Temel Metinler ve Davalarla Uluslararası Hukuk

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Yusuf AKSAR
ISBN: 9789750270833
99,00 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yusuf AKSAR
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 728

Uluslararası Hukuk Sistemi içerisinde yer alan kurum ve kuralların maddi olarak mevcut olmaları ne kadar önemli ise, en az o kadar önemli olan bir diğer konu da işbu kuralların, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde birbirleriyle uyumlu şekilde yorumlanması ve uygulanmasıdır. Bu noktada, Uluslararası Adalet Divanı başta olmak üzere, Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile uluslararası hakemlik kararları, uluslararası hukuk kurallarının yorumlanıp uygulanmasında ve karşılaşılan sorunlara çözüm sunması anlamında çok önemli roller üstlenmektedirler. Her bir uluslararası yargı kuruluşunun kendi alanı ile ilgili katkıları yanında diğer uluslararası kuruluşların ilgi alanları ile de kesişen konulardaki yaklaşımları, evrensel düzeyde içtihat birlikteliğinin sağlanmasında son derece önemlidir. Örneğin, soykırım suçu, devlet sorumluluğu bağlamında Uluslararası Adalet Divanı'nın yargı yetkisine dahil iken, aynı suç unsurları itibariyle uluslararası ceza hukuku ve bireysel cezai sorumluluk anlamında uluslararası ceza mahkemelerinin de konularını oluşturmaktadır. Dahası, uluslararası suçların silahlı çatışmalarda işlenmesi, sadece silahlı çatışmalar hukuku ya da uluslararası insani hukukun konusunu değil, aynı zamanda uluslararası insan hakları hukukunun da inceleme alanı içerisindedir. Son yıllarda, Uluslararası Hukuk Sistemi içerisinde görülen sevindirici gelişme, farklı alanlardaki farklı yargı kuruluşlarının vermiş oldukları kararlarında, diğer yargı kararlarına da yer vermeleri ve onlarla aynı yönde yorum ve uygulamaların olmasına büyük çaba göstermeleri gerçekliğidir. Dolayısıyla, uluslararası hukuku, kurumları, kuralları ve yargı kararları ile birlikte, bir bütün olarak değerlendirmek kaçınılmaz bir olgudur. Bu düşünceden hareketle, temel uluslararası hukuk konuları paralelinde hazırlanan Temel Metinler ve Davalarla Uluslararası Hukuk adlı çalışmanın işbu ikinci basısı, bir önceki basıya oranla daha da genişletilmiş ve bir o oranda da güncellenmiştir.

İkinci Basıda öne çıkan yenilikler olarak şu hususlara dikkat çekilebilir:

Deniz Hukuku alanında Türkiye ile Libya arasında akdedilen Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve bu durumun münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlandırmalarına etkileri.
On Birinci Bölüm olarak Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukuku (Uluslararası İnsani Hukuk) kaleme alınmış olup işbu kapsamdaki uygulama ve yargı kararlarına detaylı yer verilmiştir.

On İkinci Bölüm olarak Uluslararası Ceza Hukuku kaleme alınmış ve bu alandaki uluslararası ceza hukuku metinleri ile yargı kuruluşlarının kararlarına geniş şekilde değinilmiştir.

Temel Metinler ve Davalarla Uluslararası Hukuk adlı işbu eserin, Uluslararası Hukuk Sistemine ilgi duyan lisans ve lisans üstü öğrencileri ile Türk hukuk uygulayıcıları ve akademisyenlerine faydalı olması dileklerimizle. …

Konu Başlıkları
Uluslararası Hukuk Sistemi ve Uluslararası Toplum
Uluslararası Hukukun Kaynakları
Andlaşmalar Hukuku
Uluslararası Hukuk ve Ulusal Hukuk
Uluslararası Hukuk Kişileri ve Tanıma
Ülke
Yetki
Deniz Hukuku
Kuvvet Kullanma
Uluslararası Hukukta Sorumluluk
İçindekiler
Önsöz  7
Üçüncü Basıda Yenilikler  9
Dördüncü Basıda Yenilikler  11
Beşinci Basıda Yenilikler  13
Altıncı Basıda Yenilikler  15
Kısaltmalar  27
Birinci Bölüm
DENİZ HUKUKU
I. GİRİŞ  29
II. DENİZ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  30
III. ESAS HAT KAVRAMI  33
A. Düz Esas Hat  33
B. Körfezler  35
C. Takımada  36
IV. İÇSULAR  38
A. Limanlara ve Diğer İçsulara Giriş  39
B. İçsularda Yabancı Gemiler Üzerinde Kıyı Devletinin Yargı Yetkisi  39
C. Türk Hukukunda İçsular Rejimi  40
V. KARASULARI  42
A. Karasularının Genişliği  42
B. Zararsız Geçiş Hakkı  44
1. Zararsız Geçiş Hakkının Unsurları  44
a. Geçiş Kavramı  44
b. Zararsız Olmak  44
2. Kıyı Devletinin Hakları ve Yükümlülükleri  48
3. Kıyı Devletinin Gemiler Üzerindeki Yargı Yetkisi  50
C. Türk Hukukunda Karasuları Rejimi  51
VI. BOĞAZLAR  52
A. Transit Geçiş Hakkı  53
B. Türk Boğazları  55
1. Ticaret Gemileri  56
2. Savaş Gemileri  56
VII. BİTİŞİK BÖLGE  59
VIII. BALIKÇILIK BÖLGESİ  60
IX. MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE  60
A. Kıyı Devletinin Münhasır Ekonomik Bölge Üzerindeki Hakları  61
B. Diğer Devletlerin Münhasır Ekonomik Bölge Üzerindeki Hakları ve Yükümlülükleri  62
X. KITA SAHANLIĞI  63
A. Kıyı Devletinin Kıta Sahanlığı Üzerindeki Hakları  65
B. Diğer Devletlerin Hakları  66
XI. DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI  66
XII. TÜRKİYE VE DENİZ ALANLARI SINIRLANDIRMA UYUŞMAZLIKLARI  74
A. Türkiye–Yunanistan Ege Denizi Deniz Alanları Sınırlandırma Uyuşmazlığı  76
B. Türkiye–Akdeniz Deniz Alanları Sınırlandırma Uyuşmazlıkları  80
1. Türkiye–Yunanistan Akdeniz Deniz Alanları Sınırlandırması  82
2. Türkiye–KKTC Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  84
3. Türkiye–Mısır Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  84
4. Türkiye–GKRY Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  86
5. Türkiye–Libya Akdeniz Deniz Alanı Sınırlandırması  88
XIII. AÇIK DENİZ  90
A. Açık Denizlerin Serbestliği İlkesi  90
B. Açık Denizlerde Yargı Yetkisi  91
C. Bayrak Devletinin Yetkili Olması İlkesine Getirilen İstisnalar  92
1. Deniz Haydutluğu  92
2. Deniz Güvenliğine Karşı Hukuka Aykırı Eylemler  94
3. Köle Ticareti  94
4. Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı  95
5. İzinsiz Yayın  95
6. Sıcak Takip Hakkı (Kesintisiz İzleme Hakkı)  95
XIV. ULUSLARARASI DENİZ YATAĞI  96
XV. 1982 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ ÇERÇEVESİNDE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI  98
XVI. ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU MAHKEMESİ  99
A. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Yapısı  99
B. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Yargı Yetkisi  102
1. Davalara Bakma Yetkisi  103
a. Kişisel Yargı Yetkisi  103
b. Maddi Yargı Yetkisi  104
aa. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Yetkili Olduğu Uyuşmazlıklar  104
bb. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Uygulayacağı Hukuk Kuralları  111
2. Danışma Görüşü Verme Yetkisi  111
C. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi Usul Hukuku  115
1. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi Önüne Davanın Getirilmesi ve Davanın Aşamaları  115
2. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi Önündeki Davalarda Usule İlişkin Özel Durumlar  116
a. Yetki İtirazı  116
b. Davaya Katılma/Müdahale  116
c. Hazır Bulunmama (Yokluğunda, Gıyabi, Yargılama)  117
d. Gemilerin ve Mürettebatının Derhal Salıverilmesinde Usul  117
3. Karar ve Özellikleri  118
4. Kararın Yorumlanması ve Yargılamanın İadesi  119
D. Danışma Görüşlerinde Usul  119
XVII. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  120
TARTIŞMA SORULARI  122
İkinci Bölüm
KUVVET KULLANMA
I. GİRİŞ  127
II. DEVLETLERCE TEK TARAFLI KUVVET KULLANMA  129
A. 1945 Öncesi Hukuki Yapı  129
B. 1945 Birleşmiş Milletler Andlaşması ve Sonrası  131
1. Geniş Yorum (Permissive School)  133
2. Dar Yorum (Restrictive School)  133
C. Birleşmiş Milletler Andlaşması Madde 2 (4) Çerçevesinde Kuvvet Kullanma Yasağının Kapsamı  134
1. Uluslararası İlişkilerde Kuvvet Kullanma Yasağı  134
2. Kuvvet Kullanma ve Kuvvet Kullanma Tehdidinde Bulunma?  136
3. Bir Başka Devletin Toprak Bütünlüğü ve Siyasi Bağımsızlığına Karşı veya Birleşmiş Milletlerin Amaçlarına Aykırı Kuvvet Kullanma  137
D. Meşru Müdafaa Amaçlı Kuvvet Kullanma  139
1. Meşru Müdafaa Hakkının Kapsamı  140
2. Silahlı Saldırı Kavramı ve 11 Eylül 2001 Sonrası Durum  141
3. Önleyici Meşru Müdafaa  145
4. Müşterek (Ortak/Kolektif) Meşru Müdafaa  147
5. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Bildirim  148
E. İnsani Amaçlı Müdahale  148
F. Koruma Sorumluluğu  151
G. Güvenli Bölge Oluşturma Amaçlı Kuvvet Kullanma  155
III. KOLEKTİF KUVVET KULLANMA  162
A. Birleşmiş Milletler  162
1. Güvenlik Konseyi  162
2. Genel Kurul  166
B. Bölgesel Örgütler  167
IV. SONUÇ  169
TARTIŞMA SORULARI  171
Üçüncü Bölüm
SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU
(ULUSLARARASI İNSANİ HUKUK)
I. GİRİŞ  175
II. SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  176
III. SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  179
A. Silahlı Çatışmalar Hukuku Ne Zaman Uygulanır?  180
B. Silahlı Çatışma Nedir?  181
C. Silahlı Çatışma Türleri  187
1. Uluslararası Silahlı Çatışmalar  187
2. Uluslararasılaştırılmış Silahlı Çatışmalar  189
3. Uluslararası Nitelikli Olmayan (İç) Silahlı Çatışmalar  192
IV. SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNDA SAVAŞAN (MUHARİP) İLE SİVİL AYRIMI  194
V. SİLAHLI ÇATIŞMALARDA KORUNAN KİŞİLER  201
A. Yaralılar, Hastalar (Deniz Savaşlarındaki Kazazedeler Dahil)  201
B. Savaş Esirleri  203
C. Siviller  205
VI. SİLAHLI ÇATIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ VE SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER  209
A. Gereksiz Acılara Sebep Olmama İlkesi  210
B. Ayrım Gözetme İlkesi  212
C. Sadakat İlkesi  216
D. Çevre Üzerinde Ağır Sonuçlar Doğuracak Silah ve Savaş Yöntemlerinin Yasaklanması İlkesi  216
VII. SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU İLE İNSAN HAKLARI HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ  217
VIII. SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNU UYGULAMA ARAÇLARI  220
A. Koruyucu Güçler ile Diğer Denetim Mekanizmaları  221
B. Misilleme  222
C. Devletin Sorumluluğu  223
D. Uluslararası Ceza Hukukunda Bireysel Cezai Sorumluluk  224
IX. SONUÇ  225
TARTIŞMA SORULARI  226
Dördüncü Bölüm
ULUSLARARASI CEZA HUKUKU
I. GİRİŞ  229
II. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  230
A. Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Statüleri  231
B. Suçların Unsurları, Usul ve Delil Kuralları, Diğer Düzenlemeler  232
C. Diğer Uluslararası Andlaşmalar  233
D. Uluslararası Örf–Adet Hukuku Kuralları  234
E. Genel Hukuk İlkeleri  236
F. Yargı Kararları  238
III. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİ  239
A. Nuremberg Ve Tokyo Uluslararası Askeri Ceza Mahkemeleri  239
B. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Tarafından Kurulan AD HOC Nitelikli Uluslararası Ceza Mahkemeleri  241
1. Eski Yugoslavya ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemeleri  241
2. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması  243
C. Uluslararası Ceza Mahkemesi  244
IV. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ  244
A. Kuruluşu  244
B. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yapısı  246
C. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yargı Yetkisi  247
1. Ulusal Mahkemeleri Tamamlayıcı Nitelikli Yargı Yetkisi  248
2. Uluslararası Ceza Mahkemesi Yargı Yetkisinin Devletler Tarafından Kabulü  249
3. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Kişiler Bakımından Yargı Yetkisi  251
4. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Maddi Yargı Yetkisi  253
a. Saldırı Suçu veya Barışa Karşı Suçlar  254
b. İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar  256
c. Soykırım Suçu  258
d. Savaş Suçları  259
aa. 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’nin Ağır İhlalleri Sistemi  260
bb. Savaş Kanunları ve Örf–Adet Hukuku Kurallarının İhlali  261
5. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yer Bakımından Yetkisi  264
6. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Zaman Bakımından Yargı Yetkisi  266
D. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İlk Uygulamaları  266
V. ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE TÜRKİYE  279
VI. SONUÇ  284
TARTIŞMA SORULARI  287
Beşinci Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA SORUMLULUK
I. GİRİŞ  289
II. DEVLETİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  290
A. Devletin Sorumluluğunun Kapsamı  290
B. Uluslararası veya Ulusal Hukuk Çerçevesinde Sorumluluk?  291
C. Devletin Sorumluluğunun Unsurları  293
1. Hukuka Aykırı Davranışın Devlete Atfedilmesi  293
2. Uluslararası Yükümlülüğün İhlali  301
a. Kusurun Varlığı?  301
b. Zararın Varlığı?  302
c. Zaman Unsuru  303
3. Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Sebepler (Hukuka Uygunluk Sebepleri)  303
a. Rıza  304
b. Meşru Müdafaa  304
c. Mücbir Sebep  304
d. Zorda Kalma (Distress)  305
e. Zaruret Hali (Necessity)  306
f. Jus Cogens Normlara Uyma Zorunluluğu  308
g. Karşı önlemler (Countermeasures)  308
h. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Sonuçları  309
III. YABANCILARA MUAMELEDEN KAYNAKLANAN DEVLETİN SORUMLULUĞU  310
A. Devletin Sorumluluğunu Gerektiren Yabancılara Kötü Muamele Kavramının İçeriği  310
B. Yabancılara Muameleden Dolayı Devletin Sorumluluğunun Şartları  312
1. Vatandaşlık Bağı  312
2. İç Hukuk Yollarının Tüketilmiş Olması  317
3. Calvo Kaydı  325
C. Yabancıların Malvarlığına El Koyulması (Kamulaştırma–Millileştirme)  326
1. Kamu Yararı  327
2. Ayrımcılık Yapmama  328
3. Tazminat  328
IV. ÇEVRE KAYNAKLI DEVLETİN SORUMLULUĞU  329
V. ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU  333
VI. ULUSLARARASI SORUMLULUĞUN HUKUKİ SONUÇLARI  336
VII. SONUÇ  337
TARTIŞMA SORULARI  339
Altıncı Bölüm
ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI
I. GİRİŞ  343
II. DİPLOMATİK YOLLAR  345
A. Görüşmeler  345
B. Dostça Girişim  346
C. Arabuluculuk  347
D. Uzlaştırma  347
E. Soruşturma  348
III. HUKUKİ YOLLAR  348
A. Uluslararası Hakemlik (Tahkim)  349
1. Sürekli Hakemlik Mahkemesi  349
a. Tarihçe  350
b. Sürekli Hakemlik Mahkemesi’nin Yapısı  354
aa. Hakem Listesi  354
bb. Uluslararası Büro  356
cc. İdari Konsey  356
c. Sürekli Hakemlik Mahkemesi’nin Yargı Yetkisi  357
aa. Hakemlik Mahkemesinin Kişisel Yargı Yetkisi  357
bb. Hakemlik Mahkemesinin Maddi Yargı Yetkisi  358
i. Hakemlik Mahkemeleri Önüne Getirilebilecek Uyuşmazlıklar  358
ii. Hakemlik Mahkemesinin Uygulayacağı Kurallar  359
cc. Hakemlik Mahkemesinin Zaman Bakımından Yargı Yetkisi  360
dd. Danışma Görüşü Verme Yetkisi  360
d. Sürekli Hakemlik Mahkemesi Usul Hukuku  361
aa. Hakemlikte Kullanılan Dil  362
bb. Hakemlikte Tarafların Temsili  362
cc. Hakemlik Aşamaları  362
i. Yazılı Aşama  363
ii. Sözlü Aşama  364
dd. Hakemlik Mahkemesi Önündeki Davalarda Usule İlişkin Özel Durumlar  365
i. İlk İtirazlar  366
ii. Geçici Koruma Önlemleri (İhtiyati Tedbir)  366
iii. Davaya Katılma/Müdahale  366
ee. Hakemlik Kararları  367
e. Sürekli Hakemlik Mahkemesi Hakkında Genel Değerlendirme  368
B. Uluslararası Mahkemeler  371
1. Uluslararası Adalet Divanı  373
a. Tarihçe  374
b. Uluslararası Adalet Divanı’nın Yapısı  379
c. Yargı Yetkisi  385
aa. Devletlerarası Davalara Bakma Yetkisi  386
i. Divanın Kişisel Yargı Yetkisi  386
ii. Divanın Maddi Yargı Yetkisi  394
bb. Divanın Danışma Görüşü Verme Yetkisi  397
i. Divanın Kişisel Yargı Yetkisi  398
ii. Divanın Maddi Yargı Yetkisi  400
d. Usul Hukuku  402
aa. Devletlerarası Davalarda Usul  403
i. Divan Önüne Davanın Getirilmesi  403
ii. Davanın Aşamaları  404
bb. Danışma Görüşlerinde Usul  418
i. Danışma Görüşü Talep Edilmesi  418
ii. Yazılı ve Sözlü Aşamalar  418
iii. Divanın Yapısı  419
iv. Danışma Görüşü Verilmesi  419
cc. Kararlar ve Danışma Görüşleri  420
i. Devletlerarası Davalarda Divanın Kararları  420
ii. Danışma Görüşleri  423
e. Uluslararası Adalet Divanı Hakkında Genel Değerlendirme  424
IV. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  427
A. Bölgesel Örgütler  427
B. Birleşmiş Milletler Aracılığıyla Çözüm  428
V. SONUÇ  429
TARTIŞMA SORULARI  431
Yedinci Bölüm
İNSAN HAKLARI HUKUKU
I. GİRİŞ  433
II. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN GELİŞİMİ  435
III. İNSAN HAKLARI HUKUKUNUN KAYNAKLARI  439
A. Andlaşmalar  439
1. Evrensel Düzeyde Akdedilen Uluslararası Andlaşmalar  439
a. Genel Nitelikli Uluslararası Andlaşmalar  440
b. Özel Nitelikli Uluslararası Andlaşmalar  440
2. Bölgesel Düzeyde Akdedilen Andlaşmalar  441
a. 1950 tarihli İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)  441
b. Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi  442
c. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi  443
d. Arap İnsan Hakları Sözleşmesi  443
B. Örf–Adet Hukuku  443
IV. ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU UYGULAMA ARAÇLARI/MEKANİZMALARI  445
A. Evrensel Düzeyde  446
B. Bölgesel Düzeyde  449
1. Avrupa  449
2. Amerika  452
3. Afrika  452
4. Arap Ligi  453
C. Ulusal Hukuk Düzeyinde  454
D. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (NGO’s)  455
V. SONUÇ  455
TARTIŞMA SORULARI  457
Kaynakça  459
Kavramlar Dizini  473

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar