Ticari Dava Şartı Olan Arabuluculuk Adr Serisi Cilt 1

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Bartuğ SAYIN
ISBN: 9786050509038
80,75 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bartuğ SAYIN
Baskı Tarihi 2021/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 316
“Ticari Davalarda Dava Şartı Arabuluculuk” isimli bu çalışma, Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK danışmanlığında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış ve 02.06.2021 tarihinde, Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK başkanlığında, Prof. Dr. Ömer KORKUT, Doç. Dr. Aziz Serkan ARSLAN’dan oluşan jüri üyeleri tarafından oy birliği ile başarılı kabul edilmiştir.
Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından bir tanesi olan arabuluculuk yöntemiyle ülkemiz yakın bir tarihte tanışmıştır. Medeni usul hukukunun temel kavramlarından birisi olan dava şartı kavramı altında ticaret hukukundan kaynaklı bazı uyuşmazlıkların çözümü için arabuluculuk yoluna başvurulması zorunlu hale getirilmiştir. Zorunlu arabuluculuğun uygulamaya girmesi ile birlikte bir takım uygulama sorunlarını yanında getirdiği gözlenmiştir. Dava şartı olarak arabuluculuk başta olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yolları alanında yapılan çalışmalara öğretide ve uygulamada duyulan ihtiyaç çalışma konusunun belirlenmesinde etkili olmuştur. Benzer çalışmalar ile arabuluculuk uygulamasının sağlıklı bir gelişme ile yaygınlaşmasını ve uygulamadaki etkinliğinin artmasını umuyoruz.
Çalışmamız son derece verimli geçen yüksek lisans sürecinin son aşamasıdır. Bu nedenle bana güvenerek yüksek lisans programından ve derslerinden faydalanma fırsatını tanıyan Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Fatih BİLGİLİ başta olmak üzere değerli hocalarım Prof. Ömer KORKUT, Prof. Dr. Zeki OKUR ve Doç Dr. Hakan ALBAYRAK’a teşekkürlerimi sunmak isterim. Kıymetli hocalarım, öğrencilik hayatıma verdiğim 23 yıl aradan sonra bana ikinci bir öğrencilik imkânı tanıdılar ve önümde yeni ufuklar açtılar.
Pek çok yüksek lisans öğrencisi için tez yazım sürecinin zor bir süreç olduğunu, hele akademik hayatın dışından gelen benim gibi öğrenciler için ise çoğu kez yarım kalan bir arzuya dönüştüğünü gözlemlemiştim. Bu sürecin benim yönümden yarım kalmamasında en büyük pay kuşkusuz tez danışmanlığımı yapmayı kabul eden hocam Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK’a aittir. Bu süreçte kendisinin beni teşvik etmesinin önemini yadsıyamam, kendisinden öğrendiklerim ayrıca benim için çok değerli hazinedir. Hocamıza karşı, sabırla beni yönlendirdiği ve bütün bir süreç boyunca bana verdiği destekten dolayı teşekkürden çok fazlasını borçlu olmanın mahcubiyeti içinde olduğumu belirtmek isterim.
Tez jürimde bulunmayı kabul eden, önerileri ile bu çalışmanın son halini almasını sağlayan, yüksek lisans ders döneminde engin bilgisi ve tevazusu ile bize her zaman örnek olan hocamız Prof. Dr. Ömer KORKUT’a teşekkürlerimi borçluyum.
Yüksek lisans tez savunma jürimde yer almayı kabul eden, akademi ve uygulamadan gelen tecrübelerini benimle paylaşan, çalışmamızın zenginleşmesine katkı sağlayan Doç. Dr. Aziz Serkan ARSLAN hocama teşekkür ederim.
Çalışma süreci boyunca arkadaşlığını benden esirgemeyen, sıkılmadan beni dinleyen ve sorunlarıma çözüm üretmek için yanımda olan Arş. Gör. Tahsin MAVZER’e teşekkür ederim.
Meslek hayatım boyunca hep yanımda olan eşim ve yoldaşıma, anneme ve babama, çoğu zaman bana danışmanlık da yapan kızım Elçin Ada SAYIN’a ve kıymetli yüksek lisans dönem arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım.
 

İÇİNDEKİLER

ÖZET 7

ABSTRACT 9

ÖN SÖZ 11

İÇİNDEKİLER 13

KISALTMALAR 21

GİRİŞ 25


BİRİNCİ BÖLÜM

TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI OLAN

ARABULUCULUK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR


I. DEVLET YARGISI DIŞINDA KALAN UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM

YOLLARI 31

A. Uyuşmazlık ve Çözüm Süreci 31

B. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 34

C. Arabuluculuk Kavramı ve Tanımı 40

1. Arabuluculuk ve Tanımı 40

2. Zorunlu Arabuluculuğun Tarihsel Gelişimi 44

a. Zorunlu Arabuluculuğun Mukayeseli Hukukta Gelişimi 46

b. Zorunlu Arabuluculuğun Ülkemizdeki Gelişimi 52

D. Arabuluculuk Uygulamasının Ülkemizdeki Kaynakları 54

1. Arabuluculuğun Yasal Kaynakları 54

2. Uygulamadan Gelen Kaynaklar 55

E. Arabuluculuk Dışındaki Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları 57

1. Müzakere 58

2. Tahkim 60

3. Ombudsman 62

4. Özel Yargılama 63

5. Uzlaştırma 64

6. Arabuluculuk-Tahkim 65

7. Tarafsız Ön Değerlendirme 68

F. Arabuluculuk Uygulamalarının Farklı Görünümleri 68

1. İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk 69

2. Mahkeme Bağlantılı ve Mahkeme Dışı Arabuluculuk 70

3. Kurumsal ve Ad Hoc Arabuluculuk, Eş Arabuluculuk 71

4. Dönüştürücü Arabuluculuk ve Problem Çözücü Arabuluculuk 75

5. Kolaylaştırıcı Arabuluculuk ve Değerlendirici Arabuluculuk 76

6. Hak Temelli Arabuluculuk ve Menfaat Temelli Arabuluculuk 77

II. TİCARİ DAVA KAVRAMI 78

A. Ticari İşletme 80

B. Ticari İş Kavramı 81

C. Tacir 82

1. Gerçek Kişi Tacir 83

2. Tüzel Kişi Tacir 83

3. Adi Şirket, Donatma İştiraki ve Hâkim Teşebbüs 84

D. Ticari Davalar 84

1. Mutlak Ticari Davalar 85

2. Nispi Ticari Davalar 86

E. Ticari Yargı Teşkilatlanması 87

III. DAVA ŞARTI KAVRAMI 88

A. Dava Şartı Kavramı 89

B. İlk İtirazlar 90

C. Dava Şartlarının ve Arabuluculuğun Mahkeme Tarafından Değerlendirilmesi 91

1. HMK Açısından Dava Şartlarının İncelenmesi 93

2. Dava Şartı Olan Arabuluculuğun Mahkeme Tarafından İncelenmesi 94

3. Arabuluculuk Dava Şartı Eksikliğinin Diğer Dava Şartları ile Karşılaştırılması 96

4. Dava Şartı Arabuluculuğun Mahkeme Tarafından Değerlendirilmesi 103

5. Dava Şartı Olan Arabuluculuk Açısından Bazı Özel Durumlar 104

a. Dava Şartı Arabuluculuk ve Davaların Yığılması 104

b. Dava Şartı Arabuluculuk ve Davaların Birleşmesi 105

c. Dava Şartı Arabuluculuk ve Karşı Dava 105

IV. DAVA ŞARTI ARABULUCULUĞUN ARABULUCULUĞA HÂKİM İLKELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 107

A. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler Açısından Dava Şartı Arabuluculuğun Değerlendirilmesi 107

1. Gönüllü Olmak (Arabuluculuk Sürecinin İradi Olması) 107

2. Gizlilik 108

3. Eşitlik 113

4. Tarafların Egemenliği 116

B. Arabulucuya İlişkin Temel İlkeler Açısından Dava Şartı Arabuluculuğun Değerlendirilmesi 117

1. Tarafsızlık İlkesi 117

2. Görevi Şahsen Yerine Getirme 119

3. Arabulucunun Aydınlatma Yükümlülüğü 120

4. Özenle Hareket Etme 122

5. Bilgi, Belgeleri Saklama ve Arabuluculuk Son Tutanağını Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Göndermek 123

6. Sır Saklama 125

7. Sürecin Sevk ve İdaresinde Yeterlilik, Arabulucunun Seçilmesi 127

8. Arabuluculuk Ücreti ve Masraflar Açısından Dava Şartı Arabuluculuk 130

C. Zorunlu Arabuluculuk Modelleri 135

1. Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk 136

2. Mahkeme Bağlantılı Zorunlu Arabuluculuk 137

3. Yarı Zorunlu Arabuluculuk 138

D. Arabuluculuk Süresi Yönünden Dava Şartı Olan Arabuluculuğun Değerlendirilmesi 138

E. Hak Arama Özgürlüğü ve Yargı Bağımsızlığı Açısından Dava Şartı Olan Arabuluculuğun Değerlendirilmesi 139

V. ARABULUCULUK VE DAVA ŞARTI KAVRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 143


İKİNCİ BÖLÜM

TİCARİ DAVALARDAVA ŞARTI OLAN

ARABULUCULUK KAVRAMI


I. ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİLİK VE ARABULUCULUĞUN

KAPSAMI 149

A. Genel Olarak 149

B. Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olan Arabuluculuğun Kapsamı 152

1. Ticari Davalarda Dava Şartı Olan Arabuluculuğun Konu

Bakımından Kapsamı 154

2. Ticari Davalarda Dava Şartı Arabuluculuğun Zaman

Bakımından Kapsamı 160

C. Sözleşmeyle Kararlaştırılan Arabuluculuk 166

D. Tahkim ve Dava Şartı Olan Arabuluculuğun Kapsamının

Karşılaştırılması 171

E. Sulh Sözleşmesi ve Dava Şartı Olan Arabuluculuğun Kapsamının

Karşılaştırılması 173

F. Avukat Uzlaşması ve Dava Şartı Olan Arabuluculuğun Kapsamının

Karşılaştırılması 174

1. Avukat Uzlaşmasının Zaman Sınırı 175

2. Avukat Uzlaşmasının Tarafları 175

3. Avukat Uzlaşmasının Konu Sınırı 176

II. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN UYUŞMAZLIKLAR

BAKIMINDAN DAVA ŞARTI ARABULUCULUĞUN KAPSAMI 177

III. YARGITAY’IN KARARLARI ÇERÇEVESİNDE DAVA ŞARTI

OLAN ARABULUCULUĞUN KAPSAMININ

DEĞERLENDİRİLMESİ 183

A. Takip Hukukundan Kaynaklanan Davalar 186

1. Menfi Tespit Davası ve İstirdat Davası 186

2. İflas İdaresine Karşı Açılan Kayıt Kabul Davası 190

3. İtirazın İptali Davası 194

B. Ticaret Hukukundan Kaynaklı Bazı Davalar 197

C. Rekabet Hukukundan Kaynaklı Davalar 200

D. Kooperatif Hukukundan Kaynaklı Davalar 201

E. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukundan Doğan Davalar 202

F. Tüketici Hukukundan Kaynaklı Davalar 205


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TİCARİ DAVALARDA DAVA ŞARTI OLAN

ARABULUCULUK FAALİYETİNİN AŞAMALARI


I. DAVA ŞARTI OLAN ARABULUCULUK SÜRECİNİN

BAŞLAMASI 209

A. Arabulucu Yönünden Dava Şartı Olan Arabuluculuk Sürecinin

Başlaması 211

B. Arabulucunun Sorumluluğu 212

C. Taraflar Yönünden Dava Şartı Olan Arabuluculuk Sürecinin

Başlaması 214

1. Dava Şartı Olan Arabuluculuk Sürecine Başvurunun

Kapsamı ve Şekli 215

2. Dava Şartı Olan Arabuluculuğun Hukuki Sürelere Etkisi 219

3. Geçici Hukuki Himayeler Kapsamındaki Sürelere Dava

Şartı Olan Arabuluculuğun Etkisi 222

D. Arabuluculuk Daire Başkanlığı ve Adliye Arabuluculuk Bürosu 225

E. Adli Yardım 228

II. DAVA ŞARTI OLAN ARABULUCULUK SÜRECİNİN

HAZIRLIK AŞAMASI 229

A. Arabulucunun Tarafları Daveti 229

B. Arabulucu Sözleşmesi 230

C. Dava Şartı Arabuluculukta Yer İtibariyle Yetki 232

D. Arabuluculuğa Elverişliliğin Değerlendirmesi ve Sonuçları 238

III. MÜZAKERE AŞAMASI 239

IV. DAVA ŞARTI OLAN ARABULUCULUK SÜRECİNİN SONA

ERMESİ VE SONUÇLARI 241

A. Arabuluculuk Sürecinin Sona Ermesi 242

1. Tarafların Anlaşamaması 243

2. Anlaşma Sağlanamadığının Kabul Edildiği Haller 244

a. Kanunda Öngörülen Sürenin Sona Ermesi 244

b. Tarafların İlk Müzakere Toplantısına Mazeret

Göstermeden Katılmaması 245

c. Taraflardan Birinin Ölümü, Kısıtlanması, Tasfiyesi,

Fesih veya İflas Etmesi Hali 247

ç. Uyuşmazlığın Arabuluculuğa Elverişli Olmadığının

Tespiti 252

d. Arabulucu Tarafından Sürecin Devamında Fayda

Görülmemesi 253

e. Emredici Kanun Hükümlerine, Genel Ahlaka ve Kamu

Düzenine Aykırılık 253

f. Taraflara Ulaşılamaması 254

g. Taraflar Arasında Belirgin Güç Farklılığı Bulunması 256

h. HUAKY’de Belirtilen Sona Erme Nedenleri 257

3. Başvurunun Yapılmamış Sayıldığı Haller 257

4. Tarafların Anlaşma Sağlaması 258

a. Anlaşma Belgesinin Şekli 260

b. Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği 262

aa. İlam Mahiyetini Haiz Belge Kavramı 265

bb. İcra Edilebilirlik Şerhi 271

c. Dava Açma Yasağı 274

aa. Olumsuz Özel Dava Şartı Olarak Dava Açma

Yasağının İncelenmesi 279

bb. İlk İtirazlar ve Diğer Dava Şartları ile Dava Açma

Yasağının Karşılaştırılması 284

B. Arabuluculuk Son Tutanağı ve Hazırlanması 287

C. Dava Şartı Olan Arabuluculuk Sürecinin Yargılama Giderlerine

Etkisi 290


SONUÇ 293

KAYNAKÇA 297


KURU, B. (2018). İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 2. Basım. Ankara: Yetkin.

KURU, B. (2020). Medeni Usul Hukuku El Kitabı Cilt I. Ankara: Yetkin.

KURU, B. (2020). Medeni Usul Hukuku El Kitabı Cilt II. Ankara: Yetkin.

KÜPE, B. (2021). Milletlerarası Özel Hukukta Şekil. Ankara: Adalet.

LOPEZ, D. (2015). Mediation in Portugal-Legislative Advances, Practical Difficulties, Interplay With EU and International Law. Türkiye’de Arabuluculuk Nasıl Etkin ve Başarılı Hale Gelir? İngiliz ve Portekiz Uygulamaları Işığında Öneriler içinde (s. 75-94). Ankara: Seçkin.

MAVZER, T. (2021). İlamlı İcrada İcranın Durdurulması (İcranın Geri Bırakılması-İİK m. 36). Ankara: Şeçkin.

MEMİŞ, A. B. (2020). Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Usulü. Ankara: Seçkin.

MEŞE HACIOSMANOĞLU, S. (2021). Türk Hukuku’nda İfaya Eklenen Ceza Koşulu. Ankara: Yetkin.

MORE, C. W. (2016). Arabuluculuk Süreci. (T. KAÇMAZ, & M. TERCAN, Çev.) Ankara: Nobel.

MOROĞLU, E. (2016). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirmeler ve Öneriler (Başlangıç Hükümleri, Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, Kıymetli Evrak ve Son Hükümler) 8. Baskı. İstanbul: On İki Levha.

MUŞUL, T. (2012). Medeni Usul Hukuku 3. Baskı. Ankara: Adalet.

MUŞUL, T. (2016). İcra ve İflas Hukukunda Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, 2. Baskı. Ankara: Adalet.

MUŞUL, T. (2018). 28.02.2018 tarih ve 7101 sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Yeni Düzenlemeye Göre; İflas Ve Konkordato Hukuku, Uzlaşma Yolu İle Yeniden Yapılandırma. Ankara: Adalet.

NARBAY, Ş., & AKKUŞ, M. (2020). Ticari İş ve Tüketici İşlemi Kavramları Ekseninde Görevli Mahkeme ve Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Düşünceler. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi(44), 301-334.

NARBAY, Ş., KANYILMAZ, S., EMİNOĞLU, C., GÜRBÜZ USLUEL, A. E., BOYACIOĞLU, C., & SAPMAZ, H. (2020). Ticaret Hukukunda Uzman Arabuluculuk. (Ş. AKİPEK ÖCAL, Dü.) Ankara: ADB. 01 15, 2021 tarihinde www.adb.adalet.gov.tr adresinden alındı

NOMER, E. (2018). Milletlerarası Usul Hukuku, Yenilenmiş 2. Bası. İstanbul: Beta.

NOMER, E., EKŞİ, N., & ÖZTEKİN GELGEL, G. (2016). Milletlerarası Tahkim Hukuku, Cilt I, 5. Baskı. İstanbul: Beta.

ODAMAN, S. (2017). Arabuluculuk Tutanağına İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesine İlişkin Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Şeref Ertaş Armağanı Özel Sayı, 19(2017), 1753-1766.

ODYAKMAZ, Z., ÇINARLI, S., & AVCIOĞLU AKSOY, E. (2018). İdare Hukukunda Yargı Öncesi Uyuşmazlık Usuller,. Ankara: Seçkin.

OĞUZ, A. (2019). Fikri Mülkiyet Haklarından Doğan İhtilafların Arabuluculuk Yolu İle Çözümlenmesi Konusunda Değerlendirme. Terazi, 14(152), 813-822.

OĞUZ, A., YILMAZTEKİN, K. H., & ÜNER, E. (2020). Fikri Mülkiyet Hukukunda Uzman Arabuluculuk. (S. BEKTAŞ, & Ş. AKİPEK ÖCAL, Dü) Ankara: ADB. 02 15, 2021 tarihinde www.adb.adalet.gov.tr adresinden alındı

OĞUZ, Ö. (2019). Türk İş Hukukunda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk. İstanbul: Legal.

OĞUZMAN, K., & ÖZ, M. T. (2018). Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, Gözden Geçirilmiş 16. Bası. İstanbul: Vedat.

OĞUZMAN, M. K., & ÖZ, M. T. (2017). Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 2,2017 Gözden Geçirilmiş 13. Baskı. İstanbul: Vedat.

OKAN, N. (2005). İngiliz Hukuk Sistemi İçinde Ticari Yargı Sistemi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(2), 33-70.

OKUR, Z. (2019). Bireysel İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 2. Baskı. Adana: Karahan.

ÖĞÜTÇÜ, Ö. (2018). Uzlaştırma Rehberi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi.

ÖNER, U. (2017). Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk. Çankaya Üniveristesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 229-233.

ÖZBEK, M. S. (2016). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Cilt I (4. Baskı). Ankara: Yetkin.

ÖZBEK, M. S. (2016). Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Cilt II. Ankara: Yetkin.

ÖZBEK, M. S. (2016). Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlamlı İcranın Etkinliği. Ankara: Yetkin.

ÖZBEK, M. S. (2018). Noter Senetlerinde Sahtelik. Ankara: Seçkin.

ÖZBEK, M. S., YERDELEN, E., ALTUNTAŞ, Ş., BOZ, B., ERDEM, D. Ö., & YILMAZ, B. A. (2018). Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma. Ankara: Adalet.

ÖZBUDUN, E. (2020). Türk Anayasa Hukuku, 2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Gözden Geçirilmiş 20. Basım. Ankara: Yetkin.

ÖZÇELİK, V. (2014). İcra Müdürünün Takdir Yetkisi. Ankara: Adalet.

ÖZEKES, M. (2017). Pekcanıtez Usul, Medeni Usul Hukuku, Cilt II, 15. Bası. İstanbul: On İki Levha.

ÖZEKES, M. (2017). Pekcanıtez Usul, Medeni Usul Hukuku, Cilt III, 15. Bası. İstanbul: On İki Levha.

ÖZEKES, M. (2019). Temel Hukuk Bilgisi, 10. Baskı. İstanbul: Onikilevha.

ÖZEKES, M. (2020, 09 28). Gerçek Bir İçtihat: 9. Hukuk Daires’nin Belirsiz Alacak ve Sürpriz Karar Yasağıyla İlgili Emsal Kararı. 06 05, 2021 tarihinde LEXPERA Blok: www.blog.lexpera.com.tr adresinden alındı

ÖZEL, S. (2019). Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi: Singapur Konvansiyonu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 40(2), 1190-1210.

ÖZEL, S. (2020). Zorunlu Arabuluculuğun Adalete Erişim Hakkı Çerçevesinde İrdelenmesi. Public and Private International Law Bulletin, 2(40), 867–892.

ÖZMUMCU, S. (2016). Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk Sistemine Genel Bir Bakış. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74(2), 807-842.

ÖZMUMCU, S. (2018). Hukuk Uyuşmazlıklarının Çözümünde Eş Arabuluculuk (Co-Mediation) Modelinin Değerlendirilmesi. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(161-162), 9-23.

ÖZMUMCU, S. (2019). Arabuluculukta Tarafsızlık İlkesinin Görünümü ve Etik Kurallar Çerçevesinde Değerlendirilmesi. İnönü niversitesiHukuk Fakültesi Dergisi, 10(1), 262-276. 03 09, 2021 tarihinde www.dergipark.org.tr adresinden alındı

ÖZMUMCU, S. (2021). Arabuluculuk Modelleri. İstanbul: On İki Levha.

ÖZSUNAY, E. (2021). Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Sulh Anlaşmalarının İcrası Hakkında Singapur Sözleşmesi ve UNCITRAL Model Kanunu. İstanbul: Aristo.

ÖZTATAR, H. (2014). Genel Olarak Arabuluculuk. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu (s. 9-19). İstanbul: Sümer.

ÖZTATAR, H. (2020). Arabuculukta Geldiğimiz Nokta. Arabuluculuk Zirvesi II (s. 9-13). İstanbul: On İki Levha.

ÖZTÜRK, E. (2014). Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar. Ankara: Yetkin.

PASLI, A. (2019). Ticari İşletme ve Ticaret Şirketleri Bakımından Zorunlu Arabuluculuğun Değerlendirilmesi: Türk Ticaret Kanunu 5/A Maddesinin Yorumlanması. Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk içinde (s. 13-25). Ankara: Seçkin.

PEKCANITEZ, H. (2000). Hukuki Dinlenilme Hakkı. Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan (s. 753-791). içinde İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukukuk Fakültesi. 02 27, 2021 tarihinde www.hukuk.deu.edu.tr adresinden alındı

PEKCANITEZ, H. (2017). Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, Cilt I, 15. Bası. İstanbul: On İki Levha.

PEKCANITEZ, H. (2017). Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, Cilt II 15. Bası. İstanbul: On İki Levha.

PEKCANITEZ, H. (2017). Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, Cilt III, 15. Bası. İstanbul: Onikilevha.

PEKCANITEZ, H. (2019). Tartışmalar Bölümü Konuşması. Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk içinde (s. 142-146). Ankara: Seçkin.

PEKCANITEZ, H., & SİMİL, C. (2017). İcra-İflas Hukukunda Şikayet, 2. Bası. İstanbul: Vedat.

PEKCANITEZ, H., ATALAY, O., SUNGURTEKİN ÖZKAN, M., & ÖZEKES, M. (2017). İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 6728 ve 6763 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişiklikler Nazara Alınarak Gözden Geçirilmiş 4. Bası. İstanbul: Vedat.

POLATER, S. (2019). Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Hak Sahipliği. Ankara: Adalet.

POSTACIOĞLU, E. İ., & ALTAY, S. (2010). İcra Hukuku Esasları Güncelleştirilmiş, Genişletilmiş 5. Bası. İstanbul: Vedat.

ROTTLEUTHNER, H. (2012). Arabuluculuk ve Hukuk Devleti İlkesi. (D. DURSUN, Dü.) Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 47-55.

SARISÖZEN, S. (2017). Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Hakem Yargılaması. Terazi, 12(132), 105-119.

SARISÖZEN, S. (2020). Bankacılık Kanunu’nda Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü Kapsamında Arabuluculukta Gizlilik İlkesi. Arabuluculuk Zirvesi II (s. 213-241). İstanbul: On İki Levha.

SEVEN, V. (2018). Mahkemeye - Tahkime Başvurmadan Önce Sigorta Şirketine Başvuru Zorunluluğu. İzmir Barosu Dergisi(125), 95-129. 03 21, 2021 tarihinde www.izmirbarosu.org.tr adresinden alındı

SIĞRI, Ü., & VAROĞLU, A. K. (2013). Müzakere ve Arabuluculuk (İş, Yönetim ve Hukukta Uyuşmazlık Çözümü). Ankara: Siyasal.

SÖZER, B. (2016). Deniz Ticaret Hukuku - II. Cilt. İstanbul: Vedat.

SÖZER, B. (2016). Deniz Ticareti Hukuku, I. cilt. İstanbul: Vedat.

SULU, M. (2020). Ticari Sıraların Korunması. İstanbuş: On İki Levha.

ŞAFAK, T. (2018). Türk Hukukunda TFF Tahlim Kurulu’nun Bağımsızlık Üzerine Bir Değerlendirme. Terazi, 13(139), 25-35.

ŞAHİN CEYLAN, Ş. (2009). Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Alternatif Uyuşmazlık Çözümü. İstanbul: Oniki Levha.

ŞAMİL, D. (2013). Arabuluculuk Arkadaşlığı. Ankara Barosu Dergisi, 2, 289-314.

ŞANLI, C., ESEN, E., & ATAMAN FİGANMEŞE, İ. (2021). Milletlerarası Özel Hukuk, 9. Bası. İstanbul: Beta.

ŞENER, O. H. (2021). Ticari Uyuşmazlıklarda Ticaret Mahkemelerinin Görev Alanı ve Yetki Sözleşmesi. Ankara: Seçkin.

TANGAL, A. (2016). Medeni Usul Hukukunda Ön İnceleme. İstanbul: T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

TANRIVER, S. (2001). Makalelerim II, (2006-2010). Ankara: Adalet.

TANRIVER, S. (2004). Hukuk Yargısı (Medeni Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(53), 191-215.

TANRIVER, S. (2006). Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(64), 151-177.

TANRIVER, S. (2013). Sulh Hukuk Asliye Hukuk Mahkemesi Ayrımının Anlam ve Önemi Üzerine Düşünceler. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(105), 35-50.

TANRIVER, S. (2018). Medeni Usul Hukuku, Cilt I. Ankara: Yetkin.

TANRIVER, S. (2020). Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı Düşünceler. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 32(147), 111-141.

TANRIVER, S. (2020). Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.

TANRIVER, S. (2021). Medeni Usul Hukuku, Cilt II. Ankara: Yetkin.

TAŞDELEN, N. (2021). Ticari Uyuşmazlıkların Çözümünde Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.

TAŞPOLAT TUĞSAVUL, M. (2012). Türk Hukukunda Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.

TAŞPOLAT TUĞSAVUL, M. (2018). İstinaf İncelemesi Sonunda Verilebilecek Kararlar. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(134), 313-354.

TAŞPOLAT TUĞSAVUL, M. (2019). Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda Varılan Anlaşmanın Hukuki Niteliği. C. SÜRAL EFEÇINAR, & Ö. E. YARDIM (Dü.), Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabulculuk içinde (s. 129-137). Ankara: Seçkin.

TEZCAN, D., ERDEM, M. R., & ÖNOK, M. (2012). Teaorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku. Ankara: Seçkin.

TİLE, L. (2021). Uyarlama Sebebi Olarak Aşırı İfa Güçlüğü. Ankara: Yetkin.

TİRYAKİOĞLU, B. (1997). Rekabet Hukukundan Doğan Kanunlar İhtiafı. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.

TOPRAKKAYA, İ. (2021). Fikir ve Sanat Eserlerinden Doğan Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yolu ile Çözümü. İstanbul: On İki Levha.

TOPUZ, G. (2018). Tüketici Mahkemeleri. Ankara: Yetkin.

TORAMAN, B. (2020). İ flâs Davasının Arabuluculuğa Elverişli Ve Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında Olup Olmadığı Üzerine. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 28(3), 1027-1059.

TORAMAN, B. (2020). Takip Hukukuna Özgü Bazı Davaların Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Olup Olmadığı Sorunu. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(1).

TOSUN, Ö. (2013). Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı. Terazi, 8(84), 93-104.

TUNÇ YÜCEL, M. (2013). HMK Uyarınca Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti. Ankara: Seçkin.

TUNÇAĞIL GÜMÜŞLÜ, G. (2017). Varşova ve Montreal Sözleşmeleri Kapsamında Milletlerarası Yetkili Mahkemeninin Tayininde “İşyeri” Kavramı. Çankaya Üniverstesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 141-161.

ULUKAPI, Ö. (2013). Yargıtay Kararları Işığında Noterlerin Hukuki Sorumluluğu. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21(1), 209-241.

ULUKUŞ BULUT, Ş. T. (2018). MTK ile Karşılaştırmalı Olarak HMK Hükümlerine Göre Hakem Kararlarının İptali. ANKARA: Yetkin.

UMAR, B. (2014). Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi 2. Baskı. Ankara: Yetkin.

UYGUN, D. (2020). Basamaklı Tahkim Anlaşmaları ve Arabuluculuk-Tahkim. Tahkim Anlaşması, Tahkim Okulu Panaller Serisi, Cilt I (s. 469-496). İstanbul: On İki Levha.

ÜLGEN, H., HELVACI, M., KENDİGELEN, A., KAYA, A., & NOMER ERTAN, F. (2015). Ticari İşletme Hukuku Güncellenmiş Dördüncü Basıdan Beşinci Tıpkı Bası. İstanbul: Onikilevha.

ÜSTÜNDAĞ, S. (2010). Makaleler, İçtihat Tahlilleri ve Çeviriler. Ankara: Adalet.

VARLI, E. B. (2020). Türk Rekabet Hukukunda Uzlaşma Prosedürü. Ankara: Yetkin.

YAKICI, Ö. (2019). Bireysel İş Hukukunda Arabuluculuk. Ankara: Yetkin.

YAKUT, B. (2010). Arabuluculuğun Kanunla Düzenlenmesi Bakımından Amerika Birleşik Devletleri Örneği. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi(1), 29-80.

YARAR, G. (2019). Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuk. İstanbul: Onikilevha.

YARDIM, E. (2019). Usul Hukuku Bakımından Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk. Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabulculuk içinde (s. 89-110). Ankara: Seçkin.

YARDIMCI, T. E. (2017). Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü. İstanbul: Onikilevha.

YAVUZ, C., & TOPUZ, M. (2016). Madde 83 Diğer Hükümler. 6502 Sayılı TKHK Şerhi “Milli Şerh” (s. 1271-1303). içinde İstanbul: Aristo.

YAZICI TIKTIK, Ç. (2013). Arabuluculukta Gizliliğin Korunması. İstanbul: Onikilevha.

YAZICI TIKTIK, Ç. (2019). Ticari Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Uygulamasının Temel İlkeler Bakımından Değerlendirilmesi. Zorunlu Arabuluculuk (s. 113-125). Ankara: Seçkin.

YENİOCAK, U. (2019). Dövizle Sözleşme Kurma Yasağı ve Yasağa Aykırılığın Yaptırımı. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Çerçevesinde Döviz İle Sözleşme Yapma Yasağı ve Sözleşmelerin Uyarlanması (s. 55-70). içinde Ankara: Seçkin.

YEŞİLIRMAK, A. (2017). Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15. Bası. İstanbul: On İki Levha.

YILDIRIM, F. (2014). Arabuluculuk Faaliyetinde Sorumluluk Sigortasının Önemi. Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2), 339-259.

YILDIRIM, F. (2015, Şubat). Avusturya Hukukunda Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Federal Kanunu. Terazi, 10(102), 108-113.

YILDIRIM, F. (2019). Arabuluculuk ve Ombudsmanlık. Ankara: Seçkin.

YILDIRIM, N. D. (2020). Arabuluculuk Zorunlu Olmalı Mı? İtalyan Hukuku ile Bir Karşılaştırma. B. KURTULUŞ, & B. KOCAMAZ içinde, Arabuluculuk Yıllığı 2020 (s. 291-302). Ankara: Seçkin.

YILMAZ, A. (2018). Bölge Adliye Mahkemesi Kararları Işığında Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk ve Tüketici Kredisi Sözleşmeleri. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(1), 219-238.

YILMAZ, E. (2004). Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi. 75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı (s. 843-856). içinde Ankara: Türkiye Barolar Birliği.

YILMAZ, E. (2009). İtirazın İptali Davasının Hukuki Niteliği. Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan (s. 597-615). içinde Ankara: Adalet.

YILMAZ, E. (2012). Arabuluculuğun Yasa İle Düzenlenmesi, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı”nın Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Tuğrul Arat’a Armağan (s. 1275-1297). içinde Ankara: Yetkin.

YILMAZ, E. (2016). İcra ve İfas Kanunu Şerhi. Ankara: Yetkin.

YILMAZ, E. (2017). Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi 3. Baskı, 1. Cilt. Ankara: Yetkin.

YILMAZ, E. (2017). Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi 3. Baskı, 2. Cilt. Ankara: Yetkin.

YILMAZ, E. (2017). Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi 3. Baskı, 3. Cilt. Ankara: Yetkin.

YILMAZ, E., & YARDIM, E. (2016). Madde-70 Karar ve Karara İtiraz. Milli Şerh, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi (s. 1156-1178). içinde İstanbul: Aristo.

YILMAZ, E., & YARDIM, M. E. (2016). Madde 73 Tüketici Mahkemeleri. 6502 Sayılı TKHK Şerhi “Milli Şerh” (s. 1184-1215). içinde İstanbul: Aristo.

YILMAZ, Z. (2011). Davanın Açılmamış Sayılması. Ankara: Seçkin.

YÖNEY, C. (2020). Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler. Tahkim Anlaşması, Tahkim Okulu Paneller Serisi, Cilt I (s. 3-32). İstanbul: On İki Levha.

ZORLU, S. Y. (2020). Tahkim Anlaşmasının YAzılı Olma Şartı. Tahkim Anlaşması Tahkim Okulu Paneller Serisi Cilt-I. İstanbul: On İki Levha.

ZORLUER, O. (2018). Ticari İş Kavramı ve Sonuçları. Ankara: Adalet

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar