Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Duygu ÖZKAN
ISBN: 9786050512458
80,75 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Duygu ÖZKAN
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 176

AV. Duygu ÖZKAN, LL.M.

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR .................................................................................................. v

İÇİNDEKİLER ........................................................................................... vii

KISALTMALAR ....................................................................................... xiii

GİRİŞ ........................................................................................................... xv

BÖLÜM 1: TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE TEMEL KAVRAMLAR

1.1.Temel Kavramlar ................................................................................ 1

1.1.1.Tereke, miras ve malvarlığı ........................................................ 1

1.1.2. Mirasbırakan .............................................................................. 3

1.1.3. Mirasçı ....................................................................................... 5

1.1.3.1. Mirasçının tanımı........................................................... 5

1.1.3.2. Mirasçı olmanın şartları ................................................. 6

1.1.3.3. Yasal ve atanmış mirasçı ............................................... 7

1.1.3.3.1. Hukuki niteliği .............................................. 7

1.1.3.3.2. Evlilik dışı doğan çocuğun mirasçılığı ........ 11

1.1.3.3.3. Evlatlığın mirasçılığı ................................... 11

1.1.3.3.4. Sağ kalan eşin mirasçılığı............................ 12

1.1.3.3.5. Devletin mirasçılığı ..................................... 13

1.1.4.Alacaklı ..................................................................................... 14

1.2. Mirasın İntikali ................................................................................ 17

1.2.1. Genel olarak ............................................................................. 17

1.2.2. İntikale elverişli haklar ............................................................ 23

1.2.3. İntikale elverişli olmayan haklar ............................................. 27

1.3. Mirasın Kabulü ................................................................................ 28

1.3.1. Açık kabul ................................................................................ 28

1.3.2. Örtülü kabul ............................................................................. 29

1.3.2.1. Mirasçının tereke işlerine karışması, olağan yönetimi veya mirasa ait işlerin yürütülmesi niteliğinde olmayan işler yapması ............................................................... 29

1.3.2.2. Mirasçının terekeye ait bir malı gizlemesi veya zimmetine geçirmesi ................................................... 32

viii

BÖLÜM 2: TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİ GEREKTİRECEK DURUMLAR

2.1. Genel Olarak .................................................................................... 33

2.2. Mirasın Reddi ................................................................................... 34

2.2.1. Genel olarak ............................................................................. 34

2.2.2. Mirasın reddinin çeşitleri ......................................................... 35

2.2.2.1. Gerçek ret ........................................................................

2.2.2.1.1. Genel olarak ................................................ 35

2.2.2.1.2. Gerçek reddin şartları .................................. 36

2.2.2.1.2.1. Mirası ret beyanı tek taraflı olmalıdır ........ 36

2.2.2.1.2.2. Mirası ret beyanı kayıtsız şartsız olmalıdır ................... 38

2.2.2.1.2.3. Mirası ret beyanı Sulh Hukuk Mahkemesine yapılmalıdır .............. 39

2.2.2.1.2.4. Mirası ret beyanı süresi içinde yapılmalıdır ... 42

2.2.2.2. Hükmi ret ..................................................................... 45

2.2.2.2.1. Hukuki niteliği ............................................ 45

2.2.2.2.2. Hükmi reddin şartları .................................. 47

2.2.2.2.2.1. Genel olarak ............................ 47

2.2.2.2.2.2. Mirasbırakanın ölüm anında borçlarını ödemekten aciz durumda olması ...................... 47

2.2.2.2.2.3. Mirasbırakanın aczinin açıkça belli veya resmen tespit edilmiş olması ..................................... 49

2.2.2.2.3. Hükmi reddin ileri sürülmesi ...................... 50

2.2.3. Mirasın reddinin hüküm ve sonuçları ...................................... 53

2.2.3.1. Genel olarak ................................................................ 53

2.2.3.2. Mirasçılar bakımından ................................................. 53

2.2.3.2.1. Kanuni ve atanmış mirasçılar tarafından ret ................................................................ 53

2.2.3.2.2. Altsoyun tamamı tarafından ret ................... 54

2.2.3.2.3. En yakın mirasçıların tamamı tarafından ret ................................................................ 55

2.2.3.2.4. Mirasın alt derece lehine reddi .................... 57

ix

2.2.3.3. Alacaklıların korunması bakımından........................... 58

2.2.3.3.1. Mirasçının alacaklılarının korunması .......... 58

2.2.3.3.1.1. Genel olarak ............................ 58

2.2.3.3.1.2. Reddin iptali davasının hukuki niteliği .................................... 59

2.2.3.3.1.3. Reddin iptali davasının şartları .................................... 59

2.2.3.3.1.3.1. Mirasçının alacaklısı veya iflâs idaresi tarafından talep edilebilir ............ 59

2.2.3.3.1.3.2. Alacaklıları zarara uğratma amacı olmalıdır ........... 60

2.2.3.3.1.3.3. Terekenin pasifi aktifinden fazla ve teminat gösterilmemiş olmalıdır ........... 61

2.2.3.3.1.3.4. Altı aylık süre içerisinde talep edilmelidir......... 62

2.2.3.3.1.3.5. Reddin iptali davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır ......... 63

2.2.3.3.1.4. Reddin iptali davasının hüküm ve sonuçları ............................ 64

2.2.3.3.2. Mirasbırakanın alacaklılarının korunması ................................................... 65

2.3. Resmî Tasfiye ................................................................................... 68

2.3.1. Amacı ve hukuki niteliği ......................................................... 68

2.3.2. Resmî tasfiye talebi.................................................................. 69

2.3.2.1. Genel olarak ................................................................ 69

2.3.2.2. Mirasçıların talebi ........................................................ 70

2.3.2.3. Mirasbırakanın alacaklılarının talebi ........................... 72

2.3.2.3.1. Genel olarak ................................................ 72

2.3.2.3.2. Şartları ......................................................... 73

x

2.3.2.3.2.1. Alacağın elde edilemeyeceğine dair inandırıcı sebebin varlığı ..................................... 73

2.3.2.3.2.2. Alacaklıların talep etmesine rağmen ödeme yapılmaması veya güvence verilmemesi ..... 74

2.3.2.3.2.3. Üç aylık süre içerisinde talepte bulunulmalı ............................ 75

2.3.2.4. Kanun gereği resmî tasfiye .......................................... 76

2.3.3. Resmî tasfiye usulü .................................................................. 77

2.3.3.1. Genel olarak ................................................................ 77

2.3.3.2. Tasfiye usulleri ............................................................ 79

2.3.3.2.1. Olağan tasfiye usulü .................................... 79

2.3.3.2.2. İflâs hükümlerine göre tasfiye usulü ........... 81

BÖLÜM 3: TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ USULÜ

3.1. Terekenin İflâs Hükümlerine Göre Tasfiyesinde İflâs Kavramı, İflâs Sebepleri ve Görevli Organlar ............................................... 85

3.1.1. İflâs kavramı ............................................................................ 85

3.1.1.1. Genel olarak ................................................................ 85

3.1.1.2. İflâsa tabi şahıslar ........................................................ 86

3.1.2. İflâs sebepleri ........................................................................... 89

3.1.3. Tasfiye organları ...................................................................... 91

3.1.3.1. Genel olarak ................................................................ 91

3.1.3.2. Sulh Hukuk Mahkemesi .............................................. 92

3.1.3.3. Tasfiye memurları ....................................................... 96

3.1.3.3.1. Genel olarak ................................................ 96

3.1.3.3.2. Tasfiye memurlarının seçimi....................... 96

3.1.3.3.3. Tasfiye memurlarının görevleri ................... 97

3.1.3.3.4. Tasfiye memurlarının sorumlulukları ....... 100

3.1.3.3.5. Tasfiye memurlarının görevinin sona ermesi........................................................ 101

3.1.3.4. Alacaklılar toplanması ............................................... 101

3.2. Terekenin İflâs Hükümlerine Göre Tasfiye Kararı ve Bu Kararın Hukuki Sonuçları ........................................................................... 103

3.2.1. Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye kararı .................... 103

3.2.2. Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi kararının hukuki sonuçları ................................................................................. 105

xi

3.2.2.1. Genel olarak .............................................................. 105

3.2.2.2. Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiye kararının mirasçılar bakımından sonuçları ............................... 105

3.2.2.2.1. Genel olarak .............................................. 105

3.2.2.2.2. Tasarruf yetkisi, borçlardan sorumluluk ve artan değerin mirasçılara ait olması .......... 105

3.2.2.2.3. Hukuk davaları ve icra takipleri ................ 108

3.2.2.3. Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi kararının alacaklılar bakımından sonuçları .............................. 110

3.2.2.3.1. Genel olarak tasfiye kararının sonuçları.... 110

3.2.2.3.2. Tasarrufun iptali davası bakımından sonuçları.................................................... 113

3.3. Terekenin İflâs Hükümlerine Göre Tasfiyesinde Usul ............... 114

3.3.1. İflâs masasının teşkili ............................................................ 114

3.3.1.1. Genel olarak .............................................................. 114

3.3.1.2. İflâs masasını oluşturan mallar ve haklar .................. 115

3.3.1.2.1. Masaya dahîl olması gereken mal ve haklar bakımından ............................................... 115

3.3.1.2.2. İstihkak davası bakımından ....................... 119

3.3.2. Defter tutulması ..................................................................... 120

3.3.3. Tasfiye şeklinin belirlenmesi ................................................. 122

3.3.3.1. Genel olarak .............................................................. 122

3.3.3.2. Tasfiyenin tatili .......................................................... 123

3.3.3.3. Basit tasfiye ............................................................... 124

3.3.3.4. Adi tasfiye ................................................................. 125

3.3.4. İflâs masasının idaresi ............................................................ 127

3.3.4.1. Genel olarak .............................................................. 127

3.3.4.2. Birinci alacaklılar toplanması .................................... 127

3.3.4.3. Alacakların incelenmesi ve sıra cetveli ..................... 129

3.3.4.3.1. Alacakların incelenmesi ............................ 129

3.3.4.3.2. Sıra cetveli................................................. 131

3.3.4.3.2.1. Sıra cetvelinin düzenlenmesi ........................ 131

3.3.4.3.2.2. Sıra cetveline karşı başvuru yolları ................................... 133

3.3.4.4. Alacakların geç bildirilmesi ve yazdırılmaması ........ 136

3.3.4.5. İkinci alacaklılar toplanması ...................................... 137

3.3.5. Malların paraya çevrilmesi .................................................... 139

3.3.5.1. Genel olarak .............................................................. 139

3.3.5.2.Satış usulünün belirlenmesi ........................................ 140

3.3.5.3. Satışın yapılması ........................................................ 141

xii

3.3.6. Paraların paylaştırılması ........................................................ 144

3.3.6.1. Pay cetveli ve son hesap ............................................ 144

3.3.6.2. Borç ödemeden aciz belgesi ...................................... 147

3.3.7. İflâsın sona ermesi ................................................................. 149

3.3.7.1. Genel olarak ............................................................................... 149

3.3.7.2. İflâsın kaldırılması ..................................................................... 149

3.3.7.3. İflâsın kapanması ....................................................................... 154

SONUÇ ...................................................................................................... 157

KAYNAKÇA .............................................................................................

TEŞEKKÜR

Mirasbırakanın ölümü ile mirasçılarına geçen intikale elverişli terekesi-nin aktifinin pasifini karşılamadığının başka bir ifadeyle borca batık olduğu-nun anlaşılması halinde tereke iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir.

Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesinin incelendiği bu konuyu, tez danışmanım Sayın Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KULAKSIZ bana ilk önerdiğinde Miras Hukuku ve İcra ve İflâs Hukuku’nu sevmem nedeni ile çok heyecan-lanmıştım. Ancak konumun bu denli geniş olduğunu, Miras Hukuku ve İcra ve İflâs Hukuku içerisinde kaybolacağımı düşünememiştim. Tezimde derin-leşmeye başladıkça konumu çok sevdiğimi ve aslında o kadar da zor olmadı-ğını anlayıp keyifle tezimi yazdım. Bu konuyu bana öneren, süreç boyunca bana güvendiğini her daim belli eden, zamanını, bilgisini hiçbir zaman esir-gemeyen, kendisiyle çalışmaktan onur ve gurur duyduğum ve bundan sonra-ki akademik çalışmalarımda da desteğini arzuladığım Sayın Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KULAKSIZ’a en içten dileklerimle teşekkür ve minnetlerimi suna-rım.

Yüksek Lisans tezim süresince yapıcı eleştirileri ile tezimin şekillenme-sini sağlayan Yüksek Lisans tez jürimin saygı değer üyeleri Sayın Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU ve Sayın Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KODAKOĞ-LU’na teşekkür ederim.

Hayatım boyunca bir an olsun beni yalnız bırakmayan, maddi ve manevi tüm destek ve fedakârlıklarını esirgemeyen, bugünlere onlar sayesinde gel-diğim değerli annem Güler ÖZKAN ve değerli babam Nusret ÖZKAN’a teşekkür ederim.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar