZDAMAR, Mehmet, “Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Taşın-mazların Taahhüt Edilmesi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hu-kuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2, 2006, 93-117.

ÖZDEMİR, Erdal, Türk Hukukunda Yetkiye Dayanan Temsil ve Nam-ı Müstear Uygulaması, Ankara 1994. 

ÖZDEMİR, Hayrünnisa, “Çocuk Mallarının Yönetimi, Kullanılma-sı, Harcanması ve Korunması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Der-gisi, Cilt XVII, Sayı 3, 2013, 81-105.

ÖZDEMİR, Nevzat, Türk-İsviçre Hukukunda Anlaşmalı Boşanma, İstanbul 2003.

ÖZEKES, Muhammet, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, İs-tanbul 2017.

ÖZER, Mustafa Tolga, Medeni Hukukta Hata Kavramı, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2019.

ÖZKAYA, Eraslan, Açıklamalı ve İçtihatlı İnançlı İşlem ve Muva-zaa Davaları, Ankara 2020 (İnançlı İşlem).

ÖZKAYA, Eraslan, Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları, Ankara 2020 (Aşırı Yararlanma).

ÖZKAYA, Eraslan, Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, Ankara 2016.

ÖZMEN, Etem Saba, “Tapu Daireleri Uygulamaları Üzerine Dü-şünceler”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 86, Sayı 4, 2012, 42-54.

ÖZMEN, Etem Saba, “Medeni Kanunu’nun Taşınmaz Hukukuna İlişkin Hükümlerinin Borçlar Hukuku ile İlintisi ve Yargı Kararlarının Eleştirisi”, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslara-rası Sempozyumu, 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, Ankara 2017, 549-559 (Yargı Kararlarının Eleştirisi).

ÖZMEN, Etem Saba/AYDIN, Gülşah Sinem, “Tapu İptal Davası Olarak Yanlış Adlandırma ile Açılan Davalar (Tescili İsteme Dava-sı/Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası)”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 88, Sayı 6, 2014, 179-215.

ÖZMEN, Etem Saba/AKÇURA KARAMAN, Tuba, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Konusunda Uygulama Hataları”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 87, Sayı 1, Ocak 2013, 47-74.

ÖZMEN, Etem Saba/KAYA, A. Göktuğ, “Temsil Yetkisi (Galat-ı Meşhur Olarak Vekâletname) Konusunda Yanılgılar Üzerine Düşünce-ler”, Legal Hukuk Dergisi, Cilt 12, Sayı 135, İstanbul 2014, 3-21.

ÖZMEN, Etem Saba/ÜREM, Müge, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerimde Yargıtay Kararları ile Yaratılan “Avans Tapu” Kavra-mına Yönelik Eleştiriler”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, Haziran 2016, 13-31.

ÖZMEN, Etem Saba/VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah, Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi, İstanbul 2016.

ÖZMEN, Etem Saba/YÜCE, Melek, “Taşınmaz Satış Vaadlerinde Tarih Önceliğine Üstünlük Tanıyan Yargıtay Kararlarına İlişkin Düşün-celer”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, 952-988.

ÖZSUNAY, Ergun, Borçlar Hukuku I, İstanbul 1983.

ÖZSUNAY, Ergun, Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İstanbul 1968 (İnançlı Muameleler).

ÖZSUNAY, Ergun, “Saf İnançlı Muamelelerde Vekalet Sözleşme-sine İlişkin Hükümlerin Uygulanması”, Temsil ve Vekalete İlişkin So-runlar, Sempozyum 14-16 Haziran 1976, İstanbul 1977, 99-125 (Saf İnançlı Muameleler).

ÖZTAN, Bilge, Kişiler Hukuku, Ankara 2021 (Kişiler).

ÖZTAN, Bilge, Miras Hukuku, Ankara 2021.

ÖZTÜRK, Gülay, İnançlı İşlemler, Ankara 1998.

PARLAK, Şafak/BÖRÜ, Levent, Alt Vekalet, Türkiye Barolar Bir-liği Dergisi, Cilt 24, Sayı 96, Eylül 2011, 17-48.

PARLAK BÖRÜ, Şafak, “Mülkiyetin Teminat Amacıyla Devri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt 29, Sayı 128, Ocak 2017, 231-272.

PEKMEZ, Cüneyt, Tapu Sicilin Tutulmasından Devletin Sorumlu-luğu, İstanbul 2013.

PFÄFFLI, Roland, “Entwicklungen im Sachenrecht und Boden-recht”, SJZ 116/2020, 128-132.

POSTACIOĞLU, İlhan E., “Namı Müstear ve Muvazaa Meseleleri Hakkında Yeni Görüşler”, A. Samim Gönensay’a Armağan, İstanbul 1955.

PULAŞLI, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2020.

REİSOĞLU, Safa, Türk Borçlar Hukukunda Genel Hükümler, İs-tanbul 2013.

REİSOĞLU, Safa, Türk Eşya Hukuku, Ankara 1984 (Eşya).

REİSOĞLU, Safa, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine İlişkin Bir Kısım Sorunlar”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Cilt 24, Sayı 2, Aralık 2007, 5-16 (Arsa Payı).

SAATCIOĞLU, Onur Can, Uluslararası Özel Hukukta “Trust” Ku-rumu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2010.

SARI, Suat, Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdi-rilmesi, İstanbul 2004.

SARI, Suat, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Aşırı Yararlan-ma (Gabin) Hükümlerinde Gerçekleştirdiği Değişiklikler”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013, 1026-1041.

SAUER, Marielle, “Die Übereignung beweglicher und unbeweglic-her Sachen nach deutschem, österreichischem und französischem Recht” ZVglRWiss 2019, 81-116.

SAYMEN, Ferit H./ELBİR, Halid K., Türk Eşya Hukuku, İstanbul 1954.

SCHÖBI, Christian, Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch), Kom-mentar Schweizerisches Obligationenrecht, Herausgeber: Jolanta Kren Kostkiewicz, Stephan Wolf, Marc Amstutz, Roland Fankhauser, Zürich 2016.

SEÇER, Öz, “Vekalet Sözleşmesinin Vekalete Özgü Sebeplerle So-na Ermesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 4, 2015, 877-944.

SEÇER, Öz, “Anlaşmalı Boşanmada Eşlerin Yaptıkları Anlaşma”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2016, 259-286.

SEÇER, Öz, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, Yürürlük Kanu-nu, Cilt 2 Özel Borç İlişkileri, m. 512, İstanbul 2018.

SEROZAN, Rona, Medeni Hukuk, Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, İstanbul 2018 (Medeni Hukuk).

SEROZAN, Rona, Taşınır Eşya Hukuku, İstanbul 2002 (Taşınır Eş-ya).

SEROZAN, Rona, Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazan-dırma, İstanbul 1979 (Ölüme Bağlı Kazandırma).

SEROZAN, Rona, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Yayına Hazırla-yanlar: Prof Dr. Rona Serozan, Doç. Dr. Başak Baysal, Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı, İstanbul 2018.

SEROZAN, Rona, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, Yürürlük Kanunu, Cilt 1 Genel Hükümler, m. 1, İstanbul 2018.

SEROZAN, Rona, “Ayni Hakların Sonra Erme Açısından Borçlan-ma İşleminden Bağımsızlığı İlkesi ve Ayni Teminat Haklarının Fer’iliği (Bağımlılığı) Ayrığı”, Prof. Dr. Turgut Akıntürk’e Armağan, İstanbul 2008, 361-368.

SERT SÜTÇÜ, Selin, Miras Bırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemleri ve Sonuçları, Ankara 2018.

SİRMEN, A. Lale, Eşya Hukuku, Ankara 2020.

SİRMEN, A. Lale, Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu, Ankara 1975 (Devletin Sorumluluğu).

SİRMEN, A. Lale, “Devletin Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Sorumluluğuna İlişkin Güncel Sorunlar”, Türk ve Alman Özel Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyum Kitabı, Editörler: Er-han Temel ve Çiğdem Kırca, Ankara 2020 (Güncel Gelişmeler).

SİRMEN, A. Lale, Türk Özel Hukukunda Şart, Ankara 1992.

SONGUR, Damla, “Türk Ticaret Kanunu’nun 408/2-f Hükmü Kap-samında Anonim Şirketlerin Ticari İşletmelerinin Devri”, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, Aralık 2019, 583-603.

SÖĞÜT, İpek Sevda, “Özel Hukuk Sorunlarının Çözümünde Roma Hukukuna Dayanan Temellerden Uzaklaşılmasının Sonuçları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 69, Sayı 2, 2020, 759-791.

SUNGURBEY, İsmet, Borç İkrarı ve Borç Vaadi, İstanbul 1957.

SUNGURBEY, İsmet, Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, İstan-bul 1963.

SUNGURBEY, İsmet, Medeni Hukuk Sorunları, Altıncı Cild, İstan-bul 1994.

SUNGURBEY, İsmet, Medeni Hukukun Temel Sorunları, Ankara 2003 (Medeni Hukukun Temel Sorunları).

