Temel Yasa Anayasa

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hikmet Sami TÜRK
Ürün Kodu: AH345
ISBN: 978-605-05-0417-
Stok Durumu: Stokta var
99,00 TL 110,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hikmet Sami TÜRK
Baskı Tarihi 2019/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

AH345
Temel Yasa Anayasa
Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
2019/04 Baskı, 796 Sayfa, 
ISBN 978-605-05-0417-0


Bütün yasaların temelinde, hatta bütün hukuk sisteminin temelinde anayasa vardır. Yasalar o temel üzerinde ve ona uygun olarak yapılır. Bu, yalnız Türkiye’de değil, başka ülkelerde de böyledir. Nitekim bizim 1876 tarihli ilk yazılı anayasamızın adı, Kanun-i Esasî, −günümüz Türkçe’siyle−Temel Kanun/Temel Yasa idi. Ondan sonraki 1921 ve 1924 tarihli iki anayasamızın ortak adı, Teşkilâtı Esasiye Kanunu, −günümüz Türkçe’siyle− Temel Teşkilât Kanunu/Temel Kuruluş Yasası idi. Bu, sözcük anlamıyla Fransızca ve İngilizce Constitution, −Türkçe çevirisiyle− Kuruluş Kanunu/ Kuruluş Yasası teriminin güçlendirilmiş bir şekliydi. Fakat 1945 Türkçeleştirmesiyle bu terim, −devletin kurumsal yapısı ile sınırlı bir anlam taşıyan, adını taşıdığı metnin içeriğini tam yansıtmayan, o nedenle yetersiz kalan dar kapsamlı “teşkilât” sözcüğü bırakılarak− daha genel ve daha geniş kapsamlı tek bir sözcükle Anayasa’ya çevrildi. 1952’de tekrar Teşkilâtı Esasiye Kanunu’na dönüldüyse de; bu, 27 Mayıs 1960 İhtilâli ya da Devrimine kadar devam etti; ondan sonraki düzenlemelerle Anayasa kalıcı terim oldu. Nitekim 1961 ve 1982 anayasalarının ortak adı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’dır. Bütün bu terimlerin sözcük anlamıyla ifade edilen, bütün yasaların temelinin veya bütün yasaların anasının anayasa olduğudur. Günümüzde Federal Almanya Cumhuriyeti’nin 1949 tarihli anayasasının adı da, bizim 1876 tarihli Kanun-i Esasî ile eş anlamlı bir sözcük olan Grundgesetz, −Türkçe çevirisiyle− Temel Kanun/Temel Yasa’dır.

Modern anayasalar, artık yalnız devletin yasama, yürütme ve yargı erklerini düzenleyen, her birinin görev ve yetkilerini gösteren bir temel kuruluş yasası olarak kalmıyor; onunla birlikte temel insan hak ve özgürlüklerini düzenliyor ve güvenceye bağlıyor. Bu anayasalar, ilerleyen zaman içinde yeni toplumsal gereksinmelere uygun değişiklikler yapılmasına açık olmakla birlikte; başta siyasal rejim olmak üzere, devlet ve toplum düzeni, ülke bütünlüğü ve ulusal birlikle ilgili kurallarını bu sürecin dışında tutan ve onlarla ilgili değişmezlik güvenceleri getiren hükümler de içeriyor. Her ülkenin kendi durumu ile ilgili değerlendirmelerine göre kapsamı değişebilen bu tür kurallar ve hükümler, o ülkedeki anayasal düzenin sağlam hukukî temelleri olarak konmuştur. Bu anlamda her anayasa, bir temel yasa niteliğindedir.

***

Elinizdeki kitap, ağırlıklı olarak Anayasa Hukuku ile ilgili konularda yazılmış makale, yapılmış konuşma ve açıklamalardan oluştuğu için “Temel Yasa Anayasa” adını taşımaktadır.

Kitabın “Anayasa’ya Giriş” başlıklı Birinci Bölümünün “Anayasa’nın Değiştirilemeyecek Hükümleri” başlıklı Birinci Ayrımında hem genel olarak anayasalarda, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda bu nitelikteki hükümler incelenmekte; hem Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri arasında özel bir yeri olan, hukuk sisteminin Tanrı buyruğu olarak değişmez nitelikteki din kurallarına değil; zaman içinde değişen toplumsal gereksinmelere göre insanlar tarafından yetkili organları eliyle konmuş ve değişen koşullara göre aynı biçimde yine onlar tarafından değiştirilebilecek kurallara dayandığını ifade eden lâiklik ilkesi ele alınmaktadır.

Bu Bölümün “Atatürk ve Devrimleri” başlıklı İkinci Ayrımında Cumhuriyetimizin Kurucusu, ülkemizin çağdaş dünya milletleri arasında yer almasını sağlamaya yönelik devrimleriyle anılmakta; İstanbul Hava Limanı’nın açıldığı gerekçesiyle Atatürk Hava Limanı’nın dev bir millet bahçesine dönüştürülmek istenmesi, Atatürk’ün adını silmeye yönelik bir proje olarak değerlendirilmekte; O’nun bir insan ve miras bırakan olarak yazdığı vasiyetnameyi ölümünden 80 yıl sonra siyasî hesaplarla geçersiz kılmaya yönelik girişimler üzerinde durulmaktadır.

Birinci Bölümün Üçüncü Ayrımında 1933’ten 2013’e kadar 80 yıl ilkokul öğrencilerinin her sabah derse başlamadan önce yüksek sesle “Andımız” olarak birlikte okudukları Öğrenci Andı’nın bu şekilde ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle kaldırılması, Danıştay’ın bu konudaki yönetmelik değişikliğini iptal eden kararı vesilesiyle eleştirilmektedir.

“Siyaset ve Siyasî Partiler” başlıklı İkinci Bölümde siyasette dürüst ve adil rekabetin koşulları ve bunun kurumsal alt yapısı ile siyasî partilere devlet yardımı, iki ayrı makale ile incelenmektedir.

“Yasama” başlıklı Üçüncü Bölümün Birinci Ayrımında 20.5.2016 tarih ve 6718 sayılı Kanun’la Anayasa’ya eklenen geçici 20. madde uyarınca Anayasa’nın 83 ve 85. maddeleri ile TBMM İçtüzüğü’nün 131-134. maddelerinde öngörülen usul ve güvencelere aykırı olarak yasama dokunulmazlıklarının bir toplu işlemle kaldırılması, önemi ve izleyen makale ile konu bütünlüğü dolayısıyla “Anayasa’ya Aykırı Anayasa Değişikliği” kitabımızdan sonra bu kitapta da bir kez daha ele alınıyor. Çünkü izleyen makalede konu, basın özgürlüğü ve yasama dokunulmazlığı bağlamında değerlendirilmektedir. Tekrar seçilen milletvekilinin dokunulmazlığı, Anayasa’nın 83. maddesinin IV. fıkrası çerçevesinde farklı bir boyutuyla inceleniyor.

Üçüncü Bölümün “Yasama Denetimi” başlıklı İkinci Ayrımında idarenin TBMM tarafından denetlenmesi, ayrıntılı bir biçimde inceleniyor.

Bu Bölümün Üçüncü Ayrımında, Kanun-i Esasi’den başlayarak yürütmeye düzenleme yetkisi veren anayasa ve kanun hükümleri incelendikten sonra, günümüzde olağan yasama yolu hâline getirilen Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Olağanüstü Hâl Kanunu’na dayanılarak çıkarılan iki KHK ele alınmıştır.

“Yürütme” başlıklı Dördüncü Bölümün “Cumhurbaşkanı” başlıklı Birinci Ayrımında Cumhurbaşkanının seçimi, görev ve yetkileri incelenmekte; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanlardaki bazı konuşmaları ve idam cezası konusundaki tutumu, doğrular ve gerçekler ışığında değerlendirilmektedir.

Dördüncü Bölümün “Kamu Yönetimi” başlıklı İkinci Ayrımında “1. Merkezî Yönetim” başlığı altında artık internet ortamında yayımlanan Resmî Gazete’nin Anayasa hükümlerine göre nasıl yayımlanması gerektiği, dövize dayalı tahviller, Marmara depreminden sonra yapılanlar ele alınmış, henüz makamının kaldırılmadığı dönemde son Başbakan ve Diyanet İşleri Başkanının iki yanlış hareketi eleştirilmiştir. Yine İkinci Ayrımda “2. Yerel Yönetimler” başlığı altında yerel yönetimler seçimlerinde Anayasa’ya aykırı adaylık ve sonuçları; “Türk Silâhlı Kuvvetleri” başlıklı Üçüncü Ayrımda ise Şah Fırat Operasyonunun farklı boyutları ile Zeytin Dalı Harekâtı ve NATO’nun tutumu incelenmiştir.

“Uluslararası İlişkiler” başlıklı Beşinci Bölümde sırasıyla Lozan Barış Antlaşması ve Ege adaları, Kıbrıs politikası, KKTC’nin tanınması konuları ele alınmakta; Başkan Trump yönetimindeki ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınan Kudüs’ün statüsü, başlangıçtan bu yana olan gelişmeler ve BM Güvenlik Konseyi kararları ışığında incelenmekte; terörizmin finansmanında ABD’nin tutumu, Federal Almanya Cumhuriyeti Federal Meclisi’nin soykırım kararı ile Avusturya’nın cami ve imam kararları eleştirilmektedir.

“Eğitim, Kültür ve Çevre” başlıklı Altıncı Bölümde çocuklarımızı tehdit eden bir tehlike olarak tarikat okullarına dikkat çekilmekte, genel kültürün yaygınlaşmasında kurumsal alt yapı olarak halk kütüphaneleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak nitelediği İstanbul Kanalı Projesi üzerinde durulmaktadır.

***

Önceki kitaplarımız gibi bu kitabın hazırlanması ve yayımlanması da, birçok insanın destek ve yardımlarıyla gerçekleşiyor. Kitapta yer alan makale ve incelemelerle ilgili araştırmalar için geniş ölçüde TBMM Kütüphanesi’nden yararlanılmıştır. Aradığımız kaynaklara ulaşmamızda bize yardımcı olan uzman Faruk Nafiz Ertürk, kütüphaneci Ziya Kutluoğlu ile memur Gül Çiloğlu’na teşekkür borçluyuz.

Keza Kitaptaki inceleme ve makalelerin bilgisayarla yazılmasında karşılaştığımız teknik sorunların çözümünde ve bunların kitap düzeni içinde sıralanmasında yardımcı olan Bahadır Çamalan ile aradığımız belgelerin bulunmasında yardımcı olan Erdal Gülhas’a teşekkür borçluyuz.

Son olarak Kitabın basım ve yayımı ile değerli okuyucularımıza ulaşmasını sağlayan Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.’nin –başta Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Gülkök ve Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Başer, dizgi operatörü Serap Özer Rol olmak üzere − tüm yönetici ve çalışanlarına içten teşekkürlerimizi ifade etmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Ankara, 15 Şubat 2019

Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞV

İÇİNDEKİLERIX

KISALTMALARXIII

BİBLİYOGRAFYA XIX

I.GENEL ESERLER, MONOGRAFİLER, MAKALE VE
 BİLDİRİLERXIX

II.HUKUK KAYNAKLARIXXVIII

III.ANSİKLOPEDİLER, SÖZLÜKLERXXXVIII

B i r i n c i B ö l ü m
ANAYASA’YA GİRİŞ

B i r i n c i  A y r ı m
Anayasa’nın Değiştirilemeyecek Hükümleri

Anayasalarda Değişmez Maddeler3

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lâik Niteliği53

İ k i n c i  A y r ı m
Atatürk ve Devrimleri

Atatürk ve Devrimleri159

Atatürk’ün Adını Silme Projesi164

İş Bankası’ndaki Atatürk Hisseleri166

Atatürk’ün Vasiyetnamesi168

Ü ç ü n c ü  A y r ı m
Andımız

Andımız’ın Neresinde Irkçılık Var?175

İ k i n c i B ö l ü m
SİYASET VE SİYASÎ PARTİLER

Siyasette Dürüst ve Adil Rekabet ve Kurumsal Alt Yapısı183

Siyasî Partilere Devlet Yardımı252

Ü ç ü n c ü  B ö l ü m
YASAMA

B i r i n c i  A y r ı m
Yasama Dokunulmazlığı

Basın Özgürlüğü ve Yasama Dokunulmazlığı383

Tekrar Seçilen Milletvekilinin Dokunulmazlığı390

İ k i n c i  A y r ı m
Yasama Denetimi

İdarenin TBMM Tarafından Denetlenmesi395

Ü ç ü n c ü  A y r ı m
Kanun Hükmünde Kararnameler

Yürütmeye Düzenleme Yetkisi Veren Anayasa ve Kanun Hükümleri487

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri506

Yeni O-Hâl Kararnameleri514

D ö r d ü n c ü  B ö l ü m
YÜRÜTME

B i r i n c i  A y r ı m
Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Seçimi519

Cumhurbaşkanı Seçimi Yaklaşırken689

Cumhurbaşkanı Seçiminde Aday Gösterilmesi695

Cumhurbaşkanı Seçimi ve Cumhurbaşkanının Yetkileri699

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri706

Cumhurbaşkanının Bazı Konuşmaları, Gerçekler ve Doğrular712

1. Ecevit Ne Söylemişti?713

2. Ecevit’in Duruşu714

3. Cumhurbaşkanı Meclis’e Emir Veremez716

4. Türkçülük Tartışması717

5. Türk Tarihinin Başlangıcı718

6. “Rabia” Tartışması719

7. Amerikan Mahkemesini FETÖ’cü Olarak Nitelendirmek
    Davaya Zarar Verir720

8. “Çömez Devlet”721

9. İnönü Adı Bir Onurdur722

 İdam Cezası ve Cumhurbaşkanının Tutumu724

İ k i n c i A y r ı m
Kamu Yönetimi

1. Merkezî Yönetim

Resmî Gazete Nasıl Yayımlanmalı?731

Dövize Dayalı Devlet Tahvilleri737

Marmara Depreminden Sonra Yapılanlar739

Başbakanın Valilere Yaptığı Yanlış Tavsiye741

Diyanet İşleri Başkanının Yanlış Ziyareti743

2. Yerel Yönetimler

Anayasa’ya Aykırı Adaylık747

Ü ç ü n c ü  A y r ı m
Türk Silâhlı Kuvvetleri

Şah Fırat Operasyonunun Farklı Boyutları757

Zeytin Dalı Harekâtı ve NATO’nun Tutumu760

B e ş i n c i  B ö l ü m
ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Lozan Barış Antlaşması ve Ege Adaları765

Kıbrıs Politikası769

Kudüs Sorunu ve KKTC’nin Tanınması770

Barışı Dinamitlemek776

Terörizmin Finansmanı ve ABD’nin Tutumu778

Federal Almanya Meclisi’nin Soykırım Kararı780

Avusturya’nın Cami ve İmam Kararları781

A l t ı n c ı  B ö l ü m
EĞİTİM, KÜLTÜR VE ÇEVRE

Tarikat Okulları785

Halk Kütüphaneleri789

İstanbul Kanalı Projesi795

Bütün yasaların temelinde, hatta bütün hukuk sisteminin temelinde anayasa vardır. Yasalar o temel üzerinde ve ona uygun olarak yapılır. Bu, yalnız Türkiye’de değil, başka ülkelerde de böyledir. Nitekim bizim 1876 tarihli ilk yazılı anayasamızın adı, Kanun-i Esasî, −günümüz Türkçe’siyle−Temel Kanun/Temel Yasa idi. Ondan sonraki 1921 ve 1924 tarihli iki anayasamızın ortak adı, Teşkilâtı Esasiye Kanunu, −günümüz Türkçe’siyle− Temel Teşkilât Kanunu/Temel Kuruluş Yasası idi. Bu, sözcük anlamıyla Fransızca ve İngilizce Constitution, −Türkçe çevirisiyle− Kuruluş Kanunu/ Kuruluş Yasası teriminin güçlendirilmiş bir şekliydi. Fakat 1945 Türkçeleştirmesiyle bu terim, −devletin kurumsal yapısı ile sınırlı bir anlam taşıyan, adını taşıdığı metnin içeriğini tam yansıtmayan, o nedenle yetersiz kalan dar kapsamlı “teşkilât” sözcüğü bırakılarak− daha genel ve daha geniş kapsamlı tek bir sözcükle Anayasa’ya çevrildi. 1952’de tekrar Teşkilâtı Esasiye Kanunu’na dönüldüyse de; bu, 27 Mayıs 1960 İhtilâli ya da Devrimine kadar devam etti; ondan sonraki düzenlemelerle Anayasa kalıcı terim oldu. Nitekim 1961 ve 1982 anayasalarının ortak adı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’dır. Bütün bu terimlerin sözcük anlamıyla ifade edilen, bütün yasaların temelinin veya bütün yasaların anasının anayasa olduğudur. Günümüzde Federal Almanya Cumhuriyeti’nin 1949 tarihli anayasasının adı da, bizim 1876 tarihli Kanun-i Esasî ile eş anlamlı bir sözcük olan Grundgesetz, −Türkçe çevirisiyle− Temel Kanun/Temel Yasa’dır.

Modern anayasalar, artık yalnız devletin yasama, yürütme ve yargı erklerini düzenleyen, her birinin görev ve yetkilerini gösteren bir temel kuruluş yasası olarak kalmıyor; onunla birlikte temel insan hak ve özgürlüklerini düzenliyor ve güvenceye bağlıyor. Bu anayasalar, ilerleyen zaman içinde yeni toplumsal gereksinmelere uygun değişiklikler yapılmasına açık olmakla birlikte; başta siyasal rejim olmak üzere, devlet ve toplum düzeni, ülke bütünlüğü ve ulusal birlikle ilgili kurallarını bu sürecin dışında tutan ve onlarla ilgili değişmezlik güvenceleri getiren hükümler de içeriyor. Her ülkenin kendi durumu ile ilgili değerlendirmelerine göre kapsamı değişebilen bu tür kurallar ve hükümler, o ülkedeki anayasal düzenin sağlam hukukî temelleri olarak konmuştur. Bu anlamda her anayasa, bir temel yasa niteliğindedir.

***

Elinizdeki kitap, ağırlıklı olarak Anayasa Hukuku ile ilgili konularda yazılmış makale, yapılmış konuşma ve açıklamalardan oluştuğu için “Temel Yasa Anayasa” adını taşımaktadır.

Kitabın “Anayasa’ya Giriş” başlıklı Birinci Bölümünün “Anayasa’nın Değiştirilemeyecek Hükümleri” başlıklı Birinci Ayrımında hem genel olarak anayasalarda, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda bu nitelikteki hükümler incelenmekte; hem Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri arasında özel bir yeri olan, hukuk sisteminin Tanrı buyruğu olarak değişmez nitelikteki din kurallarına değil; zaman içinde değişen toplumsal gereksinmelere göre insanlar tarafından yetkili organları eliyle konmuş ve değişen koşullara göre aynı biçimde yine onlar tarafından değiştirilebilecek kurallara dayandığını ifade eden lâiklik ilkesi ele alınmaktadır.

Bu Bölümün “Atatürk ve Devrimleri” başlıklı İkinci Ayrımında Cumhuriyetimizin Kurucusu, ülkemizin çağdaş dünya milletleri arasında yer almasını sağlamaya yönelik devrimleriyle anılmakta; İstanbul Hava Limanı’nın açıldığı gerekçesiyle Atatürk Hava Limanı’nın dev bir millet bahçesine dönüştürülmek istenmesi, Atatürk’ün adını silmeye yönelik bir proje olarak değerlendirilmekte; O’nun bir insan ve miras bırakan olarak yazdığı vasiyetnameyi ölümünden 80 yıl sonra siyasî hesaplarla geçersiz kılmaya yönelik girişimler üzerinde durulmaktadır.

Birinci Bölümün Üçüncü Ayrımında 1933’ten 2013’e kadar 80 yıl ilkokul öğrencilerinin her sabah derse başlamadan önce yüksek sesle “Andımız” olarak birlikte okudukları Öğrenci Andı’nın bu şekilde ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle kaldırılması, Danıştay’ın bu konudaki yönetmelik değişikliğini iptal eden kararı vesilesiyle eleştirilmektedir.

“Siyaset ve Siyasî Partiler” başlıklı İkinci Bölümde siyasette dürüst ve adil rekabetin koşulları ve bunun kurumsal alt yapısı ile siyasî partilere devlet yardımı, iki ayrı makale ile incelenmektedir.

“Yasama” başlıklı Üçüncü Bölümün Birinci Ayrımında 20.5.2016 tarih ve 6718 sayılı Kanun’la Anayasa’ya eklenen geçici 20. madde uyarınca Anayasa’nın 83 ve 85. maddeleri ile TBMM İçtüzüğü’nün 131-134. maddelerinde öngörülen usul ve güvencelere aykırı olarak yasama dokunulmazlıklarının bir toplu işlemle kaldırılması, önemi ve izleyen makale ile konu bütünlüğü dolayısıyla “Anayasa’ya Aykırı Anayasa Değişikliği” kitabımızdan sonra bu kitapta da bir kez daha ele alınıyor. Çünkü izleyen makalede konu, basın özgürlüğü ve yasama dokunulmazlığı bağlamında değerlendirilmektedir. Tekrar seçilen milletvekilinin dokunulmazlığı, Anayasa’nın 83. maddesinin IV. fıkrası çerçevesinde farklı bir boyutuyla inceleniyor.

Üçüncü Bölümün “Yasama Denetimi” başlıklı İkinci Ayrımında idarenin TBMM tarafından denetlenmesi, ayrıntılı bir biçimde inceleniyor.

Bu Bölümün Üçüncü Ayrımında, Kanun-i Esasi’den başlayarak yürütmeye düzenleme yetkisi veren anayasa ve kanun hükümleri incelendikten sonra, günümüzde olağan yasama yolu hâline getirilen Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Olağanüstü Hâl Kanunu’na dayanılarak çıkarılan iki KHK ele alınmıştır.

“Yürütme” başlıklı Dördüncü Bölümün “Cumhurbaşkanı” başlıklı Birinci Ayrımında Cumhurbaşkanının seçimi, görev ve yetkileri incelenmekte; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son zamanlardaki bazı konuşmaları ve idam cezası konusundaki tutumu, doğrular ve gerçekler ışığında değerlendirilmektedir.

Dördüncü Bölümün “Kamu Yönetimi” başlıklı İkinci Ayrımında “1. Merkezî Yönetim” başlığı altında artık internet ortamında yayımlanan Resmî Gazete’nin Anayasa hükümlerine göre nasıl yayımlanması gerektiği, dövize dayalı tahviller, Marmara depreminden sonra yapılanlar ele alınmış, henüz makamının kaldırılmadığı dönemde son Başbakan ve Diyanet İşleri Başkanının iki yanlış hareketi eleştirilmiştir. Yine İkinci Ayrımda “2. Yerel Yönetimler” başlığı altında yerel yönetimler seçimlerinde Anayasa’ya aykırı adaylık ve sonuçları; “Türk Silâhlı Kuvvetleri” başlıklı Üçüncü Ayrımda ise Şah Fırat Operasyonunun farklı boyutları ile Zeytin Dalı Harekâtı ve NATO’nun tutumu incelenmiştir.

“Uluslararası İlişkiler” başlıklı Beşinci Bölümde sırasıyla Lozan Barış Antlaşması ve Ege adaları, Kıbrıs politikası, KKTC’nin tanınması konuları ele alınmakta; Başkan Trump yönetimindeki ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınan Kudüs’ün statüsü, başlangıçtan bu yana olan gelişmeler ve BM Güvenlik Konseyi kararları ışığında incelenmekte; terörizmin finansmanında ABD’nin tutumu, Federal Almanya Cumhuriyeti Federal Meclisi’nin soykırım kararı ile Avusturya’nın cami ve imam kararları eleştirilmektedir.

“Eğitim, Kültür ve Çevre” başlıklı Altıncı Bölümde çocuklarımızı tehdit eden bir tehlike olarak tarikat okullarına dikkat çekilmekte, genel kültürün yaygınlaşmasında kurumsal alt yapı olarak halk kütüphaneleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “çılgın proje” olarak nitelediği İstanbul Kanalı Projesi üzerinde durulmaktadır.

***

Önceki kitaplarımız gibi bu kitabın hazırlanması ve yayımlanması da, birçok insanın destek ve yardımlarıyla gerçekleşiyor. Kitapta yer alan makale ve incelemelerle ilgili araştırmalar için geniş ölçüde TBMM Kütüphanesi’nden yararlanılmıştır. Aradığımız kaynaklara ulaşmamızda bize yardımcı olan uzman Faruk Nafiz Ertürk, kütüphaneci Ziya Kutluoğlu ile memur Gül Çiloğlu’na teşekkür borçluyuz.

Keza Kitaptaki inceleme ve makalelerin bilgisayarla yazılmasında karşılaştığımız teknik sorunların çözümünde ve bunların kitap düzeni içinde sıralanmasında yardımcı olan Bahadır Çamalan ile aradığımız belgelerin bulunmasında yardımcı olan Erdal Gülhas’a teşekkür borçluyuz.

Son olarak Kitabın basım ve yayımı ile değerli okuyucularımıza ulaşmasını sağlayan Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.’nin –başta Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Gülkök ve Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Başer, dizgi operatörü Serap Özer Rol olmak üzere − tüm yönetici ve çalışanlarına içten teşekkürlerimizi ifade etmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Ankara, 15 Şubat 2019

Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK 

I. GENEL ESERLER, MONOGRAFİLER,
MAKALE VE BİLDİRİLER
(Haber Dışındaki Kaynaklar)*

 

ABADAN, Nermin: Anayasa Hukuku ve Siyasî Bilimler Açısından 1965 Seçimlerinin Tahlili, Ankara 1966 (AÜ SBF Yayınları No. 202-184).

AFETİNAN, A.: M. Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım, İstanbul 1971 (M.E.B. Devlet Kitapları. 1000 Temel Eser: 55).

AKŞİN, Sina: İstanbul Hükümetleri ve Millî Mücadele, C. II, Son Meşrutiyet (1919-1920), Ankara 1998 (Türkiye İş Bankası Yayınları Genel Yayın No. 382, Tarih Dizisi 31).

AKTAN, Coşkun Can (Ed.): Haklar ve Özgürlükler Antolojisi, Ankara 2000 (Hak-İş Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu).

AKZAMBAK, Mehmet: Lozan’dan Günümüze Taraf Olduğumuz Uluslararası Tüm Sözleşmeler, Onaya İlişkin Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararlarıyla İnsan Hakları, C. I-IV, 2. bası, Ankara 1998 (TBMM Kültür ve Sanat Yayınları No. 80).

ALDIKAÇTI, Orhan: Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, 4. bası, İstanbul 1982 (İÜ-HF Yayınları No. 3000 – 655).

ALESKERLİ, Alesker (Haz.): Azerbaycan Cumhuriyeti (Türk Anayasa Hukuku Sitesi: http://www.anayasa.gen.tr/azerbaycan-aleskerli.htm).

ALİEFENDİOĞLU, Yılmaz: “Laiklik ve Laik Devlet”: KABOĞLU, İbrahim Ö. (Der.): Laiklik ve Demokrasi, Ankara 2001 (İmge Kitabevi Yayınları).

ALTUN, Mehmet (Yayına Haz.): Cumhuriyet Gazetesi Fotoğraflarıyla Cumhuriyetin 80 Yılı, S. 16, [İstanbul 2003] (Cumhuriyet Vakfı yayını).

ALTUN, Mehmet (Yayına Haz.): Cumhuriyet Gazetesi Fotoğraflarıyla Cumhuriyetin 80 Yılı, S. 18, [İstanbul 2003] (Cumhuriyet Vakfı yayını).

ARASLI, Oya: Seçim Sistemi Kavramı ve Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri (1876-1987), Ankara 1987.

ARMAĞAN, Servet: Türk Esas Teşkilât Hukuku, I. Kitap, İstanbul 1979 (İÜ-HF Yayın No. 2584 – 580).

ARSEL, İlhan: Teokratik Devlet Anlayışından Demokratik Devlet Anlayışına (Şeriat Devletinden Layik Cumhuriyet’e), Ankara 1975 (AÜHF Yayınları No. 378).

ATAR, Yavuz: Türk Anayasa Hukuku, 2. bası, Konya 2002 (Mimoza Yayınları: 71, Hukuk Dizisi: 39).

ATATÜRK, Kemal: Nutuk, C. I, 1919-1920, İstanbul 1997 (MEB Yayınları: 2561, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 664, Atatürk Dizisi: 1).

ATATÜRK, Kemal: Nutuk, C. II (1920-1927), 13. bası, İstanbul 1973 (Türk Devrim Tarihi Enstitüsü – Devrim Kitapları).

ATATÜRK, M. Kemal: Nutuk, C. I, 1919-1920, 13. bası, İstanbul 1973 (Türk Devrim Tarihi Enstitüsü - Devlet Kitapları).

ATATÜRK, M. Kemal: Nutuk, C. II (1920-1927), 13. bası, İstanbul 1973 (Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, M. E. B. Devlet Kitapları).

ATATÜRK, Kemal/KORKMAZ, Zeynep (Bugünkü dille yayına haz.): Nutuk 1919-1927, Ankara 2009 (AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi).

(ATATÜRK), Gazi Mustafa Kemal/ ARAR, İsmail/İĞDEMİR, Uluğ/        ÖZERDİM, Sami N. (Yayına haz.): Nutuk-Söylev, C. II (1920-1927), 3. bası, Ankara 1989 (AKDTYK Türk Tarih Kurumu Yayınları, XXIII. Dizi,           Sa. 2a2).

Atatürk’ün Bütün Eserleri, C. 11 (1921), 2. bası, İstanbul 2005 (Kaynak Yayınları).

Atatürk’ün Bütün Eserleri, C. 15 (1923), İstanbul 2005 (Kaynak Yayınları).

Atatürk’ün Bütün Eserleri, C. 17 (1924-1925), Ankara 2005 (Kaynak Yayınları: 425).

Atatürk’ün Bütün Eserleri, C. 18 (1925-1928), İstanbul 2006 (Kaynak Yayınları: 442).

Atatürk’ün Bütün Eserleri, C. 20, Nutuk II (1927), İstanbul 2007 (Kaynak Yayınları: 474).

Atatürk’ün Bütün Eserleri, C. 22 (1927-1929), İstanbul 2007 (Kaynak Yayınları).

Atatürk’ün Bütün Eserleri, C. 25 (1931-1932), İstanbul 2009 (Kaynak Yayınları).

Atatürk’ün Bütün Eserleri, C. 27 (1934-1935), İstanbul 2010 (Kaynak Yayınları).

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I T. B. M. Meclisinde ve C. H. P. Kurultaylarında (1919-1938), 2. bası, Ankara 1961 (Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları: 1).

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II (1906-1908), 2. bası Ankara 1959 (Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları: 1).

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, Ankara 1989 (AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi): Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II (1906-1908),               4. bası Ankara 1989 (Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları: 1).

Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Açış Konuşmaları, Ankara 1987 (TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 30).

ATEŞ, Toktamış: Cumhuriyet ve Laiklik, İstanbul 2007 (Nesa Yayıncılık Siyaset Dizisi 8).

AVANER, Tekin: “Prof. Dr. Hikmet Sami Türk ile Röportaj: Hukuk ve Siyaset Temelinde Yerel Seçimler. Yerel Seçim Sistemi ve Mart 2009 Seçimleri Üzerine Değerlendirmeler”, Memleket Siyaset Yönetim. Dört Aylık Kuramsal Dergi, C. 4, S. 9, 2009, s. 33-54.

BAKIR, Sonnur/KÜÇÜKOĞLU, Semra/PEHLİVAN Sevgi (Haz.): Seçim. Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Uygulamalar, Ankara 1982 (TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü Yayınları: 5).

BAŞGİL, Ali Fuad: Din ve Lâiklik, 6. bası, İstanbul 1996 (Yağmur Yayınları: 94, Fikrî Eserler: 52).

BAYAR, Celâl/BOZDAĞ, İsmet (Araştırma ve Derleme): Atatürk’ün Metodolojiisi ve Günümüz, İstanbul 1978 (Kervan Yayınları Anılar, Belgeler, Bilgiler Dizisi).

BİLGİÇ, Sadettin: Türkiye’de Seçimler ve Seçim Kanunları, İstanbul 1995 (Boğaziçi Yayınları).

BURAN, Hasan: Seçim Sistemleri ve Türkiye İçin Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi, Ankara 2005 (Siyasal Kitabevi).

CİHAN, Ali Rıza (Der.)/KARAPINAR, Engin (Yayına Haz.),İsmet İnönü’nün TBMM’deki Konuşmaları 1920-1973, C. 3 (1961-1973), Ankara 1963 (TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 58).

ÇAKMAKLI, Cemil (Ed.): İnsan – İşletme – Toplum ve Sosyal Piyasa Ekonomisi, Ankara 1987 (BİAR & Konrad Adenauer Stiftung Yayını).

DÂVER, Bülent: Türkiye Cumhuriyetinde Lâyiklik, Ankara 1955 (AÜSBF Yayınları No. 48-30).

DUTERTRE, Gilles: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar, 2005 (Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörlüğü).

ECEVİT, Bülent: Karşı Anılar, Ankara [1990].

ERDEM, Tarhan: Oy Aldılar Seçilemediler. 1963 ve 1968 Mahallî İdareler Seçimleri, İstanbul 2009 (Yalçın Yayınları).

ERDOĞAN, Mustafa: Anayasal Demokrasi, 5. bası, Ankara 2003 (Siyasal Kitabevi).

FIĞLALI, Ethem Ruhi: Din ve Devlet İşleri, Muğla 1997 (Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No. 8).

GICQUEL, Jean: Droit constitutionnel et institutions politiques, 15e éd., Paris 1997 (Éditions Montchrestien, E. J. A.).

del GIUDICE, Federico/CACACE, Anna/EMANUELE, Pietro/ SCHETTINO, Chiara: Diritto Costituzionale, XXIV Ed., Napoli 2009 (Edizioni Giuridiche Simone).

GOOGLE: “Anayasa güncellendi” (http://legeaz.net/constitutia-romaniei/).

GORMLEY, Ken (Ed.), The Presidents and the Constitution. A Living History, New York 2016 (New York University Press), s. 1-14: Ken GORMLEY, “Introduction. An Unfinished Presidency”.

GÖZLER, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 9. Baskı, Bursa 2010 (Ekin Basın Yayım Dağıtım).

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref: Anayasa Hukuku, 12. bası, Ankara 2003 (Turhan Kitabevi Yayınları).

GÜNAL, Erdoğan: Türkiye’de Demokrasinin Yüzyıllık Serüveni 1908-2008 (Kara Kutu Yayınları: 227, Araştırma-İnceleme: 39).

GÜNAL, Erdoğan: Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Siyasal Kurumlar Üzerindeki Etkileri, Ankara 2005 (Turhan Kitabevi Yayınları, Güncel Kitaplar – 1).

GÜNDOĞDU, Cihangir (Yayıma Haz.): İlk Meclis Birinci Dönem TBMM Milletvekillerinin Gelecekten Bekledikleri Anketi, Ankara 2004 (TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 100)

GÜNEŞ, İhsan: Birinci TBMM’nin Düşünce Yapısı (1920-1923), [Ankara] 1997 (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Yayın No.: 360, Tarih Dizisi: 27).

GÜNEŞ, Turan: Parlemanter Rejimin Bugünkü Mânası ve İşleyişi, İstanbul 1956 (İÜ-HF No. 661-137).

HAFIZOĞULLARI, Zeki: Lâiklik İnanç, Düşünce ve İfade Hürriyeti, Ankara 1997 (US-A Yayıncılık Yayın No. 6, Cep Kitapları Serisi: 2).

HAKYEMEZ, Yusuf Şevki: “Cumhurbaşkanının Görev Süresi ve YSK”, Zaman, 19.12.2011, s. 22.

HIZLAN, Doğan: “Halk Kütüphaneleri ve Gezici Kütüphaneler Hakkında Bilgi” (dhizlan@hurriyet.com.tr).

İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu’nun Çalışmaları I Genel Bilgiler ve Basın Açıklamaları, 2. bası, Ankara 1999 (İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Yayınları No. 1).

KALELİ, Abidin Dursun: Siyasetin Temel Unsurları, 2. bası, Ankara 1995.

KAPTIKAÇTI, Beyhan/GEZER, Hasan Cihad/PALABIYIK, Hakan/YUCA, Nezahat /ALTAY, Özcan: Siyasî Partilerin Kapatılması Konusunda Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerindeki Yasal Düzenlemeler, Ankara 2008 (TBMM Araştırma Merkezi Hukuk Bölümü).

KARAL, Enver Ziya (Der.): Atatürk’ten Düşünceler, 2. bası, Ankara [?] (İş Bankası Yayını).

KARAL, Enver Ziya: Büyük Osmanlı Tarihi, C. V, İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918), Ankara [?] (AKDTYK TTK Yayınları XIII. Dizi – Sa. 16i).

KARAYALÇIN, Yaşar: “Resmî Gazetenin Yeni Şekli Hakkında Notlar; Ankara Barosu Dergisi, 1978, S. 1, s. 1 vd.

KARAYALÇIN, Yaşar/YONGALIK, Aynur: Hukukda Öğretim-Kaynak­lar-Metod-Problem Çözme, 7. baskı, Ankara 2008 (Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayın Nu. 446)

KERSE, Ahmet: Türkiye’de 1961 Anayasasına Göre Cumhurbaşkanı (Doktora Tezi), İstanbul 1973.

KÖYBAŞI, Serkan: Yeni Tunus Anayasası’nın Yazım Süreci ve Sürecin Sonuca Yansıması (Güvenli│https://serkankoybasi.com/2014/10/30).

MERDANOĞLU, Hüsnü: “Resmî Bellek, Resmî Gazete Yazılı Olmalı”, Cumhuriyet, 24.9.2018, s. 2.

ONAR, Erdal: 1982 Anayasasında Anayasayı Değiştirme Sorunu, Ankara 1993.

ONAR, Erdal: “1982 Anayasası’nda Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetleme İşlevi”, 6. Millî Egemenlik Sempozyumu “T. B. M. M. ve Millî Egemenlik”, Ankara 1990 (TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 47).

ÖKMEN, Özgün (Proje Yöneticisi): Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşundan Günümüze Kadar Hükümetler, Ankara 1998 (T. C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü).

ÖZBUDUN, Ergun: “Anayasa’nın Değiştirilemez Hükümlerinin Bağlayıcılığı - 2”, Zaman, 16.12.2008, s. 18.

ÖZBUDUN, Ergun: 1921 Anayasası, Ankara 1992 (AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi yayını).

ÖZBUDUN, Ergun: “Cumhurbaşkanı Seçimi ve Anayasa”, Zaman, 17.1.2007, s. 20.

ÖZBUDUN, Ergun: Parlâmanter Rejimde Parlâmentonun Hükümeti Murakabe Vasıtaları, Ankara 1962 (AÜHF Yayınları No. 171).

ÖZBUDUN, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, 12. bası, Ankara 2011 (Yetkin Yayınları).

ÖZDEMİR, Hikmet: Atatürk’ten Günümüze Cumhurbaşkanı Seçimleri, İstanbul 2007 (Remzi Kitabevi).

ÖZEK, Çetin: Türkiye’de Lâiklik, İstanbul 1962 (İÜ- HF No. 960-200).

ÖZTUNA, Yılmaz: Osmanlı Devleti Tarihi, C. 1, Ankara 1998 (T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/2068, Osmanlı Dizisi/1).

SABUNCU, Yavuz: Anayasaya Giriş, 9. bası, Ankara 2003 (İmaj Yayınevi).

SAĞLAM, Fazıl: Siyasî Partiler Hukukunun Güncel Sorunları, İstanbul 1999 (Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş. Yayın No. 904, Hukuk Dizisi: 362).

SANAL, Türker: Türkiye Cumhuriyeti ve 50 Hükümeti, Ankara 1995.

SANAL, Türker: Türkiye’nin Hükümetleri, Ankara 1997.

SCHENK, Hülya (Haz.): Tunus’ta Yeni Anayasa Dönemi, 27.1.2017 (www.dw.com.tr).

SEZEN, Saim: Seçim ve Demokrasi, Ankara 1994 (Gündoğan Yayınları: 94.88, Siyaset/Sosyoloji Dizisi: 02.22).

SOLAK, Mehmet: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları Seçimleri (Bilgi Notu), Ankara 2008 (TBMM Araştırma Merkezi).

SOYSAL, Mümtaz: 100 Soruda Anayasanın Anlamı, 6. bası, İstanbul 1986 (Gerçek Yayınevi 100 Soruda Dizisi: 12).

TANİLLİ, Server: Devlet ve Demokrasi. Anayasa Hukukuna Giriş, İstanbul 1981 (İÜ - HF No. 2858-637).

TANÖR, Bülent: İki Anayasa 1961-1982, İstanbul 1986 (Beta Yayın No. 73, Hukuk Dizisi: 13).

TANÖR, Bülent/YÜZBAŞIOĞLU, Necmi: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 9. Bası, İstanbul 2009 (Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Yayın No.: 2179, Hukuk Dizisi: 1019).

TBMM Albümü 1920-2010 C. 1: 1920-1950, 2. bası, [Ankara] 2010 (TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları No. 1).

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Çev.): Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerin Anayasaları, Ankara 2011 (T.C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı).

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “Tunus’un Siyasî Görünümü” (www.mfa.-gov.tr> Dış Politika>Bölgeler>Orta Doğu ve Kuzey Afrika>Tunus.

TEZİÇ, Erdoğan: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), 13. bası, İstanbul 2009 (Beta Yayın No. 2165, Hukuk Dizisi: 1013).

TEZİÇ, Erdoğan: 100 Soruda Siyasî Partiler (Partilerin Hukukî Rejimi ve Türkiye’de Partiler, İstanbul 1976 (Gerçek Yayınevi, 100 Soruda Dizisi: 47).

TOROSLU, Nevzat: Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve İlgili Kanunlar, Ankara 1995 (Savaş Yayınları).

TUNCER, Erol: 1946 Seçimleri, Ankara 2008 (TESAV Yayınları No. 32).

TUNCER, Erol: 1954 Seçimleri, Ankara 2011 (TESAV Yayınları No. 36).

TUNCER, Erol: 1957 Seçimleri, Ankara 2012 (TESAV Yayınları No. 38).

TUNCER, Erol: 1961 Seçimleri, Ankara 2012 (TESAV Yayınları No. 39).

TUNCER, Erol: Seçim 2007. 22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçimleri Sayısal ve Siyasal Değerlendirme, Ankara 2007 (TESAV Yayınları No. 31).

TUNCER, Erol: Seçim 2011. 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri Sayısal ve Siyasal Değerlendirme, Ankara 2011 (TESAV Yayınları No. 37).

TUNCER, Erol: Cumhuriyet Senatosu Seçimleri, Ankara 2010 (TESAV Yayınları No. 35).

TUNCER, Erol: 1923’ten Günümüze Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Ankara 2013 (TESAV Yayınları No. 41).

TUNCER, Erol: Osmanlı’dan Günümüze Seçimler 1877-1999, Ankara 2002 (TESAV Yayınları No. 17).

TUNCER, Erol/DANACI, Necati: Çok Partili Dönemde Seçimler ve Seçim Sistemleri, Ankara 2003 (TESAV Yayınları No. 21).

TUNCER, Erol/KASAPBAŞ, Coşkun/ TUNCER, Bülent: Seçim 2002.            3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimleri. Sayısal ve Siyasal Değerlendirme, Ankara 2003 (TESAV Yayınları No. 20).

TUNCER, Erol/TUNCER, Bülent: Seçim 2015. 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimleri Sayısal ve Siyasal Değerlendirme, Ankara 2016      (TESAV Yayınları No. 44).

TUNCER, Erol/YURTSEVEN, Hanife/TUNCER, Bülent: Seçim 2015.            7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri Sayısal ve Siyasal Değerlendirme, Ankara 2015 (TESAV Yayınları No. 43).

TUNCER, Erol/YURTSEVEN, Hanife: Seçim 2018. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri Sayısal ve Siyasal Değerlendirme, Ankara 2018 (TESAV Yayınları No.49).

TUNÇ, Hasan/BİLİR, Faruk/YAVUZ, Bülent: Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2009 (Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.).

TUNÇKAŞIK, Halit: Uluslararası Kurumların Seçim Barajlarına İlişkin Değerlendirmeleri. Bilgi Notu, [Ankara] 2015 (TBMM Araştırma Merkezi).

Tunus’ta Yeni Anayasa Sevinci, 27/01/2014 (Radikal.com.tr).

TURAN, İlter (Haz.): İsmet İnönü. Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri (1933-1938), Ankara 2003 (TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 98).

TURAN, İlter (Haz.): İsmet İnönü. Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri (1961-1965), Ankara 2004 (TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 103).

TURAN, İlter (Haz.): İsmet İnönü. Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri (1965-1967), Ankara 2004 (TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 104).

TURAN, İlter (Haz.): İsmet İnönü. Konuşma, Demeç, Makale, Mesaj ve Söyleşileri (1970-1973), Ankara 2004 (TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No. 106).

TURAN, Rahmi: “ ‘Çömez devlet’ ha?”, Sözcü, 14.1.2018, s. 10.

TÜRK, Hikmet Sami: “AK Parti’nin Yapmak İstediği Anayasa Değişikliği Cumhuriyetin Değişmez Niteliklerine Aykırıdır. Yasama Dokunulmazlıklarını Kaldıran Anayasa Değişikliği”, Bafra Haber, Mart/Nisan 2016, S. 104, s. 1, 10.

TÜRK, Hikmet Sami: Anayasa’ya Aykırı Anayasa Değişiklikleri, Ankara 2018 (Yetkin Yayınları).

TÜRK, Hikmet Sami: Çağdaş Türkiye İçin Yeni Türk Medenî Kanunu, Ankara 2002 (T. C. Adalet Bakanlığı yayını).

TÜRK, Hikmet Sami: Daha İyi Bir Anayasa İçin …, Ankara 2003              (TESAV Yayınları No. 25).

TÜRK, Hikmet Sami: “Demokratik Açılımın Ön Koşulu: Seçim Barajını İndirmek I-II”, Cumhuriyet, 8-9.6.2010, s. 2.

TÜRK, Hikmet Sami: “Demokratik Rejim ve Seçim Sistemleri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart-Nisan 2015, Yıl 27, S. 117, s. 419-452.

TÜRK, Hikmet Sami: “Dokunulmazlıkları Kaldıran Anayasa Değişikliği     (1, 2)”, Milliyet, 18.4.2016, s.16; 19.4.2016, s. 17

TÜRK, Hikmet Sami: İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy, Ankara 2004     (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 3014, Kültür Eserleri Dizisi: 393).

TÜRK, Hikmet Sami: “Propaganda Süresi Çok Kısa”, Milliyet, 13.6.2014, s. 24.

TÜRK, Hikmet Sami: “Sosyal Piyasa Ekonomisinde Rekabetin Düzenlenmesi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XIII, S. 2, s. 119-128; Cemil Çakmaklı (Ed.), İnsan – İşletme – Toplum ve Sosyal Piyasa Ekonomisi, Ankara 1987 (BİAR & Konrad Adenauer Stiftung Yayını).

TÜRK, Hikmet Sami: Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, 2. bası, Ankara 1999 (İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Yayınları No. 5).

TÜRK, Hikmet Sami: “Kadının Erkekle Eşit Olması İçin …”, Milliyet, 7.12.1974, s. 2;

TÜRK, Hikmet Sami: “Kırkıncı Yıldönümünde Kadın Hakları”, Halkevleri Dergisi, Yıl: 9, S. 108, Ekim 1975, s. 4 vd.

TÜRK, Hikmet Sami: Nasıl Bir Anayasa Değişikliği?, Ankara 2014 (Yetkin Yayınları).

TÜRK, Hikmet Sami: “Nasıl Bir Seçim Sistemi?” AÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 36, 1979, S. 1-4, s. 39-82.

TÜRK, Hikmet Sami: “Olağanüstü Hâlde Anayasa Değişikliği”, Bafra Haber, Ocak 2017, S. 108, s. 1, 10-11.

TÜRK, Hikmet Sami: Seçim Hukukunun Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri, Ankara 1997 (TESAV Yayınları No. 13).

TÜRK, Hikmet Sami: “Seçim İttifakları Düzenlenirken …”, Milliyet, 28.2.2018, s. 19; 1.3.2018, s. 20; 2.3.2008, s. 16.

TÜRK, Hikmet Sami: “Seçim, Seçim Sistemleri ve Anayasal Tercih”, Anayasa Yargısı, S. 23, Ankara 2006 (Anayasa Mahkemesi Yayınları: 54),   s. 75-113.

TÜRK, Hikmet Sami: “Türk Seçim Sisteminde Barajlar ve Değişiklik Önerileri”, Kamu’da Sosyal Politika, Yıl 5, S. 6, 2011/1, s. 66-68.

TÜRK, Hikmet Sami: “Zorlama Mükerrer Seçim”, Bafra Haber, Eylül 2015, S. 102, s. 7.

TÜRK, Hikmet Sami: “Siyasal Hayatta Kadının Yeri”, Cumhuriyet, 13.12.1989, s. 2, 13.

TÜRK, Hikmet Sami: “Uzayan Cumhurbaşkanı Seçimi ve Bazı Seçenekler”, Milliyet, 26.5.1980, s. 2

TÜRK, Hikmet Sami: “24 Haziran 2018 Seçimleri”, Bafra Haber, Haziran 2018, S. 115, s. 10.

TÜRK, Hikmet Sami/TUNCER, Erol: Türkiye İçin Nasıl Bir Seçim Sistemi? Sistem Önerileri Seçim Uygulamaları, Ankara 1995 (TESAV Yayınları No. 6).

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ (Yayına Haz.: Musa TOPRAK): Temiz ve Adil Seçim, Ankara 2013 (Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 270), s. 30-37 (Adalet E. Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK’ün konuşması).

Türkiye Cumhuriyeti’nin 82. Yılı. Cumhurbaşkanlığı Tarihi 1923-2005, Ankara 2005 (Cumhurbaşkanlığı Yayını).

TÜRKKAN, Erdal: Ekonomide ve Siyasette Adil Rekabet, Ankara 2016 (Orion Kitabevi).

TÜRKKAN, Erdal (Ed.): Siyasette Adil Rekabetin Koşulları ve Sorunları Çalıştayı, Ankara 2018.

ÜSKÜL, M. Zafer: “Türk Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa Değişikliklerinin Anayasaya Uygunluğunun Denetlenmesine İlişkin Kararları Üzerine”, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 50. Yılına Armağan”, Ankara 2012 (Anayasa Mahkemesi Yayınları), s. 680-708.

YAVAŞGEL, Emine: Temsilde Adalet ve Siyasal İstikrar Açısından Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Durum, Ankara 2004 (Nobel Yayın No. 738, Hukuk Yayınları Dizisi No. 31).

YAZICI, Serap: “Kuruluşundan Bu Yana Türk Anayasa Mahkemesinin Değişen Rolü”, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 55. Yılı Anısına 55 Makale, Ankara 2017 (Anayasa Mahkemesi Yayınları), s. 1307-1331.

YURTCAN, Erdener: “Cumhurbaşkanının Görev Süresi”, Cumhuriyet, 30.9.2010, s. 2.

YÜZBAŞIOĞLU, Necmi: “Cumhurbaşkanı Seçiminin Hukukilik ve Meşruiyet Yönleriyle İrdelenmesi”, Güncel Hukuk, Ocak 2007, s. 24-28.

ZEYREK, Deniz: “Siyaset Çözmezse YSK El Atabilir”, Radikal, 16.12.2011, s.13.

II. HUKUK KAYNAKLARI

ALAN, Necmettin: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Madde Gerekçeli, Ankara 2015 (Bilge Yayınevi).

ALESKERLİ, Alesker (Haz.): Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası (Türk Anayasa Hukuku Sitesi: http://www.anayasa.gen.tr/azerbaycan-aleskerli. htm).

ANAYASA MAHKEMESİ: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ankara 2013.

Azǝrbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Bakı 2001(Hüquq ǝdǝbiyyatı nǝşriyyatı).

De Belgische Grondwet (www.senate.be/doc.const_nl.html).

van BIEZEN, Ingrid: Financemet des partis politiques et des campagnes électorales – Lignes directrices, Strasbourg Cedex 2003 (Editions du Conseil de l’Europe), s. 79-83 “Annexe”/Financing Political Parties and Election Campaigns – Guidelines, Strasbourg Cedex 2003 (Council of Europe Publishing).

Bireysel Başvuru Seçme Kararlar 2016/1, Ankara 2017 (Anayasa Mahkemesi Yayınları).

BLAUSTEIN, Albert P./FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World V Denmark including Greenland and Faroe Islands, New York 1985 (Oceana Publications, Inc.).

BLAUSTEIN, Albert P./FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World VI Estonia, Gisbert H. FLANZ/Jefri J. RUCHTI,       s. 119-156 “Eesti Vabariigi Põhiseadus” (Estonca)

BLAUSTEIN, Albert P./FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World IX Japan, T. S. Y. LEE/Osamu NISHI, The Constitution of Japan, New York 1999 (Oceana Publications, Inc.).

BLAUSTEIN, Albert P./FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World XI Lithuania, New York 2000 (Oceana Publications, Inc.).

BLAUSTEIN, Albert P./FLANZ, Gisbert H. (Ed. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World XV Romania (Gisbert H. Flanz), New York 2001 (Oceana Publications, Inc.).

BLAUSTEIN, Albert P./FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World XVII Spain, New York 1991 (Oceana Publications, Inc.), s. 89-122 “Constitución Española”.

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (www.admin. ch/-ch/sr/101).

Bunreacht Na hÉireann/Constitution of Ireland (www.taiseach.gov.ie/ eng/-Historical_Information/The_Constitution_/Bunreacht_na_hÉireann_Aug 2015.pdf; Bunreacht_na_hÉireann_Aug_2015.pdf) (İrlandaca ve İngilizce)

Bunreacht Na hÉireann, Constitution of Ireland (https://www.constitu­tion.ie/Documents/Bhunreacht_na_hEireann_web.pdf).

COMMAGER, Henry Steele: Amerikan Tarihinin Yaşayan Belgeleri, Ankara [?], s. 14-22 “Amerika Birleşik Devletleri Anayasası”.

Constituição da República Portuguesa (www.parlamento.pt>...> Legislaçao...; dre.pt/comum/html/legis/crp.html).

Constitution 2015 (Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1868) Texte coordonné à jour au 1er Août 2013 (Recueil par le Ministère d’État – Service Central de Législation, www.legilux.lu.)

The Constitutional Act, Fact Sheet/Denmark (Published by the Press and Cultural Relations Department of the Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Copenhangen) (Resmî İngilizce çeviri).

Constitution/Basic Law of Hungary (25 April 2011) (www.parliament. am/library/.../hungaria.pdf).

La Constitution Belge (www.senate.be/doc.const_fr.html).

La Constitution Espagnole, [Madrid] 1982 (Presidencia del Gobierno).

Constitución Española (Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado [ES] https://www.boe.es/legislacion/documentosCASTELLANO.pdf; www.derechoshuma-nes.net/constitucion/index.htm.gclid).

La Constitution Espagnole, [Madrid] 1982 (Presidencia del Gobierno).

Constitution de la Finlande, Vammala 2001 (Publié par Le Parlement de Finlande, Le Ministère des Affaires étrangères, Le Ministère de la Justice).

Constitution fédérale de la Confédération Suisse (www.admin. ch/ch/f/rs/101).

Constitution du 4 octobre 1958, Version mise à jour en janvier 2015   (Assemblée Nationale, Constitution de la République française, www.assem­blee-nationale.fr)

Constitution du 4 octobre 1958, Version consolidée au 01 décembre 2009; Version consolidée au 3 mars 2016 (Legifrance.gouv.fr-Le service public de l’accès au droit).

Constitution du 4 octobre 1958, Texte intégral de la Constitution du        4 octobre 1958 en vigueur, mise á jour de la révision Constitutionnelle du 23 juillet 2008 (Conseil constitutionnel, https://www.conseil-constitutionnel.fr)

La Constitution de la Roumanaie 1991/Constitution of Romania 1991, Bucureşti, România 1994.

Constitution de la République Tunisienne, 1998 (Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne).

The Constitution of India, New Delhi 2000 (Government of India Ministry of Law, Justice & Company Affairs).

The Constitution of India, New Delhi 2001 (Published by Lok Sabha Secretariat).

Constitution of Malta (www.parlament.mt/constitution-of-malta-l=1; justice-services.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app …).

The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan [As modified upto the 30th March, 2017] (National Assembly of Pakistan, www.na.gov.pk/pub­lications/constitution.pdf).

The Constitution of the People’s Republic of Bangladesh, [Dacca] 1999 (Government of the People’s Republic of Bangladesh Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs).

The Constitution of the Tunisian Republic (https://www.constitutepro­ject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf.

The Constitution of the United States (http://www.usconstitution. net/const.txt).

Constitution of the Republic of Poland of 2nd April 1997 (www.sejm.-gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm).

Costituzione della Repubblica Italiana, [Napoli] 2009 (Edizioni Giuridiche Simone).

Costituzione federale della Confederaziona Svizzera (www.admin.ch/ch >...>101).

CULLOP, Floyd G.: The Constitution of the United States: An Introduction, Updated Ed., New York, NY, USA 1984 (A Mentor Book).

CULLOP, Floyd G.: The Declaration of Independence and the Constitution of the United States, New York 2009 (Signet Classics).

ÇEÇEN, Anıl: İnsan Hakları Rehberi, Ankara 1999 (Bilim Yayıncılık, Bilim Yayınları: 74).

Danmarks Riges Grundlov (http://grundloven.dk/) (Danca).

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI K.T.Y.M. BÜROSU YUNAN İŞLERİ ŞUBESİ (Haz.): Misak-ı Millî ve Lozan Sulh Muahedenamesi 24 Temmuz 1923. Traité de Paix Signé à Lausanne Le 24 Juillet 1923, [Ankara] 1966.

DI FABIO, Udo (Textausgabe mit Sachverzeichnis und Einführung): Grundgesetz, 41. Aufl., München 2007 (Beck Texte im dtv).

Facts about Japan (The International Society for Educational Information, Inc., Tokyo), s. 1-8 “The Constitution of Japan”.

DOĞRU, Osman (Der. ve Çev.): International Human Rights Instruments/İnsan Hakları Uluslararası Mevzuatı, İstanbul 1998 (Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Yayın No. 797, Hukuk Dizisi 315).

Eesti Vabariigi Põhiseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/633949) (Estonca).

ERDEM, Tarhan (Haz.): Anayasalar ve Belgeler 1876-2012, İstanbul 2012 (Doğan Kitap).

ERDEM, Tarhan (Haz.): Yasama Meclisi Üyeleri Seçimi ve Siyasi Partiler Kanunları 1876-2013, İstanbul 2013 (Doğan Kitap).

GÜNAL, Erdoğan: Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Siyasal Kurumlar Üzerindeki Etkileri, Ankara 2008 (Turhan Kitabevi).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World I Azerbaijan Republic, Booklet 1 (Translation: INTER-UNIVERSITY ASSOCIATES, INC.), Constitution of the Azerbaijan Republic, As amended on August 24, 2002, New York 2002 (Oceana Publications, Inc.).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World I Belgium, The Constitution of Belgium, Booklet 2, Official French, Dutch and German Texts, New York 2001 (Oceana Publications, Inc.), s. 1-41 “La Constitution Belge. Texte coordonné du 17 février 1994”; s. 41-82 “De Belgische Grondwet. Gecoördineerde tekst van 17 februari 1994”; s. 83-125 “Die Verfassung Belgiens. Koordinierter Text vom 17. Februar 1994”.

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World V Czech Republic (Gisbert H. FLANZ/Patricie H. WARD), New York 2003 (Oceana Publications, Inc.).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World VII Finland (Gisbert H. FLANZ), New York 2000 (Oceana Publications, Inc.).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the World VII France. Constitution du 4 octobre 1958 (mise à jour au 3 octobre 2000), New York 2000 (Oceana Publications), (Official Text of the French Government). Gisbert H. FLANZ/INTER-UNIVERSITY ASSOCIATES, INC. (English Translation).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the World VII Germany, The Basic Law for the Federal Republic of Germany (including 51st Amendment of July 26, 2002), New York 2003 (Ocean Publications).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World VII Greece, Gisbert H. FLANZ, The Constitution of Greece, New York 2003 (Oceana Publications, Inc.).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World VIII India. Sharad D. ABHYANKAR: The Constitution of India, New York 1997 (Oceana Publications, Inc.).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.)/INTER-UNIVERSITY ASSOCIATES, INC.: Constitu-tions of the Countries of the World IX Ireland. Bunreacht Na hÉireann, Constitution of Ireland, New York 2002 (Oceana Publications, Inc.).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World IX Italy (Gisbert H. FLANZ), Costituzione della Repubblica Italiana, New York 2001 (Oceana Publications, Inc.).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World X Republic of Latvia, (Translation: INTER-UNIVERSITY ASSOCIATES, INC.), Constitution [Satversme] of the Republic of Latvia, s. 1-11; “Latvijas Republikas Satversme”, New York 1999 (Oceana Publications, Inc.), s. 13-23.

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World XI Malta, INTER-UNIVERSITY ASSOCIATES, INC., Constitution of Malta, New York 2001 (Oceana Publications, Inc.).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World XIV, INTER-UNIVERSITY ASSOCIATES, INC., Kongeriket Norges Grunnlov, New York 1999 (Oceana Publicationsi Inc.).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World XV Portugal, Booklet 1 (Translation: INTER-UNIVERSITY ASSOCIATES, INC.), Constitution of the Portuguese Republic, Fifth Revision 2001, New York 2002 (Oceana Publications, Inc.).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World XV Poland, Booklet 2 Official Polish Text: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, New York 1997 (Oceana Publications, Inc.).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World XVI The Slovak Republic, Gisbert H. FLANZ, The Constitution of the Slovak Republic, New York (Oceana Publications, Inc.).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.); Constitutions of the Countries of the World XVI Republic of Slovenia, INTER-UNIVERSITY ASSOCIATES, INC., s. 1-32 “Ustava Republike Slovenije”, s. 34-64 “The Constitution of the Republic of Slovenia”.

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World XVII Switzerland, The Constitution of the Swiss Confederation, New York 1999 (Oceana Publications, Inc.), s. 1-53 (Official French Text), 55-106 (Official German Text), 107-157 (Official Italian Text).

FLANZ, Gisbert H. (Ed.): Constitutions of the Countries of the World XIX United States of America, New York 1996 (Oceana Publications, Inc.).

GENÇ, Alişan (Çev.): Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası, Berlin [?] (Concept Verlag).

del GIUDICE, Federico/CACACE, Anna/EMANUELE, Pietro/ SCHETTINO, Chiara: Diritto Costituzionale, XXIV Ed., Napoli 2009 (Edizione Giuridiche Simone).

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (www.bundestag. de/.../-grundgesetz/index.ht...; www.gesetze-im-internet.de/.../gesamt.pdf).

Hungary’s Constitution of 2011 (https://www.constituteproject.org/-constitution/Hungary_2011pdf).

İBA, Şeref: Osmanlı’dan Günümüze Meclis İçtüzük Metinleri, Ankara 2007 (TBMM yayını).

Iran (Islamic Republic of)’s Constitution with Amendments through 1989 (https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf);

İran İslam Cumhuriyeti Anayasasi, Tehran 2010 (Alhoda International Publication & Distribution).

İZGİ, Ömer/GÖREN, Zafer: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, C. I (Madde 1-78), Ankara 2002.

İZGİ, Ömer/GÖREN, Zafer: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yorumu, C. II (Madde 79-177), Ankara 2002.

KAZANCI, Faruk/KAZANCI, Sadi Han/KAZANCI, Emre (Haz.), Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, C. 1, [İstanbul 1985] (Kazancı Hukuk Kaynakları Basım Yayım A.Ş.).

KIMMEL,Adolf/KIMMEL, Christiane (Textausgabe mit Einführung und Sachverzeichnis): Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten, 6. Aufl., München 2005 (Beck Texte im dtv).

KİLİ, Suna/GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref: Sened-i İttifak’tan Günümüze Türk Anayasa Metinleri, 2. baskı, İstanbul 2000 (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları).

KLECATSKY, Hans R./MORSCHER, Siegbert (Herausgeber): Die öster-reichische Bundesverfassung, Wien 1997 (Manz Verlag).

Kongeriket Norges Grunnlov (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17. https://lovdata.-no/dokument/NL/lov/1814-05-17) (Norveççe).

Kongeriket Norges Grunnlov (https://www.stortinget.no/en/Grunnlovsju­bileet/In-English/The-Constitution-Completetext; www.legislationline.org/ download/id/5940/file/Norway_Constitution_2014_en.pdf (Resmî İngilizce çeviri).

Konstytucja Republiky Litewskiej (www.wipo.int/wipolex/en/textjsp?-file_id-=188688).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (www.sejm.gov.pl/prawo/konst/ polski/kon1.htm).

Konstytucja Rzeczypospolite Polskiej (http://www.sejm.gov.pl/prawo/ konst/polski2.htm) (Lehçe).

Konstytucja Rzeczypospolite Polskiej (http://www.sejm.gov.pl/prawo/ konst/polski/kon1.htm) (Resmî İngilizce çeviri).

Kostituzzjoni ta’ Malta (Parlament ta’ Malta. Kostituzzjoni.pdf). (Maltaca).

KOUTSOUBINAS, Stéphanos/PANTELIS, Antoine/SPILIOTOPOULOS, Epaminondas (Trad.), Constitution de la Grèce, Athenes 1992 (Edition de Services des Etudes da la Chambre des Députés).

Latvijas Republikas Satversme (http://likumi.lv/doc.php?id=57980)    (Letonca).

Lietuvos Respublikos Konstitucija (http://www3.Irs.It/home/Konstituci­ja/-Konstitucija.htm) (Litvanca).

MERAY, Seha L./OLCAY, Osman: Osmanlı İmparatorluğunun Çöküş Belgeleri (Mondros Bırakışması, Sevr Andlaşması, İlgili Belgeler), Ankara 1977 (AÜSBF Yayınları No. 409).

The New Fundamental Law of Hangury (25 April 2011) (www.Kormany.hu).

NORDENSON, Ulf K./FINNEY, Frank O./BRADFIELD, Keith (Original translation) – BRADFIELD, Ray (Revised translation), Constitutional documents of Sweden, Stockholm 1996 (Published by The Swedish Riksdag).

ODYAKMAZ, Cevad (Günümüz Türkçesi ile Yayına Haz.): Mondros-Sevr ve Mudanya-Lozan, İstanbul 2013 (Togan Yayınları 126).

ÖZBUDUN, Ergun: 1921 Anayasası, Ankara 1992 (AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi).

ÖZDEN, Yekta Güngör/SERİM, H. Bülent: İnsan Haklarına ve Temel Özgürlüklerine İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Bu Sözleşmelere Yer Veren Anayasa Mahkemesi Kararları, Ankara 1997 (Anayasa Mahkemesi Yayınları No. 35).

ÖZMAN, M. Aydoğan: İnsan Hakları ile İlgili Temel Metinler, Ankara 1967 (Birleşmiş Milletler İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Sağlama ve Koruma Türk Grubu Yayınlarından).

ÖZTÜRK, Kâzım: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, C. I, Temel Metinler, Ankara 1966 (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları).

ÖZTÜRK, Kâzım: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası C. II/Madde 1-75, Ankara 1966 (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları).

ÖZTÜRK, Kâzım: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, C. III/Madde 76-157, Ankara 1966 (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları).

ÖZTÜRK, Kâzım: Son Değişiklikleriyle Gerekçeli Anayasa. Karşılaştırmalı Gerekçeler ve İlgili Mevzuat, Ankara 1971 (Bilgi Yayınevi).

Patti Lateranensi.pdf (https:/www.scribd.com/document/…/Patti-Latera­nensi-pdf).

PRIME MINISTER OF JAPAN AND HIS CABINET: The Constitution of Japan (http://www.kantei.go.jp/foreign/constitution_and_government_of_ japan/constitution ...).

Seçim Kanunları ve Siyasî Partiler Kanunu, Ankara 1988 (Anavatan Partisi Seçim İşleri Başkanlığı Yayınları 1988/1).

Seçim Kanunları ile 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu, Ankara 2008   (T. C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı).

Seçim Kanunları ve Siyasî Partiler Kanunu, Ankara 2007 (TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü).

Seçim Kanunları ve Siyasî Partiler Kanunu, Ankara 2013 (TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı).

Seçim Kanunları ve Siyasî Partiler Kanunu, Ankara 2018 (TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı yayını).

SOYSAL, İsmail: Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, C. I (1920-1945), 3.bası, Ankara 2000 (AKDTYK TTK Yayınları XVI. Dizi – S. 382).

SÖNMEZ, H. Hasan/ALAN, Necmettin: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Madde Gerekçeli, Ankara 2011(TBMM).

Spanish Constitution, [Madrid] 1982 (Presidencia del Gobierno).

Suomen perustuslaki (www.finlex.fi/laki/ajantasa/1999/19990731).

Suomen perustuslaki (www.wipo.int/edocs/lexdocs/-laws/fi/fi/fi098fi. pdf; Fin-lex®-Ajantasainen lainsäädäntö) (Fince).

Svensk författningssamling, [Stockholm] 1975.

[TANİLLİ] Server Feridun: Anayasalar ve Siyasal Belgeler, İstanbul 1962 (Aydın Güler Kitabevi).

TANİLLİ, Server: Türk Anayasaları ve İlgili Mevzuat, İstanbul 1980    (İÜ-HF Yayınları No. 2757-621).

TANİLLİ, Server: Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı, İstanbul 1975.

TBMM: Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve Dahilî Nizamname, Ankara 1933.

TBMM: Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve Dahilî Nizamname, 4. basılış, Ankara, 1 Kasım 1956.

T. C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Çev.): Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerin Anayasaları, Ankara 2011        (T. C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı).

T. C. ADALET BAKANLIĞI YAYIN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI: T.C. Anayasası, Seçim Kanunları ile 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, Ankara 2014 (Kanunlar Serisi - 5).

T. C. ANAYASA MAHKEMESİ, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ankara 2013.

T. C. Anayasası, Seçim Kanunları ile 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu ve Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, Ankara 2014 (T. C. Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Kanunlar Serisi – 5).

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Komisyon Raporları ve Madde Gerekçeleri, Ankara 1983.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesi, [Ankara] 1927.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KANUNLAR VE KARARLAR BAŞKANLIĞI: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü, Ankara 2015.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü ile Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü ve Diğer Mevzuat, Ankara 1977 (Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliği Yayınları).

Ústava České Republiky (Poslanecká Snémovna Parlamentu České     Republiky).

Ustava Republike Slovenije (www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/ -anexos/21387-21388-1-PB-htm).

Ústava Slovenskej Republiky (www.vop.gov.ustava-slovenskej-republiky; Zd_ustava_20160302.pdf).

Ústava Slovenskej republiky (www.vop.gov.sk/ustava-slovenskej-republiky; cj.md/uploads/slovenia.pdf).

UYAR, Hakkı: 1923’ten Günümüze CHP Tüzükleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme, İstanbul 2000 (TÜSES Yayınları 2000/3).

Die Verfassung Belgiens (www.senate.be/deutsch/const_de.html).

YILMAZOĞLU. Yunus Emre/PERDECİOĞLU, İsmail Emre (Haz.): Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Gerekçeli), Ankara 2018 (Anayasa Mahkemesi Yayınları).

Yüce Divan Kararları, C. 1, Ankara 1985 (Anayasa Mahkemesi Yayınları: 5).

Yüce Divan Kararları, C. 2, Ankara 1987 (Anayasa Mahkemesi Yayınları: 10).

Yüce Divan Kararları, C. 3, Ankara 2000 (Anayasa Mahkemesi Yayınları: 44).

Yüce Divan Kararları, C. 4, Ankara 2006 (Anayasa Mahkemesi Yayınları).

Yüce Divan Kararları, C. 5, Ankara 2007 (Anayasa Mahkemesi Yayınları: 55).

Yüce Divan Kararları, C. 6, Ankara 2009 (Anayasa Mahkemesi Yayınları: 59).

Yüce Divan Kararları, C. 7, Ankara 2013 (Anayasa Mahkemesi Yayınları: 62).

III. ANSİKLOPEDİLER, SÖZLÜKLER

AKALIN, Şükrü Halûk ve Başkaları (Haz.): Türkçe Sözlük, Ankara 2011 (AKDTYK TDK Yayınları: 549).

ALDERSEN, A. D./ İZ, Fahir: İngilizce-Türkçe Sözlük, 2. bası/The Oxford-English Turkish Dictionary, 2nd Ed., İstanbul 1986 (Oxford University Press/ABC Kitabevi A. Ş.).

Ali NAZÎMÂ/Faik REŞAD, Haz.: BİRİNCİ, Necat/YETİŞ, Kâzım/ ANDI, Fatih/ ÜLGEN, Erol/SAĞLAM, Nuri/ÇOROK, Ali Şükrü: Mükemmel Osmanlı Lügati, İstanbul 2009 (Türk Dil Kurumu Yayınları: 802).

AMIEL, Philippe/DUBOURJAL, Hervé/Vienne, BRIGITTE: Dictionnaire Pratique du Français, France 1987 (Hachette).

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 1993 (Encyclopædia Britannica Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 311 “Ankara” (308-313).

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul 1993 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 254 vd “Atatürk, Mustafa Kemal”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul 1993 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 72 “Azerbaycan”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul 1993 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 259-262 “Bangladeş”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul 1993 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 233-236 “Baltık ülkeleri”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul 1993 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 421 vd “Bayar, (Mahmut) Celal”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 9, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s 204 “Çorum Olayları” .

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 15, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 233 “Heyet-i Mebusan”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 15, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 341 “Hiroşima”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 16, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 364 vd “İnönü, (Mustafa) İsmet”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 17, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 222 “Japonya”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 17, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 386 “Kahramanmaraş Olayları”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 19, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 241 “konsil”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 20, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 138 vd “kütüphane”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 20, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 253 vd “Laterano Antlaşması”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 21, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 388-390 “Malta”, 390 “Malta dili”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 21, İstanbul 1994, s. 391 “Malta sürgünleri”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 23, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 44 “Misak-ı Millî”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 23, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 101 vd “Mondros Mütarekesi”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 23, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 289 vd “Nagasaki”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 24, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 67 “Norveç”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 26, İstanbul 1993 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 219 “resmî gazete”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 27, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 329 vd “Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF)”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 29, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 181 “Takvim-i Vekayi”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 29, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 363 “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TpCF)”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 30, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 256 vd “Tunus – Tarih”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 30, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 354 “Türkiye Büyük Millet Meclisi”.

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C. 31, İstanbul 1994 (Encyclopædia Britannica, Inc. – Hürriyet), s. 64 “Üçleme”.

AUGÉ, Claude/AUGÉ, Paul: Nouveau Petit Larousse Illustré. Dictionnaire Encyclopédique, Quarantième Édition, Paris 1949 (Librairie Larousse – Paris VIe).

Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 16, 19. Aufl., Mannheim 1991 (F. A. Brockhaus GmbH), s. 551-552 “Parlament”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 635 vd “Ankara” (631-638).

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 954 “Atatürk (Mustafa Kemal)”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 1281 vd “Baltık ülkeleri”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 1291-1293 “Bangladeş”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 3, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 1408 vd “Bayar (Mahmut Celal)”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 6, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 2781 vd “Çorum olayları”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 10, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 5322 “Hiroşima”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 11, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 5708 “İnönü (Mustafa İsmet).

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 12, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 6065 “Japonya”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 12, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 6192 vd “Kahramanmaraş olayları”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 13, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 6945 “Konsil”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 14, İstanbul 1986 (Librairie Larousse –Milliyet), s. 7378 “Laterano antlaşmaları”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 15, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 7735 “Malta”, 7736 “Malta dili”

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 15, İstanbul 1986, s. 7736 vd “Malta sürgünleri”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 15, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 7905 “Meclisi mebusan”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 16, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 8220 “Misakı millî beyannamesi”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 16, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 8271 vd “Mondros mütarekesi”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 16, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 8510 “Nagasaki”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 17, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 8716 “Norveç”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 19, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 9784 “Resmi Gazete (TC)”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 20, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 10377 “Serbest Cumhuriyet Fırkası, Serbest Fırka”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 21, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 11181 “Takvimi vekayi”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 22, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet, s. 11425 “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası” (TCF).

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 23, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 11748-11751 “Tunus – Tarih”.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, C. 23, İstanbul 1986 (Librairie Larousse – Milliyet), s. 11873 “Türkiye Büyük Millet Meclisi”.

DEVELLİOĞLU, Ferit (Haz.): Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lûgat, Eski ve Yeni Harflerle, 2. bası, Ankara 1970.

Encyclopædia Britannica, Vol. 17, Chicago/London/Toronto/Geneva/ Sydney (Printed in USA) 1966 (Encyclopædia Britannica, Inc.), s. 376-392 “Parliament”.

Meydan-Larousse Büyük Lûgat ve Ansiklopedi, C. 9, İstanbul 1972 (Meydan Yayınevi), s. 907-909 “Parlamento”.

Novissimo Digesto Italiano, XII, Torino 1968, s. 400-447 “Parlamento” (Federico Mohrhoff).

The Oxford Dictionary, Vol. VII, Oxford 1933 (Oxford University Press), s. 483 “Parliament”.

ÖZDEK, Refik/KANVER, Füsun (Redaksiyon): 1900 Yılından 1990’a 20. Yüzyıl Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul 1990 (Tercüman Gazetesi yayını).

ÖZÖN, Mustafa Nihat: Büyük Osmanlıca-Türkçe Sözlük, 8. bası, İstanbul 1997 (İnkılâp Kitabevi).

PARLATIR, İsmail/GÖZAYDIN, Nevzat/ZÜLFİKAR, Hamza/AKSU, Belgin Tezcan/TÜRKMEN, Seyfullah/YILMAZ, Yaşar (Haz.): Türkçe Sözlük, C. 1 (A-J), 9. bası, Ankara 1998 (AKDTYK TDK Yayınları: 549).

PARLATIR, İsmail/GÖZAYDIN, Nevzat/ZÜLFİKAR, Hamza/AKSU, Belgin Tezcan/TÜRKMEN, Seyfullah/YILMAZ, Yaşar (Haz.): Türkçe Sözlük, C. 2 (K-Z), 9. bası, Ankara 1998 (AKDTYK TDK Yayınları: 549).

SARAÇ, Tahsin: Fransızca-Türkçe Büyük Sözlük 1 A-K, Ankara 1976 (Türk Dil Kurumu Yayınları: 423).

Tercüman 1900 Yılından 1990’a 20. Yüzyıl Ansiklopedisi, C. 2, İstanbul 1990 (Tercüman Gazetesi yayını).

Türk (İnönü) Ansiklopedisi, C.III, Ankara 1949, s. 54 “Ankara” (42-58).

Türk Ansiklopedisi, C. XXII, Ankara 1975 (Millî Eğitim Basımevi),         s. 435 vd “Kütüphane” (C. Kavcar)

Türk Ansiklopedisi, C. XXIV, Ankara 1976 (MEB Yayınları), s. 63 “Meşrûtiyet” (İ. Parmaksızoğlu).

Türk Ansiklopedisi, C. XXIV, Ankara 1976 (MEB Yayınları), s. 242 vd “Misak-ı Millî” (İ. Parmaksızoğlu).

Türk Ansiklopedisi, C. XXVI, Ankara 1977, s. 411-415 “Parlamento”.

Türk Ansiklopedisi, C. XXX, Ankara 1981 (MEB Yayınları), s. 366 vd “Takvîm-i Vakayı” (K. Akyüz)

TÜRK HUKUK KURUMU (Haz.): Türk Hukuk Lûgati, Ankara 1944.

Vikipedi https://tr.wiki-pedia.org.wiki/Tunus_Anayasası.

Wikipedia, l’enciclopedia libera “Patti Lateranensi”; https://it.wikipedia. org./wiki/patto_Laterano; https://it.wikiversity.org/wiki/Concordato; https:// it.wikipedia.org./wiki/Accordo_di_Villa_Madama.* Haberlerle ilgili kaynaklar, Kitaptaki yazılarda onlara yollama yapılan yerde gösterilmiştir.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.