Ticaret Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Aytekin ÇELİK
ISBN: 978-975-02-5665-3
Stok Durumu: Stokta var
49,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Aytekin ÇELİK
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 9
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Tİ163
Ticaret Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi  Aytekin ÇELİK
2019/09 9. Baskı,  504 Sayfa
ISBN 978-975-02-5665-3

Kitap, hukuk fakülteleri dışında ticaret hukuku derslerine yer veren fakülte ve yüksekokul öğrencilerine ve meslek sınavlarına hazırlanan kişilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu sebeple kitap içerisinde akademik tartışmalara ve dipnotlara yer verilmemiş, konular olabildiğince sade, anlaşılır ve özet şekilde anlatılmıştır.

Kitapta ayrıca; "Ticarî İşletme Hukuku", "Şirketler Hukuku" ve "Kıymetli Evrak Hukuku" derslerine ilişkin bilgilere de yer verilmektedir.

Konu Başlıkları

Ticari İşletme Hukuku
Şirketler Hukuku
Kıymetli Evrak Hukuku

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz  VII

Kısaltmalar  XXXVII

Birinci Bölüm

TİCARİ İŞLETME HUKUKU

§1. TİCARÎ İŞLETME  1

I. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI  1

A. İktisadî Faaliyet  2

B. Süreklilik  2

C. Bağımsızlık  2

D. Kapasite  2

II. TİCARİ İŞLETMENİN MALVARLIĞI  3

III. TİCARÎ İŞLETMELERDE MERKEZ VE ŞUBE  3

IV. TİCARÎ İŞLETMEYE İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLER  5

A. Ticarî İşletmenin Devri  5

B. Ticarî İşletme Rehni  7

1. Genel Açıklama  7

2. Rehnin Tarafları  7

3. Rehin Sözleşmesinin Şekli ve Rehnin Kuruluşu  8

4. Rehnin Kapsamı  8

5. Rehnin Hükümleri  10

6. Rehnin Sona Ermesi  11

§2. TİCARÎ İŞ  12

I. GENEL AÇIKLAMA  12

A. Ticaret Kanunu’nda Düzenlenmiş İşler  12

B. Bir Ticarî İşletmeyle İlgili Olan İşlem ve Fiiller  12

C. Bir Taraf İçin Ticarî İş Niteliğine Haiz Olan Sözleşmeler (Yayma Kriteri)  13

II. TİCARÎ İŞ KARİNESİ  13

III. BİR İŞİN TİCARÎ OLMASININ SONUÇLARI  14

A. Teselsül Karinesi  14

B. Ticarî İşlerde Faiz  15

1. Faizin Tanımı ve Türleri  15

2. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri  16

C. Ticarî İşlerde Zamanaşımı  17

§3. TİCARÎ HÜKÜMLER  17

§4. TİCARÎ YARGI  18

I. MUTLAK TİCARÎ DAVALAR  18

II. NİSPÎ TİCARÎ DAVALAR  20

III. BİR TİCARÎ İŞLETMEYLE İLGİLİ OLAN BAZI DAVALAR  21

IV. TİCARÎ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER  21

§5. TACİR  22

I. GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATI  22

A. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Şartları  22

B. Gerçek Kişi Tacir Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi  24

II. TÜZEL KİŞİLERİN TACİR SIFATI  24

A. Ticaret Şirketleri  24

B. Amacına Varmak İçin Ticarî İşletme İşleten Dernek ve Vakıflar  25

C. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Kurum ve Kuruluşların Tacir Olabilme Şartları  26

III. DONATMA İŞTİRAKİ  27

IV. HAKİM TEŞEBBÜS  27

V. TACİR GİBİ SORUMLU OLANLAR  27

VI. TACİR SIFATININ SONUÇLARI  28

A. Tacirin Kendi Sıfatına Bağlı Olarak Tabi Olduğu Hükümler  28

1. İflâsa Tabi Olma  28

2. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma  29

3. Ticari İşletmesini Ticaret Siciline Kaydettirme  29

4. Ticarî Defter Tutma ve Envanter Çıkarma  29

5. Ticaret ve Sanayi Odalarına Kaydolma  30

6. Basiretli Bir İşadamı Gibi Hareket Etme  30

7. Ticarî Örf ve Adetlere Tabi Olma  30

8. Ticarî İş Karinesine Tabi Olma  31

9. Ücret ve Faiz İsteme  31

10. Ücret ve Cezaların İndirilmesini İsteyememe  31

11. Tacir Çeki Kullanma  31

12. Ticarî İşletmeyle İlgili Bazı Belgeleri Kanuna Uygun Bir Şekilde Düzenleme  32

13. Ticarî İşletmeyle İlgili Belgelerin Kopyasını Saklama  32

B. Her İki Tarafı Tacir Olan Ticarî İşlere Uygulanacak Hükümler  32

1. Kanunî İhtar ve İhbar Şekillerine Uyma  33

2. Fatura Verme ve Faturaya İtiraz  33

3. Teyit Mektubu ve Teyit Mektubuna İtiraz  34

4. Ticarî Defterlerle İspatlama  35

5. İhtilafların Ticarî Dava Konusu Olması  35

6. Ticari Satış ve Mal değişimlerinde Özel Hükümlere Tabi Olma  36

a. Kısmî İfa  36

b. Alacaklının Temerrüdü  36

c. Satılan Malın Ayıplı Olması  37

7. Hapis Hakkının Kullanılması Konusunda Özel Hükümlere Tabi Olma  37

VII. ESNAF  37

§6. TİCARET SİCİLİ  38

§7. TİCARET UNVANI  40

I. TİCARET UNVANININ YAPISI  41

II. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI  42

A. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı  42

B. Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı  42

1. Ticaret Şirketlerinin Ticaret Unvanı  42

a. Kollektif ve Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanı  42

b. Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve Kooperatiflerin Ticaret Unvanı  43

2. Diğer Tüzel Kişi Tacirlerin Ticaret Unvanı  44

3. Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı  44

4. Şubelerin Ticaret Unvanı  44

5. Adi Şirketlerin Ticaret Unvanı  44

III. TİCARET UNVANININ DEVAMLILIĞI  45

IV. TİCARET UNVANININ KORUNMASI  46

§8. İŞLETME ADI  47

§9. MARKA  47

I. MARKANIN TANIMI  47

II. MARKA TÜRLERİ  49

III. MARKANIN TESCİLİ  50

A. Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler  50

1. Mutlak Red Nedenleri  50

2. Nispi Red Nedenleri  52

B. Tescil Başvurusu ve Başvuruya İtiraz  53

C. Tescil  54

IV. MARKAYLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER  55

V. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ  56

VI. MARKANIN İPTALİ  57

VII. MARKANIN SONA ERMESİ  58

VIII. MARKA HAKKININ KORUNMASI  59

§10. HAKSIZ REKABET  61

I. HAKSIZ REKABETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN AMACI VE TEMEL İLKELERİ  61

II. HAKSIZ REKABET TEŞKİL EDEN BAŞLICA HALLER  62

A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar ve Ticarî Uygulamalar  63

B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme  64

C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma  64

D. Ticaret Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek ve Yararlanmak  64

E. İş Şartlarına Uymamak  65

F. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak  65

III. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI  65

A. Hukukî Sorumluluk  65

B. Cezaî Sorumluluk  68

§11. REKABET SINIRLAMALARI HUKUKU  68

I. GENEL AÇIKLAMA  68

II. YASAKLANAN FAALİYETLER  69

A. Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler  69

B. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması  69

C. Birleşme ve Devralmalar  69

III. REKABET KURULU’NUN İNCELEME VE ARAŞTIRMA USULÜ  70

§12. TİCARÎ DEFTERLER  72

I. TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER  72

A. Yevmiye Defteri  74

B. Defteri Kebir  74

C. Envanter Defteri  74

D. Pay Defteri  74

E. Yönetim Kurulu Karar Defteri  75

F. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri  75

II. DEFTERLERİN TUTULMASI USULÜ  75

III. DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI  79

IV. DEFTERLERİN İNCELENMESİ  79

V. TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT FONKSİYONU  80

A. Aleyhe Delil Olma  80

B. Lehe Delil Olma  81

§13. CARİ HESAP  81

I. CARİ HESABIN KAPSAMI  82

II. ANLAŞMA SÜRESİ VE HESAP DEVRESİ  83

III. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ  84

IV. BAKİYENİN HACZİ  85

V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ  85

§14. TACİR YARDIMCILARI  86

I. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI  88

A. Ticarî Temsilci  88

1. Yetkilerinin Kapsamı  89

2. Yetkilerinin Sınırlandırılması  91

3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi  92

a. Azil ve İstifa  92

b. Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı ve İflas  92

c. İşletmenin Devri ve Tasfiyesi  92

B. Ticarî Vekil  93

C. Pazarlamacı  94

II. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI  96

A. Simsar  96

B. Acente  97

1. Tanımı ve Unsurları  97

2. Temsil Yetkisi  98

3. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Denkleştirme Tazminatı  99

C. Komisyoncu  100

D. Taşıma İşleri Komisyoncusu  101

İkinci Bölüm

ŞİRKETLER HUKUKU

§1. GENEL BİLGİLER  103

I. ŞİRKET KAVRAMI  103

II. ŞİRKETİN UNSURLARI  104

A. Sözleşme Unsuru  104

B. Kişi Unsuru  105

C. Sermaye Unsuru  105

D. Ortak Amaç Unsuru  106

E. Aktif İşbirliği Unsuru (Affectio Societatis)  106

III. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI  107

A. Tüzel Kişiliğe Sahip Olup Olmamalarına Göre Şirketler  107

B. Düzenlendikleri Kanun Açısından Şirketler  107

1. Borçlar Kanunu’nda Düzenlenen Şirket  107

2. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Şirketler  108

a. Kollektif Şirketler  108

b. Komandit Şirketler  108

c. Anonim Şirketler  109

d. Limited Şirketler  109

3. Kooperatifler Kanunu’nda Düzenlenen Şirket  109

4. Özel Kanunlarda Düzenlenen Şirketler  109

C. Şahıs ve Sermaye Unsurunun Ağırlığı Açısından Şirketler  110

1. Şahıs Şirketleri  110

2. Sermaye Şirketleri  110

D. Sermaye Yapılarına Göre Şirketler  111

E. Ortakların Sorumluluğu Açısından Şirketler  113

1. Doğrudan–Dolaylı Sorumluluk  113

2. Sınırlı–Sınırsız Sorumluluk  114

3. Adi–Müteselsil Sorumluluk  115

§2. ADİ ŞİRKET  117

I. ADİ ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  117

II. ADİ ŞİRKET VE TÜZEL KİŞİLİK  117

III. ADİ ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER  118

IV. HUSUSİ (GİZLİ) ŞİRKET  118

V. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU  119

VI. ADİ ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER  120

A. Sermaye Koyma Borcu  120

B. Kâr ve Zararın Paylaşımı  121

C. Adi Şirket Kararları  121

D. Adi Şirketin Yönetimi  122

1. İtiraz Hakkı  123

2. Yöneticilerin Hak ve Yükümlülükleri  124

3. Yönetim Yetkisinin Kaldırılması ve Sınırlanması  124

E. Adi Şirketin Denetimi  125

F. Rekabet Yasağı  125

G. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  125

VII. ADİ ŞİRKETİN TEMSİLİ  126

VIII. ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  127

IX. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ  127

A. Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri (İnfisah Sebepleri)  128

1. Amacın Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  128

2. Sürenin Dolması  128

3. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Payının Haczedilmesi  128

B. İradi Sona Erme Sebepleri (Fesih Sebepleri)  129

1. Ortakların İradesiyle Şirketin Sona Ermesi  129

2. Hâkimin İradesiyle Şirketin Sona Ermesi  129

X. ADİ ŞİRKETİN TASFİYESİ  130

XI. ZAMANAŞIMI  131

§3. TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER  131

I. GENEL OLARAK  131

II. TÜZEL KİŞİLİK, YERLEŞİM YERİ VE EHLİYET  132

III. SERMAYE KOYMA BORCU  132

IV. ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI  134

V. ZAMANAŞIMI VE YARGILAMA USULÜ  135

VI. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ  135

VII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BÖLÜNMESİ  139

VIII. TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜR DEĞİŞTİRMESİ  140

IX. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER  142

X. ŞİRKETLER TOPLULUĞU  144

XI. İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  148

XII. KURULLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA TOPLANMASI  149

XIII. TİCARET BAKANLIĞI’NIN TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME VE DENETLEME YETKİSİ  150

§4. KOLLEKTİF ŞİRKET  151

I. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  151

A. Ticarî İşletme İşletmek Amacı  151

B. Ticaret Unvanı  151

C. Kişi Unsuru  151

D. Tüzel Kişilik  152

E. Sınırsız Sorumluluk  152

II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU  152

III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER  154

A. Sermaye Koyma Borcu  154

B. Kâr ve Zararın Paylaşımı  155

C. Ortaklık Kararları  156

D. Şirketin Yönetimi  156

E. Şirketin Denetimi  158

F. Rekabet Yasağı  158

G. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  159

IV. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TEMSİLİ  161

A. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması  162

B. Temsil Yetkisinin Kaldırılması  162

V. KOLLEKTİF ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  163

VI. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ  163

A. İnfisah Sebepleri  163

1. Amacın Gerçekleşmesi veya İmkânsız Hale Gelmesi  163

2. Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Kısıtlanması veya Tasfiye Payının Paraya Çevrilmesi  164

3. Şirket Sözleşmesinde Yazılı Sürenin Dolması  164

4. Şirketin İflasına Karar Verilmesi  164

5. Şirket Sermayesinin Tamamen veya Kısmen Kaybedilmesine Rağmen Gerekli Tedbirlerin Alınmaması  165

6. Şirketin Diğer Bir Şirketle Birleşmesi  165

B. Fesih Sebepleri  165

1. Ortakların Oybirliğiyle Şirketin Feshine Karar Vermeleri  165

2. Ortaklardan Birisinin Şirket Sözleşmesinde Kendisine Tanınan Fesih Hakkını Kullanması  165

3. Belirsiz Süreli Şirket Sözleşmesinin Ortaklar Tarafından Feshedilmesi  165

4. Ortaklardan Birinin Şahsi Alacaklısının Şirketin Feshini İhbar Etmesi  166

5. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Mahkemenin Haklı Sebeple Şirketin Feshine Karar Vermesi  166

6. Ortakların Şirketin Tescili Konusunda Talepte Bulunmamaları  166

7. Bir Ortağın Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmemesi  167

8. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması  167

VII. KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ  167

§5. KOMANDİT ŞİRKET  168

I. GENEL OLARAK  168

II. KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  168

III. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU  170

IV. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER  172

A. Sermaye Koyma Borcu  172

B. Kâr ve Zararın Paylaşımı  172

C. Ortaklık Kararları  173

D. Şirketin Yönetimi  174

E. Şirketin Denetimi  175

F. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  175

G. Rekabet Yasağı  176

V. KOMANDİT ŞİRKETİN TEMSİLİ  176

VI. KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  177

VII. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ  179

A. İnfisah Sebepleri (Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri)  179

B. Fesih Sebepleri (İradi Sona Erme Sebepleri)  180

VIII. KOMANDİT ŞİRKETİN TASFİYESİ  181

§6. ANONİM ŞİRKET  181

I. GENEL OLARAK  181

II. ANONİM ŞİRKETLERİN TÜRLERİ  182

III. ANONİM ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  183

A. Tanımı  183

B. Unsurları  183

1. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri  183

2. Amaç ve Konu  183

3. Sermaye  184

a. Asgari Sermaye Miktarı  185

b. Sermayenin Paylara Bölünmesi  185

4. Tüzel Kişilik ve Ehliyet  186

5. Şirketin Sorumluluğu  186

6. Ortakların Sorumluluğu  187

IV. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU VE TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI  187

A. Esas Sözleşmenin Hazırlanması  187

1. Kurucular  188

2. Esas Sözleşmenin Şekli ve Zorunlu Kayıtlar  188

3. Ön–şirket  190

B. Sözleşmedeki İmzaların Noter Tarafından Onaylanması veya Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürü veya Yardımcısının Huzurunda İmzalanması  190

C. Bazı Durumlarda Ticaret Bakanlığı’ndan İzin Alınması  190

D. Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil Edilmesi ve Şirketin Tüzel Kişilik Kazanması  191

E. Kuruluş Belgeleri  192

1. Esas Sözleşme  193

2. Değerleme Raporları  193

3. Kuruluşla İlgili Sözleşmeler  193

F. Payların Kuruluşta Halka Arz Edilmesi  193

G. Kuruluştan Dolayı Fesih Davası  194

H. Tescilden Önce Yapılan İşlem ve Taahhütlerden Dolayı Sorumluluk  195

I. Kanuna Karşı Hile  195

V. ANONİM ŞİRKETİN ORGANLARI  197

A. Genel Olarak  197

B. Yönetim Kurulu  197

1. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  198

a. Yönetim Hakkının Kullanılması  199

aa. Yönetim Kurulu Toplantıları  200

aaa. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları  201

bbb. Kararların Geçerliliği  201

bb. Yönetim Yetkisinin Devri  203

b. Temsil Yetkisinin Kullanılması  203

aa. Temsil Yetkisinin Kapsamı  204

bb. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  205

cc. Temsil Yetkisinin Devri  206

2. Yönetim Kurulu Üyeliği  207

a. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kazanılması  207

aa. Genel Kurul Tarafından Seçilme  207

bb. İlk Esas Sözleşme ile Atanma  208

cc. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Atanma  208

dd. Yönetim Kurulu Tarafından Seçilme  208

b. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri  209

aa. Gerçek veya Tüzel Kişi Olmak  209

bb. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  210

cc. Seçilme Engellerinin Bulunmaması  210

dd. Tescil ve İlân  210

c. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi  210

d. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları  211

aa. Kişisel Nitelikteki Haklar  211

bb. Malî Nitelikteki Haklar  212

aaa. Huzur Hakkı  212

bbb. Ücret  213

ccc. İkramiye  213

ddd. Prim  213

eee. Kazanç Payı  213

e. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri  214

aa. Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü  214

bb. Rekabet Yasağı  215

cc. Bazı Görüşmelere Katılma Yasağı  215

dd. Şirketle İşlem Yapma Yasağı  216

ee. Şirkete Borçlanma Yasağı  216

ff. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Yükümlülükler  217

gg. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin Yükümlülükler  218

f. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  218

C. Genel Kurul  219

1. Genel Kurulun Yetkileri  220

2. Genel Kurul Toplantıları  221

a. Olağan Genel Kurul Toplantıları  221

b. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları  222

3. Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı Bulunan Kişiler  222

4. Pay Sahiplerinin Genel Kurulda Temsil Edilmesi  223

5. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  224

a. Toplantıya Çağırmaya Yetkili Kişiler  224

aa. Yönetim Kurulu  224

bb. Tasfiye Memurları  225

cc. Pay Sahipleri  225

dd. Azınlık  225

b. Toplantı Gündemi  226

c. Çağrının Şekli  227

6. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları  227

a. Olağan (Basit) Nisap  228

b. Ağırlaştırılmış Nisap  228

aa. Şirket Sermayesinin En Az %50’sini Oluşturan Pay Sahiplerinin Hazır Bulunması  228

bb. Şirket Sermayesinin En Az %75’ini Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy Vermesi  229

cc. Şirket Sermayesinin Tamamını Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oy Vermesi  230

c. Halka Açık Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları  230

d. Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsalarında İşlem Gören Anonim Şirketlerde Toplantı ve Karar Nisapları  232

7. Genel Kurul Toplantılarının Yürütülmesi  232

8. Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü  233

a. Yokluk  233

b. Butlan  234

c. İptal  235

aa. İptal Sebepleri  235

aaa. Kanuna Aykırılık  235

bbb. Esas Sözleşmeye Aykırılık  235

ccc. Dürüstlük Kuralına Aykırılık  235

bb. İptal Davası Açmaya Yetkili Kişiler  236

aaa. Pay Sahipleri  236

bbb. Yönetim Kurulu  237

ccc. Yönetim Kurulu Üyeleri  237

cc. Dava Açma Süresi ve Yetkili Mahkeme  238

dd. İptal Davası Açılmasının Sonuçları  238

VI. ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİ  238

A. Bağımsız Denetime Tâbi Olmayan Anonim Şirketlerin Denetimi  239

B. Bağımsız Denetime Tâbi Anonim Şirketlerin Denetimi  240

1. Denetimin Konusu  240

2. Denetim Yaptırmak Zorunda Olan Şirketler  241

3. Denetimi Yapacak Kişi ve Kuruluşlar  242

4. Denetçi Olamayacak Kişiler  242

5. Denetçilerin Seçilmesi  244

6. Denetçilerin Görevden Alınması  245

7. Denetçinin Denetim Sözleşmesini Feshetmesi  245

8. Denetim Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi ve Denetim Raporunun Hazırlanması  246

a. Olumlu Görüş Yazısı  248

b. Sınırlandırılmış Olumlu Görüş Yazısı  248

c. Olumsuz Görüş Yazısı  249

d. Kaçınma Yazısı  249

VII. ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK  250

A. Sorumluluk Hâlleri  250

1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması  250

2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi  251

3. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk  253

4. Halktan Para Toplamak  253

5. Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  254

6. Denetçilerin Sorumluluğu  254

a. Denetçilerin Genel Olarak Sorumluluğu  255

b. Denetçilerin Sır Saklamadan Doğan Sorumluluğu  255

B. Sorumluluk Davasının Tarafları  256

1. Davacılar  256

2. Davalılar  257

C. Sorumluluk Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme  257

D. Sorumluluktan Kurtulma  258

1. İbra  258

2. Zamanaşımı  259

VIII. ANONİM ŞİRKETLERDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ  259

A. Sermayenin Artırılması  260

1. Sermayenin Artırılmasına İlişkin Aşamalar  261

2. Sermayenin Artırılması Türleri  262

a. Yeni Sermaye Taahhüdü Suretiyle Sermaye Artırımı  262

b. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı  263

c. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı  264

aa. Tanımı  264

bb. Şartları  265

aaa. Esas Sözleşmede Hüküm Bulunması  265

bbb. Değiştirme ve Alım Hakkına Sahip Olan Kişilerin Yazılı Beyanda Bulunmaları  265

ccc. Artırılacak Sermayeye İlişkin Olarak İhraç Edilen Pay Senetlerinin Öncelikli Olarak Pay Sahiplerine Önerilmesi  266

ddd. Yönetim Kurulu Tarafından Beyanname Düzenlenmesi  267

eee. Esas Sözleşmenin Uygun Duruma Getirilmesi ve Tescil  267

3. Sermaye Artırımlarında Rüçhan Hakkının Kullanılması  268

B. Sermayenin Azaltılması  269

IX. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ  272

A. Pay kavramı  272

1. Pay Çeşitleri  273

a. Pay Senedine Bağlanıp Bağlanmamasına Göre Pay Çeşitleri  273

aa. Çıplak Paylar  273

bb. Pay Senedine Bağlanmış Paylar  273

aaa. Nama Yazılı Pay Senetleri  274

bbb. Hamiline Yazılı Pay Senetleri  275

b. İmtiyazlı Olup Olmamasına Göre Pay Çeşitleri  275

c. Oy Hakkına Sahip Olup Olmamasına Göre Pay Çeşitleri  277

2. Payın Devrinin Sınırlandırılması  278

a. Bedelleri Tamamen Ödenmemiş Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması  278

b. Borsada Kote Edilmemiş Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması  278

c. Borsada Kote Edilmiş Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması  280

c. Sınırlamaların Etkisiz Hale Geldiği Durumlar  281

B. Pay Sahipliği  282

1. Pay Sahipliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi  284

a. Pay Sahipliğinin Kazanılması  284

b. Pay Sahipliğinin Kaybedilmesi  284

aa. Payın Ortadan Kalkması  285

bb. Payın Devri  285

cc. Ortaklıktan Çıkma  285

dd. Ortaklıktan Çıkarılma  286

ee. Pay Sahipliğini Sona Erdiren Diğer Haller  288

c. Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etmesi  288

aa. İvazsız İktisap  289

bb. İvazlı İktisap  289

aaa. İvazlı Bir Şekilde İktisap Edilebilecek Pay Miktarının Esas veya Çıkarılmış Sermayenin %10’unu Aşmaması  290

bbb. Payların İktisabı Konusunda Genel Kurulun Yönetim Kurulunu Yetkilendirmesi  290

ccc. Payların İktisabından Sonra Kalan Şirket Net Aktifinin Belirli Bir Miktarın Üzerinde Olması  290

ddd. Payların Bedellerinin Tamamen Ödenmiş Olması  291

cc. Anonim Şirketin Kendi Paylarını Yakın ve Ciddi Bir Kaybın Önlenmesi Amacıyla İktisap Etmesi  291

dd. Anonim Şirketin Kendi Paylarını İktisap Edebilmesine İlişkin İstisnalar  291

ee. Anonim Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Hakların Kullanılması  292

2. Pay Sahiplerinin Hakları  293

a. Niteliklerine Göre Pay Sahiplerinin Hakları  293

aa. Malvarlıksal Haklar  293

aaa. Kâr Payı Hakkı  293

bbb. Hazırlık Dönemi Faizi  294

ccc. Tasfiye Payı Hakkı  294

bb. Kişisel Haklar  295

aaa. Genel Kurula Katılma Hakkı  295

bbb. Oy Hakkı  295

ccc. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  296

ddd. Özel Denetim İsteme Hakkı  297

eee. Eşit İşlemi Talep Etme Hakkı  298

b. Kullanılış Şekillerine Göre Pay Sahiplerinin Hakları  299

aa. Bireysel Haklar  299

bb. Azınlık Hakları  300

aaa. Olumlu Azınlık Hakları  302

bbb. Olumsuz Azınlık Hakları  302

cc. Çoğunluk Hakları  303

3. Pay Sahiplerinin Yükümlülükleri  303

a. Sermaye Koyma Borcu  304

aa. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi  304

aaa. Ayni Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi  304

bbb. Nakdi Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi  305

bb. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  306

b. İkincil Yükümlülükler  307

c. Şirkete Borçlanmaya İlişkin Sınırlamalar  307

X. ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ  308

A. İnfisah Sebepleri  308

1. İşletme Konusunun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesi  308

2. Sürenin Dolması  309

3. Şirket Sermayesinin 2/3’ü Yitirilmesine Rağmen Kanunda Öngörülen Tedbirlerin Alınmaması  309

4. Anonim Şirketin Bir Başka Şirketle Birleşmesi  309

5. Anonim Şirketin İflası  309

6. Esas Sözleşmede Öngörülmüş Herhangi Bir İnfisah Sebebinin Gerçekleşmesi  310

B. Fesih Sebepleri  310

1. Genel Kurul Tarafından Fesih Kararı Alınması  310

2. Kanunen Zorunlu Organların Mevcut Olmaması veya Genel Kurulun Sürekli Olarak Toplanamaması  310

3. Azınlık Tarafından Haklı Sebeple Fesih Davası Açılması  311

4. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması  311

5. Kanunlarda Öngörülen Diğer Sebeplerin Gerçekleşmesi  311

XI. ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ  311

§7. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET  313

I. GENEL OLARAK  313

II. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI  314

III. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU  315

IV. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASI İLİŞKİLER  316

A. Sermaye Koyma Borcu  316

B. Şirketin Yönetimi ve Temsili  316

C. Şirketin Denetimi  317

D. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler  317

E. Rekabet Yasağı  317

V. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETTE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  318

VI. SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  318

§8. LİMİTED ŞİRKET  319

I. GENEL OLARAK  319

II. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI  319

III. LİMİTED ŞİRKETİN UNSURLARI  320

A. Ortakların Sayısı ve Nitelikleri  320

B. Sermaye  320

1. Asgari Sermaye Miktarı  320

2. Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi  321

3. Esas Sermaye Payı  321

C. Ticaret Unvanı  322

D. Konu ve Amaç  322

E. Tüzel Kişilik ve Ehliyet  322

F. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu  323

IV. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU  323

A. Sözleşmenin Hazırlanması  324

B. Ön–şirket  325

C. Sözleşmedeki İmzaların Noter Tarafından Onaylanması veya Sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürlüğünde Yetkilendirilmiş Personelin Huzurunda İmzalanması  325

D. Sözleşmenin Ticaret Siciline Tescil ve İlan Edilmesi  325

E. Kuruluş Aşamasındaki Masraf ve Taahhütlerden Dolayı Sorumluluk  326

V. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI  326

A. Genel Kurul  326

1. Genel Kurulun Yetkileri  327

2. Genel Kurul Toplantıları  328

a. Olağan Karar Nisabı  329

b. Ağırlaştırılmış Karar Nisabı  329

3. Genel Kurul Kararların Butlanı ve İptali  331

B. Müdürler  331

1. Müdürlerin Nitelikleri  332

2. Müdürlerin Yönetime İlişkin Görev ve Yetkileri  332

3. Müdürlerin Temsile İlişkin Görev ve Yetkileri  333

4. Müdürlerin Yükümlülükleri  333

a. Özen Yükümlülüğü  333

b. Bağlılık Yükümlülüğü  333

c. Rekabet Yasağı  334

d. Şirkete Borçlanma Yasağı  334

e. Ortaklara Eşit Şartlar Altında İşlem Yapma Yükümlülüğü  334

f. Sermayenin Kaybı ve Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Yükümlülükler  335

5. Müdürlerin Görevden Alınması ve Yetkilerinin Sınırlandırılması  335

6. Müdürlerin Sorumluluğu  336

VI. LİMİTED ŞİRKETLERİN DENETİMİ  336

VII. LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ  337

A. Genel Nitelikteki Sözleşme Değişiklikleri  337

1. Genel Nisap  338

2. Özel Nisap  338

B. Özel Nitelikteki Sözleşme Değişiklikleri  339

1. Esas Sermayenin Artırılması  339

2. Esas Sermayenin Azaltılması  340

VIII. ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ  340

A. Ortaklık Sıfatının Kazanılması  340

1. Esas Sermaye Payının Devri  340

a. Devir Sözleşmesi  341

b. Devrin Onaylanması  341

2. Esas Sermaye Payının Miras, Mal Rejimi ve İcra Yoluyla Kazanılması  341

3. Esas Sermaye Paylarının Geçişinin Tescil Edilmesi  342

4. Limited Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisap Etmesi  342

B. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi  343

1. Ortaklıktan Çıkma  343

2. Ortaklıktan Çıkmaya Katılma  344

3. Ortaklıktan Çıkarılma  344

4. Ayrılma Akçesi  345

IX. ORTAKLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  345

A. Ortakların Hakları  345

1. Katılma Hakları  345

2. Koruyucu Haklar  346

3. Malvarlıksal Haklar  347

a. Kâr Payı Hakkı  347

b. Tasfiye Payı Hakkı  348

c. Rüçhan Hakkı  348

d. Sorumluluğun ve Edimlerin Genişletilmesi Halinde Veto Hakkı  349

B. Ortakların Yükümlülükleri  349

1. Sermaye Borcunu Ödeme Yükümlülüğü  349

2. Ek Ödeme Yükümlülüğü  350

3. Yan Edim Yükümlülüğü  351

4. Bağlılık Yükümlülüğü  351

5. Rekabet Yasağı  352

6. Şirkete Borçlanma Yasağı  352

X. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU  352

A. Ortakların Şirkete Karşı Sorumluluğu  352

B. Ortakların Limited Şirketin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu  353

XI. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ  353

A. Sona Erme Sebepleri  353

1. Şirket Sözleşmesinde Yazılı Sebeplerin Gerçekleşmesi  353

2. Genel Kurulun Fesih Kararı Alması  354

3. Şirketin İflasının Açılması  354

4. Kanunda Öngörülen Diğer Sona Erme Sebeplerinin Gerçekleşmesi  354

5. Zorunlu Organların Uzunca Bir Süredir Mevcut Olmaması veya Genel Kurulun Toplanamaması  354

6. Şirketin Feshi Açısından Haklı Sebeplerin Bulunması  355

7. Ticaret Bakanlığı Tarafından Fesih Davası Açılması  355

B. Limited Şirketin Tasfiyesi  355

XII. LİMİTED ŞİRKETLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER  355

Üçüncü Bölüm

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

§1. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI  357

§2. ÇEŞİTLİ AÇILARDAN KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ  358

I. SEBEBE BAĞLI OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK  358

II. KURUCU VEYA AÇIKLAYICI OLMALARINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK  359

III. SENET İÇERİSİNDE BULUNAN HAK YÖNÜNDEN KIYMETLİ EVRAK  360

A. Alacak (Para) Senetleri  360

B. Eşya Hukuku Senetleri  360

C. Ortaklık Hukuku Senetleri  361

IV. YATIRIM AMACI TAŞIYIP TAŞIMAMALARINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK  361

A. Pay Senetleri  362

B. İntifa Senetleri  362

C. Tahviller  363

D. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri  363

V. KAMU GÜVENLİĞİNİN OLUP OLMAMASINA GÖRE KIYMETLİ EVRAK  363

VI. DEVİR ŞEKİLLERİ BAKIMINDAN KIYMETLİ EVRAK  364

A. Nama Yazılı Senetler  364

1. Nama Yazılı Senetlerin Devri  365

2. Nama Yazılı Senetlerde Def’iler  366

3. Eksik Nama Yazılı Senetler  366

B. Emre Yazılı Senetler  367

1. Emre Yazılı Senetlerin Devri  368

2. Emre Yazılı Senetlerde Def’iler  368

a. Geçersizlik Def’ileri (Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Def’iler)  368

aa. Ticaret Kanunu’nda Yer Alan İradeye İlişkin Geçersizlik Def’ileri  369

aaa. Ehliyetsizlik  369

bbb. Sahte İmza  369

ccc. Yetkisiz Temsil  369

ddd. Tahrifat  370

bb. Kambiyo Sözleşmesinin Bulunmadığı Def’isi  370

cc. İsnat Def’ileri  370

b. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler  371

c. Kıymetli Evraka Özgü Olmayan Devirlerde Söz Konusu Olan Def’iler  371

d. Şahsi Def’iler  372

C. Hamiline Yazılı Senetler  373

1. Hamiline Yazılı Senetlerin Devri  373

2. Hamiline Yazılı Senetlerde Def’iler  373

§3. SENEDİN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİL)  374

§4. İBRAZ VE TEŞHİS SENETLERİ  375

§5. KIYMETLİ EVRAKIN ZIYAI VE İPTALİ  376

I. NAMA VE HAMİLİNE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ  376

II. EMRE YAZILI SENETLERİN ZIYAI VE İPTALİ  378

§6. KAMBİYO SENETLERİ  379

I. KAMBİYO SENETLERİYLE İLGİLİ KAVRAMLAR  380

A. Kambiyo Sözleşmesi  380

B. Kambiyo Taahhüdü  380

C. Kambiyo Ehliyeti  380

D. Kambiyo Senetlerinde İmza ve Temsil  382

E. İmzaların Bağımsızlığı İlkesi  382

F. Hatır Senedi  382

II. POLİÇE  383

A. Poliçenin Şekil Şartları  383

1. Zorunlu Şekil Şartları  383

a. Poliçe Kelimesi  383

b. Belirli Bir Meblağın Kayıtsız Şartsız Ödenmesi Emri  383

c. Muhatabın Adı ve Soyadı  384

d. Lehdarın Adı ve Soyadı  385

e. Düzenleme Tarihi  385

f. Düzenleme Yeri  385

g. Ödeme Yeri  386

h. Düzenleyenin İmzası  386

2. İhtiyari Kayıtlar  386

a. Vade  387

b. Diğer Kayıtlar  388

3. Poliçe Üzerine Konulamayacak Kayıtlar  388

a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar  388

b. Poliçeyi Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar  388

B. Açık Poliçe ve Eksik Poliçe  388

C. Poliçede Nüsha ve Suretler  389

D. Senet Metninde Değişiklikler  390

E. Poliçenin Kabulü  390

1. Kabul İçin İbrazın Mümkün Olmadığı Haller  393

a. Görüldüğünde Vadeli Poliçelerde  393

b. Düzenleyenin Kabule Arzı Yasakladığı Hallerde  393

2. Kabul İçin İbrazın Zorunlu Olduğu Haller  393

a. Görüldüğünden Belirli Bir Süre Sonra Ödenecek Poliçelerde  393

b. Düzenleyen veya Cirantaların Kabul İçin İbrazı Zorunlu Tuttukları Hallerde  394

c. Adresli ve Yerleşim Yerli Poliçelerde  394

F. Yerleşim Yerli ve Adresli Poliçe  396

G. Poliçenin Cirosu  396

1. Cironun Fonksiyonları  397

a. Temlik Fonksiyonu  397

b. Teşhis Fonksiyonu  398

c. Teminat Fonksiyonu  398

2. Şekil Açısından Ciro Çeşitleri  398

3. Konusu Bakımından Ciro Çeşitleri  399

a. Temlik Cirosu  399

b. Tahsil Cirosu  400

c. Rehin Cirosu  400

4. Ciro Zinciri  401

H. Aval  402

I. Poliçede Ödeme  404

İ. Kabul Etmeme ve Ödememe Hallerinde Müracaat Haklarının Kullanılması  407

1. Poliçenin Borçluları  407

2. Kabul Etmemeden Dolayı Sorumluluk  408

3. Ödememeden Dolayı Sorumluluk  408

4. Müracaat Hakkının Doğumu İçin Gerekli Olan Şartlar  409

a. Muhatabın Kabulden Kaçınması  410

b. Ödemenin Tehlikeye Düşmesi  410

c. Ödememe  411

5. Kabul Etmeme Protestosu  411

6. Ödememe Protestosu  412

7. Protesto Düzenlenmesi Gerekmeyen Haller  413

a. Kanuni Muafiyet  413

aa. İflas Kararı  413

bb. Mücbir Sebep  414

b. İradi Muafiyet  414

8. İhbar  415

9. Müracaat Hakkının Kapsamı  416

a. Hamilin Müracaat Hakkının Kapsamı  416

b. Ödeyen Kişinin Müracaat Hakkının Kapsamı  417

10. Retret  417

11. Müracaat Hakkının Kaybedilmesi  417

12. Araya Girme  419

a. Araya Girme Suretiyle Kabul  419

b. Araya Girme Suretiyle Ödeme  420

J. Zamanaşımı  420

K. Sebepsiz Zenginleşme  422

L. Poliçe Karşılığının Devri  424

M. Emre Yazılı Havale  425

III. BONO  425

A. Bononun Şekil Şartları  426

1. Zorunlu Şekil Şartları  426

a. Bono veya Emre Yazılı Senet Kelimesi  426

b. Belirli Bir Meblağı Kayıtsız ve Şartsız Ödeme Vaadi  426

c. Lehdarın Adı ve Soyadı  426

d. Düzenleme Tarihi  426

e. Düzenleme Yeri  427

f. Ödeme Yeri  427

g. Senedi Düzenleyenin İmzası  427

2. İhtiyari Kayıtlar  427

a. Vade  427

b. Diğer Kayıtlar  428

3. Bono Üzerine Konulamayacak Kayıtlar  428

a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar  428

b. Bonoyu Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar  429

B. Bonoya Uygulanacak Poliçe Hükümleri  429

C. Emre Yazılı Ödeme Vaadi  430

IV. ÇEK  430

A. Çek Düzenlenebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar  431

1. Anlaşma  431

2. Karşılık  432

B. Çekin Şekil Şartları  432

1. Zorunlu Şekil Şartları  432

a. Çek Kelimesi  433

b. Belirli Bir Meblağın Ödenmesi Konusunda Kayıtsız Şartsız Havale  433

c. Çeki Ödeyecek Bankanın Ticaret Unvanı  433

d. Ödeme Yeri  433

e. Düzenleme Tarihi  434

f. Düzenleme Yeri  434

g. Düzenleyenin İmzası  435

h. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  435

ı. Karekod  435

2. Çek Kanunu'nda Düzenlenen Şekil Şartları  436

3. İhtiyari Kayıtlar  437

4. Çek Üzerine Konulamayacak Kayıtlar  437

a. Yazılmamış Sayılan Kayıtlar  438

b. Çeki Geçersiz Hale Getiren Kayıtlar  438

C. Çeklerde Nüsha ve Suretler  438

D. Çekin Devri  439

E. İbraz Süreleri  440

F. Ödeme  442

G. Çekten Cayma  443

H. Çekte Başvuru Hakkının Kullanılması  443

1. Ödenmeme Durumunun Tespiti  444

2. Başvuru Hakkının Kapsamı  446

I. Zamanaşımı  446

İ. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çek  447

J. Çek Türleri  447

1. Çizgili Çek  447

2. Teyitli Çek  448

3. Çekin Vize Edilmesi  448

4. Garantili Çek (Çek Kartı)  448

5. Nakden Ödenmesi Yasaklanan Çek (Mahsup Çeki)  448

6. Banka Çeki  449

7. Seyahat Çekleri ve Posta Çekleri  449

K. Karşılıksız Çek  449

1. Unsurları  450

2. Bankanın Sorumluluğu  451

3. Karşılıksız Çek Düzenlenmesinin Sonuçları  451

EK 1: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ekinde Yer Alan (I) ve (II) Sayılı Listeler  455

Yararlanılan Kaynaklar  459

Kavram Dizini  463

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar