Trafik Güvenliği Organizasyonu ve Yönetimi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mehmet Ali TEKİNER - Zeki BAL
ISBN: 9786050516104
361,25 TL 425,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet Ali TEKİNER, Zeki BAL
Baskı Tarihi 2023/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 383

Ulaşım, temel insani bir ihtiyaç ve faaliyet olmasının ötesinde, insanlık

tarihinin tüm önemli olaylarının doğrudan veya dolaylı bir parçası olarak karşımıza çıkmıştır. Tekerleğin bulunması ile ilişkilendirilen ve modern manada

ulaşımın temelini oluşturan faaliyetlerin ortaya çıkmasında; nüfus artışı, coğrafi keşifler ve fetihler, ticari, sosyal ve ekonomik gelişmeler sonucu üretilen

bilgi, sermaye, mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınması gibi

ihtiyaçlar temel belirleyici olmuştur.

Doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarının en önemli kavşak noktasında

bulunan Türkiye, bu eşsiz konumu dolayısıyla bilginin, kültürün, felsefenin

ve düşünce trafiğinin de beşiğini oluşturmuştur. Bu bağlamda, 2023 Türkiye

vizyonu doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2010 yılında hazırlanan Ulaşım ve İletişim Strateji Belgesi ile ekonomik ve sosyal

gelişmenin ihtiyaç duyduğu ulaşım ve iletişim altyapısını oluşturmuş, ulaşım

türleri arasında ülkenin ihtiyaçlarına uygun dengeyi sağlamış, can ve mal güvenliğini en üst seviyede gözeten, ulaşım altyapısı veya işletiminden kaynaklı

çevreye verilen zararları en aza indirmiş, bilgi ve iletişim teknolojilerinden en

üst düzeyde yararlanan, uluslararası hukuk ve kurallara uyumlu bir ortamda,

ulaşım ve iletişim hizmetlerinin en ekonomik, konforlu, kesintisiz ve kısa sürede sağlandığı bir Türkiye hedeflenmiştir.

Karayolu ulaşımından kaynaklanan trafik güvenliğine yönelik sorunların

ortadan kaldırılması için tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de gerek devlet

kurumları gerekse sivil toplum kuruluşları tarafından ciddi çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda yapılan çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci

Bölümde Trafik Ve Trafik Güvenliği hususunda genel bilgiler verilmiştir.

İkinci bölümde Dünya’da ve Türkiye’de Trafik Güvenliği Faaliyetleri irdelenmiş, üçüncü bölümde de Türk Polis Teşkilatı Tarafından yerine Getirilen Trafik Güvenliği Faaliyetleri başlığı altında uygulanan politikalar ve görevler

açıklanmıştır.

Devletimizin “Ulaşan ve Erişen Türkiye” hedefleri bağlamında hazırlanan eserin tüm insanlığa ve bilime katkısı olması amacıyla emeği geçen herkese ve Yetkin Yayınlarına teşekkür ederiz.

Mehmet Ali TEKİNER

Zeki BAL

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .................................................................................................7

GİRİŞ ..................................................................................................13

1. BÖLÜM

TRAFİK VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

1. Trafik ..................................................................................................19

1.1. Temel Bir İhtiyaç Olarak Ulaşım...........................................22

1.2. Motor Çağı.............................................................................28

1.3. Trafiğin Dönüşümü................................................................32

2. Trafik Güvenliği .................................................................................34

2.1. Trafikte Güvenlik İhtiyacı .....................................................39

2.2. Trafik Güvenliğinin Stratejik Analizi ...................................46

2.3. Trafik Güvenliğinde İnsan Unsuru ve Güvenli

Sistem Yaklaşımı...................................................................55

2. BÖLÜM

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TRAFİK GÜVENLİĞİ

FAALİYETLERİ

1. Küresel Trafik Güvenliği Faaliyetleri.................................................86

2. Küresel Trafik Güvenliği Faaliyetleri Kronolojisi..............................86

3. Küresel Trafik Güvenliği Faaliyetlerinin Aşamaları ..........................95

4. Birleşmiş Milletler (BM) Tarafından Yürütülen Trafik Güvenliği

Faaliyetleri..........................................................................................98

5. Trafik Güvenliği Konusunda Faaliyet Gösteren Birleşmiş Milletler

Organları...........................................................................................103

Birleşmiş Milletler Organları Tarafından Yürütülen

Kilometre Taşı .....................................................................120

10

6. Avrupa Birliği...................................................................................128

7. Çok Taraflı Kalkınma Bankaları (MDB).........................................147

8. OECD/ Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF)...............................151

9. Trafik Güvenliği Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası Kabul

Görmüş STK’lar ...............................................................................152

10. Trafik Güvenliği Konusunda Faaliyet Gösteren İnsani Yardım ve Hayır

Kuruluşları........................................................................................157

11. Trafik Güvenliği Bilgi Merkezleri....................................................158

11.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem ................................................159

12.2. Cumhuriyet Dönemi ...........................................................166

3. BÖLÜM

TÜRK POLİS TEŞKİLATI TARAFINDAN YERİNE

GETİRİLEN TRAFİK GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ

1. Trafik Denetimleri ............................................................................217

2. Türk Polis Teşkilatı Trafik Denetleme Birimlerinin Tarihsel Gelişimi

..........................................................................................................218

3. Türk Polis Teşkilatı Trafik Denetleme Birimlerinin Kurumsal Yapısı

..........................................................................................................221

4. Taşra Teşkilatı ..................................................................................225

5. Trafik Polisinin Eğitimi ....................................................................226

5.1. Dünya’da Trafik Polisinin Eğitimi......................................226

5.2. Türkiye’de Trafik Polisinin Eğitimi.....................................229

5.3. Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi ................................230

5.4. Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimi.............................232

5.5. Kaza Araştırması ve Bilirkişilik Eğitimi..............................232

5.6. Yerinde Eğitim Faaliyetleri ................................................233

6. Türk Polis Teşkilatı Trafik Denetleme Birimleri Tarafından Yerine

Getirilen Denetleme Görevlerinin Kapsamı .....................................233

11

6.1. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme

Birimleri Tarafından Yerine Getirilen Denetleme

Görevlerinin Yasal Dayanakları ..........................................233

6.2. Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı..........251

6.3. Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi ......................262

6.4. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme

Birimleri Tarafından Yerine Getirilen Trafik

Güvenliği Faaliyetleri ..........................................................312

6.5. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme

Birimleri Tarafından Yerine Getirilen Trafik

Denetleme Faaliyetleri.........................................................315

6.6. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Denetleme

Birimleri Tarafından Yerine Getirilen Trafik

Denetimlerine Destek Faaliyetleri .......................................340

KAYNAKÇA...................................................................................347

1. Dünya Savaşı: 28 Temmuz 1914-11 Kasım 1918; Dünya Ekonomik

Krizi: 24 Ekim 1929; 2. Dünya Savaşı:1 Eylül 1939-2 Eylül 1945

Abdullah Batuhan Baytaz, 6638 Sayılı Kanun İle PVSK ve CMK’da

Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt: LXXIII, Sayı: 2, 2015, s.37

Abdulmuttalip Demirel, Ali Payidar Akgüngör, Kara Yollarında Trafik

Güvenligi Ve Trafik Kazalarının Ekonomik Açıdan Bir Degerlendirmesi,

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5.Cilt, 1. Sayı, 2001, s. 31

Adminaite, Dovile; Jost, Graziella; Stipdonk, Henk ve Ward, Heather,

“How Traffic Law Enforcement Can Contribute To Safer Roads”, European

Transport Safety Council, Pin Flash Report 31, 2016.

Akçora, Ergünöz, “Türk Tarihinde Göçler ve Önemli Sonuçları”, Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig Dergisi, S., 1996.

Akıllı Ulaşım Sistemleri Terimleri Sözlüğü, “Çok modlu ulaşım/multimodal transport: Yük ve yolcunun tek bir seyahat süresince birden fazla modu

kullanarak ulaşımı”, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yayınları, ISBN 978-975-493-090-0, Özel Matbaası 1. Baskı, Ankara, 2017.

Aktaş, Alev; Döğer, Rukiye ve Akgür, Serap Annette, “Profesyonel Araç

Sürücülerinde Sürücü Davranışları ve Becerileri ile Alkol, Madde ve İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi”, Adli Tıp Bülteni, DOI:

10.17986/blm.201925019, C. 24, S. 2, 2019.

Alan K. Binder, John Bell Rae, Otomotiv Endüstrisi, Encyclopædia Britannica Inc., Corporate Site, 2019 https://www.britannica.com/technology/automotive-industry

Ali Sönmez; Polis Meclisinin Kuruluşu ve Kaldırılışı (1845-1850), Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı

37, 2005, s. 263-264

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

348

Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, Atatürk

Araştırma Merkezi, ISBN:9751602696Ankara, 1990, s.97-98

Anadolu Ajansı, Tarihin en büyük deniz kazaları, Dünya, Arşiv, 2014

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/tarihin-en-buyuk-deniz-kazalari/166396

Arif, Mariam; Ahmed, Mushtaq ve Rasool, Syed Hamad, “Road Traffıc

Accıdents; Autopsy Based Study In Multan”, The Professional Medical Journal, Independent Publishing House, ISSN: 1024-8919, Faisalabad, 2015.

ASELSAN Dergisi, “ASELSAN Otoyollarda Hız Denetimini –Zabıt- Altına Alıyor”, Y. 29, S. 95, ISSN: 1300-2473, 2016. (www.aselsan.com.tr)

ASELSAN, “KGYS Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma

Sistemi Projesi Bilgi Notu 3873”, 2016. (www.aselsan.com.tr)

Aslan, M. Yasin, “Türk Hukukunda Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu”,

Ankara Barosu Dergisi, Y.68, S.2010/2, Ankara, 2010.

