Tereke Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ISBN: 9786050512045
361,25 TL 425,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 736

Tereke Hukuku

Ömer Uğur Gençcan

Tereke, ölen kişinin ardında bıraktığı malvarlığının karşılığı olarak kullanılmaktadır. Ölen kişinin ardında bıraktığı malvarlığı gerek kapsam gerekse yönetim ve haklar bağlamında pek çok sorunu bünyesinde taşımaktadır.

Tereke ile ilgili sorunların çözümü hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese REHBER OLACAK bir eser bırakmak adına TEREKE HUKUKU adlı bu kitabımı kaleme aldım.

KAYNAKÇA

AKBIYIK, Cem : Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi,

İstanbul-2012.

ANTALYA, Gökhan : Miras Hukuku, İstanbul-2009.

ANTALYA, Gökhan;

SAĞLAM İpek : Miras Hukuku, İstanbul-2015.

AYAN, Mehmet : Miras Hukuku, Konya-2009.

AYBAY, Aydın : Miras Hukuku Dersleri, İstanbul2003.

BERKİ, Şakir : Miras Hukuku, Ankara-1959.

ÇABRİ, Sezer : Miras Hukuku Şerhi, Cilt I-III,

İstanbul 2020

DURAL, Mustafa;

ÖZ, Turgut : Türk Özel Hukuku, Cilt IV, Miras

Hukuku, İstanbul-2013

EREN, Fikret;

AKTÜRK, İpek Yücer : Türk Miras Hukuku, Ankara-2019

EREN, Fikret : Türk Medeni Hukukunda Ölüme

Bağlı Tasarrufların İptali Davası,

Ankara-1966.

ERİŞGİN, Nuri : Mirasçılık Belgesi, Ankara-2013.

ERGÜNE,

Mehmet Serkan : Vasiyetnamenin Yorumu, İstanbul2011

GÖNEN, Doruk : El Yazılı Vasiyetname, İstanbul-2007

GÜNERİ, Cemal : Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali,

Ankara-2018

HATEMİ, Hüseyin : Miras Hukuku, İstanbul-2004.

İMRE, Zahit : Türk Miras Hukuku, İstanbul-1968.

İMRE, ZahitERMAN, Hasan : Türk Miras Hukuku, İstanbul-2006.

İNAN, Ali Naim- ERTAŞ, ŞerefALBAŞ, Hakan : Türk Medeni Hukuku Miras

Hukuku, Ankara-2019.

İŞGÜZAR, Hasan : Yeni Türk Medeni Kanunu’na Göre

Miras Hukuku Hükümlerindeki

Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara2003

İŞGÜZAR, Hasan; DEMİR, Mehmet;

YILMAZ, Süleyman : Yeni Türk Medeni Kanunu’na Göre

Miras Hukuku Hükümlerindeki

Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara2019

KILIÇOĞLU, Ahmet : Miras Hukuku, Ankara-2012.

KOCAAĞA, Köksal : Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi,

Ankara-2006.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip : Miras Hukuku, İstanbul-1987.

KURŞAT, Zekeriya : Terekenin Korunması Önlemleri,

İstanbul-2010.

KÖPRÜLÜ, Bülent : Miras Hukuku, İstanbul-1985.

OĞUZMAN, Kemal : Miras Hukuku, İstanbul 1995

ÖZTAN, Bilge : Miras Hukuku, Ankara-2019

SARI, Suat : Uygulamalı Miras Hukuku, İstanbul2015

SEROZAN Rona; ENGİN,

Baki İlkay, : Miras Hukuku, Ankara-2004

ŞENER, Esat : Eski ve Yeni Miras Hukuku, Ankara

1988.

TURAN, Gamze : Ölüme Bağlı Tasarrufların

Hükümsüzlüğü, Ankara-2009

YILMAZ, Süleyman : Miras Hukuku, Ankara-2022.

İÇİNDEKİLER

ÖN SÖZ YERİNE ........................................................................................7

İÇİNDEKİLER ..........................................................................................11

KAYNAKÇA ..............................................................................................53

KISALTMALAR .......................................................................................55

& 1. GENEL BİLGİLER .........................................................................59

I. TEREKENİN ANLAMI ..............................................................59

II. TEREKENİN KONUSU .............................................................60

III. TEREKENİN KAPSAMI ............................................................61

IV. TEREKEYE UYGULANACAK HUKUK .................................62

& 2. TEREKENİN GENEL KORUNMASI ÖNLEMLERİ

(TMK m. 589 f. I) .............................................................................63

I. GENEL OLARAK ......................................................................63

II. KORUMAYA YÖNELİK GEREKLİ BÜTÜN ÖNLEMLER

ALINIR .......................................................................................64

A- TEREKE MALLARINA YÖNELİK TEHLİKELERİ

ORTADAN KALDIRAN ÖNLEMLER ALINIR ................65

B- TEREKE MALLARININ HAK SAHİPLERİNE

GEÇMESİNİ SAĞLAYAN ÖNLEMLER ALINIR .............66

1- Terekede Bulunan Paranın Teslimi .................................68

2- Terekede Bulunan Eşyanın Teslimi ................................68

3- Terekede Bulunan Silahın Teslimi ..................................69

4- SHÇEK’da Bakılanın Terekesinin Teslimi .....................69

5- Hazineden Başka Mirasçı Bırakmayanın Terekesinin

Teslimi .............................................................................69

III. KORUMA ÖNLEMLERİYLE İLGİLİ GİDERLER

KARŞILANIR (TMK m. 589, f. III) ...........................................69

A- BAŞVURAN KİŞİ TARAFINDAN KARŞILANMASI ......69

B- DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI .....................70

IV. KORUMA İŞLEMLERİ TAMAMLANINCA TEREKEDEN

EL ÇEKİLİR ...............................................................................70

A- KORUMA VE TESPİT KARARI İLE YETİNİLMELİDİR 70

12 İçindekiler

B- TASFİYE SONUCU DOĞURACAK HÜKÜM

KURULAMAZ .....................................................................71

C- ULUSLARARASI SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

UYGULANMALIDIR ..........................................................71

V. KORUMA ÖNLEMLERİNE YÖNELİK USUL HÜKÜMLERİ .. 72

A- GÖREVLİ MAHKEME (TMK m. 589, f. I) .........................72

B- YETKİLİ MAHKEME (TMK m. 589) .................................72

1- Mirasbırakan, Yerleşim Yerinde Ölmüş İse

(TMK m. 589, f. I) ..........................................................73

2- Mirasbırakan, Yerleşim Yerinden Başka Bir Yerde

Ölmüş İse (TMK m. 589, f. IV) ......................................73

3- Mirasbırakan, Yabancı Uyruklu İse ................................74

C- DAVACI ...............................................................................75

1- İstem Üzerine ..................................................................75

a. Mirasçıların İstemi ....................................................75

aa. Yasal Mirasçıların İstemi ....................................76

bb. Atanmış Mirasçıların İstemi ...............................76

b. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin İstemi ...........76

c. Tereke Alacaklısının İstemi ......................................77

aa. Vasiyet Alacaklısının İstemi (TMK m. 633 f. II) . 77

bb. Mirasbırakanın Alacaklısının İstemi

(TMK m. 591 f. III) ............................................77

d. Tereke Temsilcisinin İstemi...................................... 78

2- Re'sen ..............................................................................78

D- SÜRE .....................................................................................78

E- KORUMA ÖNLEMLERİNE KARŞI KANUN YOLU .......79

1- HUMK Uygulamasında Kanun Yolu ..............................80

a. Önlem Alınmasına İlişkin Kararlarda Temyiz ..........80

aa. Önlem Alınmasının Kabulüne İlişkin Kararlarda

Temyiz ................................................................ 80

bb. Önlem Alınmasının Reddine İlişkin Kararlarda

Temyiz ................................................................80

cc. Önlem Alınmasına İlişkin Ara Kararı Temyiz

Edilemez .............................................................81

dd. Hukuki Yararı Olmayan Temyiz Edemez ...........81

b. Önlem Alınmasına İlişkin Kararlarda Karar

Düzeltme ...................................................................81

İçindekiler 13

2- HMK Uygulamasında Kanun Yolu .................................82

a. İstinaf Yolu Açıktır ...................................................82

b. Temyiz Yolu Kapalıdır (HMK 362/1-f) ....................87

c. Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır ................................87

F- HARÇ ....................................................................................87

&3. TEREKENİN KORUMA AMAÇLI DEFTERİNİN TUTULMASI

(TMK m. 590) ...................................................................................89

I. GENEL OLARAK ......................................................................89

A- SULH HUKUK MAHKEMESİNDE TEREKE İLE İLGİLİ

TUTULACAK DEFTERLER ...............................................91

1- Tereke Esas Defteri .........................................................91

2- Kıymetli Evrak ve Eşya Defteri ......................................91

3- Banka Hesabı Cari Defteri ..............................................92

4- Kasa Defteri ....................................................................92

5- Tereke Karar Defteri .......................................................93

6- Tereke Tespit ve Koruma Defteri ....................................93

7- Resmî Defter ...................................................................94

B- TEREKE HUKUKUNDA YER ALAN DEFTERLER ........94

1- Koruma Önlemi Olarak Koruma Amaçlı Defter

(TMK m. 590) .................................................................94

2- Karar Verme Amaçlı Defter (TMK m. 619-631) ............95

3- Mirasın Devlete Geçmesi Sebebiyle Tutulan Defter

(TMK m. 631) .................................................................97

4- Resmî Tasfiye Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 634) 97

5- Önmirasçıya Geçen Mirasın Defteri (TMK m. 523 f. I) 97

6- Malvarlığının Miras Sözleşmesiyle Atanmış Mirasçıya

Devri Sebebiyle Tutulan Defter (TMK m. 572 f. I) ........97

II. KORUMA AMAÇLI TEREKE DEFTERİNİN KAPSAMI .......97

III. KORUMA AMAÇLI TEREKENİN DEFTERİNİN

TUTULMASI SEBEPLERİ ........................................................97

A- MİRASÇILAR ARASINDA VESAYET ALTINDA OLAN

VEYA ALINMASI GEREKEN KİMSE VARSA ................98

B- MİRASÇILARDAN BİRİ UZUN SÜREDEN BERİ

BULUNAMIYORSA VE TEMSİLCİSİ DE YOKSA ..........98

C- ÖLÜM TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇİNDE

İSTEMDE BULUNULURSA ...............................................98

14 İçindekiler

1- Mirasçılardan Birinin İstemde Bulunması ......................98

2- İlgililerden Birinin İstemde Bulunması ...........................99

IV. GÖREVLİ MAHKEME ..............................................................99

V. GECİKMEKSİZİN TAMAMLANMALIDIR ............................99

& 4. TEREKE MALLARININ MÜHÜRLENMESİ (TMK m. 591) .101

II. MÜHÜRLEME KONUSU ........................................................101

A- GEREKENLER MÜHÜRLENİR .......................................102

B- GEREKMEYENLER MÜHÜRLENMEZ ..........................102

1- Birlikte Oturanların İhtiyaçları İçin Gerekli Eşya

Mühürlenmez (TMK m. 591 f. II, Tüzük m. 33 f. II) ....102

2- Taşınmazların Oturma İçin Zorunlu Olan Bölümleri

Mühürlenmez (TMK m. 591 f. II, Tüzük m. 33 f. II) ....102

3- Alacaklıya Güvence Gösterildiği Takdirde Mühürlenmez

(TMK m. 591 f. III) .......................................................103

III. MÜHÜRLEME ZAMANI ........................................................103

A- YAZIMDAN ÖNCE MÜHÜR ALTINA ALMA

(Tüzük m. 33 f. II) ...............................................................103

B- YAZIMDAN SONRA MÜHÜR ALTINA ALMA ............103

IV. MÜHÜRLEMEYİ TALEP EDEBİLECEKLER .......................104

A- RE'SEN YAPILABİLİR .....................................................104

B- İLGİLİLERİN TALEBİ ÜZERİNE YAPILABİLİR ..........104

C- ALACAKLININ TALEBİ ÜZERİNE YAPILABİLİR

(TMK m. 591 f. III, Tüzük m. 33 V) ...................................104

1- Tereke Alacaklısı Talep Edebilir ...................................104

2- Vasiyet Alacaklısı Talep Edebilir .................................104

V. MÜHÜRLEME ŞEKLİ .............................................................104

VI. MÜHÜRLEMENİN ETKİSİ .....................................................105

VII. MÜHÜRLEMENİN KALDIRILMASI ...................................105

A- GÖREVLİ MAHKEME 105

B- YETKİLİ MAHKEME........................................................ 105

C- TALEP EDECEKLER ........................................................105

1- Re'sen ............................................................................105

