Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Gökçe COŞKUNER
ISBN: 9786050512021
80,75 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gökçe COŞKUNER
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 217

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Gökçe COŞKUNER


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.................................................................................................v

İÇİNDEKİLER ................................................................................ vii

KISALTMALAR ..............................................................................xv

GİRİŞ ...................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNİN TARİHSEL

GELİŞİMİ VE KANUNUNA GENEL BAKIŞ

I. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNE DUYULAN

İHTİYAÇ VE KANUNİ GELİŞMELER....................................3

II. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN

AMACI VE KAPSAMI.................................................................6

A. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN

AMACI......................................................................................6

1. Teslimsiz Taşınır Rehin Hakkının Güvence Olarak

Kullanımının Yaygınlaştırılması..........................................8

2. Rehne Konu Taşınırların Kapsamının Genişletilmesi..........9

3. Taşınır Rehninde Aleniyetin Sağlanması...........................10

4. Rehnin Paraya Çevrilmesinde Alternatif Yolların Sunulması

Suretiyle Finansmana Erişimin Kolaylaştırılması ..................10

B. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN

KAPSAMI ...............................................................................11

1. Zaman Bakımından ............................................................11

2. Konu Bakımından ..............................................................12

a. Genel Olarak.................................................................12

b. TİTRK’in Kapsamına Dâhil Olmayan Haller ..............13

i. Sermaye Piyasası Araçları ile Türev Araçlara

İlişkin Finansal Sözleşmeleri Konu Edinen Rehin

Sözleşmeleri............................................................15

ii. Mevduat Rehni........................................................18

viii

iii. Tapu Kütüğüne Herhangi Bir Nedenle Tescil

Edilen Taşınırlar .....................................................19

iv. Türk Medeni Kanunu’na Göre Kurulan Teslime

Bağlı Taşınır Rehni.................................................22

v. Diğer Kanunlar Uyarınca Bir Sicile Tescili

Zorunlu Olan Taşınır Rehinleri ..............................23

(a) Motorlu Taşıtlar ................................................27

(b) Hava Araçları ....................................................29

(c) Gemiler..............................................................30

(d) Maden Hakları ve Cevherler.............................31

(e) Hayvan ..............................................................32

(f) Fikri ve Sınai Haklar.........................................33

(g) Ticari İşletme ve Esnaf İşletmesinin Tamamının

Rehne Konu Olması Halinde Diğer Kanunlar

Uyarınca Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan

Taşınır Rehinleri................................................35

III.TAŞINIR REHNİ HAKKININ TANIMI VE TEMEL

ÖZELLİKLERİ İLE TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR

REHNİ KANUNU KAPSAMINDA TAŞINIR REHNİ VE

TİCARİ İŞLETME KAVRAMI ................................................36

A. TAŞINIR ÜZERİNDEKİ REHİN HAKKININ TANIMI,

ÖZELLİKLERİ VE BU HAKKA UYGULANACAK

HÜKÜMLER...........................................................................36

1. Tanımı ................................................................................36

2. Temel Özellikleri ...............................................................37

3. Uygulanacak Hükümler .....................................................38

B. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU

KAPSAMINDA TAŞINIR REHNİ KAVRAMI.....................39

1. Kavram...............................................................................39

2. Rehin Hakkının Özelliği ve Hukuki Niteliği .....................40

a. Teslimsiz Sicilli Taşınır Rehni Özelliği .......................40

b. Hukuki Niteliği.............................................................41

C. TİCARİ İŞLEM KAVRAMI...................................................43

ix

IV.TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNE HÂKİM

İLKELER.....................................................................................48

A. ALACAĞA BAĞLILIK İLKESİ ............................................48

B. BELİRLİLİK İLKESİ..............................................................51

1. Rehnin Konusu Bakımından Belirlilik İlkesi.....................51

2. Güvence Altına Alınan Alacak Bakımından Belirlilik

İlkesi...................................................................................56

C. ALENİYET İLKESİ................................................................58

D. ÖNCELİK İLKESİ ..................................................................59

E. TEMİNAT İLKESİ..................................................................61

İKİNCİ BÖLÜM

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU

KAPSAMINDA REHİN SÖZLEŞMESİ, REHİN HAKKI

TESİSİ VE REHİN HAKKININ SIRASI

I. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU

KAPSAMINDA REHİN SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE

HUKUKİ NİTELİĞİ...................................................................63

II. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ

SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI.............................................66

A. KREDİ KURULUŞLARIYLA AKDEDİLEN REHİN

SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR...........................................67

1. Rehinli Alacaklı .................................................................67

a. Bankacılık Kanunu Uyarınca Faaliyet Gösteren

Bankalar........................................................................68

b. Bankacılık Kanunu Uyarınca Faaliyet Gösteren

Finansal Kuruluşlar ......................................................69

c. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri

Kanunu Uyarınca Faaliyet Gösteren Finansal

Kuruluşlar.....................................................................70

d. Kredi ve Kefalet Sağlayan Kamu veya Özel Kurum

ve Kuruluşlar ................................................................71

2. Rehin Veren .......................................................................72

a. Tacir..............................................................................75

x

i. Gerçek Kişiler.........................................................75

ii. Tüzel Kişiler ...........................................................77

iii. Hâkim Teşebbüs .....................................................79

iv. Donatma İştiraki .....................................................80

b. Esnaf.............................................................................81

c. Çiftçi.............................................................................83

d. Üretici Örgütü...............................................................84

e. Serbest Meslek Erbabı..................................................86

f. Borçludan Başkasının (Üçüncü Kişinin) Rehin

Vermesi ........................................................................88

B. TACİRLER VE ESNAFLAR ARASINDA AKDEDİLEN

REHİN SÖZLEŞMESİNDE TARAFLAR..............................90

C. REHİN SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN DEĞİŞMESİ...91

1. Rehin Hakkı ile Güvenceye Alınmış Alacak Hakkının

Devri...................................................................................91

2. Rehinli Taşınır Varlığın Devri ...........................................94

III.TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ SÖZLEŞMESİNİN

KONUSU VE REHİN HAKKI KAPSAMI....................................97

A. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ

SÖZLEŞMESİNİN KONUSU ................................................97

1. Alacaklar ............................................................................99

2. Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçlar.......................................105

3. Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Haklar.............................107

a. Fikri Mülkiyete Konu Haklar.....................................107

b. Sınai Mülkiyete Konu Haklar.....................................109

4. Hammadde, Sarf Malzemesi ve Stoklar...........................112

5. Hayvan .............................................................................116

6. Her Türlü Kazanç ve İratlar .............................................119

7. Başka Bir Sicile Kaydı Öngörülmeyen ve İdari İzin Belgesi

Niteliğinde Olmayan Her Türlü Lisans ve Ruhsatlar.......120

8. Kira Gelirleri ....................................................................121

9. Kiracılık Hakkı.................................................................122

10. Menkul İşletme Tesisatı ...................................................123

11. Tarımsal Ürün ..................................................................125

xi

12. Ticaret Unvanı ve İşletme Adı .........................................126

13. Ticari İşletme veya Esnaf İşletmesi .................................127

14. Ticari Plaka ve Ticari Hat ................................................131

15. Ticari Proje.......................................................................133

16. Vagon ...............................................................................134

17. Müstakbel Taşınır Varlıklar ile Mevcut ya da Müstakbel

Taşınır Varlıkların Getirilerinin Rehni.............................135

B. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ HAKKININ

KAPSAMI .............................................................................137

1. Taşınır Varlıklarda Rehnin Kapsamı ...............................137

a. Bütünleyici Parça ve Eklentiler..................................137

b. Doğal Ürünler.............................................................140

c. Hukuki Semereler ve Taşınırın Yerine Geçen Kaim

Değerler......................................................................141

d. Üretim Sürecinin Kullanıldığı Taşınır Varlıklarla Birlikte

Rehnedilmesi ve Rehinli Taşınırların İkamesi................143

2. Teminat Altına Alınmak İstenen Alacağın Kapsamı .......144

a. Anapara ......................................................................144

b. Takip Giderleri ...........................................................145

c. Sözleşme Faizi............................................................146

d. Gecikme Faizi.............................................................146

e. Zorunlu Masraflar.......................................................147

IV.TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ HAKKININ

TESİSİ........................................................................................148

A. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ

SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ..............................148

1. Rehin Sözleşmesinin Geçerlilik Şekli..............................148

a. Yazılı Olarak Düzenlenen Rehin Sözleşmesi.............149

b. Elektronik Ortamda Düzenlenen Rehin Sözleşmesi ..150

2. Rehin Sözleşmesinin İçeriği.............................................151

a. Rehin Sözleşmesinde Yer Alması Zorunlu Kayıtlar ..151

i. Sözleşmenin Tarafları...........................................151

ii. Borcun Konusu .....................................................152

iii. Borcun Miktarı......................................................153

xii

iv. Ödenecek Para Cinsi.............................................153

v. Rehin Konusunun Ayırt Ediciliği .........................154

vi. Masraf Kaydı ........................................................155

b. Şarta Bağlı Zorunlu Kayıtlar......................................155

i. Rehin Sıra Sistemi ................................................155

ii. Değer Kaydı..........................................................155

iii. Temerrüt Kaydı.....................................................155

c. Rehin Sözleşmesinde Koyulması Yasaklanan

Kayıtlar.......................................................................156

d. Sözleşmede Yer Alabilecek Diğer Kayıtlar ...............156

B. TESCİL TALEBİ VE TESCİL..............................................157

1. Tescil Talebi ve Tescilin Gerçekleştirilmesi....................157

2. Rehinli Taşınır Sicili ........................................................159

3. Tescilin Olumsuz Hükmü ................................................160

4. Tescilin Olumlu Hükmü...................................................160

5. Rehinli Taşınır Sicilinin İyiniyeti Koruyucu Etkisi .........161

6. Rehnin Diğer Sicillere Bildirilmesi..................................161

7. Sorumluluk.......................................................................162

V. SİCİLE TESCİL EDİLEN REHİN HAKKININ SIRASI.....163

A. İLERLEME SİSTEMİ...........................................................163

B. SABİT DERECE SİSTEMİ...................................................165

1. Genel Olarak ....................................................................165

2. Boşalan Dereceye İlerleme Hakkı....................................167

3. Türk Medeni Kanununa Yapılan Atıf ..............................169

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNA GÖRE

REHİN SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ,

SONA ERMESİ VE CEBRİ İCRA

I. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ

SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ .........................................171

A. REHİN VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ..........171

1. Rehin Verenin Hakları .....................................................171

a. Rehinli Taşınır Varlığa Zilyet Olma Hakkı................171

xiii

b. Rehinli Taşınır Varlığı Kullanabilme Hakkı ..............172

c. Rehinli Taşınır Varlık Üzerinde Tasarruf Edebilme

Hakkı ..........................................................................172

d. Rehinli Taşınır Varlık Üzerinde Art Rehin Kurma

Yetkisi ........................................................................173

2. Rehin Verenin Yükümlülükleri........................................174

a. Rehin Tesis Etme Yükümlülüğü ................................174

b. Rehinli Taşınırın Değerini Koruyacak Gerekli

Tedbirleri Almak ........................................................174

c. Rehinli Taşınırın Değerini Koruyucu Giderleri

Tazmin Etmek ............................................................175

d. Rehinli Taşınırın Değerini Düşüren Tasarruflarından

Doğan Zararları Tazmin Etmek..................................175

e. Rehinli Taşınır Varlığın Devri ile Alacağın Devrini

Sicile Tescil Ettirmek .................................................175

f. Rehinli Alacaklının Temerrüt Sonrası Haklarını

Kullanmasına Katlanmak ...........................................176

B. REHİNLİ ALACAKLININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.176

1. Rehinli Alacaklının Hakları .............................................176

a. Rehin Sözleşmesinin Tescilini Talep Etmek..............176

b. Rehinli Taşınırın Değerini Koruyacak Gerekli

Tedbirlerin Alınmasını Talep Etme............................177

c. Tazminat Talep Etme Hakkı.......................................177

d. Rehinli Taşınır Varlığı Denetleme Hakkı...................179

e. Kanun’un 14. Maddesinde Tanınan Haklar ve Paraya

Çevirme Hakkı ...........................................................180

2. Rehinli Alacaklının Yükümlülükleri................................185

a. Rehin Hakkının Tescili Talebine Katılma..................185

b. Rehin Kaydının Terkinini Talep Hakkı......................185

II. TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ HAKKININ

SONA ERMESİ.........................................................................186

A. ALACAĞA BAĞLI OLARAK SONA ERMESİ .................186

B. ALACAKTAN BAĞIMSIZ OLARAK SONA ERMESİ.....187

1. Sürenin Sona Ermesi........................................................187

xiv

2. Taşınır Varlığın Sona Ermesi...........................................188

3. Mülkiyeti İyiniyetli Üçüncü Kişinin Kazanması ile Rehin

Hakkının Sona Ermesi......................................................188

4. Terkin ...............................................................................188

III.CEBRİ İCRA .............................................................................190

A. GENEL OLARAK.................................................................190

B. REHİNLİ TAŞINIRIN MÜLKİYETİNİ DEVRİ TALEPLİ

TAKİP YOLU........................................................................191

1. Takibin Tarafları ..............................................................192

2. Takip Talebi .....................................................................193

3. Sıra Cetveli.......................................................................195

4. Ödeme Emri .....................................................................196

5. İcra Emri...........................................................................197

6. Mülkiyetin Devri Talebi ve Sonuçları .............................198

C. ALACAĞIN VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE

DEVRİ...................................................................................199

D. KİRALAMA VE LİSANS HAKKI.......................................199

IV.GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ..................................200

V. YAPTIRIMLAR........................................................................201

SONUÇ.............................................................................................203

KAYNAKÇA ...................................................................................20

ACAR, Faruk: Rehin Hukuku Dersleri, 2. Bası, İstanbul 2017.

(Rehin Hukuku)

ACAR, Faruk: Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve Özellikle

Belirlilik İlkesi, Tıpkı 2. Basım, İstanbul 2017. (Belirlilik İlkesi)

ACAR, Faruk: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Bakımından Rehin Alanın ve Rehin Verenin Hak ve Yükümlülüklerine Kısa Bir Bakış”,

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Ankara, 2018, s. 191-198. (Ticari İşlem)

AKINTÜRK, Turgut: Eşya Hukuku, İstanbul 2009.

AKİPEK ÖCAL, Şebnem: “Taşınır Rehni Sözleşmeleri ve Sözleşmelerde Şekil”, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5,

S. 1, Haziran 2017, s. 81-92.

AKİPEK, Jale/AKINTÜRK, Turgut/ATEŞ, Derya: Eşya Hukuku, İstanbul 2018.

ANTALYA, O. Gökhan: “Eşya Hukukuna Hakim İlkelerden Aleniyet İlkesi”, Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu’na Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 23, S. 3,

2017, s. 419-440.

ANTALYA, Gökhan/ACAR, Faruk: Ticari İşlemlerde Taşınır

Rehni (6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Çerçevesinde İlk Tespitler), 3. Baskı, İstanbul 2020.

ANTMEN, Alpay: Ticari İşletme Rehni, Ankara 2001.

ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 23. Bası, Ankara 2017.

(2017)

ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 24. Bası, Ankara 2018.

(2018)

ARKAN, Sabih: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Açısından Ticari İşletmenin Rehni”, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Ankara, 2018, s. 141-

157. (Ticari İşlem)

210

ARVAS, Mehmet Mücahit: 6750 Sayılı Kanuna Göre Rehne Konu

Olabilecek Taşınırlar, Ankara 2017.

ATAKAN, Murat Can: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona

Ermesi”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 26, S. 2, Yıl

2018, s. 397-441. (Rehnin Sona Ermesi)

ATAKAN, Murat Can: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler”, Legal Hukuk Dergisi,

C. XV, S. 171, Mart 2017, s. 1009-1120. (Ticari İşlem)

AYAN, Mehmet: Eşya Hukuku III Sınırlı Ayni Haklar, 8. Bası, Ankara, 2017.

AYHAN, Rıza/ÇAĞLAR, Hayrettin: Ticari İşletme Hukuku, Genel Esaslar, 11. Baskı, Ankara 2018.

AYHAN, Rıza/ÇAĞLAR, Hayrettin/ÖZDAMAR, Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, 12. Bası, Ankara 2019.

AYİTER, Nuşin: Eşya Hukuku (Kısa Ders Kitabı), Ankara 1987.

AYTAÇ, Zühtü: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kapsamında

Taraflar”, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Ankara, 2018, s. 85-117.

BARLAS, Nami: “Yeni Medeni Kanunun Ayni Teminatlara İlişkin

Düzenlemeleri”, Makalelerim, C. I, İstanbul 2008, s. 197-221.

BAHTİYAR, Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, Güncellenmiş 20.

Bası, İstanbul 2019.

BAYDAK, Ecrin: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, İstanbul 2018.

BAYEZİT, Fırat: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Rehin Sözleşmesi ve Hükümleri, İstanbul 2019.

BİÇER, Levent: “Finansmana Erişim Kolaylığı Açısından Ticari

İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu”, KOSBED, 35, 2018, s. 73-101.

BİLGİN, Hikmet: “6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Kanunu’na İcra-İflas Hukuku Açısından Genel Bir Bakış”, Türkiye

Adalet Akademisi Dergisi, Yıl 8, S. 31, Temmuz 2017, s. 619-657.

BOZER, Ali/GÖLE, Celal: Ticari İşletme Hukuku, 3. Bası, Ankara 2015. (2015)

BOZER, Ali/ GÖLE, Celal: Ticari İşletme Hukuku, 5. Bası, Ankara 2018. (2018)

211

BUDAK, Ali Cem: İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, 2.

Bası, İstanbul, 2009.

CANSEL, Erol: Türk Menkul Rehni Hukuku, Cilt I, Teslim Şartlı

Menkul Rehni, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara

1967.

ÇAMURCU, Emin: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesinin Tarafları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 21, S. 3,

2017, s. 201-234.

ÇETİNER, Bilgehan: Taşınmaz Teminatı, İstanbul 2015.

DAVRAN, Bülent: Rehin Hukuku Dersleri, İstanbul 1972.

DOĞAN, Murat: “Teslime Bağlı Olmayan Sicilli Motorlu Taşıt

Rehni”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, S. 3-4,

Yıl 2008, s. 181-207.

DURAN, Arif: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sözleşmesi Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri”, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, C. 4, S. 2, Aralık 2016, s. 103-118.

ERDEM, Ercüment: Ticari İşletme Rehninde Güncel Sorunlar,

Bankacılar Dergisi, S.76, Mart 2011, s. 42-60.

ERDEM, Mehmet: “Sicilli Hayvan Rehni, İş Dünyası ve Hukuk”,

Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan, İstanbul 2011, s. 991-1009.

EREL, Şafak N.: Gayrimenkul Rehninde Sıra, Ankara 1974.

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Bası, Ankara

2017. (Genel Hükümler)

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 5. Bası, Ankara

2017. (Özel Hükümler)

ERGÜNE, Mehmet Serkan: Hukukumuzda Taşınır Rehninin,

Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu, İstanbul 2002. (Taşınır Rehni)

ERGÜNE, Mehmet Serkan: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin

Kuruluşu”, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Ankara, 2018, s. 117-124. (Ticari İşlem)

ERTAŞ, Şeref: Eşya Hukuku, İzmir 2021. (Eşya)

212

ERTAŞ, Şeref: “Tescilli Taşınır Rehinleri”, Prof. Dr. Aydın Zevklilere Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, Cilt 8, Özel

Sayı, s. 1155-1183. (Tescilli)

ERTEN, M. Ali: Bankacılık Uygulamasında Ticari İşletme Rehni,

Ankara 2001. (Ticari İşletme)

ERTEN, M. Ali: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninde Teminatın

Taşınır Varlık Yönünden Kapsamı”, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Sempozyumu (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Ankara, 2018, s.

181-191. (Ticari İşlem)

ESENER, Turhan/GÜVEN, Kudret: Eşya Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2017.

ESKİOCAK, Ali: Teslime Bağlı Taşınır Rehninde Alacaklının Hukuki Durumu, İstanbul 2009.

GÖLE, Celal/AYDOĞAN, Gökhan: “Ticari İşlemlerde Taşınır

Rehni Kanunun Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, BATIDER, C. 33, S. 1, Yıl 2017, s. 5-51.

GÜLEKLİ, Yeşim: İpoteğin Taşınmaz ve Alacak Açısından Kapsamı, İstanbul 1992.

GÜLEŞ, Bedia/DOĞU, Hakkı Mert: “6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Kurulan Taşınır Rehni Sözleşmesinin Şekli”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.

11, S. 147, Kasım 2016, s. 53-73.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: “6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır

Rehni Kanunu Bakımından Temerrüt Sonrası Haklar”, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Ankara, 2018, s. 199-225.

GÜRPINAR, Damla: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

Uyarınca Kurulmuş Olan Rehinli Taşınır Sicilinin Tapu Sicili ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, S. 2, 2017, s. 61-102. (Taşınır Sicili)

GÜRPINAR, Damla: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Teslime

Bağlı Taşınır Rehni Kurallarından Ayrılan Yönleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 19, S. 1, 2017, s. 111-159. (Taşınır Rehni)

213

GÜRSOY, Kemal T./EREN, Fikret/CANSEL, Erol: Türk Eşya

Hukuku, Ankara 1984.

HAMAMCIOĞLU, Esra/KARAMANLIOĞLU, Argun: “6750

Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na İlişkin Bazı Tespitler”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk” Fakültesi Dergisi, C. 13, S. 2, 2017,

s. 95-138.

HASIRCI, Hakan: “6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Kanunu’nun İcra ve İflas Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”,

BATİDER, C. 33, S. 2, Yıl 2017, s. 207-269.

HAZIROĞLU, Elif Cemre: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda Sicilli Taşınır Varlıkların Durumu ve Ticari İşletme Rehninin

Bunlar Üzerindeki Etkileri”, BATİDER, C. 33, S. 2, Yıl 2017, s. 177-

204.

HAZNEDAR, İbrahim Murat: Ticari İşletme Rehni ve Paraya

Çevrilmesi, İstanbul 2008.

HELVACI, İlhan: Türk Medeni Kanununa Göre Lex Commissoria

(Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı, Alfa Yayınevi, İstanbul 1997.

(Lex Commissoria)

HELVACI, İlhan: Eski Medeni Kanunumuz ile Karşılaştırmalı

Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan İpotek

Hakkı, İstanbul 2008. (İpotek)

HELVACI, İlhan: Sanayi İşletmelerine Ticari İşletme Rehni Üzerine, (Ticari İşletme Rehni Kanunu Ek Madde 2), İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Mecmuası, S. LXV, S. 1, 2007. (Sanayi İşletmeleri)

KAHRAMAN, Zafer: Karşılaştırmalı Hukukta Borcun Dış Üstlenilmesi (Borcun Nakli), İstanbul 2013.

KARABEL, E. Gökçe: Ticari İşletme Rehninin Paraya Çevrilmesi,

Ankara, 2011.

KARAKUŞ-ERBAŞ, Burcu: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni ve

Rehin Alacaklısının Korunması, Ankara, 2018.

KAYIHAN, Şaban: Ticari İşletme Rehni, İstanbul 1996.

KIRCA, Çiğdem: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninde Sıra”, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Ankara, 2018, s. 159-179.

214

KÖPRÜLÜ, Bülent/KANETİ, Selim: Sınırlı Ayni Haklar, İstanbul 1982-1983.

KÖROĞLU-ÖLMEZ, Belin: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Kanunu Uyarınca Ticari İşletme Rehni”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. XXIX, S. 129, 2017, s. 261-286.

KUNTALP, Erden: Ana Para ve Üst Sınır (Maksimal) İpotek Ayrımı, Ankara 1989. (İpotek Ayrımı)

KUNTALP, Erden: İpotek Dereceleri-Boş Dereceden İstifade ve

Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Ankara 1979. (İpotek Dereceleri)

KUNTALP, Erden: “Mevduat Kavramı”, Bankacılar Dergisi, S. 8,

1992, s. 40-42. (Mevduat)

KUNTALP, Erden: “Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk”, Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İstanbul

1995, s. 263-299. (Teminat)

MAKARACI-BAŞAK, Aslı: Taşınır Rehni Sözleşmesi, İstanbul

2014.

MUŞUL, Timuçin: İcra ve İflas Hukukunda Rehnin Paraya Çevrilmesi, Ankara 2017.

NARBAY, Şafak/YILDIZ, Enes M.: “Ticari İşlemlerde Taşınır

Rehni Kanunu Çerçevesinde Ticari İşletme Rehninde Rehinli Taşınır

Sicili’nin Diğer Sicillerle İlişkisi Üzerine Değerlendirme”, BATİDER,

C. 34, S. 4, 2018, s. 37-92.

NOMER-ERTAN, Füsun: “İnternet Alan Adının (Domain Name)

Hukuki Niteliği ve Marka ve Ticaret Unvanı Gibi Ad ve İşaretler ile

Arasında Benzerlik Bulunması Sebebiyle Doğabilecek Hukuki Sorunlar”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul

2001, s. 395-418.

NOMER, Halûk Nami: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15.

Bası, İstanbul 2017.

NOMER, Halûk Nami/ERGÜNE, Mehmet Serkan: Eşya Hukuku (Zilyetlik-Tapu Sicili-Mülkiyetin Genel Hükümleri-Taşınır Mülkiyeti-Rehin Hakları-Taşınmaz İrtifakı-İntifa Hakkı), Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 8. Bası, İstanbul (Kasım) 2020.

OĞUZMAN, M. Kemal/SELİÇİ, Özer/OKTAY-ÖZDEMİR,

Saibe: Eşya Hukuku, 23. Baskı, İstanbul 2021.

215

OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa Göre Üzerinde Rehin Hakkı Kurulabilecek Ticari İşletmeler

Dışındaki Taşınır Varlıklar”, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Ankara, 2018, s. 53-84.

OMAĞ, Merih Kemal: “Türk Hukukunda Ticari İşletme Rehni”,

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Dergisi, S. 1, Y. 1976, s. 187-205.

ORAL, Bahar: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni, Ankara, 2019.

OZANOĞLU, Hasan Seçkin: “Türk Medeni Kanunu’nun 940.

Maddesinin II. Fıkrası (Motorlu Araç Rehni) Üzerine”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. V, S. 1-2, Yıl 2001, s. 22-38.

ÖCAL-APAYDIN, Bahar: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Uyarınca Teminat Yükünün Kapsamı Bakımından Özellik Arz

Eden Haller”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt

13, Sayı: 169-170, Eylül-Ekim 2018, s. 87-120.

ÖZ, Turgut: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu”, Prof. Dr.

Iur. Merih Kemal Omağ’a Armağan, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, S. 2 (Özel Sayı) Temmuz 2017, İstanbul,

s. 151-186. (Taşınır Rehni)

ÖZ, Turgut: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununa Göre Rehinli Malın Birleşmesi ve Karışması (Kanundaki Önemli Değişikliklerle

Birlikte)”, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Ankara, 2018, s. 125-139. (Ticari İşlem)

ÖZER, Selçuk: Mevduat Rehni, Ankara 2016.

POROY, Reha/YASAMAN, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, 15.

Baskı, İstanbul 2015. (2015)

POROY, Reha/YASAMAN, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, 16.

Baskı, İstanbul 2017. (2017)

REİSOĞLU, Seza: “Ticari İşletme Rehni ve Uygulamada Ortaya

Çıkan Sorunlar”, Türkiye Bankalar Birliği, Ankara 1977. (Ticari İşletme Rehni)

REİSOĞLU, Seza: “Ticari İşletme Rehni ve Son Yasal Düzenleme”, Bankacılar Dergisi, S. 47, Y. 2003, s. 107-122. (Yasal Düzenleme)

216

REİSOĞLU, Seza: “Ticari İşletme Rehni-Uygulama-Sorunlar”,

Prof. Dr. Gürkan Çelebican’a Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları,

Ankara 2011, s. 377-395. (Uygulama)

SARI, Suat: “Taşınmaz Rehninde Belirlilik (Muayyenlik) İlkesi”,

Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s.

963-1011.

SEÇER, Öz: “Alacak Rehnine Hakim Olan İlkeler”, Bahçeşehir

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 73-74, s. 120-140. (Alacak Rehni)

SEÇER, Öz: “Kaydi Sermaye Piyasası Araçları Üzerinde Rehin

Tesisi ve Hükümleri”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 105-106, 2013, s. 168-189. (Kaydi Sermaye Piyasası Araçları)

SEÇER, Öz: “İpoteğin Taşınmaz Bakımından Kapsamı, İstanbul

Barosu Dergisi”, C. 82, S. 4, Yıl 2008, s. 1901-1932. (İpotek)

SİRMEN, A. Lale: Alacak Rehni, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1990. (Alacak Rehni)

SİRMEN, A. Lale: Eşya Hukuku, 9. Baskı, Ankara, 2021. (Eşya)

SİRMEN, A. Lale: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Düzenleniş Biçimi, Niteliği ve Rehne Hakim Olan İlkeler”, Ticari İşlemlerde

Taşınır Rehni Sempozyumu (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi),

Ankara, 2018, s. 21-52. (Ticari İşlem)

ŞENOCAK, Kemal/KAHRAMAN, Zafer/ TUNCER KAZANCI, İdil/ÖCAL APAYDIN, Bahar: Ticari İşlemlerde Taşınır

Rehni, Ankara, 2019.

ŞİT-İMAMOĞLU, Başak: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Üzerine Bir İnceleme, Ankara 2017.

TEK, Gülen Sinem: Ulaşım Araçları İpoteği, İstanbul 2012.

TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, 10. Baskı, İstanbul

2012.

TEOMAN, Ömer: “Tacir Ticari İşletmesini Üçüncü Bir Kişinin

Borcunun Güvencesi Olarak Rehnedilebilir mi?”, Prof. Dr. Hüseyin

Ülgen’e Armağan, C. I, İstanbul 2007, s. 79-88.

TÜRKER, Erhan: Ticari İşletme Rehni, Eskişehir 1981.

217

UTKU, Doruk: Sınai Hakların Rehni, Ankara 2009.

ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Mehmet/ KENDİGELEN, Abuzer/KAYA, Arslan/NOMER ERTAN, Füsun: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2015.

ÜLGEN, Hüseyin/HELVACI, Mehmet/KAYA, Arslan/NOMER ERTAN, Füsun: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2021. (2021)

ÜNLÜTEPE, Mustafa: “İpoteğin Alacak Bakımından Kapsamı”,

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 102, Ankara 2012, s. 173-218.

YILDIRIM, Mehmet Kamil/DEREN-YILDIRIM, Nevhis: İcra

ve İflas Hukuku, 7. Baskı, İstanbul 2016.

YILMAZ, Ejder: “Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’na

Göre Rehinli Alacaklının Alacağını Tahsil Etme Yolları”, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Ankara, 2018, s. 227-258.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

https://www.tares.org.tr/

https://www.kazanci.com

https://www.yargitay.gov.tr/

https://jurix.com.tr/

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: Taşınır Rehni
İlgili Yayınlar