Tebligat Hukuku Bilgisi

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Canan RUHİ - Ahmet Cemal RUHİ
Ürün Kodu: UH162
ISBN: 978-975-02-5589-2
Stok Durumu: Stokta var
48,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Canan RUHİ, Ahmet Cemal RUHİ
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 5
Boyut 14x20 cm
Cilt Karton kapak

UH162
Tebligat Hukuku Bilgisi
Canan RUHİ - Ahmet Cemal RUHİ
2019/09 5. Baskı, 392 Sayfa,
ISBN 978-975-02-5589-2

Bu eser, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun madde sistematiği dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili maddenin altına o madde ile ilgili dikkat edilmesi gerekli hususlar belirtilmiş olup her maddenin daha iyi anlaşılabilmesi için ayrıntılı açıklama yapılmıştır. 

20.02.2018 tarih ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 48. maddesi ile Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesi değiştirilmiş ve kapsamı genişletilmiştir. Bu değişiklik ile 01.01.2019 tarihi itibariyle elektronik tebligat kullanılmaya başlanmıştır. Tebligat Kanunu'n da yapılan bu önemli değişiklik de kitaba işlenmiştir. 

Konu Başlıkları

Tebligat Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler
Umumi Hükümler
Tebligat Esasları
Hususi Hükümler
Kazai Tebligat
Kazai Tebligat
Mali Tebligat
Cezai Hükümler
Müteferrik Hükümler

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Sunuş  6

I. GENEL OLARAK TEBLİGAT  13

II. TEBLİGAT MEVZUATI  14

III. TEBLİGATIN ÖNEMİ  17

IV. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USUL İLKELERİ  19

V. SÜRELER  19

VI. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI  22

BİRİNCİ BAP

Umumi Hükümler

BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü  23

Madde 1: Tebligatın Yapılması  23

AÇIKLAMALAR  24

Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması  37

AÇIKLAMALAR  37

Madde 3: Ücret Tarifesi  39

AÇIKLAMALAR  40

Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar  40

AÇIKLAMALAR  41

Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi  42

AÇIKLAMALAR  43

Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar  46

AÇIKLAMALAR  46

Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve i  47

AÇIKLAMALAR  47

Madde 7/a: Elektronik Tebligat  51

İlgili Mevzuat  52

AÇIKLAMALAR  52

İKİNCİ FASIL Tebligat Esasları  55

Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi  55

AÇIKLAMALAR  55

İlgili Mevzuat  55

Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar  58

AÇIKLAMALAR  59

Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat  60

AÇIKLAMALAR  62

Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat  83

İlgili Mevzuat  83

AÇIKLAMALAR  85

Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat  111

AÇIKLAMALAR  111

Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  120

AÇIKLAMALAR  120

Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat  122

AÇIKLAMALAR  123

Madde 15: Sefer Hali  128

AÇIKLAMALAR  128

Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat  129

AÇIKLAMALAR  129

Madde 17: Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası  133

AÇIKLAMALAR  134

Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat  137

AÇIKLAMALAR  138

Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat  141

AÇIKLAMALAR  142

Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi  146

AÇIKLAMALAR  147

Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina  150

AÇIKLAMALAR  152

Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı  175

AÇIKLAMALAR  175

Madde 23: Tebliğ Mazbatası  177

AÇIKLAMALAR  179

Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak  191

AÇIKLAMALAR  192

Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü  193

AÇIKLAMALAR  194

Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk …  203

AÇIKLAMALAR  204

Madde 26: Türkiye'deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı:  215

AÇIKLAMALAR  216

Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına …  217

AÇIKLAMALAR  218

Madde 28: İlanen Tebligat  219

AÇIKLAMALAR  221

Madde 29: İlan Şekli  231

AÇIKLAMALAR  232

Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar  236

AÇIKLAMALAR  237

Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi  237

AÇIKLAMALAR  237

Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  238

AÇIKLAMALAR  238

Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat  248

AÇIKLAMALAR  248

İlgili Mevzuat  249

İKİNCİ BAP

Hususi Hükümler

BİRİNCİ FASIL Kazai Tebligat  251

Madde 34: Şümulü  251

AÇIKLAMALAR  251

Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti  252

AÇIKLAMALAR  253

Madde 36: Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat  266

AÇIKLAMALAR  267

Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat  269

AÇIKLAMALAR  269

Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması  269

AÇIKLAMALAR  271

Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması  271

AÇIKLAMALAR  272

Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti  273

AÇIKLAMALAR  273

Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat  273

AÇIKLAMALAR  273

Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat  274

AÇIKLAMALAR  274

Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat  274

AÇIKLAMALAR  274

Madde 44: Askeri Kazada Tebligat  276

AÇIKLAMALAR  276

İKİNCİ FASIL İdari Tebligat  277

Madde 45: Şümulü  277

AÇIKLAMALAR  277

Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması  279

AÇIKLAMALAR  279

Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat  279

AÇIKLAMALAR  279

Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat  279

AÇIKLAMALAR  280

Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat  280

AÇIKLAMALAR  280

ÜÇÜNCÜ FASIL Mali Tebligat  281

Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat  281

AÇIKLAMALAR  281

Madde 51: Diğer Mali Tebligat  282

AÇIKLAMALAR  282

İlgili Mevzuat  285

AÇIKLAMALAR  290

ÜÇÜNCÜ BAP

Cezai Hükümler

Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar  311

AÇIKLAMALAR  311

Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek  312

AÇIKLAMALAR  313

Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı …  313

AÇIKLAMALAR  314

Madde 55: Yalan Beyan  314

AÇIKLAMALAR  315

Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki İle İlgili Suçlar  316

AÇIKLAMALAR  316

Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar  316

AÇIKLAMALAR  316

DÖRDÜNCÜ BAP

Müteferrik Hükümler

Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması  317

AÇIKLAMALAR  317

İlgili Yazı  318

Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf  318

AÇIKLAMALAR  319

Madde 60: Yönetmelik  319

AÇIKLAMALAR  319

Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar  320

AÇIKLAMALAR  320

Madde 62: Kaldırılan Hükümler  320

AÇIKLAMALAR  321

Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  321

AÇIKLAMALAR  321

Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uyg.  322

Elektronik tebligat adresinin oluşturulması:  322

AÇIKLAMALAR  323

Geçici Madde 2: Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi  324

Madde 63: Kanunun Mer'iyete Girmesi  324

AÇIKLAMALAR  325

Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam  325

AÇIKLAMALAR  325

İLGİLİ MEVZUAT  327

TEBLİGAT KANUNU  327

TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  345

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ  367

Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe İle İlgili Tebliğ  379

Yararlanılan Kaynaklar  385

Kavramlar Dizini  391

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: tebligat hukuku