Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mehmet Emin BİLGE
ISBN: 9789754649161
Stok Durumu: Stokta var
35,70 TL 42,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet Emin BİLGE
Baskı Tarihi 2015/04
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)

Tİ194
Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi
Prof. Dr. Mehmet Emin BİLGE
2014/12 Baskı, 238 Sayfa
ISBN 978-975-464-916-1 

Hukukumuzda marka, ticaret unvanı, işletme adı, coğrafi ad gibi ticari ad ve işaretleri koruyan düzenlemeler bulunmaktadır. Ancak bu düzenlemeler, ağırlıklı olarak her bir tür ticari ad veya işareti, kendi türünden olan ad ve işaretlere karşı koruyucu hükümler içermektedir. Dolayısıyla, farklı türde ticari ad ve işaretlerin birbirlerine karşı nasıl korunacakları, bunlar arasında karıştırılma tehlikesinin varlığı veya yokluğunun nasıl belirleneceği, koruma kapsamları, bazılarının diğerlerine karşı bir öncelik ya da üstünlük hakkına sahip olup olmadıkları, bir sorun olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Bu çalışma, farklı türdeki ticari ad ve işaretler arasındaki karıştırılma tehlikesini ve bunun hukuki sonuçlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki; aynı türdeki ad ve işaretler arasında karıştırılma tehlikesinin belirlenmesindeki güçlükler göz önüne alındığında, farklı türde, farklı nitelikler taşıyan ve farklı işlevler gören ad ve işaretler arasında bunun tespiti ve sonuçlarının belirlenmesinin çok daha fazla zorluk içerdiği takdir edilecektir.  (Giriş'ten)

İ Ç İ N D E K İ L E R

KISALTMALAR 15

GİRİŞ 17

BİRİNCİ BÖLÜM
TİCARİ AD, TİCARİ İŞARET VE KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ KAVRAMLARI

I. TİCARİ ADLAR.. 19

A. TİCARET UNVANI 19

1. Tanım ve Genel Bilgi 19

2. Ticaret Unvanının İşlevleri 21

a) Tacirin Tanıtılması İşlevi 21

b) Tacirin Ayırt Edilmesi İşlevi 21

c) Mal ve Hizmetin Kökenini Gösterme İşlevi Olup Olmadığı 21

3. Ticaret Unvanının TTK m. 52 Kapsamında Korunan İşlevi 23

4. Ticaret Unvanını Koruyan Düzenlemeler 24

a) Türk Ticaret Kanunu’nun Unvanın Korunmasına Özgü Düzenlemeleri Kapsamında Koruma. 24

b) Adın Korunmasına İlişkin Düzenlemeler Kapsamında Koruma. 24

c) Haksız Rekabet Hükümleri Kapsamında Koruma. 25

d) Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Koruma. 26

e) Kümülatif Koruma. 26

f) Ticaret Unvanını Korumaya Yönelik Uluslararası Sözleşmeler 27

aa) Paris Sözleşmesi 28

bb) Ticaretle Bağlantılı Fikri Haklar Sözleşmesi (TRIPs) 30

B. İŞLETME ADI 31

C. İNTERNET ALAN ADI 32

1. Tanımı 33

2. İnternet Alan Adının Yapısı 33

3. İnternet Alan Adına İlişkin Hukuki Düzenlemeler 34

a) ICANN ve Tahkim Uygulaması 34

b) Türkiye’de İnternet Alan Adlarına Özgü Hukukî Düzenlemeler 35

c) Haksız Rekabet ve Haksız Fiile İlişkin Hükümler 36

II. TİCARİ İŞARETLER.. 37

A. MARKA.. 37

1. Tanım.. 37

2. İşlevleri 38

a) Mal veya Hizmetin Ayırt Edilmesi İşlevi 38

b) Mal ve Hizmetin Kökenini Gösterme İşlevi 38

c) Reklam İşlevi 39

d) Garanti İşlevi 39

e) Markanın MarKHK ile Korunan İşlevleri 39

3. Markaya İlişkin Hukuki Düzenlemeler 41

a) Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Koruma. 41

b) Haksız Rekabet Hükümleri Kapsamında Koruma. 41

c) Haksız Fiil Hükümleri Kapsamında Koruma. 42

d) Kümülatif Koruma. 42

e) Markayı Korumaya Yönelik Uluslararası Sözleşmeler 43

aa) Paris Sözleşmesi 44

bb) Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Protokol 44

cc) Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Nice Anlaşması 45

dd) Avrupa Topluluğu Marka Tüzüğü. 45

B. COĞRAFİ İŞARETLER  45

1. Tanım ve Genel Bilgi 45

2. İşlevleri 47

3. Coğrafi İşaretlere İlişkin Hukuki Düzenlemeler 47

a) Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında 555 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname. 47

b) Haksız Rekabet Hükümleri 48

c) Haksız Fiil Hukukuna Göre Koruma. 48

d) Kümülatif Koruma. 49

e) Coğrafi İşaretlere İlişkin Uluslararası Sözleşmeler 49

aa) Paris Sözleşmesi 49

bb) Madrid Anlaşması 50

cc) Lizbon Anlaşması 50

dd) Coğrafi İşaretlere İlişkin TRIPs Düzenlemeleri 51

ee) 510/2006 Sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü. 52

C. TASARIM.. 53

1. İşlevleri 53

2. Tasarımlara İlişkin Hukuki Düzenlemeler 54

a) 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına Hakkında KHK ile Koruma. 54

b) Haksız Rekabet Hükümleri Kapsamında Koruma. 54

c) Haksız Fiil Hukukuna Göre Koruma. 54

d) Kümülatif Koruma. 55

e) Tasarımlara İlişkin Uluslararası Düzenlemeler 55

aa) Lahey Anlaşması 55

bb) Locarno Anlaşması 56

cc) Topluluk Tasarımı Tüzüğü. 56

III. KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 57

A. GENEL OLARAK KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 57

1. Tanım ve Genel Bilgi 57

2. Türleri 59

a) Doğrudan (Dar Anlamda) Karıştırılma Tehlikesi 59

b) Dolaylı (Geniş Anlamda) Karıştırılma Tehlikesi 60

B. MARKADA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 61

1. Karıştırılma Tehlikesinin Belirlenmesinin Normatif Bir Mesele Olması 63

2. Karıştırılma Tehlikesinin Belirlenmesi 63

a) Karıştırılma Tehlikesinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler 64

aa) İşaretlerin Benzerliği 64

bb) Markanın Sahip Olduğu Ayırt Edici Nitelik. 64

cc) Ayırt Ediciliğin Kullanımla Kazanılması 66

dd) Karıştırma Tehlikesinin Halkın Nazarında Oluşması 73

ee) Markaların Kapsadıkları Mal/Hizmetlerin Benzerliği 75

ff) Tanınmışlık. 75

gg) Ölçütlerin karşılıklı Bir Denge İçerisinde Değerlendirilmesi 76

hh) Seri İçerisine Girme. 76

ii) Markaların Bir Bütün Olarak Değerlendirilmesi 77

b) Sessiz Kalmanın Karıştırılma Tehlikesi Üzerine Etkisi 78

C. TİCARET UNVANINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 80

1. Karıştırılma Tehlikesinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler 82

a) Unvanların Benzerliği 82

b) Unvanda Ayırt Edici Nitelik. 82

c) Sektörlerin Yakınlığı 85

aa) Tüzel Kişi Tacirler Açısından. 85

bb) Gerçek Kişi Tacirler Açısından. 89

d) İlgili Piyasada Yer alan Ortalama Tüketicinin Dikkate Alınması 89

e) Bölgesel Yakınlık. 89

f) Tanınmışlık. 90

2. Aynı Ada Sahip Olma. 90

3. Sessiz Kalmanın Unvanda Karıştırılma Tehlikesi Üzerine Etkisi 95

4. Hakkın Sona Ermesi 96

D. İŞLETME ADINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 97

E. İNTERNET ALAN ADINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 98

F. COĞRAFİ İŞARETLERDE KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 101

1. Ürün Benzerliği 102

2. Coğrafi İşaretlerin Kullanım Şekilleri 102

3. Coğrafi İşaretlerin Karıştırılmaya Karşı Korunmasının Kapsamı 103

G. TASARIMDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 103

H. HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİNE GÖRE KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 105

1. TTK m. 54 vd. Hükümlerine Göre Haksız Rekabet 105

2. Paris Sözleşmesinde Haksız Rekabet 107

3 Ayırt Edici Ad ve İşaretlerin Tescilli Olarak Kullanımının Haksız Rekabet Açısından Etkisi 108

İKİNCİ BÖLÜM

MARKA VE TİCARET UNVANI ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ

I. GENEL BİLGİ 113

A. MARKA VE TİCARET UNVANI ARASINDA BENZERLİKLER.. 114

B. MARKA VE TİCARET UNVANI ARASINDAKİ FARKLAR.. 114

II. KULLANIM AŞAMASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 115

A. KULLANIM ŞEKİLLERİ 115

1. Unvansal Kullanım.. 115

2. Markasal Kullanım.. 116

B. ÖNCELİK HAKKINA SAHİP MARKA İLE SONRAKİ TARİHLİ UNVAN ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 121

1. Markanın Mal/Hizmetleri ile Unvanın Faaliyet Konuları Arasında Benzerlik. 123

2. Unvanın Markasal Kullanılmasının Gerekli Olup Olmadığı 124

a) Alman Hukukunda Konuya İlişkin Yargı Kararları 125

b) Avrupa Birliği Adalet Divanı (EuGH)’nın Konuya İlişkin Kararları 127

c) Değerlendirme. 130

d) Hukukumuzda Konunun Düzenlenişi ve Yargı Kararları 131

4. Unvanın Markasal Kullanım Şekilleri 136

a) Unvanın Ürünler Üzerindeki Kullanımı 136

b) Unvanın Tabela Olarak Kullanılması 137

c) Unvanın Ürün Kataloğu ve Reklamda Kullanılması 138

d) Unvanın Belirli Kısımlarının Farklılaştırılarak Öne Çıkarılması 143

5. Hizmet Markalarında Durum.. 143

6. Unvanda Adın Kullanım Zorunluluğu. 144

7. Unvanın MarKHK m. 12 Kapsamında Kullanımı 145

C. ÖNCELİK HAKKINA SAHİP TİCARET UNVANI İLE SONRAKİ TARİHLİ MARKA ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 149

1. Unvan Sahibinin MarKHK’ya Dayanan İhlal İddiası 149

a) Ticaret Unvanının Tescilsiz Olması 149

b) Ticaret Unvanının Tescilli Olması 150

c) Unvanın Öncelik Hakkına Sahip Olmasının Markasal Kullanım için Kazanılmış Hak Oluşturmaması 154

2. Unvan Sahibinin TTK m. 52’ye Dayanan İhlal İddiası 156

3. Sonraki Markanın Önceki Unvan Hakkını İhlal Etmesinin, Markanın Unvansal Kullanımına Bağlı Olmaması 158

III. TESCİL AŞAMASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 161

A. MARKA TESCİL BAŞVURULARINA TİCARET UNVANINA DAYALI İTİRAZ VE KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ İNCELEMESİ 161

1. Tescilsiz Ticaret Unvanına Dayanan İtiraz. 161

a) Şartları 163

aa) Ticari Yaşamda Kullanım.. 164

bb) Hak Elde Etmiş Olma. 165

2. Tescilli Ticaret Unvanına Dayanan İtiraz. 169

B. TİCARET UNVANI TESCİLİNDE MARKA HAKKINA DAYALI İTİRAZ VE KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ İNCELEMESİ 172

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER TİCARİ AD VE İŞARETLER ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ

I. MARKA İLE İŞLETME ADI ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 179

A. TESCİL AŞAMASINDA.. 179

B. KULLANIM AŞAMASINDA.. 179

C. İŞLETME ADININ ÖNCELİK HAKKINA SAHİP OLMASI 180

D. MARKANIN ÖNCELİK HAKKINA SAHİP OLMASI 180

E. ADIN KULLANIMI 181

II. TİCARET UNVANI İLE İŞLETME ADI ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 182

III. MARKA İLE İNTERNET ALAN ADI ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 182

A. MARKANIN MARKHK m. 9 KAPSAMINDA KORUNMASI 183

B. MARKANIN HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA KORUNMASI 183

C. MARKANIN ÖZEL TAHKİM SİSTEMİ İLE (UÇHS) KORUNMASI 184

D. MAL/HİZMET BENZERLİĞİ VEYA SEKTÖR YAKINLIĞI 185

E. ALAN ADI ALINIRKEN KÖTÜNİYET. 189

F. ÖNCELİK HAKKI 192

G. ALAN ADI KULLANIMININ BİR HAKKA DAYANMASI 193

H. ALAN ADI KULLANIMININ MARKHK m. 12 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 195

İ. ALAN ADLARINA ÖZGÜ İBARELERİN MARKA HUKUKUNDA AYIRT EDİCİLİK NİTELİĞİNE SAHİP OLUP OLMADIKLARI 196

J. MARKA TESCİLİNDE ALAN ADINA DAYANAN İTİRAZ. 197

K. MARKANIN İNTERNETTE, İNTERNET ALAN ADI DIŞINDAKİ KULLANIM ŞEKİLLERİNİN MARKA İLE KARIŞTIRMA TEHLİKESİ OLUŞTURMASI 198

1. Markanın Yönlendirici Kod (Metatag) Olarak Kullanılması 198

2. İnternet Arama Servislerinden Anahtar Kelime Satın Alınması 198

L. MARKA KULLANIMINA KARŞI SESSİZ KALMANIN, ALAN ADI KULLANIMINA ETKİSİ 200

M. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BAĞLAMINDA UYGULANACAK HUKUK.. 200

IV. TİCARET UNVANI/İŞLETME ADI İLE ALAN ADI ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 201

V. MARKA İLE TASARIM ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 203

A. TASARIMLARIN MARKA OLARAK TESCİL EDİLEBİLİRLİĞİ 203

B. TASARIMIN MARKA OLARAK TESCİLİNDE AYIRT EDİCİ NİTELİK.. 205

C. TASARIMIN VASIF BİLDİRİCİ NİTELİKTE OLMAMASI 208

D. TEKNİK BİR SONUCU ELDE ETMEK İÇİN ZORUNLU OLMAMASI 209

E. TASARIM HAKKI SAHİBİNİN MARKA BAŞVURUSUNA VEYA KULLANIMINA KARŞI HAKLARI 212

F. MARKA SAHİBİNİN TASARIM BAŞVURUSUNA VE KULLANIMINA KARŞI HAKLARI 213

G. MARKA VE TASARIM ARASINDAKİ İHTİLAFLARDA ÜRÜN BENZERLİĞİ KOŞULUNUN ARANIP ARANMAYACAĞI 216

VI. TASARIM İLE DİĞER TİCARİ AD VE İŞARETLER ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 217

VII. COĞRAFİ İŞARETLE MARKA ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 217

A. COĞRAFİ İŞARETİN MARKA OLARAK TESCİLİ VEYA KULLANILMASI 217

1. Coğrafi İşaretin Ününden Herhangi Bir Biçimde Yarar Sağlayacak Kullanımlar 218

2. Coğrafi İşaretin, Aynı veya Benzer Ürünlerle İlgili Olarak Kullanımı 220

3. Coğrafi İşaretin Doğrudan veya Dolaylı Olarak Ticari Amaçlı Kullanımı 221

a) Doğrudan Kullanım.. 221

b) Dolaylı Kullanım.. 222

4. Sözcük Olarak Gerçek Coğrafi Yeri İfade Etmekle Birlikte Halkta Haksız Biçimde Ürünün Başka Yer Kaynaklı Olduğu İzlenimini Bırakan Kullanımlar 223

5. Coğrafi İşaretin Tercümesinin Kullanımı 223

6. Coğrafi İşaretin, “Stilinde”, “Tarzında”, “Tipinde”, “Türünde”, “Yöntemiyle”, “Orada Üretildiği Biçimde” Veya Benzeri Diğer Açıklama Veya Terimlerle Birlikte Kullanımı 224

7. Ürünün Ambalajında, Tanıtımlarında, Belgelerinde Nitelik, Özellik ve Menşei Konusunda Yanlış veya Yanıltıcı Açıklama veya Belirtiye Yer Verilmesi 224

8. Ürünün Menşei Konusunda Halkı Yanıltabilecek Biçimde Ambalajlanması Veya Yanılgı Yaratabilecek Diğer Herhangi Bir Biçimde Sunulması 225

B. COĞRAFİ İŞARETTEN DAHA ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN MARKALARIN DURUMU.. 226

C. COĞRAFİ İŞARETİN İYİ NİYETLİ KULLANIMI 229

D. TESCİLLİ MARKANIN COĞRAFİ İŞARET OLARAKTESCİLİ 231

VIII. COĞRAFİ İŞARETLE DİĞER TİCARİ AD VE İŞARETLER ARASINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 231

- Arkan, Sabih: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nin 8/III. Maddesi ile İlgili Bir İnceleme(HGK’nın 27.02.2002 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi), BATİDER 2002, C. XXI, Sa. 4 (kısaltma: KHK 8/III).

- Arkan, Sabih: Marka Hakkına Tecavüz - İşaretin Markasal Olarak Kullanılması Zorunluluğu?, BATİDER 2000, C. XX, Sa. 3 (kısaltma: Markasal).

- Arkan, Sabih: Marka Hukuku, C. I, Ankara 1997 (kısaltma: Marka C. I).

- Arkan, Sabih: Marka Hukuku, C. II, Ankara 1998, (kısaltma: Marka      C. II).

- Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 19. baskı, Ankara 2014.

- Aydoğan, Fatih: Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukukî Durum – Değişiklik (Madde) Önerisi – İtiraz Yolu ve/veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi, İÜHFM 2013, C. LXXI, Sa. 2, (s. 27-50).

- Ayhan, Rıza/Özdamar, Mehmet/Çağlar, Hayrettin: Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2014.

- Bal, Nurullah, İnternet Alan Adları ve İnternet Alan Adı Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII 2013, Sa. 1-2.

- Battal, Ahmet: Marka Hakkına Tecavüz Davalarında Dava Hakkının Kötüye Kullanılması, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, C. XVIII, Ankara 2001, s. 27-54.

- Baumbach, Adolf/Hefermehl, Wolfgang: Warenzeichenrecht, 12. Auflage, München 1985.

- Bilge, Mehmet Emin: Markanın Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi, BATİDER, 2005, C. XXIII, Sa.1.

- Bornkamm, Joachim: Markenrecht und wettbewerbsrechtlicher Kennzeichenschutz- Zur Vorrangthese der Rechtsprechung, GRUR 2005.

- Bozbel, Savaş: Domain Names (İnternet Alan Adları) ve ICANN Tahkim Usulü, Prof. Dr. Ömer TEOMAN’a 55. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2002.

- Bozgeyik, Hayri: Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Denetimi (Antep Baklavasının Coğrafi İşaret Olarak Tescili Üzerine), FMR 2009, C. 9, Sa. 2.

- Büscher, Wolfgang: Koexistenz von Marken und Handelsnamen, MarkenR 2007.

- Cengiz, Dilek: Türk Hukukunda İktibas ve İltibas Suretiyle Marka Hakkına Tecavüz, İstanbul 1995.

- Çağlar, Hayrettin: Marka Hukuku, Temel Esaslar, Ankara 2013.

- Çolak, Uğur: Türk Marka Hukuku, 2. baskı, İstanbul 2014.

- Dal, Seniha: Türk Hukukunda İnternet Alan Adları (Domain Names) ve Bu Alandaki Son Gelişmeler, Marmara Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi. 2010 C. XXVIII, Sa. 1 (s. 479-497).

- Deutsch, Volker: Anspruchskonkurrenzen im Marken- und Kennzeichenrecht, WRP 2000.

- Dirikkan, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003.

- Doğan, Beşir Fatih: “Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Güç Kazanma”, BATİDER, 2007, C.XXIV, Sa.1 (kısaltma: Güç Kazanma).

- Doğan, Beşir Fatih: Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı, FMR 2008, C. 8, Sa. 4 (kısaltma: Kazanılma Anı).

- Doğan, Beşir Fatih: Türk ve Alman Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu, FMR, C. 6, Sa. 3.

- Eichhammer, Stefan: Die markenmässige Benutzung, Tübingen 2008.

- Epçeli, Sevgi: Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, İstanbul 2006.

- Fezer, Karl-Heinz: Kennzeichenschutz im Handel- Handelsname, Handelsdienstleistungsmarke und Handelswarenmarke, Festschrift für Eike Ullmann, Saarbrücken 2006.

- Fezer, Karl-Heinz: Markenrecht, 4. Auflage, München 2009.

- Fidan, İsmail,: Tescilsiz Tasarımların Korunması, Yayınlanmamış doktora tezi, 2011.

- Goldmann, Michael: Der Schutz des Unternehmenskennzeichens,          2. Auflage, Köln, Berlin, Bonn, München 2006.

- Gündoğdu, Gökmen: Türk Hukukunda Coğrafi İşaret Kavramı ve Korunması, İstanbul 2006.

- Güneş, İlhami: Ayırt Edici İşaret ve Marka Hukuku’nda Önceye Dayalı Haklar, Ankara 2013.

- Heim, Sebastian: Der Schutz von Handelsnamen unter dem TRIPS-Übereinkommen – Zugleich eine Anmerkung zur Entscheidung Anheuser-Busch EuGH, GRUR Int. 2005.

- Ingerl, Reinhard/Rohnke, Christian: Markengesetz, 2. Auflage, München 2006.

- Joller, Gallus, Verwechlungsgefahr im Kennzeichenrecht, Bern 2000.

- Karahan, Sami/Suluk, Cahit/Saraç, Tahir/Nal, Temel: Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, 3. baskı, Ankara 2012.

- Karahan, Sami: Tescilsiz Markanın Korunmasında Marufiyet (Bilinirlik) Şartı, FMR 2004, C. 4, Sa. 2 (kısaltma: Bilinirlik).

- Karahan, Sami: Haksız Rekabet Davalarında Dava Zamanaşımı ve Sessiz Kalma Nedeniyle Hakkın Kaybedilmesi İlkesi, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul, 2001 (kısaltma: Sessiz Kalma).

- Karahan, Sami: Marka Hukukunda Hükümsüzlük Davaları, Konya 2002.

- Karahan, Sami: Ticari İşletme Hukuku, Konya 2013.

- Karan, Gülay: WIPO Administrative Panel Decision on “Nokia Domain Name”, FMR 2002, Sa. 3.

- Karan, Hakan/Kılıç, Mehmet: Markaların Korunması 556 KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004.

- Karasu, Rauf: Üç Boyutlu Biçim ve Hareket Markaları, BATİDER 2008, C. XXIV, Sa. 3, s. 342.

- Kaya, Arslan: Marka Hukuku, İstanbul 2006.

- Kırca, İsmail: Markaların Milletlerarası Tescili (Madrid Sistemi), Ankara 2005.

- Kırca, İsmail: Tescilli Markanın Alan Adı Olarak Kullanılması, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002 (kısaltma: Alan Adı).

- Kırcı, N. Berkay: Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı, Ankara 2009.

- Knaak, Roland: Firma und Firmenschutz, Köln, Berlin, Bonn 1986.

- Knaak, Roland: Schutzschranken im harmonisierten Markenrecht bei Verwendung von Handelsnahmen und geographischen Herkunftsangaben, Festschrift für Alexander von Mühlendahl, Köln 2005.

- Kurt, Emre: Coğrafi İşaret Tecavüzü Yargıtay’ın Hereke Halısı Kararı, (http://www.emrekurt.av.tr/2012/04/cografi-isaret-tecavuzu-yargitayin-hereke-halisi-karari/#respond)

- Kurt, Emre: WİPO Alan Adı Kararı “www.sahibindenbak.com”. http://www.emrekurt.av.tr/2014/08/1313/

- Kurt, Emre; Google’da Markaların Anahtar Kelime Olarak Kullanılması ATAD’ın Louis Vuitton Kararı, http://www.emrekurt.av.tr/ 2011/06/googleda-markalarin-anahtar-kelime-olarak-kullanilmasi-atadin-louis-vuitton-karari/

- Kurt, Emre; Markanın Metatag Olarak Kullanılması, http://www. emrekurt.av.tr/2011/02/markanin-metatag-olarak-kullanilmasi/

- Küçükali, Canan: Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Ankara 2009.

- Memiş, Tekin: Marka, Endüstriyel Tasarım. Faydalı Model ve Patent Davalarında Alan Adı Nedeniyle Ortaya Çıkan Marka Uyuşmazlığı, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Kültürü, 17-18 Haziran 2005, İstanbul, İBD Özel Sayı 2006.

- Nägele, Thomas: Das Verhältnis des Schutzes geschäftlicher Bezeichnungen nach § 15 MarkenG zum Namensschutz nach § 12 BGB, GRUR 2007.

- Nomer, N. Füsun: İnternet Alan Adının (Domain Name) Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ayırt Edici Ad ve İşaretler ile Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, C. I,         (s. 395-418).

- Oğuz, Sefer: İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara 2012.

- Okutan, Gül: Ticaret Unvanı ve İşletme Adı, 40 Yılında Türk Ticaret Kanunu, İÜHF Yayını, İstanbul 1997.

- Oytaç, Kutlu: Marka Hukuku Korumasının Endüstriyel Tasarım ve Haksız Rekabetin Hükümleri ile Birlikte Ele Alınması, FMR, 2003, C.3, Sa. 2, (s. 57-67).

- Özdamar, Mehmet/Çağlar, Hayrettin: Ticaret Unvanının Korunması, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2006, C. 14, Sa. 2.

- Özdilek, Yurdaer: Markanın Kullanımla Ayırt Edici Nitelik Kazanması - Onbirinci Hukuk Dairesinin Konuya ilişkin iki Yeni Kararının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Hüseyin Ülgene Armağan, C. I, İstanbul 2007.

- Paslı, Ali: Uluslararası Antlaşmaların Türk Marka Hukukunun Esasına İlişkin Etkileri, İstanbul 2014.

- Poroy, Reha/Yasaman, Hamdi, Ticari işletme Hukuku, İstanbul 2010.

- Rohnke, Christian: Das rechtsverletzende Unternehmenskennzeichen nach dem EuGH-Urteil Anheuser-Busch/Budvar, Festschrift für Eike Ullmann, Saarbrücken 2006.

- Saraç, Tahir: Patentten Doğan Hakka Tecavüz ve Hakkın Korunması, Ankara 2003.

- Schricker, Gerhard: Zum Schutz bildlicher Unternehmenskennzeichen, GRUR 1998.

- Schweizer Arbeitegruppe (Blumenthal/Briner/Eckert/Frei/Joller/Killias/ Kulhavy/Metz/Schwenninger/Spierenburg/Staub/Treis/Weinmann/ Wibmer), Konflikte zwischen Marken und Handelsnamen, (https://www.aippi.org/download/commitees/155/GR155switzerland.pdf).

- Seymenoğlu, Melek Dilşen: Internet Alan İsimleri Sisteminden Doğan Hukuki Sorunlar ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Tahkim Prosedürü, http://www.mfa.gov.tr/internet-alan-iisimleri-sisteminden-dogan-hukuki-sorunlar-ve-dunya-fikri-mulkiyet-orgutu-_wipo_-tahkim-proseduru.tr.mfa.

- Ströbele, Paul/Hacker, Franz: Markengesetz, 9. Auflage, Köln 2009.

- Suluk, Cahit: Tasarım Hukuku, Ankara 2003.

- Suluk, Cahit: Tasarım Kavramı ve Hukuksal Korunma, (kısaltma: Korunma). (www.fikrimulkiyet.com/makalelerim/Guncel_makalelerim/TKHKpdf).

- Suluk, Cahit: Tasarımların Uluslararası Düzeyde Korunması, III. Ulusal Tasarım Kongresi: Türkiye’de Tasarımı Tartışmak, Bildiri Kitabı 19-22 Haziran 2006 İstanbul, İTÜ Yayınları, İstanbul 2006.

- Suluk, Cahit; Avrupa Topluluğu Hukukunda Tasarımların Korunması, http://www.abchukuk.com/makale/topluluktasarimi.doc.

- Şehirali Çelik, Feyzan Hayal: Fikri Mülkiyet Hukukunda Tescile Dayalı Kullanımın Hukuka Uygunluğu Sorunu: Şekil Esastan Üstün müdür?, Ticaret Hukuku ve Targıtay Kararları Sempozyumu, 14 Aralık 2012, Ankara 2013, C. XXVI, (kısaltma: Şekil).

- Şehirali Çelik, Feyzan Hayal: Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, Fikri Mülkiyet- Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi Odaklı Bir İnceleme, Ankara 2014, (kısaltma: Tasarımların).

 

- Şehirali Çelik, Feyzan Hayal: Türk Hukukunda Tasarımlara Yönelik Uygulamalar, (Özellikle Tescilsiz Tasarımların Korunma Yolları), Türkiye’de Fikri ve Sınai Hakların Etkin Uygulanması Konulu Uluslararası Sempozyum, İstanbul 2004, (kısaltma: Uygulamalar). (http://cv.ankara.edu.tr/duzenleme/kisisel/dosyalar/13052014133235.pdf);

- Techert, Jan: Verhältnis des Kennzeichenschutzes des Handelsnamens zur Marke, Konstanz 2010.

- Tekinalp, Ünal: Ayırt Edici Nitelik Kazanma, Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003.

- Tekinalp, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012, 5. bası, (kısaltma: Fikri Mülkiyet).

- Tekinalp, Ünal; Yeni Marka Hukukunda Tescil İlkesi ve Tescilsiz İşaretlerin Hukuki Durumu, Prof. Dr. Kenan Tunçomağ’a Armağan, İstanbul 1997.

- Uzunallı, Sevilay: Markanın Korunmasının Kapsamı ve Tazminat Talebi, Ankara 2012.

- Ülgen, Hüseyin/Teoman, Ömer/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/ Kaya, Arslan/Nomer, Füsun: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, 2009.

- Yasaman, Hamdi/Altay, Sıtkı, A./Ayoğlu, Tolga/Yusufoğlu, Fülürya/Yüksel, Sinan: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C. I, İstanbul 2004.

- Yasan, Mustafa: TTK m. 52’ye Göre “Ticari Dürüstlüğe Aykırılık” Şartının İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, Cilt. 21 Sa. 2.

- Yıldız, Burçak: 510/2006 Sayılı Tüzük’teki Düzenlemeler Işığında Avrupa Birliği Hukukunda Tarım Ürünleri Ve Gıda Maddeleri Üzerindeki Menşe Adları İle Coğrafî İşaretlerin Korunması, FMR 2008, C. 8, Sa. 2, (kısaltma: 510/2006 Sayılı Tüzük).

- Yıldız, Burçak: Coğrafi İşaretlere ve Coğrafi Köken Gösteren Diğer İşaretlere İlişkin Olarak Uluslararası Sözleşmelerde ve Avrupa Birliği Hukuku’nda Kullanılan Kavramların Kapsamı ile Bu Kavramların Hukukumuza Uyarlanması Sorunu, FMR, C. 7, Sa. 2007/4, s. 33 - 95.

- Yıldız, Burçak: Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları Sözleşmesi’nde (TRIPS’de) Coğrafî İşaretlere İlişkin Düzenlemeler, FMR 2008, C. 8, Sa. 3 (kısaltma: TRIPS).

- Yıldız, Burçak: WlPO’nun Coğrafî İşaret Hukuku Alanındaki Faaliyetleri ile Paris, Madrit ve Lizbon Sözleşmelerinde Coğrafi Köken Gösteren İşaretlere İlişkin Düzenlemeler, FMR 2008, C. 8, Sa. 1.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.