THEMIS - Medeni Usul Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İsmail ERCAN
ISBN: 9789750275517
Stok Durumu: Tükendi
139,50 TL 155,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İsmail ERCAN
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 18
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 416
Baskı Niteliği Güncellenmiş

"Medeni Usul Hukuku" adlı kitap, bu baskıda baştan sona gözden geçirilmiş ve yenilenmiştir. Güncel içtihadı birleştirme kararları ve parasal sınırlar kitaba işlenmiş, kitaptaki bazı konular kısaltılmıştır.

Konu Başlıkları
Usul Hukukuna Giriş
Usuli Uyuşmazlıklar
Usuli İşlemler
Dava
İspat
Geçici Hukuksal Koruma
Davaya Son Veren İşlemler
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
Yasa (Kanun) Yolları
Hükmün Açıklanması, Düzeltilmesi ve Kesinleşmesi
Özel Usul ve Mahkemeler
Tahkim
Mahkeme Kararlarının Birbirine Etkisi
Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
İçindekiler
Önsöz  5
1. Kısım
USUL HUKUKUNA GİRİŞ
1. Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
I. GENEL OLARAK  1
II. USUL HUKUKUNUN AMACI VE NİTELİĞİ  1
III. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI  2
IV. USUL KURALLARININ UYGULANMA ALANI  2
A. Yer Bakımından Uygulanma Alanı  2
B. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı  3
V. USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  3
A. Tasarruf İlkesi  3
B. Taraflarca Getirilme İlkesi  4
C. İstemle Bağlılık İlkesi  5
D. Hukuksal Dinlenilme Hakkı  5
E. Aleniyet İlkesi  6
F. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü  7
G. Usul Ekonomisi İlkesi  7
H. Teksif İlkesi  7
I. Yargıcın Davayı Aydınlatma Ödevi  8
İ. Yargıcın Yargılamayı Sevk ve İdare Etmesi İlkesi  8
J. Yargıcın Hukuku Re’sen Uygulaması İlkesi  9
VI. ÇEKİŞMELİ YARGI − ÇEKİŞMESİZ YARGI AYRIMI  9
A. Kavram  9
B. Ayrımın Ölçütleri  9
1. Genel Olarak  9
2. Çekişmesiz Yargı Kataloğu  10
C. Usul  10
1. Görevli Mahkeme  10
2. Yetkili Mahkeme  11
3. Yargılama Usulü  11
2. Bölüm
YARGI ÖRGÜTÜ
I. GENEL OLARAK  13
II. YARGI YERLERİ (MAHKEMELER)  13
A. Türkiye’de Hukuk Mahkemelerinin Örgütlenmesi  14
1. İlk Derece Mahkemeleri  14
2. İkinci Derece Mahkemeleri − Bölge Adliye Mahkemeleri  15
3. Yargıtay  16
3. Bölüm
YARGI GÖREVLİLERİ
I. YARGIÇLAR (HÂKİMLER)  17
A. Yargıçlık Statüsü  17
B. Yargıcın Yasaklılığı ve Reddi  17
1. Genel Olarak  17
2. Yargıcın Yasaklılığı (Çekinmesi)  17
3. Yargıcın Reddi  19
C. Yargıçların Hukuksal Sorumlulukları  27
1. Genel Olarak  27
2. Sorumluluk Nedenleri  28
3. Sorumluluk Davası  29
II. AVUKATLAR  31
4. Bölüm
YAZI İŞLERİ
I. GENEL OLARAK  33
II. DOSYA VE BELGELER  33
2. Kısım
USULİ UYUŞMAZLIKLAR
1. Bölüm
GÖREV UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  35
II. GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİ  36
A. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı  36
1. Mal Varlığına İlişkin Davalarda Görev  36
2. Kişi Varlığı Haklarına İlişkin Davalarda Görev  37
B. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı  37
1. Hukuk Mahkemeleri Yasası’na Göre  38
2. Diğer Yasalara Göre  39
III. GÖREVSİZLİK KARARI  39
A. Genel Olarak  39
B. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  40
2. Bölüm
YETKİ UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  43
II. YETKİ KURALLARI  43
A. Genel Yetki  43
1. Çekişmeli Yargıda  43
2. Çekişmesiz Yargıda  44
B. Özel Yetki  45
1. Genel Olarak  45
2. Özel Yetki Kuralları  45
III. YETKİ KURALLARININ NİTELİĞİ  50
A. Kesin Yetki Kuralları  50
B. Kesin Olmayan Yetki Kuralları  50
IV. YETKİ SÖZLEŞMESİ  51
A. Genel Olarak  51
B. Koşulları  51
V. YETKİ İTİRAZI  52
VI. YETKİSİZLİK KARARI  53
A. Genel Olarak  53
B. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  53
3. Bölüm
İŞ DAĞILIMI
UYUŞMAZLIKLARI
İŞ DAĞILIMI UYUŞMAZLIKLARI  57
4. Bölüm
YARGI YERİ BELİRTİLMESİ
UYUŞMAZLIKLARI
I. GENEL OLARAK  59
II. USUL  60
3. Kısım
USULİ İŞLEMLER
1. Bölüm
USUL İŞLEMLERİNİN
GENEL KURAMI
I. KAVRAM  61
II. TÜRLERİ  61
A. Taraf Usul İşlemleri  61
1. Kavram  61
2. Özellikleri  62
3. Usul İşlemlerinde Eksiklikler ve Sonuçları  62
B. Mahkeme Usul İşlemleri  62
2. Bölüm
SÜRELER, ADLİ TATİL VE
ESKİ HALE GETİRME
I. SÜRELER  63
A. Kavram  63
B. Türleri  63
1. Yasal Süreler  63
2. Takdiri Süreler  63
3. Sürelerin Hesaplanması  64
II. ADLİ TATİL  65
III. ESKİ HALE GETİRME  67
A. Genel Olarak  67
B. Usul  68
3. Bölüm
TEBLİGAT
I. TEMEL KAVRAMLAR  69
II. TÜRLERİ  69
III. TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİŞİLER  71
A. Muhatap  71
1. Gerçek Kişiler  71
2. Tüzel Kişiler  72
B. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler  72
IV. TEBLİGATIN YAPILABİLECEĞİ YER VE ZAMAN  72
V. YABANCI ÜLKEDEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT  74
VI. TEBLİGATIN USULSÜZLÜĞÜ  75
4. Kısım
DAVA
1. Bölüm
DAVANIN TARAFLARI VE
DAVAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
I. TARAFLARIN EHLİYETLERİ  77
A. Taraf Ehliyeti  77
1. Gerçek Kişiler  77
2. Tüzel Kişiler  79
3. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar  79
B. Dava Ehliyeti  79
1. Genel Olarak  79
2. Gerçek Kişiler  80
3. Tüzel Kişiler  82
4. Sonuçları  82
C. Davaya Vekâlet Ehliyeti  83
1. Genel Olarak  83
2. Vekâletname  84
3. Vekâletnamenin Mahkemeye Verilmesi  86
4. Davaya Vekâletin İçeriği (Kapsamı)  87
5. Davaya Vekâletin Son Bulması  90
D. Sıfat (Husumet)  92
1. Genel Olarak  92
2. Husumet İtirazı  93
3. Hasımda Yanılma  93
4. Taraf Değişikliği  93
E. Dava Takip Yetkisi  94
F. Tarafların Temsili  95
1. Genel Olarak  95
2. Temsilde Yanılma  95
II. DAVA ARKADAŞLIĞI  96
A. Genel Olarak  96
B. Türleri  96
1. İhtiyari Dava Arkadaşlığı  96
2. Zorunlu Dava Arkadaşlığı  98
III. DAVAYA KATILMA (MÜDAHALE)  102
A. Genel Olarak  102
B. Türleri  102
1. Fer’i Müdahale  102
2. Asli Müdahale  106
IV. DAVANIN İHBARI  108
A. Kavram  108
B. Koşulları  108
C. Usul  109
D. Sonuçları  110
1. Maddi Hukuka İlişkin Sonucu  110
2. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar  110
2. Bölüm
DAVA KOŞULLARI
I. GENEL OLARAK  111
II. TÜRLERİ  112
A. Genel Dava Koşulları  112
1. Mahkemeye İlişkin Dava Koşulları  112
2. Taraflara İlişkin Dava Koşulları  112
3. Dava Konusuna İlişkin Dava Koşulları  113
B. Özel Dava Koşulları  115
3. Bölüm
DAVA TÜRLERİ
I. İSTENEN HUKUKSAL KORUNMAYA GÖRE  117
A. Edim Davaları  117
B. Tespit Davaları  118
1. Genel Olarak  118
2. Koşulları  118
3. Sonuçları  118
C. Yenilik Doğuran Davalar  119
1. Genel Olarak  119
2. Koşulları  119
3. Türleri  119
4. Sonuçları  120
D. Belirsiz Alacak Davası  120
1. Tanımı ve Niteliği  120
2. Koşulları  121
4. Sonuçları  121
II. İSTEM (TALEP) SONUCUNUN NİCELİĞİNE GÖRE  122
A. Objektif Dava Birleşmesi  122
B. Terditli Davalar  123
C. Seçimlik Davalar  123
D. Kısmi Dava  124
1. Tanım ve Nitelik  124
2. Koşulları  125
3. Sonuçları  125
E. Mütelahik Davalar  126
F. Topluluk Davaları  126
III. DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE  127
4. Bölüm
DAVANIN AÇILMASI
I. DAVANIN AÇILMASI USULÜ  129
A. Genel Olarak  129
B. Fiziksel Ortamda Dava Açılması  129
C. Elektronik Ortamda Dava Açılması  130
II. DAVANIN AÇILDIĞI TARİH  130
III. TENSİP TUTANAĞI  130
IV. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI  130
A. Maddi Hukuka İlişkin Sonuçlar  130
B. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar  131
C. Davayı Geri Alma Yasağı  132
V. DAVAYA YANIT (CEVAP)  133
A. Genel Olarak  133
B. Savunma Nedenleri  133
1. Maddi Hukuka Dayanan Savunma Nedenleri  133
2. Usul Hukukuna Dayanan Savunma Nedenleri  134
C. Yanıt Süresi  136
1. Genel Olarak  136
2. Yanıt Süresinin Uzatılması veya Kısaltılması  136
D. Yanıt Dilekçesinin Verilmesi  137
E. Sonucu  137
VI. KARŞI DAVA  137
A. Genel Olarak  137
B. Koşulları  137
C. İncelenmesi ve Sonuçlandırılması  138
5. Bölüm
DAVANIN AŞAMALARI
I. DİLEKÇELER AŞAMASI  141
A. Dava Dilekçesi  141
B. Yanıt (Cevap) Dilekçesi  144
C. Yanıta Yanıt ve İkinci Yanıt Dilekçeleri  146
D. Davanın ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  147
1. Davanın (İddianın) Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  147
2. Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  149
II. ÖN İNCELEME AŞAMASI  150
A. Genel Olarak  150
B. Duruşmasız Ön İnceleme  151
C. Duruşmalı Ön İnceleme  152
1. Duruşma Hazırlığı  152
2. Ön İnceleme Duruşması  152
3. Süreler Hakkında Karar  154
III. TAHKİKAT (İNCELEME) AŞAMASI  154
A. Kavram  154
B. Duruşma  155
1. Genel Olarak  155
2. Duruşmanın Düzen ve Disiplini  155
3. Duruşmanın Yürütülmesindeki Yasak ve Olanaklar  156
4. Duruşma Tutanağı  158
C. Tahkikat Usulü  159
1. Duruşmaya Davet  159
2. Tahkikatın Yürütülmesi  160
D. Tahkikatın Sona Ermesi  161
IV. SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASI  162
V. KARAR AŞAMASI  162
6. Bölüm
DAVA SIRASINDAKİ ÖZEL DURUMLAR
I. DAVANIN ISLAHI  163
A. Kavram  163
B. Islahın Konusu  163
1. Islah Yoluyla Yapılabilecek İşlemler  163
2. Islahla Yapılmamış Sayılamayacak İşlemler  164
3. Islah Yoluyla Yapılamayacak İşlemler  165
4. Islah Yoluna Başvurulmasına Gerek Olmayan Durumlar  165
C. Koşulları  166
D. Türleri  167
1. Davanın Tamamen Islahı  168
2. Davanın Kısmen Islahı  169
E. Kötü Niyetli Islah  169
II. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI  170
A. Davaların Birleştirilmesi  170
1. Genel Olarak  170
2. Usul  170
3. Sonuçları  172
B. Davaların Ayrılması  172
1. Genel Olarak  172
2. Usul  173
3. Sonuçları  173
III. DAVADAKİ ARA SORUNLAR  173
A. Ön Sorun (Hadise)  173
B. Bekletici Sorun  174
1. Genel Olarak  174
2. Türleri  174
3. Usul ve Sonuçları  175
IV. DAVADA HUKUKSAL YARDIM (İSTİNABE)  176
V. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI  177
VI. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI  179
5. Kısım
İSPAT
1. Bölüm
GENEL İSPAT KURAMI
I. KAVRAM  183
II. İSPAT ZORUNLULUĞU OLMAYAN DURUMLAR  183
A. İkrar  183
1. Genel Olarak  183
2. Hukuksal Niteliği  184
3. Türleri  184
B. Herkesçe Bilinen veya Çekişmesiz Olaylar, Hukuk Kuralları  187
C. Karine ve Varsayım  187
1. Karine  187
2. Varsayım  189
III. İSPAT YÜKÜ  190
A. Genel Olarak  190
B. İspat Yükü Kuralları  190
IV. İSPAT ÖLÇÜSÜ  191
V. İSPAT TÜRLERİ  191
A. Asıl İspat – Karşı İspat – Aksini İspat  191
B. Doğrudan İspat – Dolaylı İspat  192
2. Bölüm
KANITLAR
I. KAVRAM  193
II. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ  193
III. TÜRLERİ  194
A. Kesin Kanıtlar  194
1. Senet  194
2. Yemin (Ant)  209
3. Kesin Hüküm  213
B. Takdiri Kanıtlar  214
1. Tanık  214
2. Keşif  222
3. Bilirkişi  224
4. Uzman Görüşü (Taraf Bilirkişi, Uzman Tanık)  230
C. Yasada Düzenlenmemiş Kanıtlar  231
IV. KANIT SÖZLEŞMESİ  231
A. Genel Olarak  231
B. Türleri  232
1. Münhasır Kanıt Sözleşmesi  232
2. Münhasır Olmayan Kanıt Sözleşmesi  233
V. İSTİCVAP (SORGUYA ÇEKİLME)  233
A. Kavram  233
B. İsticvap Edilecek Kişi  234
C. Usul ve Sonuçları  234
VI. YASAK KANITLAR  235
6. Kısım
GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMA
1. Bölüm
İHTİYATİ TEDBİR
I. GENEL OLARAK  237
II. KOŞULLARI  238
III. USUL  238
A. Yetkili ve Görevli Mahkeme  238
B. Yargılama  239
C. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması  240
D. İhtiyati Tedbir Kararının Etkisi  242
E. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Konulması  242
1. Karara İtiraz ve Yasa Yoluna Başvurma  242
2. Teminat Gösterme  244
F. İhtiyati Tedbirin Sona Ermesi  244
G. İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası  245
2. Bölüm
KANITLARIN TESPİTİ VE
DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR
I. KANITLARIN TESPİTİ  247
A. Genel Olarak  247
B. Koşulları  247
C. Usul  248
1. İstem  248
2. İnceleme ve Karar  249
3. Yasa Yolu ve Diğer Durumlar  249
II. DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR  250
7. Kısım
DAVAYA SON VEREN İŞLEMLER
1. Bölüm
KARAR
I. KAVRAM  251
II. TÜRLERİ  251
A. Davaya Etkisine Göre  251
B. Davayı Sonuçlandırmasına Göre  251
1. Ara Kararlar  251
2. Son Kararlar  252
III. KARARLARIN VERİLMESİ YÖNTEMİ  254
A. Müzakere ve Tefhim  254
B. Gerekçe  255
C. Hükmün Kapsamı  256
D. Hükmün Tebliğe Çıkarılması ve Kesinleştirilmesi  256
E. Hükmün Sonuçları  257
2. Bölüm
HÜKÜM VERİLMEKSİZİN DAVANIN SONA ERMESİ
I. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ  259
A. Davadan Feragat  259
1. Genel Olarak  259
2. Usul  259
3. Sonuçları  260
4. Feragatle Sona Ermeyen Davalar  261
B. Davayı Kabul  262
1. Genel Olarak  262
2. Usul  263
3. Sonuçları  264
C. Sulh  265
1. Genel Olarak  265
2. Usul  265
3. Sonuçları  266
II. DAVANIN KONUSUZ KALMASI  267
8. Kısım
YARGILAMA GİDERLERİ VE
ADLİ YARDIM
1. Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
I. GENEL OLARAK  269
II. TÜRLERİ  270
A. Harçlar  270
1. Genel Olarak  270
2. Türleri  270
3. Harçtan Bağışık (Muaf) Olan Dava ve Kararlar  273
B. Vekâlet Ücreti  274
1. Vekil ile Müvekkil Arasındaki Vekâlet Ücreti (Avukatlık Ücreti)  274
2. Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti  275
C. Gider ve Kanıt Avansı  275
1. Gider Avansı  276
2. Kanıt Avansı  276
III. ÖDENMESİ  277
IV. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK  277
2. Bölüm
ADLİ YARDIM
I. GENEL OLARAK  279
II. USUL  279
III. ADLİ YARDIM KARARININ ETKİLERİ  281
9. Kısım
YASA (KANUN) YOLLARI
1. Bölüm
GİRİŞ
I. KAVRAM  283
2. Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA YASA YOLLARI
I. İSTİNAF  285
A. Genel Olarak  285
B. Koşulları  287
C. Başvurunun Sonuçları  290
D. İstinaf Yolunun İşleyişi  290
1. Genel Olarak  290
2. İstinafın Aşamaları  290
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı ve Kararın Tebliği  296
4. Yapılamayacak İşlemler  297
II. TEMYİZ  297
A. Genel Olarak  297
B. Koşulları  298
C. Temyiz Nedenleri  301
D. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Olanlar  301
E. Usul  302
1. Temyiz Dilekçesinin Kararı Veren Mahkemede İncelenmesi  302
2. Dosyanın Yargıtay’daki Aşamaları  302
3. Temyiz İncelemesi ve Duruşma  303
F. Temyiz İncelemesi Sonucunda Yargıtay’ın Vereceği Kararlar  304
1. Onama Kararı  304
2. Bozma Kararı  304
G. Yargıtay Kararlarının Tebliği  305
H. Bozmaya Uyma veya Direnme  305
1. Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı  305
2. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı  306
I. Usuli Kazanılmış Hak  307
1. Genel Olarak  307
2. İstisnaları  308
J. Yasa Yararına Bozma (Kanun Yararına Temyiz)  308
III. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  309
A. Genel Olarak  309
B. Nedenleri  310
C. Usul  313
10. Kısım
HÜKMÜN AÇIKLANMASI,
DÜZELTİLMESİ VE KESİNLEŞMESİ
1. Bölüm
HÜKMÜN AÇIKLANMASI (TAVZİH),
DÜZELTİLMESİ (TASHİH) VE TAMAMLANMASI
I. TAVZİH  315
A. Genel Olarak  315
B. Usul  316
C. Etkisi  316
II. TASHİH  317
A. Genel Olarak  317
B. Usul  317
III. HÜKMÜN TAMAMLANMASI  317
2. Bölüm
KESİN HÜKÜM
I. KAVRAM  319
II. TÜRLERİ  319
A. Şekli Anlamda Kesin Hüküm  319
B. Maddi Anlamda Kesin Hüküm  321
1. Genel Olarak  321
2. Koşulları  321
3. Sona Ermesi  323
11. Kısım
ÖZEL USUL VE MAHKEMELER
1. Bölüm
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ
I. SİSTEM  325
II. BASİT YARGILAMA USULÜ  325
A. Genel Olarak  325
B. Uygulanma Alanı  325
1. Hukuk Muhakemeleri Yasası’na Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler  325
2. Özel Yasalara Göre Basit Yargılama Usulüne Tabi İşler  326
C. Aşamaları  326
1. Dilekçeler Aşaması  326
2. Ön İnceleme ve Tahkikat Aşamaları  327
3. Hüküm Aşaması  328
2. Bölüm
ÖZEL MAHKEMELER
I. AİLE MAHKEMELERİ  331
A. Kuruluşu ve Oluşumu  331
B. Görevleri  331
C. Yargılama Usulü  332
II. ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ  332
A. Kuruluşu ve Oluşumu  332
B. Görevleri  334
C. Yargılama Usulü  334
III. İŞ MAHKEMELERİ  335
A. Kuruluşu ve Oluşumu  335
B. Görevleri  335
1. Genel Olarak  335
2. Özel Düzenlemeler  336
C. Yargılama Usulü  337
1. Genel Olarak  337
2. Yetkili Mahkeme  337
3. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk  338
4. Yasa Yolları  340
IV. KADASTRO MAHKEMELERİ  341
A. Kuruluşu ve Oluşumu  341
B. Görevleri  341
C. Yargılama Usulü  342
V. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  344
A. Kuruluşu ve Oluşumu  344
B. Görevleri  344
C. Yargılama Usulü  344
VI. İCRA MAHKEMELERİ  347
A. Kuruluşu ve Oluşumu  347
B. Görevleri  347
C. Yargılama Usulü  347
VII. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMELERİ  348
A. Kuruluşu ve Oluşumu  348
B. Görevleri  348
C. Yargılama Usulü  348
12. Kısım
TAHKİM
1. Bölüm
TAHKİM YARGISINA GİRİŞ
I. KAVRAM  351
II. TAHKİMİN KONUSU  351
III. HAKEM SÖZLEŞMESİ  352
A. Genel Olarak  352
B. Hakemlik Statüsü  352
C. Hakemlerin Reddi ve Çekinmesi  354
IV. TAHKİM SÖZLEŞMESİ  355
A. Genel Olarak  355
B. Türleri  355
1. Tahkim Koşulu  355
2. Tahkimname  356
C. Koşulları  356
D. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi  357
E. Sona Ermesi  358
2. Bölüm
TAHKİM USULÜ
I. HAKEMLERİN SEÇİMİ  361
II. TAHKİM YARGILAMASINDA USULİ İLKELER  362
III. DAVA AÇILMASI VE YARGILAMA  363
IV. KARAR  367
V. HAKEM KARARININ İCRA EDİLMESİ  368
VI. HAKEM KARARININ TAVZİHİ, DÜZELTİLMESİ VE TAMAMLANMASI  368
VII. KARARA KARŞI YASA YOLLARI  369
A. İptal Davası  369
B. Yargılamanın Yenilenmesi  371
13. Kısım
MAHKEME KARARLARININ
BİRBİRİNE ETKİSİ
1. Bölüm
HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ
BİRBİRİNE ETKİSİ
I. GENEL OLARAK  373
II. HUKUK MAHKEMESİ KARARININ CEZA MAHKEMESİNE ETKİSİ  373
III. CEZA MAHKEMESİ KARARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ  374
2. Bölüm
YABANCI MAHKEME KARARLARININ
TÜRKİYE’DE ETKİSİ
I. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TENFİZİ  375
A. Genel Olarak  375
B. Koşulları  375
C. Usul  376
1. İstem  376
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  376
3. Karar  376
II. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI  377
14. Kısım
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK
ÇÖZÜM YOLLARI
I. GENEL OLARAK  379
II. ARABULUCULUK  379
A. Genel Olarak  379
B. Koşulları  379
C. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler  380
D. Arabulucuların Bağlı Oldukları Hukuksal Rejim  380
E. Usul  381
1. Başvuru  381
2. Arabulucunun Seçilmesi  381
3. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi  381
F. Arabuluculuğun Sona Ermesi  383
G. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk  384
1. Genel Olarak  384
2. Başvuru  384
3. Arabulucunun İnceleme Yöntemi  385
4. Arabuluculuk Ücreti  385
5. Sonuçları  386
EK–1: Çekişmesiz Yargı İşleri Kataloğu  387
Kaynakça  391

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar