Banka Mevduatı ve Hukuki Niteliği

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Oruç Hami ŞENER
ISBN: 978-605-05-0512-2
Stok Durumu: Stokta var
117,00 TL 130,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Oruç Hami ŞENER
Baskı Niteliği Tıpkı Basım
Baskı Tarihi 2019/12
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Banka Mevduatı ve Hukuki Niteliği

Dr. Oruç Hami ŞENER

2019/12 2.(Tıpkı Baskı) Baskı, 569 Sayfa

ISBN 978-605-05-0512-2


İ Ç İ N D E K İ L E R


ÖNSÖZV

İÇİNDEKİLERVII

KISALTMALARXXVII


GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN TANITIMI1


Birinci Bölüm

MEVDUATIN TANIMI VE TÜRLERİ


§ 1. MEVDUATIN SÖZLÜK ANLAMI, ÖNEMİ ve TANIMI5

I. MEVDUATIN SÖZLÜK ANLAMI ve ÖNEMİ5

A. MEVDUATIN SÖZLÜK ANLAMI5

B. MEVDUATIN ÖNEMİ5

II. MEVDUATIN TANIMI7

A. YASAL TANIM YOKLUĞU7

B. DOKTRİNDEKİ MEVDUAT TANIMLARI9

1. Türk Doktrinindeki Tanımlar ve Eleştirisi9

2. Alman Doktrinindeki Durum11

a. Alman Hukukundaki Temel Yasal Düzenleme11

b. Eski Alman Federal Denetleme Kurumunun Mevduatı 

                            Tanımlama Çabası12

c. Alman Federal İdare Mahkemesinin Mevduat Tanımı13

d. 1998 yılı Değişikliği ve Yeni Bir Bakış Açısı14

C. BİR TANIM DENEMESİ ve BU TANIM ÇERÇEVESİNDE 

               MEVDUATIN UNSURLARI15

1. Bir Tanım Denemesi15

2. Tanıma İlişkin Ön Açıklamalar15

3. Tanım Denemesi Çerçevesinde Mevduatın Unsurları17

a. Paralar Mudiin Usulsüz Vedia veya Ödüncü Olarak Kabul 

                          Edilmelidir17

b. Bir Kredi Teminatı Verilmemelidir22

c. Sermaye Piyasası Aracı Verilmemelidir22

d. Başkalarına (Halka) Ait Paranın Kabulü Söz Konusu 

                         Olmalıdır23

§ 2. MEVDUATIN TÜRLERİ24

I. MEVDUATIN TÜRLERİNİN BELİRLENMESİNDE MERKEZ 

          BANKASININ YETKİSİ ve YETKİNİN KULLANILMASI24

A. MEVDUATIN TÜRLERİNİN BELİRLENMESİNDE MERKEZ 

               BANKASININ YETKİSİ24

B. MERKEZ BANKASI TARAFINDAN YETKİNİN KULLANILMASI25

II. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİNE ve YATIRILAN PARANIN 

           TÜRÜNE GÖRE MEVDUATIN AYRILMASI26

A. MERKEZ BANKASI TEBLİĞİNE GÖRE MEVDUATIN TÜRLERİ26

1. Mevduatın Sahiplerine Göre Türleri26

a. Tasarruf Mevduatı26

aa. Tasarruf Mevduatının Önemi26

bb. Tasarruf Mevduatının Tanımı ve Unsurları27

cc. Gerçek Kişilere Ait Her Mevduatın Tasarruf Mevduatı 

                                 Olmaması29

dd. Bankanın Aydınlatma Yükümü ve Bu Yükümlülüğü İhlal 

                                 Etmenin Hüküm ve Sonuçları30

ee. Vadesiz Tasarruf Mevduatı Üzerine Çek Keşide Edilmesi32

b. Resmi Kuruluşlar Mevduatı32

aa. Mevduatı Resmi Sayılan Kurumlar33

aaa. Genel Bütçeli Daire ve Kuruluşlar33

bbb. Özel Bütçeli İdareler34

ccc. Yerel Yönetimler34

ddd. Mahkemeler, Savcılıklar, İcra ve İflas Daireleri ve 

                                           Tereke Hakimliklerinin Mevduatı36

bb. Mevduatın Resmi Sayılmasının Hüküm ve Sonuçları36

c. Ticari Kuruluşlar Mevduatı37

aa. Gerçek Kişilerin Ticari İşletmeleri37

bb. Sigorta Ortaklıkları Hariç Her Çeşit Ortaklıklar39

aaa. Ticaret Ortaklıkları39

bbb. Adi Ortaklıklar39

cc. Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Bunlara Bağlı Müessese ve 

                                 Bağlı Ortaklıklar (Bankalar ve Sosyal Güvenlik Kuruluşları 

                                Hariç)40

dd. Döner Sermayeli Kuruluşlar41

ee. Yerel Yönetimlerin Ticari İşletmeleri42

ff. Vakıfların, Derneklerin, Sendikaların, Birliklerin ve 

                                Mesleki Kuruluşların Kurdukları veya Katıldıkları 

                               Ticari İşletmeler42

gg. Kooperatifler42

hh. Sigorta Şirketleri43

d. Bankalararası Mevduat43

e. Diğer Kuruluşlar Mevduatı44

aa. Genel Olarak Tanım44

bb. Diğer Kuruluşlar Arasında Sayılan Kurumlar45

aaa. Kanunla Kurulmuş Sosyal Güvenlik Kurumları45

bbb. Vakıflar45

ccc. Dernekler46

ddd. Birlikler ve Meslek Kuruluşları46

eee. Sendikalar ve Konfederasyonlar46

fff. Tasarruf ve Yardımlaşma Sandıkları47

ggg. Noter Teminat ve Emanet Paraları48

hhh. Mahkemeler, Savcılıklar, İcra ve İflas Daireleri ve 

                                           Tereke Hakimlikleri Nezdindeki Paralar49

iii. Mahkemelerce Tevdi Yeri Gösterilmek Üzere Yatırılan 

                                       Paralar50

ııı. Yöneticiler Tarafından Apartman Yönetimi ile İlgili 

                                       Olarak Açtırılan Hesaplar51

kkk. Elçilik ve Konsolosluklar51

lll. Uluslararası Kuruluşların Türkiye’deki Büro ve 

                                        Temsilcilikleri52

mmm. Fonlar52

nnn. Genel ve Özel Bütçeli Kuruluşlar İçerisinde Yer 

                                           Almayan Özel Kanunlarla Kurulan Üst Kurul, Kurul ve 

                                           Kurumlar52

ooo. Diğer53

2. Mevduatın Vadelerine Göre Türleri53

a. Ön Açıklamalar53

b. Vadelerine Göre Mevduatın Ayrılması54

aa. Vadesiz Mevduat54

bb. Vadeli Mevduat54

aaa. İhbarlı Mevduat54

bbb. Kesin Vadeli Mevduat55

ccc. Birikimli Mevduat55

B. YATIRILAN PARANIN TÜRÜNE GÖRE MEVDUATIN 

                AYRILMASI56

1. Türk Lirası Mevduat Hesabı56

2. Döviz Tevdiat Hesabı56


İkinci Bölüm

MEVDUATIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TARAFLARIN BORÇLARI


§ 3. MEVDUATIN HUKUKİ NİTELİĞİ59

I. SORUNUN ORTAYA KONULMASI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİN 

         GENEL OLARAK TANITILMASI59

A. SORUNUN ORTAYA KONULMASI59

B. YÜKÜMLÜLÜKLERİN GENEL OLARAK TANITILMASI59

II. MEVDUATIN HUKUKİ NİTELİĞİ61

A. MEVDUATIN VEDİA OLARAK NİTELENİP NİTELENEMEYECEĞİ  

               SORUNU ve MEVDUATIN NİTELENDİRİLMESİNDE VEDİA 

              SÖZLEŞMESİNİN ÖNEMİ61

B. MEVDUATIN HUKUKİ NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİNDE 

               ESAS ALINACAK SÖZLEŞMELER67

1. Ön Açıklamalar67

2. Usulsüz Vedia Sözleşmesi Açısından Mevduat Sözleşmesinin 

                     Değerlendirilmesi69

3. Karz (Ödünç) Sözleşmesi Bakımından Mevduat Sözleşmesinin 

                     Değerlendirilmesi72

§ 4. SÖZLEŞME TARAFLARININ BORÇLARI81

I. MEVDUAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ASLİ EDİM 

         YÜKÜMLÜLÜKLERİ81

A. BANKANIN ASLİ EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ81

1. Vadesiz Mevduat Sözleşmesinde81

a. Saklama Yükümü81

b. İade Yükümü82

aa. İade Yükümünün Mutlak Niteliği82

bb. İade Yükümünün İfa Yeri86

2. Vadeli Mevduat Sözleşmelerinde88

a. İade Yükümü88

aa. İade Yükümünün Yasal Dayanağı88

bb. Vadeli Mevduatta Vadenin Tespiti89

cc. Muaccel Olmadan Önce Mevduatın Ödenmesi Talebi90

aaa. Ön Açıklamalar90

bbb. Bankanın Takdir Hakkı90

dd. Vadeli Mevduatta İade Yükümünün İfa Yeri92

b. Faiz Ödeme Yükümü93

aa. Kavramsal Ön Açıklamalar93

bb. Mevduat Faizine İlişkin Yasal Düzenlemeler94

cc. Faizin Başlangıcı ve Hesaplanması96

dd. Faiz Hususunda Bakanlar Kurulunun Yetkisi ve Kararı ile 

                                 Merkez Bankasının Mevduata Uygulanacak Faizlere İlişkin 

                                Tebliği ve Bunlarda Düzenlenen Esaslar98

aaa. Mevduata Uygulanacak Faiz Oranı99

aaaa. Temel Kural: Faiz Oranı Serbestisi99

bbbb. Sabit ve Değişken Faiz99

bbb. Mevduata Peşin Faiz Yasağı101

aaaa. Genel Hükümlerde Durum101

bbbb. Yasağın Düzenlenme Amacı ve Genel Sistem 

                                                 İçerisindeki Önemi101

ccc. Mevduata Faiz Dışında Başka Menfaatler Sağlama 

                                         Yasağı102

ddd. Faiz Oranlarının Merkez Bankasına Bildirilmesi, 

                                          Halkın Göreceği Şekilde İlanı Aşkın Faiz Uygulaması 

                                           ve Gabin İddiası103

aaaa. Faiz Oranlarının Merkez Bankasına Bildirimi103

bbbb. Halka İlan Yükümü104

cccc. Aşkın Faiz Uygulaması106

dddd. Gabin İddiası107

eee. Faiz Oranlarının Değiştirilmesinin Önceden Açılmış 

                                          Mevduat Hesapları Üzerindeki Etkileri109

fff. Vadeden Önce Mevduatın Çekilmesi Durumunda 

                                        Faiz Uygulaması110

aaaa. Vadeden Önce Mevduatın Tamamen Çekilmesi 

                                                 Halinde Faiz Uygulaması110

bbbb. Vadeli Mevduatın Kısmen Çekilmesi Halinde 

                                                 Faiz Uygulaması112

ggg. Bankaların Cezai Sorumluluğu112

ee. Temerrüt Faizi113

ff. Mevduat Faizlerinin Vergilendirilmesi116

B. MUDİİN ASLİ EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ117

1. Vadesiz Mevduat Sözleşmesinde117

2. Vadeli Mevduat Sözleşmesinde117

II. MEVDUAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN YAN 

           YÜKÜMLÜLÜKLER118

A. BANKANIN YAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ118

1. Hesap Açma ve Hesabı (Doğru) İdare Etme Yükümü118

a. Hesap Kavramı, Niteliği, Açılması ve Hesap Sahibinin 

                          Belirlenmesi118

aa. Hesap Kavramı ve Mevduat Hesabının Niteliği118

bb. Mevduat Hesabının Açılması120

aaa. Mevduat Hesabı Açtırabilecekler (Hesap Ehliyeti)121

bbb. Hesap Açılması İşlemleri122

aaaa. Mudiin Kimliğini ve Vergi Kimlik Numarasını 

                                                 Tespit Yükümü122

bbbb. Hesap Numarası Verilmesi127

cccc. İmza Kartonu Düzenlenmesi ve Bilgisayar 

                                               Kayıtları128

cc. Hesap Sahibinin Belirlenmesi135

b. Hesabı (Doğru) İdare Etme Yükümü ve Takas138

2. Mevduat Hesap Cüzdanı Düzenleme Yükümü141

a. Mevduat Hesap Cüzdanının İçeriği ve Düzenlenme Amaçları141

aa. Mevduat Hesap Cüzdanının İçeriği141

bb. Mevduat Hesap Cüzdanının Düzenlenme Amaçları142

b. Mevduat Hesap Cüzdanının Türleri144

c. Mevduat Hesap Cüzdanının Hukuki Niteliği146

aa. Makbuz Niteliği Bakımından146

bb. Kıymetli Evrak Niteliği Bakımından147

aaa. Doktrindeki Görüşler147

bbb. Düşüncemiz153

3. Bankanın Özen Yükümlülükleri155

B. MUDİİN YAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ156

1. Mudiin Mevduat Hesap Cüzdanını Özenle Saklama Yükümü156

2. Mevduat Hesap Cüzdanının Kaybı Durumunda Bankaya 

                     Bildirme (İhbar) Yükümü157


Üçüncü Bölüm

MEVDUAT SAHİBİNİN TEMSİLİ, HAK SAHİBİ OLMAYAN 

YETKİSİZ KİŞİLERCE TASARRUFTA BULUNULMASI 

(ÖZELLİKLE MEVDUAT ALACAĞININ ONLARA ÖDENMESİ) 

RİZİKOSU ve ZARARIN PAYLAŞIMI


§ 5. MEVDUAT SAHİBİNİN TEMSİLİ159

I. TEMSİL KAVRAMI, DOLAYLI TEMSİL, ÖZELLİKLE MEVDUAT 

          HESABI ve KANUNİ TEMSİL159

A. TEMSİL KAVRAMI159

B. DOLAYLI TEMSİL160

C. KANUNİ TEMSİL162

1. Velayet ve Banka Mevduat Hesabı Üzerindeki İşlemler162

2. Vesayet ve Banka Mevduat Hesabı Üzerindeki İşlemler167

3. Yasal Danışmanlık ve Banka Mevduat Hesabı Üzerindeki 

                     İşlemler172

a. Oy Danışmanlığı (Yasal Danışmanlık)172

b. Yönetim Danışmanlığı175

II. İRADİ TEMSİL (BANKA TEMSİL YETKİSİ) ve MEVDUAT 

           HESABI BAKIMINDAN ÖZELLİKLERİ176

A. BANKA TEMSİL YETKİSİ, VERİLMESİ, İÇ ve DIŞ TEMSİL 

               YETKİSİ, BANKA TEMSİL YETKİSİNİN ŞEKLİ ve KAPSAMI176

1. Kavram ve Banka Temsil Yetkisinin Gerekliliği176

2. Banka Temsil Yetkisinin Verilmesi, İç ve Dış Temsil Yetkisi, 

                     Banka Temsil Yetkisinin Şekli ve Kapsamı178

a. Banka Temsil Yetkisinin Verilmesi, İç ve Dış Temsil Yetkisi178

aa. Banka Temsil Yetkisi Verilmesi178

bb. İç ve Dış Temsil Yetkisi180

aaa. İç Temsil Yetkisi180

bbb. Dış Temsil Yetkisi181

b. Banka Temsil Yetkisinin Şekli182

c. Banka Temsil Yetkisinin Kapsamı184

B. BANKA TEMSİL YETKİSİNİN YORUMU188

C. BANKA TEMSİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI189

D. BANKA TEMSİL YETKİSİNE İLİŞKİN BAZI ÖZEL DURUMLAR191

1. İkame (Alt) Temsil İlişkisi191

2. Birden Fazla Kimseye Temsil Yetkisi Verilmesi193

E. BANKA TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ196

1. Banka Temsil Yetkisinin Kısmen veya Tamamen Geri Alınması197

a. Geri Almanın Şekle Bağlı Olmayan Bir İrade Beyanı Olması, 

                          Etkisi ve Temsilciye veya Bankaya Yöneltilmesi197

aa. Geri Almanın Şekle Bağlı Olmayan Bir İrade Beyanı 

                                 Olması ve Etkisi197

bb. Geri Almanın Temsilciye veya Bankaya Yöneltilmesi198

b. Geri Almanın Mutlak Niteliği201

2. BK 35’de Anılan Sebeplerle Banka Temsil Yetkisinin Sona 

                     Ermesi ve Özellikle Post Mortal ve Post Mortem Temsil 

                     Yetkisi202

a. BK 35’de Sayılan Sona Erme Sebepleri202

b. Post Mortal ve Post Mortem Temsil Yetkisi206

aa. Post Mortal Temsil Yetkisi206

aaa. Kavram, Anlamı ve Önemi206

bbb. Güven İlişkisi ve Sonuçları211

ccc. Post Mortal Temsil Yetkisinin Sona Ermesi213

bb. Ölümden Sonrası İçin Verilen (Post Mortem) 

                                 Temsil Yetkisi215

§ 6. HAK SAHİBİ OLMAYAN ve YETKİSİ BULUNMAYAN KİŞİLERCE 

       MEVDUAT ALACAĞI ÜZERİNDE TASARRUFTA BULUNULMASI 

        (ÖZELLİKLE MEVDUAT ALACAĞININ ONLARA ÖDENMESİ) 

        RİZİKOSU ve ZARARIN PAYLAŞIMI218

I. HAK SAHİBİNE veya YETKİLİ TEMSİLCİSİNE ÖDEME 

         YÜKÜMÜ VE İSTİSNALARI218

II. GERÇEK HAK SAHİBİ OLMAYANA ÖDEME DURUMUNDA 

           TEMEL RİZİKO PAYLAŞIMI: BANKANIN SORUMLULUĞU221

III. MUDİİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLAL ETMESİ225

IV. SORUMSUZLUK KAYITLARI229


Dördüncü Bölüm

MEVDUAT ALACAĞININ DEVRİ, MİRASÇILARA İNTİKALİ,

REHNİ, İNTİFA HAKKI TESİSİ VE MEVDUATIN HACZİ


§ 7. MEVDUAT ALACAĞININ TEMLİKİ231

I. ÖN AÇIKLAMALAR231

II. MEVDUATIN DEVRİNİN HUKUKİ ÖZELLİKLERİ234

A. MEVDUATIN DEVRİNİN SÖZLEŞME OLMASI234

B. MEVDUATIN DEVRİNİN KAZANDIRICI İŞLEM OLMASI236

C. MEVDUATIN DEVRİNİN TASARRUF İŞLEMİ OLMASI236

D. MEVDUATIN DEVRİNİN SOYUT BİR İŞLEM OLMASI238

III. MEVDUATIN DEVRİNİN ŞEKLİ239

IV. MEVDUATIN DEVRİNİN YASAKLARI242

A. KANUNİ DEVİR YASAĞI243

B. SÖZLEŞMESEL DEVİR YASAĞI (pactum de non cedendo)245

C. HUKUKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİNDEN KAYNAKLANAN 

                DEVİR YASAĞI248

V. MEVDUATIN DEVRİNDE BANKANIN HUKUKİ DURUMU249

A. TEMEL KURAL: BANKANIN KORUNMASI249

B. BANKANIN KORUNMA OLANAKLARI251

1. Bankanın Ödeme İtirazı251

a. Bankanın Mevduatı Temlik Edene İyiniyetle Ödemesi veya

                         Onunla Hukuki İşlemler Yapması251

b. Çifte Temlikte Hukuki Durum256

2. Mevduatın Tevdii257

3. BK 167 Çerçevesinde Bankanın İleri Sürebileceği Def’i ve 

                     İtirazlar259

a. BK 167/I Çerçevesinde İleri Sürülebilecek Savunma Araçları259

b. Takas Def’i264

4. Bankanın Diğer Savunma Araçları266

a. Temlik Alana Karşı Şahsi Savunma Araçları266

b. Temlikin Geçersizliğinden Ortaya Çıkan Savunma Araçları267

VI. MEVDUATIN DEVRİNİN HÜKÜM ve SONUÇLARI267

A. MUDİİN TASARRUF YETKİSİNİN ORTADAN KALKMASI267

B. DEVREDENİN GARANTİ BORCU, GARANTİ BORCUNUN

               KAPSAMI ve MEVDUATIN ÖDEME AMACIYLA DEVRİ269

1. Devredenin Garanti Borcu269

2. Devredenin Garanti Borcunun Kapsamı272

3. Mevduatın Ödeme Amacıyla Devri273

C. FER’İ HAKLARIN GEÇİŞİ274

D. İSPAT BELGELERİNİN YENİ ALACAKLIYA VERİLMESİ276

§ 8. MEVDUAT ALACAĞININ MİRASÇILARA İNTİKALİ278

I. MİRAS ŞİRKETİ278

II. MİRASÇILIK BELGESİ279

III. MİRASÇILARIN BİLGİ ALMA HAKKI283

IV. MEVDUAT ALACAĞI ÜZERİNDE MİRASÇILARIN TASARRUF 

            YETKİSİNİ KULLANMASI284

A. ÖN KOŞUL: VERGİ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN 

                YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİ284

B. BİRLİKTE TASARRUF286

1. Temel Esas286

2. İstisnalar288

a. Müşterek Temsilci288

b. Miras Şirketi (Tereke) Temsilcisi289

V. MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI ve MEVDUAT ALACAĞINA 

           ETKİSİ294

A. TAKSİM DAVASI294

B. ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE 

               DÖNÜŞTÜRÜLMESİ294

C. MİRAS PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ296

§ 9. MEVDUAT ALACAĞININ REHNİ296

I. KAVRAMSAL ÖN AÇIKLAMALAR, ALACAKLAR ÜZERİNDE 

         REHİN HAKKI ve YASAL KURALLARIN GENEL OLARAK 

         TANITIMI296

II. MEVDUATIN REHNEDİLMESİNİN ÖN KOŞULLARI: 

           BAŞKASINA DEVREDİLEBİLİRLİK ve TASARRUF YETKİSİ298

A. BAŞKASINA DEVREDİLEBİRLİK298

B. TASARRUF YETKİSİ299

III. MEVDUAT ALACAĞI ÜZERİNDE REHNİN KURULUŞU300

A. TAAHHÜT İŞLEMİ300

B. TASARRUF İŞLEMİ301

1. Rehin Sözleşmesi302

a. Rehin Sözleşmesinin Tarafları302

b. Sözleşmenin Şekli ve İçeriği302

2. Mevduat Hesap Cüzdanının Teslimi304

IV. BORÇLU BANKAYA BİLDİRİM306

V. MEVDUAT ÜZERİNDE ART REHİN KURULMASI ve 

            REHİNLERİN SIRASI310

A. MEVDUAT ÜZERİNDE ART REHİN KURULMASI310

B. REHİNLERİN SIRASI312

VI. REHNİN HÜKÜM ve SONUÇLARI313

A. REHNİN KAPSAMI313

1. Rehinle Teminat Altına Alınan Alacak Bakımından Rehnin 

                       Kapsamı313

a. Ana Alacak313

b. Sözleşme, Temerrüt Faizleri ve Takip Giderleri314

2. Rehin Yükünün Konusu Bakımından Rehnin Kapsamı315

B. MEVDUAT SAHİBİNİN YETKİLERİ VE REHİNLİ 

               ALACAKLININ MENFAATLERİNİN KORUNMASI316

1. Mevduat Sahibinin Yetkileri316

2. Rehinli Alacaklının Menfaatlerinin Korunması316

VII. MEVDUAT ÜZERİNDEKİ REHNİN SONA ERMESİ323

A. REHNİN TEMİN ETTİĞİ ALACAĞA BAĞLI OLARAK SONA 

               ERMESİ323

B. REHİN HAKKINI DOĞRUDAN SONA ERDİREN NEDENLER324

1. Rehnedilen Mevduat Alacağının Sona Ermesi324

2. Rehin Hakkından Vazgeçme324

3. Sürenin Dolması Ve Bozucu Şartın Gerçekleşmesi325

4. Rehinle Temin Edilen Alacağın Alacaklısı ve Rehnedilen 

                     Mevduatın Alacaklısı Sıfatlarının Birleşmesi325

5. Rehin Zilyetliğinin Kesin Olarak Kaybı ve Rehin Hükümlerinin 

                     Askıda Kalması325

a. Rehin Zilyetliğinin Kesin Olarak Kaybı326

b. Rehin Hükümlerinin Askıda Kalması327

6. Rehnin Paraya Çevrilmesi328

a. Özel Yoldan Rehnin Paraya Çevrilmesi328

b. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla (İlamsız) Takip ve 

                          Rehnedilen Mevduatın Ödenmesi328

aa. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla (İlamsız) Takip328

bb. Rehnedilen Mevduatın Ödenmesi330

§ 10. MEVDUAT ALACAĞI ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI331

I. KAVRAM ve ÖN AÇIKLAMALAR331

II. MEVDUAT ALACAĞI ÜZERİNDE İNTİFA HAKKININ 

           KURULMASI332

A. ÖN ŞART: DEVREDİLEBİLİRLİK332

B. ŞEKLİ ŞARTLAR333

III. İNTİFA HAKKININ HÜKÜM ve SONUÇLARI335

A. İNTİFA HAKKININ KAPSAMI, FAİZLERİN ÖDENMESİ ve 

               HESAP CÜZDANININ TESLİMİ335

B. MEVDUATIN YÖNETİMİ, TASARRUF İŞLEMLERİ, 

               ANA PARANIN ÖDENMESİ ve İNTİFA HAKKININ DEVAMI338

1. Mevduatın Yönetimi ve Tasarruf İşlemleri338

2. Ana Paranın Ödenmesi ve İntifa Hakkının Devamı339

C. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN MEVDUATIN DEVRİNİ İSTEMESİ341

IV. İNTİFA HAKKININ SONA ERMESİ ve SONA ERMENİN HÜKÜM 

            ve SONUÇLARI343

A. İNTİFA HAKKININ SONA ERMESİ343

B. SONA ERMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI344


§ 11. MEVDUATIN HACZİ345

I. ÖZEL HUKUK ALACAĞINDAN DOLAYI MEVDUATIN HACZİ345

A. MEVDUAT HACZİNİN YOLLARI ve İİK 89’UN UYGULAMA 

                 ALANI345

B. İİK 89’A GÖRE MEVDUAT HACZİ348

1. Haciz Aşaması348

2. Birinci Haciz İhbarnamesi352

a. Birinci Haciz İhbarnamesinin İçeriği, Haciz İhbarnamesinin 

                          Bankanın Hukuki Konumuna Etkisi ve Mudiin Tasarruf 

                         Yetkisinin Sınırlanması352

aa. Birinci Haciz İhbarnamesinin İçeriği352

bb. Haciz İhbarnamesinin Bankanın Hukuki Konumuna Etkisi

                                 ve Mudiin Tasarruf Yetkisini Sınırlaması355

b. Birinci Haciz İhbarnamesinin Tebliğinden Sonra Bankanın 

                          Davranış Tarzları356

aa. Mudiin Bankada Mevduatının Bulunması-Bankanın 

                                 Olumlu Yanıtı356

bb. Mudiin Bankada Mevduatının Bulunmaması - Birinci 

                                 Haciz İhbarnamesine İtiraz360

aaa. İtirazın Tarzı, Süresi, Yeri ve Kimin Tarafından 

                                          Yapılacağı360

bbb. Birinci Haciz İhbarnamesine İtirazın Nedenleri362

ccc. İtirazın Hüküm ve Sonuçları ve Takip Alacaklısının

                                         İtiraza Karşı Başvurabileceği Yollar363

aaaa. İtirazın Hüküm ve Sonuçları363

bbbb. Takip Alacaklısının Bankanın İtirazı Üzerine 

                                                 Başvurabileceği Yollar364

cc. Bankanın Hiç veya Süresinde İtirazda Bulunmaması368

3. İkinci Haciz İhbarnamesi, Son Uyarı ve Menfi Tespit Davası368

a. İkinci Haciz İhbarnamesi368

aa. İkinci Haciz İhbarnamesinin İçeriği368

bb. Bankanın İtirazı ve İtirazın Hüküm ve Sonuçları369

b. Son Uyarı (Üçüncü Haciz İhbarnamesi)369

c. Menfi Tespit Davası370

aa. Banka Tarafından Menfi Tespit Davası Açılması370

bb. Banka Tarafından Menfi Tespit Davası Açılmaması374

II. KAMU ALACAĞINDAN DOLAYI MEVDUATIN HACZİ377

Beşinci Bölüm

MEVDUAT HESABININ ÖZEL TÜRLERİ


§ 12. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LEHİNE HESAP383

I. ÖN AÇIKLAMALAR383

II. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS LEHİNE SÖZLEŞMENİN TÜRÜ384

III. TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLER387

A. BANKA ve ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİ (KARŞILIK veya 

               KAPAMA İLİŞKİSİ)387

1. Karşılık İlişkisinin Temel Özellikleri387

2. Ölüme Bağlı Üçüncü Şahıs Lehine Sözleşme390

B. ALACAKLI ve ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ARASINDAKİ İLİŞKİ 

               (BEDEL İLİŞKİSİ)391

1. Kazandırma Sebebi, Sebepsiz Zenginleşme ve Tarafların 

                     Konumu391

a. Kazandırma Sebebi, Şekil Yönünden Bedel İlişkisine 

                         Etkisi ve Ölüme Bağlı Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmelerde 

                        Şekil Bakımından Durum391

aa. Kazandırma Sebebi ve Şekil Yönünden Bedel İlişkisine

                                  Etkisi391

bb. Ölüme Bağlı Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşmelerde 

                                 Şekil Bakımından Durum ve Tenkis392

b. Sebepsiz Zenginleşme393

c. Tarafların Konumu394

2. Alacaklının Geri Alma Hakkı395

a. Kavram ve Hakkın Niteliği395

b. Hakkın Sınırları396

c. Hakkın Kullanılması ve Kullanılmasının Hüküm ve Sonuçları397

aa. Hakkın Kullanılması397

bb. Hakkın Kullanılmasının Hüküm ve Sonuçları398

C. ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ve BANKA ARASINDAKİ İLİŞKİ (İFA İLİŞKİSİ)398

1. Üçüncü Şahsın Alacak Hakkı, Bu Hakkın Aslen İktisabı ve 

                     Hakkın Bağımsız Niteliği398

2. Üçüncü Şahsın Hakkının Geçici Niteliği ve Üçüncü Şahsın Edimi 

                     Kabul Açıklaması400

3. Banka - Üçüncü Şahıs İlişkisinde Def’i ve İtirazlar402

§ 13. MÜŞTEREK HESAPLAR403

I. ÖN AÇIKLAMALAR ve MÜŞTEREK HESABIN TÜRLERİ403

II. TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK HESAPLAR404

A. TEMEL ÖZELLİKLER ve BANKANIN AYDINLATMA YÜKÜMÜ404

B. HUKUKİ NİTELİĞİ, İÇ ve DIŞ İLİŞKİ AYRIMI406

1. Hukuki Nitelik: Müteselsil Alacaklılık406

2. İç İlişki ve Dış İlişki Ayrımı409

C. KURULUŞU, TESELSÜL ŞARTI, TÜR DEĞİŞİKLİĞİ, İMZA 

                EKSİKLİĞİ410

D. TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK HESAPTA ALACAKLARIN 

               BAĞIMSIZLIĞI413

E. TESELSÜLLÜ MÜŞTEREK HESAPLARA İLİŞKİN BAZI 

               ÖNEMLİ SORUNLAR415

1. Müşterek Hesaptan Doğan Alacağın Temliki, Hesaba Yeni Bir 

                     Kişinin Katılması veya Müşterek Hesaptan Doğan Alacağın 

                     Rehni415

2. Teselsüllü Müşterek Hesapta Bir Hesap Sahibinin Alacağının 

                     Haczi ve Hesap Sahiplerinden Birinin İflası417

a. Teselsüllü Müşterek Hesapta Bir Hesap Sahibinin Alacağının 

                          Haczi417

b. Hesap Sahiplerinden Birinin İflası420

3. Hesap Sahiplerinden Birinin Ölümünün ve Fiil Ehliyetini 

                     Yitirmesinin Teselsüllü Müşterek Hesaba Etkileri421

a. Hesap Sahiplerinden Birinin Ölümü421

b. Hesap Sahiplerinden Birinin Fiil Ehliyetini Yitirmesi424

4. Müşterek Hesapta Tasarruf Yetkisinin Geri Alınması425

a. Sözleşmenin Değiştirilmesi425

b. Tek Taraflı Geri Alma427

F. RÜCU İLİŞKİSİ428

1. Temel Kural428

2. Yasal Mal Rejiminde Hukuki Durum430

III. BİRLİKTE TASARRUFU GEREKTİREN MÜŞTEREK 

            HESAPLAR432

A. KAVRAM ve KURULUŞU432

1. Kavram432

2. Kuruluşu433

a. Sözleşmeyle Kuruluş433

b. Kanun Gereğince Kuruluş434

c. Bir Teselsüllü Müşterek Hesabın Birlikte Tasarrufu Gerektiren 

                         Müşterek Hesaba Dönüştürülmesi435

B. BİRLİKTE TASARRUFU GEREKTİREN MÜŞTEREK HESABIN 

               HUKUKİ NİTELİĞİ ve BİRLİKTE HAREKET ZORUNLULUĞU435

1. Birlikte Tasarrufu Gerektiren Müşterek Hesabın Hukuki 

                     Niteliği435

2. Birlikte Hareket Zorunluluğu436

C. BİRLİKTE TASARRUFU GEREKTİREN MÜŞTEREK 

               HESAPLARDA HACİZ, HESAP SAHİPLERİNDEN BİRİNİN 

              İFLASI ve ÖLÜMÜ437

1. Haciz437

2. Hesap Sahiplerinden Birinin İflası438

3. Hesap Sahiplerinden Birinin Ölümü439


Altıncı Bölüm

TASARRUF MEVDUATINDAKİ ÖZELLİKLER


§ 14. TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI441

I. GENİŞ ve DAR ANLAMDA MEVDUAT SİGORTASI, 

          FONKSİYONEL KORUMA ARACI OLARAK DAR ANLAMDA 

          MEVDUAT SİGORTASI ve SİSTEMLER441

A. GENİŞ VE DAR ANLAMDA MEVDUAT SİGORTASI ve HER İKİ 

               SİGORTANIN BİRLİKTE BULUNMASI ZORUNLULUĞU441

B. FONKSİYONEL KORUMA ARACI OLARAK DAR ANLAMDA 

                MEVDUAT SİGORTASI ve DAR ANLAMDA MEVDUAT 

               SİGORTASINDA SİSTEMLER443

1. Fonksiyonel Koruma Aracı Olarak Dar Anlamda Mevduat 

                     Sigortası443

2. Dar Anlamda Mevduat Sigortasında Sistemler444

II. MEVDUAT SİGORTASININ ÜLKEMİZDEKİ, AVRUPA 

           BİRLİĞİNDEKİ ve ÖZELLİKLE ALMANYA’DAKİ GELİŞİMİ444

A. MEVDUAT SİGORTASININ ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ444

B. MEVDUAT SİGORTASININ AVRUPA BİRLİĞİNDE VE 

               ÖZELLİKLE ALMANYA’DAKİ GELİŞİMİ446

1. Mevduat Sigortasının Avrupa Birliğindeki Gelişimi446

2. Mevduat Sigortasının Almanya’daki Gelişimi447

III. TMSF’NİN MEVDUATI SİGORTA GÖREVİ, RİZİKONUN 

            GERÇEKLEŞMESİ ve BDDK’NIN SİGORTAYA TABİ TASARRUF 

            MEVDUATINA İLİŞKİN YETKİLERİ448

A. TMSF’NİN MEVDUATI SİGORTA GÖREVİ448

B. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ452

C. BDDK’NIN SİGORTAYA TABİ TASARRUF MEVDUATINA 

                İLİŞKİN YETKİLERİ455

1. BDDK’nın Yetkisinin Sınırları455

2. Sigortaya Tabi Mevduata İlişkin 2003 Tarihli BDDK 

                     Kararındaki Esaslar456

a. Mevduatın Türü Bakımından Getirilen Sınırlamalar457

aa. Sadece Tasarruf Mevduatı (ve bu nitelikteki Döviz Tevdiat 

                                Hesapları ve Altın Depo Hesapları) Sigorta Kapsamındadır457

bb. Tasarruf Mevduatının (ve Bu Nitelikteki Döviz Tevdiat ve 

                                 Altın Depo Hesaplarının) Sigorta Kapsamında Olmasının 

                                Temel Nedenleri ve Tasarruf Mevduatı Dışındaki Diğer 

                               Mevduatın Kapsam Dışı Bırakılması459

b. Bankanın ve Şubelerinin Yeri ve Kıyı (off-shore) Bankacılığı 

                          Bakımından Getirilen Sınırlamalar461

aa. Bankanın ve Şubelerinin Yeri Bakımından Getirilen 

                                 Sınırlamalar461

bb. Kıyı (off-shore) Bankacılığı Bakımından Getirilen 

                                  Sınırlamalar463

aaa. “Off-shore Mağdurları” ve Off-Shore Bankalarına 

                                          Yatırım Sisteminin İşleyişi463

bbb. Off-shore Bankacılık Kavramı464

ccc. Off-Shore Mağdurlarının Dikkate Alınması Suretiyle 

                                         BDDK Kararının Değerlendirilmesi465

ddd. Mevduatın, İşlem Yapan Ulusal Bankaya mı yoksa

                                          Off- shore Bankasına mı Yatırıldığı Sorunu465

eee. Off-shore Hesaplarından Mevduat Hesabına Dönme467

fff. Off-Shore Mağdurlarının Yapabilecekleri468

c. Sigortanın Kapsamı Bakımından Getirilen Esaslar469

aa. Mevduat Sigortası Sınırlı Bir Güvence Sunmaktadır469

bb. Mevduat Güvencesinin Hesaplanmasındaki Esaslar471

aaa. Her Bankadaki Hesaplar Ayrı Ayrı Güvence 

                                          Kapsamındadır471

bbb. Her Gerçek Kişi Ayrı Ayrı Sigortadan Yararlanır472

cc. Ödenecek Faiz Bakımından Getirilen Sınırlamalar474

dd. Ödemelerin Türk Lirası Olarak Yapılması475

ee. Müşterek Hesaplarda Durum476

d. Bankanın Aydınlatma Yükümüne İlişkin Getirilen Esaslar478

D. SİGORTALI MEVDUATIN ÖDENMESİ480

IV. MEVDUAT SİGORTASININ HUKUKİ NİTELİĞİ: KANUNDAN 

            KAYNAKLANAN KENDİNE ÖZGÜ BİR KURUM482

§ 15. TASARRUF MEVDUATININ İMTİYAZLI ALACAK OLMASI487

I. BANKALARIN İFLASINA İLİŞKİN ÖN AÇIKLAMALAR487

II. İFLAS YOLUYLA TASFİYENİN AMACI, MEVDUAT 

           SAHİPLERİNE TANINAN İMTİYAZIN NİTELİĞİ ve ALACAK 

           SIRALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ489

A. İFLAS YOLUYLA TASFİYENİN AMACI ve TASARRUF 

               MEVDUATI SAHİPLERİNE TANINAN İMTİYAZIN NİTELİĞİ489

B. ALACAK SIRALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ493


Yedinci Bölüm

MEVDUAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ ve 

ÖZELLİKLE ZAMANAŞIMI


§ 16. ZAMANAŞIMI DIŞINDAKİ DİĞER SEBEPLERLE MEVDUAT 

         SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ495

I. FESİH YOLUYLA MEVDUAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ495

II. MUDİ ve BANKANIN ANLAŞMASI SURETİYLE MEVDUAT 

           SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ496

III. MEVDUAT SAHİBİNİN İFLASI YOLUYLA MEVDUAT 

            SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ496

IV. BANKANIN BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA ve/veya

           MEVDUAT KABUL ETME İZNİNİN KALDIRILMASININ 

           MEVDUAT SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMESİ497

§ 17. MEVDUATIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI498

I. ZAMANAŞIMI ve MEVDUATIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASINA 

         İLİŞKİN KURALLARIN TANITIMI, BU DÜZENLEMELERİN

         BK DÜZENLEMELERİNDEN FARKLI OLDUĞU

         TEMEL NOKTALAR ve ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN

         DEĞİŞTİRİLMESİ498

A. BK ANLAMINDA ZAMANAŞIMI KAVRAMI, MEVDUATIN 

               ZAMANAŞIMINA UĞRAMASINA İLİŞKİN KURALLARIN 

              TANITIMI ve BU KURALLARIN NİTELİĞİ498

1. BK Anlamında Zamanaşımı Kavramı498

2. Mevduatın Zamanaşımına Uğramasına İlişkin Kuralların 

                     Tanıtımı ve Bu Kuralların Niteliği499

B. MEVDUATIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASINA İLİŞKİN 

                DÜZENLEMELERİN BK DÜZENLEMELERİNDEN FARKLI 

               OLDUĞU TEMEL NOKTALAR502

C. ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ503

II. ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK MEVDUATIN ÖZELLİKLERİ504

III. ZAMANAŞIMI SÜRESİNE İLİŞKİN ESASLAR ve SÜRENİN İŞLEMEMESİ505

A. ZAMANAŞIMI SÜRESİNE İLİŞKİN ESASLAR505

1. Sürenin Başlangıcı ve Hesaplanması505

2. Zamanaşımının Kesilmesi506

B. SÜRENİN İŞLEMEMESİ507

SONUÇ509

BİBLİYOGRAFYA555


Elinizdeki eser uzun bir süre boyunca yapılan yoğun bir çalışmanın sonucudur. Mevduat sözleşmesi en önemli temel banka işlemlerinden birisidir. Çalışmada bu temel banka işlemi her boyutuyla değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Çalışma -giriş ve sonuç dışında- yedi bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm mevduat kavramının tanımı ve unsurlarıyla başlamakta, sonra mevduatın türleri ele alınmaktadır. İkinci bölüm mevduatın hukuki niteliği ve mevduat sözleşmesine katılan tarafların, yani banka ve mevduat sahibinin hakları ve yükümlülüklerine ayrılmıştır. Ayrıca bu bölümde mevduat hesap cüzdanının hukuki niteliği de incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, temsil yoluyla hesap üzerinde tasarrufta bulunulması ve banka tarafından yetkisiz kişilere mevduat alacağının ödenmesi  durumunda ortaya çıkan zararın paylaşılması sorunu üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölüm mevduat bakımından önemli bazı hukuki işlemlere, hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde mevduat alacağının mirasçılara intikaline ve mevduatın haczine ayrılmıştır. Beşinci bölümde mevduat hesabının özel türleri, yani müşterek hesaplar ve üçüncü şahıs lehine hesap derinlemesine ele alınmıştır. Altıncı bölümdeyse tasarruf mevduatı sigortası ve tasarruf mevduatının imtiyazlı alacaklı olması hususu açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmamız mevduat ilişkisinin sona ermesi ve mevduatın zamanaşımına uğraması  bölümü ile sona ermektedir.

Bu çalışmada bazı akraba, meslektaş ve arkadaşlarımın yardımları olmuştur.

Bu çerçevede ilkin  2001 yılında Almanya’da kaldığım kısa dönemde bana yardımcı olan Sevgili Hatice Mayr’a ve 2003 yılında yine Almanya’da kaldığım kısa sürede bana yaptığı her türlü yardımdan dolayı akrabam Alptuğ İzci’ye teşekkür etmek bir gönül borcudur.

Yine değerli çalışma arkadaşlarımdan Araş. Gör. Ertan Demirkapı, Almanya’da kaldığı sürede bitmek bilmeyen fotokopi isteklerimi canla başla yerine getirmeye çalışmıştır. Ayrıca Almanya’ da kaldıkları kısa sürede bazı eserleri benim için fotokopi yapan Yard. Doç. Dr. Y. Can Göksoy, Araştırma Görevlileri Özge ve Serkan Ayan’ın da yardımları bu açıdan önemlidir. Bütün bu arkadaşlara, yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ederim.

Kitabın mizanpajı sevgili arkadaşım Serab Şen tarafından yapılmıştır. Her zaman olduğu gibi, titiz çalışması nedeniyle Serab’a olan şükranlarım her şeyin ötesindedir.

Çalışmanın basımını ise Yetkin Yayınevi üstlenmiştir. Bu çerçevede Yetkin Yayınevi çalışanlarına ve Sayın Muharrem Başer’e çok teşekkür ederim.

 

İzmir - 2005

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar