Themis – İdari Yargılama Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Zehra ODYAKMAZ - Ümit KAYMAK - İsmail ERCAN
ISBN: 9789750267239
Stok Durumu: Stokta var
49,50 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Zehra ODYAKMAZ, Ümit KAYMAK, İsmail ERCAN
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 16
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 336

Themis Dizisi, hem akademik alanda kaynak teşkil etmek hem de kariyer sınavlarına hazırlıkta okuyucularına yeterli desteği sağlamak amaçlarıyla hazırlanmaktadır.

Eserde, sözü edilen amaçlara ulaşabilmek için genel ve teorik konular ihmal edilmeksizin mevzuat hükümleri de işlenmekte, öne çıkan bilgiler belirginleştirilmekte ve karşılaştırmalı tablolara yer verilmektedir.

Konu Başlıkları
İdarenin Denetlenmesi
İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları
İdari Yargı Örgütü
İdari Yargı Görevlileri
İdari Yargının Görev Alanı
Yargı Yolu Uyuşmazlıkları (Uyuşmazlık Yargısı)
İdari Davalar
İdari Davaların Açılması ve Yürütülmesi
İdari Yargıda İç Görev ve Yetki
İdari Yargıda Süreler
İdari Yargıda Özel Durumlar
İdari Yargıda Kanun Yolları
İdarenin Yargı Dışı Denetimi
İçindekiler
Önsöz  5
1. Bölüm
İDARENİN DENETLENMESİ
I. GENEL OLARAK  21
II. YARGI DENETİMİ  23
A. Genel Olarak  23
B. Yargı Denetiminde Uygulanan Sistemler  23
1. Yargı Birliği Sistemi  23
2. Yargı Ayrılığı Sistemi (İdari Yargı Sistemi)  23
a. Kuruluş Yönünden  24
aa. Danıştay Biçiminde Örgütlenme  24
ab. Mahkeme Biçiminde Örgütlenme  24
b. Görevleri Yönünden  24
ba. Geniş Görevli Olma  24
bb. Dar Görevli Olma  25
C. Ülkemizde İdari Yargı Sistemi  25
1. Tarihçe  25
a. 1876 Anayasasında  25
b. 1924 Anayasasında  25
c. 1982 Yılında Yapılan Yasal Düzenlemeler  26
2. Genel Özellikler  26
a. Anayasal Dayanak  26
b. Tekli Yapı  26
c. Genel Görev İlkesi  26
d. Üç Dereceli Sistem  27
2. Bölüm
İDARİ YARGI DENETİMİNİN
KAPSAMI VE SINIRLARI
I. İDARİ YARGI DENETİMİNİN KAPSAMI  29
A. Genel Olarak  29
B. Yasama Kısıntıları  29
1. Kavram ve Tarihsel Süreç  29
2. Pozitif Hukukumuzda Durum  30
a. Anayasa Gereğince Yargısal Denetim Dışında Tutulan İşlemler  30
b. Yasalar Gereğince Yargısal Denetim Dışında Tutulan İşlemler  32
C. Yargı Kısıntıları (Siyasal Tasarruflar)  33
II. İDARİ YARGI DENETİMİNİN SINIRLARI  34
A. Genel Olarak  34
1. Hukuka Uygunluk Denetimiyle Sınırlı Olması  34
2. Yürütme Görevinin Yerine Getirilmesini Kısıtlayamayacağı  35
3. İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde veya Takdir Yetkisini Kaldıracak Biçimde Yargı Kararı Verilemeyeceği  35
B. Bağlı Yetki ve Takdir Yetkisi  36
1. Bağlı Yetki  36
2. Takdir Yetkisi  37
a. Genel Olarak  37
b. Takdir Yetkisinin Sınırları ve Yargısal Denetimi  39
ba. Eşitlik İlkesine Uygunluk  39
bb. Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygunluk  40
bc. Yasalara ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine Uygunluk  40
bd. Maddi Olaya Uygunluk (Gerekçenin Gösterilmesi)  41
3. Bölüm
İDARİ YARGI ÖRGÜTÜ
I. GENEL İDARİ YARGI ÖRGÜTÜ  43
A. Danıştay  43
1. Başkan ve Başsavcı  44
2. Daireler  44
a. Yargısal Daireler  44
b. İdari Daire  47
3. Danıştay Genel Kurulu  48
4. İdari İşler Kurulu  48
5. İdari Dava Daireleri Kurulu ve Vergi Dava Daireleri Kurulu  49
6. İçtihatları Birleştirme Kurulu  51
7. Başkanlar Kurulu  52
8. Başkanlık Kurulu  52
9. Yüksek Disiplin Kurulu  54
10. Disiplin Kurulu  55
B. Bölge İdare Mahkemeleri  56
1. Genel Olarak  56
2. Kuruluşu  56
3. Örgütü, Organların Görevleri ve Çalışma Usulleri  57
a. Örgüt Yapısı  57
aa. Başkan ve Üyelik  57
ab. Başkanlar Kurulu  57
ac. Daireler  58
ad. Adalet Komisyonu  58
ae. Müdürlükler  59
b. Organların Görevleri  59
4. Karşılaştırma: 6545 Sayılı Kanunla Getirilen Yenilikler ve Kaldırılan Hükümler  62
C. İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri  62
1. Kuruluşu  62
2. Yapısı ve Görevleri  63
D. Nöbetçi Mahkemeler  64
1. Danıştay’da  64
2. İdare ve Vergi Mahkemelerinde  64
3. Bölge İdare Mahkemelerinde  65
4. Bölüm
İDARİ YARGI GÖREVLİLERİ
I. İDARİ YARGI GÖREVLİLERİ  67
A. Danıştay Personeli  67
1. Meslek Mensupları  67
2. Diğer Görevliler  71
B. Bölge İdare Mahkemesi Personeli  72
C. İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Personeli  73
D. İdari Yargıda Adaylık  73
5. Bölüm
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI
I. GÖREV KAVRAMI  75
A. Genel Olarak  75
B. Ülkemizde Yargı Kolları  76
1. Anayasa Yargısı  76
2. Adli Yargı  76
3. İdari Yargı  76
4. Uyuşmazlık Yargısı  76
5. Seçim Yargısı  76
6. Mali Yargılama  76
II. İDARİ YARGININ GÖREV ALANININ ANAYASAL DAYANAĞI SORUNU  77
III. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDA KALAN UYUŞMAZLIKLAR  78
A. Yasama ve Yargı İşlemleri  78
B. İdari Nitelik Taşımalarına Rağmen Adli Yargının Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklar  80
1. Abonmanlık Sözleşmeleri  80
2. İdari Para Cezaları  81
3. İdarenin Özel Kişilere Karşı Açtığı Davalar  86
4. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerinden Doğan Davalar  86
5. Kamu Görevlilerine Karşı Açılan Davalar  87
6. Tapu Siciliyle İlgili Davalar  89
a. Sicillerdeki Yanlışlıkların Düzeltilmesiyle İlgili Davalar  89
b. Sicillerin Yanlış veya Eksik Tutulmasından Doğan Zararların Giderilmesi Amacıyla Açılan Davalar  90
c. İmar Mevzuatına Aykırılık Nedeniyle Açılan Davalar  90
7. Kamulaştırmadan Doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıkları  91
8. Nüfus Kayıtlarına İlişkin Davalar  93
9. İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Tazminat Davaları  94
10. Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar  94
11. Fiili Yol (İdarenin Haksız Fiilleri)  95
a. Kamulaştırmasız El Atma (Fiili El Koyma)  96
b. Hukuki El Koyma  97
12. İdareye Ait Taşıtlarının Yaptığı Kazalardan Doğan Uyuşmazlıklar  98
a. Klasik Yaklaşım  98
b. 2011 yılı 6099 Sayılı Yasal Değişiklik  99
c. Konuyla İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı  101
13. Vakıf Üniversitelerine İlişkin Uyuşmazlıklar  101
14. Askeri Tatbikat ve Manevralara İlişkin Uyuşmazlıklar  103
6. Bölüm
YARGI KOLU UYUŞMAZLIKLARI
(UYUŞMAZLIK YARGISI)
I. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ  105
A. Genel Olarak  105
B. Yapısı ve Çalışma Usulleri  106
1. Başkan  106
2. Mahkeme Heyeti  106
3. Üyeler  107
a. Seçimi  107
b. Başkan ve Üyelerin Çekinmesi ve Reddi  108
4. Yazı İşleri ve Diğer Görevliler  108
5. Ara Verme  108
II. UYUŞMAZLIK YARGISI  109
A. Görev Uyuşmazlıkları  109
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  109
a. Koşulları  109
b. Uyuşmazlığın Çıkarılması ve Sonuçlandırılması  110
c. Örnek Üzerinde Olumlu Görev Uyuşmazlığı  112
ca. Uyuşmazlık Mahkemesi Öncesi Aşama  112
cb. Uyuşmazlık Mahkemesi Aşaması  115
d. Olumlu Görev Uyuşmazlığının İkinci Türü  115
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  115
a. Koşulları  116
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi  117
3. Mahkemelerce Görev Uyuşmazlığı Başvurusu  117
4. Tedbirlerin Devam Etmesi  118
B. Hüküm Uyuşmazlığı  118
1. Genel Olarak  118
2. Koşulları  119
3. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi  119
4. Hüküm Uyuşmazlığına İlişkin Örnek Karar  120
D. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları  121
1. Kararların Bağlayıcılığı  121
2. Kararların Kesinliği  121
3. Kaldırılan Hükümler  121
7. Bölüm
İDARİ DAVALAR
I. GENEL OLARAK  123
A. Edim Davaları  124
B. Tespit Davaları  124
C. Yenilik Doğuran (İnşai) Davalar  125
II. İDARİ DAVA TÜRLERİ  125
III. İPTAL DAVALARI  126
A. Genel Olarak  126
B. İptal Davasının Özellikleri  126
1. İptal Davası Objektif Nitelikte Bir Davadır  126
2. İptal Davasının Konusunu İdari İşlemler Oluşturur  127
3. İptal Davası Bir İdari İşlemin Hukuka Aykırılığı İddiası ile Açılır  128
4. İptal Davası İdari İşlemin İptal Edilmesi Amacıyla Açılır  128
5. İptal Davası Açabilmek İçin Menfaat İhlali Gerekir  128
6. İptal Davası Kamu Düzenindendir  129
C. İptal Davasının Konusu  129
1. İdari İşlem Tamamlanmış Olmalıdır  129
2. İdari İşlem Etkili (İcrai) Olmalıdır  130
3. İdari İşlem Kesinleşmiş Olmalıdır  132
D. İptal Davasının Ön Koşulları  133
1. Mahkemeye İlişkin Ön Koşullar (Görev ve Yetki)  133
2. Davanın Konusuna İlişkin Ön Koşullar  134
3. Davacıya İlişkin Ön Koşullar  135
a. Taraf Ehliyeti  135
b. Dava Ehliyeti  136
ba. Genel Dava Ehliyeti  136
bb. Özel Dava Ehliyeti (Menfaat)  138
4. Davalıya İlişkin Ön Koşullar  144
a. TBMM’nin İdari İşlemleri  145
b. Cumhurbaşkanlığı İşlemleri  145
c. Bakanlıkların İşlemleri  145
d. Merkezi İdare İl ve İlçe Taşra Örgütlerinin İşlemleri  146
e. Yerel Yerinden Yönetimlerin (Mahalli İdareler) İşlemleri  146
f. Kamu Tüzel Kişilerinin (Hizmetsel Örgütler) İşlemleri  146
g. İdari Vesayet Makamlarının İşlemleri  147
h. 2018 yılı 7075 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde Açılan Davalar  147
5. İptal Davasının Süresine İlişkin Ön Koşullar  148
6. İptal Davasının Biçimine İlişkin Ön Koşullar  148
E. İptal Davasının Esasa İlişkin Koşulları  148
F. İptal Davasının Sonuçları  149
1. İptal Davasının Reddedilmesinin Sonuçları  149
a. Ön Koşullar Nedeniyle Davanın Reddi  149
b. Davanın Esastan Reddi  149
2. İptal Davasının Kabul Edilmesinin Sonuçları  150
G. İptal Kararının Uygulanması  151
1. İdarenin Sorumluluğu  151
2. Kamu Görevlisinin Sorumluluğu  152
a. Hukuksal Sorumluluk  152
b. Cezai Sorumluluk  152
IV. TAM YARGI DAVALARI  152
A. Genel Olarak  152
B. Türleri  153
C. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları  154
1. Mahkemeye İlişkin Ön Koşullar  154
2. Dava Konusuna İlişkin Ön Koşullar  154
a. İdari İşlemlerden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  154
b. İdari Eylemler Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları  155
c. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davaları  155
3. Davacıya İlişkin Ön Koşullar  156
4. Davalıya İlişkin Ön Koşullar  156
5. Süreye İlişkin Ön Koşullar  156
6. Biçime İlişkin Ön Koşullar  156
