THEMIS - İcra ve İflas Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İsmail ERCAN
ISBN: 9789750272080
76,50 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İsmail ERCAN
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 18
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 504
"İcra ve İflas Hukuku" adlı kitabımızın bu basısında 2021 yılında 7327 sayılı Yasayla yapılan değişiklikler kitaba işlenmiş, tablo ve notlar gözden geçirilmiştir.


Konu Başlıkları
İcra Hukuku
İflas Hukuku
Yeni Konkordato Hukuku
Yeniden Yapılandırma Hukuku
Alacaklıları Koruyucu Diğer Kurumlar
İçindekiler
Önsöz  v
Kısaltmalar  xxiii
TAKİP HUKUKUNA GİRİŞ
I. KAVRAM  1
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR  3
A. Taraf Ehliyeti  3
1. Genel Olarak  3
2. Gerçek Kişiler  3
3. Tüzel Kişiler  6
4. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar  6
B. Takip Ehliyeti  6
C. Sıfat (Husumet)  7
D. Temsil  7
E. Takip Arkadaşlığı  7
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi  8
III. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER  9
A. Genel Kurallar  9
B. Tatil ve Talikler (Erteleme)  10
1. Genel Olarak  10
2. Tatil Saat ve Günleri  11
3. Talik (Erteleme) Durumları  12
IV. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT  15
1. Kitap
İCRA HUKUKU
1. Kısım
GİRİŞ
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ)  19
A. Asıl İcra Organları  19
1. İcra Dairesi  20
2. İcra Mahkemesi  28
3. Bölge Adliye Mahkemeleri  35
4. Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri  36
B. Yardımcı İcra Organları  36
1. Genel Mahkemeler  36
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri  37
II. İCRA ORGANLARININ İŞLEMLERİNİ ŞİKÂYET  37
A. Genel Olarak  37
B. Şikâyet Nedenleri  38
C. Şikâyetin Tarafları  39
D. Şikâyet Süresi  41
1. Kural  41
2. İstisna (Süresiz Şikâyet)  42
E. Başvuru Makamı  43
F. Usul  44
G. Sonuçları  46
III. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ  47
A. İcra Harçları  47
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar  48
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar  51
3. Harçtan Bağışık (Muaf) İcra İşlemleri  51
B. İcra Giderleri  52
IV. TAKİP YOLLARI  53
2. Kısım
HACİZ YOLUYLA TAKİP
1. Bölüm
İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK  55
II. GÖREV  56
III. YETKİ  56
A. Yetkili İcra Dairesi  56
1. Yetki Kuralları  56
2. Yetki İtirazı  60
B. Yetkili İcra Mahkemesi  64
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi  64
1. Ayrım
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
1. Kesim
GİRİŞ
I. KAVRAM  65
II. KOŞULLARI  65
A. Takip Konusunun Para ya da Teminat Alacağı Olması  65
1. Para Alacakları  66
2. Teminat Alacağı  66
B. Alacağın Rehinle Güvence Altına Alınmamış Olması  67
2. Kesim
TAKİBİN AŞAMALARI
I. TAKİP TALEBİ  67
A. Genel Olarak  67
B. İçeriği  68
C. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi  70
D. Sonuçları  70
II. ÖDEME EMRİ  72
A. Genel Olarak  72
B. İçeriği  72
C. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği  73
D. Ödeme Emrine İtiraz  74
1. Ödeme Emrine İtiraz Nedenleri  76
2. Ödeme Emrine İtiraz Usulü  79
3. İtiraz Nedenleri ile Bağlılık  82
4. İtirazın Sonucu  83
E. İtiraz ile Şikâyetin Karşılaştırılması  83
III. TAKİBİN KESİNLEŞMESİ  85
A. Genel Olarak  85
B. İtirazın İptali Davası  85
1. Genel Olarak  85
2. Koşulları  86
3. Usul  87
4. Sonuçları  88
C. İtirazın Kaldırılması  93
1. İtirazın Kesin Kaldırılması  94
2. İtirazın Geçici Kaldırılması  99
D. Olumsuz Tespit Davası  104
1. Genel Olarak  104
2. Koşulları  105
3. Davanın Açılma Zamanı  106
4. Usul  107
5. Karar  108
E. Geri Alma (İstirdat) Davası  110
F. Mal Beyanı  112
1. Genel Olarak  112
2. Mal Beyanında Bulunma Süresi  113
G. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi  114
1. Takibin İptali  115
2. Takibin Ertelenmesi (Taliki)  116
IV. HACİZ  117
A. Genel Olarak  117
B. Haciz İsteminin Koşulları  118
C. Haciz İsteminin Geri Alınması  121
D. Usul  122
1. Yetkili İcra Dairesi  122
2. Şekli  122
3. Yerine Getirilmesi  123
E. Haczin Konusu  124
1. Genel Olarak  124
2. Hacizde Tertip Kuralı  125
3. Haczedilemeyen Mal ve Haklar  126
4. Haczedilmezlikten Feragat  135
5. Haczedilmezliğin Belirlenmesi  136
6. Haczin Yapılması  136
7. Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacakların Haczi  144
E. Haczin Sonuçları  148
F. Hacze Katılma (İştirak)  149
1. Adi Katılma  150
2. İmtiyazlı Katılma  151
3. Usul  152
G. Haczin Düşmesi  153
H. Hacizde İstihkak İddiası  154
1. Kavram  154
2. Hacizli Malın Borçlunun veya Borçluyla Birlikte Üçüncü Kişinin Elinde Olması  155
3. Hacizli Malın Yalnızca Üçüncü Kişinin Elinde Olması  156
I. Hacizden Doğan İstihkak ve İstihkak İddiasının Reddi Davaları  157
1. Hacizden Doğan İstihkak Davası  157
2. İstihkak İddiasının Reddi Davası  164
İ. Borcun Taksitle Ödenmesi  166
1. Hacizden Önce  166
2. Hacizden Sonra  167
V. SATIŞ (PARAYA ÇEVİRME)  168
A. Genel Olarak  168
B. Satış İsteme Süreleri  170
C. Taşınır Malların Satılması  172
1. Genel Özellikler  172
2. Artırmaya Hazırlık  172
3. Artırmanın Yapılması  173
D. Taşınmaz Malların Satılması  176
1. Genel Özellikler  176
2. Artırmaya Hazırlık  177
3. Artırmanın Yapılması  185
E. Alacakların Paraya Çevrilmesi  189
1. Genel Olarak  189
2. Haczedilen Alacağın Ödeme Yerine Geçmek Üzere Devri  189
3. Haczedilen Alacağın Tahsil Edilmek Üzere Devri  190
F. Diğer Hak ve Payların Paraya Çevrilmesi  191
G. İhalenin Feshi  191
1. Tanımı ve Hukuksal Niteliği  191
2. Başvuru Nedenleri  191
3. Usul  192
4. Karar  194
VI. PARALARIN ÖDENMESİ VEYA PAYLAŞTIRILMASI  196
A. Genel Olarak  196
B. Sıra Cetveli  197
1. Genel Olarak  197
2. Sıra Cetveline Karşı Konulması  198
C. Aciz Belgesi  201
1. Genel Olarak  201
2. Türleri  201
D. Gemilere İlişkin Hükümler  203
2. Ayrım
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ
HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. GENEL OLARAK  204
II. YETKİ  205
III. TAKİBİN AŞAMALARI  205
A. Takip Talebi  205
1. Genel Olarak  205
2. Senet Aslının Takip Talebine Eklenmesi  206
3. Protestonun Takip Talebine Eklenmesi  206
4. İcra Müdürünün Re’sen İnceleme Yükümlülüğü  206
B. Ödeme Emri  207
C. Takibin Kesinleşmesi  208
1. Ödeme Emrine İtiraz  208
2. Kambiyo Şikâyeti  214
3. Ayrım
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
I. GENEL OLARAK  218
II. TÜRLERİ  218
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye  218
1. Genel Olarak  218
2. Takibin Aşamaları  218
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye  222
1. Genel Olarak  222
2. Takibin Aşamaları  222
III. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI  224
IV. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI  224
4. Ayrım
ABONELİK SÖZLEŞMESİNE DAYANAN
HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK  226
II. KAPSAMI VE KOŞULLARI  226
III. MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İLAMSIZ İCRA TAKİBİNİN AŞAMALARI  227
A. Takip Talebi  227
B. Ödeme Emri  228
C. Takibin Kesinleşmesi  230
D. Haciz  231
2. Bölüm
İLAMLI TAKİP
1. Ayrım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  233
II. KOŞULLARI  234
A. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması  234
1. İlam  234
2. İlam Niteliğinde Belgeler  235
B. İlam veya İlam Niteliğindeki Belgenin Bir Edim (Eda) Hükmü İçermesi  237
C. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması  238
III. YETKİ  241
IV. TAKİBİN AŞAMALARI  241
A. Takip Talebi  241
B. İcra Emri  242
V. İCRANIN DURDURULMASI  243
A. Genel Olarak  243
B. Koşulları  244
C. İşleyiş Süreci  245
VI. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI  247
A. Genel Olarak  247
B. Türleri  248
1. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma  248
2. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma  249
VII. İCRANIN İADESİ  250
A. Genel Olarak  250
B. İşleyiş Süreci  250
2. Ayrım
İLAMLARIN İCRASI
I. İLAMLARIN İCRASINDA ANA İLKE  253
II. PARA VE TEMİNAT VERİLMESİ HAKKINDAKİ İLAMLARIN İCRASI  253
III. ÖTEKİ İLAMLARIN İCRASI  254
3. Kısım
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
I. GİRİŞ  259
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI  259
III. TAKİP TÜRLERİ  261
A. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi  261
1. Genel Olarak  261
2. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  261
3. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  262
B. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi  263
1. Genel Olarak  263
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip  264
3. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip  266
IV. ORTAK HÜKÜMLER  270
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması  270
B. Rehin Açığı Belgesi  272
1. Genel Olarak  272
2. Türleri  272
V. İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI VEYA BORCU ALMAKTAN KAÇINMASI  274
VI. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER  274
2. Kitap
İFLAS HUKUKU
1. Kısım
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  277
II. İFLAS ORGANLARI  279
A. Resmî İflas Organları  279
1. Asıl İflas Organları  279
2. Yardımcı İflas Organları  282
B. Özel İflas Organları  283
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı  283
2. İflas Bürosu  284
3. İflas İdaresi  285
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı  288
III. İFLASTA YETKİ  289
A. İcra Dairesi  289
B. Ticaret Mahkemesi  289
C. İflas Dairesi  290
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ  290
A. İflas Harçları  290
B. İflas Giderleri  291
V. TAKİP YOLUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ  291
2. Kısım
İFLAS YOLUYLA TAKİP
1. Bölüm
KOŞULLARI
I. BORÇ: PARA VEYA TEMİNAT GÖSTERME  294
II. BORÇLU: İFLASA TABİ BİR KİŞİ  294
A. Tacirler  295
1. Gerçek Kişi Tacirler  295
2. Tüzel Kişi Tacirler  296
B. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  297
C. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler  298
1. Ticareti Terk Edenler  298
2. Kollektif Ortaklık (Şirket) Ortakları  298
3. Komandit Ortaklık (Şirket) Ortakları  299
4. Kesin Mühleti Kaldırılan veya Konkordatosu Onaylanmayan veya Konkordatosu Tamamen Feshedilen İflasa Tabi Borçlu  299
5. Karar ve İşlemleriyle Bir Bankanın İflasına Neden Olanlar  299
6. Miras Ortaklığı (Tereke)  300
III. NEDEN: İFLAS NEDENLERİ  301
A. Genel İflas Nedeni  301
B. Özel İflas Nedenleri  301
2. Bölüm
İFLAS YOLLARI
1. Ayrım
TAKİPLİ İFLAS
I. GENEL (ADİ) İFLAS YOLU  303
A. Takip Talebi  304
B. Ödeme Emri  304
C. Takibin Kesinleşmesi  304
D. İflas Davası  305
1. Genel Olarak  305
2. İflas Davasının İşleyişi  305
II. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İFLAS YOLU  309
A. Takip Talebi  309
B. Ödeme Emri  310
C. Takibin Kesinleşmesi  310
D. İflas Davası  310
2. Ayrım
TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS
I. ALACAKLININ İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (DOĞRUDAN) İFLAS  312
A. İflas Nedenleri (İİY m. 177)  312
B. İşleyiş Usulü  316
II. BORÇLUNUN İSTEMİNE DAYANAN TAKİPSİZ (=DOĞRUDAN) İFLAS  316
A. İflas Nedenleri  316
1. İhtiyari İflas Nedeni  316
2. Zorunlu İflas Nedeni  317
B. İşleyiş Usulü  318
3. Ayrım: TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ  319
3. Bölüm
İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI
I. BORÇLU (MÜFLİS) AÇISINDAN SONUÇLARI  321
A. Özel Hukuk Bakımından  321
1. Ehliyet  321
2. İyi Niyet  322
3. Takipler  323
B. Kamu Hukuku Bakımından  326
1. Adi İflas  326
2. Taksirli İflas  327
3. Dolanlı (Hileli) İflas  328
II. ALACAKLILAR AÇISINDAN SONUÇLARI  330
A. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi  330
B. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi  330
C. Sözleşmelere Etkisi  331
D. Takas Hakkına Etkisi  332
E. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi  334
4. Bölüm
İFLAS TASFİYESİ
I. MASANIN OLUŞMASI  335
A. Masa Nedir?  335
B. İflas Masasının Mevcudu  335
1. İflas Masasına Giren Mal ve Haklar  335
2. İflas Masasına Girmeyen Mal ve Haklar  337
3. Masadan Çıkarma Hakkı  338
4. İflas Alacaklarının Masa Alacaklarından Ayırt Edilmesi  338
II. DEFTER TUTULMASI VE TEDBİR ALINMASI  340
III. TASFİYE TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ  341
IV. BASİT TASFİYE  342
V. ADİ TASFİYE  343
A. İlan  343
B. Masaya Alacak Kaydı Yapılması  344
1. Süresinde Kayıt  344
2. Geç Kayıt  344
3. Masaya Yazdırılmamış Alacaklar  345
C. Birinci Alacaklılar Toplantısı  345
D. İflas İdaresi  346
E. İflasta İstihkak Davaları  347
F. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış  350
G. İflas Alacaklarının İncelenmesi  350
H. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi  351
1. Genel Olarak  351
2. Adi ve Rehinli Alacaklıların Sırası  352
3. Sıra Cetveline Karşı Başvuru Yolları  357
4. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi  359
I. İkinci Alacaklılar Toplantısı  360
İ. Masa Mallarının Satışı  360
J. Paraların Paylaştırılması  361
1. Pay Cetveli ve Son Hesap  361
2. Paraların Dağıtılması  362
K. Borç Ödemeden Aciz Belgesi  363
1. Genel Olarak  363
2. Hacizdeki Aciz Belgesi ile Karşılaştırılması  363
L. İflasın Kapanması  365
5. Bölüm
İFLAS YASAKLILIKLARINDAN
KURTULMA YOLLARI
I. İFLASIN KALDIRILMASI  367
A. Genel Olarak  367
B. Koşulları  367
C. Usul ve Sonuçları  369
D. Yasa Yolları  369
II. İTİBARIN YERİNE GELMESİ  370
A. Genel Olarak  370
B. Koşulları  370
1. Genel Koşullar  370
2. Özel Koşullar  370
C. Karar  371
3. Kitap
İYİLEŞTİRME (REHABİLİTASYON) HUKUKU
1. Kısım
KONKORDATO HUKUKU
1. Bölüm
GENEL İLKELER
I. KAVRAM  373
II. TÜRLERİ  375
A. Oluşum Biçimine Göre  375
1. Mahkeme Dışı Konkordato  375
2. Mahkeme İçi Konkordato  376
B. Etkisine Göre  377
1. Adi Konkordato  377
2. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato  377
2. Bölüm
ADİ KONKORDATO
1. Ayrım
İFLAS DIŞI KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  379
II. İŞLEYİŞ SÜRECİ  379
A. Konkordato Teklifi  379
1. Başvurabilecek Kişiler  379
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  380
3. Başvuruya Eklenecek Belgeler  381
4. Usul  383
B. Konkordato Mühleti  384
1. Genel Olarak  384
2. Geçici Mühlet  384
3. Kesin Mühlet  388
4. Yasa Yolları  404
C. Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü  404
1. Genel Olarak  404
2. Kabul İçin Gereken Çoğunluk  405
3. Rehinli Alacaklılarla Müzakere Koşulları ve Yapılandırma  406
D. Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi  408
E. Konkordatonun Onaylanması (Tasdiki)  408
1. Koşulları  408
2. Usul  410
3. Karar  410
4. Yasa Yolları  412
F. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları  412
1. Alacaklılara Etkisi  412
2. Takiplere Etkisi  414
3. Müşterek Borçlu ve Kefillere Etkisi  414
4. Borçluya Etkisi  415
5. Rehinli ve Finansal Kiralama Konusu Mallara Etkisi  415
6. Çekişmeli Alacaklar Hakkında Davalara Etkisi  416
G. Konkordatonun Feshi  417
1. Kısmi Fesih  417
2. Tamamen Fesih  419
2. Ayrım
İFLAS İÇİ (İFLASTAN SONRA)
KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  422
II. İŞLEYİŞ USULÜ  423
3. Bölüm
MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE
KONKORDATO
I. GENEL OLARAK  425
II. YETKİLİ ORGANLAR  425
A. Tasfiye Memurları  426
B. Alacaklılar Kurulu  427
III. İŞLEYİŞ USULÜ  427
A. Konkordato Masasının Oluşması  427
B. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması  427
C. Paraya Çevirme  428
D. Paraların Paylaştırılması  429
E. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi  429
2. Kısım
YENİDEN YAPILANDIRMA
HUKUKU
I. GENEL OLARAK  431
II. KOŞULLARI  432
III. USUL  434
IV. SONUÇLARI  436
V. FESİH VE TADİL  438
VI. PROJENİN İHLALİ VE DOĞRUDAN İFLAS  438
4. Kitap
ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER KURUMLAR
1. Kısım İHTİYATİ HACİZ  441
I. GENEL ÖZELLİKLERİ  441
II. KOŞULLARI  443
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR  444
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ  446
V. SONUÇLARI  447
VI. ORTADAN KALDIRILMASI  448
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz  448
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması  450
VII. KESİNLEŞMESİ (TAMAMLAYICI MERASİM)  451
A. Genel Olarak  451
B. İhtiyati Haczin Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü An  452
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI  453
A. Genel Olarak  453
B. Yargılama Usulü  453
2. Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK  455
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ  455
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması  455
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması  456
III. BENZER DAVALARLA KARŞILAŞTIRILMASI  457
A. Butlan Davası  457
B. İstihkak Davası  458
IV. KONUSU  458
A. Genel Olarak  458
B. İptale Tabi İşlemler  460
1. Karşılıksız Kazandırmalar (İvazsız Tasarruflar)  460
2. Aciz Durumunda Yapılan İşlemler  461
3. Zarar Verme Kastıyla Yapılan İşlemler  461
V. KOŞULLARI  462
VI. USUL  464
A. Genel Olarak  464
B. Taraflar  464
1. Davacı  464
2. Davalı  465
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme  466
1. Görevli Mahkeme  466
2. Yetkili Mahkeme  466
D. Dava Açma Süresi  467
VII. SONUÇLARI  467
A. Hacizdeki İptal Davası  467
B. İflastaki İptal Davası  468
C. Ortak Hükümler  468
Ek: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER  469
Kaynakça  48

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: takip hukuku
İlgili Yayınlar