Atam, Şenay, “Osmanlı Devleti’nde Bir Yol Çıkmazı: İzmit-Ankara Şosesi İnşa ve İşletme İmtiyazı”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1309-3738, Y.3, S.1 Çankırı, 2012.

Austroads, “Point-to-Point Speed Enforcement”, Publication no: APR415-12, ISBN: 978-1-

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB ve Türkiye İlişkileri Tarihi,

2019 https://www.avrupa.info.tr/tr/ab-ve-turkiye-iliskileri-tarihi-711

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, AB'nin Tarihçesi, Ankara, 2019.

(www.avrupa.info.tr)

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Taşımacılık, 2019

https://www.avrupa.info.tr/tr/tasimacilik-politikasi-ve-altyapi-263

Aydın, Erel, Ulaştırma Planlamasında Talep-Sunu İlişkileri, 3. Ulaştırma

Kongresi Bildiriler Kitabı, TMMOB, İstanbul, 1995.

Aydın, Metin Mutlu ve Köfteci, Sevil, Koridor Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemlerinin (KOHİTS) Tasarımdan İşletmeye Genel Yapısı ve Çalışma

K A Y N A K Ç A

349

Prensibi Üzerine Bir Araştırma: Toprakkale Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, DOI: 10.17714, GÜFBED/GUSTIJ

S.10, C.1, 2020.

Aykaç, Aslı, Halk Sağlığı ve Sağlık Kavramları, Yakın Doğu Üniversitesi

Tıp Fakültesi Ders Notları, 2016

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, İkinci Beş Yıllık

Kalkınma Planı 1968-1972, Ankara, 1968.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Üçüncü Beş Yıllık

Kalkınma Planı 1973-1977, Ankara, 1973.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara, 2007.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu Kentiçi Ulaşım Alt Komisyonu Raporu, ISBN 975191021-8,

Yayın No: Dpt: 2388Öik: 451, Ankara, 1995

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma

Planı 1990-1994, DPT: 2174, Ankara, 1990

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Planı (Birinci Beş Yıl)

1963-1967, Ankara, 1963.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Karayolu Ulaştırması Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT: 1502-Ö.İ.K: 202, Ankara, 1976

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Karayolu Ulaştırması Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No: DPT: 2306-Ö.İ.K: 413, ISBN 975-19-

0561-3, Ankara, 1992

Başbakanlık, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı- Genelge 2012/16.

Bektaş, Salih ve Hınıs, Mehmet Ali, “Şehir İçi Trafik kazalarına Etki

Eden Faktörlerin Lojistik Regreasyon Modeline Göre İncelenmesi: Aksaray

Örneği”, Selçuk Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Derg., ISSN: 2147-9364, c.23,

2008.

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

350

Birol Çetin, Serap Barış, Serap Saroğlu, Türkiye’de Karayollarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış, Çanrı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Güz 2011, s.133

Blincoe, Lawrence; Miller, Ted R.; Zaloshnja, Eduard ve Lawrence,

Bruce A., The Economic and Societal Impact of Motor Vehicle Crashes, 2010

(Revised), U.S. Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration, DOT HS 812 013, Washington DC, 2015.

Bullock, Michael Luke, “The Evolution Of Surveillance Technology Beyond The Panopticon”, The University of California Santa Cruz, DOI

10.1.1.528.5779, 2009.

Büyük Türkçe Sözlük, “Güvenlik”, TDK, Ankara: 2009

Caceres, A.M. ve Gredilla, J.V. “Assessment of Congestion Costs in

Madrid”, The 22nd European Transport Forum, Transport Policy and its

Implementation: V.1, 1994.

Cahit Karakuş, Araştırma Yöntemleri, İstanbul, 2018, s.164’e göre;

“Stokastik modellerde, sistemin gelecekteki konumunun bilinmesi yerine

tahmin edilmesi ve olasılıklandırılması söz konusudur.”

Cambridge University Press, Cambridge Dictionary Translator, Cambridge University Press 2019.

Camgöz, Cüneyt ve Dinçer, Füsun İstanbullu, “Modern İpek Yolu Projesi

Çerçevesinde Ulaştırma Ağlarının Turizme Katkıları”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1302-6879, C.1, S.Özel Sayı

3, Sivas, 2017.

Cem Saatçioğlu, Kaan Çelikok, Avrupa Birliği Ortak Ulaştırma Politikası Çerçevesinde Türkiye’de Uygulanan Ulaştırma Politikalarının Değerlendirilmesi, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2017,

ISSN:2147-804X, s.88

Cemal Çetin, Anadolu’da Faaliyet Gösteren Menzilhaneler (1690-1750),

Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim

Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, Konya–2009, s.62-149

K A Y N A K Ç A

351

Chesnais, Jean-Claude, “Histoire de la Violence”, Les hommes et l’histoire, Paris, 1981.

Cossale, Gianluca ve Elliott, “Richard The Importance of Road Surface

Texture in Active Road Safety Design and Assessment”, Road Safety and Simulation International Conference RSS2013, Roma, 2013.

Council of the European Union, (OR. en) 9994/17, TRANS 252, Council conclusions on road safety - endorsing the Valletta Declaration of March

2017, Brussels, 8 June 2017

Cramton, Roger C., “Driver Behavior and Legal Sanctions”, Insurance

Institute for Highway Safety, U.S. Department of Transportation, Washington, D.C., 1968.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, KAYSİS, Kamu

Mevzuat Sistemi,2019 https://kms.kaysis.gov.tr/(X(1)S(55h41o1wd5c51z1hqzntvwf2))/Home/Detay/28067?pt=1

Çakar, Ali Ekber ve Bayrakçı, Özcan, “Ulaşım ve Trafik Politikalarında

Planlama Gerekliliği”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayını, Y. no:

473, Ankara, 2009.

Çatalpınar, Ş. Serap, “Ulaştırma Politikaları”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 5. Ulaştırma Kongresi, Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı,

30.05.2001. (www.imo.org.tr)

Çavdar, Tevfik, Milli Mücadele Başlarken Sayılarla Vaziyet ve Manzara-i Umumiye, Milliyet Yayınları, Tarih Dizisi, Karacan Armağanı, 1971.

Çevik, Kerim Kürşat ve Çakır, Abdülkadir, “Görüntü İşleme Yöntemleriyle Araç Plakalarının Tanınarak Kapı Kontrolünün Gerçekleştirilmesi”,

AKÜ Fen Bilimleri Dergisi, C.10, S.1, 2010.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Akıllı Şehirler Beyaz Bülteni”, Coğrafi

Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, 2019.

Çolak, Melek, “XX. Yüzyıl Başlarında İstanbul'da Trafik ve Tramvay”,

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, ISSN 1304-9720, S.5, 2012.

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

352

D. Little, Arthur, “Future Of Mobility 3.0, Reinventing Mobility In The

Era Of Disruption And Creativity”, The International Association of Public

Transport (UITP), 2018.

Daimler AG, “Company History”, 2019. (www.daimler.com)

Danişmend, İsmail Hami, Tarihi Hakikatler, Bilgeoğuz Yayınları, ISBN

NO:9789752636651, İstanbul, 2016.

De Ceunynck, Tim, “Installation Of Section Control & Speed Cameras,

European Road Safety Decision Support System”, H2020 project SafetyCube,

European Commission: Innovation and Networks Executive Agency (INEA),

Grant number 633485, 2017.

Demir, Adem, “İstanbul'da Bin 409 Kamerayla Trafik Denetimi Yapılıyor”, Anadolu Ajansı: AA, İstanbul, 19.09.2018. (www.aa.com.tr)

Dışişleri Bakanlığı, “Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Türkiye, Dış Politika, Uluslararası Kuruluşlar ve İlişkilerimiz”, Ankara, 2019.

(www.mfa.gov.tr)

Dışişleri Bakanlığı, Katılım Müzakerelerinde Mevcut Durum, Avrupa

Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Katılım Politikası Daire Başkanlığı, 2019, (www.ab.gov.tr)

Dizdar, Ercüment N., “Kaza Sebeplendirme Yaklaşımları”, Türk Tabipleri Birliği Mesleki sağlık ve Güvenlik Dergisi, ISBN: 1302-48-41, 2001.

DPT, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonu Raporu Trafik Düzeni, Karayollarında Can Güvenliği Alt Komisyonu Raporu, DPT: 2579, ÖİK: 59, ISBN 975 19 2723-4, ANKARA, 2001.

EC, Annex To The Communicatıon From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Europe On The Move Sustainable Mobility for Europe: safe, connected and clean COM(2018) 293 final,

17.5.2018, Brussels https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A0e8b694e-59b5-11e8-ab41-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_2&format=PDF

K A Y N A K Ç A

353

EC, Commission Staff Working Document, EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 - Next steps towards "Vision Zero", SWD(2019) 283 final, 19.6.2019, Brussels, https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/move-2019-01178-01-00-en-tra-00_3.pdf

EC, Commission Staff Working Document, White Paper Supplement -

Roadmap For A European Transport Area - Towards A Transport System

With Competitive And Efficient Resources, SEC (2011) 391 Final, SEC

(2011) 358 Final, SEC (2011) 359 Final, COM (2011) 144 Final, Brussels,

28.03.2011

EC, Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And

The Committee Of The Regions Europe On The Move, Sustainable Mobility

for Europe: safe, connected, and clean, COM(2018) 293 final, 17.5.2018,

Brussels https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A0e8b694e59b5-11e8-ab41-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF

EC, Directorate-General Energy and Transport, SUNflower+6: an

extended study of the development of road safety in Sweden, United Kingdom and the Netherlands, ISBN 90-801008-9-7, 2005, s. 17

EC, Policy Orientations On Road Safety 2011-2020, Communication

From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Towards A European Road Safety Area: Policy Orientations On Road

Safety 2011-2020,{SEC(2010)903}, https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/road_safety_citizen/road_safety_citizen_100924_en.pdf

EC, The Future Development Of The Common Transport Policy, White

Paper, A Global Approach To The Construction Of A Community Framework For Sustainable Mobility, Communication from the Commission

Document drawn up on the basis of COM(92) 494 final, ISBN 92-826-5911,

1992, s.35-38

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

354

EC, The Future Development Of The Common Transport Policy, White

Paper, A Global Approach To The Construction Of A Community Framework For Sustainable Mobility, Communication from the Commission

Document drawn up on the basis of COM(92) 494 final, ISBN 92-826-5911,

1992, s.40, 72

EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Trafik İstatistik Bülteni Ülke Geneli

2018-Yılı, Ankara, 2019, s.4 http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/2018.pdf

EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Trafik İstatistik Bülteni Ülke Geneli

2018-Yılı, Ankara, 2019, s.1 http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/2018.pdf

EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Trafik İstatistik Bülteni Ülke Geneli

2018-Yılı, Ankara, 2019, s.3 http://trafik.gov.tr/kurumlar/trafik.gov.tr/04-Istatistik/Aylik/2018.pdf

Ekşi, Ali ve Özer, Yunus Emre, “Çevre İle İlgili Kamusal Kararlarda

Sosyal Kabulü Etkileyen Durumların Değerlendirilmesi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.11, Y.11, S.1, 2015.

Elif Yılmaz, Bolu Kentsel Alanında Bisikletli Bağlantı Olanaklarının

Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2006, s.11

Elijah Meeks ve Karl Grossner, ORBIS: Roma Dünyası Üzerine Etkileşimli Bilimsel Çalışma, Dijital Beşeri Bilimler Dergisi, Vol. 1, No. 3, Yaz

2012 s.3

Elker, Cüneyt, “Ulaşımda Karar Zamanı”, TMMOB- TMH - Türkiye

Mühendislik Haberleri Dergisi, S. 429, 2004.

Elliott, M. ve Broughton, J., “How Methods And Levels Of Policing Affect Road Casualty Rates”, TRL: Transport for London, Report: 637, ISBN:

1-84608-636-1, 2005.

Elvik, Rune, “Cost-Benefit Analysis of Police Enforcement”, Working

paper ESCAPE EU project WP1, SM/1116/2000, 2000

K A Y N A K Ç A

355

Elvik, Rune, “Improving Road Safety in Sweden”, Internal report, Institute of Transport Economics, Oslo,1999.

Elvik, Rune; Vaa, Truls, The Handbook Of Road Safety Measures, Elsevier, Emerald Group Pub Ltd; 1 edition, ISBN-10: 0080440916, 2004.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi, Türkiye ve Dünyada Karayolu Trafik Kazaları Değerlendirmesi, ISBN: 975-585-165-8, 1.

Baskı, Ankara, 2001, s.59-68

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, “7. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Sonuç Bildirgesi”, VII. Karayolu Trafik Güvenliği

Sempozyumu, Ankara, 2016.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, “Değişik Hız Denetim

Yöntemlerinin Sürücü Hız Seçimine Etkileri”, EGM Yayın No:354,

ISBN:975 585 359 6, Ankara, 2004.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, “Sürücünün ve Kameranın Gözünden Kentsel Trafikte Elektronik Denetim” ,EGM Yayın Katalog

Numarası:638, ISBN: 978-605-149-679-5, Ankara, 2014.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, “Türkiye’de İllerin Trafik

Güvenliği Durumu: 2013-2017”, Bakanlık Genel Yayın No: 810, EGM Yayın Katalog Numarası: 695, ISBN: 978-605-149-949-9, Ankara, 2018.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Trafiğin Denetlenmesi ve

Düzenlenmesi Hizmetleri, EGM Yayın Katalog No: 684, Ankara 2017.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Trafik Birim Amirleri

Bilgi Paylaşım Toplantısı Kataloğu, Ankara, 2019.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Trafik Denetimlerinde ve

Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge, Ankara 2016.

(www.trafik.gov.tr)

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Trafik Denetimlerinde ve

Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge, Ankara, 2016.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Trafik İstatistik Bülteni,

Ülke Geneli 2018-Yılı, Ankara, 2019.

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

356

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Trafik İstatistik Bülteni,

Ülke Geneli Aralık 2019, Ankara, 2020.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Güvenliği ve Teknolojik Yöntemlerle

Trafik Düzenlenme ve Denetleme Çalışmaları sunumu, Ankara, 2017.

Emniyet Genel Müdürlüğü, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu

ve Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal Uzunkaya Bu Kemer Sana Çok

Yakışır Yarışması Ödül Törenine Katıldı”, Trafik Başkanlığı, Haber Bülteni,

07.05.2019. (www.trafik.gov.tr)

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 Yılı Performans Programı, 2020.

(www.egm.gov.tr)

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 Yılı Performans Programı, 2020.

(www.egm.gov.tr)

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2020 Yılı Performans Programı, Ankara,

2020. (www.egm.gov.tr)

Emniyet Genel Müdürlüğü, Belgelerle Türk Polis Tarihi, Belge Yönetimi Daire Başkanlığı, C. 5, Transkripsiyonun Aslı: Belge 129, ISBN 978-

605-149-840-9, Ankara, 2016.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Belgelerle Türk Polis Tarihi, Belge Yönetimi

Daire Başkanlığı, Cilt 7, Transkripsiyonun Aslı: Belge 107, ISBN 978-605-

149-939-0, Ankara, 2017.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Belgelerle Türk Polis Tarihi, Belge Yönetimi Daire Başkanlığı, C. 7, Transkripsiyonun Aslı: Belge 117, ISBN 978-

605-149-939-0, Ankara, 2017.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Faaliyet Raporu 2018, 2018

(www.egm.gov.tr)

Emniyet Genel Müdürlüğü, Haberler, Otoyollar Ortalama Hız Basın

Açıklaması, 23.06.2017 (www.egm.gov.tr)

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Araştırma Merkezi, Trafik Denetimine Bilimsel Yaklaşım, ISBN- 975-585-99-6, Trafik Araştırma Merkezi

Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1999,s.42

K A Y N A K Ç A

357

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Trafik Kazası Yönetimi, Bakanlık Genel Yayın No: 800, EGM Yayın Katalog No: 686, ISBN: 978-605-149-914-7, Ankara, 2017.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik, EDS Haritası, 2020.

(www.egm.gov.tr)

Encyclopædia Britannica Inc., History Of The Automobile, Corporate

Site, 2019 https://www.britannica.com/technology/automobile/History-ofthe-automobile

Encyclopædia Britannica Inc., John Bell Rae, Alan K. Binde, Automotive industry, Corporate Site, 2019 https://www.britannica.com/technology/automotive-industry

Engström, Karl Gunnar; Angrén, John; Björnstig, Ulf ve Saveman, BrittInger, “Mass casualty incidents in the underground mining industry: Applying

the Haddon Matrix on an integrative literature review”, Disaster Medicine

and Public Health Preparedness, DOI:10.1017/dmp.2017, C.12, S.1, 2018.

Eravcı, H.Mustafa ve Ateş, Tanju, “Dünya Tarihini Etkileyen Göçler ve

Türk Milletinin Etkisi”, Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:1,

Sayı:1, Ankara, 2018.

Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi, Resmi Web Sitesi (Erişim:

22.01.2020) http://www.eskisehirtpem.pol.tr/tarihce

Esra Boğazlıyan, Megakentin 7 Sorunu, Habertürk Gazetecilik A.Ş.,

Haberler/Gündem, 25.01.2019 https://www.haberturk.com/megakent-in-7-

sorunu-2301628

ETSC, Mid Term Review of the European Commission Transport White

Paper 2011-2020 Briefing-European Parliament Own Initiative Report,

Brussels, 2015 http://etsc.eu/wp-content/uploads/2015_02_mtr_transport_white_paper.pdf

ETSC, Transport Crash Costs And The Value Of Safety, European

Transport Safety Council, ISBN: 90-801936-9-0, Brussels,1997. S.11

European Commission - ERSO, Annual Accident Report 2018.

(www.ec.europa.eu)

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

358

European Commission - ERSO, Speed Enforcement, Web text of the European Road Safety Observatory, 2008. (www.erso.swov.nl)

European Commission, “Best Practices In Road Safety”, Handbook For

Measures At The European Level, Summary And Publication Of Best Practices In Road Safety In The Member States, Supreme Project, TREN/E3/27‐

2005, 2007.

European Commission, “Enforcement In The Field Of Road Safety”,

Commission Recommendation, 6 April 2004 on Official Journal of the European Union L 111/75, (2004/345/EC), 2004

European Commission, “Road Safety Analytical Report”, Flash Eurobarometer 301, The Gallup Organization, 2010.

European Commission, “Road Safety, Police Enforcement As Part of A

Systems Approach, Mobility And Transport. 2020. (www.ec.europa.eu)

European Commission, “Summary And Publication Of Best Practices In

Road Safety In The Member States Thematic Report: Enforcement”, Supreme Project, TREN/E3/27‐2005, 2007.

European Commission, “Sweden: A Speed Camera Box Every 4.5 Km”,

Mobility And Transport, Road Safety, Speed enforcement, 2019

(www.ec.europa.eu)

European Commission, Completing the Internal Market: White Paper

from the Commission to the European Council, COM (85) 310, Milan, 1985.

European Commission, ERSO, “Speed Enforcement – Web text of the

European Road Safety Observatory”, Directorate-General Transport and

Energy, 2008.

European Commission, ERSO, Speed Enforcement, 2016. (www.ec.europa.eu)

European Commission, Fair Payment for Infrastructure Use: A phased

approach to a common transport infrastructure charging framework in the

EU, White Paper, COM(1998), 466 final, Brussels, 1998.

K A Y N A K Ç A

359

European Commission, Project HEATCO: Developing Harmonised European Approaches For Transport Costing And Project Assessment, Funding:

European, D. 1: Current practice in project appraisal in Europe, Analysis of

country reports, 2015.

European Commission, SARTRE (Social Attitudes to Road Traffic Risk

in Europe) Project, “European Road Users’ Risk Perception and Mobility”,

Directorate-General for Mobility and Transport, 2012.

European Commission, The Common Transport Policy Action Programme 1995-2000, Communication From The Commission To The Council,

The European Parliament The Economic And Social Committee And The

Committee Of The Regions,COM(95) 302 final, Brussels, 1995.

European Commission, Transport, Transport themes, Infrastructure and

Investment, Trans-European Transport Network (TEN-T), 2019

European Commission, White Paper, European Transport Policy For

2010:Time To Decide, Office For Offıcial Publications of The European Communities, COM(2001), 370 final, ISBN 92-894-0341-1, Luxembourg, 2001.

European Commission, White Paper, Roadmap to a single European

transport area-Towards a competitive and resource-efficient transport system

(COM(2011), 144 final ISBN 978-92-79-18270-9, 2011.

European Parliamentary Research Service (EPRS), The Cost of NonEurope in the Single Market in Transport and Tourism, European Added

Value Unit, PE 510.987, CoNE 4/2014, ISBN: 978-92-823-5567-1, Brussels,

2014.

European Transport Safety Council (ETSC), “Speed Fact Sheet”, September 09, Number 05, 2009.

European Transport Safety Council (ETSC), Ranking EU Progress On

Road Safety, 13th Road Safety Performance Index Report, 2019.

European Transport Safety Council (ETSC), “Police Enforcement Strategies To Reduce Traffic Casualties in Europe”, ISBN: 90-76024-06-05,

1999.

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

360

European Transport Safety Council (ETSC), “Traffic Law Enforcement

across the EU, Tackling the Three Main Killers on Europe’s Roads”, Brüksel,

2011.

European Union Official Journal, Regulation (EU) No 1315/2013 Of The

European Parliament And Of The Council on Union Guidelines For The Development Of The Trans-European Transport Network and repealing Decision

No 661/2010/EU, L 348/1, 2013

European Union, INTERREG North-West Europe Programme, Social

Acceptance Developing Dialogue With Your Stakeholders, Training Guide,

2006.

Faulks, Ian, “The Safe System Approach For Road Safety Policies And

Programs”, Presentation to Rotary Club of North RydeDunmore Lang College, Macquarie University, UK, 2010.

Fındık, Gizem; Lajunen, Timo ve Özkan, Türk, “Profesyonel Sürücülerde

Mesleki Stres ve Sapkın Sürücü Davranışları İlişkisinde Tükenmişlik Seviyesinin Aracı Rolü”, Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi-TUAD, ISSN

2667-8071, C.1, S.1, Ankara, 2018.

Filtness, Ashleigh; Thomas, Pete; Talbot, Rachel; Papadimitriou, Eleonora; Yannis, George; Theofilatos, Athanasios; Aigner-Breuss, Eva; Kaiser,

Susanne; Machata, Klaus; Weijermars, Wendy; Van Schagen, Ingrid ve Hermitte, Thierry, “The Application Of Systems Approach For Road Safety Policy

Making”, Deliverable 8.1, H2020 project SafetyCube. Ref.

Ares(2016)6208891, 2016, UK.

Fransa Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, “Ankara Anlaşması: FransaTürkiye Dostluğunda Yeni Bir Sayfa”, 2018 https://tr.ambafrance.org/Ankara-Anlasmasi-Fransa-Turkiye

French, David H., “Roman Roads & Milestones Of Asia Minor”, The Roads, Vol.: 4 Fasc. 4.1 Notes On The Itineraria, ISBN 978 0 9954656 1 9, British Institute at Ankara, Electronic Monograph, 2016.

Gemici, Orhan Onur ve Bulur, Sertaç, “Otoyollardaki Hız Koridoru Uygulaması Sonuç Verdi”, Ankara, Anadolu Ajansı, 11.08.2017

(www.aa.com.tr)

K A Y N A K Ç A

361

George A. Peters, Barbara J. Peters, Automotive Engineering And Litigation, Volume 2, Garland Law Publishing New York & London, ISBN

O8240-7327-4, New York, 1988, s.558

George Monbiot, Cars Are Killing Us. Within 10 Years, We Must Phase

Them Out, Opinion, Transport policy, Guardian News & Media Limited,

2019 s.1

Gerald J.S. Wilde: Psikoloji Profesörü, Queen's Universitesi Psikoloji

Bölümü, Kingston, Kanada. (Trafik güvenliği alanında 5 projesi ve 87 araştırması bulunmaktadır) https://www.researchgate.net/profile/Gerald_Wilde

Greer, Scott A. The Functions of Transportation, Neighborhood City

and Metropolis, Random House, 1970.

GRSP: Global Road Safety Partnership: Dünyanın en büyük insani yardım ağı olan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu

(IFRC)’nun; milliyet, ırk, dini inançlar, sınıf veya siyaset konusunda ayrımcılık yapılmaksızın yardım sağlayan, üç bileşeninden biridir,

https://www.grsproadsafety.org/

Güler, Çağatay; Çobanoğlu, Zakir; Kazalar ve Önlenmesi, T.C. Sağlık

Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Aydoğdu Ofset, Birinci Baskı, ISBN 975-7572-61-6,

Ankara,1994.

Gülnihal KARA, Konya Kent Atmosferinde Sabit ve Motorlu Taşıt

Kaynaklı Poliaromatik Hidrokarbonlar ve Bazı Uçucu Organik Bileşiklerin

Tayini ve İzlenmesi, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2008, s.1

Gülveren, Erhan ve Önder, Nevzat, “Kaza İstatistiklerinin Değerlendirilmesi, Trafik Denetimleri ve Bu Denetimlerin Yol Güvenliği Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Yol Güvenliği

Atölye Çalışması, Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı, Türkiye İnşaat Mühendisliği 16. Teknik Kongresi, 2001.

Gümrükçüoğlu, Saliha Okur, “Trafik Kazalarında Meydana Gelen Ölüm

ve Yaralanmalarda Diyet Hükümlerinin Uygulanabilirliği (İslam Hukuku

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

362

Bağlamında)”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, ISSN: 1304-1045, S.

28, 2016.

Herbert Reinhold Jacobson, A History of Roads From Ancient Times

To The Motor Age, Georgia School of Technology, Atlanta, Georgia,1940,

s.10-11

Herbert Reinhold Jacobson, A History of Roads From Ancient Times

To The Motor Age, Georgia School of Technology, Atlanta, Georgia,1940,

s.10-11

Herpin, Nicolas, “Revue Française De Sociologie”, Paris, 1982.

Highway Safety Committee, “Manual of Police Traffic Services Policies and Procedures”, International Association of Chiefs of Police, Title:

Traffic Patrol Techniques and Strategies Policy Number: 1.3 Accreditation

Standard(s): 61.1.6, 1-800/THE IACP, 2004.

Highway Safety Committee, “Manual of Police Traffic Services Policies and Procedures”, International Association of Chiefs of Police, Title:

2004Approaching the Traffic Violator, Policy Number: 1.4 Accreditation

Standard(s): 61.1.6, 1-800/THE IACP, 2004.

Høye, Alena Katharina, “Safety Effects Of Section Control - An Empirical Bayes Evaluation”. Accident Analysis & Prevention, V.74, 2015.

Høye, Alena Katharina, “Speed Cameras, Section Control, And Kangaroo Jumps-A Meta-Analysis”, Accid Anal Prevention, V.73, 2014.

http://unctad.org/en/Pages/DTL/Trade-Logistics-Branch.aspx.

https://unctad.org/en/PublicationChapters/tc2015d1rev1_S02_P06.pdf

https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d10/c006/tbmm10006067ss0096ek01.pdf

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/Conv_road_signs_2006v_EN.pdf

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/crt1968e.pdf

https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html

K A Y N A K Ç A

363

https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs.html

https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp291997.

html

https://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29glob.

html

ICF Consulting, “Costs-Benefit Analysis of Road Safety Improvements”,

Final Report, London, 2003.

ICPO-Interpol, How-we-work/Crimes (www.interpol.int)

Ilıcalı, Mustafa; Öngel, Aybike ve Kızıltaş, Mehmet Çağrı, “Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Güvenli ve Düzenli Bir Trafik İçin Önemi”, 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu / Sunulan Bildiriler-2, 2016.

Independent Council For Road Safety International, “Dr. William Haddon, Jr. (1926 - 1985)”, Pioneers, 2019. (www.icorsi.org)

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,

“Practical Guide On Road Safety”, Global Road Safety Partnership, ISBN:

978-2-940395-01-9, Switzerland, 2007.

IRF: International Road Federation, 2018 Annual Report, An Executive

Summary of Activities, Alexandria, USA https://www.irf.global/assets/annual-reports/2018-IRF-Annual-Report.pdf

ITF-OECD, “Road-Safety-Annual-Report-2019”, 2019. (www.itfoecd.org)

ITF-OECD, “Zero Road Deaths and Serious Injuries Leading a Paradigm Shift to a Safe System Research Report”, ISBN 978-92-82-10805-5,

OECD Publishing, Paris, 2016.

İçişleri Bakanlığı, (@TC_icisleri) Twitter resmi sosyal medya hesabı

İçişleri Bakanlığı, “Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi”, Trafik

Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı, Ankara, 2017.

(www.icisleri.gov.tr)

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

364

İncesu, Durmuş, “Kameralı Kırmızı Işık Denetleme Sistemlerinin Trafik

İhlalleri ve Çarpışmaları Üzerindeki Etkisi: Ankara İli Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Ulaşım Güvenliği

ve Yönetimi Anabilim Dalı, 2014.

İnsan ve Sanat Dergisi, Trmmisli Meçhul Bir Şairden Adsız Şiir [Anonim], https://insanvesanat.wordpress.com/2019/06/24/likyali-bir-sairdenanonim/

İstanbul Ekonomi Danışmanlık, AXA Sigorta ve edam, “Yol Güvenliği

Anket ve Raporu”, 2018. (www.axasigorta.com.tr)

J. S. Dean, A Study Of The Road Deaths Problem Murder Most Foul...,

Watford Printers Ltd.Watford, London Published For The Public Affairs

News Service By George Allen & Unwin Ltd. 1947

James Reason, Antony S R Manstead, Stephen Stradling, James Baxter,

Errors and Violations on the Roads: a Real Distinction? Ergonomics Vol:

33, Nos:10-11, DOI: 10.1080/00140139008925335, Manchester, 1990,

s.1318-1319

Jamroz, Kazimierz, “Review of Road Safety Theories And Models”, Journal of Konbin, ISSN 1895-8281– 108, V.1 I.4, 2008.

Jernigan, J.D. “How To Make Selective Enforcement Work: Lessons

From Completed Evaluations”, Virginia Highway and Transportation Research Council, NHTRC Report No, 87-R15, Charlottesville,1986.

Karadayı, Emel, “Türkiye’deki Trafik Kazalarının Oluşma Sebeplerinin

Araştırılması ve Eskişehir‐Bozüyük Karayolunun Geometrik Standartlarının

Yol Güvenliği ile Olan İlişkisinin İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2000.

Karakuş, Cahit, Araştırma Yöntemleri, Ders Notları, Balbiti, İstanbul,

2018.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2020 Yılı Performans Programı, Strateji

Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2020.

K A Y N A K Ç A

365

Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek-16. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Esaslar ve Eki Teknik Gereklilikler Dökümanı, 18.11.2016,

(www.trafik.gov.tr)

Kardeş, Fikri T., İstanbul Belediyesi Sorulu-Cevaplı-Resimli Seyrüsefer

Talimatnamesi, Otomobil ve Makinist Kursu Yayınları, İstanbul, 1951.

Kavak Yürük, Reyyan, “Trafik Yoğunluğunun Enerji Tüketimi ve Hava

Kirliliğine Etkilerinin Analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, İstanbul,

2010.

Kaygısız, Ömür ve Sümer, Nebi, “Kentsel Kavşaklardaki Elektronik

Denetim Sistemlerinin Trafik Kazalarına Etkisi: Ankara Örneği”, METU

JFA 2017/2, 34:2, DOI: 10-4305, Ankara, 2017.

Keçeci, Adnan, “Türkiye´de Karayolu Taşımacılığı”, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi sayı:XX, Ankara, 2006, s.1

Kemal Gözler, Devletin Genel Teorisi: Bir Genel kamu Hukuku Ders

Kitabı, Ekin Yayınevi, 1. Baskı, ISBN: 978258. -605-327-901-3, Bursa,

2007, s.26-27

Kıran, Sibe; Şemin, Semih ve Ergör, Alp, “Kazalar ve Toplum Sağlığı

Yönünden Önemi”, TTB, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, ISSN 1300-0853,

C.10, S.2, 2001.

Korkmaz, Abdullah ve Kocadaş, Bekir, “Toplumsal Sapma”, İstanbul,

Doğu Kütüphanesi, ISBN 6055227401, İstanbul, 2006

KPMG International Global Strategy Group, “Mobility 2030: Transforming The Mobility Landscape”, 2019.

Kraay, J.H., Mattie ve P.C., “Speed Limits And Enforcement”, Institute

for Road Safety Research SWOV, Voorburg, 1973.

Kurtaran, Uğur, “Osmanlı Seferlerinde Organizasyon ve Lojistik”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic V. 7/4, Ankara, 201.

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

366

L. Scott, Bailey, “891 Lambert a New Claim for America's First Gasoline Automobile”, Antique Automobile, V. 24, I.5, 1960.

Lori Mooren, Raphael Grzebieta, Raymond Soames Job, Can Australia

be a global leader in road safety?, Transport and Road Safety (TARS) Research, University of New South Wales, Proceedings of the 2013 Australasian

Road Safety Research, Policing & Education Conference, Brisbane, Queensland, 2013, s.2

Mäkinen,Tapani; Zaidel, David M.; Andersson, Gunnar; Biecheler-Fretel, Marie-Berthe; Christ, Rainer; Cauzard, Jean-Pierre; Elvik, Rune; Goldenbeld, Charles; Gelau, Christhard; Heidstra, Jelle; Jayet, Marie-Chantal;

Nilsson, Göran; Papaioanou,Panos; Quimby, Allan; Rehnov, Vlasta ve

Vaa,Truls, “Traffic Enforcement in Europe: Effects, Measures, Needs And

Future”, Final report of the ESCAPE consortium, The Escape Project Contract Nº: RO-98-RS.3047, 2003.

Malu, Linus Nnabuike, “The International Criminal Court and Peace

Processes: Cȏte d’Ivoire, Kenya and Uganda”, Palgrave Studies in Compromise After Conflict, ISBN: 978-3-030-19904-3, Palgrave Macmillan, 2019.

Martin V. Melosi, The Automobile Shapes The City, Automobile in

American Life and Society Science and Technology Studies Program at the

University of Michigan-Dearborn, 2004-2010, s.1

Maslow, Abraham, “A Theory of Human Motivation”, Psychological

Review Journal, DOI: 10.1037/h005 4346, C. 50 S.4/3, 1943.

MDB, Progress Report (2015-2016) of the MDB Working Group on

Sustainable Transport, 2017,s.5 https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/211966/mdb-progress-report-2015-2016.pdf

Mehmet Çınar, Çalışan Bireylerin Otomobil Sahipliğini Etkileyen Faktörler: Bursa Örneği, Araştırma Makalesi, Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, eISSN 2146-1406, Yıl: 8, Sayı: 16, 2018, s.15-16

Mehmet Narlı, Araba Sevdaları, Türkbilig-Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Yıl:2002 Sayı:4, ISSN: 1302-6011, s.20

K A Y N A K Ç A

367

Mercedes-Benz Türk A.Ş., “Mercedes-Benz Markası ve Yıldızların Hikayes”i, İstanbul, 2019.

Michael J.Hogan, The Marshall Plan: America, Britain, and the Reconstruction of Western Europe, 1947-1952. New York: Cambridge University Press, 1987, s.4

Mohammad Ali Mosaberpanah, Sina Darban Khales, The Role of

Transportation in Sustainable Development, 2012 International Conference

on Sustainable Design, Engineering, and Construction, ICSDEC 2012 ©

ASCE 2013, DOI: 10.1061/9780784412688.053,

Mohan, Dinesh; Tiwari, Geetam; Khayesi, Meleckidzedeck ve Nafukho,

Fredrick Muyia, Road Traffic Injury Prevention Training Manual, World

Health Organization, SBN 92 4 154675 1, 2006.

Murat Korkmaz, Nur Dilbaz Alacahan, Karayolu Yolcu Taşımacılığı

Katma Değer Tahmininin Detaylı Analizi, DergiPark ULAKBİM Dergi Sistemleri, article-file/155191, 2019, s.3

Nebi Sümer, Timo Lajunen, Türker Özkan, Sürücü Davranışlarının

Kaza Riskindeki Rolü: İhlaller ve Hatalar, 1. Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi ve Fuarı, 8-12 Mayıs, Gazi Üniversitesi, Ankara, s.4-5, 9

Necmettin ÖZERKMEN, Haydar GÖLBAŞI, Toplumsal Bir Olgu Olarak Şiddet, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, ISSN 1304-2424, Sayı 15,

2010, s.29

Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi, “trafik” Sevan Nişanyan, İstanbul, 2016.

OECD, ECMT, Speed Management, ISBN 92-821-0377-3 OECD Publishing, 2006.

OECD/ITF, “Towards Zero: Ambitious Road Safety Targets and the

Safe System Approach, The Handbook Of Road Safety Measures”, 2nd edition. Bingley, Emerald Group Publishing ISBN 978-92-821-0195-7, Paris,

2008.

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

368

OECD/UNECE, International Regulatory Co-operation and International Organisations: The Case of the United Nations Economic Commission

for Europe (UNECE), 2016, s.32-33,

OECD-IRTAD, Road Safety Annual Report 2019, International transport Forum, 2019.

Official Journal of the European Union, Directive 2008/96/EC of the

European Parliament and of The Council of 19 November 2008 on Road Infrastructure Safety Management, L 319/59, 29.11.2008, madde 1-17 (Ek

kontrol listeleriyle birlikte incelenmiştir)

OICA, International Organization of Motor Vehicle Manufacturers,

2018 Production Statistics, 2018.

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), TBMM Karar No. 1225, Karar

Tarihi: 18.07.2019, Ankara, 2019.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), TBMM, Karar No. 104. Karar

Tarihi: 02.07.2013, Ankara, 2013.

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Ulaştırma ve Trafik Güvenliği Özel

İhtisas Komisyon Raporu, Ankara, 2012. (ww4.ticaret.edu.tr)

Organization of Islamic Cooperation (COMCEC), Improving Road Safety

in the OIC Member States, Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation, Comcec Coordination Office, Ankara, 2016.

Oruç Kaya, Kağnı Kamyonu Yendi, Taşımacılar Dergisi, Sayı: 85,

2013, s.5 ve UTİKAD: Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, Kurtuluş Savaşı, Atatürk Ve Lojistik, 2009 https://www.utikad.org.tr/HABERLER/default.asp?id=3534

OSCE, Good Practices in Basic Police Training-Curricula Aspects,

SPMU Publication Series, ISBN 978-92-9234-502-0, V.5, Vienna, 2009.

Önder, Yunus Emre ve Kavzoğlu, Taşkın, “İstanbul İlinde Trafik Kaza

ve Yoğunluk Analizlerinin Açık Kaynak Kodlu Cbs Yazılımları İle Yapılması”, X. Tufuab Teknik Sempozyumu, Tam Metin Bildiri Kitabı,

ISBN:978-605-69519-0-9, Aksaray Üniversitesi, 2019.

K A Y N A K Ç A

369

Öngörülmesi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dergisi, S. 19, 2002.

Örnek, Mustafa Nevzat; Uzun, Hakan; Altunsoy, Recep; Demirgül, Mustafa; Seven, Reşat ve Büyükgemici, Ahmet, “Konya Trafik Elektronik Denetleme Sistemi ve Plaka Tanımlama Sistemi Mimarisi,2014-20151 Yılları İstatistikleri”, 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu/Seçilmiş Bildiriler-1,

2015

Öztürk, İbrahim, “Kazaların Dünü, Bugünü, Yarını ve Güvensiz Davranışlar”, Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü PiVOLKA Dergisi, ISSN: 2587-022X, C. 9, S. 30, Ankara, 201.

Öztürk, Zübeyde, “Karayolunda Trafik Tıkanıklığı ve Çözüm Önerileri”, TMMOB 3. Ulaşım ve Trafik Kongresi Sergisi, 2001, Ankara.

Passmore, Jonathon, Trafik Güvenliği Çalışmaları Avrupa ve Türkiye’de

Can Kaybını Önleme Sunumu, Program Yönetimi, Şiddet & Yaralanma Önleme, DSÖ, Dünya Trafik Kazası Mağdurlarını Anma Günü İstanbul, Türkiye, 2018.

Peden, M., Scurfield, R., Sleet D., Mohan, D., Hyder, A.A., Jarawan, E.,

ve Mathers, C., “The World Report On Road Traffic İnjury Prevention”,

World Health Organization, Geneva, 2004.

Perera F., Pollution from Fossil-Fuel Combustion is the Leading Environmental Threat to Global Pediatric Health and Equity: Solutions Exist, US

National Library of Medicine National Institutes of Health Search Int JEnvironmental Re. doi: 10.3390 / ijerph15010016, 2017, s.15

PIARC-World Road Association, Road Safety Manual: A Manual For

Practitioners And Decision Makers On Implementing Safe System Infrastructure, Paris, 2019, s.4

Poole, B., Johnson,S. ve Thomas,L., “An Overview of Automated Enforcement Systems and Their Potential for Improving Pedestrian and Bicyclist

Safety”, Pedestrian and Bicycle Information Center, Chapel Hill, NC. 2017.

Porter, A., “First fatal car crash in Britain occurred in 1898”, British

Medical Journal, V. 317, I.7152, 1998.

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

370

Porter, Bryan E., Handbook of Traffic Psychology, Academic Press, Elsevier, ISBN: 9780123819840, USA, 2011.

Rankin, Joseph ve Kern Roger, “Social Control Theory”, The Sage Dictionary of Crime, Ed. Eugene McLaughlin, John Muncie, Sage Publication,

London, 2001.

Reason, James, Human Error, Cambridge University Press, New York,

DOI CBO9781139062367, 1990,s.97

Resmi Gazete, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Tarih: 27

Ekim 2018, Sayı: 30578.

Resmi Gazete, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Tarih: 27

Ekim 2018 tarihli ve Sayı: 30578 Mükerrer.

Resmi Gazete, 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Tarih: 4

Kasım 2019, Sayı: 30938 Mükerrer.

Resmi Gazete, 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Tarih: 18 Mayıs

1953, Sayı: 8411.

Resmi Gazete, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

Tarih: 25.02.2011, Sayı: Mükerrer 27857.

Resmi Gazete, 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun, Tarih: 07.09.2016, Sayı: 29824.

Resmi Gazete, Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe Ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması Ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini Ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik, Tarih: 15/7/1961,

Sayı: 1085

Resmî Gazete, Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği, Tarih:7 Mart 2017, Sayı: 30000

Resmi Gazete, Karayolları Trafik Kanunu, Kanun Numarası: 2918, Tarih:

18/10/1983 Sayı: 18195.

K A Y N A K Ç A

371

Resmi Gazete, Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Kuruluş Görev ve

Çalışma Yönetmeliği, Tarih: 14/8/1997, Sayı: 23080.

Resmi Gazete, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı,

Başbakanlık Genelge No: 2012/16, Tarih: 31 Temmuz 2012, Sayı: 28370

Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanun Numarası: 2709,

Tarih: 9/11/1982, Sayı: 17863 (Mükerrer)

Resmi Gazete, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-

2023) ve Eki Eylem Planı (2014-2016) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun

26/8/2014 Tarihli ve 2014/24 Sayılı Kararı, Tarih: 25.10.2014, Sayı: 29156.

Retting, R.A.; Williams, A.F.; Farmer, C.M. ve Feldman A.F., “Evaluation of red light camera enforcement in Oxnard, California”, Accident Anaysis & Prevention, DOI: 10.1016/s0001-4575(98)00059-1, V.31, I. 3, 1999.

Saatçioğlu, Cem, Ulaştırma Ekonomisi: Sistemler-Politikalar-Uygulamalar, Sümer Kitabevi, ISBN I3:978-605-65166-5-8, İstanbul, 2016.

Sayıştay Başkanlığı, “Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri Performans Denetimi Raporu”, Ankara, 2008.

Scott, Andrew, “The Effect of Police Enforcement on Road Traffic Accidents”, Degree of Doctor of Philosophy, Edinburgh Napier University, 2010.

Sertkaya, Osman Fikri, “Etimoloji Nedir - Ne Değildir ve İsimden İsim

Yapan +Ay /+Ey Eki Üzerine”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya

Fakültesi Türkoloji Dergisi, C.19, S.1, 2012, s. 43-72

Sinan Kuşçu, Avrupa Birliği Ulaştırma Politikası ve Türkiye’ye Yansıması, Gazi Üniversitesi, Akademik Bakış Dergisi, Cilt 5 Sayı 9 Kış 2011, s.6

Snow, Adam, “Automated Road Traffic Enforcemenet: Regulation, Governance and Use”, A Review, RAC Foundation, Registered Charity No:

1002705, 2017.

Stefan, Christian, “Section Control-Automatic Speed Enforcement İn

The Kaisermühlen Tunnel (Vienna, A22 Motorway)”. Austrian Road Safety

Board (KvF), Vienna. 2006.

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

372

Stephen T. Muench, Eski Bir Ağ: Roma'nın Yolları, Washington Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği, 2017, s.2

Sungur, İslim; Akdur, Recep ve Piyal, Birgül, Türkiye’deki Trafik Kazalarının Analizi, Ankara Medical Journal, C. 14, S. 3, Ankara, 2014.

Sümer, Nebi ve Kaygısız, Ömür, “Trafik Denetimlerinin Kazalara Etkisi”, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, EGM Yayın Katalog

Numarası: 635, ISBN: 978-605-149-640-5, Ankara, 2014.

Sümer, Nebi ve Kaygısız, Ömür, “Türkiye’de Denetleme, Cezalar ve Trafik Güvenliği Göstergeleri Arasındaki İlişkiler: 2008-2012 Yılları Analizi”,

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi/Turkish Journal Of Public Health, e-ISSN:

1304-1096, C. 13, S. 3, 2015.

Sümer, Nebi, “Personality and behavioural predictors of traffic accidents: Testing a contextual mediated model”, Accident Analysis and Prevention, DOI: 10.1016/S0001-4575(02)00103-3, ScienceDirect, V. 35, I.6, 2003.

SWEROAD, Türkiye Cumhuriyeti Karayolu İyileştirmesi ve Trafik Güvenliği (KİTGİ) Projesi Ana Raporu, Türkiye İçin Ulusal Trafik Güvenliği

Programı, Ankara, 2001.

Şengül, Abdullah, “Türk Kültüründe Nevruz - Mete Han’dan Atatürk’e-

“, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. VIII, S. 3 (Atatürk Özel Sayısı), 2006.

T.C. 58. Hükümet Acil Eylem Planı (AEP), Ankara, 2003.

(www.dpt.gov.tr)

T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, “Kentsel Teknik Altyapı Ve Ulaşım Komisyonu Raporu”, Kentleşme Şûrası, Ankara, 2009, s.43

T.C. Cumhurbaşkanlığı-Savunma Sanayii Başkanlığı, “Kent Güvenlik

Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi KKTC Paketine Dair Sözleşme”, Basın Odası, Haberler, 2019 (www.ssb.gov.tr)

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Temel Dış Politika Konuları, Türkiye'nin Çok Taraflı Ulaştırma Politikası, 2019, http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-cok-tarafli-ulastirma-politikasi.tr.mfa

K A Y N A K Ç A

373

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Tarihçe, Tarihte Polis, Eski Türklerde Polis, 2019, https://www.egm.gov.tr/tarihce

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Polisi, 2019,

https://www.egm.gov.tr/trafik-polisi

T.C. Resmi Gazete, 232 Sayılı Kanunla Değiştirilen 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa Bir Madde İlâvesi Hakkında Kanun, 22 Mayıs 1964

tarih ve 11709 sayılı nüsha, Kanun No: 471, Kabul tarihi: 13/5/1964

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/11709.pdf

T.C. Resmi Gazete, 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı

Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılması Ve Bu Kanuna

Gecici Dört Madde Eklenmesi Hakkında Kanun, 12 Ocak 1961 tarih ve

10705 sayılı nüsha, Kanun No: 232, Kabul tarihi: 5/1/1961 https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10705.pdf

T.C. Resmî Gazete, Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, Tarihi:

01.06.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25832

T.C. Resmi Gazete, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 23 Temmuz 2004

tarih ve 25531 sayılı nüsha, Kanun No: 5216, Kabul tarihi: 10.07.2004

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2004/07/20040723.htm#1

T.C. Resmi Gazete, Karayolları Trafik Kanunu, 18 Ekim 1983 tarih ve

18195 sayılı nüsha, Kanun No: 2918, Kabul tarihi: 13.10.1983

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18195.pdf

T.C. Resmi Gazete, Karayolları Trafik Kanunu, 18 Mayıs 1953 tarih ve

8411 sayılı nüsha, Kanun No: 6085, Kabul tarihi: 11/5/1953

https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8411.pdf

T.C. Resmi Gazete, Karayolları Trafik Kanununun 232 Saydı Kanunla

Değişik 26 Nci Maddesinin (A) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun,

18 Mayıs 1967 tarih ve 12601 sayılı nüsha, Kanun No: 866, Kabul tarihi:

09.05.1967 https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12601.pdf

T.C. Resmi Gazete, Karayolları Trafik Kanununun 77 nci maddesinin

değiştirilmesi hakkında Kanun, 28 Şubat 1955 tarih ve 8942 sayılı nüsha,

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

374

Kanun No: 6498, Kabul tarihi: 27.02.1955 https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/8942.pdf

T.C. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E. 2016/20-761, K. 2018/305 Sayılı

ve 26.6.2018 tarihli Genel Kurul kararı.

T.C.Millî Eğitim Bakanlığı, Trafik Adabı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığı, 2018, s.68-70

Tabak, Çağlar, “Demiryollarındaki Kaza İstatistikleri Veritabanı, Risk

Azaltma Yöntemleri, Alınan Önlemler Ve Avrupa’daki Örneklerinin Kıyaslanması”, Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi, 2014.

TBMM Dilekçe Komisyonu, “Şehir Merkezlerindeki İşlek Caddelerin

Trafik Sorunlarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi

Hakkında Karar”, Dilekçe No:8325, Dönem:26, Yasama yılı: 3, Sayı: 21, Karar Tarihi:08/05/2018.

TBMM, “Trafik Kazalarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerle İlgili Meclis Araştırma Raporu”, 21. Dönem, 3. Yasama 21. Dönem, 3.

Yasama Yılı, Sayısı:547, 22.03.2000, Ankara, 2000.

TDK- Güncel Türkçe Sözlük, “Seyr ü sefer”, 2019. (www.sozluk.gov.tr)

TDK, Güncel Türkçe Sözlük, “Denetim, Denetleme”, 2019 (www.sozluk.gov.tr)

TDK, Güncel Türkçe Sözlük, “Kaza”, 2019, (www.sozluk.gov.tr)

TDK, Güncel Türkçe Sözlük, “Morfolojik”, 2019 (www.sozluk.gov.tr)

TDK, Güncel Türkçe Sözlük, “Müteharrik: sf. esk. 1. Hareketli. 2. İşleyen, çalışan: Benzinle müteharrik. Buharla müteharrik.

TDV İslâm Ansiklopedisi, “Ebülgazi Bahadır Han (ö. 1074/1663)

Hârizm (Hîve) Özbek hanı (1642-1663) ve Şecere-i Terâkime müellifi” 2019

The British Library, “Magna Carta”, United Kingdom, 2019.

K A Y N A K Ç A

375

The Swedish Transport Administration, Renewed Commitment to Vision Zero Intensified efforts for transport safety in Sweden, Production: Ministry of Enterprise and Innovation Item no: N2016.34, 2016, s.10

The World Bank, FIA foundation, EASST, Road Safety Enforcement

and Traffic Policing in Moldova, Report of the Moldova/Georgia/UK Police

Exchange Programme, 2010, s.18-19

The World Bank, IBRD-IDA, Türkiye Ülke Görünümü, Türkiye’de

Dünya Bankası, Ankara, 2018.

The World Bank, World Bank Country and Lending Groups, Country

Classification, Upper-Middle-Income Economies, 2019 (www.worldbank.org)

Tingvall, Claes; Lie, Anders; Johansson, Roger, “Traffic safety in planning - a multi-dimensional model for the Zero Vision, Proc. In Transportation”, Traffic safety and Health, New Mobility, ISBN 3-540-67443-8, Second

International Conference, Berlin, 2000.

Topuz, Erdem, “Trafikte Hız Sorununun Trafik Güvenliğine Etkisi, Denetimi ve Çözüm Önerileri”, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2015.

Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, Bilgi Yayınevi, ISBN: 975-22-

0127-X, Ankara, 2005, s.729

TÜBİTAK, Ulaştırma ve Turizm Paneli Raporu, Vizyon 2023 Teknoloji

Öngörüsü Projesi, 2003 Ankara, s.10

TÜİK 2019 İstatistikleri ve Trafik Hizmetleri Başkanlığı 2019 Trafik

Kaza İstatistikleri

TÜİK, “Devlet Yolu, İl Yolu Ve Otoyollar Üzerindeki Seyir İle Yük Ve

Yolcu Taşımaları”, Ulaştırma İstatistikleri, 2019 (www.tuik.gov.tr)

TÜİK, 2019 istatistikleri

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları 2018, Sayı: 30709,

2019. (www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Haber Bülteni, Sayı: 18510, 17 Temmuz 2014.

(www.tuik.gov.tr)

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

376

TÜİK, Haber Bülteni, Sayı: 18760, 14 Temmuz 2015.

(www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Haber Bülteni, Sayı: 21611, 19 Temmuz 2016.

(www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Haber Bülteni, Sayı: 24606, 21 Haziran 2017. (www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Haber Bülteni, Sayı: 27668, 27 Haziran 2018. (www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri 2018, Sayı: 30640, Tablo 1,

2019 (www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri 2018, Sayı: 30640, Tablo 4,

2019. (www.tuik.gov.tr)

TÜİK, Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri 2018, Sayı: 30640, Tablo 5,

2019. (www.tuik.gov.tr)

Türk Ceza Kanunu, Kanun Numarası:5237, Kabul Tarihi:26/9/2004,

Yayımlandığı R.Gazete Tarih: 12/10/2004, Sayı:25611, Yayımlandığı Düstur, Tertip:5, Cilt:43

Türk, Melihcan ve Komesli, Murat, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri

Bileşenleri İçinçanlamsal Ağ Tabanlı Bilgi Paylaşımı”, 5. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu (İTÜSEM-13), Sunum, 2013.(www.emo.org.tr)

Türkiye Belediyeler Birliği, “Trafik Denetimlerinde Yeni Dönem: Trafik

Elektronik Denetleme Sistemleri, Güvenli Trafik Alanları Hep Birlikte Oluşturulacak”, İller ve Belediyeler Dergisi, ISSN 1308-6707, S. 770, 2012.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı/Birimler/Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü/Sektörel Politikalar Daire Başkanlığı/Fasıl 14-Taşımacılık Politikası, Avrupa Birliği’nin Taşımacılık Politikası, 2018, https://www.ab.gov.tr/79.html

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı/Birimler/Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü/Sektörel Politikalar Daire Başkanlığı/ Fasıl 21 - Trans-Avrupa Ağları, Avrupa Birliği'nin Trans-Avrupa Ağları Politikası, 2018, https://www.ab.gov.tr/_86.html

K A Y N A K Ç A

377

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Stratejik Planı 2017-

2021, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü,

2017.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “2018 Trafik Ve Ulaşım Bilgileri Otoyollar ve Devlet Yollarının Trafik Dilimlerine Göre Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri ve Ulaşım Bilgileri”, KGM, Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Etütleri Şubesi Müdürlüğü, Ankara, 2019.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “2018 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü

Sorumluluğundaki Yol Ağında Meydana Gelen Trafik Kazalarına Ait Özet Bilgiler”, Karayolları Genel Müdürlüğü, Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı,

Ulaşım Etütleri Şubesi Müdürlüğü, 2019. (www.kgm.gov.tr)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dünden bugüne KGM Dokümanı, 2019,

KGM, (ww.kgm.gov.tr)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurumsal Tarihçe, KGM, 2019.

(www.kgm.gov.tr)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2018, Strateji

Geliştirme Başkanlığı yayını, Ankara, 2018.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaşan ve Erişen Türkiye 2019, Strateji

Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2019.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi, Hedef 2023, Ankara, 2010.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (IPA II Dönem 2014-2020), Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği

Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı, 2019.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eylem Planı (2014-2016), 2013.

Ulu, Süleyman, “Elektronik Denetim Sistemi Uygulamalarının Sürücü

Davranışları ve Trafik Kazaları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2015.

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

378

UN DESA: The United Nations Department of Economic and Social

Affairs, https://www.un.org/development/desa/en/

UN, Department of Economic and Social Affairs, Development Policy

and Analysis Division, World Economic Situation and Prospects, 2014, s.2

UN, United Nations Economic and Social Commission for Western

Asia (UNESCWA): https://www.unescwa.org/about-escwa

UN, United Nations Economic Commission for Europe,

http://www.unece.org/trans/welcome.html

UN, United Nations Economic Commission for Europe,

http://www.unece.org/trans/resources/publications.html

UNDP Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2019,

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home.html

UNECE, Publications, United Nations Road Safety Conventions (July

2019), https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/roadsafe/publications/United_Nations_Road_Safety_Conventions.pdf

UNECE, Special Envoy for Road Safety, http://www.unece.org/unitednations-special-envoy-for-road-safety/roadsafetyenvoy.html

UNECE, Transport, Areas Of Work, Road Traffıc Safety, Global Road

Safety, http://www.unece.org/trans/roadsafe/rscrisis.html

UNECE, Transport, Resources, Publications, Road Traffic And Road

Safety, https://www.unece.org/trans/wp1/publications.html

Unied Nations, Sustainable Development Goals, Road Safety For All,

2019, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/roadsafe/publications/Road_Safety_for_All.pdf

United Nations E/2019/68, Economic and Social Council, Special edition: progress towards the Sustainable Development Goals Report of the

Secretary-General, 19-07404 (E) 200619, 2019, s.10 https://undocs.org/E/2019/68

United Nations Road Safety Collaboration, https://www.who.int/roadsafety/en/

K A Y N A K Ç A

379

United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC): İspanyolca kısaltması “CEPAL” olarak kullanılmaktadır.

https://www.cepal.org/en

United Nations, The Economic and Social Commission for Asia and the

Pacific (ESCAP): https://www.unescap.org/about

United Nations, “Global Framework Plan of Action for Road Safety”,

Road Safety Trust Fund, UNRSTF/AB/2018(1)/4/Rev.1-

UNRSTF/SC/2018(1)/4/Rev.1, Geneva, 2018.

United Nations, “Improving Global Road Safety”, General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly, 64/255. Sixty-fourth session

Agenda item 46, 09-47713, 2010.

United Nations, “Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General”, Treaty Collection, Chapter XI: Transport and Communications,

2019. (www.un.org)

United Nations, Economic Commission for Africa (UNECA),

https://www.uneca.org

United Nations, Global Plan for the Decade of Action for Road Safety

2011–2020, New York, 2010. (www.who.int)

United Nations, Sustainable Development Goals, New York, 2015

(www.un.org)

United Nations, World Population Prospects: The 2017 Revision, Methodology of the United Nations Population Estimatesand Projections, Department of Economic and Social Affairs, ESA/P/WP.250. New York, 2017

US Department Of Transportation, “Developing a Transportation Safety

Plan”, Washington DC, 2017.

US Department Of Transportation, “Speed Camera Systems Enforcement Operational Guidelines”, DOT HS 810 916, Washington DC,2008.

US The Library of Congress, “Who invented the automobile”?, Science

Reference Services, Washington DC,2017.

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

380

Ünal, Leyla; Neşe, Özdek; Ünal, Nuray ve Keçeci, Bulşah,“Hep Şu Kadın Sürücüler Basmakalıbı, Trafikte Kadın Olmak”, Uluslararası Trafik ve

Ulaşım Güvenliği Dergisi, ISSN: 2147-80600, Y. 3, C. 3, S. 1, 2017.

Weiss, Alexander, “Data-Driven Approaches to Crime and Traffic Safety (DDACTS): An Historical Overview”, U. S. Department of Transportation National Highway Traffic Safety Administration, Report No. DOT HS

809 689, Washington DC, 2013.

Winder, A., “Automatic Traffic Enforcement Systems: International

Approaches”, Proceedings Of The Aet European Transport Conference, CdRom, ISBN: 0-86050-339-9, Homerton College, Cambridge, UK, 2001.

World Bank: Dünya Bankası, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID, Dünya

Bankası Grubu, Washington, DC, 2019 https://www.worldbank.org/en/whowe-are

World Bank: Dünya Bankası, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID, Dünya

Bankası Grubu, Washington, DC, 2019 https://www.worldbank.org/en/topic/transport/overview

World Health Organization, “Strengthening Road Safety Legislation: A

Practice And Resource Manual For Countries”, ISBN: 978 92 4 150510 9,

Geneva, 2013.

World Health Organization, Mobile Phone Use: A Growing Problem of

Driver Distraction, ISBN 978 92 4 1500890, 2011.

World Health Organization, Powered two- and three-wheeler safety: a

road safety manual for decision-makers and practitioners, ISBN 978–92–4-

151192–6, Geneva, 2017.

World Health Organization, “Enforcement of Traffic Laws”, 2 pages

flyer, Save Lives Technical Pack, 2019. (www.who.int)

World Health Organization, “Fact Sheet 3, Road Safety: Key Risk Factors”, ISBN 978-92-4-156568-4, Switzerland, 2017.

World Health Organization, “Managing Speed”,

WHO/NMH/NVI/17.7, Geneva, 2017.

K A Y N A K Ç A

381

World Health Organization, “Save LIVES - A Road Safety Technical

Package”, ISBN 978-92-4-151170-4, Geneva, 2017.

World Health Organization, “Speed Management: A Road Safety Manual For Decision-Makers And Practitioners”, ISBN 978-2-940395-04-0,

Global Road Safety Partnership, Geneva, 2008.

World Health Organization, First Global Ministerial Conference on Road

Safety, Moscow, 2009 (www.who.int)

World Health Organization, Global Plan for the Decade of Action for

Road Safety 2011-2020, Geneva, 2010.

World Health Organization, Global Status Report On Road Safety 2018:

Summary, WHO/NMH/NVI/18.20, Geneva, 2018.

World Health Organization, Global Status Report On Road Safety, ISBN

978-92-4-156568-4, Geneva, 2018.

World Health Organization, Pedestrian safety: A road safety manual for

decision-makers and practitioners, ISBN 978 92 4 150535 2, Geneva, 2013.

World Health Organization, World Report On Road Traffic Injury Prevention, ISBN 92 4 156260 9, Geneva, 2004

World Health Organization, World Report On Road Traffic İnjury Prevention: Summary, 2004, ISBN 92 4 159131 5, Geneva, 2004

World Resources Institute, Sürdürülebilir & Güvenli Trafikte Sıfır Can

Kaybı için Vizyon & Kılavuz, ISBN 978-1-56973-927-7, Washington DC,

2018.

Worldbank-Embarq-World Resources Institute-Global Road Safety Facility, “Sustainable & Safe: A Vision and Guidance for Zero Road Deaths”,

ISBN 978-1-56973-927-7, Washington DC, 2018.

Yannis, George; Papadimitriou, Eleonora ve Antoniou, Constantinos,

“Multilevel Modeling For The Regional Effect Of Enforcement On Road Accidents”, National Technical University of Athens, Department of Transportation Planning and Engineering, Accident Analysis and Prevention, V. 39,

2007.

TRAF İK GÜVE NLİ Ğİ ORG A N İZA SYO NU VE YÖ NETİMİ

382

Yaprak, Şenol ve Akbulut, Ayşe Merve, “Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri”, Polis Akademisi Yayınları: 75, Rapor No: 27, ISBN: 978-605-

7822-05-5, Ankara, 2019.

Yasemin Ceylan, Suç Kuramlarının Ötekileri ve Trafik Suçları, ODTÜSosyoloji Derneği, VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Özetleri, Ankara,

2016 s.82

Yeni, Mustafa, Osmanlı İmparatorluğu’nda Motorlu Kara Taşıtları

(1890-1922), T.C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türk Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,

İstanbul, 2011.

Yılmaz, Ayhan İvrin, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kaza Zinciri Teorisinin

Önemi ile Açık İşletmelerdeki Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durumlar, Yer

Altı Kaynakları Dergisi, MTBilimsel, ISSN 2146-943, Y. 2, S. 3, 2013.

Yılmaz, İbrahim, “Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Trafik ve Trafik

Kazaları”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, DOI: 10.21550/sosbilder.429650C. 20, S. 36, Bursa, 2019.

Yılmaz, Ş., Öz, B., Özkan, T., Profesyonel Sürücülükte Sürücü Davranışlarına Yönelik Nitel Bir Çalışma, ODTÜ Trafik ve Ulaşım Araştırmaları

Dergisi, 2019. S.2

Yurdakul, Ali; Turan, Deniz ve Çomaklı, Şafak Ertan, “Kamusal Düzenleme Olarak Sürücü Belgesi Verilmesinin (Trafik Eğitiminin) Özel Kuruluşlara Devrinin Sosyo-Ekonomik Maliyetleri”, Uluslararası Trafik ve Ulaşım

Güvenliği Dergisi, ISSN: 2147-80600, Y. 3, C. 3, S. 1, Ankara, 2017.

Yusuf Çınar, Modernleşme ve Bağımlılık Teorisi Ekseninde Marshall

Yardımı ve Türkiye, MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:16, Sayı:2, Doi:

10.18026/cbayarsos.439451, Haziran 2018, s.338

Yüksel Koçak, Elvan Terzi, Türkiye’de Göç Olgusu, Göç Edenlerin

Kentlere Olan Etkileri Ve Çözüm Önerileri, KAÜ-İİBF Dergisi, Cilt: 3,

Sayı: 3, Yıl: 2012, s.168

Yüksel, İhsan, “Sürücü Davranışlarının Stres Oluşturucu Değişkenlere

Bağlı Olarak

K A Y N A K Ç A

383

Zafer Kögmen, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolu Taşımacılığının Diğer Taşımacılık Modlarıyla Karşılaştırılması ve Sağladığı Avantajlar, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi, Ankara, 2014,

s.3

Zaidel, David M., “The Impact Of Enforcement On Accidents”, The Escape Project Contract Nº: RO-98-RS.3047, Deliverable 3 (WP2), 2002.

Zeki Doğan, Beyhan Beller Dikmen, Türkiye’deki Ulaştırma Sektörü ve

Ulaştırma Türlerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:11, Sayı:56, Issn: 1307-9581, Nisan 2018, s. 768

Ziyaettin Kaygusuz, Kimlik Sorma ve Kimlik Tespiti, Polis Bilimleri

Dergisi Cilt:10 (1) 2008, s.91

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.