SUTTER-SOMM, Thomas/GUT, Nicolas, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Herausgeber: Thomas Sut-ter-Somm, Franz Hasenböhler, Christoph Leuenberger, Zürich 2016.

ŞAFAK, Ali, Bir İnançlı İşlem Türü Olarak Teminat Amacıyla Ala-cağın Temliki, Ankara 2017.

ŞAHİN, Eda, “Türk Medeni Kanunu Madde 1007 Kapsamında Ta-pu Sicillerinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu ve Devlete Karşı Açılacak Tazminat Davasında Zamanaşımı Meselesi”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 13, Sayı 141, Mayıs 2018, 51-67.

ŞAHİNİZ, Salih, Türk Borçlar Hukukunda Gayrimenkul Tellallığı (Emlak Komisyonculuğu-Emlak Danışmanlığı) Sözleşmesi, İstanbul 2002.

ŞANLI, Cemal, “Devletler Hususi Hukuku La Haye Konferansı Ta-rafından Hazırlanmış Bulunan “Trust” a ve Trust’ın Tanınmasına Uygu-lanacak Hukuka Dair Konvansiyon Üzerine Bir İnceleme”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt 6, Sayı 1, Temmuz 2011, 24-29.

ŞEN, Elif, “Miras Hakkının ve Payının Devri” Türkiye Adalet Aka-demisi Dergisi, Sayı 33, Yıl 9, Ocak 2018, 557-581.

ŞEN DOĞRAMACI, Hayriye, “Bir Borç Kaynağı Olarak Vekalet-siz İşgörme”, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Ulusla-rarası Sempozyumu, 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Huku-ku, II. Cilt, Ankara 2017, 1489-1502.

ŞENER, Oruç Hami, Ticari Temsilci ve Ticari Temsil Yetkisi, An-kara 2015 (Ticari Temsilci).

ŞENER, Oruç Hami, Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2016 (Ticari İşletme).

ŞENER, Oruç Hami, Adi Ortaklık, Ankara 2008 (Adi Ortaklık).

ŞENER, Oruç Hami, “Postmortal Temsil Yetkileri ve Ticari Mü-messillik”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2009 (Bası Yılı 2010), 113-170.

ŞENOCAK, Zarife, “Yargıtayın Verdiği Bir Karar Dolayısıyla”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 45, Sayı 1, 1996, 449-451.

ŞENOL, A. Nilay, “Taşınmaz Satış Sözleşmelerinde Bedelde Muva-zaa ve Sonuçları”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XV, Sayı 1, 2020, 305-337.

ŞENOL, A. Nilay, “Taşınmaz Satış ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Uygulama Çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmele-rinin Noterler Tarafından Yapılıp Yapılamayacağı Üzerine Bir Değer-lendirme”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, Aralık 2020, 357-376 (Taşınmaz Satış Vaadi).

ŞENOL, A. Nilay/UZUN KAZMACI, Özge, “5403 Sayılı Kanun Çerçevesinde Terekedeki Tarım Arazilerinin Devredilmesi Karşısında Muris Muvazaası”, İstanbul Hukuk Mecmuası, 78 (1), 2020, 161-192.

TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt: I/1, İstanbul 2008 (I/1).

TANDOĞAN, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt: II, İstanbul 2010 (II).

TANDOĞAN, Haluk, Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türk-İsviçre Hukuku Bakımından Vekaletsiz İş Görme, İstanbul 1957 (Vekaletsiz İş Görme).

TANDOĞAN, Haluk, “İnançlı İşlemlerde İnananın Korunması So-runu ve Bu Sorunun Çözümünde BK md. 393’ten Yararlanma Olanağı”, Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar, Sempozyum,14-16 Haziran 1976, İstanbul 1977, 73-97.

TANDOĞAN, Haluk, Mukayeseli Hukuk, Hususiyle Türk-İsviçre Alman Hukuku Bakımından Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, Ankara 1963 (Üçüncü Şahsın Zararı).

TANRIVER, Süha, “Genel Vekâlet (Temsil) Özel Vekâlet (Temsil) Ayrımı”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergi-si, Cilt 2, Sayı 2, Haziran 1998, 45-50.

TARHANLI, Ceren, Türk ve Alman Hukukunda Ön-Anonim Şir-ket, İstanbul 2013.

TAT, Orkun, Türk Medeni Kanunu’nda Yasal Danışmanlık, İstan-bul 2018.

TEKBEN, Tuğçe, Vekâlet İlişkilerinde Vekâlet Verenin Talimatı ve Hukuki Sonuçları, İstanbul 2021.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İs-tanbul 1993.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, Haluk/ALTOP, Atilla, Tekinay Eşya Hukuku, Cilt I, Zilyetlik-Tapu Sicili Mülkiyet, İstanbul 1989 (Eşya).

TERCIER, Pierre/PICHONAZ, Pascal/DEVELİOĞLU, H. Mu-rat, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2020.

TOPUZ, Murat, Türk Özel Hukukunda Taşınmaz Mülkiyeti, Anka-ra 2020.

TOPUZ, Murat, “Yargıtay Kararları Işığında Muris Muvazaasının Varlığını Gösteren Emareler”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Dergisi, Prof. Dr. M. İlhan Ulusan’a Armağan (Özel Sayı) Cilt 15, Sayı 2-2, Temmuz 2016, 709-727.

TOPUZ, Murat,“Ticari İşletmenin Devrinde Tasarruf İşlemlerine İlişkin Şekil Sorunu (İsviçre Birleşme Kanunu (Fusionsgesetz: FusG) ve Alman Hukuku Perspektifinde)”,  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakülte-si Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 2012, 19-80.

TUĞ, Adnan, Türk Özel Hukukunda Şekil, Konya 1994.

TUNCER KAZANCI, İdil, “İnançlı İşlemde İşlemin Taraflarının İf-lası ve İflasın İnançlı İşleme Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Özel Sayı, 2014, 2811-2834.

TUNÇOMAĞ, Kenan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İs-tanbul 1976.

TUOR, Peter/ SCHNYDER, Bernhard/SCHMID, Jörg/RUMO-JUNGO, Alexandra, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch begründet von Peter Tuor, 13. Auflage, auf Grund der 12. Auflage (2002) neu bearbeitet und ergänzt, 2009.

TÜREL EREN, Ege, Kazandırmanın Hukuki Sebebi, Yayımlan-mamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü, İstanbul 2019.

ULUKAPI, Ömer, “Yargıtay Kararları Işığında Noterlerin Hukuki Sorumluluğu”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, 2013, 209-241.

UYANIK ÇAVUŞOĞLU, Ayfer, “Türk Milletlerarası Özel Huku-kunda İradi Temsil”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Cilt 28, Sayı 1, Mart 2012, 67-108.

UYAR, Talih, “ ‘Muvazaa’ Nedenine Dayalı Tasarrufun İptali Da-valarının Koşul ve Sonuçları”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 3, 2017, 265-316.

UYAR, Talih, “Tasarrufun İptali Davası ve ‘Muvazaa’ ‘Nam-ı Müs-tear’ ‘İşletmenin Devri’ ‘Kanuna Karşı Hile’ ve ‘Perdeyi Kaldırma Teo-risi’ ”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, Mart 2016, 343-403 (Tasarrufun İptali).

UYAR HATİPOĞLU, Zeynep, “Yargıtay İçtihatlarına Göre Muris Muvazaasında Miras Bırakanın Asıl İradesinin Tayini”, Dicle Üniversi-tesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 36, 2017, 109-135.

UZUN KAZMACI, Özge/ŞENOL Nilay, Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi, Madde 513, Editör: Av. Hakan TOKBAŞ, İstanbul 2017.

UZUNALLI, Sevilay, Anonim Şirkette İşletme Konusu, Ankara 2013.

ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Mehmet/KAYA, Arslan/NOMER ERTAN, Füsun, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2019.

ÜNAL, Mehmet/BAŞPINAR, Veysel, Şekli Eşya Hukuku, Ankara 2020.

ÜREM, Müge, Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi, Madde 512, Editör: Av. Hakan TOKBAŞ, İstanbul 2017.

ÜREM ÇETİNEL, Merve, Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi, Madde 58, Editör: Av. Hakan TOKBAŞ, İstanbul 2017.

VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah, Medeni Hukuk’ta Tasarruf İşlemi, İstanbul 2014.

VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah, “Taşınmaz Mülkiyetinin İnançlı İşlemle Devri ve Buna İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendi-rilmesi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Haziran 2018, 87-120 (İnançlı İşlem).

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet/ESMER, Galip, Gayrimenkul Ta-sarrufları ve Tapu Sicili Tatbikatı, İstanbul 1956.

VIOLAND, Georges, Die Stellvertretung ohne Ermachtigung (OR Art. 38 und 39), Bern-Stuttgart 1988.

von BAR, Christian, “Das Sachenrecht von Trust, Treuhandfonds und Treuhand Englisches Recht in einem zivilrechtlichen Umfeld?” EuZW 2018, 925-932.

von STEIGER, Werner, Schweizerisches Privatrecht, VIII/1, Basel 1976.

von TUHR, Andreas, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt 1-2, Çeviren: Cevat Edege, Ankara 1983.

von TUHR, Andreas/PETER, Hans, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts Band I (mit Supplement), Zürich 1984.

WALDNER, Wolfram, Immobilienkaufverträge, München 2011.

WALTER, Boente, Zürcher Kommentar, Der Erwachsenenschutz, Die eigene Vorsorge und Massnahmen von Gesetzes wegen Art. 360-387 ZGB, Herausgeber: Jörg Schmid, Zürih 2015.

WATTER, Rolf, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529, 

Herausgeber: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Wolfgang Wiegand, 

Basel 2020.

WOLF, Stephan, “Die Vollmacht im Erbgang des Vollmachtgebers – zu einer Schnittstelle zwischen Obligationen- und Erbrecht”, Brücken bauen Festschrift für Thomas Koller, 2018, 975-993.

YAĞCI, Mine, Yardımcı Kişilerin Fiilinden Sorumluluk (TBK m. 116), İstanbul 2018.

YAKUPPUR, Sendi, Tapu Kütüğüne Güven İlkesi, İstanbul 2016.

YAVUZ, Cevdet, Türk-İsviçre ve Fransız Medeni Hukuklarında Do-laylı Temsil, İstanbul 1983.

YAVUZ, Cevdet/ACAR, Faruk/ÖZEN, Burak, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul 2021.

YAVUZ, Cevdet/ERLÜLE, Fulya/TOPUZ, Murat, Yeni Vesayet Hukukuna Doğru: Yetişkinlerin Korunması Hukuku (İsviçre Örneği), İstanbul 2017.

YELMEN, Adem, “Yetkisiz Temsil”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fa-kültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 3, 2016, 429-448.

YENİOCAK, Umut, Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi (Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı), Ankara 2014 (Gelir Paylaşımı).

YENİOCAK, Umut, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Şekli”, Terazi Hu-kuk Dergisi, Cilt 10, Sayı 102, Şubat 2015, 42-53.

YILDIRIM, Kamil, İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, İstanbul 1995.

YILDIRIM, Mustafa Fadıl, “Miras Hukukunda Aksayan Yönler-Ya da Ne Yönde Bir Reform” Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 1926’dan Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku, Ankara 2017, 525-533.

YILDIZ, Burçak, “Şirketlerin Ehliyetine İlişkin Olarak Özellik Arz Eden Bazı Hukuki İşlem ve Sözleşmeler”, Ankara Barosu Dergisi, 2006/2, 55-86.

YILDIZ, Nurgül, Bağlı Tacir Yardımcılarının Temsil Yetkisi, İstan-bul 2020.

YILDIZ, Şükrü, “Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmesinin Şekli ve Şekle Uyulmamasının Hukuki Sonuçları”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 3, 2016, 3045-3059.

YILMAZ, Hamdi, “Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorum-luluğu -Hukuk Genel Kurul Kararı- Tehlike Sorumluluğu”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Haziran 2008, 337-348.

YILMAZ, Hamdi, “Sözleşme Görüşmelerinde Kusur “Culpa in Contrahendo ” ve Sorumluluğun Hukuksal Niteliğinde Yeni Görüşler” Yargıtay Dergisi, Cilt 11, Sayı 3, Temmuz 1985, 234-252.

YILMAZ, Süleyman/PINAR, Hamdi, “İnançlı İşlemlerin Muvazaalı İşlemlerle Karşılaştırılması Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Üniver-sitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 68, Sayı 4, 2019, 959-988.

YOLAL, Oğuz, “Ticari Vekil ile Benzer Kavramların Karşılaştırıl-ması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Der-gisi, Cilt 26, Sayı 2, Aralık 2020, 1264-1304.

YÜKSEL, Sera Reyhani, Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi, Madde 509, Editör: Av. Hakan TOKBAŞ, İstanbul 2017.

ZÄCH, Roger/KÜNZLER, Adrian, Berner Kommentar, Schweize-risches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmun-gen, Art. 32-40 OR, Stellvertretung, Bern 2014.

ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, K. Emre, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, İstanbul 2020.

ZEYTİN, Zafer, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Ankara 2021.

Elektronik Kaynaklar

www.beck-online.beck.de

www.jurix.com.tr

www.kazanci.com.tr 

www.legalbank.net 

www.legalis.ch

www.lexpera.com.tr

www.swisslex.ch

www.turcademy.com.tr


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.