THEMIS - Ceza Muhakemesi Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İsmail ERCAN
ISBN: 9789750270802
69,30 TL 77,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İsmail ERCAN
Baskı Tarihi 2021/08
Baskı Sayısı 18
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 464
"Ceza Muhakemesi Hukuku" adlı bu kitabımız zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve örneklerden oluşan bir çalışma kitabı niteliğindedir.

Bu basıda, Ceza Muhakemesi Yasası'nda 2021 yılında 7331 sayılı Yasayla yapılan kapsamlı değişiklikler kitaba işlenmiş, kitaptaki not ve örneklerin bir kısmı güncellenmiştir.

Konu Başlıkları
Giriş
Ceza Muhakemesinin Özneleri
Ceza Muhakemesinde İspat
Koruma Tedbirleri
Ceza Muhakemesinin Evreleri
Yasa Yolları
Muhakeme Giderleri
Özel Muhakeme Usulleri
İçindekiler
Önsöz  vii
1. Kısım
GİRİŞ
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN ANA YAPISI
I. GENEL OLARAK  1
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  2
III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  3
A. Zaman Bakımından Uygulama Alanı  3
B. Yer Bakımından Uygulama Alanı  4
C. Kişi Bakımından Uygulama Alanı  5
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ
I. DAVASIZ YARGILAMA OLMAZ İLKESİ  6
II. CEZA DAVASININ KAMUSALLIĞI İLKESİ  7
III. MADDİ GERÇEĞİN ARAŞTIRILMASI İLKESİ  8
IV. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ  9
V. DOĞRUDANLIK İLKESİ  11
VI. SÖZLÜLÜK – YAZILILIK İLKESİ  11
VII. ALENİLİK İLKESİ  12
VIII. KAMU DAVASININ MECBURİLİĞİ İLKESİ  13
3. Bölüm
CEZA MAHKEMELERİNİN YARGILAMA YETKİSİ
I. GENEL OLARAK  14
II. TÜRLERİ  14
A. Madde Bakımından Yetki  14
1. Genel Olarak  14
2. Yüksek Yetkili (Görevli) Mahkeme  14
3. Özellikleri  15
4. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi  15
5. Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları  19
6. Madde Bakımından Yetki Kurallarının İstisnaları  20
7. Madde Bakımından Yetkisizlik (Görevsizlik) İddiası  21
B. Yer Bakımından Yetki  23
1. Genel Olarak  23
2. Özellikleri  23
3. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi  24
4. Yer Bakımından Yetkisizlik İddiası  28
5. Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları  28
6. Yetkisiz Yargıç veya Mahkemece Yapılan İşlemler  29
7. Yer Bakımından Yetki Kurallarının İstisnaları  29
C. Kişi Bakımından Yetki  32
1. Anlam ve Kapsamı  32
2. Kişi Bakımından Özel Hükümlere Tabi Olanlar  33
3. Kişi Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları  38
D. Görev (İş Bölümü) Bakımından Yetki  39
4. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU
I. GENEL OLARAK  41
II. CEZA DAVASI  41
III. BAĞLANTILI UYUŞMAZLIKLAR  42
A. Genel Olarak  42
B. Türleri  42
1. Sübjektif – Objektif Bağlantı  42
2. Dar Anlamda – Geniş Anlamda Bağlantı  42
3. Tek Çeşit – Karışık Bağlantı  43
C. Sonuçları  43
1. Bağlantılı Uyuşmazlıkların Birleştirilmesi  43
2. Bekletici Sorun (Mesele) Sayma  47
3. Nisbi Muhakeme Yapma  48
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARI (ŞARTLARI)
I. GENEL OLARAK  49
II. TÜRLERİ  49
A. Dava Koşulları  49
1. İzin  49
2. İstem  51
3. Mütalaa  51
4. Başvuru  52
5. Seçim Dokunulmazlığının Bulunmaması  53
6. Şikâyet  53
7. Dava Süresi  61
8. Kesin Hüküm ve Derdest Dava Bulunmaması  62
9. Ön ödeme ve Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi  62
10. Yeni Kanıt Bulunması  62
B. Yargılama Koşulları  62
1. Sanığın Hazır Bulunması  62
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  67
3. Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması  68
4. Bekletici Sorunun Çözümü  68
III. CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARININ KARŞILAŞTIRILMASI  69
IV. MUHAKEME KOŞULLARININ SONUÇLARI  69
A. Soruşturma Evresi  70
B. Kovuşturma Evresi  70
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE SÜRELER
I. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  72
A. Genel Olarak  72
B. Türleri  73
1. Yargıç İşlemleri  73
2. Savcı İşlemleri  74
3. Savunma İşlemleri  74
C. Muhakeme İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar  75
1. Genel Olarak  75
2. Hukuka Aykırılıkların Düzeltilmesi Yolları  76
II. CEZA MUHAKEMESİNDE SÜRELER  77
A. Sürelerin Türleri ve Hesaplanması  77
B. Eski Hale Getirme  79
C. Adli Tatil  79
D. Tebligat  80
2. Kısım
CEZA MUHAKEMESİNİN ÖZNELERİ
1. Bölüm
MUHAKEME MAKAMLARI
I. GENEL OLARAK  83
A. İtham Sistemi  83
B. Tahkik Sistemi  84
C. İş Birliği Sistemi  85
II. İDDİA MAKAMI (KAMUSAL VE BİREYSEL İDDİA)  85
A. Genel Olarak  85
B. Savcı  86
1. Genel Olarak  86
2. Savcının Hukuksal Durumu  88
C. Katılan  94
1. Genel Olarak  94
2. Koşulları  94
3. Usul  96
4. Katılanın Hakları  97
5. Katılmanın Davaya Etkisi  97
III. SAVUNMA MAKAMI (BİREYSEL VE KAMUSAL SAVUNMA)  98
A. Genel Olarak  98
B. Bireysel Savunma  98
1. Genel Olarak  98
2. Sanık  99
C. Kamusal (Teknik) Savunma: Müdafi  103
1. Genel Olarak  103
2. Koşulları  105
3. Müdafilik Sistemleri  106
4. Müdafi Seçimi ve Sayısı  108
5. Müdafinin Yetkileri  109
6. Müdafinin Ödevleri  112
7. Müdafilikten Yasaklanma  113
IV. YARGILAMA MAKAMI (YARGIÇLIK VE MAHKEME)  115
A. Yargıç  116
1. Genel Olarak  116
2. Yargıcın Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı  116
3. Yargıcın Yasaklılığı ve Reddi  116
4. Zabıt Kâtibinin Reddi veya Çekinmesi  123
B. Mahkeme  123
1. Genel Olarak  123
2. Genel Ceza Mahkemeleri  124
3. Çocuk Mahkemeleri ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri  124
4. Anayasa Mahkemesi  125
2. Bölüm
DİĞER ÖZNELER (SÜJELER)
I. KOLLUK (ZABITA)  127
A. Genel Olarak  127
B. Görevleri  127
1. Suçları Araştırma  127
2. Bazı Muhakeme Tedbirlerine Başvurma  128
3. Suçla İlgili İhbar ve Şikâyetleri Kabul Etme  129
4. Sulh Yargıcı Tarafından Verilen Emirleri Yerine Getirme  129
II. MAĞDUR VE ŞİKÂYETÇİ  129
A. Genel Olarak  129
B. Mağdur ile Şikâyetçinin Hakları  130
C. Mağdur ile Şikâyetçinin Dinlenmesi  131
3. Kısım
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
1. Bölüm
İSPAT KAVRAMI VE ARAÇLARI
I. GENEL OLARAK  135
II. KANIT TÜRLERİ  137
A. Beyan Kanıtları  137
1. Şüpheli ve Sanık Beyanı  137
2. Tanık Beyanı  139
B. Belge Kanıtları  148
1. Yazılı Belgeler  148
2. Görüntü ve Ses Kayıtları  150
C. Belirtiler  150
2. Bölüm
KANITLARA ULAŞMA VE ONLARI İNCELEME
I. KANITLARIN TOPLANMASI  151
A. Genel Olarak  151
B. Zorla Getirme  151
C. Gözlem Altına Alma  152
D. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  153
1. Şüpheli veya Sanık  153
2. Diğer Kişiler  154
E. Moleküler Genetik İnceleme  155
F. Fizik Kimliğin Tespiti  156
G. Keşif  157
H. Yer Gösterme  158
I. Teşhis  159
J. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayene  159
K. Otopsi  160
L. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  161
II. KANITLARIN ORTAYA KONULMASI VE TARTIŞILMASI  161
III. KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  163
A. Genel Olarak  163
B. Bilirkişi Mütalaası  163
1. Genel Olarak  163
2. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Durumlar  164
3. Bilirkişi Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi  165
4. Bilirkişinin Tabi Olduğu Hukuksal Rejim  165
5. Bilirkişi Raporu  168
6. Uzman Mütalaası  168
7. Bilirkişinin Reddi  169
3. Bölüm
KANIT YASAKLARI
I. GENEL OLARAK  170
II. TÜRLERİ  171
A. Kanıt Elde Etme Yasakları  172
B. Kanıt Değerlendirme Yasakları  173
III. YASAK AĞACIN ZEHİRLİ MEYVESİ  175
IV. HUKUKA AYKIRI KANITLARIN DOSYADAN ÇIKARTILMASI  177
V. ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN ELDE EDİLEN KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  177
4. Kısım
KORUMA TEDBİRLERİ
1. Bölüm
GİRİŞ
I. ORTAK ÖZELLİKLERİ  179
II. ÖN KOŞULLARI  180
A. Şüphenin Belli Bir Yoğunlukta Olması  180
B. Yasayla Düzenlenmesi  181
C. Zorunluluk Olması  181
D. Kural Olarak Yargıcın Yetkili Olması  181
E. Ölçülülük İlkesine Uygunluk  183
2. Bölüm
YAKALAMA, DURDURMA VE GÖZALTINA ALMA
I. GENEL OLARAK  184
II. KOŞULLARI  184
A. Herkesin Sahip Olduğu Yakalama Yetkisi  184
B. Kolluğun Yakalama Yetkisi  185
III. SONUÇLARI  187
IV. GÖZALTINA ALMA  190
A. Genel Olarak  190
B. Gözaltı Süreleri  193
C. Sonuçları  194
V. DURDURMA VE KİMLİK SORMA  197
VI. İDARİ GÖZETİM  200
3. Bölüm
TUTUKLAMA
I. GENEL OLARAK  201
II. KOŞULLARI  202
A. Maddi Koşullar  202
1. Kuvvetli Suç Şüphesinin Varlığını Gösteren Somut Kanıtların Bulunması  202
2. Bir Tutuklama Nedeninin Bulunması  203
3. Ölçülülük İlkesine Uyulması ve Tutuklama Yasağı Bulunmaması  206
B. Biçimsel Koşullar  207
1. Yargıç ya da Mahkeme Kararı  207
2. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Bulunması  207
3. Müdafinin Sorguda Bulunması  208
4. Ceza Muhakemesi Koşullarının Gerçekleşmesi  208
5. Gerekçe  210
III. TUTUKLAMA KARARI  210
IV. TUTUKLULUK SÜRELERİ  212
V. TUTUKLAMA KARARININ KALDIRILMASI İSTEMİ  215
VI. TUTUKLULUĞUN İNCELENMESİ  216
VII. TUTUKLAMA KARARININ KENDİLİĞİNDEN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESİ  217
VIII. ADLİ KONTROL  218
A. Genel Olarak  218
B. Koşulları  218
C. Karar  219
D. İçeriği  220
4. Bölüm
ARAMA
I. GENEL OLARAK  222
II. KOŞULLARI  224
A. Makul Suç Şüphesi  224
B. Yargıç Kararı ya da Yetkili Merciin Yazılı Emri  225
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar  228
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar  229
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar  229
III. ARAMA KARARI VEYA EMRİ  231
IV. ARAMADA HAZIR BULUNABİLECEKLER  232
V. BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA  233
VI. ARAMANIN YAPILMASI  234
VII. ARAMANIN SONA ERMESİ  235
5. Bölüm
ELKOYMA VE ALIKOYMA
I. GENEL OLARAK  236
II. KOŞULLARI  237
A. Makul Suç Şüphesi  237
B. Yargıç Kararı ya da Yetkili Merciin Yazılı Emri  237
C. Elkonulacak Bir Eşya Bulunması  238
III. ELKOYMA İŞLEMİ  238
IV. DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BELGELERİN İNCELENMESİ  239
V. ELKONULAN EŞYANIN GERİ VERİLMESİ  240
VI. ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI  240
VII. ÖZEL ELKOYMA  240
A. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  240
B. Postada Elkoyma  243
C. Avukat Bürolarında Elkoyma  245
D. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması  245
1. Genel Olarak  245
2. Koşulları  245
3. Sonuçları  246
E. Bilgisayarlara, Bilgisayar Programlarına ve Kütüklerine Elkoyma  246
F. Basılmış Eserlere Elkoyma  247
G. Kaçakların Mal Varlığına Elkoyma  248
H. Alıkoyma  249
6. Bölüm
İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
I. GENEL OLARAK  251
II. KOŞULLARI  252
III. USUL VE SONUÇLARI  255
IV. TESADÜFEN ELDE EDİLEN KANITLAR  256
V. ÖNLEME AMAÇLI İLETİŞİMİN TESPİTİ  256
7. Bölüm
DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ
I. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ  258
A. Genel Olarak  258
B. Koşulları  258
C. Sonuçları  260
II. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME  261
A. Genel Olarak  261
B. Koşulları  261
C. Sonuçları  262
III. TANIK KORUMA TEDBİRİ  263
A. Genel Olarak  263
B. Koşulları  264
1. Suç  264
2. Kişi  265
3. Zorunluluk Bulunması  265
4. Yetkili Makamın Kararı  265
C. Tedbirin Süresi, Uygulanması ve Kaldırılması  266
IV. İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARTILMASI VE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİRİ  267
A. Genel Olarak  267
B. Koşulları  269
C. Sonuçları  271
D. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya İçeriğe Erişimin Engellenmesi  272
E. Özel Yaşamın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi  273
F. Sosyal Ağ Sağlayıcıların Yükümlülükleri  274
8. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
I. GENEL OLARAK  276
II. KOŞULLARI  276
III. USUL  279
IV. TAZMİNATIN GERİ ALINMASI  280
5. Kısım
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ
1. Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİ
I. GENEL OLARAK  281
II. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI  283
A. Suç Şüphesinin Öğrenilmesi  284
1. İhbar (Suç Duyurusu)  284
2. Şikâyet  284
3. Doğrudan Öğrenme  285
B. Suç Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlemler  285
C. Adli Görevlerin Yapılmasına Engel Olma  287
III. SORUŞTURMANIN SONA ERMESİ  288
A. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı  288
1. Genel Olarak  288
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Ek Karar (Ek Takipsizlik Kararı)  290
3. Sonuçları  291
4. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz  292
B. Kamu Davasının Açılması için İddianame Düzenlenme Kararı  294
1. İddianame  294
2. Takdir Yetkisi  300
3. İddianamenin İadesi  301
C. Kamu Davasının Ertelenmesi  306
1. Genel Olarak  306
2. Koşulları  307
3. Sonuçları  308
D. Madde Bakımından Yetkisizlik (Görevsizlik) Kararı  309
E. İşleme Koymama veya İşlemden Kaldırma Kararı  309
2. Bölüm
KOVUŞTURMA EVRESİ
I. DURUŞMA HAZIRLIĞI  311
II. DURUŞMA  313
A. Duruşmada Hazır Bulunacaklar  313
1. Genel Olarak  313
2. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu  314
3. Duruşmada Çevirmen Bulundurulması Zorunluluğu  315
B. Duruşmanın Başlaması  316
C. Duruşma Tutanağı  320
D. Duruşmanın Açıklığı (Aleniyeti)  322
1. Genel Olarak  322
2. Duruşmanın Kapalı Yapılması Gereken Durumlar  322
E. Duruşmanın Düzen ve Disiplini  323
1. Genel Olarak  323
2. Duruşmada Suç İşlenmesi  324
F. Doğrudan Soru Yöneltme  324
G. Ek Savunma Hakkı  325
III. SON KARAR  326
A. Genel Olarak  326
B. Hüküm  327
1. Genel Olarak  327
2. Türleri  328
C. Karar Verme (Hüküm Kurma) Usulü  333
D. Hükmün Açıklanması  334
E. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  337
1. Genel Olarak  337
2. Koşulları  338
3. Yargılama  345
4. Sonuçları  346
5. Yasa Yolu  349
6. Kısım
YASA YOLLARI
1. Bölüm
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  353
II. YASA YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI  354
A. Genel Olarak  354
B. Cumhuriyet Savcısının Başvurma Hakkı  354
C. Avukatın Başvurma Hakkı  355
D. Şüpheli ve Sanığın Başvurma Hakkı  355
E. Katılanın Başvurma Hakkı  356
F. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı  356
III. YASA YOLLARINA BAŞVURU USULÜ  356
A. Süre  356
B. Başvuru Usulü  357
C. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi  358
IV. YASA YOLLARINA BAŞVURMANIN SONUÇLARI  358
A. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olma  358
B. Cezanın Ağırlaştırılması Yasağı  359
2. Bölüm
OLAĞAN YASA YOLLARI
I. İTİRAZ  360
A. Genel Olarak  360
B. İtiraza Konu Edilebilecek Kararlar  361
C. İtiraz Süresi  362
D. Usul  363
E. Etkisi  365
II. İSTİNAF  365
A. Genel Olarak  365
B. İstinafa Konu Edilebilecek Kararlar  365
C. İstinaf Nedeni  366
D. İstinaf Süresi  366
E. Usul  367
1. Genel Olarak  367
2. İstinaf İsteminin İncelenmesi  367
3. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi  368
4. Ön İnceleme Aşaması  368
5. İnceleme ve Kovuşturma Aşaması  370
F. Etkisi  373
III. TEMYİZ  373
A. Genel Olarak  373
B. Temyize Konu Edilebilecek Kararlar  374
C. Temyiz Nedenleri  377
1. Mutlak Temyiz Nedenleri  378
2. Nispi Temyiz Nedenleri  378
D. Temyiz Süresi  379
E. Usul  379
1. Başvuru  379
2. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  379
3. Dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda İncelenmesi  380
4. Dosyanın İlgili Dairede İncelenmesi  380
5. Karar  381
F. Etkisi  387
3. Bölüm
OLAĞANÜSTÜ YASA YOLLARI
I. CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZI  388
A. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  388
B. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  390
II. YASA YARARINA BOZMA  391
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  394
A. Genel Olarak  394
B. Başvuru Nedenleri  395
1. Hükümlü Lehine Olan Nedenler  395
2. Sanık veya Hükümlünün Aleyhine Olan Nedenler  396
C. Yargılamanın Yenilenmesi Süresi  397
D. Usul  397
1. Başvuru  397
2. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  398
3. İstemin Kabule Değer Görülmesi Üzerine Yapılacak İşlemler  398
4. Karar  399
7. Kısım
MUHAKEME GİDERLERİ
1. Bölüm
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  401
II. ÖZEL DURUMLAR  402
8. Kısım
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
1. Bölüm
SUÇLAR HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
I. SERİ MUHAKEME USULÜ  405
A. Genel Olarak  405
B. Koşulları  406
C. Usul  407
II. BASİT YARGILAMA USULÜ  409
A. Genel Olarak  409
B. Koşulları  409
C. Usul  410
D. İtiraz  410
2. Bölüm
KİŞİLER HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
I. KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA MUHAKEME  412
A. Genel Olarak  412
1. Kural  412
2. İstisnalar  413
B. İzin Vermeye Yetkili Merciler  416
C. İzin Usulü  417
1. Genel Olarak  417
2. Ön inceleme  418
3. Karar  419
4. İtiraz  420
5. Soruşturma İzni Kararının Kesinleşmesi  421
6. Madde ve Yer Bakımından Yetkili Mahkeme  421
II. ÇOCUKLAR HAKKINDA MUHAKEME  422
3. Bölüm
DİĞER MUHAKEME USULLERİ
I. ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELERDE MUHAKEME  423
II. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ  424
A. Genel Olarak  424
B. Koşulları  425
C. Usul  427
1. Dosyanın Uzlaştırma Bürosuna Gönderilmesi  427
2. Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi  428
3. Uzlaştırma Teklifi  428
4. Uzlaştırma Görüşmeleri  429
D. Sonuçları  430
III. MÜSADERE MUHAKEMESİ  431
A. Genel Olarak  431
B. Muhakeme Usulü  432
C. Geri Alma (İade) Davası  434
EKLER
I. HUKUKUMUZDA EK İDDİANAME DÜZENLENMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?  435
II. YARGITAY İÇTİHATLARINA GÖRE, İDDİANAMENİN İADESİ NEDENİ SAYILAN DURUMLAR  436
III. CEZA MUHAKEMESİ YASASI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER  439
Kaynakça  445

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar