Tereke Davaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
ISBN: 9789750267901
Stok Durumu: Stokta var
103,50 TL 115,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 474

Ölüm anı itibarıyla terekedeki (taşınır veya taşınmaz) mal ve hakların tespit edilmesi gerekir. Miras ortaklığında mirasçıların birlikte hareket etmeleri zorunluluğu, işlemleri, kullanım ve idareyi birlikte yapmaları, mirasçılar arasında anlaşmazlık bulunması veya bu konularda anlaşamamaları halinde hakim, miras ortaklığı adına gerekli işlemleri yapmak, dava açmak, açılmış veya açılacak davaları takip etmek üzere, mirasçılardan biri veya bir kaçının isteği üzerine mirasın paylaşımına kadar görev yapmak üzere miras ortaklığına bir temsilci atayabilir. Miras ortaklığına temsilci atanması isteğinde husumet, miras bırakanın tüm mirasçılarına yöneltilmelidir.

Ölüm tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Mirasçılar zımnen mirası kabul etmiş duruma düşmüş olmadıkça her zaman murisin ödemeden aczinin tespitini isteyebilir. Türk Medeni Kanunu'nun 606. maddesinde belirtilen süre bu davada uygulanmaz. Dava alacaklılara husumet yöneltilerek görülür. Bu davada yetkili mahkeme ise alacaklıların davanın açıldığı zamandaki ikametgahı mahkemesidir. Ayrıca bu davada mirasın reddi yetkisini içeren özel vekaletname sunulması da zorunludur.

Tereke davalarının konularına göre tasniflenerek anlatıldığı çalışmanın yeni baskında da; yargı yerinin belirlenmesi, terekenin tespiti, teslimi, korunması, taksimi, resmi tasfiyesi, cezai sorumluluk konularına, uygulama örnekleri ile güncel Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay kararları ışığında yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Yargı Yerinin Belirlenmesi
Terekenin Tespiti, Teslimi, Korunması, Taksimi, Resmi Tasfiyesi
Cezai Sorumluluk
Uygulama Örnekleri
Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay Kararları
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. TEREKE DAVALARINDA YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ (USUL VE YARGILAMA ESASLARI)  15
A. Genel Bilgiler – Elbirliği Mülkiyeti  15
1. Miras Bırakanın Yerleşim Yeri Sulh Hakimi – Görevli ve Yetkili Mahkeme  17
2. Terekeye Temsilci Tayini  18
3. Denetim Makamı Görevi – Asliye Hukuk Mahkemesi  20
4. Mirasın Hükmen Reddinin Tespiti Hakkındaki Davalarda Yetkili Mahkeme Davalının Yerleşim Yeri Mahkemesi  22
5. Taksim veya Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi Davası  23
B. Mirasçılık Belgesi  24
1. Açıklamalar  24
2. Mirastan Iskat, Mahrumiyet Sebepleri ya da Mirasın Reddi veya Mirastan Feragat Sözleşmesi Hallerinin Bulunması, Mirasçılık Belgesi İstemeye Engel Değildir  26
3. Mirastan Feragat, Iskat, Mirasın Reddi Gibi Hususların Bulunması Halinde Veraset Belgesi  27
C. Terekenin Teslimi – HMK’nın 316/1. Maddesine Göre Basit Yargılama Usulüne Tabidir  29
1. Genel Bilgiler  29
2. Taraf Ehliyeti  31
3. 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun (MÖHUK)  32
4. Terekeye Temsilci Atanması  33
5. Gaiblik Kararı  34
II. TEREKENİN TESPİTİ – TESLİMİ  35
A. Genel Bilgiler  35
1. Koruma Önlemi Olarak Terekenin Tespiti  35
2. Tereke Kavramının İçerisine Hem Aktif Malvarlıkları Hem de Borçlar Girmektedir  36
B. Terekenin Tasfiyesi  37
C. Tereke Mallarının Korunması  40
D. Mühürleme  41
E. Terekenin Resmen Yönetilmesi  41
F. Tenkis Davası  42
1. Mutlak Olarak Tenkise Tabi Tasarruflar  44
2. Zamanaşımı Defi  45
3. Mirastan Feragat Sözleşmesi  48
4. Mirastan İskat  48
5. Miras Ortaklığı Temsilcisi  50
6. Hile (Aldatma)  51
III. TEREKENİN TAKSİMİ – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  52
A. Miras Taksim Sözleşmeleri – Paydaşlığın (Ortaklığın) Giderilmesi  52
B. Müşterek Mülkiyette De Miras Taksim Sözleşmesi Söz Konusu Olmaz  53
C. Türk Medeni Kanununun 698/2. Maddesi – Ortaklığı Devam Ettirme  53
IV. TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ  54
A. Genel Bilgiler  54
B.”Gerçek Ret” – “Hükmen Ret”  54
1. Açıklamalar  54
2. Murisin Ödemeden Aczi Ölüm Tarihine Göre Belirlenir  57
C. “Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi” ve “Terekenin Resmen Tasfiyesi”  57
1. Mirasın Sulh Mahkemesince İflas Hükümlerine Göre Tasfiye Edilmesi  59
2. Alacaklılarının, Mirası Reddeden Mirasçıların Buna Haklarının Olmadığının (TMK 610/2) Tespiti İçin Açılan Dava  60
3. Aile Konutu – Eşlerin Müşterek Kullandığı Eşyalar  61
4. Mirasçı Bırakmaksızın Ölen Kimsenin Mirası  61
5. Hazine Menfaatinin Korunmasını Sağlamak Üzere Mahallin En Büyük Mal Memurunun Kayyım Olarak Atanması  62
V. TEREKE TEMSİLCİSİNİN CEZAİ SORUMLUĞU  63
VI. MÜLKİYET KAPSAMI – TANIMLARI  65
A. Taşınmaz Mülkiyeti  65
1. Mülkiyet Hakkı Kapsamı  65
2. Ecrimisil  65
3. Muvazaalı İşlem  66
4. Tapuda Kayıtlı Bulunmayan Taşınmazlar  67
5. İhtiyati Tedbir  67
B. Taraflar Arasında Yapılan Sözleşmeler  68
1. Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmeleri  68
2. Satış Vaadi Sözleşmesi  68
3. Vekalet Sözleşmesi  70
4. Ön Alım Hakkı  70
5. Tapuya Güven İlkesi  74
İkinci Bölüm
TEREKEYLE İLGİLİ ÖRNEK KARARLAR
I. TEREKE DAVALARINDA GÖREVLİ – YETKİLİ MAHKEME  77
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  77
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  107
II. TERKE PAYLAŞIMI – ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  128
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  128
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  162
III. TEREKENİN TESPİTİ – TESLİMİ  174
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  174
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  202
IV. TEREKEYE TEMSİLCİ TAYİNİ  234
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  234
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  253
V. TEREKENİN TASFİYESİ  280
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  280
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  303
VI. TEREKEDE CEZAİ SORUMLULUK  385
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  385
B. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararı  401
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
I. ÖRNEK DİLEKÇELER  403
II. YARGITAY İNCELEMESİNDEN GEÇEREK KESİNLEŞMİŞ İLK DERECE MAHKEME KARARLARI  426
Kaynakça  467
Uygulama ve Örnekler Dizini  468
Kavramlar Dizini  469

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.