Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Erhan GÜNAY
ISBN: 9789750266300
112,50 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erhan GÜNAY
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Baskı Niteliği Güncellenmiş

ST109
Trafik Kazalarından Kaynaklanan Davalar
Av. Erhan GÜNAY
Kitapta; kazaların neden olduğu zararların giderilmesi, sorumluların ceza ve özellikle hukuki yönden sorumluluklarının kapsam ve niteliği üzerinde durulmaktadır.

Kitap yeni baskısında genişletilerek ve güncel yargı kararlarıyla desteklenerek güçlendirilmiştir. Bu kapsamda; kitaba 10.bölüm olarak "En Son Yargıtay Kararlarında Benimsenmiş Yerleşik Kurallar" bölümü eklenerek, ilgili karardan yapılan alıntılara yer verilmiştir. Öte yandan trafik kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların denetim, görev ve sorumluluğunu üstlenen Yargıtay 17. Hukuk Dairesi kararlarından en yeni tarihli olanlar seçilerek, ilgili bölümlere tarih sırasına göre eklenmiştir. İlk derece mahkemelerinin yargı denetimi yolu olan istinafla ilgili BAM kararlarına da ayrıca yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Sorumluluk
Maddi Hasarlı Kazalar
Yaralamalı Kazalar
Ölümlü Kazalar (Destekten Yoksunluk)
Rücu
Sigortacının Sorumluluğu
Kazalardan Cezai Sorumluluk
ATK Trafik İhtisas Dairesi Kusur Raporu Örnekleri
Yargıtay HGK, 17. HD, CGK, 12. CD ve BAM Kararları
4. Baskıya Önsöz  5
3. Baskıya Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
Birinci Bölüm
BAZI KAVRAMLARIN ANLAMI
I. SORUMLULUK  23
A. Sorumluluk ve Türleri  23
1. Kusur Sorumluluğu  23
2. Olağan Sebep Sorumluluğu  24
3. Tehlike Sorumluluğu  25
II. İŞLETEN  26
A. İşletenin Araştırılması  26
B. İşletenin Sorumluluğu  28
1. İşleten Kimdir?  28
2. İşletenin Kazadaki Sorumluluğunda Kural Nedir?  29
3. Trafik Kazasından Kimler Sorumludur?  30
4. İşletenin Hareket Halinde Olmayan Aracın Verdiği Zarardan Dolayı Sorumluluk Türü  32
5. İşletenin Kazadan Sonra Yardım Edenlere Karşı Sorumluluğu  32
6. İşletenin, Sürücü ve Aracın Kullanılmasına Yardımcı Kişilerin Kusurlarından Dolayı Sorumluluğu  32
7. İşletenin Sorumluktan Kurtulma veya Sorumluluğun Azaltılması  32
III. TRAFİK SİGORTACISININ SORUMLULUĞU  34
IV. KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  35
Yargıtay Kararları  36
V. TRAFİK KAZALARINDA ZAMANAŞIMI  43
A. Hukuki Süre  45
B. Uzamış Ceza Zamanaşımının Etkisi  46
C. Uygulamalı Sorunlar ve Yanıtlar (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  48
1. Ceza Davası Sürerken, Zamanaşımı Dolsa da Hukuk Davası Açılabilir mi?  48
2. Ceza Zamanaşımı İşleten Hakkında da Uygulanacak mıdır?  49
3. Maddi Hasar ve Bedeni Yaralanma Nedeniyle Zamanaşımı Süreleri Farklı mıdır?  50
4. Ek Dava Ceza Zamanaşımı Süresi İçinde mi Açılmalıdır?  52
5. Ceza Davasının Açılmaması veya Davanın Ortadan Kaldırılması, Ceza Zamanaşımının Tazminat Davasında Uygulanmasını Engel Oluşturur mu?  54
6. Trafik Kazası Nedeniyle Suç Oluşturan Fiilden Dolayı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı Aleyhine Açılacak Maddi Tazminat Davasında Uzamış (Ceza) Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  55
7. Sigorta Tazminatını Ödeyen Sigortacının Zarara Sebebiyet Veren Aleyhinde Açtığı Davada Zamanaşımı, Sigorta Ettirenin Aynı Şahıs Hakkında Açabileceği Davanın Zamanaşımına mı Tabidir?  57
8. Açıkça Zamanaşımı Definde Bulunmadan, Davanın Uzun Süre Sonra Açıldığından Söz Etmek Zamanaşımı İradesini Göstermek Anlamına Gelir mi?  58
9. Haksız Fiillerle İlgili Olarak Kaç Türlü Zamanaşımı Öngörülmüştür? Asıl Dava ile Saklı Tutulan Miktar Yönünden Zamanaşımını Keser mi?  63
10. Zarar Görenin Tüzel Kişi Olması Halinde Zamanaşımı Ne Zaman İşlemeye Başlar?  65
11. Karayolları Taşıma Sigortasında Zamanaşımı Süreleri Ne Kadardır?  67
12. Küçüğün Sebebiyet Verdiği Ölümlü Trafik Kazasında, Küçüğün Babasına Karşı Açılan Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  68
13. Suç Oluşturan Fiil Nedeniyle Açılacak Manevi Tazminat Davasında Ceza Zamanaşımı mı Uygulanmalıdır?  68
14. Tam ya da Eksik Teselsülde Zamanaşımının Borçlulardan Birine Karşı Kesilmesinde Diğerine Karşı da Kesilmiş Olur mu?  69
15. Zamanaşımını İleri Sürmeyene Sirayet Eder mi?  70
Yargıtay Kararları  71
VI. TAZMİNAT HESABI  102
A. Tazminat İndiriminde Sıra  102
B. Beden Gücü Kaybı Nedeniyle Maddi Tazminatta Zarar Hesabı  103
C. Gerçek Zararın Belirlenmesi  105
D. Pasif Devre Zararının Hesaplanışı  106
E. Destekten Yoksun Kalma Zararının Hesabı  106
VII. USUL HÜKÜMLERİ  107
A. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem  107
B. Dava Şartlarının İncelenmesi  108
C. Trafik Kazalarında Görevli Mahkeme  111
D. Trafik Kazalarında Yetkili Mahkeme  114
E. Fazlaya İlişkin İstek Kapsamının Saklı Tutulması ve Islah  117
F. Faiz Talebi  121
G. Ceza–Hukuk Davası İlişkisi  122
Ğ. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği  126
H. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri  128
VIII. TRAFİK KAZALARINDA KUSUR  129
A. Kusurdan Amaç  129
B. Kazada Hangi Hareketler “Kusurlu” Sayılmaktadır?  130
1. Asli Kusur Sayılan Hareketler  130
2. Hız Kurallarını İhlal Eden Kusurlu Haller  131
3. Usulsüz Sollamadan Dolayı Kusurlu Haller  131
4. Yayaların Kusurlu Hareketleri  132
5. Sürücülerin Diğer Kusurlu Hareketleri  132
6. Sürücülerin Kusursuz Sayıldığı Haller  133
C. Ceza ve Hukuk Davaları Yönüyle Kusur Oranı  133
D. Kusurluğu Belirten Bilirkişi Raporları Bağlayıcı Nitelikte midir?  134
E. Uygulamalı Kusur Belirlemesi (Ceza Yönüyle Kural İhlali) Örnekleri  136
Yargıtay Kararları  139
İkinci Bölüm
MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARINDA
SORUMLULUK
I. İLGİLİ MADDE  155
A. Giriş ve Davada Taraflar  155
B. Sorumluluk Türü  157
C. Maddi Zararın Tespiti  158
1. Araç Tamamen Yok Olmuşsa  158
2. Araç Kısmen Hasarlı ise  159
3. Araç Yoksunluk Tazminatı  160
D. Uygulamalı Yargılama Süreci  161
1. Mahkemenin Göz Önüne Alacağı Hususlar  161
Yargıtay Kararları  164
Üçüncü Bölüm
YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA
SORUMLULUK
I. İLGİLİ MADDE  173
A. Giriş ve Zararın Tespiti  173
1. Tedavi Giderleri  173
2. Kazanç Kaybı  175
3. Çalışma Gücünün Azalması veya Yitirilmesinden Doğan Kayıplar  176
4. Yaralının Manevi Tazminat İstemi  179
5. Dava Açma Süresi  181
Yargıtay Kararları  184
Dördüncü Bölüm
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA SORUMLULUK
(Destekten Yonsun Kalma Tazminatı Davası)
I. İLGİLİ MADDE  213
A. Tanımı–Konusu ve Amacı  213
B. Belirlenmesi  214
C. Destek Türü  215
1. Gerçek Destek  215
2. Farazi Destek  215
D. Bazı Kavramların Anlamı  216
1. Destek İlişkisi  216
2. Destek Niteliği  217
3. Bakım İhtiyacı  218
4. Bakım Gücü  218
E. Yargılamada Araştırılacak Hususlar  218
1. Nüfus Kaydı  218
2. Kusur ve Müterafik Kusur Sorunu  218
3. Ölenin Mesleği, Tahsili v.s.  220
4. Ölenin Geliri, Kazancı, Muhtemel Artma Miktarı  220
5. Yardım Süresi  221
6. Hesaplama Biçimi  223
7. Yargılamada İspat Sorunu  227
8. Bilirkişi Raporu  228
9. Taleple Bağlılık Kuralının Gözetilmesi Gereği  228
10. Müteselsil Ödetme Şekli  229
11. Uygulamadan Örnekler  229
12. Bakiye Ömür Tablosu (PMF: Population Masculine et Feminine) Ölüm Tablosu  231
Yargıtay Kararları  232
Beşinci Bölüm
MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI
I. İLGİLİ MADDE  319
A. Hangi Nedenle Manevi Tazminata Hükmedilir?  319
B. Kimler Manevi Tazminat İsteyebilir?  320
C. Kusurun Manevi Tazminata Etkisi Nedir?  321
D. Manevi Tazminatın Takdir Ölçütü Nedir?  321
E. Usul Hukuku Yönüyle Manevi Tazminatın Talep Şekli Nasıldır?  323
F. Manevi Tazminatta Faize Hükmedilebilir mi?  324
G. Manevi Tazminat Davası, Ceza Mahkemesi Hükmünün Kesinleşmesine Kadar Beklemeli midir?  325
Ğ. Uygulamalı Örnekler  328
Yargıtay Kararları  331
Altıncı Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA RÜCU DAVASI
I. ARAÇ SAHİBİNİN SÜRÜCÜYE RÜCU ETMESİ  363
A. Sürücünün Tam Kusurlu ya da Kısmi Kusurlu Olması  363
B. Bilinmeyen Teknik Kusurun Varlığı  363
C. Uygun Bir İndirim Yapılması  363
D. Rücuda Zarar Verenler Birbirlerine Karşı Kusurları Oranında Sorumludurlar  363
II. SİGORTACININ RÜCU DAVASI AÇMASI  364
A. Sigortacı, Rücuen Tazminat Davasını Kime Karşı Açabilir?  364
B. Sigortacı Ne Zaman ve Hangi Oranda Talep Edebilir?  365
C. Sertifika, Sürücü Belgesi Yerine Geçer mi?  365
III. İŞLETENİN (ARAÇ SAHİBİ) KENDİ SÜRÜCÜSÜ DIŞINDA OLAYDA KUSURLU OLAN DİĞER KİŞİLERE RÜCU ETMESİ  367
IV. SÜRÜCÜ DIŞINDAKİ KUSURLU KİŞİNİN İŞLETENE RÜCU ETMESİ  367
V. İŞLETENLER ARASINDAKİ RÜCU  367
A. İşletenler Kusurlu ise  367
B. İşletenler Kusursuz ise  368
C. İşletenlerin Birisi Kusurlu Diğeri Kusursuz ise  368
D. İşletenin Birinin Aracıyla Zarar Görenin Hatır Taşıması Halinde ise  368
Yargıtay Kararları  368
Yedinci Bölüm
TRAFİK KAZASINDA SİGORTACIYA KARŞI AÇILACAK DAVA
I. İLGİLİ YASA MADDELERİ  381
II. TRAFİK VE KASKO VE DİĞER SİGORTALARA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER  382
A. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı  382
B. Sigorta Sözleşmesiyle Ne Teminat Altına Alınmış Olur?  383
C. Özel Sigorta Türleri  383
D. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  383
E. Sigortacıların Sıralı Sorumluluğu  383
F. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası  384
G. Kasko Sigortası Hangi Tür Sigorta Grubundadır?  385
Ğ. ZMSS İMSS ve Kasko Sigortası Farklı mıdır?  385
H. Kasko Sigortasından Kaynaklanan Davalarda Zamanaşımı  386
I. Kaskoda İhbar Yükümlülüğü–Sigorta Haklarının Zayii  386
J. Kasko Sigortacının Hasar ve Tazminatı Sigortalıya Bildirmesi  386
K. Trafik Sigortacısının Sorumluluğunun Sınırları  386
1. Sigorta Miktarı Yönüyle  386
2. Zarar Görenler Yönüyle  387
3. Zararın Niteliği Yönüyle  387
Yargıtay Kararları  387
Sekizinci Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA ÇEKİŞMELER VE ÇÖZÜMLER
(Yargıtay İçtihatları Eşliğinde)
• Kontrolsüz Kavşakta Çarpışma –Ana Yol Tali Yoldan Kavşağa Girme– Kusurun Kimde Olduğu  413
• Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından Ölen Sürücünün Tam Kusurlu Olduğu Durumda Desteğinden Yoksun Kalanların Tazminat İsteyip İstemeyeceği  413
• Hatır Taşımasında Zararın Paylaştırılması –Müteselsil Sorumluluk– Kusur Oranına Göre Hesaplama  415
• Hatır Taşımasında Sorumluluk Miktarının Hesaplanması  416
• İşletenliğin 3. Kişide Olması Halinde Araç Malikinin Sorumluluğu  417
• Firmaya Katılan Aracın Neden Olduğu Kazadan Dolayı Sorumluluk  419
• Trafik Kazasında “Farazi” İşletenin Sorumluluğu (Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar)  420
• İşletenin Aracın Kullanılmasına Katılan Yardımcı Kişinin Fiilinden Sorumluluğu  422
• Çalınan veya Gasp Edilen Araçların Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk  423
• Sorumluluğa İlişkin Anlaşmaların Geçersizliği –Tazminat Miktarının Yetersiz veya Fahiş Olduğu Açıkça Anlaşılan Anlaşma ve Uzlaşmaların İptali İstemi–  425
• Karayolları Trafik Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Sigortacının Sorumluluğu İçin Sigortaladığı Araç Sürücüsünün Kusurunun Aranmayacağı  427
• Zararın Sigorta Teminatı Dışında Kalması İçin Kazanın Yalnızca Alkolün Etkisiyle Meydana Gelmiş Olmasının Gerekip Gerekmeyeceği  427
• Trafik Kazasına Araçtaki İmalat Hatasının Neden Olması–Yapımcının Sorumluluğu  428
• Sorumluluğu Zarar Yönünden Kısıtlayan İlliyet Bağı  429
• Kasko Sigortacısının Sorumluluğu İçin Primin İlk Taksitinin Ödenmesi Gereği  429
• Yoldaki Derin Çukur Sebebiyle Oluşan Kazada Görevli Yargı Yolu  430
• Sigortacının Temerrüt Tarihine Göre Faiz Başlangıcının Başlayacağı  431
Dokuzuncu Bölüm
SORU VE YANITLARIYLA HATIR TAŞIMASINDA SORUMLULUK
Konuya İlişkin Yasal Hükümler  433
1. Hatır Taşıması Nedir? Hatır İlişkisinin Varlığı İçin Hangi Koşullar Gerekir?  433
2. Hatır Taşımasındaki Sorumlulukta Tazminat İndirimi Hangi Gerekçeyle Yapılmaktadır?  435
3. Uygulamada Hatır Taşıması Sayılan Haller Neler Olabilir ya da Olamaz?  435
4. Hatır İndirimi Maddi ve Manevi Tazminattan Yapılmalı mıdır?  436
5. Hatır İndirimi Yargıtay Özel Dairece Ne Oranda Kabul Edilmiştir?  436
6. Hatır Taşımacı Yönündeki Savunma Üzerinde Mahkemece Yeterli İnceleme Yapılmalı mıdır?  437
7. Hatır İçin Taşımadan Dolayı Zarar Tazminatı ZMSS Kapsamı İçinde midir?  437
8. Hatır İndirimi Hangi Araç Yönüyle İşleteni ya da Sürücüsü Hakkında Yapılır?  439
9. Hatır Taşıması Yanında Müterafik Kusur İndirimi Hangi Halde Yapılmalıdır?  439
10. Hatır Taşıması Ne Suretle İspatlanabilir?  442
11. Hatır Taşımasında Zamanaşımının Dayandığı Yasal Hüküm Hangisidir?  442
12. Hatır İçin Taşıyanla, Karşı Araç İşleteninin Müteselsil Sorumlu Olduğu Durumda Hesaplama Yöntemine İlişkin Yargıtay Kararı  442
13. Hatır Taşımasında Sorumluluk Miktarının Hesaplanması ve Paylaştırılmasına İlişkin Örnek  444
Yargıtay Kararları  445
Onuncu Bölüm
EN SON YARGI KARARLARINDA
BENİMSENMİŞ YERLEŞİK KURALLAR
1. Kazada Alkollü Olmanın Sigorta Teminatına Etkisi  455
2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatından Sorumluluk  456
3. Kazanın Teknik Arızadan Meydana Gelmesinde Araştırılacak Olgular  457
4. Destek Tazminatında Varsayımsal Pay Oranlarının Hesabı  458
5. Trafik kazası dolayısıyla faiz ve temerrüt faiz istemi  459
6. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Sorumluluğu  460
7. Tazminat Hesaplamasında Hatır Taşıması İndirimi  461
8. Desteğin Kusurunun Destekten Yoksun Kalan Davacıya Yansıtılmayacağı  463
9. Maluliyetin Tespiti ve Oranının Belirlenmesinde İlgili Mevzuat  465
10. Destek Tazminatının Saptanması İçin Öncelikle Gerçek Zararın Belirlenmesi Gereği  466
11. ZMSS Limitle Sorumluluk ve Garameten Ödetme İlkesi  468
12. Maluliyet Tespiti, Yeni Durum Gelişmesi ve Zamanaşımı  470
13. İbranamenin İptali İstemi  471
Ek Bölüm
I. ATK TRAFİK İHTİSAS DAİRESİNİN “KUSUR”A İLİŞKİN RAPOR ÖRNEĞİ  475
II. TRAFİK KAZALARINA İLİŞKİN CEZA KANUNUNDAKİ HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR  482
• Taksir  482
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  483
1. Taksir/Bilinçli Taksir  483
2. Taksirin Unsurları  485
3. Olası Kast/Bilinçli Taksir  488
4. Cezayı Ortadan Kaldıran Şahsi Sebep  489
• Taksirle Öldürme  489
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  490
1. Görev  490
2. Suçun Faili  490
3. Taksirli Suçu Birden Fazla Kişinin İşlemesi  493
4. Temel Cezanın Belirlenmesinde Ölçüt  494
5. Sürücü Belgesinin Geri Alınması  494
6. Sürücü Belgesinin Geri Alınmasının Uygulanması  495
• Taksirle Yaralama  496
– Açıklama (Yargıtay Kararları Eşliğinde)  497
1. Görev  497
2. Şikayet Şartı  497
3. Temel Cezanın Belirlenmesi ve Cezanın Artırılması  498
III. TRAFİK KAZALARINDA CEZA KEŞFİ  500
1. Keşif Zorunluluğu  500
2. Keşif Yerinde Araştırma  501
3. Bazı Kavramların Anlamı  501
4. Tablolar ve Hesaplamalar  501
Kaynakça  507
Yazarın Yayımlanmış Eserleri  509
Kavram Dizini  518

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar