Themis - Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ayşegül BİLEN
ISBN: 9789750268748
Stok Durumu: Stokta var
40,50 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayşegül BİLEN
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 272

"Borçlar Hukuku Özel Hükümler" adlı bu çalışma, dersin karmaşık yönünü sadeleştirmeyi ve zorunlu içeriğini örneklerle birlikte aktarmayı amaçlamaktadır. Kitabın hazırlanması sırasında sınavlara hazırlanan adaylara yardımcı olmak amacıyla teorik tartışmalara fazla girilmemiş, konuların sade biçimde aktarılması amaçlanarak gerekli yerlerde anlatım örneklerle desteklenmiştir.

Konu Başlıkları
Devir Borcu Doğuran Sözleşmeler
Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler
İş Görme Borcu Doğuran
Sözleşmeler ve Vekâletsiz İş Görme
Teminat Borcu Doğuran Sözleşmeler
İçindekiler
Önsöz  v
Giriş  xxiii
§ 1. İSİMSİZ SÖZLEŞMELER  1
I. GENEL OLARAK  1
II. TÜRLERİ  1
III. İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN TAMAMLANMASI VE YORUMLANMASI  3
1. Bölüm
DEVİR BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER
§ 2. SATIŞ SÖZLEŞMESİ  5
I. GENEL OLARAK  5
II. YARAR VE HASARIN GEÇMESİ  6
III. TAŞINIR SATIŞI  8
A) Genel Olarak  8
B) Satıcının Borçları  8
1. Satıcının Aslî Borcu  8
2. Satıcının Diğer Borçları  9
a) Satıcının Yan Yükümleri  9
b) Satıcının Koruma Yükümleri  9
C) Satıcının Temerrüdü  9
1. Genel Olarak  9
2. Ticari Satışlarda Satıcının Temerrüdü  10
a) Genel Olarak  10
b) Ticarî Satış Kavramı  10
c) Ticarî Satışta Satıcının Temerrüdünün Hükümleri  10
3. Satıcının Temerrüdünde Alıcının Zararının Hesaplanması  11
a) Genel Olarak  11
b) Somut Yöntem  11
c) Somut Yöntem  12
D) Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu (Satıcının Zapta Karşı Tekeffülden Doğan Borcu)  12
1. Genel Olarak  12
2. Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Sınırlanması  14
3. Zapta Karşı Tekeffülden Doğan Sorumluluğun Kaynağı ve Kaldırılması  14
4. Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Şartları  14
5. Zaptın Gerçekleşmesi  15
a) Zaptın Bir Mahkeme Hükmüyle Gerçekleşmesi  15
b) Zaptın Mahkeme Kararı Olmaksızın Gerçekleşmesi  15
5. Zaptın Hükümleri  18
a) Tam Zapt Halinde  18
b) Kısmî Zapt Halinde  19
E) Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu (Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Borcu)  20
1. Genel Olarak  20
2. Sorumluluğun Özellikleri  21
3. Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Şartları  22
a) Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Maddi Şartları  22
b) Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Şekli Şartları: Gözden Geçirme ve Bildirme  23
aa) Genel Olarak  23
bb) TBK Çerçevesinde Gözden Geçirme ve Bildirme Külfetleri  24
cc) Ticarî İş Niteliğindeki Satış Sözleşmelerinde Gözden Geçirme ve Bildirme Süreleri  25
dd) Gözden Geçirme ve Bildirme Külfetlerinin Özellikleri ve Bu Külfetlerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  26
c) Mesafe Satışlarında Satılanın Ayıplı Olması  27
4. Ayıba Karşı Tekeffülden Alıcı Lehine Doğan Seçimlik Haklar ve Seçimlik Hakların Sınırlanması  27
a) Ayıba Karşı Tekeffülden Alıcı Lehine Doğan Seçimlik Haklar  27
b) Seçimlik Hakların Sınırlanması  29
5. Ayıba Karşı Tekeffül Davalarında Zamanaşımı  29
F) Alıcının Borçları ve Temerrüdü  31
1. Bedeli Ödeme Borcu  31
a) Genel Olarak  31
b) Satış Bedeline Faiz Yürütülmesi  32
c) Alıcının Satış Bedelini Ödeme Borcunda Temerrüde Düşmesi  32
2. Satılanın Zilyetliğini Devralma Borcu  33
3. Alıcının Diğer Yükümleri  34
IV. TAŞINMAZ SATIŞI, TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE TAŞINMAZ SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR  34
A) Taşınmaz Satışı  34
1. Genel Olarak  34
2. Şekli  35
3. Taşınmaz Satışında Ayıba ve Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu  37
a) Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu  37
aa) Genel Olarak Uygulanacak Hükümler  37
bb) Zamanaşımı Süresi  38
b) Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu  38
4. Taşınmaz Satışında Yarar ve Hasarın Geçmesi  39
B) Taşınmaz Satış Vaadi  40
1. Genel Olarak  40
2. Şekli  41
3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine İlişkin Diğer Özellikler ve Sözleşmenin Hükümleri  41
C) Taşınmaz Satışı İlişkisi Doğuran Haklar  42
1. Genel Olarak Taşınmaz Satışı İlişkisi Doğuran Haklar  42
2. Önalım Hakkı  42
a) Genel Olarak  42
b) Türleri  43
c) Şekli  43
d) Ön Alım Hakkı Sözleşmesinin Hükümleri Ve Hakkın Şerhi  43
e) Ön Alım Hakkının Kullanılmasında Satış Veya Satışa Eşdeğer İşlemin Bildirilmesi ve Hakkın Süresi  45
f) Ön Alım Hakkından Feragat  46
3. Alım ve Geri Alım Hakları  46
a) Genel Olarak  46
b) Alım ve Geri Alım Sözleşmelerinin Şekli  47
c) Alım ve Geri Alım Haklarının Hukukî Niteliği ve Kullanılmaları  47
V. SATIŞIN DİĞER ÇEŞİTLERİ  49
A) Örnek Üzerine Satış  49
B) Beğenme Koşuluyla Satış  50
C) Kısmi Ödemeli Satış  51
1. Taksitle Satış Sözleşmesi  51
a) Genel Olarak  51
aa) Tanım  51
bb) Taksitle Satış Sözleşmesinde Ehliyet  52
cc) Taksitli Satış Sözleşmesinin Şekli  52
dd) Sözleşmenin Hüküm ve Sonuç Doğurması ve Geri Alma Açıklaması  53
ee) Alıcının Peşinatı Ödeme Borcu ve Sözleşmenin Süresi  53
b) Taksitle Satış Sözleşmesinde Alıcının Hakları  53
c) Alıcının Temerrüde Düşmesi Halinde Satıcının Hakları ve Bu Hakların Kullanılması  54
d) Taksitle Satış Sözleşmesinde Diğer Hükümler  56
aa) Taksitli Satışta Hâkimin Müdahalesi  56
bb) Yetkili Mahkeme ve Tahkim  56
cc) TBK’da Yer Alan Taksitli Satış Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı  56
2. Ön Ödemeli Taksitle Satış  57
a) Genel Olarak  57
aa) Tanım  57
bb) Şekli  57
b) Tarafların Hak ve Borçları  58
aa) Ödemelerin Güvenceye Bağlanması  58
bb) Alıcının Malın Devrini İsteme Hakkı  58
cc) Satış Bedelinin Ödenmesi  58
dd) Satış Bedelinin Belirlenmesi  58
c) Sözleşmenin Sona Ermesi  59
aa) Alıcının Cayma Hakkını Kullanmasıyla  59
bb) Sürenin Geçmesiyle  59
cc) Alıcının Temerrüdünde Satıcının Sözleşmeden Dönme Hakkına Sahip Olduğu Halin Bulunmasına İstinaden Sözleşmeden Dönmesiyle  59
d) Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesinin Diğer Hükümleri  60
aa) Uygulama Alanının Sınırlanması  60
bb) Taksitle Satış Sözleşmesiyle Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesi Bakımından Ortak Hükümler  61
D) Açık Artırma Yoluyla Satış  61
1. Genel Olarak  61
2. Artırma Yoluyla Satışta Sözleşmenin Kurulması ve Açık Artırmada İhale Bedelinin Peşin Ödenmesi Gereği  63
3. Açık Artırma Yoluyla Satışta Mülkiyetin Geçmesi  65
4. Artırma ile Satışlarda Zapttan ve Ayıptan Sorumluluk  65
5. İhalenin İptali  66
§ 3. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ  67
I. GENEL OLARAK  67
A) Bağışlamanın Özellikleri ve Tanımı  67
B) Bağışlama Sözleşmesinin Kurulması  67
C) Bağışlama Sözleşmesinde Ehliyet  67
1. Bağışlayanın Ehliyeti  67
2. Bağışlananın Ehliyeti  68
D) Bağışlamanın Şekli  68
II. KOŞULLU VE YÜKLEMELİ BAĞIŞLAMALAR  68
A) Koşullu Bağışlamalar  68
B) Yüklemeli Bağışlamalar  69
III. BAĞIŞLAMANIN HÜKÜMLERİ  69
A) Bağışlamada Borca Aykırı Davranış ve Sonuçları  69
B) Bağışlayanın Zapta ve Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  70
IV. BAĞIŞLAMANIN SONA ERMESİ  70
A) Bağışlayanın Bağışlamayı Geri Almasıyla (Bağışlayanın Bağışlamadan Dönmesiyle)  70
1. Geri Alma (Dönme) Sebepleri  70
a) Genel Olarak  70
b) Yerine Getirilmiş Bağışlamanın Geri Alınmasında (Elden Bağışlamadan Dönmede)  70
c) Bağışlama Taahhüdünün Geri Alınmasında (Bağışlama Sözleşmesinden Dönmede)  71
2. Bağışlamanın Geri Alınmasında Süre  72
B) Bağışlama Sözünün (Bağışlama Vaadinin) Kanun Gereği Ortadan Kalkması  72
C) Bağışlama Taahhüdünün Mahkeme Tarafından İptal Edilmesi  72
2. Bölüm
KULLANDIRMA BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER
§ 4. KİRA SÖZLEŞMESİ  73
I. KANUNDA YER ALAN KİRA SÖZLEŞMELERİ  73
II. KİRA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  75
A) Genel Olarak  75
1. Tanımı  75
2. Özellikleri  75
3. Kira Sözleşmesinin Kurulması  76
a) Esaslı Unsurlar Üzerinde Anlaşma  76
b) Kira Parasının Belirlenmesine İlişkin Özellikler  76
aa) Kira Parasının Yabancı Para Olarak veya Başka Bir Şeyin Verilmesi Biçiminde Belirlenip Belirlenemeyeceği  76
bb) Kira Parasının Belirlenmemiş Olması Durumu  77
cc) Kira Parasında İlişkin Belirlemede Aşırı Yararlanma ve Uyarlama Hükümlerinin Uygulanması  78
B) Kira Sözleşmesinin Tarafları, Şekli ve Süresi  78
1. Sözleşmenin Tarafları  78
a) Kiraya Veren  78
aa) Kiraya Verenin Malik Olmasının Gerekmemesi  78
aaa) Genel Olarak  78
bbb) Elbirliği veya Paylı Mülkiyete Tâbi Malın Kiraya Verilmesinde Kiraya Veren  79
bb) Kiraya Verenin Ehliyeti  79
b) Kiracı  80
aa) Genel Olarak  80
bb) Kiracının Ehliyeti  80
cc) Aile Konutuna İlişkin Kira Sözleşmesinde Eşin veya Eşlerin Kiracı Olması  81
dd) Eşlerin Birlikte Kiracı Olması Durumu Dışında Birden Fazla Kişinin Birlikte Kiracı Olması  82
2. Sözleşmenin Şekli  83
3. Sözleşmenin Süresi  83
C) Tarafların Borçları  84
1. Kiraya Verenin Borçları  85
2. Kiracının Borçları  86
a) Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Borcu  86
aa) Genel Olarak  86
bb) Kiracının Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Borcunda İfa Zamanı  86
cc) Kiracının Kira Parasını Ödemede Temerrüde Düşmesi  87
aaa) Genel Olarak  87
bbb) Kiracının Temerrüdünün Hukukî Sonuçları  87
i. Kiraya Verenin Seçimlik Hakları  87
ii. Özel Olarak Kiraya Verenin Fesih Hakkı  88
ccc) Ceza Koşulu ile Muacceliyet Kaydının Geçerliliği  89
ddd) Kiraya Verenin Hapis Hakkı  90
i. Kavram  90
ii. Kapsamı  90
iii. Hakkın Kullanılması  91
dd) Kira Konusu Şeyin Kiracıdan Kaynaklı Olarak Kullanılmasının Mümkün Olmadığı Hallerde Kira Bedelini Ödeme Borcu  91
ee) Kira Konusu Şeyin Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi Halinde Kiracının Kira Parasını Ödeme Borcu  91
aaa) Genel Olarak  91
b) Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu  93
aa) Genel Olarak Yasal Düzenleme ve Kapsamı  93
bb) Kiracının Bu Borçlar Bakımından Borca Aykırı Davranışının Sonuçları  94
c) Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu  94
d) Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  94
e) Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Yükümü  95
f) Kiracının Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi veya Erdirilmesinde Kiralananı Geri Verme Borcu  96
aa) Genel Olarak  96
bb) Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu Bakımından Kiraya Verenin Külfetleri  97
D) Kiraya Verenin Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu  98
1. Genel Olarak  98
2. Kiralananın Teslimi Sırasında Mevcut Ayıplar Bakımından  99
a) Genel Olarak  99
b) Sorumluluğun Şartları  99
c) Teslim Sırasında Mevcut Ayıplar Bakımından Kiracının Sahip Olduğu Haklar  100
3. Kiralananda Sonradan Ortaya Çıkan Ayıplardan Sorumluluk  101
a) Genel Olarak  101
b) Sorumluluğun Şartları  101
c) Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunda Kiracının Hakları ve Bu Hakların Kullanılması  102
aa) Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunda Kiracının Hakları  102
aaa) Önemli Ayıplarda  102
bbb) Önemsiz Ayıplarda  102
bb) Ayıba Bağlı Hakların Kullanılması  102
aaa) Ayıbın Tamir Yoluyla Giderilmesini Talep Hakkının Kullanılması  102
bbb) Eğer Mümkünse Kiralananın Ayıpsız Bir Benzeriyle Değiştirilmesini İsteme Hakkının Kullanılması  103
ccc) Kira Bedelinin Ayıp Oranında İndirilmesi Hakkının Kullanılması  103
ddd) Kira Sözleşmesini Fesih Hakkının Kullanılması  103
E) Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Üstün Hak Sebebiyle Sorumluluk (Kiraya Verenin Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu)  103
1. Genel Olarak  103
2. Kira Konusu Şeyin Üçüncü Kişi Tarafından Kira Sözleşmesinin Kurulması Sırasında Mevcut Üstün Hakka Dayanılarak Zapt Edilmesi ve Hukuki Sonuçları (TBK m. 309)  104
3. Kira Konusu Şeyin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra El Değiştirmesi veya Üçüncü Kişinin Üstün Hak Sahibi Olması (TBK m. 310 ve 311)  104
a) Genel Olarak  104
b) Üçüncü Kişinin Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Kira Konusu Şey Üzerinde Mülkiyet Hakkına Sahip Olması (TBK m. 310)  105
c) Üçüncü Kişinin Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Kira Konusu Şey Üzerinde Mülkiyet Dışında Bir Üstün Hak Sahibi Olması (TBK m. 311)  106
d) Taşınmaza İlişkin Kira Sözleşmelerinde Kiracının Nispî Hakkının Kuvvetlendirilebilmesi İmkânı (TBK m. 312)  106
F) Kira Sözleşmesinde Özel Durumlar  107
1. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması  107
a) Kiralananda Kiraya Veren Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması  107
aa) Genel Olarak  107
bb) Hükmün Değerlendirilmesi  107
cc) Şartları  107
dd) Kiraya Veren Tarafından Kiralananda Değişiklik Ve Yenilik Yapılmasında Kiraya Verenin Yükümlülükleri  108
b) Kiralananda Kiracı Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması  108
aa) Genel Olarak  108
bb) Hükmün Değerlendirilmesi  109
2. Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devri  110
a) Genel Olarak  110
b) Alt Kira ve Kira Hakkının Devrine İlişkin Kural ve İstisnası  110
c) Kiraya Verenin Alt Kiracıya Karşı Durumu  111
3. Kira Sözleşmesinin Devri  111
a) Genel Olarak  111
b) Hukukî Niteliği ve Şartları  112
aa) Hukukî Niteliği  112
bb) Şartları  112
c) Ticarî İşletmenin Devri ve Diğer Durumlarda Kira İlişkisinin Devrine İlişkin Özellik  113
d) Kira Sözleşmesinin Devrinin Hukukî Sonuçları  113
4. Takastan Feragat Yasağı  114
G) Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi  114
1. Genel Olarak  114
2. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Bitmesiyle  115
3. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimiyle  117
a) Genel Olarak  117
b) Taşınmaz ve Taşınır Yapı Kiralamalarında  118
c) Taşınır Kiralamalarında  118
4. Diğer Sona Erdirme Sebepleri  119
a) Önemli Sebeplerden Dolayı Olağanüstü Fesih  119
b) Kiracının İflası  121
c) Kiracının Ölümü Halinde Mirasçılarının Sözleşmeyi Feshi  122
VI. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI  123
A) Genel Olarak  123
1. Giriş ve Kavramlar  123
2. Uygulama Alanı  124
3. Bağlantılı Sözleşme  125
a) Yasal Düzenleme  125
b) Şartları  125
c) Hükümleri  126
4. Kiracı Aleyhine Düzenleme ve Değişiklik Yapma Yasağı  126
5. Kullanma Giderleri  128
B) Kiracının Güvence Vermesi  128
C) Kira Bedelinin Belirlenmesi  130
D) Konut Kirasında Konunun Aile Konutu Olması  134
E) Konut ve Çatılı İşyeri Kiralamalarının Sona Ermesi  137
1. Genel Olarak  137
2. Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi  138
a) Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde  138
b) Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde  140
3. Kira Sözleşmesinin Dava Yoluyla Sona Erdirilmesi  142
a) Genel Olarak  142
b) Tahliye Sebepleri  144
aa) Kiraya Verenden Kaynaklı Tahliye Sebepleri  144
aaa) Konut veya İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye Davası  144
i. Konut Gereksinimi Sebebiyle Tahliye Davası  144
ii. İşyeri Gereksinimi Nedeniyle Tahliye Davası  145
iii. Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye Davası Açması  146
iv. Gereksinim Nedeniyle Tahliyede Yeniden Kiralama Yasağı  147
bbb) Taşınmazı Yeniden İmar veya İnşa Sebebiyle Tahliye  147
i. Genel Olarak  147
ii. Tahliye Davasının Açılabileceği Süre  148
iii. Yeniden İmar ve İnşaya Dayanan Tahliyede Yeniden Kiralama Yasağı  148
bb) Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Sebepleri  149
aaa) Genel Olarak  149
bbb) Sebepler  149
i. Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliye  149
ii. İki Haklı Yazılı İhtar Sebep Nedeniyle Tahliye  150
iii. Kiracının Kendisinin veya Eşinin Aynı İlçe/Belde Sınırları İçinde Oturmaya Elverişli Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye  152
F) Kiracının Ölümü  153
§ 5. ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ  154
I. GENEL OLARAK  154
II. KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ  154
A) Genel Olarak  154
B) Tarafların Borçları  155
1. Ödünç Verenin Borçları  155
a) Ödünç Konusu Şeyi Teslim Borcu  155
b) Olağanüstü Masrafları Ödeme Borcu  155
2. Ödünç Alanın Borçları  155
a) Ödünç Verileni Sözleşmeye Uygun Kullanma Borcu  155
b) Kullanım Ödüncünün Konusunu Bir Başka Kişiye Kullandırmama Borcu  156
c) Ödünç Konusunun Olağan Masraflarına Katlanma Borcu  156
d) Kullanım Ödüncünü Ödünç Verene İade Etme Borcu  157
C) Ödünç Verenin Zapttan ve Ayıptan Sorumluluğu  157
D) Birden Fazla Kimsenin Birlikte Ödünç Almasında Müteselsil Sorumluluk  157
E) Kullanım Ödüncü Sözleşmesinin Sona Ermesi  158
1. Sürenin Dolmasıyla  158
2. Ödünç Alanın Sözleşmeyi İhlal Etmesine İstinaden Ödünç Verenin Sözleşmeyi Feshetmesiyle  158
3. Ödünç Verenin Acil İhtiyacına İstinaden Sözleşmeyi Feshetmesiyle  158
4. Ödünç Alanın Ölümüyle  158
III. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ  159
A) Genel Olarak  159
B) Unsurları, Şekli, Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Faiz ve Buna Bağlı Olarak Sözleşmenin Niteliği  160
1. Unsurları  160
2. Şekli  160
3. Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Faiz ve Buna Bağlı Olarak Sözleşmenin Niteliği  161
a) Adî İş Niteliğindeki Tüketim Ödüncü Sözleşmelerinde  161
b) Ticarî İş Niteliğindeki Tüketim Ödüncü Sözleşmelerinde  162
C) Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Tarafların Borçları  163
1. Ödünç Verenin Borcu: Ödünç Verenin Ödünç Konusunun Mülkiyetini Geçirme ve Teslim Borcu  163
a) Genel Olarak  163
b) Ödünç Verenin Borca Aykırı Davranıştan, Ayıptan ve Zapttan Sorumluluğu  164
2. Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Ödünç Alanın Borçları  165
a) Faizli Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Ödünç Konusu Şeyi Teslim Alma Borcu  165
b) Faizli Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Faiz Ödeme Borcu  165
c) Ödünç Konusu Şeyi Mislen İade Etme Borcu  165
D) Tüketim Ödüncü Sözleşmesinin Sona Ermesi  166
3. Bölüm
İŞ GÖRME BORCU DOĞURAN
SÖZLEŞMELER VE VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME
§ 6. HİZMET SÖZLEŞMESİ  167
I. GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ  167
A) Genel Olarak  167
1. Tanım  167
2. Unsurları  167
3. Özellikleri  168
4. Kurulması ve Şekli  168
B) Tarafların Borçları  169
1. İşçinin Borçları  169
2. İşverenin Borçları  169
C) Önem Arz Eden Bazı Hükümler  169
II. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ  170
III. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ  170
§ 7. ESER SÖZLEŞMESİ  171
I. GENEL OLARAK  171
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ, ÖZELLİKLERİ VE UNSURLARI  172
A) Türleri  172
B) Özellikleri  172
C) Unsurları  173
1. Bir Eser Meydana Getirme (ve Teslim Etme)  173
2. Bedel (Ücret) Ödeme Taahhüdü  173
3. Taraflar Arasında Anlaşma  174
III. ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI  174
A) Yüklenicinin Borçları  174
1. Eseri Meydana Getirme Borcu  175
a) Eseri Meydana Getirme – Eseri Bizzat ve Kendi İdaresi Altında Meydana Getirme  175
aa) Genel Kural ve İstisnaları  175
bb) Alt Eser Sözleşmesi  176
aaa) Genel Olarak  176
bbb) Alt Eser Sözleşmesinde Taraflar Arasındaki İlişkiler  176
i. İşsahibi ile Yüklenici Arasındaki İlişki (Sözleşme İlişkisi)  176
ii. Alt Yüklenici ile Yüklenici Arasındaki İlişki  176
iii. İşsahibi ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki  177
b) Eserin Meydana Getirilmesi İçin Gereken Araç ve Gereci Sağlama Borcu  177
c) Eser Teslim Sözleşmesi Söz Konusuysa Malzemeleri Sağlama Borcu  177
aa) Genel Olarak  177
bb) Eserde Kullanılacak Malzemeleri Getirme Borcunun İşsahibine veya Yükleniciye Ait Olmasına Göre Yüklenicinin Yüküm ve Yükümlülükleri  178
aaa) Genel Olarak  178
bbb) Eğer Eserde Kullanılacak Malzemeler İşsahibi Tarafından Sağlanmışsa  178
ccc) Eserde Kullanılacak Malzemeleri Yüklenici Sağlamışsa  180
d) Özenle İş Görme ve Sadakat Borcu  181
aa) Genel Olarak Özen Borcu  181
bb) Yüklenicinin Sadakat Borcu  183
cc) Özel Olarak TBK m. 473/II Hükmü  183
aaa) Genel Olarak  183
bbb) Şartları  184
ccc) Hükmü  185
e) İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borcu  185
aa) Genel Olarak  185
bb) Şartları  186
cc) Hükmü  186
2. Eseri Teslim Borcu  188
a) Genel Olarak  188
b) Teslim Borcunun İfa Zamanı ve Yüklenicinin Temerrüdü  189
aa) Teslim Borcunun İfa Zamanı  189
bb) Yüklenicinin Teslim Borcunda Temerrüde Düşmesi ve Hukukî Sonuçları  189
aaa) Yüklenicinin Teslim Borcunda Temerrüde Düşmesi  189
bbb) Yüklenicinin Temerrüde Düşmesinin Sonuçları  190
i. İşsahibinin Hakları  190
ii. Eserin Tesliminde Temerrüde Düşülmesine Ceza Koşulu Bağlanmış Olması  191
d) Eseri Teslim Borcuna İlişkin Diğer Hususlar  193
B) İşsahibinin Borçları  193
1. Genel Olarak  193
2. Bedel Türleri  194
a) Kesin Bedel, Kesin Bedelin Hükümleri ve Kesin Bedelin Uyarlanması  194
aa) Kesin Bedel  194
bb) Kesin Bedelin Hükümleri  195
cc) Kesin Bedelin Uyarlanması, Uyarlama Mümkün Değilse Sözleşmeden Dönme Veya Sözleşmenin Feshi  195
b) Yaklaşık Bedel ve Yaklaşık Bedelin Hükümleri, Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması  197
aa) Yaklaşık Bedel ve Yaklaşık Bedelin Hükümleri  197
bb) Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması  198
aaa) Genel Olarak  198
bbb) Şartları  198
ccc) Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılmasının Hüküm ve Sonuçları  199
c) İşin Değerine Göre Bedel Ödenmesinin Kararlaştırıldığı (Açık veya Örtülü Olarak) Hallerde Durum  201
IV. YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU  201
A) Genel Olarak  201
B) Şartları  201
1. Maddî Şartları  201
2. Şekli Şartları  204
C) Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Hükümleri  205
1. İşsahibinin Hakları  205
a) Genel Olarak  205
b) Sözleşmeden Dönme Hakkı  206
aa) Sözleşmeden Dönme Hakkı ve Etkisi  206
bb) Dönme Hakkının Sınırlanması  207
c) Bedelden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı  207
d) Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı  207
e) Zararın Tazminini Talep Etme Hakkı  208
2. Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakların Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi  208
V. ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  209
A) Genel Olarak  209
B) İşsahibinin Yüklenicinin Tüm Zararını Tazmin Ederek Sözleşmeyi Feshetmesiyle  209
1. Genel Olarak  209
2. TBK m. 484 Hükmündeki Feshin Özellikleri  210
3. TBK m. 484 Hükmündeki Fesih Hakkının Sonuçları  210
VI. ESERİN TESLİMDEN EVVEL KAZA SONUCUNDA TELEF OLMASI  211
A) Genel Olarak  211
B) Şartları  211
C) Sonuçları  212
VII. ESER SÖZLEŞMESİNDE İMKÂNSIZLIK  213
A) İşsahibinin Şahsında veya Tehlike Alanında Meydana Gelen Umulmayan Bir Olay Neticesinde İfanın İmkânsız Hale Gelmesi  213
1. Genel Olarak  213
2. Şartları  213
3. Sonuçları  213
B) Yüklenicinin Şahsında Ortaya Çıkan Umulmayan Bir Olaydan Doğan İmkânsızlık  213
1. Genel Olarak  213
2. Şartları  214
3. Sonuçları  214
§ 8. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ  215
I. GENEL OLARAK  215
A) Tanımı  215
B) Vekâlete İlişkin Hükümlerin Tâli Olarak Uygulanması  215
II. UNSURLARI, KURULMASI VE KAPSAMI  216
A) Unsurları  216
B) Kurulması  217
C) Kapsamı  217
III. TARAFLARIN BORÇLARI  218
A) Vekilin Borçları  218
1. Sadakat ve Özen Borcu  218
2. İşi Şahsen İfa Borcu  218
a) Genel Kural ve İstisnaları  218
b) Vekilin Bir Başka Kişiyi Tevkil Etmesi  219
aa) Genel Olarak  219
bb) Başkasını Tevkil Eden Vekilin Sorumluluğu  219
3. Müvekkilin Talimatına Uygun Olarak Hareket Etme Yükümü  220
a) Genel Olarak  220
b) Vekilin Talimattan Ayrılmasının Caiz Olduğu İstisnai Hâl  220
c) Talimata Uymamanın Sonuçları  220
4. Hesap Verme Borcu  221
5. İade Borcu  221
B) Müvekkilin Borçları  221
1. Ücret Ödeme Borcu  221
2. Vekil Tarafından Yapılan Masrafları ve Verilen Avansları Ödeme Borcu  221
3. Vekili Müvekkili Hesabına Girdiği Borçtan Kurtarma Yükümü  221
4. Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu  221
IV. DOLAYLI TEMSİLLE VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDE HAKLARIN MÜVEKKİLE DEVRİ (GEÇİŞİ)  222
V. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDE MÜTESELSİL BORÇLULUK  223
VI. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  223
A) Genel Olarak  223
B) Tek Taraflı Olarak Sona Erdirme (Azil ve İstifa)  223
C) Vekâlet Sözleşmesinin Taraflardan Birinin Ölümü, Ehliyetsizliği veya İflâsı Nedeniyle Kanun Gereği Sona Ermesi  223
§ 9 VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME  224
I. GENEL OLARAK  224
II. GERÇEK VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME  224
A) Genel Olarak  224
B) Tarafların Borçları  224
1. İşgörenin Borçları  224
2. İş Sahibinin Borçları  225
C) İşgörenin Sorumluluğu  225
D) Gerçek Vekâletsiz İş Görmenin Diğer Hükümleri  226
III. GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME  226
A) Genel Olarak  226
B) Kötüniyetli Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görmede İşi Görülen Kişi ile İşgörenin Durumu  227
C) İyiniyetli Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görmede İşi Görülen Kişi ile İşgörenin Durumu  227
4. Bölüm
TEMİNAT BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER
§ 10. KEFALET SÖZLEŞMESİ  229
I. GENEL OLARAK  229
A) Tanım  229
B) Hukukî Niteliği  230
C) Kefalet Sözleşmesinin Özellikleri  230
D) Kefalet Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerden Farkları  231
1. Garanti Sözleşmesinden Farkları  231
2. Avalden Farkları  231
E) Kefalet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı  232
II. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI  232
A) GEÇERLİ BİR ASIL BORCUN BULUNMASI  232
1. Genel Olarak  232
2. İptal Edilebilir Bir Borca Kefalet  232
3. Müstakbel veya Şarta Bağlı Bir Borca Kefalet  232
4. Eksik Borçlar İçin Kefalet  233
B) GEÇERLİ BİR KEFALET SÖZLEŞMESİNİN BULUNMASI  233
1. Kefalet Sözleşmesinde Esasa İlişkin Geçerlilik Şartları  233
a) Kefil Olma Ehliyeti  233
b) Kefil Olacak Olan Kimsenin Evli Olması  234
c) Kefilin İradesinin Sakatlanmış Olması  235
d) Kefalet Sözleşmesinin Temsil Yoluyla Yapılması  235
2. Kefalet Sözleşmesinde Şekle İlişkin Geçerlilik Şartları  235
a) Genel Olarak  235
b) Kefalet Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılması Gerekliliği  235
c) Yazılı Şeklin İçeriği  235
III. KEFALETİN ÇEŞİTLERİ  236
A) Adî Kefalet  236
B) Müteselsil Kefalet  238
C) Toplu Kefalet  238
1. Bağımsız Toplu Kefalet  238
2. Kısmî Kefalet  239
3. Birlikte Kefalet  239
4. Kefile Kefalet  239
D) Rücua Kefalet  240
E) Zarara (Açığa) Kefalet  240
IV. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI  240
A) Kefilin Sorumlu Olduğu Azamî Tutar  240
B) Kefilin Sorumlu Olduğu Alacaklar  240
V. KEFİLETTEKİ İLİŞKİLER BAĞLAMINDA TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  241
A) Kefil ile Alacaklı Arasındaki İlişki  241
1. Kefilin Alacaklıya Karşı Savunma İmkânları  241
2. Alacaklının Kefile Karşı Yükümleri ve Külfetleri  241
a) Bildirim – İflasta ve Konkordatoda Kayıt  241
b) Ödemeyi Kabul Mecburiyeti  242
c) Teminatları ve İspat Vasıtalarını Saklama ve Kefile Nakil ve Tevdi Yükümlülüğü  242
B) Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki İlişki  243
1. Kefilin Ödemeyi İhbar Yükümü  243
2. Kefilin Asıl Borçludan Teminat Verilmesini veya Borçtan Kurtarılmasını İsteme Hakkı  243
3. Kefilin Rücu Hakkı  243
VI. KEFALETİN SONA ERMESİ  244
A) Asıl Borcun Sona Ermesine Bağlı Olarak Sona Erme  244
B) Kefalet Sözleşmesine Özgü Sone Erme Sebepleri  244
1. Kanun Gereği Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi  244
2. Kefalet Sözleşmesinin Kefaletin Süresi Çerçevesinde Sona Ermesi  245
a) Belirli Süreli Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi  245
b) Süresiz Kefaletin Sona Ermesi  245
3. Kefalet Sözleşmesinin Kefilin Kefalet Sözleşmesinden Dönmesiyle Sona Ermesi  245
Genel Kaynakça  247

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar