Teorisiyle ve Yargıtay Uygulamasıyla Sözleşmenin Uyarlanması

(Tbk m.138)
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa Alper GÜMÜŞ
ISBN: 9786050512557
340,00 TL 400,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa Alper GÜMÜŞ
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 636

Teorisiyle ve Yargıtay Uygulamasıyla Sözleşmenin Uyarlanması (Tbk m.138)

Mustafa Alper GÜMÜŞ

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR ..........................................................................................v

İÇİNDEKİLER ...........................................................................................vii

§1. UYARLAMA KURUMU, UYARLAMANIN

HUKUKSAL TEMELİ ve UYARLAMA KURUMUNU

DÜZENLEYEN TBK m.138’in UYGULAMA ALANI

I. GİRİŞ: SÖZLEŞMEYLE BAĞLILIK (AHDE VEFA) İLKESİ ve

SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ...........1

II. UYARLAMANIN HUKUKSAL TEMELİ ......................................7

1. İSVİÇRE HUKUKUNDAKİ UYARLAMANIN HUKUKSAL

TEMELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER............................................7

2. BGB §313’ÜN 01.01.2002 TARİHLİ YÜRÜRLÜĞÜ

ÖNCESİNDE ALMAN HUKUKUKUNDA UYARLAMANIN

HUKUKSAL TEMELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER ve ÖZEL

OLARAK İŞLEM TEMELİ TEORİSİ .....................................15

3. 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞÜ

ZAMANINDA TÜRK HUKUKUNDAKİ GÖRÜŞLER .........23

4. 01.01.2002 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ BGB

§313’ÜN YÜRÜRLÜĞÜ DÖNEMİNDE ALMAN

HUKUKUNDA UYALAMA KURUMUNUN HUKUKSAL

TEMELİ ....................................................................................26

5. TBK’NIN YÜRÜRLÜĞÜ DÖNEMİNDE TÜRK

HUKUKUNDA UYARLAMA KURUMUNUNUN

HUKUKSAL TEMELİ OLARAK TBK m.138 HÜKMÜ........30

III. UYARLAMA KURUMUNU DÜZENLEYEN TBK m.138’in

UYGULAMA ALANI ....................................................................39

1. TBK m.138’in KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI

(UYARLAMAYA TABİ HUKUKSAL İŞLEMLER)..............39

A. Genel Olarak .......................................................................39

B. Özel Olarak: Rizikolu (Spekülatif) Sözleşmeler.................59

2. TBK m.138’in ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

(TBK m.138’in YÜRÜRLÜĞÜ)...............................................71

viii

2§. TBK m.138’e GÖRE (DAR ANLAMDA) UYARLAMANIN ve

UYARLAMA MÜMKÜN OLMADIĞIDA SÖZLEŞMEDEN

DÖNMENİN (SÜREKLİ EDİMLİ SÖZLEŞMEDE SÖZLEŞMENİN

FESHİNİN) ŞARTLARI

I. GENEL OLARAK ..........................................................................79

II. TBK m.138/I KAPSAMINDA OBJEKTİF İŞLEM TEMELİNİN

ÇÖKMESİNE DAYALI (GENİŞ ANLAMDA) UYARLAMANIN

ŞARTLARI......................................................................................86

1. ÖNŞART: OBJEKTİF İŞLEM TEMELİNİN VARLIĞI ........86

2. VARLIĞINI DEVAM ETTİREN BİR SÖZLEŞMENİN

OBJEKTİF TEMELİNİ OLUŞTURAN GELECEĞE İLİŞKİN

BİR DURUMDA DEĞİŞİKLİK MEYDANA GELMESİ .......87

3. SÖZLEŞMENİN OBJEKTİF TEMELİNİ OLUŞTURAN

GELECEĞE İLİŞKİN OBJEKTİF DURUM DEĞİŞİKLİĞİNİN

MEYDANA GELMESİNE BAĞLI OLARAK TBK m.138/I’in

KAPSADIĞI SÖZLEŞME RİZİKOLARINDAN BİRİNİN

GERÇEKLEŞMESİ ................................................................105

4. TBK m.138/I’İN LAFZINA GÖRE OBJEKTİF İŞLEM

TEMELİNİN ÇÖKMESİ SONUCUNU DOĞURAN

OBJEKTİF DURUM DEĞİŞİKLİĞİ OLUŞTURAN OLAYIN

“OLAĞANÜSTÜ” NİTELİK TAŞIMASI..............................133

5. SÖZLEŞME TARAFININ OBJEKTİF DURUM

DEĞİŞİKLİĞİNİ SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU ANDA

BİLSEYDİ SÖZLEŞMEYİ HİÇ AKDETMEYECEK VEYA

EN AZINDAN MEVCUT İÇERİĞİYLE AKDETMEKTEN

KAÇINACAK OLMASI (AKDEDİLMEZLİK) ....................138

6. İŞLEM TEMELİ OLUŞTURAN OBJEKTİF DURUMLARDA

SÖZLEŞME KURULDUKTAN SONRA MEYDANA GELEN

DEĞİŞİKLİK SONRASINDA, BİR TARAFIN

SÖZLEŞMEYLE MEVCUT ŞARTLARI İLE BAĞLI

KALMASININ “BEKLENİLMEZ” OLMASI

(BEKLENİLMEZLİK)............................................................139

A. Genel Olarak .....................................................................139

B. Beklenilmezlik İncelemesinin Ön Şartı: Gerçekleşen Riskin

Sözleşmenin veya (Tamamlayıcı Hukuk Kuralı

Niteliğindeki) Yasa Hükmünün Öngördüğü Risk Paylaşımı

Kapsamında Yer Almaması...............................................141

a. Risk Kavramı ve Beklenilmezlik Şartı ile İlişkisi.......141

b. TBK m.138 hükmünün İkincilliği ve Emrediciliği .....144

ix

c. Uyarlamanın İkincilliği Prensibi Çerçevesinde

Sözleşmesel Risk Paylaşımı ve Uyarlama kayıtları ....149

d. Riskin Yasal Paylaşımı ve Özel Uyarlama Hükmü

Olarak TBK m.480 hükmü..........................................171

aa. Genel Olarak .........................................................171

bb. Yüklenicinin Kesin Bedel Anlaşması ile Bağlılığının

Sınırlandırılması (TBK m.480/II) .........................177

aaa. Eser Sözleşmesinde Kesin Bedel

Kararlaştırması...............................................179

bbb. İşin Kapsamının Değişmemesi......................184

ccc. Olağanüstü Durumun Varlığı ........................184

ddd. Yüklenicinin Aşırı İfa Yükü (Güçlüğü) Altına

Girmesi ..........................................................194

eee. Yüklenicinin Olağanüstü Durumu İş Sahibine

Gecikmeksizin Bildirmesi (İhbar Etmesi) .....195

fff. Olağanüstü Durumun Yükleniciye

Yüklenememesi .............................................195

ggg. İfanın Gerçekleşmemiş Olması.....................199

hhh. Hukuksal Sonuçları.......................................204

C. Beklenilmezliğin Somutlaştırılması ..................................209

a. Genel Kural: Somut Olayın Tüm Şartlarının Göz Önüne

Alınması......................................................................209

b. Beklenilmezliği Somutlaştırmaya Yardımcı Temel

Ölçütler........................................................................210

aa. Yüklenilmezlik ......................................................210

bb. Öngörülmezlik ......................................................222

7. TBK m.138’İN LAFZINA GÖRE UYARLANMASI İSTENEN

BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN BORCUN İÇERDİĞİ

YÜKÜM İFA EDİLMEMİŞ veya UYARLAMA TALEBİ

SAKLI TUTULARAK (İHTİRAZİ KAYITLA) İFA EDİLMİŞ

OLMASI..................................................................................333

8. İFA EDİLMEMİŞ VEYA UYARLAMA HAKKI SAKLI

TUTULARAK İFA EDİLMİŞ BORÇ İÇİN UYARLAMA

TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLMÜŞ OLMASI..........................341

II. TBK m.138/IİN KIYASEN UYGULANMASI İLE SÜBJEKTİF

İŞLEM TEMELİNİN YANLIŞLIĞINA DAYALI (GENİŞ

ANLAMDA) UYARLAMANIN ŞARTLARI..............................341

1. SÜBJEKTİF İŞLEM TEMELİNİN VARLIĞI .......................341

2. VARLIĞINI DEVAM ETTİREN BİR SÖZLEŞMENİN

SÜBJEKTİF TEMELİNİ OLUŞTURAN GELECEĞE İLİŞKİN

BEKLENTİNİN YANLIŞ ÇIKMASI.....................................343

x

3. SÜBJEKTİF İŞLEM TEMELİNİN YANLIŞLIĞININ

ANLAŞILMASI SONRASINDA SÖZLEŞME TARAFININ

SÖZLEŞMEYE MEVCUT ŞARTLARI İLE BAĞLI

KALMASININ “BEKLENİLMEZ” OLMASI.......................344

III. ÖZEL OLARAK KİRA SÖZLEŞMELERİNİN

UYARLANMASI..........................................................................345

IV. ÖZEL OLARAK COVİD-19 SALGINININ İŞYERİ

KİRALARINA ETKİSİ ve UYARLAMA İMKANI....................399

§3. UYARLAMANIN BİR KISIM HUKUKSAL

KURUMLARDAN AYIRT EDİLMESİ

I. SÖZLEŞMENİN TAMAMLANMASI.........................................407

II. TEMEL HATASI ..........................................................................408

III. SÖZLEŞMESEL UYARLAMA KAYDININ UYGULANMASINA

YÖNELİK İFA ve TESPİT DAVALARI .....................................411

IV. KESİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜN TESPİTİ ......................................413

V. AŞIRI YARARLANMA (GABİN)...............................................416

VI. BORÇLUNUN SORUMLU OLMADIĞI SONRAKİ İFA

İMKANSIZLIĞI............................................................................419

VII. FİİLİ (PRATİK) İMKANSIZLIK VE KİŞİSEL (MANEVİ)

İMKANSIZLIK.............................................................................422

VIII. AYIPLI İFA SORUMLULUĞU .................................................425

IX. YARGITAY’IN GÜNCELLEME UYGULAMASI.....................441

X. YASAL OLAĞANÜSTÜ FESİH .................................................460

XI. ESER SÖZLEŞMESİNDE EK İŞE BAĞLI TALEP ....................463

4§. UYARLAMA HAKKININ

KULLANILMASI VE SONUÇLARI

I. UYARLAMA TALEBİ VE HUKUKSAL NİTELİĞİ..................467

2. UYARLAMA MÜZAKERESİNE GİRİŞME KÜLFETİNİN

veya YÜKÜMÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNİN

UYARLAMA TALEBİNİN BİR ÖN ŞARTINI OLUŞTURUP

OLUŞTURMAMASI SORUNU.............................................474

3. UYARLAMA DAVASININ TARAFLARI ve UAYRLAMA

DAVASI AÇMA SÜRESİ ......................................................475

4. UYARLAMA DAVASINDA DAVACININ DAVA

DİLEKÇESİNDE YER ALMASI GEREKEN TALEP

SONUCU (UYARLAMA TALEBİNİN İÇERİĞİ)................498

5. HAKİMİN İNCELEMESİ.......................................................507

xi

6. UYARLAMA TALEBİNİN AÇILMIŞ BİR DAVADA

SAVUNMA VASITASI OLARAK İLERİ SÜRÜLEMEZLİĞİ;

BEKLETİCİ SORUN ve İHTİYATİ TEDBİR .......................524

7. UYARLAMA KARARI ve ETKİSİ ......................................545

Yargıtay da kararlarında bu sonucu vurgulamaktadır: ............546

8. DÖNME ( ve SÜREKLİ EDİMLİ SÖZLEŞMELERDE FESİH)

HAKKININ VARLIĞININ TESPİTİ.....................................560

9. UYARLAMA DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME ve

ZORUNLU ARABULUCULUK............................................570

10. UYARLAMA DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME...........574

11. HARÇLAR..............................................................................576

12. DAVA VEKALET ÜCRETİ...................................................584

13. YARGILAMA GİDERİ..........................................................594

14. UYARLAMA DAVASININ ISLAHI.....................................594

15. UYARLAMA DAVASININ KABULÜ .................................600

16. USULİ KAZANILMIŞ HAK..................................................602

17. SULH VE FERAGAT.............................................................606

18. UYARMA UYUŞMAZLIĞININ TAHKİM

YARGILAMASINA KONU EDİLMESİ ...............................607

KAYNAKÇA.............................................................................................615


KAYNAKÇA

AKSOY DURSUN, Sanem: Borçlar Hukukunda Hakimin Sözleşmeyi Tamamlaması, İstanbul 2008.

AKYOL, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 2.B., İstanbul 2006.

ALPAGUT: Gülsevil: Toplu İş Sözleşmesinde İşlem Temelinin Çökmesi,

İstanbul 2002.

ALTAŞ, Hüseyin : Hasılat ve Şirket Kirası (BK. mad. 270-298), Ankara

2009.

ALTINOK ORMANCI, Pınar: İşlem Temelinin Çökmesi ve Temel Hatası

Arasındaki İlişki, Halûk Konuralp Anısına Armağan, C.3, Ankara 2009, s.95-

117 (İşlem Temelinin Çökmesi).

ALTINOK ORMANCI, Pınar: Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple

Feshi, İstanbul 2011.

ALTOP, Atilla: Aşırı İfa Güçlüğü’nü Düzenleyen TBK M.138 Hükmü ile

İlgili Bazı Tartışmalı Hususlara İlişkin Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Galip

Sermet Akman’a Armağan, İstanbul 2020, s.43-65.

ANTALYA, O.Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt V/1,3,

2.B., Ankara 2019.

ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11.B., Ankara 2015.

ARAT, Ayşe: Küresel Salgının İşyeri Kiralarına Etkisi ve Çözüm Önerileri, Covid-19 Salgınının Hukukî Boyutu Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, İstanbul 2020, s.441-450 (Salgın).

ARAT, Ayşe: Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Ankara 2006.

ATAMER, Yeşim M.: Ceza Koşulu – Götürü Tazminat – Sorumsuzluk

Anlaşması: Hangisi? Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Sözleşmelerin Yorumlanmasında Bazı Tutamak Noktaları, Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Gecikme ve Temerrüt – Değişmeyen Bir Soruna Yeni Çözümler (Editörler: Atamer/Baş Süzel/Geisinger), İstanbul 2018, s.87-131.

AYBAY, Erdem: Sözleşmenin Değişen Koşullara Göre Uyarlanması

(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı İncelemesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.22, S.3, s.323-347.

AYDIN, Gülşah Sinem: Kira Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona

Ermesi (TBK m.327-333), İstanbul 2013.

616

AYDOĞDU, Murat/YAĞCIOĞLU, Ali Haydar: Kovid-19 Salgınının

Borç İlişkileri ve Yargılamaya Etkileri, Ankara 2020.

BAUMANN, Max: Zürcher Kommentar, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Einleitung, Art. 1-7 ZGB, 3.Auflage, Zürich 1998.

BAYGIN, Cem: Türk Borçlar Kanunu’nun Borç İlişkilerinin HükümleriBorçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi Konularında Getirdiği Bazı Yenilik ve Değişiklikler, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XIV,

S.3-4, Y.2010, s. 119-144.

BAYSAL, Başak/UYANIK, Murat/YAVUZ, M.Selim: Koronavirüs 2019

(Covid-19) ve Sözleşmeler, Covid-19 Salgınının Hukukî Boyutu Hukukun

Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, İstanbul 2020, s.269-282.

BAYSAL, Başak: Aşırı İfa Güçlüğü, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu,

İstanbul 2012.

BAYSAL, Başak: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 138 Hükmü Uyarınca Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmelerinin Uyarlanması, Gelir Paylaşımlı

İnşaat Sözleşmesi Çalıştayı, Ed.Emrehan İNAL, İstanbul 2015, s.135-154

(Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri).

BAYSAL, Başak: Sözleşmeni Uyarlanması, 4.B., İstanbul 2020.

BAYSAL, Başak: Yeniden Müzakere Ödevi, Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2015, s.185-198 (Ödev).

BAYSAL, Başak: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 480. Maddesinin

Değerlendirilmesi, İÜHFM, Y.2011, C.69, S.1-2, s.477-484 (480.madde).

BELEN, Herdem: 6098 Sayılı Borçlar Kanunu Genel Hükümler (Kısa

Şerh), İstanbul 2014.

BELLİCAN, Hakan: İşyeri Kirası Sözleşmelerinde Covid 19 Salgınının

Kira Bedeli Ödeme Borcuna Etkisi, Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki

Meseleler Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı (29 - 30 Mayıs 2020), İstanbul 2020, s.385-423.

BERGER, Bernhard: Allgemeines Schuldrecht, Bern 2008.

BİLGİN YÜCE, Melek: Koronavirüs Salgını Nedeniyle Hükümet Kararıyla Kapatılan İşyerlerinin Kira Sözleşmelerinin Akıbetinin Değerlendirilmesi, Covid-19 Salgınının Hukukî Boyutu Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, İstanbul 2020, s.411-439.

BİRİNCİ UZUN, Tuba: Götürü Tazminat, Ankara 2015.

BOYACI, Can: Pandeminin Eser Sözleşmesinin İfasına Etkisi ve İdarenin

Taraf Olduğu İnşaat Sözleşmelerinde Durum,, Pandeminin (Covid-19’un)

Sözleşmelerin İfasına Etkisi, (Ed.Çiğdem KIRca, Tülay Karakaş), Ankara

2021, s.137-170.

617

BULUT, Uğur: Medenî Usul Hukukunda Davaların Yığılması (Objektif

Dava Birleşmesi), Ankara 2017.

BURCUOĞLU, Halûk: Son Mahkeme Kararları ve Yargıtay Kararları Işığında Hukukta Beklenmeyen Hal ve Uyarlama, Taşınmaz Kirası SözleĢmelerinde ve Dövize Endeksli Kredi Sözleşmelerinde Uyarlama Uygulaması, İstanbul, 1995.

BÜHLER, Theodor: Zürcher Kommentar, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Teilband V 2d, Der Werkvertrag,

Art.363-379 OR, Zürich 1998.

BÜYÜK, Elif Irmak: Medeni Usul Hukukunda İnşai Dava ve İnşai Hüküm, İstanbul 2021.

CANBOLAT, Ferhat: Sözleşmelerde Amacın Gerçekleşmesi Çökmesi

Boşa Çıkması, Ankara 2012.

CERAN, Mithat: Kira Sözleşmeleri, Tahliye, Tesbit, Uyarlama, Alacak ve

Tazminat Davaları, Ankara 2022.

CUMALIOĞLU, Emre: Covid-19 (Yeni Korona Virüs) Pandemisinin

Kira Sözleşmelerine Etkileri, Covid-19 Salgınının Hukukî Boyutu Hukukun

Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, İstanbul 2020, s.353-361.

ÇAVDAR, Pelin/KARACA, Aybüke: Türk Hukukunda Aşırı İfa Güçlüğü

ve Toplu İş Sözleşmesine Uygulanabilirliği, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Y.2017, C.23, S.3, s.613-642.

ÇAVDAR, Pelin: Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Güçsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları (TBK m.98), İstanbul 2021.

ÇAVUŞOĞLU, Asli: Geçici İfa İmkânsızlığı ve Hukuki Sonuçları, İstanbul 2020.

ÇELİK Nuri/CANİKLİOĞLU, Nurşen/CANBOLAT, Talat/ÖZKARACA, Ercüment: İş Hukuku Dersleri, 34.B., İstanbul 2021.

ÇETİNER; Bilgehan: Taşınmaz Teminatı, İstanbul 2015.

ÇETİNKAYA, Serdar: Değişen Durumlar Karşısında Toplu İş Sözleşmelerinde Taraflarca Değişiklik Yapılması, TÜHİS, Şubat-Mayıs 1999, s.137-

169.

DEMİRSATAN, Barış: Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedeli ve Bedel

Borcuna Aykırılığın Sonuçları, İstanbul 2017.

DEMİRSATAN, Barış: Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin

Haksız Olarak Sona Erdirilmesi, İstanbul 2019 (Haksız Sona Erme).

DEMİRSATAN, Barış: Miras Sözleşmelerinde Aşırı Yararlanmanın Uygulanabilirliği, DEÜHFD, Y.2020, C.22., S.2, s.1053-1088 (Aşırı Yararlanma).

618

DURAL, Mustafa: Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık

(BK m. 117), İstanbul 1976.

DURMUŞ, Rukiye Feray: Yenilik Doğuran Davalar, İstanbul 2021.

EKŞİ, Nuray: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tahkim, İstanbul 2013.

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler,9.B., Ankara 2021.

EREN, Fikret/DÖNMEZ, Ünsal: Eren Borçlar Hukuku Şerhi, C.III, m.83-

206, Ankara 2022.

EREN, Fikret/DÖNMEZ, Ünsal: Eren Borçlar Hukuku Şerhi, C.III, m.83-

206, Ankara 2022.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 26.B., Ankara 2021.

ERMAN, Hasan: İstisna Sözleşmesinde Beklenilmeyen Haller

(BK.365/2), İstanbul 1979.

ERMAN, Hasan: Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 2.B., İstanbul

2007 (Kat).

ERTÜRK, Erkan: Kanunlar, Açıklamalar ve İçtihatlarla Uygulamada Kira

Tespiti ve Uyarlama Davaları, 2.B, Ankara 2007.

FURRER, Andreas/MULLER-CHEN, Markus/ÇETİNER, Bilgehan:

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2021.

GAUCH, Peter: Der Werkvertrag, Zürich 1995.

GAUCH, Peter/SCHLUEP, Walter R/EMMENEGGER, Susan:

Schweizerisches Obligationenecht Allgemeiner Teil, Band II, 10.Aufl., Zürich Basel Genf 2014.

GÖKYAYLA, Emre: Eser Sözleşmesinde Ek İş ve İş Değişikliği, İstanbul

2009.

GÖLCÜKLÜ, İlyas: Milletlerarası Tahkimde Hakemlerin Sözleşmeyi

Yeni Koşullara Uyarlaması, Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı (29 - 30 Mayıs 2020), İstanbul

2020, s.63-81.

GÖNEN, Doruk: İnşaat Sözleşmesinde Bedel, İstanbul 2016.

GÖRMEZ, Mustafa: Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Belirlenmesi ve Uyarlanması, İstanbul 2019.

GÜLEKLİ; Yeşim: Aşırı İfa Güçlüğü ve Alacaklının Tasavvurunun Boşa

Çıkması Halinde İşlem Temelinin Çökmesi Öğretisi, Mukayeseli Hukuk

Araştırmaları Dergisi,, Y.1999, C.15, S18, s.43 -69.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C.I, 3.B., İstanbul 2013 (Borçlar Hukuku Özel Hükümler).

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri, Ankara

2021 (Borçlar Hukukunun Genel Hükümleri).

619

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Yeni 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre

Kira Sözleşmesi (TBK m.299-356), 2.B., İstanbul 2012 (Kira Sözleşmesi).

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanun Cilt 1, (Madde: 1-46), İstanbul 2014.

GÜNDOĞDU, Fatih/URAL, Nihal: Koronavirüs (Covid 19) Tedbirlerinin

Kira Sözleşmelerine Etkisi, Covid-19 Salgınının Hukukî Boyutu Hukukun

Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, İstanbul 2020, s.363-392.

GÜNDOĞDU, Fatih: Borca Aykırılık Hallerinden Kusurlu İfa İmkansızlığı ve Hukuki Sonuçları, İstanbul 2014.

GÜRPINAR, Damla: Eser Sözleşmesinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi, İzmir 2006.

GÜRSOY, Kemal Tahir: Hususi Hukukta Clausula Rebus Sic Stantibus

(Emprevizyon Nazariyesi), Ankara 1950.

HATEMİ, Hüseyin/GÖKYAYLA, Emre: Borçlar Hukuku Genel Bölüm,

3.B., İstanbul 2015.

HAUSHER, Heinz/AEBI-MÜLLER, Regina E.: Berner Kommentar,

Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personenrecht, 1.Abteilung Einleitung Artikel 1-9 ZGB,

Bern 2012.

İKİZLER, Metin: Vakıf Senedinde Değişikliğe Gidilmesi (TMK m.107,

112 Ve 113’ün Kapsamı ve Birbirleriyle İlişkisi), Gazi Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, C.XI, S.1-2, Y.2007, s.165-208.

İLERİ, Çiğdem: Alman Hukuku Uygulamaları Işığında Covid-19 Önlemlerinin İşyeri Kira Sözleşmeleri Bakımından Sonuçları, Marmara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Y.2021, C.27, S.1, s.825-852.

İNAL, Emrehan: Sonuca Katılmalı Sözleşme Kavramı ve Gelir Paylaşımlı

İnşaat Sözleşmesi, 2.B., İstanbul 2011.

İNAN, Ali Naim/YÜCEL, Özge: İnan Borçlar Hukuku Genel Hükümler,

4.B., Ankara 2014.

İNCE, Nurten: Alman Hukukunda İfa İmkansızlığı İle İşlem Temelinin

Bozulması Arasındaki İlişki, Legal Hukuk Dergisi, C.14, S.165, Y.2016,

s.4845-4906 (İfa İmkansızlığı).

İNCE, Nurten: Yeniden Müzakere Borcu mu Yükümlülüğü Mü?, Banka

ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.33, S.1, Y.2017, s.179-208, (Müzakere).

İNCEOĞLU, Murat, Kira Hukuku Cilt 2, İstanbul 2014.

JÄGGI, Peter/GAUCH Peter/HARTMANN Stephan: Zürcher Kommentar, Art. 18 OR - Auslegung, Ergänzung und Anpassung der Verträge; Simulation, 4. Aufl., Zürich 2014.

620

KAHRAMAN, Zafer: Mücbir Sebep ve Beklenmeyen Hal, II. Borçlar Hukuku Kongresi (Editör: Hakan Tokbaş), İstanbul 2022, s.127-135.

KANIK, Hikmet: Yargıtay Uygulamasında Kira Hukuku Davaları, Ankara 2021.

KANIŞLI, Erhan: İsviçre-Türk Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kurulmasında Yanılma, İstanbul 2018.

KAPANCI, Kadir Berk: Birlikte Borçlulukta Borçlular Arası İlişkiler, İstanbul 2014.

KAPLAN, İbrahim: Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, 3.B., Ankara 2013.

KARADEMİR AYDEMİR, Dilek: Medeni Usul Hukukunda Mahkemelerin Yetkisi, 2.B., Ankara 2019.

KARAMERCAN, Fatih: Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Tüketicilerin Açmış Olduğu Sözleşmenin Uyarlanması Davaları İle İlgili Uygulama

Sorunları ve Yargıtay’ın Tutumu”, Terazi Hukuk Dergisi, S.78, Y.8, Şubat

2013, s.81-88.

KAYA, Ümmühan: Sözleşmenin Uyarlanmasında Sonradan Değişen

Şartlar ve Öngörülemezlik İlkesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.22, Y.2016, S.3, s.1569-1593,

KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14.B., Ankara 2011.

KIRCA, Çiğdem: Franchise Sözleşmesi, Ankara.

KIRCA, Çiğdem: Uyarlama, Pandeminin (Covid-19’un) Sözleşmelerin

İfasına Etkisi, (Ed.Çiğdem Kırca, Tülay Karakaş), Ankara 2021, s.57-96 (Pandemi).

KIRCA, Çiğdem/KARAKAŞ, Tülay: Mücbir Sebep-İmkansızlık, Pandeminin (Covid-19’un) Sözleşmelerin İfasına Etkisi, (Ed.Çiğdem Kırca, Tülay

Karakaş), Ankara 2021, s.1-56.

KIRCA, Çiğdem/ÖZDEMİR, Eren: Pandeminin İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi, Pandeminin (Covid-19’un) Sözleşmelerin İfasına Etkisi, (Ed.Çiğdem Kırca, Tülay Karakaş), Ankara 2021, s.97-136.

KIRTILOĞLU, S.Serhat: Medeni Yargılama Hukukunda Değişiklik Davası, Ankara 2014.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: İşlem Temelinin Çökmüş Sayılabilmesi için Sosyal Felaket Olarak Nitelenebilecek Olağanüstü Bir Olayın Gerçekleşmesi Şart Mıdır?, Prof. Dr. Kemal Oğuzman Anısına Armağan, İstanbul

2000, s.503-514.

KURŞAT, Zekeriya: 1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu

Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yayılmasına Dair Karar Bunun

621

Uygulanması Hakkında Tebliğ Hakkında Değerlendirme, Prof.Dr. Necla Giritlioğlu’na Armağan, s.379-421.

KURT, L.Müjde: Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık

(TBK m.136), Ankara 2016.

KURTULAN, Gökçe: Türk Hukukunda İmkânsızlık ve Aşırı İfa Güçlüğü

Kurumlarının Karşılaştırılması, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.32, S.3,

Eylül 2016, s.193-248 (İfa İmkansızlığı).

KURTULAN, Gökçe: Türk Hukukunda Tüketici Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği, Türkiye Barolar Birliği Dergisi Y.2017, S.131, s.239-260.

MAKARACI BAŞAK, Aslı/ÖKTEM ÇEVİK, Seda/YÖRÜK , Işılay: Korona Virüsün İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi, Covid-19 Salgınının Hukukî

Boyutu Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, İstanbul 2020, s.393-

410.

MALBELEĞİ, Nida: İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmelerde “Sözleşmede

Değişiklik” (ve Sözleşmede Değşikliğin Özel Bir Türü Olarak “Uyarlama”),

İstanbul 2020.

MÜLLER, Christoph: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht. Allgemeine Bestimmungen: Art. 1-18 OR mit allgemeiner

Einleitung in das Schweizerische Obligationenrecht, Bern 2018.

NOMER, Halûk N.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16.B., İstanbul

2018.

OĞUZMAN, M. Kemal/ ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,

C.I, 17. B., İstanbul 2019.

OĞUZMAN, M.Kemal/BARLAS, Nami: Medenî Hukuk Giriş Kaynaklar

Temel Kavramlar, 27.B., İstanbul 2021.

OKUMUŞ, Selmani: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Aşırı Yararlanma, Ankara 2015.

OZANEMRE YAYLA, Tolunay: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3.B.,

Ankara 2022.

ÖZ, Turgut: İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, 2.B., İstanbul 2013.

ÖZ, Turgut: Vakıf Senedinde Aksine Hüküm Bulunmasına Rağmen Vakıf

Mallarının Değiştirilmesi, Prof.Dr.Kemal Oğzuman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s.753-769.

ÖZÇELİK, Ş. Barış: Sözleşmeden Doğan Borçların İfasında Hukukî

İmkânsızlık ve Sonuçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.63,

S.3, Eylül 2014, s. 569-621.

ÖZÇELİK, Ş.Barış: Covid-19 Salgını Çerçevesinde Alınan Önlemlerin

Sözleşme Hukuku ve Mücbir Sebep Kavramı Açısından Değerlendirilmesi,

622

Covid-19 Salgınının Hukukî Boyutu Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, İstanbul 2020, s.283-293 (Covid).

ÖZÇELİK, Ş.Barış: Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sebeplerle Borcun İfa

Edilmemesi ve Mücbir Sebep Kayıtları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2009 (Tez).

ÖZÇELİK, Ş.Barış: Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Göre Mücbir

Sebepler ve Sonuçları, TBB Dergisi Y.2016 S.123, s.304-323 (Kamu İhale

Sözleşmeleri).

ÖZDEMİR, Sema Gizem: Kira Sözleşmesinin Uyarlanması, Kira Sözlemesindeki Sorunlar (Editör: Hüseyin Altaş), Ankara 2019, s.211-235.

ÖZEN, Burak: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kefalet

Sözleşmesi, 4.B., İstanbul 2017.

ÖZEN, Burak: Türk Medeni Hukukunda Eşya Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul 2008 (İntifa).

ÖZEN, Burak: Kira Bedeli Artışına İlişkin Sözleşme Şartları ve Sözleşme

Uyarınca Gerçekleşen Kira Bedeli Artışının Kira Tespit Davası Sonucunda

Gerçekleşen Kira Bedeli Artışından Ayırt Edilmesi, Marmara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.22, Y.2016, S.3, s.2033-

2062.

ÖZER, Mustafa Tolga: Medeni Hukukta Hata Kavramı, İstanbul 2019.

ÖZER, Tolga: Salgınının İş Yeri Kiralarında Kiracının Kira Bedelini

Ödeme Borcuna Etkisi, Covid-19 Salgınının Hukukî Boyutu Hukukun Tüm

Alanlarında Değerlendirmeler , İstanbul 2020, s.451-459.

PAK, Elif, Türk Borçlar Kanununda Aşırı İfa Güçlüğü (TBK MD.138),

Ankara 2020.

PECANITEZ USȖL, Medeni Usûl Hukuku, 15.B., İstanbul 2017.

PEKDİNÇER, R.Tamer/TOPRAKKAYA BABALIK, İrem: Korona Virüs Salgınının Sözleşmelere Etkisi, İfa İmkânsızlığı, İfa Güçlüğü ve Uyarlama, Covid-19 Salgınının Hukukî Boyutu Hukukun Tüm Alanlarında Değerlendirmeler, İstanbul 2020, s.303-322.

PEKMEZ, Cüneyt: Kısa Süreli Sözleşmelerin Uyarlanmasının

30.12.2002 Tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında Değerlendirilmesi, Prof.Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2015, s.731-750.

RESULOĞLU, Özenç: Aşırı İfa Güçlüğü ve Sözleşmenin Değişen Şartlara Uyarlanması, Ankara 2021.

SARIKAYA, Murat: Sözleşmenin Yorumu, İstanbul 2019.

SAYIN, Feyza Eren/KOYUNCU, Berk Kenan: Kefalet ve Garanti Sözleşmeleri Açısından Uyarlama Sorununa Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.LXX, Y.2012, S.1, s.319-356.

623

SCHWENZER, Ingeborg: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemenier Teil, 5.Aufl., Bern 2009.

SELİÇİ, Özer: Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç

İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 1977.

SEROZAN, Rona: İfa İfa Engelleri Haksız Zenginleşme, 7.B., İstanbul

2016.

SEROZAN, Rona: Medeni hukuk, Genel Bölüm Kişiler Hukuku, 4.B., İstanbul 2013.

SEROZAN, Rona: Sözleşmeden Dönme, İstanbul 2007 (Dönme).

ŞAHİN, Hale: Mücbir Sebep Nedeniyle Borcun İfa Edilememesi, Ankara

2020.

TANDOĞAN, Halûk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. I/1, 6.B.,

İstanbul 2008 (I/1); C.I/2, 4. B., İstanbul 2008 (I/2); C.II, 3.B, İstanbul 1987.

TANRIVER, Süha: Medenî Usul Hukuku, C.I, 2.B., Ankara 2018.

TAŞVEREN, Sema: Uluslararası Doğal Gaz Alım ve Satım Sözleşmelerinin Değişen Şartlara Göre Uyarlanması ve Uygulanacak Hukuk, Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.70, S.3, Eylül 2021, s.623-666.

TERCIER, Pierre/ PICHONNAZ, Pascal/DEVELİOĞLU, H. Murat:

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2.B., İstanbul 2020.

TİLE, Latif: Uyarlama Sebebi Olarak Aşırı İfa Güçlüğü, Ankara 2021.

TOPUZ, Seçkin: Türk-İsviçre ve Alman Borçlar Hukukunda Denge Bozulması ve İfa Güçlüğü Durumlarında Sözleşmeye Müdahale (Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi), Ankara 2009 .

TUNÇOMAĞ, Kenan: Alman Hukukunda Borcun İfasında Aşırı Güçlük

(Muamelenin Temeli) ile İlgili Objektif Görüşler”, İÜHFM, C.32, Y.1966,

S.2-4, s.884-905.

TÜZÜNER, Özlem/ ÖZ, Kerem: AŞırı İfa Güçlüğüne İlişkin İçtihat İncelemesi, Ankara Barosu Dergisi, Y. 2015, S.3, s.421-470.

URAL ÇINAR, Nihal: Türk Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Kira Sözleşmelerinde Kira Bedelinin Ödenmemesi ve Hukuki Sonuçları, İstanbul

2014.

WIEGAND, Wolfgang: Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I Art.1-529 OR, 7.Aufl., (Herausgeber: Honsell, Heinrich/ Vogt, Nedim Peter/Wıegand, Wolfgang), Basel und Frankfurt am Main

2020.

YAĞCIOĞLU, Ali Haydar: Model Bir Kanun Tasarısı Niteliğindeki “İsviçre Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümleri Hakkındaki 2020 Tasarısı (OR

2020)” Hükümlerine İlişkin Açıklamalar, Ankara 2021.

624

YAKUPOĞLU, Sekine Derya: Olumlu Miras Sözleşmesi ve Bağlayıcılık

Sorunu, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Özel Hukuk, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2019.

YAVUZ, Cevdet/ACAR, Faruk/ÖZEN, Burak: Türk Borçlar Hukuku

Özel Hükümler, 10.B., İstanbul 2014.

YILDIRIM, Ahmet Cemil, Karşılaştırmalı Hukuk ve Yeknesak Hukukta

Sözleşmenin Yorumu, İstanbul 2015.

YILDIRIM, Ahmet Cemil: Sözleşme Ekonomisinin Bozulmasıyla İlgili

Kuramların Türk Hukuku’ndaki Uygulamaları ve Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda Asırı İfa Güçlüğü, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

C.7, S.1, Haziran 2012, s.65-92. (Sözleşme Ekonomisi).

YILMAZ, Süleyman/ÇAVUŞOĞLU, Gökçe Filiz: Türk Hukukunda Tahkime Elverişlilik Kavramı ve Taşınmaz Aynına İlişkin Uyuşmazlıkların Tahkimde Görülmesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.2019, C.10,

S.2, s.594-613.

YILMAZ, Süleyman: Dövize Endeksli Tüketici Kredilerinde Uyarlama

Sorunu ve Yargıtay’ın Bakışı, AÜHFD, Y.2010, C.59, S.1, s.131-172.

YÖRÜK, Işılay: Türk Hukukunda Sözleşmelerin Uyarlanması, İstanbul

2021.

YÜCEL, Özge: COVID-19 Salgınının Borç İlişkilerine Hukuksal Etkileri, Terazi Hukuk Dergisi, C.15, S.166, Haziran 2020, s.1189-1202

ZEVKLİLER, Aydın/GÖKYAYLA, K.Emre: Borçlar Hukuku Özel Borç

İlişkileri, 15.B., Ankara 2015.

ZINDEL, Gaudenz G./PULVER, Urs: Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I Art.1-529 OR, 3.Aufl., (Herausgeber:

Heinrich HONSELL/ Nedim Peter VOGT, Wolfgang WIEGAND), Basel und

Frankfurt am Main 2003.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.