Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları ( Kıymetli Evrak Hukuku)

76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tamer BOZKURT, Ebru TÜZEMEN ATİK, Oğuz YOLAL, Mehmet Cemil TÜRK
Baskı Tarihi 2021/12
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Ticaret Hukuku Pratik Çalışmaları ( Kıymetli Evrak Hukuku)

DR. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT, Dr. Öğr. Üyesi Ebru TÜZEMEN ATİK, Arş. Gör. Oğuz YOLAL, Arş. Gör. Mehmet Cemil TÜRK

  • Tamamı Çözümlü
  • Örnek Olaylar
  • Yargıtay Kararları
  • Çoktan Seçmeli Sorular
Hukuk eğitimi, dışarıdan zannedildiği gibi ezber bilgilerin öğrencilere aktarıl-dığı bir eğitim modeli değildir. Aksine matematik bilimi gibi, soyut kuralların somut olaylara nasıl uygulanacağının içselleştirildiği bir eğitimdir. Lisans eğitimi sırasında derslerde anlatılan kuramsal bilgilerin somut olayda “nasıl” uygulanacağı konu-sunda örneklere ihtiyaç vardır. Zira herkes “kavramlarla” düşünür, ama “örnekler-le” anlar. İşte somutlaştırma faaliyetinin en net göründüğü çalışmalar pratik çalış-ma kitapları olduğu gibi, ticaret hukukunun alt dalları içerisinde somutlaştırılmaya en muhtaç ve bu ihtiyacın en çok hissedildiği alanlardan birisi de kıymetli evrak hukukudur. Hukuk fakültesinde okuyan öğrenciler, kıymetli evrak hukuku dersini başlangıçta fazlasıyla “soyut ve tuhaf” bulmaktadır. Başlangıçta bu “izlenim” gerçekten de doğrudur. Diğer alanlara nazaran oldukça fazla özel terimin yer aldığı, senet ilişkisinde adeta matematiksel bir döngünün var olduğu bu dersi daha iyi anla-tabilmek ve daha iyi anlaşılabilmesini sağlamak için, elinizde tuttuğunuz bu kitabı yazarlar olarak sizlere sunuyoruz.

Bu kitapta ağırlıklı olarak; tamamı çözümlü pratik olaylar, Yargıtay kararı tahlilleri ve çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Tüm sorular yanıtlıdır. Öğrencile-rimizin tüm soruları çözmelerini ve özellikle soruların yanıtlarını dikkatlice okuma-larını tavsiye ediyoruz. Test sorularında dahi yanıtlar okunurken öğrenilecek pek çok şeyin olduğunu, pratik soruların içindeki bazı bilgilerin çapraz bir şekilde test sorularında da sınandığı anlaşılacaktır. Ayrıca Yargıtay kararları da dikkatlice okunduğunda sorunların yargı kararlarına nasıl yansıdığı görülecektir.

Derslerin devamı sırasında ilgili konular çalışıldıktan hemen sonra, konu-soru bağlantısı ile gidildiğinde süreç içerisinde bilgilerin yerli yerine oturduğuna tanık olunacaktır.

Bu yüzden okuyucularımızdan isteğimiz bu kitabın sınava bir hafta kala ça-lışılmaya başlanması değil, tam aksine derslerin başından sonuna kadar birlikte takip edilmesi ve soruların eş zamanlı olarak çözülmesidir. Bu başarılabildiğinde, kıymetli evrak hukuku dersinin hiçbir derste olmadığı kadar matematiksel bir örgü içinde olduğu ve aslında bazı düğümlerin çözülmesi ile her şeyin peşi sıra geldiği görülecektir.

Çalışmamızın tüm okuyucularımıza katkıda bulunması dileği ile...


OLAYLAR

OLAY 1

- Poliçe - Kabul - Faiz Kaydı - Ciro - Sorumsuzluk Kay-dı.................................19


OLAY 2

- Poliçe - Kabule Arz Yasağı - Ciro Zinciri

- Kısmi Kabul - Aval-Eşin Rıza-sı........................................................................22


OLAY 3

- Poliçe - Protestodan Muafiyet Kaydı - Sorumsuzluk Kaydı

- Ciro Zinciri - Tahsil Cirosu - Poliçenin Zı-yaı..................................................26


OLAY 4

- Bono - Düzenleme ve Ödeme Yeri - Bedel Kaydı

- Kayıtsız Şartsız Belirli Bir Meblağın Ödenmesi Vaadi ..................................28


OLAY 5

- Bono - Senedin Türünü Gösteren İbare

- Senedin Devir Şeklinin Belirlenmesi - Faiz Kay-dı..........................................30


OLAY 6

- Bono - Aval - Faiz Kaydı - Cezai Şarta İlişkin Kayıt

- Vekâlet Ücretine İlişkin Kayıt - Başvuru Hak-kı..............................................34

OLAY 7

- Bono - Aval - Yetki Kaydı - Def’i - Ci-ro........................................................37


OLAY 8

- Bono - Faiz Şartı - Muacceliyet Şar-tı..............................................................39


OLAY 9

- Poliçenin Unsurları - Emre Yazılı Havale - Kabul

- Kabul Edilmemenin Sonuçla-rı..........................................................................43


OLAY 10

- Bono - Tahsil Cirosu - Kişisel Def’i - İp-tal…………….................................45


OLAY 11

- Çek - Çekin Unsurları - Aval - İbraz - Zamanaşımı

- Kişisel Def’i.....................................................................................................49


OLAY 12

- Çek - Kişisel (Şahsi) Def’i - Sahte İmza - Ciro Zinci-ri...................................53


OLAY 13

- Bono - Tahsil Cirosu - Kişisel (Şahsi) Def’i - İptal

- Başvurma Hak-kı..............................................................................................57


OLAY 14

- Bono - Düzenleme ve Ödeme Yeri - Bedel Kaydı

- Birden Fazla Bedel Gösterilmesi - Sahte İm-za................................................62


OLAY 15

- Çek - Ciro Zinciri - Başvurma Hakla-rı............................................................66


OLAY 16

- Bono - Protestodan Muafiyet - Rehin Ciro-su..................................................70


OLAY 17

- Çek - İbraz - Cay-ma.........................................................................................73


OLAY 18

- Bono - Düzenleyenin Aynı Zamanda Lehtar Olma-sı......................................75


OLAY 19

- Çek - Sorumsuzluk Kaydı - Faiz Kaydı - Ödeme Yeri

- Karekod - İbraz. - Çekten Cayma - Başvuru Hak-kı.........................................78


OLAY 20

- Bono - Def’iler - Senetteki Taahhüdün Hükümsüzlüğüne İlişkin

  Def’iler - Def’ilerin İleri Sürülebileceği Kişi-ler..............................................81


OLAY 21

- Poliçe - Zorunlu Unsurlar - Vade

- Unsurların Bulunmaması - Mutlak def’i.........................................................84


OLAY 22

- Bono - Def’iler - Ciro - Senetten Doğan Hakların Geçmesi

- Kişisel Def’iler - Bilerek Borçlunun Zararına Hareket ..................................86


OLAY 23

- Bono - Açık Bono - Ciro - Doldurma Anlaşmasına Aykırılık

- Kişisel Def’iler - Ağır Ku-sur/Kötüniyet..........................................................89


OLAY 24

- Bono - Vadenin Gösterilmemesi - Bonoda İbraz Süreleri

- Ödememe Protestosu Süreleri - Ödeme Aşaması

- Müracaat Haklarının Vadeden Önce Kullanı-mı..............................................91


OLAY 25

- Bono - Vade - Bonoda İbraz - Ödememe Protestosu Süreleri

- Görüldüğünden Belli Süre Sonra Ödenecek Bonolar

- İbraz Süreleri ...................................................................................................96


OLAY 26

- Bono - Zamanaşımı Süreleri - Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımının

  Kesilmesi - Alttaki İlişkiye Başvuru

- Borcun Yenilenmesi - Delil Başlangıcı ..........................................................99


OLAY 27

- Bono - Zamanaşımı Süreleri - Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımının

  Kesilmesi - Alttaki İlişkiye Başvuru

- Borcun Yenilenmesi - Delil Başlangı-cı.........................................................102


OLAY 28

- Çek - Hamiline yazılı çek - Ciro - Çekin unsurları - Zamanaşımı…………107


 

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR TAHLİLLERİ


YARGITAY KARARI 1

- Bonoda Vade - Yazı ve Rakamla Yazılan Vadelerin Birbirine Uygun

  Olmaması - Kambiyo Senedi Vasfını Yitiren Senedin

  Duru-mu..........................................................................................................111


YARGITAY KARARI 2

- Bononun Unsurları - Açık Bono

- Unsurların Sonradan Doldurulması - İspat Yükü

- Keşide Tarihinin Gerçeği Yansıtmama-sı.......................................................113


YARGITAY KARARI 3

- Bononun Unsurları - Şekil Şartları

- Düzenleme Tarihi ve İmkânsızlı-ğı................................................................116


YARGITAY KARARI 4

- Düzenleme Tarihinin Vade Tarihinden Sonra Olması

- Senet Metninde Değişiklikler .......................................................................118


YARGITAY KARARI 5

- Senet Dışında Kararlaştırılan Muacceliyet Şartı ve Senede Etkisi ………...121


YARGITAY KARARI 6

- Başvuru Hakkını Yitiren Hamilin Hakları

- Sebepsiz Zenginleşme Davası - Gizli Rehin Cirosu..................................... 123


YARGITAY KARARI 7

- Sahte İmza - Mutlak Def’i - Ciro Zinciri

- İmzaların Bağımsızlığı İlkesi ....................................................................... 125


YARGITAY KARARI 8

- Çek İptali Davası - İptal Davası Açma Hakkı............................................... 127


YARGITAY KARARI 9

- Bono - Sahte imza

- Senetteki Taahhüdün Hükümsüzlüğüne İlişkin Def’iler.............................. 129


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR


ÇOKTAN SEÇMELİ SORU-LAR..........................................................133

KAYNAK-ÇA............................................................................................207


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.