D. Tam Yargı Davasının Esasına İlişkin Koşullar  156
E. Tam Yargı Davasının Sonuçları  157
1. Davanın Reddinin Sonuçları  157
2. Davanın Kabulünün Sonuçları  157
F. Tam Yargı Davasında Verilen Kararların Uygulanması  158
8. Bölüm
İDARİ DAVALARIN
AÇILMASI VE YÜRÜTÜLMESİ
I. İDARİ DAVALARIN AÇILMASI  159
A. Dava Dilekçesi, Hitap ve İmza  159
B. Dava Dilekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar  160
1. Tarafların ve Varsa Vekillerinin veya Temsilcilerinin Ad ve Soyadları veya Unvanları ve Adresleri ile Gerçek Kişilere Ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası  160
2. Davanın Konusu  162
3. Davanın Nedenleri  163
4. Davanın Dayandığı Kanıtlar  164
5. Davaya Konu Olan İdari İşlemin Yazılı Bildirim Tarihi  165
6. İstem Sonucu  165
7. Diğer Hususlar  166
8. Sonuç  166
C. Dava Dilekçesinin Verileceği Yerler  167
D. Dava Dilekçesinin Kaydı ve Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlemler  169
1. Dilekçenin Kaydı  169
2. Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlemler  169
E. Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Durumlar  170
1. Tek Dilekçe ile Birden Çok İdari İşleme Karşı Dava Açılması  170
2. Birden Çok Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması  172
3. Sonuç  172
II. İDARİ YARGIDA İLK İNCELEME  173
A. Genel Olarak  173
B. İlk İncelemede Bakılacak Hususlar  173
C. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar  175
D. Kararlara Karşı Başvuru  176
E. İlk İncelemeye Genel Bakış ve Örnek Olay  177
III. İDARİ DAVALARIN YÜRÜTÜLMESİ  178
A. Tebligat ve Cevap Verme  178
B. Duruşma  180
1. İlk Derece Yargı Yerinde Duruşmaya Karar Verilmesi  180
a. Tarafların İstemi Üzerine  180
b. Yargı Yerinin Kararı Üzerine  181
2. Temyiz ve İstinaflarda Duruşmaya Karar Verilmesi  181
3. Duruşmaya İlişkin Diğer Hükümler  182
C. Yürütmenin Durdurulması  183
1. Genel Olarak  183
2. Hukuksal Niteliği  184
a. Ara Karar Niteliği  184
b. İstisnai (Ayrıksı) Bir Önlem Niteliği  185
c. Geçici Bir Önlem Niteliği  185
d. İptal Kararıyla Benzerlik ve Farklılıkları  186
3. Koşulları  186
a. Biçime İlişkin Koşullar  186
aa. İstem  187
ab. İptal Davasının Açılması  187
ac. Teminat Gösterilmesi  187
ad. Gerekçe Gösterilmesi  187
ae. Davalı İdarenin Savunmasının Alınması veya Savunma Süresinin Geçmesi  188
af. Daha Önce Aynı Nedene Dayanmama  189
ag. Yargı Harcı  189
b. Esasa İlişkin Koşullar  189
ba. İdari İşlemin Uygulanması Durumunda Giderilmesi Güç Ya Da Olanaksız Zararlar Doğurması  189
bb. İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması  190
4. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz  190
a. İtiraz Mercileri  190
b. İtiraz Süresi  191
c. Yargı Yerince Yapılacak İşlemler  191
d. İtiraz Edilemeyecek Kararlar  191
5. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları  192
6. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyecek Durumlar  193
D. Islah  193
1. Genel Olarak  193
2. İdari Yargılamada  194
3. Karşılaştırma  194
E. Tarafların Kişilik ve Niteliğinde Değişiklik  195
F. İdari Yargıda Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Vergi Usul Kanununun Uygulanacağı Durumlar  196
G. Dosyaların İncelenmesi ve Karara Bağlanması  198
1. Dosyaların İncelenmesi ve Karara Bağlanması  198
2. Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar  199
9. Bölüm
İDARİ YARGIDA
İÇ GÖREV VE YETKİ
I. İÇ GÖREV  201
A. Genel Olarak  201
B. Özellikleri  201
C. İdari Yargı Mahkemelerin Görevleri  202
1. Danıştay’ın Yargısal Görevleri  202
a. İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay’da Görülecek Davalar  202
b. Temyiz Yeri Olarak Danıştay’ın Görevleri  206
2. Bölge İdare Mahkemesinin Görevleri  207
3. İdare Mahkemeleri ile Vergi Mahkemelerinin Görevleri  207
a. İdare Mahkemeleri  207
b. Vergi Mahkemeleri  207
II. YETKİ  209
A. Genel Olarak  209
B. Özellikleri  209
C. Genel Yetki Kuralı  210
D. Özel Yetki Kuralları  210
1. İdare Mahkemelerinde  211
2. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki  213
III.GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK HALLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER  214
10. Bölüm
İDARİ YARGIDA SÜRELER
I. GENEL OLARAK  217
II. DAVA SÜRELERİ  219
A. Genel Süreler  219
B. Özel Süreler  220
III. SÜRELERİN BAŞLAMASI  221
IV. SÜRELERİN HESAPLANMASI  223
A. 60 Günlük Süreler  224
B. 30 Günlük Süreler  224
C. Şubat Tebligatları  225
V. İDARİ BAŞVURULAR VE SÜRELERE ETKİSİ  225
A. Genel Olarak  225
B. İlgililerin, Haklarında İdari Davaya Konu Olabilecek Bir İşlem ya da Eylemin Yapılması İçin İdari Makamlara Başvurması (İYUK Madde 10 Başvurusu)  226
1. İdarenin Başvuruya Sessiz Kalması  226
2. İdarenin Başvuruya Kesin Olmayan Cevap Vermesi  229
C. Üst Makamlara Başvurma (İYUK m. 11 Başvurusu)  231
D. İYUK 10 ve 11. Madde Başvurularına İlişkin Pratikler  235
E. Bilgi Edinme Kapsamında Yapılan Başvuru  237
F. Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Başvuru  237
VI. SÜRELERİN KESİLMESİ  238
A. Görevli Olmayan Yargı Yerine Başvurma  238
B. Dilekçelerin Reddi Kararından Sonraki Ek Süre  239
C. İdari İşlem Nedeniyle İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması Durumunda Tam Yargı Davasının Süresinin İşlememesi  239
VII. TAM YARGI DAVALARINDA SÜRE  239
A. İdari İşlemden Doğan Tam Yargı Davasında Süre (İYUK m.12)  240
1. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması  241
2. İptal ve Tam Yargı Davalarının Birlikte Açılması  241
3. İptal Davası Açıldıktan Sonra Tam Yargı Davası Açılması  242
B. İdari Eylemden Doğan Tam Yargı Davasında Süre (İYUK m.13)  243
C. Örnek Üzerinde İYUK 11, 12 ve 13. Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Yöntem  244
VIII. SÜRELERE GENEL BAKIŞ  246
11. Bölüm
İDARİ YARGIDA
ÖZEL DURUMLAR
I. İDARİ DAVALARDA İSPAT VE KANITLARIN TESPİTİ  251
II. YARGI YERİ BELİRLENMESİ (MERCİ TAYİNİ)  252
III. YARGICIN YASAKLILIĞI (ÇEKİNMESİ) VE REDDİ  253
A. Genel Olarak  253
B. Yasaklılık ile Reddin Karşılaştırılması  254
C. Hukuk Yargılamasında Yargıcın Çekinmesi ve Reddi  254
1. Yargıcın Yasaklılığı  254
2. Yargıcın Reddi  255
D. İdari Yargılamada Çekinme ve Ret  258
1. Çekinme ve Reddin Sonuçları  261
IV. SULH  261
A. Genel Olarak  261
B. Hükümleri ve Yöntem  262
1. Başvurunun Hukuki Sonuçları  262
a. Başvurunun Yapılması  262
b. Başvuruya Cevap  262
2. Sulh Başvurusunun İncelenmesi  262
3. Tazminatın Ödenmesi  263
V. BAĞLANTILI DAVALAR (DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ)  263
A. Genel Olarak  263
B. Koşulları  264
C. Bağlantı Kararının Verilmesi  264
D. Bağlantı İsteminin İlk Derece Yargı Yerince Kabul Edilmemesi Kararına İtiraz  266
VI. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İDARİ DAVALARDA YER ALMASI  266
A. Davaya Katılma  266
1. Genel Olarak  266
2. Koşulları  267
B. Davanın İhbarı (Duyurulması)  269
1. Tanımı ve Koşulları  269
a. Derdest Dava  269
b. Süre  270
c. Üçüncü Kişi  270
d. Rücu Hakkı  270
2. Usul  270
3. Sonucu  270
VII. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ  271
A. Davadan Feragat  271
B. Kabul  272
VIII. İDARİ YARGILAMADA YENİ BİR KURUM: İVEDİ YARGILAMA  273
A. Genel Olarak  273
B. Yargılama Yöntemi  274
C. Yargılama Konusu Uyuşmazlıklar  276
IX. MEB VE ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN MERKEZİ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜ (ÇOK İVEDİ YARGILAMA)  277
A. Konusu  277
B. Yargılama Yöntemi  278
12. Bölüm
İDARİ YARGIDA KANUN YOLLARI
(KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI)
I. GENEL OLARAK  281
II. AMACI  282
III. TÜRLERİ  282
IV. KANUN YOLLARINA BAŞVURULAMAYACAK KARARLAR  284
V. KANUN YOLLARI DIŞINDA DİĞER BAŞVURU YOLLARI  285
A. “Kararın Açıklanması veya Aykırılıkların Giderilmesi” ve “Yanlışlıkların Düzeltilmesi” Yolları  285
1. Açıklama veya Aykırılıkların Giderilmesi  285
2. Yanlışlıkların Düzeltilmesi  286
B. Kanun Yolu Niteliği Taşımayan Özel İtiraz Yolları  287
VI. OLAĞAN KANUN YOLLARI  288
A. İstinaf  288
1. Genel Olarak  288
2. İstinaf ve Temyiz Yollarının Karşılaştırılması  289
3. İstinaf Mercii  290
4. İstinaf Konusu Olan Kararlar  290
5. İstinafa Konu Olmayan Kararlar  290
6. İstinaf Süresi  291
7. İstinaf Yöntemi ve Dilekçenin İncelenmesi  291
8. İstinaf İncelemesi Üzerine Verilen Kararlar  292
B. Temyiz  293
1. Temyiz Yeri  293
2. Temyiz İstemi  294
3. Temyiz Konusu Kararlar  294
4. Temyiz Edilemeyecek Kararlar  296
5. Temyiz Süresi  296
6. Temyiz Dilekçesinin Verilmesi ve İncelenmesi  296
7. Temyiz İncelemesi  298
8. Temyiz Nedenleri  298
9. Temyiz İncelemesi Sonucunda Verilen Kararlar  299
a. Onama  299
b.Bozma  300
c. Kısmen Onama Kısmen Bozma  300
10. Kararlar Sonrası İzlenecek Yöntem  300
11. Temyizden Vazgeçme  301
12. İstinaf ve Temyiz Yollarında Yürütmenin Durdurulması  301
C. İstinaf ve Temyiz Yollarının Karşılaştırılması  302
VII. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  304
A. Kanun Yararına Temyiz  304
B. Yargılamanın Yenilenmesi  305
1. Koşulları  306
2. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin İnceleneceği Yer ve Usulü  308
13. Bölüm
İDARENİN YARGI DIŞI DENETİMİ
I. GENEL OLARAK  309
II. DENETİM TÜRLERİ  309
A. İdari Denetim  309
1. Genel İdari Denetim  309
a. Hiyerarşi  310
b. İdari Vesayet  310
2. Özel İdari Denetim  311
a. Cumhurbaşkanı Adına Denetim: Devlet Denetleme Kurulu  311
aa. Yapısı  311
ab. Görev ve Yetkileri  312
ac. Raporlar ve Yapılacak İşlemler  313
b. Meclis Adına Denetim: Sayıştay  313
ba. Konumu  314
bb. Görevleri  314
bc. Denetiminin Kapsamı  315
B. Siyasal Denetim  317
1. Genel Olarak  317
2. Dilekçe Hakkı  318
a. Genel Olarak  318
b. Yetkili İdari Makamlara Başvuru  318
c. Türkiye Büyük Millet Meclisine Başvuru  318
d. Kararların Niteliği  319
C. Kamuoyu Denetimi  320
D. Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık)  321
EK: DANIŞTAY DAİRELERİNDE İŞ BÖLÜMÜ VE İDARİ YARGI TEŞKİLATI  323
Kaynakça  333

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: idari yargı
İlgili Yayınlar