Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Kemal ŞENOCAK, Zafer KAHRAMAN, İdil TUNCER KAZANCI, Bahar ÖCAL APAYDIN
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni

Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN,

Dr. Öğretim Üyesi İdil TUNCER KAZANCI

Dr. Öğretim Üyesi Bahar ÖCAL APAYDIN

2019/06 1. Baskı, 217 Sayfa

ISBN 978-605-05-0437-8


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ13

§ 1.6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE
TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN AMACI VE
KAPSAMI17

§ 2.6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE
TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN UYGULAMA
ALANI19

I.Zaman Bakımından19

II.Konu Bakımından21

A.Genel Olarak21

B.Diğer Kanunlar Uyarınca Bir Sicile
Tescili Zorunlu Olan Taşınır Rehinleri23

1.Genel Olarak23

2.Motorlu Taşıtlar26

3.Hava Araçları27

4.Gemiler28

5.Maden Hakları ve Cevherler29

6.Hayvan30

7.Fikri ve Sınai Haklar32

8.Ticari İşletme ve Esnaf İşletmesinin Tamamının
Rehne Konu Olması Hâlinde Diğer Kanunlar
Uyarınca Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan
Taşınır Rehinlerinin Akıbeti33

§ 3.TAŞINIR REHNİ KAVRAMI VE REHİN HAKKINA EGEMEN OLAN İLKELER35

I.Genel Olarak Taşınır Rehni35

II.Rehin Hakkına Egemen Olan İlkeler ve
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Bakımından
Değerlendirilmesi37

A.Alacağa Bağlılık İlkesi37

B.Belirlilik İlkesi39

C.Aleniyet ilkesi43

D.Güvenin Korunması İlkesi44

E.Teminat Yükünün Bölünmezliği İlkesi46

F.Öncelik İlkesi50

III.Teminat Yükünün Kapsamı (Rehnin Kapsamı)52

A.Genel Olarak52

B.Bütünleyici Parça ve Eklentiler53

C.Hukuki Semereler ve Taşınırın Yerine Geçen
Kaim Değerler56

D.Üretim Sürecinin Kullanıldığı Taşınır Varlıklarla
Birlikte Rehnedilmesi ve Rehinli Taşınırların İkamesi58

IV.Teminat Altına Alınmak İstenen Alacağın Kapsamı60

§ 4.6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE
TAŞINIR REHNİ KANUNU KAPSAMINDA
TAŞINIR REHNİ63

I.Kavram63

II.Rehin Hakkının Konusu Taşınır Varlıklar64

A.Taşınır Varlık Kavramı64

B.6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında Rehin Konusu Taşınır Varlıklar67

1.Alacaklar67

2.Çok Yıllık Ürün Veren Ağaçlar71

3.Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Haklar75

4.Hammadde78

5.Hayvan80

6.Her Türlü Kazanç ve İratlar81

7.Başka Bir Sicile Kaydı Öngörülmeyen ve
İdari İzin Belgesi Niteliğinde Olmayan
Her Türlü Lisans ve Ruhsatlar82

8.Kira Gelirleri83

9.Kiracılık Hakkı84

10.Menkul İşletme Tesisatı85

11.Stoklar86

12.Sarf Malzemesi87

13.Tarımsal Ürün90

14.Ticaret Unvanı ve/veya İşletme Adı91

15.Ticari İşletme veya Esnaf İşletmesi93

16.Ticari Plaka ve Ticari Hat96

17.Ticari Proje97

18.Vagon99

C.Müstakbel Taşınır Varlık99

D.Dönen Malvarlığı (İşletme Sermayesi) Kapsamındaki Taşınır Varlıkların Rehni ve Floathing Charge
(Değişken Rehin) Kurumunun Karşılaştırılması101

§ 5.TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNİN
KURULUŞU, TÜRLERİ ve SONA ERMESİ105

I.Ticari İşlerde Taşınır Rehninin Kuruluşu105

A.Rehin Sözleşmesi106

1.Sözleşmenin Tarafları106

2.Rehin Sözleşmesinin Teminat Altına Alınan
Alacak Bakımından Konusu118

3.Rehin Sözleşmesinin Geçerliliği ve Şekli119

4.Rehin Sözleşmesinin Hukuki Niteliği121

5.Sözleşmenin Zorunlu İçeriği123

6.Sözleşmede Yer Alabilecek Diğer Kayıtlar127

7.Sözleşmedeki Kayıtların Üçüncü Kişilere Etkisi127

8.Rehin Sözleşmesinde Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri128

B.Rehin Sözleşmesinin Sicile Tescil Edilmesi129

1.Rehinli Taşınır Sicili129

2.Tescil Talebi ve Tescilin Gerçekleştirilmesi133

3.Tescilin Etkisi134

4.Rehin Tesisi Sonrasında Taraf Değişikliği136

5.Rehin Tesisi Sonrasında Değişiklik137

II.Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Türleri138

A.İlerleme Sistemi138

B.Sabit Derece Sistemi140

1.Genel Olarak140

2.Boşalan Dereceye İlerleme Hakkı141

3.Teminat Miktarı142

4.Türk Medeni Kanununa Yapılan Atıf143

III.Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi ve
Sonuçları147

A.Rehin Hakkının Sona Ermesi147

B.Sicil Kaydının Terkini149

§ 6.TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİNİN
PARAYA ÇEVRİLMESİ VE UYGULANACAK
İCRA VE İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİNİN
TESPİT EDİLMESİ151

I.Genel Olarak152

II.Temerrüt Hâlinde Takip Sürecinin Eleştirisi154

III.Rehin Sözleşmesinin Şekli ve Bunun Uygulanacak Hükümlerin Tespitine Etkisi157

IV.TAKİP SÜRECİ161

A.Takip Talebinde Bulunabilecek Olanlar161

B.Borçlu162

C.Taşınır Varlığın Değer Tespiti163

1.Genel Olarak163

2.Değer Tespitinin Hukuki Niteliği165

D.Takip Talebi166

1.Önce Rehne Başvurma Kuralının
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Bakımından
Uygulama Alanı168

2.Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesinde
Takip Talebinin İçeriği170

E.Sıra Cetveli171

1.Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi171

2.Sıra Cetveline Karşı Koyulması173

F.Ödeme Emri176

G.Ödeme Emrine İtiraz ve Hükümden Düşürülmesi176

H.İcra Emri ve Paraya Çevirme178

1.Bir Tahsil Yöntemi Olarak Rehinli Malın
Mülkiyetinin Devri181

2.Birden Fazla Taşınırın Aynı Alacak İçin
Rehnedilmesi Hâlinde Paraya Çevirme185

3.Taşınırın Türüne Göre Paraya Çevirme
Yöntemleri188

KAYNAKÇA

ÖNSÖZ

Taşınır rehninin kurulmasında 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun kabul ettiği ana esas, teslim şartlı taşınır rehnidir. Teslimin şart tutulmasının nedeni, herkese karşı ileri sürülebilecek olan aynî hakkın varlığının rehin zilyetliği yoluyla herkese karşı aleniyet kazanmasıdır. Teslimsiz taşınır rehni ise Türk hukukunda istisnaidir. Ne var ki, özellikle ticaret hayatında, krediye hızlı ulaşabilmek ve aynı zamanda ticari faaliyeti de sürdürebilmek amacıyla, teslimsiz rehinlere daha fazla ihtiyaç duyulur.

Taşınırlar üzerinde zilyetlik devredilmeksizin, sicile tescil ile rehin tesis edilmesi hukuk sistemimize yabancı değildir. Nitekim yürürlükten kalkmış olan1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu da, bu şekilde rehin tesisine imkân veren bir kanundu. Ancak, rehin konusunda Kıta Avrupası ve Amerikan Hukuku’nda ortaya çıkan gelişmeler ve ticaret hayatının dinamikleri karşısında anılan bu kanunun yetersiz kalması, kanun koyucuyu yeni bir düzenleme yapmaya itmiştir. Bu kapsamda 28 Ekim 2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece her ne kadar kanun gerekçesinde açıkça ifade edilmemiş olsa da, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu’nun-UNCITRAL (The United Nations Commision on International Trade Law) Teminatlı İşlemler Model Kanunu’nu ve Teminatlı İşlemlerde Kanun Koyma Kılavuzu’ndaki tavsiyeler dikkate alınarak, ticari işlerde teslimsiz rehni yeniden düzenlemiştir.

6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, bu konuda birçok değerli bilimsel çalışma yapılmış, konu Türk hukuk öğretisinde kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Elinizde tuttuğunuz bu çalışma ise, konunun birden çok boyutunu bir arada ele alan ilk çalışmadır. Temelde medeni hukuka ait bir alan olsa da rehin hukukunun –özellikle ticari işlemlerde kurulacak rehinler bakımından- ticaret hukuku ve icra iflas hukuku ile kesiştiği birçok nokta bulunmaktadır. Bu çalışmada ticari işlemlerde taşınır rehni, disiplinler arası bir bakış açısı ile ve konunun bütünlüğü göz önünde bulundurularak ele alınmaya çalışılmıştır.

Bu vesile ile gerek kaynaklara ulaşmak konusundaki gerekse çalışmanın tashihlerindeki yardımlarından dolayı İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda ve Medeni Usul ve İcra İflas Anabilim Dalı’nda görev yapan araştırma görevlilerine teşekkür ederiz. Ayrıca çalışmanın basımını titizlikle gerçekleştiren başta Y. Ziya Gülkök ve Muharrem Başer olmak üzere, Yetkin Yayınevi’nin tüm çalışanlarına emekleri için teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz.

 

Prof. Dr. Kemal Şenocak

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar