Tıbbi Malpraktiste Sorumluluk ve Komplikasyon

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hatice Nur AKTAŞ İNCEL
ISBN: 9786050510560
68,00 TL 80,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hatice Nur AKTAŞ İNCEL
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 183

Tıbbi Malpraktiste Sorumluluk ve Komplikasyon

Hatice Nur AKTAŞ İNCEL


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ......................................................................................................v

İÇİNDEKİLER.......................................................................................vii

KISALTMALAR ....................................................................................xii

1. KONUNUN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI ...................15

2. TIBBİ MÜDAHALE ........................................................................17

I. GENEL OLARAK .......................................................................17

II. KAVRAM ....................................................................................20

III. TIBBİ MÜDAHALENİN ŞARTLARI ........................................22

A. TIBBİ MÜDAHALENİN KANUNUN YETKİLİ KILDIĞI 

KİŞİLER TARAFINDAN YAPILMASI...............................23

B. AYDINLATILMIŞ ONAM ...................................................25

1. Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler............................26

a. Uluslararası Mevzuat ve Meslek Örgütü Kararları26

b. Ulusal Mevzuat...........................................................27

2. Aydınlatma Çeşitleri ......................................................28

3. Aydınlatmanın Kapsamı................................................30

4. Aydınlatılacak Kişi.........................................................32

5. Aydınlatma Yükümlüsü.................................................33

6. Aydınlatmanın Zamanı ve Şekli....................................34

7 Aydınlatma Zorunluluğunun Bulunmadığı Haller .....35

a. Acil Durum .................................................................35

b. Aydınlatmadan Vazgeçme.........................................36

c. Hastanın Bilgisinin Bulunması..................................37

d. Aydınlatmanın Olumsuz Etkide Bulunması............37

8. Onam...............................................................................37

a. Onamın Kapsamı .......................................................38

b. Onam Ehliyeti.............................................................38

c. Varsayılan Rıza ..........................................................39

C. TIP BİLİMİNİN VERİLERİNE GÖRE GEREKLİ VE BU 

VERİLERE UYGUN TIBBİ MÜDAHALE..........................40

1. Tıbbi Gerekliliğin Bulunması (Endikasyon)................40

a. Yasal Düzenlemeler....................................................41

b. Sosyal ve Psikolojik Endikasyon...............................42

2. Tıp Biliminin Verilerine Uygun Müdahale ..................44

3. HATALI TIBBİ UYGULAMA (TIBBİ MALPRAKTİS).............45

I. KAVRAM ....................................................................................45

viii

II. TIBBİ MALPRAKTİSİN DOGMATİK TEMELLERİ...............47

III. MEVZUATTA VE MESLEK ÖRGÜTÜ KARARLARINDA 

TIBBİ MALPRAKTİS .................................................................48

IV. TIBBİ MALPRAKTİSTEN KAYNAKLANAN 

SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ..................................49

V. TIBBİ KUSUR.............................................................................50

A. HEKİMİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ...................................50

1. Hekimin Yükümlülükleri ..............................................51

2. Hekimin Özen Yükümlülüğü ........................................51

a. Özen Kavramı ............................................................52

b. Özenin Derecesi..........................................................52

c. Durum ve Koşuların Gerektirdiği Özen 

Yükümlülüğü Kusurları............................................54

d. Özen Yükümlülüğünün Hukuki Kaynakları...........56

B. TIBBİ STANDART ...............................................................57

1. Kavram............................................................................57

2. Tıbbi Standarttan Sapma ..............................................59

3. Tıbbi Standartların Denetimi........................................61

a. Genel Olarak Tıbbi Kayıtlar.....................................61

b. Tıbbi Kayıt Tutma Yükümlülüğü.............................62

c. Tıbbi Kayıtların Konusu ...........................................64

d. Tıbbi Kayıtların Kapsamı .........................................65

VI. TIBBİ MALPRAKTİS TÜRLERİ ..............................................66

A. TEŞHİS (TANI) HATALARI................................................67

1. Genel Olarak...................................................................67

2. Eksik Ön Muayene ve Yetersiz Hasta Öyküsü Alma..68

3. Teşhisin Konulamaması.................................................69

4. Teşhise Yönelik Tetkiklerin Yapılmaması...................70

5. Geç Teşhis.......................................................................71

B. TEDAVİ HATALARI............................................................72

1. Tıbbi Müdahalenin Yapılmaması.................................73

2. Hastanın Vücudunda Yabancı Madde Unutulması ....74

3. Tedavi Yönteminin Yanlış Seçilmesi ............................75

4. Gerekli Testlerin Yapılmaması.....................................76

5. Yanlış İlaç Önerilmesi, Yanlış Taraf veya Yanlış Organ 

Cerrahisi..........................................................................77

6. Hijyen ve Enfeksiyon Kurallarına Uyulmaması..........79

C. TEDAVİ SONRASI YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ .......80

D. TIBBİ ORGANİZASYON KUSURU ...................................82

1. Tıbbi Organizasyon Yükümlülüğü...............................82

ix

2. Hastane İşletmeciliğinde Tıbbi Organizasyon Kusuru 

Sayılan Bazı Haller.........................................................84

E. ÜSTLENME KUSURU .........................................................86

F. KONSÜLTASYON İSTENMEMESİ....................................87

G. UYGULAMA HATASININ HASTAYA BİLDİRİLMEMESİ

89

H. AYDINLATMA KUSURU ...................................................89

VII. TIBBİ MALPRAKTİSİN TESPİTİ ............................................90

A. GENEL OLARAK BİLİRKİŞİLİK .......................................90

B. TIBBİ BİLİRKİŞİ RAPORLARI...........................................91

C. TIBBİ BİLİRKİŞİLİK KURUMLARI ..................................93

1. Yüksek Sağlık Şurası .....................................................93

2. Adli Tıp Kurumu............................................................94

a. Adli Tıp İhtisas Daireleri...........................................95

b. Adli Tıp İhtisas Kurulları..........................................95

c. Adli Tıp Genel Kurulu...............................................96

3. Üniversitelerin İlgili Anabilim Dalları .........................96

VIII. KOMPLİKASYON ...................................................................97

A. KAVRAM ..............................................................................97

B. KOMPLİKASYON- TIBBİ MALPRAKTİS AYRIMI.........99

C. KOMPLİKASYON YÖNETİMİ .........................................102

4. TIBBİ MÜDAHALELERDE HEKİMİN HUKUKİ 

SORUMLULUĞU ..........................................................................105

I. TIBBİ MÜDAHALEDE HEKİMİN HUKUKİ 

SORUMLULUĞUNU DOĞURAN SEBEPLER ......................105

A. KAMU HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEKİMİN HUKUKİ 

SORUMLULUĞU ...............................................................106

1. Hekim ile Hasta Arasında Sözleşme İlişkisinin 

Bulunmaması................................................................107

2. Hekime Doğrudan Dava Açılamaması .......................107

3. Görev Kusuru ve Kişisel Kusur Ayrımı.....................108

B. ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN HEKİMİN HUKUKİ 

SORUMLULUĞU ...............................................................111

1. Özel Hastaneler ............................................................111

2. Hastane ile Hekim Arasındaki İlişki...........................111

3. Hastane ile Hasta Arasındaki İlişki ............................112

C. SERBEST ÇALIŞAN HEKİMİN HUKUKİ 

SORUMLULUĞU ...............................................................114

II. HEKİMİN AKDİ SORUMLULUĞU ........................................116

A. GENEL OLARAK SÖZLEŞME SORUMLULUĞU..........116

B. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ .......118

x

1. Hizmet Sözleşmesi Görüşü ..........................................118

2. Eser Sözleşmesi Görüşü...............................................120

3. Kendine Özgü Sözleşme Görüşü.................................121

4. Vekalet Sözleşmesi Görüşü..........................................122

C. HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN 

SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI ..................................124

1. Geçerli Bir Sözleşme İlişkisinin Varlığı .....................124

2. Sözleşmenin İhlal Edilmesi..........................................124

3. Hekimin Kusurunun Bulunması.................................125

4. Zarar..............................................................................126

5. İlliyet Bağı.....................................................................126

III. HEKİMİN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU ...........................126

A. HUKUKA AYKIRI FİİL .....................................................127

B. ZARAR ................................................................................128

C. KUSUR ................................................................................128

D. İLLİYET BAĞI....................................................................129

E. SORUMLULUKLARIN YARIŞMASI...............................130

F. YALNIZCA HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNA 

DAYANILABİLECEK HALLER .......................................131

1. Hekimin Kişisel Kusuru...............................................132

2. Caiz Olmayan Vekâletsiz İş Görme............................132

IV. HEKİMİN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMEDEN DOĞAN 

SORUMLULUĞU .....................................................................133

A. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME KAVRAMI VE TÜRLERİ .....133

B. GERÇEK VEKALETSİZ İŞ GÖRMENİN ŞARTLARI.....134

C. HEKİMİN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME KAPSAMINDAKİ 

MÜDAHALELERİ ..............................................................135

1. Acil Durumlar...............................................................135

2. Müdahalenin Genişletilmesi........................................137

D. HEKİMİN GERÇEK VEKALETSİZ İŞ GÖRME 

KAPSAMINDA SORUMLULUĞUNUN HAFİFLETİLMESİ

138

V. TAZMİNATIN HESAPLANMASI VE BELİRLENMESİ.......139

A. HEKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU .......................139

1. Maddi Tazminat...........................................................140

a. Ölüm Hali..................................................................140

b. Bedensel Zararlar ....................................................142

2. Manevi Tazminat .........................................................143

B. TAZMİNATIN HESAPLANMASI VE TAZMİNATTAN 

İNDİRİM SEBEPLERİ........................................................145

1. Zarar Görenin Rızası...................................................146

xi

2. Zarar Görenin Ortak Kusuru.....................................146

3. Zarar Verenin Kusurunun Hafif Olması ve Zarar 

Verenin Yoksulluğa Düşme İhtimali ..........................146

C. ZAMANAŞIMI....................................................................147

D. GÖREVLİ YARGI YERİ ....................................................147

VI. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI..............................................149

VII. HEKİMİN ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK 

SİGORTASI ...............................................................................151

A. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI..........................151

B. SİGORTANIN TARAFLARI..............................................152

C. SİGORTANIN KAPSAMI...................................................153

D. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK VE 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ ........................................................154

1. Sigortacının Yükümlülükleri ......................................154

2. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri ..............................155

E. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ.......................................156

SONUÇ ..................................................................................................158

KAYNAKÇA.........................................................................................165


dıgüzel, Sibel, (2014) Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, C. 5, S. 19, Ekim. 

Akartepe, Alparslan (2007) Tedavi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Sağlık Hukuku Sempozyumu, Erzincan 15-16 Mayıs 2006, Yetkin 

Yayıncılık, ss. 13-22.

Akbaş, Yasemin (2014) Hekimin Özen Yükümlülüğü, Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S. 2, ss. 109-125. 

Akgül, Aydın (2016) İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Doğan Tazmin Sorumluluğu ve Danıştayın Yeni Yaklaşımı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 20, S.1 Y. 2016. 

Akipek Öcal, Şebnem (2017) Hastanın Tedaviyi Reddetmesi ve 

Hekimin Hukuki Sorumluluğu, T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi III. Ulusal Sağlık Hukuku Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı ve 

Ötanazi Sempozyumu, Ankara.

Akipek Öcal, Şebnem (2017) Şahsen İfa, Sadakat ve Özen Gösterme, Vekâlet Sözleşmeleri Kısa Şerhi, İstanbul. 

Akipek, Jale/ Akıntürk, Turgut / Ateş, Derya (2015) Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 12.Baskı, İstanbul, 

Akkanat, Halil (2006) Hastaneye Kabul Sözleşmesinin Görünüm 

Tarzları ve Sorumluluk Düzeni, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Akman, Sermet (1976) Sorumsuzluk Anlaşması, İstanbul.

Aksoy Gülaslan, Pınar (2014) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Uluslararası Sağlık Sempozyumu, 

Türkiye Barolar Birliği Yayınları, S. 306, ss. 267-298. 

Akyıldız, Sunay /Özkan, Hasan (2012) Hasta - Hekim Hakları ve 

Davaları, İstanbul. 

Akyıldız, Sunay, (2012) Tıbbın Uygulanmasından Doğan Tazminat Davaları ve Temel Unsurları, Tıp Hukuku Dergisi, C.1, S.1, s.205-

213. 

166

Altun, Abdurrahim (2018) üçüğün Tıbbi Müdahaleye Rızası, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.1. ss.37-

52. 

Altun, Zeynep, (2019) Plastik Cerrahın Estetik Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğunun Sözleşmesel Bağlamda İncelenmesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 

Altunkaş, Aysun (2015) Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi II. 

Ulusal Sağlık Hukuku Tıbbi Müdahalenin Hukuka Yansımaları Sempozyumu, ss. 51-83.

Aral, Fahrettin/ Ayrancı, Hasan, (2019) Özel Borç İlişkileri, 12. 

Baskı. 

Arı, Elçin (2002) Estetik Cerrahın Hukukî Sorumluluğu, İzmir Barosu Dergisi/1, ss.12-43. 

Arıkan, Mustafa/Kalkan, Erdal/ Erdi, Fatih/Deniz, Mehmet/ 

İzci, Emir (2016) Tıp Hukukunda Olgularla Malpraktis-Komplikasyon 

Ayrımı, Tıp Fakültesi ve Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Konuya Bakış Açısı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türk Nöroşirurji Dergisi, S. 1. 

Arpacı, Abdülkadir (2009) Özel Hukuk Açısından Tıbbi Müdahaleye Rıza Beyanı, Buna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Yolları, Yeditepe 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. VI, S. 2, s. 5-14. 

Arseven, Haydar (1987) Sigorta Hukuku, İstanbul. 

Arseven, Haydar (1960) Ticaret Kanununun Sigortaya Müteallik 

Umumî Hükümlerinin Meydana Çıkardığı Bazı Meseleler, I. Ticaret ve 

Banka Hukuku Haftası, Ankara. 

Arslan Firdevs (2020) Hekimin Sorumluluğunun Belirlenmesi Bakımından Hekim ile Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Mahiyeti, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.26, 

S. 1, Haziran 2020, ss.400-422. 

Aslanova, Kemale (2017) Sağlık Hukuku Ders Notları, İstanbul. 

Aşçıoğlu, Çetin (1982) Doktorların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, 

Ankara.

167

Aşçıoğlu, Çetin (1993) Tıbbi Yardım ve El Atmalardan Doğan Sorumluluklar, Ankara. 

Atabek, Reşat /Sezen, Merih, (1954) Hekimin Mesuliyeti, İBD. 

C.28, S.2. 

Atay, Ethem (2009) İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, 2. Baskı, Ankara. 

Ateş, Zeynep (2010) Küçüklerin Tıbbi Müdahaleye Rızası, Kadir 

Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

Ayan, Mehmet (1991) Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk, Ankara. 

Aydın, Öztürk (2014) Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemlerinden 

Doğan Hukuki Sorumluluk, İstanbul. 

Aydoğdu, Murat (2013) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yeniliklere Genel Bakış, Sözleşmeye Aykırılık, Ayıplı İfa Kavramlarına Getirdiği Farklı Yaklaşım ve Bu Konudaki Önerilerimiz, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

C. 15, S.2. 

Aykın, Aykut Cemil (2016) Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu, Seçkin Yayıncılık 1. Baskı, Ankara.

Aykın, Aykut Cemil (2016) Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluk Şartları ve Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Zararlarda Tıbbi 

Uygulama Hatası- Komplikasyon Ayrımı, Terazi Hukuk Dergisi, C. 11 

S. 119, Temmuz. (Tıbbi Malpraktis- Komplikasyon Ayrımı)

Badur, Emel (2017) Tıbbi Müdahaleye Rızanın Özellik Gösterdiği 

Haller, Ankara. 

Bakar, Murat (2016) Türk Toplumunda Tıbbi Malpraktis, Hekimler ve Sağlık Personeline Güven, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

Balaban, Murat (2015) Sağlık Hukuku, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, 

Ankara. 

Barlıoğlu, Hüseyin Cem (2016) Defansif Tıp Unsuru Olarak Tıbbi 

Malpraktis, 1. Baskı, Ankara. 

Başalp, Nilgün (2011) Sorumsuzluk Anlaşmaları, On İki Levha 

Yayıncılık, İstanbul. 

Başpınar, Veysel (2008) Avukatın Özen Borcu, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, S.1-2.

168

Başpınar, Veysel (2007) Hasta Hakları Açısından Hekimin Özen 

Borcu, KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Hakkı 

Dergisi, Trabzon. 

Başpınar, Veysel (2007) Hekimin Özen Borcu, Sağlık Hukuku 

Sempozyumu, (Erzincan 1516 Mayıs 2006), Ankara. 

Bayraktar, Köksal (1972) Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai sorumluluğu, İstanbul. 

Belgesay, Mustafa Reşit (1953) Tıbbi Mesuliyet, İstanbul. 

Birtek, Fatih (1999) Tıbbi Müdahaleler Açısından KomplikasyonMalpraktis Ayrımı, İstanbul Barosu Dergisi, C. 81, S. 5. 

Budak, Ali Cem (2006) Türk Medeni Usul Hukukunda Tıbbi Deliller, YÜHFD, C. 3, S. 2. 

Büken, Erhan / Büken, Nükhet Ö., (2003) Yasal ve Etik Yönleriyle Türkiye ‘de Tıbbi Malpraktis, Çağdaş Tıp Etiği Dergisi, İstanbul, 

ss.163- 178. 

Can, Mertol, (2009) Türk Özel Sigorta Hukuku, Ankara. 

Canbolat, Ferhat (2009) Kamu Hastanesinde Yapılan Tıbbi Müdahalede Hekimin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğunun Dayanağı, 

TBB Dergisi, S.80, ss.156-181. 

Cengiz, İştar/ Küçükay, Alper (2019) Tıbbi Malpraktis, Tıbbi 

Malpraktisin Psikolojik Boyutları ve Özel Hastanede Çalışan Hekimin 

Tıbbi Malpraktisten Doğan Hukuki Sorumluluğu, TAAD, Yıl: 10, Sayı: 

37 (Ocak), ss.107-131. 

Centel, Nur / Zafer, Hamide (2007) Ceza Muhakemesi Hukuku, 

İstanbul. 

Cihan, Seda (2013) Hekimlerce Kullanılan Elektronik Kayıt Sisteminin Değerlendirilmesi: Bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi Örneği, T.C. 

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara. 

Civaner, Murat/ Yürür, Kızılca / Pala, Kayıhan (2011) Sağlık 

Alanında Hizmet Kaynaklı Zarar Hekimler Ne Diyor?, Ankara Türk 

Tabipleri Birliği Yayınları, Birinci Baskı. 

Çakal, Ayça (2018) Türk Özel Hukukunda Tıbbi Müdahaleye Rıza, 

Ankara. 

169

Çakır, Cansu (2020) Estetik Cerrahide Hekimin Hukuki Sorumluluğu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 

Lisans Tezi. 

Çakırca, Seda İrem (2012) Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma 

Zararı, 1. Baskı, İstanbul. 

Çakmut, Özlem (2003) Tıbbi Müdahaleye Rızanın Ceza Hukuku 

Açısından İncelenmesi. 

Çavdar, Pelin (2016) Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü, Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Hukuk Araştırmaları Dergisi 22 / 3 Aralık, ss. 735-764. 

Çeker, Mustafa (2014) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanuna Göre Sigorta Hukuku, Adana. 

Çelen, Özay (2011) Ekip Çalışması Etkinliğinin İş Tatmini ve 

Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 

Eğitim Hastanesinde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 

Çelik, Çelik Ahmet (2007) Hekimlerin ve Hastanelerin Sorumluluğu. Hekimlerin ve Hastanelerin Sorumluluğu”, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu 28-29 Eylül. 

Çınarlı, Serkan (2016) Sağlık Personelinin Hukuki Sorumluluğu, 

Ankara, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı. 

Çilingiroğlu, Cüneyt (1993) Tıbbi Müdahaleye Rıza, İstanbul. 

Daft, Righard (1995) Organization Theory and Design, Vanderbilt 

University, West Pub. Com. Minneapolis/St. Paul, New York. 

Değdaş, Ulaş Can (2018) Hatalı Tıbbi Uygulamadan (Malpraktis) 

Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 6, ss. 41-65. 

Demir, Bahadır (2016) Hekimin Tıbbi Aydınlatma Yükümlülüğünün Sınırları, I. Uluslararası Katılımlı Tıp Hukuku Kongresi, İstanbul, 

ss. 37-56. 

Demir, Mehmet (2008) Hekimin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu, AÜHFD.(Anılış: Sözleşme) 

Demir, Mehmet (2008) Hekimlik Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğun Koşulları, Ankara Barosu AÜHF Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 

Kasım 2007, Ankara. (Sorumluluğun Koşulları)

170

Demir, Mehmet (2010) Tıbbi Organizasyon Kusuru Açısından 

Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu, Ankara. 

Demir, Mehmet (2018) Hekim ve Hastane Yönünden Tıbbi Sorumluluk Hukuku. 1. Baskı. Ankara: Yetkin Kitabevi, ss. 174- 177. (Anılış: 

Hekim ve Hastane) 

Demircioğlu, Huriye Reyhan (2009) Sözleşme Görüşmelerindeki 

Kusurlu Davranıştan Sorumluluk.

Deryal, Yahya (2012) Sağlık Hukuku Problemleri, Ankara. 

Deryal, Yahya (2010) Tıbbi Konsültasyona Bağlı Hukuki Problemler (Müdavi Hekim - Konsültan Hekim İlişkileri), Türk – Alman Tıp 

Hukuku Sempozyumu, Tıpta İş Birliği ve Hukuksal Sorunlar, Samsun, 

ss. 91-98. 

Deryal, Yahya (2003) Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartı 

Olarak Hastanın Rızası, Trabzon Barosu Dergisi, S. 7, Y. 18, ss. 52- 72. 

Develioğlu, H. Murat/ Tercier, Pierre/ Pichonnaz, Pascal (2016) 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul. 

Doğan, Murat (2009) Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk Sempozyum, 16-17 Ocak 

2009 Mersin Bildiriler, Ankara; Mersin Barosu. 

Doğan, Murat (2007) Hukuki Sorumluluk Bakımından Hekimin 

Kusuru ve İspatı, Erzincan Sağlık Hukuku Sempozyumu, Ankara. 

Doğan, Selma (2017) Tıbbi Müdahaleler Karşısında İnsan Haklarının Korunması, Konya. 

Doğramacı, Yakup Gökhan (2016) Tıbbi Uygulamalarda Ekip İşbirliği ve Güven İlkesi, İstanbul. 

Donay, Süheyl (1968) Doktorun Hukuki Sorumluluğu, İktisadi ve 

Ticari İlimler Dergisi, S. 10. 

Döner, Kemal, Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar, DÜHFD, C. 22, S. 36, 2017. 

Dönmez, Ünsal (2017) Beiträge zur Türkisch-deutschen 

Rechtsvergleichung im Medizinrecht und bei Schwangerschaftsabbruch, Ärztliche aufklärungspflicht und Einwilligung des Patienten, Verlag Alma Mater, Saarbrücken.

171

Drıscoll, P./Touquet, R. (1995) Clinical Risk Management, Risk 

Management in Accident and Emergency Medicine, BMJ Publishing 

Group, London. 

Duran, Lütfi (1974) Türkiye İdaresinin Sorumluluğu, Türkiye ve 

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Yayın No: 138, Ankara. 

Durdu, Hüseyin (1986) Sağlık Mesleğinde Hukuki Sorumluluk, 

Adalet Yayınları, İzmir. 

Duru, Neslihan (2006) Mesleki Sorumluluk Sigortalarından Hekim Mesleki Sorumluluğunun Türkiye’deki ve 

AB’deki Uygulamalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, İstanbul 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 

Erdemir, Demirhan (1996) Ayşegül, Tıbbi Deontoloji ve Genel 

Tıp Tarihi, Bursa.

Eren, Fikret, (2019) Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 

Eren, Fikret (2019) Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, Ankara. 

Erer, Sezer (2010) Sağlık Hizmetlerinde Sorumluluğun Paylaşılması. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, Bursa. 

Ergün, Ömer (2015) Borçlar Kanunu Kapsamında Haksız Fiile 

Maruz Kalan Hekim ve Hekim Yardımcılarının Tazminat Hakkı, I. 

Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi, Bodrum. 

Erhan, Temel (2010) Alman Sağlık Sisteminde Hastaneler ve Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu, İÜHFM C. LXVIII, S.1-2, ss.245- 274.

Erman, Barış (2003) Ceza Hukukunda Tıbbi Müdahalelerin Hukuka Uygunluğu, Ankara. 

Erman, Hasan (1998) Hekimin Hukukî Sorumluluğu, Bülent Davran’ a Armağan, İstanbul. 

Ersoy Nermin (1995) Aydınlatılmış Onam Öğretisinin Gelişimi, 

Türkiye Klinikleri Dergisi, S.3.

Ersoy, Nermin / Özcan Şenses, Müeser / Er (2010) Rahime Aydın, Acil Tıp’ta Aydınlatılmış Onam, Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi, C.16, S.1. 

Ersöz, Kürşat (2010) Tıbbi Müdahale Kavramı ve Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları, Terazi Hukuk Dergisi, C. 5, S. 

45, Mayıs, ss. 105-122. 

172

Ertaş, Şeref (2012) Borçların İfarpası ile İlgili Yeni Borçlar Kanununun Değerlendirilmesi, Cevdet Yavuz’a Armağan, Legal Yayınları, 

İstanbul, ss. 309- 343. 

Erten, Ali (1977) Türk Sorumluluk Hukukunda Sorumsuzluk Şartları, Ankara. 

Fıeld Robert I. (2011) The Malpractıce Crısıs Turns 175: What 

Lessons Does Hıstory Hold For Reform? Drexel Law Revıew, Vol. 4:7, 

7-39. 

Fidan, Nurten (2010) Hekimin Tıbbî Müdahaleleri Nedeniyle Sorumluluğu, TAAD, C.1, S.3, Ankara. 

Garner, B. A. (2004) Black's Law Dictionary. 8nd edition. United 

State of America: Thomson West. 

Gezder, Ümit (2014) Hekimin Yükümlülükleri, Tıp Hukuku Dergisi, C. 3, S. 6.

Giyik, Abdülbaki (2014) Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü ile 

Suçu Bildirme Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüklerin Çatışması, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S.2, Aralık. 

Göçmen, Erkin/ Göçmen, Ali (2003) İlaç Kullanımından Doğan 

Zararlardan Hekimin, Eczacının ve İlaç Üreticisinin Sorumluluğu. İstanbul Barosu Dergisi, S.3, ss. 640-645. 

Göçmen, Erkin (2003) Tıbbi Kayıtların Tutulması ve Hukuksal Sorumluluk, Trabzon Barosu Dergisi, S. 7. 

Gökcan, Hasan Tahsin (2012) Ceza Hukukunda Güven İlkesi ve 

Trafik ve Tıp Hukukunda Uygulanması, Yargıtay Dergisi, C. 38, S. 1-

2. 

Gökcan, Hasan Tahsin (2008) Haksız Fiil Hukuku ve Maddi ve 

Manevi Tazminat Davaları, Ankara. 

Gökcan, Hasan Tahsin (2014) Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki 

ve Cezai Sorumluluk, 2. Baskı, Ankara. 

Gökyayla, Kadir Emre (2004) Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, 1. Baskı, Ankara. 

Gülen Kurt, Munise (2020) Tıbbi Müdahalelerde Aydınlatılmış 

Onam, TBB Dergisi (146). 

Gümüş, Mustafa Alper (2014) Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 

C. II, 3. Bası, İstanbul. 

173

Gümüş, Mustafa Alper (2001) Türk – İsviçre Borçlar Hukukunda 

Vekilin Özen Borcu, İstanbul.

Günday, Metin (2003) İdare Hukuku, Ankara. 

Günday, Rezzan (2012) Tıbbi Müdahale ve Tedavide Malpraktisten Doğan Hukuki Sorumluluk.

Gürbüz, Elif Rumeysa (2021), Organ ve Doku Naklinde “Rıza”, 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Gürelli, Nevzat (1979) Hukuk Açısından Cerrahî Müdahalenin Sınırları, İÜHFM 19791980-1981/1-4, ss.267-275. 

Haque, Amber (2004) Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary 

Muslim Psychologists, Journal of Religion and Health, 43 (4), p. 357-

377. 

Hakeri, Hakan (2005) Hastanın Hekimlik Sözleşmesinden Kaynaklanan Yükümlülükleri, (Hastanın Yükümlülükleri), Uluslararası 

Katılımlı 1. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyum Kitabı. 

Hakeri, Hakan (2012) Hekim Hakları ve Hak Arama Yolları, Tıp 

Hukuku Dergisi, C. 1, S. 2.

Hakeri, Hakan (2021) Tıp Hukuku, 22. Baskı, Ankara. 

Hancı, Hamit (2008) Hekimin Tıbbi Kötü Uygulamadan Kaynaklanan Sorumluluğu, Ankara Barosu- Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007, Ankara, ss.303-310. 

Hancı, İ. Hamit (2002) Malpraktis Tıbbi Girişimler Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat Sorumluluğu, Ankara.

Hatemi, Hüseyin/ Gökyayla, Emre (2011) Borçlar Hukuku Genel 

Bölüm, İstanbul. 

Hatırnaz Erol, Gültezer (2017) Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, (Anılış: Özel Hastane) 

Hızal, Abdullah/ Çınarlı, Serkan (2015) Hatalı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Tam Yargı Davalarında Tazmin Borcunun Kapsamı, 

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (1), s.144. 

Işık Özcan, Funda, (2008) Tıbbi Müdahalelerde Aydınlatılmış 

Onam, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. 

174

Işık Yılmaz, S. Berfin (2012) Tıbbi Müdahalelerde Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü, TBB Dergisi, S. 98, ss. 389 – 410. 

Işıksaçan, Volkan Yaşar (2014) Tıbbi Müdahale Hatalarında Bilirkişinin Rolü, Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel 

Hukuk Yüksek Lisans Programı Yüksek Lisans Tezi. 

İnce, C. Haluk / Yazıcı, Yüksel Aydın (2014) Adli Tıp Bilimi Açısından Tıbbi Uygulama Hataları Davalarına Yaklaşım, Tıp Hukuku 

Dergisi, C. 3, S. 6, ss. 93 – 101. 

Kahraman, Zafer (2016) Medeni Hukuk Bakımından Tıbbi Müdahaleye Hastanın Rızası, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 

7, S. 1, ss. 479 - 510. 

Kahraman, Zafer (2019) Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu, 

Banka ve Finans Hukuku Dergisi, C.8, S.32. 

Kangal, Zeynel, T. (2011) Ceza Hukukunda Varsayılan Rıza, Gazi 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara, C. 15, S. 4. 

Kapp, Marschall B. (1999) Geriatrics and the Law, Newyork.

Karabağ Bulut, Nil (2009) Sorumsuzluk Anlaşmaları ve Sonuçları, 

Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Vedat Kitapçılık, İstanbul, ss.826-883. 

Karakılıç, Hasan (2016) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders 

Notları, İstanbul, Onikilevha Yayıncılık. 

Karan Gözpınar, Gülşah (2016) Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu, Terazi Hukuk Dergisi, S.119. 

Karayalçın, Yaşar (1984) Risk-Sigorta-Risk Yönetimi, Ankara. 

Kaya, Mine (2012) Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğünden Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğu, TBB Dergisi, S. 100, ss.45 –

82. 

Kaya, Ümmühan (2020) Vekâletsiz İş Görme, AYBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

Kaygısız, Mustafa (1998) Hukuk Sistemimizde Olay Yeri İncelemesi Delil ve Bilirkişilik Ankara. 

Kayıhan, Şaban (2012) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin 

Yayınları, 5. Baskı, Ankara. 

Kender, Rayegan (2008) Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, İstanbul. 

175

Keskin, A. Dilşad (2016) Objektif Manevi Zarar Teorisi Açısından 

Manevi Tazminat, Ankara.

Kıcalıoğlu, Mustafa (2011) Doktorların ve Hastanelerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları, Ankara. 

Kılıç Güneş, Bahu, (2016) Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Yaşar 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. 

Kılıçgil Çiçek, Tuğçe (2020) Türk Hukuku Açısından Bölünmüş 

Hastaneye Kabul Sözleşmesi, Ankara. 

Kılıçoğlu, Ahmet M. (2012) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara. 

Kızılyel, Serkan (2007) İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Doğan 

Tazminat Sorumluluğu, Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara. 

Kirkit, Ecem (2016) Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu, Ankara. 

Koenıg, Willy (1954) Sigortalar Hukuku (Çev.: Ekrem EDGÜ), 

Ankara. 

Korkmaz, Yakup (2019) Tıbbi Konsültasyon ve Kusurun Paylaştırılması Sorunu, TBB Dergisi (140), ss. 239-302. 

Koşar, Gülhan (2019) Haksız Fiil Sorumluluğunda Kusur ve Etkisi, Ankara. 

Köprülü, Ömer (1984) Hekimin Hukuki Sorumluluğu (Sorumluluk), İBD C.58, s. 605. 

Kubilay, Huriye (2003) Uygulamalı Özel Sigorta Hukuku, İzmir. 

Kurt, Ekrem (2011) Hekimlik Sözleşmeleri, T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası I. Sağlık Hukuku Sempozyumu, 

İstanbul. 

Kuru, Baki, (2001) Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. II, İstanbul. 

Nomer, Haluk. N. (2015) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul. 

Oral, Tuğçe (2011) Hekimin Aydınlatma ve Hastanın Rızasını 

Alma Yükümü, Ankara Barosu Dergisi, S.2. 

Ozanoğlu, Hasan Seçkin (2003) Hekimlerin Hastalarını Aydınlatma Yükümlülüğü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

C.52, S3, ss. 55-77. 

176

Özaslan, Abdi (2020) Aydınlatılmış Onam, Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve 

Adli Raporların Düzenlenmesi, Sempozyum Dizisi, No.48. 

Özay, Merter (2006) Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekimin 

Hukuki Sorumluluğu, Ankara. 

Özçetin Selvi /Balaban Murat (2015) Sağlık Hukuku, 2. Baskı. 

Özdemir, H. Gökçe (2001) Roma ve Türk Hukuklarında Vekâletsiz İş Görme, Ankara.

Özdemir, Hayrunnisa (2011) Diş Hekimlerinin Hukuki Sorumluluğu, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.15, S.1-2. 

Özdemir, Hayrunnisa (2016) Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 

ERÜHFD, C. 11, S. 1.

Özdemir, Hayrunnisa (2004) Özel Hukukta Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi, Ankara. (Anılış: Teşhis) 

Özdemir, Hayrunnisa (2008) Teşhis ve Tedavi Sözleşmesinde Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü, Erzincan Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 3-4. 

Özdemir, Neriman (2019) İlkyardım ve Acil Yardım Gereken Hallerde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul Barosu Dergisi, C.93, 

S.1. 

Özel, Çağlar (2008) Türk Hukukunda Plastik Cerrah ile Hasta Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği, Ankara Barosu II. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara, 7-8 Kasım. 

Özer, Oktay (2016) Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun 

Şartları, İstanbul Barosu Dergisi, C.90, S.5. 

Özkaya, Eraslan (2013) Vekâlet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, Ankara.

Özkıdık, Didem (2016) Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası, 

Ankara Barosu Dergisi, ss. 245-268. 

Özlü, Tevfik (2010) Günümüz Hekimliğinde Konsültasyon, Türk –

Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Tıpta İş Birliği ve Hukuksal Sorunlar, Samsun. 

Özpınar, Berna (2007) Tıbbi Müdahalede Kötü Uygulamanın Hukuki Sonuçları, Ankara Barosu Yayınları. 

177

Özsunay, Ergun (1983) Alman ve Türk Hukuklarında Hekimin 

Hastayı Aydınlatma Ödevi ve İstisnaları, Türk Hukukunda Hekimin 

Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, MHAUM, Sorumluluk Hukukundaki 

Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Fakülteler Matbaası, İstanbul. 

Öztürk Türkmen, Hafize (2014) Hekim-Hasta İlişkisinde Haklar 

ve Sorumluluklar, Bulletin of Thoracic Surgery / Toraks Cerrahisi Bülteni, , Vol. 5, Issue 1.

Öztürkler, Cemal (2006) Hukuk Uygulamasında Tıbbi Sorumluluk, Teşhis, Tedavi ve Tıbbi Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları, 

2. Baskı, Ankara. 

Pakiş, Işıl (2014) Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişilik, Adli Bilimler Dergisi, 13(3), ss. 51 - 59. 

Petek, Hasan (2006) Güzelleştirme Amaçlı Estetik Ameliyatlardan 

Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ss. 177-240. 

Petek, Hasan/ Gürbüz Meral (2013) Sağlık Hukuku, Anadolu 

Üniversitesi, Eskişehir. 

Pınar, Tevfik / Çakmak, Z. Aytül / Saygun, Meral / Ulu, Nuriye

(2008) Hasta Dosyalarında Tanı ve Tedaviyi Etkileyebilecek Meslek ve 

Diğer Faktörlerin Tıbbi Kayıtlarda Yer Alma Durumlarının Değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri J Med Sci, S. 28.

Pıtırlı, Burak / Aladağlı, Ayşenur (2017) Destekten Yoksun 

Kalma Tazminatı, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

12(155), ss. 115-163. 

Polat, Oğuz / Kocamaz, Begüm (2014) Defansif Tıp Uygulamalarının Hukuksal Açıdan İncelenmesi, TAAD, Ankara, , Y. 5, S. 16, ss. 

19-51. 

Polat, Oğuz / Pakiş, Işıl (2011) Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 

2(3), ss. 119 -125. 

Polat, Oğuz (2009) Klinik Adli Tıp, Ankara.

Polat, Oğuz (2005) Tıbbi Uygulama Hataları, Ankara. 

Polat, Oğuz (2001) Uygulamada Bilirkişilik ile İlgili Sorunlar ve 

Çözümleri, Adli Tıp Kurumu Yayınları I, İstanbul.

178

Polat, Oğuz/ Güven, A. Taner (2015) İngiliz, Amerikan Ve Türk 

Hukukunda Bilirkişilik Uygulamalarının Karşılaştırılması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.28, S.119, Temmuz, ss. 97-114. 

Reisoğlu, Seza (1983) Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu, Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu, Türk Hukukunda 

Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, s.118, İstanbul. 

Sabah, Altay (2009) Tıbbi Müdahalede Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü ve Bu Yükümlülüğe Aykırı Davranışın Hukuki Sonuçları, 

Sağlık Hukuku’nda Dünyadaki Son Gelişmeler, İstanbul, , ss. 215-229. 

Sancaktar, Oğuz (2019) İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı. 

Sarı, Nil (2007) Tarih Öncesinde Tıp, İstanbul Üniversitesi Matbaası. 

Sarıal, M. Enis (1986) Sağlararası Organ Nakillerinden Doğan Hukuksal İlişkiler, İstanbul. 

Sarıtaş, Hatice (2006) Hasta Hakları Açısından Hekim Sorumluluğu, Ankara. 

Savaş, Halide (2007) Sağlık Çalışanlarının ve Sağlık Kurumlarının 

Tıbbi Müdahaleden Doğan Sorumlulukları, Ankara. 

Savaş, Halide (2015) Tıbbi Hata Davalarında Bilirkişilik Uygulaması, Terazi Hukuk Dergisi, 2(15), 119-126.(Anılış: Bilirkişilik) 

Savaş, Halide (2013) Yargıya Yansıyan Tıbbi Müdahale Hataları, 

3. Baskı, Ankara. 

Saygın, Tuğba / Keklik, Belma (2014) Tıbbi Hata Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: Isparta İli Örneği, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 

17(2), ss. 99-118. 

Seçer, Öz (2013) Hekimin Hukuki Sorumluluğu Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1, ss. 107 – 148. 

Seren İntepeler, Şeyda / Dursun, Meltem (2012) Tıbbı̇ Hatalar ve 

Tıbbı̇ Hata Bı̇ldı̇rı̇m Sı̇stemler, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri 

Dergisi, 15(2), ss. 129 - 135. 

Serozan, Rona (1968) Culpa in Contrahendo, Akdin Müspet İhlali 

ve Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi, MHAD. 

Sevük Yokuş, Handan (2006) Sağlık Hakkı Kapsamında Yapılan 

Müdahalelerin Türk Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluğunu Sağlayan 

179

Hükümler, Sağlık Hukuku ve TCK’daki Düzenlemeler Sempozyumu, 

İstanbul.

Sindel, Ece, (2016) Hekimin Haksız Fiil Sorumluluğu, Terazi Hukuk Dergisi, C.11 S. 119, Temmuz, ss. 243-255. 

Somer, Pervin (2011) Tıbbi Kayıtlar, III. Sağlık Hukuku Kurultayı, 

Ankara Barosu Yayınları, Ankara. 

Söğüt, İpek Sevda (2013) Tıbbi Kayıtlar, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, S.2, Aralık, ss. 63-86. 

Sözüer, Adem / Yasin, Melikşah/ Kurşat, Zekeriya (2013) Hatalı 

Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluk, Hastane Yönetimi, Nobel Tıp Kitabevleri, Bölüm 66, ss. 1017-1034. 

Subaşı, İlhan (2016) Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü – Aydınlatılmış Onam – Tazminat Sorumluluğu. 1. Baskı. Seçkin Yayıncılık, 

Ankara. 

Sulu, Muhammed (2016) Ölüm ve Bedensel Bütünlüğün İhlali Halinde Manevi Tazminat, Cevdet Yavuz’a Armağan.

Şahin, Musa Furkan (2019) Hekimin Gerçek Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan Sorumluluğu, ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, 

S.1. 

Şengül, Ragıp (2017) Hasta İle Hekim Arasındaki İlişkinin Hukuki 

Niteliği Ve Hekimin Tazminat Sorumluluğu, 1. Baskı. 

Şenocak, Kemal (2000) Mesleki Sorumluluk Sigortası, Ankara, 

Turhan Kitabevi. 

Şenocak, Zarife (2008) Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Özel 

Sorunları: Tıbbi Standartlar ve İspat, Ankara Barosu- Sağlık Hukuku 

Kurultayı 1-3 Kasım 2007, Ankara. (Anılış: Tıbbi Standartlar ve İspat) 

Şenocak, Zarife (2001) Küçüğün Tıbbi Müdahaleye Rızası, 

AÜHFD, C.50, S.4, ss.65-80. (Anılış: Küçüğün Rızası) 

Şenocak, Zarife (1998) Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu, Ankara. 

Şenocak, Zarife (2011) Özel Hukukta Tıbbi Kayıtların Tutulmasından Sorumluluk, Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı, Ankara. 

180

Şenol, Nilay (2015) Hekimin Tazminat Sorumluluğu, Kadir Has 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi II. Ulusal Sağlık Hukuku Tıbbi Müdahalenin Hukuki Yansımaları Sempozyumu, ss. 117-132. 

Şimşek, Uğur (2014) Sağlık Hukukunda Aydınlatılmış Rıza, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı, 

ss.3535-3556. 

Tacir, Hamide (2010) Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, 

Doktora Tezi. 

Tacir, Hamide (2015) Tıbbi Müdahaleler Karşısında Hastanın 

Kendi Geleceğini Belireme Hakkı, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, II. Ulusal Sağlık Hukuku Tıbbi Müdahalenin Hukuka Yansımaları Sempozyumu, s.15. (Anılış: Tıbbi Müdahaleler) 

Tandoğan, Haluk (1977) Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. 

II, Ankara. 

Tandoğan, Haluk (1957) Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türkİsviçre Hukuku Bakımından Vekâletsiz İş Görme, İstanbul. (Vekaletsiz).

Taşatan, Caner (2017) Hekimin Kayıt Tutma Yükümlülüğü Kapsamında Tıbbi Kayıtlar, İstanbul. 

Tek, Gülen Sinem (2012) Tüketici Mahkemelerinin Görevi, Yetkisi ve Tüketici Mahkemelerinde Yapılan Yargılamanın Usulü, s.156. 

Tekelioğlu, Numan (2016) Sorumsuzluk Anlaşmalarına İlişkin Bir 

Yargıtay Kararı İncelemesi, SDÜHFD C. 6 S.1-2, s.4. 

Tekinay, S.Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Haluk/Altop, 

Atilla (1985) Borçlar Hukuku Genel Hükümler C.1, Fakülteler Matbaası, İstanbul. 

Tezel, Cahide (2014) Özel Hukuk Bağlamında Hekimlerin Hukukî 

Sorumluluklarının Nedenleri, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Tunçer, Polat (2019) Sağlık Hukuku Temel Bilgileri, 4. Baskı, Ankara. 

Turgaz, Güllü (2007) Sağlık Sektöründe Mesleki Sorumluluk Sigortası Uygulaması, İstanbul. 

181

Tümer R.A./ Akçan R/ Karacaoğlu E. (2011) Ülkemizde ve Dünyadaki Örnekleri ile Hekim Mesleki Sorumluluk Sigorta Sisteminin Değerlendirilmesi, Hacettepe Tıp Dergisi, ss.34-42. 

Tümer, Ali Rıza (2013) Cerrahi Branşlar Açısından, Hukuki Sorumluluklar ve Malpraktis, Ankara. 

Türe, M. Gökhan/Türe, Oğuzhan (2017) Hekimin Hizmetten Çekilme Hakkı, TBB Dergisi, S. 131. 

Türker, Güray (2017) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu 

Mali Sorumluluk Sigortası, 1.Baskı, Ankara. 

Türkmen, Ali (2009) Hasta ve Hekim Hukuku, Samsun. 

Uygur, Atiye, B. (2019) Hekimin Kusurunun Değerlendirilmesi, 

TBB Dergisi, (144), ss. 355-381. 

Uygur, Atiye (2009) Hekimin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara. 

Uzun Şenol, Pınar (2014) Vekaletsiz İş Görmede İş Görenin Hukuki Durumu, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, ss.293-309.

Ünan, Samim (1998) Kara Sigortalarında Sigorta Ettirenin Görevleriyle İlgili Bazı Sorunlar, Sigorta Hukuku Dergisi, S.1, ss. 96-113. 

Ünver, Yener (2010) Müdavi Hekim – Konsültan Hekim İlişkisinin 

Ceza Hukuku Sorumluluğu Açısından Değerlendirilmesi, Türk – Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Tıpta İş Birliği ve Hukuksal Sorunlar, 

Samsun. (Anılış: Konsültan Hekim) 

Ünver, Yener (2008) Tıbbi Malpraktis ve Ceza Hukuku, Tıbbı Uygulama Hataları Komplikasyon ve Sağlık Mensuplarının Sorumluluğu, 

İstanbul. 

Ünver, Yener (2006) Türk Hukukunda Rıza, Yeditepe Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü, İlgilinin 

Rızası ve Diğer Güncel Konular, 2. Türk – Alman Tıp Hukuku Sempozyumu C.3, S.2, (Anılış: Türk Hukukunda Rıza) 

Ünver, Yener (2011) VIII. Türk- Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Diyarbakır. 

Üstünkaya, Faruk Feza (1982) Yargıç Karşısında Bilirkişi Raporunun Hukuki Değeri, Ankara Barosu Dergisi, Y.39. 

182

Widmer, Pierre (1999) Privatrechtliche Haftung, Schaden-Haftung-Versicherung, Fünfter Bd, (Ed. Peter Münch/ Thomas, Geiser), 

Basel, (s. 7-93) 

Yağız Kaçar, Nurbanu (2018) Yanlış Teşhis ve Tedavide Hekimin 

Hukuki Sorumluluğu, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yüksek Lisans Tezi.

Yalçıntepe, Neylan (2011) Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Yan, Mert / Atılgan, Çağla / Sözer, Şanser (2012) Tıbbi Malpraktis Davalarında Kapsam Sorunu, Türkiye Klinikleri 4 3, ss. 143-146. 

Yavuz Cevdet / Acar Faruk / Özen, Burak (2019) Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, Beta Yayınları, İstanbul.

Yavuz İpekyüz, Filiz (2015) Hekimin Tazminat Sorumluluğu, 

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 20, S.33, ss.19-61, s.37 

Yavuz İpekyüz Filiz, (2006) Türk Hukukunda Hekimlik Sözleşmesi, İstanbul. 

Yavuz, Cevdet (2019) Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 

Beta Yayınları, 16. Baskı.

Yaycı, Nesime (2011) Komplikasyon ve Malpraktis Ayrımı, T.C. 

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası I. Sağlık Hukuku 

Sempozyumu, İstanbul. 

Yenerer Çakmut, Özlem (2009) Sağlık Hukukunun Temel Esasları ve Özellikle Aydınlatılmış Onam, Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan 

Hukuki Sorumluluk, Sempozyum Bildirileri, Mersin, ss.1-39, s.21. 

Yeşiller, Fatma Begüm (2019) Hekimlik Sözleşmesi ve Hekimin 

Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Yıldırım, Abdulkerim (2021), Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 

12. Baskı, Ankara.

Yıldırım, İsmail (2015) Tıbbi Malpraktis ve Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, C. 

6, S. 3, ss.121-129. 

Yıldırım, Kamil (2004) Bilirkişi Delilinin Mukayeseli Hukuk ve 

Türk Hukukundaki Durumu,75. Yaş günü için Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Ankara, ss.833-841. 

183

Yıldız, Ali Kemal (2010) Tıp Hukukunda Güven İlkesi, VII. Türk 

-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Tıpta İşbirliği ve Hukuksal Sorunlar, Samsun. 

Yılmaz, Battal (2020) Hekimin Hukuki Sorumluluğu, 4. Baskı, Ankara.

Yılmaz, Kerem (2014) Defansif Tıp, Ankara. 

Yorulmaz, Coşkun / Kır, Ziya / Ketenci, H. Çetin (2006) Tıbbı 

Malpraktis ve Adil Raporların Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi No: 

48. 

Yördem, Yılmaz (2019) Hekimin Hatalı Tıbbi Uygulamaya Bağlı 

Hukuki Sorumluluğu, TAAD, Yıl: 11, S.39, ss.129-155. 

Yücel Sarıbaş, Nur (2020) Hekimin Tıbbi Uygulama Hatalarından 

Doğan Hukuki Sorumluluğu, 1. Baskı. 

Yücel, Özge (2018) Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun 

Koşulları ve Hasta Hekim ile Sağlık Hizmeti Sunucusu Arasındaki Hukuksal İlişkinin Niteliği, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan 

Hakları, Ankara.

Yüksel Reyhani (2015) Sera, Hekimin Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluğu, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın’ a Armağan, Hukuk 

Araştırmaları Dergisi, Ankara. 

Zevkliler, Aydın / Gökyayla, K. Emre (2018) Borçlar Hukuku 

Özel Borç İlişkileri, 18. Baskı, Ankara. 

Zevkliler, Aydın (1983) Tedavi Amaçlı Müdahalelerde Kişilik 

Haklarına Saldırının Sonuçları, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C. 1, S. 1. 

Zeytin, Zafer (2015) Tıbbi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumlulukta İspat Yükü Kuralının Tersine Çevrildiği ve Kolaylaştırıldığı 

Haller, Uluslararası Katılımlı 1. Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Sempozyum 

Kitabı. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.