Themis - Ticaret Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Tamer BOZKURT
ISBN: 9789750269127
89,10 TL 99,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tamer BOZKURT
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 584

Kitap, "Adli Yargı Hakimlik Sınavına" hazırlanan meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanmıştır. Daha önceki baskılarda üç ayrı cilt olarak çıkarılan eserimiz tek cilt olarak ve ana kurgusu bozulmadan okuyucusuna sunulmaktadır.

Bu çerçevede, kitap baştan sona gözden geçirilmiş, bazı kısımlar yer yer yeniden kaleme alınmıştır. Her konunun içinde kutucuklar içinde önemli noktalar, karşılaştırmalar, istisnalar ve örneklere yer verilerek konular pekiştirilmeye çalışılmıştır. Ancak mizampajın en baştan yapılması, başlıkların yer yer rahatlatılması, hacimde bir parça esneme yaratmıştır. Bu da okuyucularımızın kitabı daha rahat okuyabilmelerini sağlamaya yöneliktir. Ticaret hukukunun kapsamlı bir ders olması gerçeği karşısında, konular da atlamadan inceleme yapmanın zorluğu ortadadır. Konular atlanmadan, olabildiğince sade bir şekilde kitap okuyucusuna sunulmuştur.

Okunan konuların hemen arkasından, çıkmış soruların çözülmesi, konuların zihne yerleşmesinde yararlı olacaktır. Adayların çalışırken, konuları eş zamanlı kanun metninden de takip etmeleri tavsiye olunur. Yer yer özellikle soruların yayımlanmadığı 2014 sonrası sorular için, ilgili konu ile bağlantılı olarak adli hakimlik sınavında soru geldiği bilgisi de paylaşılmıştır.

Bu baskıda, Ekim-2019'dan beri gerçekleşen tüm mevzuat değişiklikleri, atlanmadan ilgili yerlere işlenmiştir. Bu değişikliklere ilgili kısımlarda atıf yapılmıştır.

Konu Başlıkları
Ticari İşletme Hukuku
Şirketler Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku
İçindekiler
Ön Söz  ix
Kısaltmalar Cetveli  xxiii
1. KISIM:
TİCARİ İŞLETME HUKUKU
Birinci Bölüm
TİCARÎ İŞLETME KAVRAMI VE
TİCARÎ İŞLETME ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER
§ 1. Ticaret Hukukunda Sistemler  1
§ 2. Türk Ticaret Kanunu’nun Başat Kavramı: “Ticarî İşletme”  2
I. KAVRAM VE TANIM  2
II. BİR ORGANİZASYONUN “TİCARÎ İŞLETME” SAYILABİLMESİ İÇİN GEREKEN UNSURLAR  3
III. TİCARÎ İŞLETMEYİ OLUŞTURAN UNSURLAR VE BUNLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ SORUNU  5
IV. TİCARÎ İŞLETMENİN ÖRGÜTLENMESİ (MERKEZ/ŞUBE)  6
V. TİCARÎ İŞLETMENİN DEVRİ VE REHNİ  9
İkinci Bölüm
TİCARÎ İŞ, BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLMASININ SONUÇLARI VE
TİCARÎ HÜKÜMLER
§ 3. Ticarî İş  27
I. KAVRAM  27
II. BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLARAK BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK ÖLÇÜTLER  27
III. BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLARAK SAPTANMASININ YARATACAĞI SONUÇLAR  31
IV. 3095 SAYILI “KANUNÎ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN”UN ÖNGÖRDÜĞÜ REJİM VE FAİZ ORANLARI  38
§ 4. Ticarî Hükümler  40
I. GENEL OLARAK  40
II. TİCARÎ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SIRASI  41
III. TİCARÎ HÜKÜM OLMAYA BAĞLANAN BAZI SONUÇLAR  43
Üçüncü Bölüm
TACİR VE ESNAF
§ 5. Tacir  45
I. GENEL OLARAK  45
II. TACİR SIFATININ KAZANILMASI  45
III. TACİR SIFATININ SONUÇLARI: NİMET VE KÜLFETLER  50
IV. TACİR SIFATININ KAYBI VE BUNUN SONUÇLARI  62
Dördüncü Bölüm
TİCARÎ YARGI
§ 6. Genel Olarak Ticarî Yargı  63
I. BİR DAVANIN TİCARÎ DAVA OLARAK BELİRLENMESİNDEKİ ÖLÇÜTLER (TİCARÎ DAVA TÜRLERİ)  63
II. TİCARÎ DAVALARIN GÖRÜLMESİ  67
Beşinci Bölüm
TİCARET SİCİLİ
§ 7. Genel Olarak Ticaret Sicili  69
I. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI  69
II. SİCİL İŞLEMLERİ  70
III. TİCARET SİCİLİ MEMURUNUN İNCELEME GÖREVİ  72
IV. İLAN VE ALENİYET  73
V. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ  74
VI. TİCARET SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ  76
VII. SİCİL KAYITLARININ TUTULMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  77
Altıncı Bölüm
TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI
§ 8. Ticaret Unvanı  79
I. GENEL OLARAK  79
II. OLUŞTURULMASI  80
III. TİCARET UNVANI ile İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR (DEĞİŞİKLİKLER)  83
§ 9. İşletme Adı  85
Yedinci Bölüm
MARKA
§ 10. Marka  87
I. GENEL OLARAK MARKA VE TÜRLERİ  87
II. MARKANIN TESCİLİ  88
III. MARKANIN TESCİLİ VE SONUÇLARI  93
IV. MARKANIN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI  94
V. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ/İPTALİ VE MARKA HAKKININ SONA ERMESİ  96
VI. MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE HAKKIN KORUNMASI  97
Sekizinci Bölüm
HAKSIZ REKABET
§ 11. Haksız Rekabet  101
I. KAVRAM VE HAKSIZ REKABET YOLUYLA KORUNAN DEĞERLER  101
II. KOŞULLAR  102
III. HAKSIZ REKABET HALLERİ  103
IV. HAKSIZ REKABET SONUCU AÇILABİLECEK DAVALAR ve DAVA AÇMAYA YETKİLİ OLANLAR  108
Dokuzuncu Bölüm
TİCARÎ DEFTERLER
§ 12. Ticarî Defterler  113
I. GENEL OLARAK VE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU’NUN YETKİLERİ  113
II. TUTULACAK DEFTERLER  113
III. TİCARÎ DEFTER TUTMA İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLAR  114
IV. TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT GÜCÜ  116
Onuncu Bölüm
CARİ HESAP
§ 13. Cari Hesap  119
I. GENEL OLARAK  119
II. TANIM VE ÖZELLİK ARZ EDEN NOKTALAR  120
III. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLECEK VE GEÇİRİLEMEYECEK ALACAKLAR  120
IV. CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ VE HÜKÜMLERİ  121
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ  124
VI. ZAMANAŞIMI  124
On Birinci Bölüm
TACİR (VE ESNAF) YARDIMCILARI
§ 14. Tacir (ve Esnaf) Yardımcıları  125
I. BAĞIMLI YARDIMCILAR  127
II. BAĞIMSIZ YARDIMCILAR  134
2. KISIM:
ŞİRKETLER HUKUKU
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK ŞİRKETLER HUKUKU VE
BU KONUDA YAPILAN AYIRIMLAR
§ 1. Genel Olarak Şirketler Hukuku  157
§ 2. “Şirket”in Unsurları  157
I. GENEL OLARAK  157
II. UNSURLAR  159
§ 3. Şirketler Hukuku Alanındaki Tasnifler  163
I. DÜZENLENDİĞİ YERE GÖRE  163
II. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLUP OLMAMASINA GÖRE  163
III. ORTAKLARIN ŞİRKET İÇİNDEKİ KONUMLARINA GÖRE  164
IV. SERMAYE YAPILARINA GÖRE  168
V. ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE OLAN BORCU NEDENİYLE ORTAKLARA BAŞVURULUP BAŞVURULAMAYACAĞINA VE BAŞVURULABİLECEKSE SORUMLULUĞUN DERECESİNE GÖRE  172
İkinci Bölüm
ADİ ŞİRKET
§ 4. Genel Olarak Adi Şirket  173
§ 5. Adi Şirketin Özellikleri  174
I. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLMAMASI VE SONUÇLARI  174
II. İŞLEVLERİ  174
III. KONUSU VE AMACI  175
§ 6. Adi Şirketin Kuruluşu  175
§ 7. Adi Şirketin İşleyişi  176
I. İÇ İLİŞKİ  176
II. DIŞ İLİŞKİ  184
III. SONA ERME  186
IV. SONA ERMENİN SONUÇLARI  188
Üçüncü Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİ
§ 8. Ticaret Şirketleri Hakkındaki Genel Hükümler  191
I. GENEL OLARAK  191
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ  191
III. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ŞİRKET İLE ORTAKLAR ARASINDAKİ MUHTELİF İLİŞKİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER  192
Dördüncü Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKET
§ 9. Kollektif Şirket  201
I. GENEL OLARAK  201
II. TANIM VE UNSURLAR  201
III. KURULUŞU  202
IV. KURULUŞTAN ÖNCEKİ DÖNEME AİT SORUMLULUK  203
§ 10. Kollektif Şirketin İşleyişi  204
I. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER  204
II. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER VE TEMSİL  207
III. ŞİRKET VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  208
IV. ORTAKLAR ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER  210
V. SONA ERME VE TASFİYE  213
Beşinci Bölüm
KOMANDİT ŞİRKET
§ 11. Genel Olarak Komandit Şirket  215
I. TANIM  215
II. UNSURLAR  215
III. KURULUŞ  215
IV. İÇ İLİŞKİLER  216
V. DIŞ İLİŞKİLER VE SORUMLULUK  217
VI. SONA ERME  218
Altıncı Bölüm
ANONİM ŞİRKET
§ 12. Genel Olarak Anonim Şirket  219
I. GENEL OLARAK  219
II. KAVRAM VE TANIM  220
III. UNSURLAR  220
IV. ANONİM ŞİRKETLERE HÂKİM OLAN İLKELER  225
§ 13. Kuruluş  229
I. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU  229
II. KURULUŞTAKİ SAKATLIKLAR VE FESİH DAVASI  235
III. KURULUŞTAN ÖNCEKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN SORUMLULUK VE MASRAFLAR  236
IV. KURULUŞ FORMALİTELERİNİN ARKADAN DOLANILMASI VE KANUNA KARŞI HİLE  236
Yedinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETTE İŞLEYİŞ VE ORGANLAR
§ 14. Genel Olarak  239
§ 15. Yönetim Kurulu (YK)  241
I. GENEL OLARAK  241
II. SEÇİM, ATAMA VE GÖREVİN SONA ERMESİ  241
III. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ, TOPLANMASI VE KARAR ALMASI  246
IV. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ  248
V. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  253
§ 16. Müdürler  258
§ 17. Anonim Şirketlerde Denetim  259
I. GENEL OLARAK  259
II. HESAP DENETÇİSİ  259
§ 18. Genel Kurul (GK)  264
I. GENEL OLARAK  264
II. GENEL KURULUN TOPLANMASI (Olağan ve Olağanüstü)  265
III. GENEL KURUL TOPLANTISININ YÜRÜTÜLMESİ  270
IV. PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURULDA KİŞİSEL HAKLARINI KULLANMASI  274
V. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  278
VI. GENEL KURUL KARARLARININ SAKATLIK NEDENLERİ  278
§ 19. Anonim Ortaklıkta Pay Sahiplerine İlişkin Bazı Haklar  284
I. ÇOĞUNLUK HAKLARI– BİREYSEL HAKLAR  284
II. AZINLIK HAKLARI  284
III. MÜKTESEP VE VAZGEÇİLMEZ HAKLAR  285
Sekizinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SAHİPLİĞİ VE MENKUL KIYMETLER
§ 20. Pay  287
I. GENEL OLARAK PAY  287
II. PAY KAVRAMININ İFADE ETTİĞİ ANLAMLAR  287
III. KAZANMA VE KAYBETME  288
IV. ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSE/HİSSE SENETLERİNİ KAZANIM–REHİN ile KENDİ PAYLARINI TAAHHÜT YASAĞI  288
V. PAY SAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI  291
§ 21. Anonim Şirkette Menkul Kıymetler  301
I. GENEL OLARAK  301
II. PAY SENETLERİ VE PAY DEVRİ  302
III. İLMÜHABERLER  314
IV. İNTİFA SENETLERİ  314
V. BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER  315
Dokuzuncu Bölüm
ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE
SERMAYE ARTIRIMI–AZALTIMI–FİNANSAL TABLOLAR VE
YEDEK AKÇELER
§ 22. Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi ve Sermaye Artırımı–Azaltımı  317
I. GENEL OLARAK  317
II. SERMAYENİN ARTIRILMASI/AZALTILMASI  317
§ 23. Finansal Tablolar ve Yedek Akçeler  319
I. FİNANSAL TABLOLAR  319
II. YEDEK AKÇE  320
Onuncu Bölüm
ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKÎ SORUMLULUK
§ 24. Anonim Şirketlerde Sorumluluk  323
I. GENEL OLARAK  323
II. SORUMLU OLANLAR  323
III. TESELSÜL VE BAŞVURU  326
IV. SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER VE DAVA İLE İLGİLİ USUL KURALLARI  327
On Birinci Bölüm
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ
§ 25. Anonim Şirketin Son Bulması  331
I. GENEL OLARAK VE SONA ERME NEDENLERİ  331
II. SONA ERMENİN SONUÇLARI  332
III. TASFİYE  333
On İkinci Bölüm
LİMİTED ŞİRKET
§ 26. Genel Olarak Limited Şirket  337
I. GENEL OLARAK  337
II. TANIM VE UNSURLAR  337
III. ŞİRKETİN KURULUŞU  340
§ 27. Limited Şirketin İşleyişi ve Organlar  342
I. GENEL OLARAK  342
II. GENEL KURUL  342
III. MÜDÜR/MÜDÜRLER  345
§ 28. Limited Şirkette Pay Sahibilik Sıfatı, Ortakların Hak, Borç ve Sorumlulukları  347
I. PAYLAR, PAY SAHİPLİĞİ VE PAY DEFTERİ  347
II. PAY SAHİPLİĞİ KONUSUNDA DEĞİŞİK OLASILIKLAR  348
III. ORTAKLIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ  351
IV. ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI  352
V. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  355
VI. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİ  357
§ 29. Limited Şirkette Sözleşme Değişiklikleri  358
I. GENEL OLARAK  358
II. SERMAYE ARTIRIMI VEYA AZALTMA  358
§ 30. Anonim Şirkete Yapılan Atıflar  359
§ 31. Limited Şirketin Sona Ermesi  360
I. SONA ERME NEDENLERİ  360
II. SONA ERMENİN SONUÇLARI  360
On Üçüncü Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER
(BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME)
§ 32. Genel Olarak  361
§ 33. Birleşme  362
I. İLKELER, BİRLEŞME TÜRLERİ VE GEÇERLİ BİRLEŞMELER  362
II. BİRLEŞMEDE ORTAKLIK PAYLARI VE HAKLARININ KORUNMASI  364
III. BİRLEŞME İŞLEMLERİ VE SÜRECİ  366
IV. ALACAKLILARIN, ÇALIŞANLARIN KORUNMASI VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  369
§ 34. Bölünme  370
I. GENEL OLARAK, KAVRAM VE AMAÇLAR  370
II. İLKELER, BÖLÜNME TÜRLERİ VE GEÇERLİ BÖLÜNMELER  370
III. BÖLÜNMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER  373
IV. BÖLÜNME İŞLEMLERİ VE SÜRECİ  374
V. BÖLÜNMEYE KATILAN ŞİRKETLERLE ORTAKLARIN KİŞİSEL SORUMLULUĞU VE İŞ İLİŞKİLERİNİN GEÇMESİ  376
VI. BÖLÜNMENİN KESİNLEŞMESİ  376
§ 35. Tür Değiştirme  377
I. GENEL OLARAK, KAVRAM VE AMAÇLAR  377
II. İLKELER VE GEÇERLİ TÜR DEĞİŞTİRME ŞEKİLLERİ  377
III. ŞİRKET PAYLARI VE HAKLARININ KORUNMASI  379
IV. TÜR DEĞİŞTİRMENİN UYGULANMASI VE SÜREÇ  379
§ 36. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme ile İlgili Ortak Hükümler  381
I. ORTAKLIK PAYLARI VE HAKLARININ İNCELENMESİ  381
II. BİRLEŞMENİN, BÖLÜNMENİN VE TÜR DEĞİŞTİRMENİN İPTALİ VE EKSİKLİKLERİN SONUÇLARI  382
III. SORUMLULUK  382
3. KISIM:
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU
Birinci Bölüm
NEDEN KIYMETLİ EVRAK HUKUKU?
§ 1. Genel Olarak Kıymetli Evrak ve Alacağın Devri İlişkisi  383
I. GENEL OLARAK  383
II. “KIYMETLİ EVRAK” TERİMİ VE “ADİ SENET”TEN FARKLILIKLAR  384
III. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU İLE BORÇLAR HUKUKU BAĞLANTISI; KAMBİYO SENETLERİNDEKİ PİYASA İŞLEYİŞİ VE ÖĞRETİCİ BİR ÖRNEK  391
§ 2. Kıymetli Evrak Hukuku ile İlgili Yasal Düzenleme  395
§ 3. Kıymetli Evrak Hukukunun Temel Kavramları  397
§ 4. Kıymetli Evrakın Unsurları, Borçlunun Durumu ve Devir  403
I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI  403
II. KIYMETLİ EVRAKTA BORÇLUNUN DURUMU  405
§ 5. Kıymetli Evrak Alanında Yapılan Tasnifler  407
I. TEMSİL ETTİĞİ HAKKIN TÜRÜNE GÖRE  407
II. KIYMETLİ EVRAKTAKİ “MÜNDEMİÇ” HAKKIN SENETTEN ÖNCE VAR OLUP OLMAMASINA GÖRE  408
III. KIYMETLİ EVRAKIN DÜZENLENMESİNE NEDEN OLAN TEMEL İLİŞKİ İLE BAĞLANTISINA GÖRE (İLLΖMÜCERRET KIYMETLİ EVRAK)  409
IV. DEVİR ŞEKLİ VEYA HAK SAHİBİNİ TESPİT ŞEKLİNE GÖRE  411
V. KAMU GÜVENİNE LAYIK OLUP OLMAMASINA GÖRE  425
§ 6. Kıymetli Evrakta Tahvil  425
İkinci Bölüm
KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ
§ 7. Kıymetli Evrakın Zıya ve İptali  427
I. GENEL OLARAK  427
II. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER  428
III. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYA VE İPTALİ İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER  429
IV. İPTAL KARARININ SONUÇLARI  432
Üçüncü Bölüm
KAMBİYO SENETLERİ (TİCARÎ SENETLER)
§ 8. Genel Olarak Kambiyo Senetleri ve Özellikleri  435
I. GENEL OLARAK VE YASAL DÜZENLEME  435
II. KAMBİYO SENETLERİNİN ÖZELLİKLERİ  435
III. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET, TEMSİL ve İMZA  437
Dördüncü Bölüm
KARŞILAŞTIRMALI OLARAK POLİÇE VE BONO
§ 9. Poliçe ve Bono  441
I. GENEL OLARAK, HUKUKİ NİTELEME VE İŞLEYİŞ  441
II. ZORUNLU ŞEKİL UNSURLARI  445
III. AÇIK (BEYAZ) POLİÇE (BONO VE ÇEK) VE EKSİK POLİÇE / BONO / ÇEKTEN FARKLARI  457
§ 10. Poliçede Düzenleyenin (Keşidecinin) Konumu ve Kabul  459
I. DÜZENLEYENİN (KEŞİDECİNİN) DURUMU  459
II. GENEL OLARAK KABUL VE BONO İLE ÇEKTE DURUM  460
III. “DOKUZ SORUDA” KABULE ARZ  460
§ 11. Poliçenin (Bono ve Çekin) Cirosu  470
I. GENEL OLARAK  470
II. CİRONUN YAPILIŞI, ŞEKLİ, SÜRESİ ve TÜRLERİ  471
§ 12. Poliçe ve Bonoda Ödeme ve Aşamaları  486
I. VADE – ÖDEME GÜNÜ AYIRIMI  486
II. POLİÇE VE BONODA VADE TÜRLERİ  487
III. POLİÇE VE BONODA ÖDEME REAKSİYONUNUN BAŞLAMASI  489
§ 13. Poliçe ve Bonoda Hamilin Başvuru (Müracaat) Hakları  494
I. GENEL OLARAK  494
II. BAŞVURU HAKLARININ KULLANILMA KOŞULLARI  495
III. İHBAR KÜLFETİ  502
IV. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI  503
V. BAŞVURU BORÇLULARI VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER  505
VI. BAŞVURU HAKKININ DÜŞMESİ  505
§ 14. Poliçe ve Bonoda Zamanaşımı  506
I. GENEL OLARAK  506
II. SÜRELER  507
III. SÜRELERİN HESABI  509
IV. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ VE DURMASI  509
V. ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ POLİÇE, BONONUN ÇEKİN AKIBETİ  510
§ 15. Poliçe ve Bonoda Aval  511
I. GENEL OLARAK  511
II. AVALLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER  511
§ 16. Emre Yazılı Havale ve Ödeme Vaadi  514
I. EMRE YAZILI HAVALE  514
II. EMRE YAZILI ÖDEME VAADİ  514
III. CİROSU KABİL OLAN DİĞER SENETLER  514
Beşinci Bölüm
KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN DİĞER KONULAR
§ 17. Sebepsiz Zenginleşme ve Karşılığın Devri  517
I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME  517
II. KARŞILIĞIN DEVRİ  518
Altıncı Bölüm
ÇEK
§ 18. Genel Olarak Çek  521
I. GENEL OLARAK  521
II. ÇEKİN İKTİSADÎ VE HUKUKİ NİTELİĞİ  522
III. ÇEKLE POLİÇENİN KARŞILAŞTIRILMASI VE ÇEKİN ÖZELLİKLERİ  523
§ 19. Çekin Unsurları  524
I. ÇEKİN ZORUNLU İÇERİĞİ  524
II. ÇEKE KONULABİLECEK İHTİYARÎ KAYITLAR  528
III. ÇEKE KONULAMAYACAK KAYITLAR  528
IV. ÇEKTE KABUL YASAĞI VE YANSIMALARI  528
§ 20. Çekte Muhatap Banka–Düzenleyen İlişkileri  530
I. GENEL OLARAK ÇEK ANLAŞMASI  530
II. MUHATAP BANKANIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  531
III. BANKANIN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ÖZEL GÖRÜNÜMÜ: SAHTE VEYA TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN ÖDENMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  532
§ 21. Çekin Tedavülü  533
I. DEVİR ŞEKLİ AÇISINDAN ÇEKLER  533
§ 22. Çekin Ödenmesi ve Ödeme Aşamaları  536
I. GENEL OLARAK  536
II. TÜRK UYGULAMASININ YARATTIĞI BİR SORUN: ÇEKTE VADE  537
III. ÇEKİN İBRAZI  537
Kaynakça  549

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar