TBK, CISG ve Karşılaştırmalı Hukukta Öngörülebilen İhlal

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Emre CUMALIOĞLU
Ürün Kodu: DNM816
ISBN: 978-605-7622-36-5
Stok Durumu: Stokta var
42,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emre CUMALIOĞLU
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

TBK, CISG ve Karşılaştırmalı Hukukta Öngörülebilen İhlal

Dr. Öğr. Üyesi Emre CUMALIOĞLU

2019/03 1. Baskı, 286 Sayfa

ISBN 978-605-7622-36-5

Bu çalışmamızda; öngörülebilen ihlal kavramını ve sonuçlarını inceleyerek ve henüz muaccel olmayan borcun ifa edilmeyeceğinin öngörülebilmesi olgusuna yönelik bir öneride bulunuyoruz. Yaklaşık 170 yıl önce İngiltere'de doğan anticipatory breach doktrininin (öngörülebilen ihlal) CISG'deki yansımasını inceliyor, Türk hukukunda var olan görünümlerini belirgin hale getirerek, tartışılmakta olan sonuçlarına ilişkin görüşlerimizi açıklıyoruz. Kanımızca, ahde vefa ilkesini, vefanın olmayacağı bir ilişkide uygulamak, ifa edilmeyeceği öngörülebilen bir sözleşme ile tarafları bağlı tutmak, ne tarafların ne de topumun yararınadır. Haklı feshin, ani edimli ve henüz ifasına başlanmamış sürekli edimli sözleşmelerdeki iz düşümü olan öngörülebilen ihlal ve alacaklının buna dayanan hakları (özellikle öncelenmiş dönme hakkı); ahde vefa ilkesinin hem istisnalarından, hem de sonuçlarındandır. Bir istisnadır çünkü, muacceliyetten önce dönme hakkı tanır; sonuçtur çünkü bazı durumlarda İlkeye aykırı davranışın bir yaptırımıdır. Borçlunun sözüne uygun davran(a)mayacağı öngörülebildiği için alacaklı, sözleşmeden dönme hakkını vaktinden önce kullanabilir (önceleyebilir).(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   § 1. KONUNUN TAKDİMİ
   § 2. TEZ
   § 3. YÖNTEM ve KAPSAM
   § 4. PLAN
   § 5. TERİMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM 
    ÖNGÖRÜLEBİLEN İHLAL KAVRAMI 
    § 6. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÖNGÖRÜLEBİLEN İHLAL 
    I. ANGLO-SAKSON HUKUKUNDA
    II. KARA AVRUPASI HUKUKUNDA
    III. CISG'de ve ULUSLARARASI HUKUK UYUMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARINDA
    § 7. ÖNGÖRÜLEBİLEN İHLAL KAVRAMI
    I. Genel Olarak
    II. İhlal 
    III. Öngörülebilme
    IV. Öngörülebilen İhlalde Borçlunun Kusurunun Önemi 
    V. Öngörülebilen İhlalin Benzer Kanun Hükümleri ve Hukuki Kavramlarla Karşılaştırılması

     İKİNCİ BÖLÜM 
     ÖNGÖRÜLEBİLEN İHLALE KONU OLABİLECEK BORCUN ÖZELLİKLERİ 
     § 8. BORCUN KAYNAĞI
     I. Borçlandırıcı Sözleşme ve Diğer Borç Kaynakları Bakımından Değerlendirme
     II. Yüklenilen Borçlar Arasındaki Sinallagma İlişkisi Bakımından Borcun Kaynağına İlişkin Değerlendirme ve Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Borcunu Önceden İfa Eden 
     Tarafın Öngörülebilen İhlale Dayanma Hakkı
     III. Ani, Sürekli ve Dönemlik Edim İçeren Sözleşmeler Bakımından Değerlendirme
     § 9. BORCUN GEÇERLİLİĞİ VE HÜKÜM İFADE ETMESİ 
     I. Borcun Geçerliliği Bakımından Değerlendirme 
     II. Borcun Hüküm İfade Etmesi ve Özellikle Geciktirici Koşula Bağlı Borçlar Bakımından Değerlendirme
     III. Yanılma, Aldatma, Korkutma ve Aşırı Yararlanmanın Öngörülebilen İhlale Etkisi
     § 10. BORCUN KONUSU
     I. Olumlu (Verme, Yapma) ve Olumsuz (Yapmama, Katlanma) Edimleri Bakımından Değerlendirme 
     II. Asli Edim Yükümlülüğü, Yan Edim Yükümlülüğü, Yan Yüküm Bakımından Değerlendirme
     § 11. BORCUN MUACCEL OLMAMASI
     I. Önemli Kavramlar 
     II. Vade
     § 12. BORCUN ŞAHSEN İFASININ VE KAMBİYO SENEDİNE BAĞLANMASININ ÖNEMİ

      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
      ÖNGÖRÜLEBİLEN İHLAL NEDENİ OLARAK İFA ENGELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜRK HUKUKUNDA VE CISG'de ÖNGÖRÜLEBİLEN İHLALE İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
      § 13. ÖNGÖRÜLEBİLEN İHLAL NEDENİ OLARAK İFA ENGELLERİNİN DEĞERLENİRİLMESİ
      I. Genel Olarak
      II. Baştaki Objektif İmkansızlık
      III. Borçlu Temerrüdü
      IV. Alacaklı Temerrüdü
      V. Sözleşmenin Olumlu İhlali veya Borcun Dar Anlamda Gereği Gibi İfa Edilmemesi 
      VI. İşlem Temelinin Çökmesi
      § 14. TÜRK HUKUKUNDA VE CISG'de ÖNGÖRÜLEBİLEN İHLALE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
      I. İfa Güçsüzlüğü
      II. TBK'nun Eser Sözleşmesine İlişkin 473. Maddesi
      III. Ard Arda İfa Edilecek Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler
      IV. CISG m.72'de Yer Alan Öngörülebilen İhlal Düzenlemesi

       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
       TÜRK HUKUKUNDA DÜZENLENMEYEN ÖNGÖRÜLEBİLEN İHLAL NEDENLERİ ve BUNLARA UYGULANACAK HÜKÜMLER 
       § 15. ÖNGÖRÜLEBİLEN İHLAL NEDENİ OLARAK SONRAKİ ve SÜBJEKTİF İMKANSIZLIK
       I. Türk Hukukunda Öngörülebilen İhlal Nedeni Olarak Sonraki İmkansızlık
       II. CISG'de Öngörülebilen İhlal Nedeni Olarak İmkansızlık
       § 16. BORÇLUNUN DAVRANIŞLARI, YETERSİZLİĞİ, TARAF OLDUĞU DİĞER SÖZLEŞMELER VE AÇIKLAMALARI NEDENİYLE İHLALİN ÖNGÖRÜLEBİLMESİ
       I. Borçlunun Davranışları, Yetersizliği Nedeniyle İhlalin Öngörülebilmesi
       II. Borçlunun Taraf Olduğu Diğer Sözleşmeler Nedeniyle İhlalin Öngörülebilmesi 
       III. Borçlunun Açıklamaları Nedeniyle İhlalin Öngörülebilmesi: Borçlunun Borcu İfa Etmeyeceğini Muacceliyetten Önce Beyan Etmesi, Borcu İnkarı ve Borcun İfası ile Çelişen 
       Beyanları

        BEŞİNCİ BÖLÜM 
        ÖNGÖRÜLEBİLEN İHLALİN SONUÇLARI 
        § 17. ÖNGÖRÜLEBİLEN İHLAL NEDENİYLE ALACAKLININ SAHİP OLDUĞU HAKLARA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
        I. Öngörülebilen İhlal Nedeniyle Kullanılabilecek Haklar
        II. Borçlunun Takas, Def'i Haklarının ve İki Tarafın da Öngörülebilen İhlale Neden Olmasının Alacaklının Haklarını Kullanmasına Etkisi 
        III. Sözleşme Kurulmadan Önceki Öngörülebilen İhlalin Hakların Kullanılmasına Etkisi
        § 18. ÖNGÖRÜLEBİLEN İHLAL NEDENİYLE ALACAKLININ SAHİP OLDUĞU HAKLARA İLİŞKİN ÖZEL AÇIKLAMALAR
        I. Ediminin İfasını Askıya Alma ve Malların Teslimini Durdurma Hakkı
        II. Hapis Hakkı (TMK m.952)
        III. Güvence ve Açıklama Talep Etme Hakkı ve Külfeti
        IV. Öncelenmiş Dönme Hakkı
        V. Tazminat Talep Etme Hakkı
        SONUÇ

         KAYNAKÇA

         Yorum Yap

         Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.