2- İlgililer ...........................................................................106

VIII. MÜHÜRLEME KARARLARINA KARŞI KANUN YOLU 106

A- İSTİNAF YOLU AÇIKTIR ................................................106

B- TEMYİZ YOLU KAPALIDIR (HMK 362/1-f) ..................111

İçindekiler 15

C- KARAR DÜZELTME YOLU KALDIRILMIŞTIR ...........111

& 5. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ (TMK m. 592) ........113

I. GENEL OLARAK ....................................................................113

II. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ DURUMLARI

(TMK m. 592) ...........................................................................114

A- MİRASÇILARDAN BİRİNİN BULUNAMAMASI VE

TEMSİLCİ DE BIRAKMAMASI (TMK m. 592 f. I, b. 4) 114

B- MİRASÇILIK SIFATININ YETERİNCE İSPAT

EDİLEMEMESİ (TMK m. 592 f. I, b. 2) ............................115

C- MİRASÇI BULUNUP BULUNMADIĞININ ŞÜPHELİ

OLMASI (TMK m. 592 f. I, b. 2) ....................................... 115

D- MİRASÇILARIN TAMAMININ BİLİNMEMESİ

(TMK m. 592 f. I, b. 3) ........................................................115

E- KANUNDA ÖZEL OLARAK ÖNGÖRÜLMESİ ..............115

1- Önmirasçının Güvence Göstermemesi veya Artmirasçının

Beklenen Haklarını Tehlikeye Düşürmesi

(TMK m. 523 f. III) .......................................................115

2- Gaibe Düşen Miras Payının Bulunması

(TMK m. 586 f. I) .........................................................115

3- Teslim Edilen Vasiyetnamede Tereke Malının Bulunması

(TMK m. 595 f. III) .......................................................116

4- Resmi Tasfiyesine Karar Verilen Terekenin Resmen

Yönetilmesine Karar Verilmesi....... (TMK m. 634 f. I) 116

& 6. TEREKE YÖNETİCİSİ (TMK m. 593) .....................................117

I. GENEL OLARAK ....................................................................117

II. ATANMASI ............................................................................... 117

A- ÖNCELİĞİ OLANLAR ......................................................117

1- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi (TMK m. 592 f. II) 117

2- Veli veya Vasi (TMK m. 592 f. III) ..............................118

B- DİĞERLERİ ........................................................................118

1- Gerçek Kişi Atanabilir ..................................................118

2- Tüzel Kişi Atanabilir .....................................................118

3- Yasal Mirasçı Atanabilir ...............................................118

4- Atanmış Mirasçı Atanabilir ...........................................118

III. ÖZELLİKLERİ .........................................................................119

16 İçindekiler

A- MİRAS ORTAKLIĞININ TEMSİLCİSİDİR .....................119

B- DAVA AÇMA, İCRA TAKİBİ, KABULE, SULH

OLMAYA VE TAHKİME YETKİLİDİR ..........................119

C- DAVADAN FERAGATE YETKİLİDİR ...........................119

D- KAMU GÖREVLİSİ DEĞİLDİR .......................................119

E- MİRASÇILARIN YÖNETİCİSİ, TEMSİLCİSİ VE VEKİLİ

DEĞİLDİR ..........................................................................119

F- MİRASÇI ATAMA TASARRUFUNA İTİRAZ EDEMEZ

(TMK m. 598 f. II) ..............................................................120

G- BELİRLİ MAL BIRAKMA TASARRUFUNA İTİRAZ

EDEMEZ (TMK m. 598 f. II) .............................................120

H- YÜKLEMENİN YERİNE GETİRİLMESİ DAVASI

AÇABİLİR (TMK m. 515 f. I) ............................................120

I- ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİNİ

İSTEYEMEZ .......................................................................120

İ- MİRASÇILAR ADINA MİRASÇILIK BELGESİ TALEP

EDEBİLİR ...........................................................................120

J- VASİYETNAMENİN TÜMÜ TEBLİĞ EDİLİR

(TMK m. 597) .....................................................................120

IV. YÜKÜMLÜLÜKLERİ (TMK m. 593 f. I) ...............................121

A- TEREKEYİ İYİ BİR YÖNETİCİ GİBİ ÖZENLE

YÖNETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR ....................................121

B- DAVA VE TAKİPLERİ MİRASÇILARA İHBAR ETMEK

ZORUNDADIR ..................................................................121

V. GÖREVLERİ ............................................................................121

A- YAZIMIN YAPILMASI .....................................................121

B- KORUMA ÖNLEMLERİNİN ALINMASI ........................121

C- MALLARIN SATILMASI.................................................. 122

D- ALACAKLARIN TAHSİLİ ................................................122

E- BORÇLARIN ÖDENMESİ ................................................122

F- VASİYETLERİN YERİNE GETİRİLMESİ ......................122

G- PARALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ............................122

H- FAYDASI OLMAYAN ŞEYLERİN TASFİYESİ .............122

VI. ÜCRETİ (TMK m. 592 f. IV, Tüzük m. 34 f. IV) .....................122

A- TALEP EDİLMELİDİR...................................................... 123

B- MAHKEMECE TAKDİR EDİLİR .....................................123

C- UYGUN MİKTAR VERİLİR............................................. 123

İçindekiler 17

D- TEREKE BORCU SAYILIR ..............................................123

VII. GÖREVİNİN SONA ERMESİ ................................................123

A- GÖREVİN SONA ERMESİ SEBEPLERİ ..........................123

1- Kanunda Öngörülen Hallerin Sonlanması .....................123

2- Mirasın Paylaşılması ..................................................... 124

B- GÖREVİN SONA ERMESİNİN ŞEKLİ ............................124

1- Mirasçılar Tarafından Görevden Alınamaz ...................124

2- Mahkeme Kararı Bulunmalıdır ..................................... 124

C- GÖREVİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI .................124

VIII. HAKKINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER ...................124

& 7. MİRASÇILIK SIFATLARINI BİLDİRME ÇAĞRISI

(TMK m. 594) .................................................................................127

I. GENEL OLARAK ....................................................................127

II. ÇAĞRININ YAPILIŞI ..............................................................128

A- MİRASÇISI BULUNUP BULUNMADIĞI VEYA

MİRASÇILARIN TAMAMI BİLİNMİYOR OLMALIDIR ...128

B- İLÂN YAPILMALIDIR ......................................................128

1- Uygun Araçlarla Yapılmalıdır .......................................128

2- İki Kez Yapılmalıdır .....................................................128

C- HİÇBİR MİRASÇI BELİRLENEMEZSE MİRAS

DEVLETE GEÇER .............................................................129

& 8. TEREKENİN ÖZEL KORUNMA ÖNLEMİ OLARAK

VASİYETNAMENİN TESLİMİ (TMK m. 595) ........................131

I. GENEL OLARAK .................................................................... 131

II. SULH HÂKİMİNE TESLİM EDİLMESİ ZORUNLULUĞU

(TMK m. 595 f. I) ......................................................................132

A- TESLİM İÇİN GEÇERLİ OLMA ŞARTINA BAKILMAZ .. 132

B- TESLİM HEMEN YAPILIR ...............................................132

1- Vasiyetnameyi Düzenleyen Görevli ..............................133

2- Vasiyetnameyi Muhafaza Eden Görevli ........................133

3- Vasiyetnameyi Mirasbırakanın Arzusu Üzerine Saklayan

Kimse ............................................................................133

4- Vasiyetnameyi Başka Surette Ele Geçiren Kimse ........133

5- Vasiyetnameyi Ölenin Eşyası Arasında Bulan Kimse ..133

18 İçindekiler

III. TESLİM GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYENİN DOĞACAK

ZARARDAN SORUMLULUĞU (TMK m. 595 f. II) .............133

A- ÖLÜM ÖĞRENİLMİŞ OLMALIDIR ................................133

B- HEMEN TESLİM YAPILMAMIŞ OLMALIDIR ..............134

C- ZARAR DOĞMUŞ BULUNMALIDIR .............................134

IV. TESLİM ALAN SULH HÂKİMİNİN GÖREVLERİ

(TMK m. 595 f. III) ...................................................................134

A- TESLİM EDİLEN VASİYETNAMEYİ DERHÂL

İNCELEMEK...................................................................... 135

B- GEREKLİ KORUMA ÖNLEMLERİNİ ALMAK ............. 135

C- OLANAK VARSA İLGİLİLERİ DİNLEMEK ..................135

D- TEREKEYİ YASAL MİRASÇILARA GEÇİCİ OLARAK

TESLİM ETMEK ................................................................135

E- TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİNE KARAR

VERMEK ............................................................................135

F- MİRASTA HAK SAHİBİ OLANLARA TEBLİĞ ETMEK

(TMK m. 597) .....................................................................136

& 9. TEREKENİN ÖZEL KORUNMA ÖNLEMİ OLARAK

VASİYETNAMENİN AÇILMASI (TMK m. 596) .....................137

I. GENEL OLARAK ....................................................................137

II. ÇAĞRI İŞLEMİ YAPILIR (TMK m. 596 f. II) ........................138

A- BİLİNEN MİRASÇILAR ÇAĞRILIR ...............................139

1- Çağrı Usulüne Uygun Yapılmalıdır ..............................139

a. Davetiye Gönderilmelidir .......................................139

b. Açılacağı Gün ve Saat Bildirilmelidir .....................140

c. Adres Araştırması Yapılmadan İlanen Çağrı

Yapılmamalıdır .......................................................140

d. Tebligat Usulüne Uygun Şekilde Uygun

Yapılmalıdır ............................................................141

2- Çağrı Bilinen Tüm Mirasçılara Yapılmalıdır ................142

B- DİĞER İLGİLİLER ÇAĞRILIR .........................................142

C- DİLEDİKLERİ TAKDİRDE HAZIR BULUNMAK ÜZERE

ÇAĞRILIR ..........................................................................144

III. AÇIĞA ÇIKARMA İŞLEMİ YAPILIR (TMK M. 596 F. I) ....144

A- GEÇERLİ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN

AÇILIR ................................................................................145

İçindekiler 19

B- TESLİMİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇİNDE

AÇILIR ................................................................................146

IV. OKUMA İŞLEMİ YAPILIR (TMK m. 596 f. I) .......................147

A- ÇAĞRILANLAR GELMESE BİLE OKUNUR .................148

B- OKUNMAYA İLİŞKİN TUTANAK DÜZENLENİR .......148

V. TESPİT İŞLEMİ İLE YETİNİLİR ............................................149

A- AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE KARAR

VERİLİR .............................................................................149

B- İTİRAZA UĞRAMADIĞININ TESPİTİ ŞEKLİNDE

KARAR VERİLEMEZ .......................................................150

VI. SAKLAMA İŞLEMİ YAPILIR ................................................152

VII. SONRAKİ VASİYETNAME İÇİN AYNI İŞLEM YAPILIR

(TMK m. 596 f. III) ...................................................................152

VIII. USUL HÜKÜMLERİ .............................................................153

A- GÖREVLİ MAHKEME ......................................................153

B- YETKİLİ MAHKEME ........................................................153

C- KARAR DÜZELTME İSTENİLEMEZ ..............................155

D- YABANCI MAHKEME KARARI .....................................155

E- MAHKEME KARARININ KAPSAMI ..............................160

1- Açık, Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde

Olmalıdır (HMK m. 297 f. II) .......................................160

2- Kısa Karara Uygun Olmalıdır (HMK m. 298 f. II) .......160

3- Taleple Bağlı Kalınmalıdır (HMK m. 26) .....................161

a. Mirasçılık Belgesi Verilemez (TMK m. 598) .........161

b. Usule Uygun Dava Açılmadan Tenfize Karar

Verilemez (TMK m. 600) .......................................162

c. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atanamaz

(TMK m. 550) .........................................................163

4- İnfaza Elverişli Olmalıdır (HMK m. 297 f. II) ..............163

5- Gerekçeli Olmalıdır (HMK m. 297 f. I/c) .....................163

F- MURAFAA İSTENEMEZ ..................................................163

G- BEKLETİCİ SORUN (HMK m. 165) .................................164

VIII. SONUÇLARI ..........................................................................165

A- YASAL MİRASÇILAR AÇISINDAN ...............................166

1- Geçici Teslimin Sona Ermesi (TMK m. 595 f. III) .......166

2- İptal Davası Açma Hakkının Başlaması

(TMK m. 559 f. I) .........................................................166

20 İçindekiler

3- Tenkis Davası Açma Hakkının Başlaması

(TMK m. 571 f. I) .........................................................168

B- ATANMIŞ MİRASÇILAR AÇISINDAN ..........................170

1- Mirası Ret Süresinin Başlaması (TMK m. 606 f. II) .....170

2- Mirasçılık Belgesi İçin Gereken Bir Aylık Sürenin

Başlaması (TMK m. 598 f. II) .......................................170

C- VASİYET ALACAKLISI AÇISINDAN

(TMK m. 598 f. II) ..............................................................170

D- VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ AÇISINDAN

(TMK m. 550 f. III) .............................................................170

E- MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARI AÇISINDAN

(TMK m. 633 f. I) ................................................................170

F- MİRASÇI OLDUĞUNU ÖĞRENENLER AÇISINDAN

(TMK m. 639 f. I) ................................................................171

& 10. VASİYETNAMENİN TEBLİĞİ (TMK m. 597)........................ 173

I. GENEL OLARAK ....................................................................173

II. MİRASTA HAK SAHİBİ OLANLARA TEBLİĞ EDİLİR .....174

A- HER BİRİNE TEBLİĞ EDİLİR .........................................174

1- Tamamı Tebliğ Edilecekler........................................... 174

a. Yasal Mirasçılara Tebliğ (TMK m. 495-501) .........174

b. Atanmış Mirasçılara Tebliğ (TMK m. 516 f. I) ......177

c. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisine Tebliğ

(TMK m. 550) .........................................................177

d. Tereke Yöneticisine Tebliğ (TMK m. 593) ............177

e. Tasfiye Memuruna Tebliğ (TMK m. 634 f. I) ........177

2- İlgili Kısmı Tebliğ Edilecekler ......................................177

a. Vasiyet Lehdarının Yasal Temsilcisine Tebliğ....... 178

b. Yükleme Lehdarına Tebliğ .....................................178

c. Vasiyet Alacaklısına Tebliğ (TMK m. 517) ...........178

d. Yedek Mirasçıya Tebliğ (TMK m. 520) .................178

e. Önmirasçıya Tebliğ (TMK m. 521) ........................178

f. Artmirasçıya Tebliğ (TMK m. 521) ........................179

g. Şarta Bağlı Mirasçıya Tebliğ ..................................179

h. Şarta Bağlı Vasiyet Alacaklısına Tebliğ .................179

B- BULUNAMAYANLARA İLÂN YOLU İLE TEBLİĞ

OLUNUR ............................................................................179

İçindekiler 21

C- HÂKİM TARAFINDAN TEBLİĞ EDİLİR .......................180

III. GİDERİ TEREKEDEN KARŞILANARAK TEBLİĞ EDİLİR ... 181

& 11. TEREKENİN ÖZEL KORUNMA ÖNLEMİ OLARAK

MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ (TMK m. 598) ...........183

I. GENEL OLARAK ....................................................................183

II. TANIMI .....................................................................................184

III. İŞLEVİ ......................................................................................184

A- MİRASÇILIK SIFATLARINI İSPAT EDER .....................184

B- TEREKE ÜZERİNDE TASARRUF YETKİSİ SAĞLAR . 184

IV. YARGI ALANI (HMK m. 382, f. I/2-c6) .................................185

V. YARGILAMA USULÜ (HMK m. 385, f. I) .............................185

VI. VEREBİLECEK MAKAMLAR ...............................................186

A- SULH HUKUK MAHKEMESİ ..........................................186

B- NOTERLER ........................................................................186

VII. ÖZELLİKLERİ ........................................................................186

A- KENDİLİĞİNDEN VERİLEMEZ ......................................187

B- AKSİ SABİT OLANA KADAR GEÇERLİDİR ................187

C- ÇEKİŞMELİ YARGIDA VERİLEN KESİN HÜKÜM

OLUŞTURUR .....................................................................187

D- MÜLKİYET ÇEKİŞMESİNİ ÇÖZEN DAVA DEĞİLDİR . 189

E- MADDİ ANLAMDA KESİN HÜKÜM TEŞKİL ETMEZ

(HMK m. 388) .....................................................................189

1- Çekişmesiz Yargı Sonucu Davanın Kabulüne Karar

Verilmesi .......................................................................189

2- Çekişmesiz Yargı Sonucu Davanın Reddine Karar

Verilmesi .......................................................................190

F- İSTEK DIŞINA ÇIKILAMAZ ............................................191

G- BELİRLİ OLGULARA KARİNE TEŞKİL EDER ............191

H- TAŞINMAZLARDA TASARRUF İŞLEMİNE OLANAK

SAĞLAR .............................................................................191

I- TARAF OLMAYAN ALEYHİNE KESİN HÜKÜM

OLUŞTURMAZ ..................................................................192

İ- KOŞULLARI VARSA BİRDEN FAZLA ALINABİLİR ..193

J- MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ ENGEL DEĞİLDİR ...........195

K- SÜREYE BAĞLI DEĞİLDİR ............................................195

L- TAPU MEMURLARINI BAĞLAR ...................................195

22 İçindekiler

M- TEREKEYİ BENİMSEME/TESAHÜP BENİMSEME

ANLAMINA GELMEZ (TMK m. 610 f. II) ......................196

N- KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRMA İLKESİ GEÇERLİDİR

(HMK m. 385, f. II) .............................................................196

& 12. TEREKENİN ETKİSİ ...................................................................199

I. VAKIF KURMAYA ETKİSİ ....................................................199

A- GENEL OLARAK ..............................................................199

B- ÖLÜME BAĞLI TASARRUF BULUNMALIDIR

(TMK m. 102, f. I) ...............................................................199

1- Vasiyetname Bulunmalıdır ............................................200

a. Vasiyetname Şekli ...................................................200

aa. Resmî Vasiyetname (TMK m. 532-537) ..........201

bb. El Yazılı Vasiyetname (TMK. m. 538) .............201

cc. Sözlü Vasiyetname (TMK. m. 539-541)........... 201

b. Vasiyetnamede Bulunması Gerekenler ...................201

aa. Vakfın Amacı ....................................................201

bb. Vakfa Özgülenen Malvarlığı .............................202

cc. Vakfın Organları ...............................................204

2- Miras Sözleşmesi İçinde Yer Alması ............................204

C- ÖLÜME BAĞLI TASARRUF HER ZAMAN SERBESTÇE

GERİ ALINABİLİR ............................................................204

D- ÖZGÜLEME YAPILMALIDIR (TMK m. 526, f. I) ..........204

1- Özgüleme Şekli .............................................................205

a. Mirasçı Atama .........................................................205

b. Belirli Mal Bırakma ................................................ 205

c. Yükleme ..................................................................205

2- Özgülenen Malların Kazanılması ..................................206

E- TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI (TMK m. 526, f. II) .......206

1- Tüzel Kişilik Kazanma Şekli .........................................206

2- Tüzel Kişilik Kazanmanın Etkisi ..................................207

F- İPTALİ (TMK m. 560-561) ................................................207

G- TENKİSİ (TMK m. 570 f. II) ..............................................208

II. MAL REJİMİNE ETKİSİ (TMK m. 241 f. I, 265 f. I) ..............208

A- MAL REJİMİNİN ÖNCELİĞİ İLKESİNE ETKİSİ ...........208

B- KATILMA ALACAĞINI KARŞILAMAMAYA ETKİSİ

(TMK m. 241 f. I) ................................................................209

İçindekiler 23

C- MAL ORTAKLIĞI REJİMİNDE MİRASI KABULE ETKİSİ

(TMK m. 265 f. I) ................................................................210

III. ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞINA ETKİSİ

(TMK m. 371, f. III) ..................................................................210

IV. YÖNETİM KAYYIMLIĞINA ETKİSİ (TMK m. 427 b. 3) ....211

V. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN HESABINA ETKİSİ

(TMK m. 507-509) ....................................................................212

A- ÖLÜM GÜNÜNDEKİ DURUMA GÖRE HESAPLANIR

(TMK m. 507 f. I) ................................................................212

B- BORÇLARIN İNDİRİLMESİ (TMK m. 507).................... 213

1- Mirasbırakanın Borçları (TMK m. 507 f. II) .................213

2- Cenaze Giderleri (TMK m. 507 f. II) ............................214

3- Terekenin Mühürlenmesi ve Yazımı Giderleri

(TMK m. 589 f. II, 590, 591) ........................................215

4- Mirasbırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından

Bakılan Kimselerin Üç Aylık Geçim Giderleri

(TMK m. 645) ...............................................................215

5- Sağ Kalan Eşin Değer Artış Payı Alacağı

(TMK m. 227) ...............................................................217

6- Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı (TMK m. 231) ..........218

7- Vasiyetnamenin Açılması Gideri (TMK m. 597) ..........221

8- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Ücreti

(TMK m. 550 f. IV) .......................................................222

9- Tereke Yöneticisinin Ücreti (TMK m. 592 f. IV) .........223

10- Resmî Defter Tutma Gideri (TMK m. 623 f. II) ........... 223

11- Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan veya

Sakatlıkları Bulunan Çocuklara Yapılan Ödeme

(TMK m. 674 f. II)........................................................ 224

12- Ceninin Bakıma Muhtaç Anasına Yapılan Ödeme

(TMK m. 643 f. II) ........................................................225

13- Ergin Altsoyun Denkleştirme Alacağı

(TMK m. 370, 371, 641 f. II) ........................................226

C- SAĞLARARASI KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALAR

(TMK m. 508) .....................................................................226

D- SİGORTA ALACAKLARI (TMK m. 509) ........................229

VI. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ

(TMK m. 530) ...........................................................................229

24 İçindekiler

VII. İNTİFA HAKKI VEYA İRAT BORCUNA ETKİSİ

(TMK m. 568) ...........................................................................230

VIII. MİRASTAN FERAGAT DURUMUNDA GERİ VERMEYE

ETKİSİ (TMK m. 574) ..............................................................232

IX. MİRASBIRAKANIN SAĞLIĞINDA YAPMIŞ OLDUĞU

MİRASLA İLGİLİ KAZANDIRMALAR VE

PAYLAŞTIRMALARA ETKİSİ (TMK m. 575, c. 2) ..............233

X. İLERİDE DOĞACAK ÇOCUĞA ETKİSİ (TMK m. 583) .......234

XI. GAİBİN MİRASINA ETKİSİ (TMK m. 584, 585, 587) ..........234

A- GÜVENCE KARŞILIĞI TESLİM (TMK m. 584) .............234

B- GERİ VERME (TMK m. 585) ............................................235

C- GAİBİN HEM MİRASBIRAKAN, HEM MİRASÇI

OLMASI (TMK m. 587) .....................................................236

XII. KÜLLİ İNTİKALE ETKİSİ (TMK m. 599)............................ 237

XIII. CÜZİ İNTİKALE ETKİSİ (TMK m. 600) .............................238

XIV. VASİYETNAMENİN TENFİZİNE ETKİSİ (TMK m. 600) 239

XV. MİRASIN HÜKMEN REDDİNE ETKİSİ

(TMK m. 605 f. II) ....................................................................245

XVI. MİRASI RET SÜRESİNE ETKİSİ (TMK m. 607) ...............248

XVII. MİRASI RET HAKKININ DÜŞMESİNE ETKİSİ

(TMK m. 610) ...........................................................................249

A- Mirası Ret Hakkının Düştüğü Durumlar

(Benimseme/Tesahüp)......................................................... 249

1- Mirasçı Olarak Tereke İşlemlerine Karışma .................249

2- Terekenin Olağan Yönetimi Niteliğinde Olmayan İşler

Yapma ...........................................................................251

3- Mirasbırakanın İşlerinin Yürütülmesi İçin Gerekli Olanın

Dışında İşler Yapma ......................................................252

4- Tereke Mallarını Gizleme .............................................252

5- Tereke Mallarını Kendisine Maletme ...........................252

a. Taşınmazları İntikal Ettirmek .................................252

aa. Kendi Adına İntikal Ettirmek ............................253

bb. Başkası Adına İntikal Ettirmek .........................253

b. Aracı İntikal Ettirmek ............................................. 253

c. Şirket Hisselerini Devralmak ..................................253

d. İşyerini İşletmek ......................................................254

e. Kooperatif Üyeliğini Devretmek .............................254

İçindekiler 25

f. Diğer Maletme İşlemleri .........................................255

B- RET HAKKININ DÜŞMEMESİ........................................ 255

1- Terekede Bulunmayan Mala Sahiplenmek ....................255

2- Dul ve Yetim Aylığı Almak ..........................................255

3- Ceza Dosyasına Müdahil Olmak ...................................256

4- Mirasın Açılmasından Önce İşlemde Bulunmak ...........256

5- Mirasçılık Belgesi Almak.............................................. 256

6- Zorunlu Davaları Açmak ...............................................256

7- Cebrî İcra Takibi Yapılması ..........................................257

8- Tereke Tespiti İstemek ....................................................257

9- Davalı Sıfatı Bulunmak ...................................................257

10- Ölüm Sebebiyle İkramiye Almak .................................257

11- Ölüm Aylığı Almak ......................................................257

12- Hayat Poliçesi Karşılığını Almak.................................. 258

13- İcra Tehdidi Altında Ödeme Yapmak ........................... 258

14- Oldukça Küçük Değerde Ödeme Yapmak ....................258

15- Diğer İş ve Eylemlerde Bulunmak ................................258

XVIII. ELBİRLİĞİNE ETKİSİ (TMK m. 640) ..............................259

XIX. SORUMLULUĞA ETKİSİ ....................................................259

XX. KATILMA ALACAĞINDA HAK SAHİBİ OLMAYA ETKİSİ .262

XXI. TEK UYGULAMAYA ETKİSİ .............................................262

& 13. TEREKE HUKUKUNDA MİRASBIRAKAN VE

MİRASÇILAR ...............................................................................263

I. MİRASBIRAKAN ....................................................................263

A- TERİM SORUNU ...............................................................263

B- GERÇEK KİŞİLER MİRASBIRAKAN OLABİLİR .........263

C- TÜZEL KİŞİLER MİRASBIRAKAN OLAMAZ ..............264

II. MİRASÇI ..................................................................................264

A- DOĞUŞUNA GÖRE MİRASÇI......................................... 264

1- Yasal Mirasçı (TMK m. 495-501) .................................264

2- Atanmış Mirasçı/İradi Mirasçı (TMK m. 516 f. I) ........265

B- SAYISINA GÖRE MİRASÇI............................................. 266

1- Tek Mirasçı ................................................................... 266

2- Birlikte Mirasçı ............................................................. 266

C- SIRASINA GÖRE MİRASÇI .............................................268

1- Emanetçi Mirasçı (TMK m. 521) ..................................268

26 İçindekiler

2- Kesin Mirasçı (TMK m. 495-501) ................................269

D- HALEFİYETE GÖRE MİRASÇI .......................................269

1- Külli Halef Mirasçı (TMK m. 599) ...............................269

2- Cüzi Halef Mirasçı (TMK m. 600) ................................270

3- Özel Halef Mirasçı ........................................................270

E- KORUNMASINA GÖRE MİRASÇI .................................271

1- Saklı Paylı Mirasçı (TMK m. 506)................................ 272

2- Saklı Paysız Mirasçı...................................................... 274

& 14. TEREKE HUKUKUNDA ALACAKLILAR ..............................275

I. TEREKE ALACAKLISI ...........................................................275

A- MİRASBIRAKANIN ALACAKLISI .................................275

1- Mirasbırakanın Alacaklısının Yetkileri .........................275

a. Terekenin Resmî Tasfiyesini İsteyebilir .................275

b. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açamaz ...... 276

c. Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez .. 276

d. Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir

(TMK m. 591 f. III) .................................................276

e. Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ..................................................276

f. Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ..................................................276

2- Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması

(TMK m. 618) ...............................................................276

a. Miras Açılmış Olmalıdır .........................................276

b. Ödemeden Âciz Bir Mirasbırakan Bulunmalıdır ....277

c. Miras Süresinde Reddedilmelidir............................ 277

d. Reddeden Mirasçıya Kazandırma Yapılmış

Olmalıdır .................................................................277

aa. Kazandırma Ölümünden Önceki Beş Yıl İçinde

Gerçekleşmelidir............................................... 277

bb. Kazandırma Denkleştirmeye Tabi Olmamalıdır .....277

cc. Kazandırma Olağan Eğitim ve Öğrenim Gideri

Olmamalıdır (TMK m. 618 f. II) ......................278

dd. Kazandırma Âdet Üzere Verilen Çeyiz

Olmamalıdır (TMK m. 618 f. II) .....................278

e. Dava Açılmış Olmalıdır ..........................................278

İçindekiler 27

3- Mirasbırakanın Alacaklılarının İstemi İle Resmi Tasfiye

(TMK m. 633) ...............................................................278

4- Mirasçıların Sorumluluğunun Kapsamı

(TMK m. 618 f. III) .......................................................279

a. İyiniyetli Mirasçıların Sorumluluğu ........................279

b. Kötü Niyetli Mirasçıların Sorumluluğu ..................279

B- İNTİKAL ALACAKLISI ....................................................280

II. MİRASÇININ ALACAKLISI ..................................................280

A- GENEL OLARAK ..............................................................281

B- YETKİLERİ ........................................................................281

1- Tenkis Davası Açabilir (TMK m. 562) .........................281

2- Resmi Tasfiye Talep Edemez 281

3- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez .....281

4- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II)........................................................ 281

5- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ........................................................281

6- Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası Açamaz ............281

III. VASİYET ALACAKLISI (TMK m. 517) ................................283

A- VASİYET ALACAKLISI OLABİLECEKLER .................283

1- Gerçek Kişiler Olabilir.................................................. 283

2- Tüzel Kişiler Olabilir ....................................................283

3- Tüzel Kişiliği Bulunmayan Topluluklar Olabilir ..........284

4- Cenin Olabilir ................................................................284

5- Mirasbırakan Tarafından Belirlenen Olabilir ................284

6- Birden Çok Kişi Olabilir ...............................................284

B- VASİYET ALACAKLISININ ÖZELLİKLERİ .................284

1- Mirasçı Sıfatı Yoktur .....................................................284

2- Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Atanır ................................285

3- Mirasçıların Cüz’î Halefidir.......................................... 285

4- Vasiyet Borçlusundan İstekte Bulunabilir .....................287

5- Tereke Üzerinde Ayni Hak Kazanmaz ..........................287

6- Miras Ortaklığına Dahil Değildir ..................................287

C- VASİYET ALACAKLISININ HAK VE YETKİLERİ ......287

1- Resmi Tasfiye Talep Edemez........................................ 287

2- Terekenin Resmî Defterinin Tutulmasını İsteyemez .....288

28 İçindekiler

3- Terekenin Korunması Önlemi İsteyebilir

(TMK m. 633 f. II) ........................................................288

4- Mirasçı Atama Tasarrufuna İtiraz Edemez

(TMK m. 598 f. II) ........................................................288

5- Belirli Mal Bırakma Tasarrufuna İtiraz Edebilir ...........288

& 15. TEREKE HUKUKUNDA VASİYET BORÇLUSU ...................289

I. GENEL OLARAK ....................................................................289

II. VASİYET BORÇLUSU ............................................................289

A- VASİYET BORÇLUSU OLABİLECEKLER ....................289

1- Gerçek Kişiler Olabilir ..................................................289

2- Tüzel Kişiler Olabilir ....................................................289

3- Yasal Mirasçı Olabilir ...................................................289

4- Atanmış Mirasçı Olabilir............................................... 289

5- Başka Vasiyet Alacaklısı Olabilir ................................. 290

6- Önmirasçı Olabilir .........................................................290

7- Artmirasçı Olabilir ........................................................290

B- VASİYET BORÇLUSUNUN ÖZELLİKLERİ ..................290

1- Birden Çok Kişi Olabilir (TMK m. 600 f. I, 641) .........290

2- Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Varsa Ona Başvurulur

(TMK m. 600 f. I) .........................................................291

3- Tasarrufu Yerine Getirme Yükümlüsü Devre Dışı

Kalmışsa Yerine Getirme Borcu Bu Durumlardan

Yararlananlara Geçer (TMK m. 519 f. II) .....................291

& 16. TEREKEDE HAK SAHİPLİĞİ, TASARRUF VE YÖNETİM 293

I. GENEL OLARAK ....................................................................293

II. TEREKEDE ELBİRLİĞİYLE HAK SAHİPLİĞİ ....................293

III. TEREKEDE BİRLİKTE TASARRUF .....................................293

& 17. TEREKE HUKUKUNDA YER ALAN ÖLÜME BAĞLI

TASARRUFLAR VE VASİYET ..................................................295

I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF (TMK m. 502-574).................. 295

A- GENEL OLARAK ..............................................................295

B- ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF

(TMK m. 531-549) ..............................................................296

1- Vasiyetname (TMK. m. 531-544)................................. 297

İçindekiler 29

a. Tek Taraflı Hukuki İşlemdir ................................... 297

b. Üç Şekilde Yapılabilir (TMK m. 532-541) .............297

c. Her Zaman Dönülebilir (TMK m. 542-544) ...........298

2- Miras Sözleşmesi (TMK. m. 545-549) ..........................298

a. Akdi Niteliktedir..................................................... 298

b. Resmi Vasiyetname Şeklinde Yapılabilir ......(TMK m.

545 f. I).................................................................... 298

c. Mirasçı veya Üçüncü Kişi Lehine Yapılabilir ........ 298

d. Kural Olarak Tek Taraflı Dönülemez ..................... 298

II. VASİYET ..................................................................................299

A- GENEL OLARAK ..............................................................299

B- VASİYETNAME İLE KARŞILAŞTIRMA ........................299

C- BELİRLİ MAL BIRAKMA İLE KARŞILAŞTIRMA .......300

& 18. TEREKE ÜZERİNDE ATANMIŞ MİRASÇININ HAK VE

YETKİLERİ (TMK m. 516) .........................................................301

I. STATÜSÜ .................................................................................301

II. TEREKE ÜZERİNDEKİ HAK VE YETKİLERİ .....................301

A- TEREKEYE ELBİRLİĞİ İLE SAHİP OLURLAR ............301

B- TEREKE TESLİM EDİLEMEZ .........................................302

C- TEREKE YÖNETİCİSİ OLABİLİR ...................................302

D- TEREKENİN KORUNMASI ÖNLEMİ İSTEYEBİLİR.... 302

E- RESMİ TASFİYE TALEP EDEBİLİR ...............................302

F- YASAL MİRASÇILARLA BİRLİKTE MİRASI AYNI

KURALLARA GÖRE PAYLAŞIRLAR ............................302

& 19. TEREKEDEKİ BELİRLİ MALI BIRAKMA

(TMK m. 517-519) ......................................................................... 303

I. BELİRLİ MAL BIRAKMANIN KONUSU .............................303

A- MAL VASİYETİ (TMK m. 517 f. II) .................................303

1- Belirli Mal/Parça Vasiyeti .............................................303

2- Çeşit Vasiyeti ................................................................304

3- Seçimlik Vasiyet ...........................................................304

4- Tedarik Vasiyeti ............................................................305

5- Alt Vasiyet ....................................................................305

6- Ön Vasiyet (TMK m. 519 f. III, 647 f. III) ....................305

B- SINIRLI AYNİ HAK VASİYETİ .......................................306

30 İçindekiler

1- Kişisel İrtifak Vasiyeti .................................................. 306

a. İntifa Vasiyeti (TMK m. 517 f. II, 601 f. I) ............306

b. Oturma Vasiyeti ......................................................308

2- Rehin Vasiyeti ...............................................................309

a. Taşınır Rehni ...........................................................309

b. Taşınmaz Rehni....................................................... 309

aa. İpotek ................................................................310

bb. İpotekli Borç Senedi ......................................... 311

cc. İrat Senedi .........................................................311

3- Taşınmaz Yükü Vasiyeti ...............................................312

4- Taşınmaz Lehine İrtifak Vasiyeti ..................................313

C- EDİM VASİYETİ (TMK m. 517 f. II, 601 f. I) ..................315

D- BORÇTAN KURTARMA VASİYETİ

(TMK m. 517 f. II) .............................................................. 315

E- ALACAK VASİYETİ .........................................................315

F- İBRA VASİYETİ ................................................................315

G- MADDİ OLMAYAN MAL VASİYETİ .............................315

1- Fikri Mülkiyet Vasiyeti................................................. 316

a. Bilim ve Edebiyat Eserleri ......................................316

b. Musiki Eserleri ........................................................317

c. Güzel Sanat Eserleri ................................................317

d. Sinema Eserleri ....................................................... 317

2- Sınai Mülkiyet Vasiyeti .................................................318

a. Patent .......................................................................318

b. Marka ......................................................................319

c. Endüstriyel tasarımlar .............................................319

d. Coğrafi işaretler....................................................... 320

aa. Menşe Adı......................................................... 320

bb. Mahreç İşareti ...................................................320

H- İRAT VASİYETİ (TMK m. 601 f. I) ..................................321

I- VÜCUT, ORGAN VE DOKU VASİYETİ

(2238 SK m. 14) ..................................................................321

İ- DİĞER KONULARDA VASİYET (TMK m. 517 f. II) .....322

II. VASİYET BORÇLSUNUN BORÇTAN KURTULMASI

(TMK m. 517 f. III)................................................................... 322

III. VASİYET BORÇLUSUNUN TESLİM BORCU

(TMK m. 518) ...........................................................................322

İçindekiler 31

IV. TEREKE İLE İLGİSİ (TMK m. 519) .......................................323

A- VASİYETİN TENKİSİNİN İSTENMESİ

(TMK m. 519 f. I) ................................................................323

B- VASİYET BORÇLUSUNUN DEĞİŞMESİ

(TMK m. 519 f. II) ..............................................................323

C- MİRASIN REDDİ VASİYET ALACAĞINI

SONLANDIRMAZ (TMK m. 519 f. III) ............................323

& 20. TEREKE ÜZERİNDE VASİYETİ YERİNE GETİRME

GÖREVLİSİNİN HAK VE YETKİLERİ (TMK m. 552-553) ..325

A- GENEL OLARAK .............................................................. 325

II. GÖREV VE YETKİLERİ .........................................................327

A- LİSTE DÜZENLEME (TMK m. 552, f. II, b.1) .................328

1- Resmi Liste Değildir .....................................................328

2- Olanak Varsa Mirasçılar Hazır Bulundurulabilir ..........328

3- Bildirim ve İhbar Yükümlülüğü Yoktur........................ 328

4- İlan Zorunluluğu Yoktur ...............................................328

5- Düzenleme Gideri Tereke Borcu Sayılır .......................328

6- Tespit Davasına Konu Olabilir...................................... 329

7- Mevcut Liste Varsa Yeniden Düzenlenmez ..................329

B- TEREKEYİ YÖNETİM (TMK m. 552, f. II, b. 2) .............330

1- Alacakların Tahsili, Borçların Ödenmesi

(TMK m. 552, f. II, b. 3) ...............................................331

2- Vasiyetleri Yerine Getirme (TMK m. 552, f. II, b.4) ....331

3- Plân Hazırlama (TMK m. 552, f. II, b. 5) .....................332

4- Temsil (TMK m. 552, f. II, b. 6) ...................................332

5- Bildirim (TMK m. 552, f. II, b. 7) .................................333

C- TEREKE MALLARI ÜZERİNDE TASARRUF

(TMK m. 553) .....................................................................333

D- TEREKENİN RESMÎ DEFTERİNİN TUTULMASINI

İSTEYEMEZ .......................................................................334

E- TEREKE YÖNETİCİLİĞİ GÖREVİ VERİLEBİLİR

(TMK m. 592 f. II) ..............................................................334

F- TEREKENİN KORUNMASI ÖNLEMİ İSTEYEBİLİR ....334

G- MİRASÇILIK BELGESİ DÜZENLENMESİ İÇİN

BAŞVURABİLİR ...............................................................334

H- TENKİS DAVASININ TARAFI OLAMAZ ......................334

32 İçindekiler

I- MİRASÇI ATAMA TASARRUFUNA İTİRAZ EDEMEZ

(TMK m. 598 f. II) ..............................................................335

İ- BELİRLİ MAL BIRAKMA TASARRUFUNA İTİRAZ

EDEMEZ (TMK m. 598 f. II) .............................................335

J- YÜKLEMENİN YERİNE GETİRİLMESİ DAVASI

AÇABİLİR (TMK m. 515 f. I) ............................................335

K- YÜKLEME YÜKÜMLÜSÜ OLAMAZ .............................335

L- VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASINDA

ÇAĞRILABİLİR (TMK m. 596 f. II) .................................335

M- VASİYETNAMENİN TÜMÜ TEBLİĞ EDİLİR

(TMK m. 597) .....................................................................335

& 21. TEREKENİN BORCA BATIK OLDUĞUNUN TESPİTİ

(TMK m. 605 f. II) .........................................................................337

I. KAVRAM .................................................................................337

II. KOŞULLARI ............................................................................337

A- MİRASBIRAKANIN ÖDEMEDEN ACZİ/BORCA BATIK

OLDUĞU BELLİ OLMALIDIR ........................................337

1- Açıkça Belli Olabilir .....................................................337

2- Resmen Tespit Edilmiş Olabilir ....................................338

3- Her Türlü Delille İspatlanabilir .....................................339

a. Tanıkla İspatlanabilir .............................................. 339

b. Vergi Dairesi Kayıtlarıyla İspatlanabilir .................339

c. İcra Dosyalarıyla İspatlanabilir ...............................339

4- İspat Yükü Davacıdadır .................................................340

5- İkrar Dikkate Alınmalıdır ..............................................340

6- Borç Mirasbırakana Ait Olmalıdır ................................ 340

7- Aktif ve Pasif Belirlenmiş Olmalıdır ............................ 341

a. Vergi Dairesinden Sorulmalıdır ..............................341

b. Belediyeden Sorulmalıdır .......................................342

c. Trafik Tescil Müdürlüğünden Sorulmalıdır ............342

d. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden

Sorulmalıdır ............................................................342

e. Bankalardan Sorulmalıdır .......................................343

f. Şirketlerden Sorulmalıdır ........................................343

8- Deliller Toplanmış Olmalıdır........................................ 344

B- TEREKE BENİMSENMEMİŞ OLMALIDIR ....................344

İçindekiler 33

III. USUL HÜKÜMLERİ ................................................................347

A- GÖREVLİ MAHKEME ......................................................347

B- YETKİLİ MAHKEME ........................................................349

C- DAVACI .............................................................................350

1- Yasal ve Atanmış Mirasçılar Dava Açabilir.................. 350

2- Küçük İçin Kayyım Atanması Gerekir ..........................350

3- Vesayet Altındakiler İçin İzin Gerekir

(TMK. m. 463 b. 5) .......................................................351

D- DAVALI.............................................................................. 352

1- Dava Hasımsız Olarak İncelenemez .............................352

2- Dava Alacaklılar Hasım Gösterilerek Açılmalıdır ........352

3- Hasımsız Açılan Dava Bu Sebeple Reddedilmemelidir.... 353

4- Alacak Temlik Edilmişse Husumet Temlik Edilene

Yöneltilmelidir ..............................................................353

E- KARAR DÜZELTME ........................................................353

F- HÜKÜM FIKRASI .............................................................354

G- HARÇ.................................................................................. 355

H- YARGILAMA GİDERİ ......................................................356

I- AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEBİLİR .356

İ- ÖZEL YETKİ GEREKİR ................................................... 357

J- HUKUKİ NİTELEME ........................................................357

& 22. TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASI

(TMK m. 619-631) .........................................................................359

I. İŞLEVİ ......................................................................................360

A- TEREKENİN GERÇEK DURUMUNU ÖĞRENME ........361

B- SORUMLULUĞUNU SINIRLAMA .................................361

C- MİRASI RET VEYA KABUL SÜRELERİNİ UZATMA .362

D- ALACAKLILARIN HAKLARININ ETKİLENMESİ .......362

II. ÖZELLİKLERİ (TMK m. 619) .................................................362

A- RESMÎ DEFTER TUTULMASINDA GÖREVLİ VE

YETKİLİ MAKAM ............................................................ 363

B- RESMÎ DEFTER TUTULMASININ İSTENME ŞEKLİ ...363

1- İsteyebilenler .................................................................363

a. Mirası Reddetmeye Hakkı Olan Yasal Mirasçı ......363

b. Atanmış Mirasçı ......................................................364

2- İsteyemeyenler ..............................................................364

34 İçindekiler

a. Vasiyet Alacaklısı ...................................................364

b. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi ..........................364

c. Mirasbırakanın Alacaklıları ....................................364

d. Mirasçının Alacaklıları ...........................................364

e. Mirastan Yoksun Olanlar ........................................365

f. Mirası Reddedenler .................................................365

g. Mirasçılıktan Çıkarılanlar .......................................365

h. Mirastan Feragat Edenler ........................................365

3- İstemesine Gerek Olmayan (TMK m. 631 f. II) ............365

C- RESMÎ DEFTER TUTULMASINI İSTEME SÜRESİ ...... 365

1- Bir Ay İçinde İstenir ......................................................365

2- Süre Hak Düşürücüdür ..................................................366

3- Önemli Sebepler Varsa Uzatılabilir (TMK m. 615) ......366

D- RESMÎ DEFTER TUTULMASINI İSTEME HAKKININ

DÜŞMESİ ........................................................................... 366

E- RESMÎ DEFTER TUTULMASINDA UYGULANACAK

USUL ..................................................................................366

F- RESMÎ DEFTER TUTULMASININ ETKİSİ ....................366

1- Diğer Mirasçılar Hakkında Etkili Olur ..........................367

2- Alacağın Varlığına Karine Oluşturur ............................367

G- RESMÎ DEFTER TUTULMASINDA GİDERLER ...........367

III. USUL (TMK m. 620-623) .........................................................367

A- DEFTERE GEÇİRME (TMK m. 620) ................................367

1- Hâkimin Görevlendirilecek Kâtibe Tutturulur ..............368

2- Bütün Aktif ve Pasifler Yazılır ......................................368

3- Resmî Kayıtlardan veya Mirasbırakanın Belgelerinden

Anlaşılanlar Doğrudan Doğruya Deftere Geçirilir

(TMK m. 622) ...............................................................368

4- Ölüm Tarihindeki Değerler Esas Alınır ........................368

5- Değer Kural Olarak Hakim Tarafından Belirlenir ........369

B- İLÂN YOLUYLA ÇAĞRI (TMK m. 621) .........................369

1- İlân Yoluyla Çağrının Muhatapları ...............................369

2- İlân Yoluyla Çağrının Konusu ......................................369

3- İlân Yoluyla Çağrının Sayısı .........................................370

4- İlân Yoluyla Çağrı Aralığı .............................................371

5- İlân Yoluyla Çağrı Sonucu Bildirim Süresi ..................371

C- BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................... 371

İçindekiler 35

1- Yükümlülüğün Kapsamı ...............................................371

a. Mirasçıların Bilgi Verme Yükümlülüğü

(TMK m. 620 f. III) .................................................371

b. Üçüncü Kişilerin Bilgi Verme Yükümlülüğü

(TMK m. 620 f. II) ..................................................371

2- Yükümlülüğü Yerine Getirmemenin Sonuçları

(TMK m. 620 f. II) ........................................................372

D- DEFTER TUTMANIN SONA ERMESİ (TMK m. 623).... 372

IV. MİRASÇILARIN DURUMU (TMK m. 624-625) ....................373

A- YÖNETİM (TMK m. 624) ..................................................373

B- İCRA TAKİBİ, DAVA VE ZAMANAŞIMI

(TMK m. 625) .....................................................................373

V. SONUÇLARI (TMK m. 626-630) ............................................373

A- BEYANA ÇAĞRI (TMK m. 626) ......................................374

1- Defteri İnceleme Süresi Bitmiş Olmalıdır .....................374

2- Her Mirasçı Beyanda Bulunmaya Çağrılmalıdır ...........374

3- Her Mirasçıya Bir Ay Süre Verilmelidir....................... 375

4- Koşullar Gerektirdiği Takdirde Ek Süre Verilebilir...... 375

B- BEYAN (TMK m. 627)....................................................... 376

1- Mirasçı Beyanda Bulunabilir (TMK m. 627 f. I) .......... 376

a. Mirası Reddettiğini Beyan ......................................376

b. Mirası Kayıtsız Şartsız Kabul Ettiğini Beyan .........376

c. Mirası Deftere Göre Kabul Ettiğini Beyan .............376

d. Resmi Tasfiye İstediğini Beyan ..............................376

2- Mirasçı Beyanda Bulunmayabilir (TMK m. 627 f. II) ..377

C- RESMÎ DEFTERE GÖRE KABULÜN SONUÇLARI

(TMK m. 628-630) ..............................................................377

1- Deftere Yazılanlardan Sorumluluk (TMK m. 628) .......377

2- Deftere Yazılmayanlardan Sorumluluk (TMK m. 629) 377

3- Kefalet Borçlarından Sorumluluk (TMK m. 630) .........378

V. MİRASIN DEVLETE GEÇMESİ (TMK m. 631) .................... 378

& 23. TEREKENİN RESMÎ TASFİYESİ (TMK m. 632-636) ............379

I. ÖZELLİKLERİ .........................................................................379

A- MİRAS AÇILDIĞINDA MİRASÇILARA VERİLEN BİR

SEÇENEKTİR ....................................................................379

B- TEREKE AYRI VE BAĞIMSIZ NİTELİĞİNİ KORUR ...380

36 İçindekiler

C- TEREKENİN TAMAMINI KAPSAR ................................381

D- TEREKENİN SEVK VE İDARESİ ANLAMINA

GELMEZ .............................................................................381

E- MİRASÇILARIN KENDİ MALVARLIKLARIYLA

SINIRSIZ SORUMLULUĞUNU SONLANDIRIR ...........381

F- ALACAKLILARA GÜVENCE SAĞLAR

(TMK m. 603 f. I) ................................................................381

1- Mirasbırakanın Alacaklıları (TMK m. 603 f. II) ...........381

2- Vasiyet Alacaklıları (TMK m. 603 f. I) ........................382

3- Mirasçının Alacaklıları (TMK m. 617) .........................382

G- TÜZEL KİŞİNİN MALVARLIĞININ TASFİYESİNDE

UYGULANIR (TMK m. 53) ...............................................383

1- Kanunda ve Kuruluş Belgesinde Hüküm Varsa ............383

2- Kanunda ve Kuruluş Belgesinde Hüküm Yoksa ...........383

II. KOŞULLARI (TMK m. 632-633) .............................................383

A- MİRASÇILARIN İSTEMİ İLE (TMK m. 632) ..................384

1- Mirasçı Olanlar İsteyebilir (TMK m. 632 f. I) ..............384

a. Yasal Mirasçı İsteyebilir .........................................384

b. Atanmış Mirasçı İsteyebilir .....................................384

c. Mirastan Yoksun Olanlar İsteyemez .......................384

d. Mirastan Tamamen Çıkarılanlar İsteyemez ............385

e. Mirastan Feragat Edenler İsteyemez .......................385

f. Mirastan Reddetmiş Olanlar İsteyemez ..................385

g. Yedek Mirasçı Kural Olarak İsteyemez ..................385

h. Art Mirasçı Kural Olarak İsteyemez .......................385

2- Mirasçı Olmayanlar İsteyemez ......................................385

a. Yüklemelerden Yararlanacaklar İsteyemez ............385

b. Vasiyet Alacaklıları İsteyemez ...............................386

c. Mirasçının Alacaklıları İsteyemez ..........................386

3- Mirasçılardan Biri Mirası Kabul Ederse İstenemez

(TMK m. 632 f. II) ........................................................386

4- Mirasçılar Usulüne Uygun İstemde Bulunmalıdır ........386

B- MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ İSTEMİ İLE

(TMK m. 633) .....................................................................386

III. RESMÎ TASFİYENİN YÖNETİMİ (TMK m. 634) .................388

A- SULH HAKİMİ RESMÎ TASFİYE YAPABİLİR ..............388

B- TASFİYE MEMURU RESMÎ TASFİYE YAPABİLİR .....389

İçindekiler 37

IV. RESMÎ TASFİYE ŞEKİLLERİ ................................................389

A- OLAĞAN USUL İLE RESMÎ TASFİYE (TMK m. 635) ..389

1- Özel İhtiyari Artırma Usulü .......................................... 390

2- Açık Artırma Usulü .......................................................390

3- Pazarlıkla Satış Usulü ...................................................391

B- İFLÂS USULÜ İLE RESMÎ TASFİYE (TMK m. 636) .....392

V. RESMÎ TASFİYENİN TAMAMLANMASI ............................394

A- TAMAMLAYICI DEFTER DÜZENLENİR ......................394

B- HÂKİM EKSİKLİKLERİ TAMAMLATTIRIR................. 395

C- TASFİYE MEMURU KALAN MAL VE ALACAKLARI

MİRASÇILARA DEVRE HAZIR HALE GETİRİR.......... 395

VI. RESMÎ TASFİYE SONUCU SORUMLULUK .......................395

A- MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU (TMK m. 632 f. III) 395

B- MİRASBIRAKANIN ALACAKLILARININ

SORUMLULUĞU ..............................................................396

& 24. TEREKE TASFİYE MEMURU (TMK m. 634 f. I) ...................397

I. TASFİYE MEMURUNUN ATANMASI................................. 397

II. TASFİYE MEMURUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ ........................397

A- İŞLERİNİ SULH MAHKEMESİNİN GÖZETİM VE

DENETİMİ ALTINDA YÜRÜTÜR (TMK m. 634, f. IV) .397

B- İŞE TEREKENİN DEFTERİNİN DÜZENLENMESİYLE

BAŞLANIR (TMK m. 634, f. II) ........................................ 398

C- ALACAK VE BORÇLARIN BİLDİRİLMESİ İSTENİR

(TMK m. 634, f. II) .............................................................398

D- ALACAKLARI TAHSİL EDER VE BORÇLARI ÖDER .398

E- İHTİYAÇ DUYDUĞU ORANDA MALLARI PARAYA

ÇEVİRİR .............................................................................398

F- GEREK DUYULMAYAN MALLAR MİRASÇILARA

TESLİM EDİLEBİLİR ........................................................399

G- MİRASÇILARA BİLGİ VERİLİR (TMK m. 635 f. II) .....399

H- GEREKLİ OLAN DAVALARI AÇABİLİR ......................399

I- MİRASÇI ATAMA TASARRUFUNA İTİRAZ EDEMEZ

(TMK m. 598 f. II) ..............................................................400

İ- BELİRLİ MAL BIRAKMA TASARRUFUNA İTİRAZ

EDEMEZ (TMK m. 598 f. II) .............................................400

38 İçindekiler

J- MİRASÇILAR ADINA MİRASÇILIK BELGESİ TALEP

EDEBİLİR ...........................................................................400

K- VASİYETNAMENİN TÜMÜ TEBLİĞ EDİLİR

(TMK m. 597) .....................................................................400

III. TASFİYE MEMURUNU ŞİKAYET ........................................400

IV. TASFİYE MEMURUNUN ÜCRETİ ........................................400

& 25. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK (TMK m. 637-639) ..............403

I. KOŞULLARI (TMK m. 637) ....................................................404

A- MİRASÇILIKTAKİ ÜSTÜN HAK İSPAT EDİLMELİDİR

(TMK m. 637 f. I) ................................................................404

B- MİRASÇILIK SIFATIYLA İLGİLİ UYUŞMAZLIK

ÇÖZÜLMELİDİR (TMK m. 637 f. II) ...............................404

C- GEREKLİ ÖNLEMLER ALINABİLİR

(TMK m. 637 f. III) .............................................................405

1- Davacının İstemi Bulunmalıdır .....................................405

2- Her Türlü Önlem Alınabilir ...........................................405

a. Davalının Güvence Göstermesi ..............................405

b. Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesi ...............................405

c. Diğer Önlemler .......................................................405

II. HÜKÜMLERİ (TMK m. 638) ...................................................405

III. ZAMANAŞIMI (TMK m. 639) .................................................406

IV. USUL HÜKÜMLERİ ................................................................407

A- GÖREVLİ MAHKEME ......................................................407

B- YETKİLİ MAHKEME

(TMK m. 576 f. II, HMK m. 11 f. I/a) ................................407

C- DAVACI (TMK m. 637 f. I) ...............................................408

D- DAVALI (TMK m. 637 f. I) ...............................................408

E- HÜKÜM ..............................................................................408

& 26. TEREKEDE MİRAS ORTAKLIĞI (TMK m. 640)................... 411

I. GENEL OLARAK ....................................................................411

A- MİRAS ORTAKLIĞININ TANIMI (TMK m. 640 f. I) .....411

B- MİRAS ORTAKLIĞININ İŞLEVİ (TMK m. 640 f. II) ..... 411

1- Mirasçılar Terekeye Elbirliğiyle Sahip Olurlar .............411

2- Mirasçılar Kural Olarak Terekeye Ait Bütün Haklar

Üzerinde Birlikte Tasarruf Ederler ................................412

İçindekiler 39

C- MİRAS ORTAKLIĞININ KAPSAMI (TMK m. 640 f. II)... 413

II. MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ ..............................413

A- KENDİLİĞİNDEN OLUŞUR ............................................414

B- MİRASÇILAR ARASINDA KURULUR ..........................415

C- GEÇİCİDİR .........................................................................415

D- TEREKEDEKİ BÜTÜN HAK VE BORÇLARI KAPSAR . 415

E- TÜZEL KİŞİLİĞİ YOKTUR ..............................................416

F- ELBİRLİĞİYLE TASARRUF EDİLEBİLİR .....................417

III. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU (TMK m. 641).............. 417

& 27. TEREKE TEMSİLCİSİ/MİRAS ORTAKLIĞI TEMSİLCİSİ

(TMK m. 640 f. III) ........................................................................421

I. TEMSİLCİNİN ATANMASI GEREĞİ ....................................421

A- TEREKE ADINA AÇILAN DAVADA ORTAKLARIN

OLURUNUN ALINAMAMASI (TMK m. 640 f. III) ........421

1- Miras Ortaklığı Oluşmalıdır (TMK m. 640) .................421

2- Yönetim ve Tasarruf İşlemi Bulunmalıdır

(TMK m. 702 f. II) ........................................................422

3- Tereke Adına Dava Açılmış Olmalıdır 423

4- Diğer Ortakların Oluru Alınamamış Olmalıdır .............424

B- TEREKE YÖNETİMİNDE ZORLUKLAR BULUNMASI .. 427

II. TEMSİLCİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ .......................................427

III. TEMSİLCİNİN ATANMASI ŞEKLİ .......................................427

A- MİRASÇILAR TARAFINDAN ATANMASI ...................427

B- MAHKEME TARAFINDAN ATANMASI

(TMK m. 640 f. III) .............................................................428

1- Görevli Mahkeme (TMK m. 640 f. III, V) ....................428

2- Yetkili Mahkeme........................................................... 428

3- Davacı ...........................................................................429

a. Talep Edebilecekler................................................. 429

aa. Mirasçı Talep Edebilir ......................................429

aaa. Yasal Mirasçı Talep Edebilir ....................429

aaaa. Ölmüşse Mirasçıları ....................... 430

bbbb. Mirasçılık Sıfatını Yitirmişse Yerine

Geçenler ......................................... 430

bbb. Atanmış Mirasçı Talep Edebilir ................430

40 İçindekiler

ccc. Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarılan

(TMK m.513) Mirasçı Talep Edebilir ......430

ddd. Artmirasçı (TMK m. 521) Talep Edebilir .431

eee. Önmirasçı (TMK m. 524) Talep Edebilir. 431

fff. Miras Payını Kısmen Devreden Mirasçı

Talep Edebilir ...........................................431

bb. Yetki Belgesi İle Dava Açılabilir ......................431

cc. Hukuki Yararı Bulunan Dava Açabilir .............432

b. Talep Edemeyecekler.............................................. 432

aa. Alacaklılar .........................................................432

aaa. Tereke Alacaklısı Talep Edemez ..............433

aaaa. Mirasbırakanın Alacaklısı Talep

Edemez ........................................... 433

bbbb. İntikal Alacaklısı Talep Edemez ....433

bbb. Mirasçının Alacaklısı Talep Edemez ........433

ccc. Vasiyet Alacaklısı Talep Edemez............. 433

bb. Miras Payını Devralan Üçüncü Kişi .................433

cc. Miras Payını Tamamen Devreden Mirasçı .......434

c. Talep Şekli ..............................................................434

4- Davalı ............................................................................434

5- Adli Tatilde İncelenebilir ..............................................435

6- Kanun Yolları ................................................................435

a. HUMK Uygulamasında Kanun Yolu ......................435

aa. Hüküm Temyiz Edilebilir .................................436

bb. Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır ........................436

b. HMK Uygulamasında Kanun Yolu .........................437

aa. İstinaf Yolu Açıktır........................................... 437

bb. Temyiz Yolu Kapalıdır (HMK 362/1-b) ...........437

cc. Karar Düzeltme Yolu Kapalıdır ........................438

8- Feragat ...........................................................................438

IV. TEMSİLCİ ATANMASINI GEREKTİRMEYEN

DURUMLAR ............................................................................439

A- TÜM MİRASÇILAR İLGİLİ DAVADA TARAF İSE

ATANAMAZ ......................................................................439

B- DAHA ÖNCE ATANMIŞ TEMSİLCİ VARSA

ATANAMAZ ......................................................................441

İçindekiler 41

C- MİRASBIRAKAN ADINA KAYITLI OLMAYAN

TAŞINMAZ İÇİN ATANAMAZ .......................................442

D- DAVA KONUSUZ KALMIŞSA ATANAMAZ ................442

E- TEK MİRASÇI VARSA ATANAMAZ ............................. 442

F- MİRAS ORTAKLIĞI SONLANMIŞSA ATANAMAZ ....443

1- Mirasın Paylaşılması ..................................................... 443

2- Paylı Mülkiyete Geçilmesi ............................................443

V. TEMSİLCİNİN BELİRLENMESİ ............................................443

A- GERÇEK KİŞİ ATANABİLİR ...........................................443

1- Fiil Ehliyetine ve Yetkinliğe Sahip Olmalıdır ...............444

2- Mirasçılardan Biri Atanabilir ........................................444

3- Mirasçı Olmayan Kişi Atanabilir ..................................444

4- Birden Çok Kişi Atanabilir ...........................................445

5- Görevi Kabul Zorunluluğu Yoktur ................................445

6- Ücret İsteyebilir .............................................................445

B- TÜZEL KİŞİ ATANABİLİR ..............................................446

VI. TEMSİLCİNİN SIFATINA İTİRAZ ........................................446

VII. TEMSİLCİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI ..............................447

A- TEREKENİN DEFTERİNİ TUTARAK SULH HÂKİMİNE

VERMEK (TÜZÜK m. 55) .................................................447

B- YÖNETİMİNE VERİLEN MALLARIN HESABINI

VERMEK (TÜZÜK m. 56 f. I c. 1) ....................................448

C- TEREKENİN YÖNETİMİ İLE İLGİ YAPACAĞI

HARCAMALAR TEREKEDEN ÖDEMEK

(TÜZÜK m. 56 f. II) ............................................................448

D- MİRAS ORTAKLIĞI ADINA DAVANIN TARAFI

OLABİLİR ..........................................................................448

1- Dava Açabilir ................................................................448

2- Davalı Olarak Husumet Yöneltilebilir ..........................455

E- MİRASÇI ATAMA TASARRUFUNA İTİRAZ EDEMEZ

(TMK m. 598 f. II) ..............................................................455

F- BELİRLİ MAL BIRAKMA TASARRUFUNA İTİRAZ

EDEMEZ (TMK m. 598 f. II) .............................................455

G- TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN HER TÜRLÜ

İŞLEMİ YAPABİLİR ......................................................... 456

H- TEREKENİN OLAĞAN YÖNETİMİYLE İLGİLİ HER

TÜRLÜ İŞLEMİ YAPABİLİR........................................... 456

42 İçindekiler

I- İRADİ TEMSİLCİNİN GÖREV KAPSAMINI

MİRASÇILAR BELİRLER ................................................456

İ- MAHKEMECE ATANMIŞ TEMSİLCİNİN GÖREV

KAPSAMINI MAHKEME BELİRLER .............................456

J- KENDİLİĞİNDEN DAVADAN FERAGAT VEYA

DAVAYI KABUL EDEMEZ VEYA SULH OLAMAZ ....457

VIII. TEMSİLCİNİN YETKİ VE GÖREV SÜRESİ ......................457

IX. TEMSİLCİNİN YETKİSİNİN SINIRLANMASI ....................458

A- GENEL YETKİLİ TEMSİLCİ ATANABİLİR ..................458

B- SINIRLI YETKİLİ TEMSİLCİ ATANABİLİR .................458

C- BİR DAVADA TEREKEYİ TEMSİL ETMEK ÜZERE

TEMSİLCİ ATANABİLİR .................................................458

X. TEMSİLCİNİN YETKİSİNİN SONLANMASI....................... 459

A- YETKİSİNİN SONA ERDİRİLMESİ ................................459

1- İradi Temsilcinin Yetkisinin Sona Erdirilmesi ..............459

2- Mahkemece Atanan Temsilcinin Yetkisinin Sona

Erdirilmesi .....................................................................459

B- KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ ..................................459

1- Ölüm ..............................................................................460

2- Ölüm Benzeri Durumun Gerçekleşmesi .......................460

a. Ölüm Karinesi (TMK. m.31, 44 f.I)........................ 460

b. Gaiplik Kararı Verilmesi Gaiplik Kararı

(TMK. m.32 f.I, 35) ................................................461

3- Ehliyetsiz Hale Gelmesi ................................................461

4- Miras Ortaklığının Sona Ermesi ....................................462

5- Sürenin Sona Ermesi .....................................................462

6- İstifa ...............................................................................462

7- İşlemin Tamamlanması .................................................462

XI. TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU ..........................................462

& 28. TEREKEDE, BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI

(TMK m. 645) .................................................................................465

I. GENEL OLARAK ....................................................................465

II. BİRLİKTE YAŞAYANLARIN HAKKI ..................................465

A- HAKKIN SAHİPLERİ ........................................................465

B- HAKKIN KONUSU ............................................................465

İçindekiler 43

& 29. TEREKEDEKİ AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ

KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ (TMK. m. 652) .........................467

I. GENEL OLARAK ....................................................................467

II. KOŞULLARI ............................................................................468

A- OLUMLU KOŞULLAR...................................................... 468

1- Malik Eşin Ölüm ve Benzeri Durumu Gerçekleşmelidir .. 469

a. Malik Eşin Ölümü Gerçekleşebilir ..........................469

aa. Ölüm 1.1.2002 Öncesi İse................................. 469

bb. Ölüm 1.1.2002 Sonrası İse................................ 469

b. Malik Eş İçin Ölüm Karinesi Gerçekleşebilir .........470

c. Malik Eş İçin Gaiplik Kararı Alınmış Olabilir .......470

aa. Gaiplik Kararı İle Eş Ölmüş Gibi Kabul Edilir

(TMK m. 35) .....................................................470

bb. Gaiplik Kararı Evliliği Ortadan Kaldırmaz .......471

cc. Gaiplik Kararı Alan Fesih Kararı Almayabilir .471

2- Sağ Eşin Miras Hakkı Bulunmalıdır .............................472

a. Mirasçılık Sıfatı Bulunmalıdır ................................472

b. Miras Hakkı Belirlenmelidir ...................................473

c. Miras Hakkının Miktarı Önemsizdir....................... 473

d. Miras Hakkı Yetmezse Bedel Eklenebilir............... 473

e. Ayni Hakkın Değerinin Belirlenmesi ......................475

aa. Değerin Belirlenmesi Anı .................................475

bb. Esasa Alınacak Değer....................................... 475

cc. Değerin Belirlenme Şekli ..................................475

f. Değerin Karşılanması.............................................. 475

3- Konut veya Ev Eşyası Bulunmalıdır .............................475

a. Konut ve Ev Eşyası Ölene Ait Olmalıdır ................476

b. Aile Konutu Niteliğinde Çekişme Bulunmamalıdır . 477

aa. Tespit Davası Varsa Sonucu Beklenir ..............478

bb. Tespit Davası Yoksa Açılması İçin Mehil

Verilmelidir .......................................................478

4- İstem Bulunmalıdır ........................................................478

B- OLUMSUZ KOŞULLAR (TMK. m.652 f.III) ...................479

1- Ölen Eşin Meslek ve Sanatını Yürütecek Altsoyu

Bulunmamalıdır .............................................................479

2- Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri

Engellememeli İdi .........................................................479

44 İçindekiler

III. MİRAS HAKKINA BAĞLI HAKLAR ....................................479

A- KURAL OLARAK (MÜLKİYET HAKKI TANINMASI)

(TMK. m.652 f.I) .................................................................480

B- İSTİSNA/HAKLI NEDEN VARSA (İNTİFA VEYA

OTURMA HAKKI TANINMASI) (TMK. m.652 f.II) .......480

1- Haklı Sebepler Bulunmalıdır......................................... 480

2- İstem Bulunmalıdır ........................................................481

a. Sağ Kalan Eşin İstemi .............................................481

b. Diğer Yasal Mirasçılarından Birinin İstemi ............481

3- İntifa Hakkı Tanınabilir................................................. 481

4- Oturma Hakkı Tanınabilir .............................................482

C- MİRAS HAKLARI BAKIMINDAN AYNİ HAK TALEP

EDİLEMEYECEK DURUMLAR (TMK. m.652 f.III) ......482

1- Mirasbırakan Bir Meslek veya Sanat İcra Ediyor

Olmalıdır .......................................................................482

2- Altsoyundan Biri Aynı Meslek ve Sanatı İcra

Etmelidir ........................................................................482

3- Gerekli Olan Bölüm Bulunmalıdır ................................483

4- Tarımsal Taşınmazlara İlişkin Miras Hukuku Hükümleri

Saklı İdi......................................................................... 483

IV. USUL HÜKÜMLERİ ................................................................483

A- GÖREVLİ MAHKEME ......................................................484

B- YETKİLİ MAHKEME ........................................................486

C- DAVACI .............................................................................487

1- Kural Olarak ..................................................................488

2- Yasal Temsilci ...............................................................488

D- DAVALI.............................................................................. 488

& 30. TEREKEDE ÖZELLİKLERİ OLAN EŞYA

(TMK m. 653-668) .........................................................................489

I. BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN EŞYA (TMK m. 653 f. I) ..........489

A- MİRASÇILARDAN BİRİ KARŞI ÇIKMIŞ OLMALIDIR . 489

B- EŞYA BİR BÜTÜNLÜK OLUŞTURMALIDIR ...............489

II. AİLE BELGELERİ (TMK m. 653 f. II) ....................................489

A- SATILAMAMASI ..............................................................489

B- MİRASÇILAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK ÇIKMASI ....490

1- Görevli Mahkeme Karar Vermelidir .............................490

İçindekiler 45

2- Yerel Adet Göz Önünde Tutulur ...................................490

3- Yerel Adet Yoksa Kişisel Durumlar Göz Önünde

Tutulur ...........................................................................490

4- Mirasçılardan Birine Özgülenmesi ................................490

a. Payına Mahsup Edilmek Suretiyle.......................... 490

b. Payına Mahsup Edilmemek Suretiyle .....................490

5- Satılmasına Karar Verilmesi .........................................490

6- Özel Kanun Hükümleri Saklıdır ....................................491

III. ÖZEL ANI DEĞERİ OLAN EŞYA (TMK m. 653 f. II) ..........491

A- SATILAMAMASI ..............................................................491

B- MİRASÇILAR ARASINDA ANLAŞMAZLIK ÇIKMASI .. 491

1- Görevli Mahkeme Karar Vermelidir .............................491

2- Yerel Adet Göz Önünde Tutulur ...................................491

3- Yerel Adet Yoksa Kişisel Durumlar Göz Önünde

Tutulur ...........................................................................491

4- Mirasçılardan Birine Özgülenmesi................................ 492

a. Payına Mahsup Edilmek Suretiyle ..........................492

b. Payına Mahsup Edilmemek Suretiyle .....................492

5- Satılmasına Karar Verilmesi .........................................493

6- Özel Kanun Hükümleri Saklıdır.................................... 493

IV. MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARDAKİ ALACAKLARI

(TMK m. 654) ...........................................................................493

V. REHNEDİLMİŞ TEREKE MALLARI (TMK m. 655) ............493

A- MİRASBIRAKANIN BORÇLARI İÇİN REHNEDİLMİŞ

BİR TEREKE MALI BULUNMALIDIR ...........................493

B- KENDİSİNE REHNEDİLMİŞ BİR TEREKE MALI

DÜŞEN MİRASÇI O MALIN GÜVENCE ALTINA

ALDIĞI BORCU ÜSTLENMİŞ OLUR .............................494

VI. TAŞINMAZLAR (TMK m. 656-658) .......................................494

A- TAŞINMAZLARIN BÖLÜNMESİ (TMK m. 656) ...........494

B- TAŞINMAZLARIN ÖZGÜLENMESİ (TMK m. 657-658) ....494

1- Özgülenmeye Esas Olan Değer (TMK m. 657) ............494

a. Özgüleme Değeri ....................................................494

b. Özgüleme Ölçüsü ....................................................494

aa. Tarımsal Taşınmazlarda Ölçü ...........................495

bb. Diğer Taşınmazlarda Ölçü ................................495

2- Değerin Belirlenmesi (TMK m. 658)............................ 495

46 İçindekiler

a. Mirasçılar Tarafından Belirlenmesi ........................495

b. Sulh Hâkimi Tarafından Belirlenmesi ....................495

& 31. TEREKEDE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK

HÜKÜMLERİ ................................................................................497

I. GENEL OLARAK ....................................................................497

II. GENEL HÜKÜMLER ..............................................................497

A- YABANCI HUKUKUN UYGULANMASI .......................498

B- DEĞİŞKEN İHTİLÂFLAR ................................................498

C- VATANDAŞLIK ESASINA GÖRE YETKİLİ HUKUK .. 498

Ç- KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK ......................................499

D- TÜRK HUKUKUNUN DOĞRUDAN UYGULANAN

KURALLARI ......................................................................499

E- HUKUKÎ İŞLEMLERDE ŞEKİL....................................... 499

F- ZAMANAŞIMI................................................................... 499

III. KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI................................... 499

A- EHLİYET ............................................................................499

B- VESAYET, KISITLILIK VE KAYYIMLIK ......................500

C- GAİPLİK VEYA ÖLMÜŞ SAYILMA ...............................505

Ç- MİRAS ................................................................................506

1- Mirasın Tabi Olduğu Hukuk (5718 SK m. 20 f. I) ........506

2- Mirasın Açılması Sebepleri, İktisabı ve Taksimi

(5718 SK m. 20 f. II) .....................................................506

3- Türkiye'de Bulunan Mirasçısız Tereke

(5718 SK m. 20 f. III) ....................................................506

4- Ölüme Bağlı Tasarrufun Şekli (5718 SK m. 20 f. IV) ..506

5- Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti (5718 SK m. 20 f. V) ...509

D- AYNÎ HAKLAR .................................................................509

E- TAŞINMAZLARA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER .................509

F- SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ..............................................509

& 32. TEREKEDE MİLLETLERARASI USUL HUKUKU ...............511

I. GENEL OLARAK ....................................................................511

II. TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ .. 511

A- MİLLETLERARASI YETKİ ..............................................511

B- TÜRKLERİN KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN DAVALAR ..511

İçindekiler 47

C- YABANCILARIN KİŞİ HÂLLERİNE İLİŞKİN BAZI

DAVALAR .........................................................................512

Ç- TEMİNAT ...........................................................................512

III. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ VE

TANINMASI .............................................................................513

A- TENFİZ KARARI ...............................................................513

B- GÖREV VE YETKİ ............................................................522

1- Görevli Mahkeme ..........................................................522

2- Yetkili Mahkeme ...........................................................526

C- TENFİZ İSTEMİ .................................................................526

Ç- DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER .........................527

D- TENFİZ ŞARTLARI ...........................................................527

E- TEBLİĞ VE İTİRAZ ..........................................................529

F- KARAR ...............................................................................530

G- YERİNE GETİRME VE KANUN YOLU.......................... 530

Ğ- TANIMA .............................................................................531

H- KESİN HÜKÜM VE KESİN DELİL ETKİSİ ....................539

& 33. TEREKE HUKUKUNUN KAYNAKLARI ................................541

I. MEVZUAT KAYNAKLARI ....................................................541

A- ANAYASA ......................................................................... 541

B- ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER .................................542

C- KANUNLAR ......................................................................542

1- Türk Medeni Kanunu ....................................................542

2- Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli

Hakkında Kanun ............................................................554

3- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu .....................................556

4- Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında

Kanun ............................................................................556

5- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ................................559

6- Sosyal Hizmetler Kanunu ..............................................559

7- Türk Borçlar Kanunu ....................................................561

8- Türk Vatandaşlığı Kanunu ............................................562

9- Türk Ticaret Kanunu .....................................................564

10- Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve

Nakli Hakkında Kanun ..................................................564

11- Basın Kanunu ................................................................564

48 İçindekiler

12- Nüfus Hizmetleri Kanunu .............................................565

13- Noterlik Kanunu ............................................................565

14- Vakıflar Kanunu ............................................................565

C- KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ....................566

D- TÜZÜKLER ........................................................................567

E- YÖNETMELİKLER ...........................................................567

1- Türk Medenî Kanununun Velâyet, Vesayet ve Miras

Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük Kapsamında

Tutulacak Defterler, Özel Kütük, Dosyalar, Tutanaklar ve

Diğer Evrakın Düzenlenmesine Dair Yönetmelik .........567

2- Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta

Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ......................567

II. DİĞER KAYNAKLAR .............................................................568

A- ÖĞRETİ (TMK m. 1 f. II) ...................................................568

B- YARGI KARARLARI (TMK m. 1 f. II) ............................568

C- HÂKİMİN YARATTIĞI HUKUK (TMK m. 1 f. I) ...........568

EK 1 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE

MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR 24

TEMMUZ 1965 TARİHLİ TÜZÜK ............................................569

BİRİNCİ KISIM Tüzüğün kapsamı .................................................569

İKİNCİ KISIM Velayet ...................................................................570

I – Ana ve baba vazifelerini yapmadıkları veya yapamadıkları

takdirde alınacak tedbirler................................................... 570

II –Velayetin nez'i halinde haber verme ...................................570

III– Evliliği sona eren ana ve babanın çocuğun mallarını hakime

bildirme yükümlülüğü ........................................................570

IV– Velayetin sona ermesi halinde yapılacak işlem ..................571

ÜÇÜNCÜ KISIM Vesayet ..............................................................571

BİRİNCİ BÖLÜM Haber verme yükümlülüğü ...............................571

I – Ölüm halinde (Nüfus memuru tarafından) ..........................571

II– Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle hacri gerektiren

hallerde ...............................................................................571

III– Boşanma kararının çocukların durumu hakkında

tamamlanması veya değiştirilmesi halinde .........................572

IV- Hükümlülük halinde ............................................................572

İçindekiler 49

V– Nesebi sahih olmıyan bir çocuğun doğumu halinde ............572

İKİNCİ BÖLÜM Vasi tayini ...........................................................572

I – Deftere kayıt........................................................................ 572

II – 6972 sayılı kanunun uygulanması halinde ..........................573

1 – Vasi tayin edilecek kimseler .........................................573

2 – Hakimin nezareti ........................................................... 573

III- Diğer kanunlardaki tedbirler ...............................................573

IV– Vasiliğe istekli olanların önceden tesbiti ............................574

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vesayetin idaresi ............................................574

I – Defter tutma .........................................................................574

II –Vesayet altındaki kimsenin mevcudunun ve gelirinin

ihtiyaçlarına yetip yetmediğinin tesbiti ...............................575

III–Mallar hakkında yapılacak işler ..........................................575

1 – Genel olarak ..................................................................575

2 – Açık artırma ile satış .....................................................575

a) Genel olarak ............................................................575

b) Açık artırmada usul .................................................576

IV– Hesap verme yükümlülüğü ................................................577

1 – Raporun düzenlenmesi ve tevdii ...................................577

2 – Raporun mahkemece tetkik ve tasdikı ..........................577

3 – Rapor verme yükümlülüğünden muafiyet..................... 577

V –Vasilik ücreti .......................................................................578

VI– Vasinin tasarrufları aleyhine itiraz ....................................578

VII– Bankadaki para, hisse senedi ve tahvillerin iadesi ............578

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vesayetin sona ermesi ..............................579

I – Malların teslimi ...................................................................579

II –Vesayetin sonunda rapor verme ..........................................579

DÖRDÜNCÜ KISIM Miras ............................................................580

BİRİNCİ BÖLÜM İhtiyati tedbirler ................................................580

I – Genel olarak ........................................................................ 580

II –Terekenin mühürlenmesi ve defterin tutulması ...................580

1 – Kapsamı .........................................................................580

2 – İhtiyar meclislerinin görevlendirilebileceği haller ........581

3 – Süre ...............................................................................581

III–Terekenin resmen idaresi..................................................... 581

1 – Resmen idareyi gerektiren haller ...................................581

2 – Sona erme ......................................................................581

50 İçindekiler

IV– Vasiyetnamenin açılması ....................................................582

1 – Vasiyetnamenin hakime verilmesi ................................582

2 – Vasiyetnamenin açılmasında usul .................................582

3 – Vasiyetname örneğinin tebliği ......................................583

4 – Mirascılık belgesi ..........................................................583

5 – Şifahi vasiyet .................................................................583

İKİNCİ BÖLÜM Mirasın reddi .......................................................584

I – Reddin şekli......................................................................... 584

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Defter tutma ....................................................584

I – Defter tutma isteği ...............................................................584

II –Defterin muhteviyatı ............................................................584

III–İlan yolu ile tebligat............................................................. 585

1 – İlanın muhteviyatı ve yeri .............................................585

2 – İlanın şekli: ....................................................................585

IV– Belgelerin saklanması .........................................................586

V –Kaydın sona ermesi ve defterin işlenmesi ...........................586

VI–Defter tutma sırasındaki idari tasarruflar .............................586

VII– Dosya açma ve katibin görevlendirilmesi: ........................586

VIII–Defter tutma masrafları .....................................................586

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Resmi tasfiye ............................................587

I - Resmi tasfiye isteği ............................................................. 587

II –Resmi tasfiyeyi yapacak olanlar ..........................................587

III–Tasfiye memurunun görev ve yetkileri ................................587

IV–Malların paraya çevrilmesi: .................................................587

1 – Genel olarak .................................................................. 587

2 – Menkullerin paraya çevrilmesi ......................................587

3 – Gayrimenkullerin paraya çevrilmesi .............................588

V –Resmi tasfiyenin sona ermesi ..............................................588

1 – Defter düzenlenmesi ......................................................588

2 – Tasfiye sonunda tereke ..................................................589

VI–İflas usulü ile tasfiye ...........................................................589

VII– Tasfiye memurunun ücreti ................................................589

BEŞİNCİ BÖLÜM Terekenin paylaştırılmasından önce yapılacak

işlem ..........................................................................................589

I – Miras şirketine mümessil tayini isteği .................................589

II –Defter düzenlenmesi ve malların teslimi .............................589

III–Deftere itiraz: .......................................................................589

İçindekiler 51

IV–Mümessilin hesap vermesi ..................................................590

ALTINCI BÖLÜM Paylaştırma ......................................................590

I – Paylaştırma davası ...............................................................590

II – Payların teşkili .....................................................................590

III–Malların satılması ................................................................590

IV–Aile için yapılan fedakarlığa karşı tazminat isteği ..............590

BEŞİNCİ KISIM Çeşitli hükümler ..................................................591

I – Yönetmelikle düzenlenecek hususlar ..................................591

II –Yürürlükten kaldırılan hükümler .........................................591

III–Yürürlük tarihi..................................................................... 591

IV–Yürütme ...............................................................................591

EK 2 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE

MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 21

TEMMUZ 2003 TARİHLİ TÜZÜK ............................................593

BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam .................................................593

İKİNCİ KISIM Velayet ...................................................................593

BİRİNCİ BÖLÜM Velayete İlişkin Hükümler ...............................593

İKİNCİ BÖLÜM Çocuğun ve Mallarının Korunması..................... 593

ÜÇÜNCÜ KISIM Vesayet ..............................................................595

BİRİNCİ BÖLÜM Vesayet ve Denetim Makamları ile Vasi Atanması .595

İKİNCİ BÖLÜM Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması ......597

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vasinin Görevleri ...........................................597

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vasilik Görevinin Sona Ermesi ................602

DÖRDÜNCÜ KISIM Miras ............................................................603

BİRİNCİ BÖLÜM Koruma Önlemleri ............................................603

İKİNCİ BÖLÜM Mirasın Reddi .....................................................606

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Resmi Tasfiye .................................................609

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Miras Ortaklığı ..........................................612

BEŞİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler................................................. 613

EK 3 TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN VELÂYET, VESAYET VE

MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN

TÜZÜK KAPSAMINDA TUTULACAK DEFTERLER, ÖZEL

KÜTÜK, DOSYALAR, TUTANAKLAR VE DİĞER EVRAKIN

DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK ...........................615

BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam .................................................615

52 İçindekiler

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler..................................................... 616

ÜÇÜNCÜ KISIM Velâyet ve Vesayet ............................................616

BİRİNCİ BÖLÜM Defterler ............................................................616

İKİNCİ BÖLÜM Raporlar ..............................................................618

DÖRDÜNCÜ KISIM Miras............................................................ 620

BİRİNCİ BÖLÜM Defterler ............................................................620

İKİNCİ BÖLÜM Tutanak ve Kütük ................................................622

BEŞİNCİ KISIM Son Hükümler .....................................................623

EK 4 VASİYET TASARRUFLARININ ŞEKLİ KONUSUNDA

KANUNLAR İHTİLAFINA DAİR SÖZLEŞME .......................625

KAVRAM DİZİNİ ...................................................................................631

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN YAŞAM ÖYKÜSÜ ..............................661

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN “BİR KISMI” ...663

A) KİTAPLARI ..............................................................................663

B) MAKALELERİ .........................................................................671

C) TEBLİĞLERİ ............................................................................681

D) MODERATÖR OLARAK YARGITAY ADINA KATILIM ...731

E) YASAMA FAALİYETİNE YARGITAY TEMSİLCİSİ

OLARAK KATILIM .................................................................732

F) BİLİMSEL TOPLANTILARA YARGITAY ADINA

KATILIM ..................................................................................733

G) SÖYLEŞİLER ...........................................................................735

H) AÇIK OTURUMLAR............................................................... 736

I) TEZİ .......................................................................................... 736

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar